Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1896

34ste Jaargang Viydag 14 felwiiari J896 No 6800 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Oenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommerg VIJF CENTEN ADVERTEirnei OPEmAE OUBEEWIJS Toelating van Leerlingen op de Kostelooze en Bewaarscholen De COiaMISSlE ran TOEZICHT op het Lager Onderwijs itlbier maakt bekend dat de Inschrijving van Levrlingrn wier plaatsing man met den Isteu April 1896 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG 25 FEBRUARI 1806 des namiddags ten r i uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie J H VAN DEE VOOKT Secrelarü Gouda 12 Februari 1896 Ondorgeteekenden H N van SCIIAIK Co Fabrikanten in Oranje Snippers EN aDx o i TT en Jjinxiaui nemen beleefd de vrijheid hunne CliëntMe en Begunstigers in kennis te stellen dat zij door het groote debiet welke zij in de iBatste jareh hebben verworven genoodzaakt zijn geworden hunne Fabriek uit te breiden en te verplaatsen naar de Repplerstraat o 20 en 29n nabV de BEGMNTMSSELAJN te B HAVEI H eE Ooor deze uitbreiding en alles naar de eischen des tijds ingericht zijn zij in staat gesteld tegen de meest CONCÜRREERENDE prijzen alle orders in den kortst mogel jken tijd en accuraat uit te voeren Zich beleefd tot Uwe geëerde orders aanbevelende verblijven zij met de raeesto hoogachting UEd Dw Dienaren H H van Schalk £ r Co Ufné JA de beste mwrürini tegen JiotiL Wm Rlwamatiik LenaenpijnBD kortom ip ff Aofcer PainExpelier Tggl kmetlittMlllultaaat W i leiita isii If Hl Buwt do itMdi in ieder hoiBseiin i lnker PaiiKExpeller Pi 90 omt 7S emt en flM de iuA Toorhaodia ia d mMsta Apotheken en by P Ad Iliobtn t O ta Rottardam ïe Gouda bn A WOLPt Marlt A 144b n DE LAAT en VAN sON apotlieker Markt UITVbMOÜl vau alle V interartikeleü ZIJ OEN STOFFEN kPUICIlK KLÜWEELEN ASTRAKANSMOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOCSEN im A Tegen l pot r meu i ar Zie ile F r LAGE WISBRUN UFFHANN MARKT 130 J van OIJE Kleiweg No 2 te Gouoa eemg Agent voor Gouda van de Stoomfabriek van F BRIEK V N VBU HTENS PPEN BESSENWIJN LIMQNtDES ENZ Ti ALPIIK1I1V K1JN 1 van Louifl Vahos8iE u te Aiffnajd Uijn vtjstigd de aandacht op de geurige Bessen wynen en Limonailes Prgseouranten gratis en trance WESTLANOSCHK HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op Uypetheek m verkoopt Pandbrlecen van lOOO 500 lOJ 11 1 liilhilihn n Un Vmimr der Bank en by de Ueeren Montijn é Co De Directie ntmWIWKEL C iJ HOOFT CHAAFLAND J A vAxEllP liSRüIJAARl 1 KOMNKLHKIl Sti omvi kverij in Clll J lS HE WASSf llliKU Agentuur by de Firma Wed BOSM M leGomla 25 Lijdei s aun Dauw uf Haarworm drooge vochtige Schabbendauwworm en het met deze kwaal gepaurd gaande zoo oudragelyk lastige fjeuk n fier huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs b hen die door niemand genezen konden worden door flr ÊÊebra ê VtecMen$od Onnchadelijk Gebruik Uitwendig Prgs zes gulden Ned Ct t gen vooruitbetaling per postwiasel ook postzegels waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marien Drogerle an Daitsohland Een ware Schat voor de ongetnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s Hollandsohe mtgavo met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte lee mg die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegeu inzending van het Wd ng ook in pustztigcls en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks uit d falliet mtii eener der eeritt bnitanlaBdNbe lilnekea ever noneae socgentRindc Leger Faarden Oekens moeten teilen den ipotpnjs vftti I 276 per ituk worden oiiverkooht Oeze riikke onalljibtri diktnt zijn zof warm als esn ptlt e 140X190 em groot dw het heele purd bedekkend met wol opgenaeid en S breede itreepen voort en kleine pstrtl witte woUene Slaap Oekens groot 140X190 cm wegem 7per kleiiie eleobte door vaklui bemerkliam fouten in bet weehei eeafebodaii iid fl 3 50 peritnk Kwten enders lm dulibele I9 Dultlaiyk f uhnv iD ItsdallInffNi woTd n se lM v de veemed ili r tcfttn MtHmdlnff ren hel bedrAff f eeiler rnnboui i pnnpi nttferocrd Be HnrwlÉK Maantrleht Grooie Staat Si Clouda SuolpersdruV vbd K itaiTiVMiiK Zous DE HOLLANDSGHE HYPOTHEEKBANK verstrekt op ïoordeelige voorwaarden GELDES op eerate hypotheek tegen ï j en 4 o rente fijaars adrainistratiekoflten inbegrepen zonder vooruitbetaling dere inlichtingen te bekomen aan het BIJKANTOOR te Botterdam Spiuiiinclie Katte A o ï Het groote aantal zenuwkwalen oUlteraniie reinltaten verkregen eii zij mB ktS looveel opgini Sn eei a ai ÏHSSSK leechreven werkje oVER ZENUWLIJDEN EN BERoIrtI bimien korten tjjd reede tie ale drnk verechenen ib di lóekie bevat niet n1lA i n h ÏM t JZ verkkrlngen omtrent het wezen der S we th r S e dimSS ugeu iH e lueuiscne tlaiK n die aan deze goneegwijzp aewifd zlln anömw eTAëhïrK a I 5eei totate geneeekundigen ondM wX P lifaK M dr m aad 01 111 1 1 lePartj raaRoagemeal 10 Slotairebar a a dr prakt era daaaaalkMr ilijji lua oeitlolit de Oh reaten SaalCatiratt Or Cok te StelBn Qroaemaae med Ï S a S rkaior un d kraakzlneliei Jdhltnaen Oi SHtanfetl Bad Emi Iljdera te Parljt rua ü e a oi v v nv rEhVi dvr ireet o v ï frv Caaaell Caetrai d bnli e el 1 éaeie I Ftaalrin en l ind r u volgen daarvan 700 1 ei la ta an on er ei a tat eLo liarr toeeïal leuSii l iW kwaal gevonden l l Zir WerrtSz J 3rrr i T v1ê ir v C ÏS l eSrr erw ord j rnr i s= ir irj rHSS £ S op aanvrage taataleai en freaoo veTzomleii woHlt door oimeido weikje aan te aollUren ïetwelk AmMterdniii dooi M CI KnAN A o Helligeweï ti WntBamnnB ictie Omee Jurij iHAt de Zllvcrpii tlt dnille bekruüud AMERSFOORT AMERSPOOBTSCHE MACHINALE STOOM BROOD ESI BESGHUITFABRIEK atoom AatomiMache Wiilnen Meel fabriek FÜn gebuild Melll Tarwebrood nu iletguetoeoonontarwü alleen motzaivoro I onafnoroomde beBIti melk TermenKt tnioatmie dna dage inalach biijeende is vorkryff baar in panvoriD geknipt panvorm vlosrvorm hardtrorm gekniptvorm plaatrorm Engelsche vorm Duitsohe vorm e Oallanvorm Ml suks van 6 ct 9 ot en 12 et vloervorm ook van 18 ot ena4ot Als boven maar in Extra fljn gekmpt vorm tot 7 10 en 14 ot per stuk Prima Wittebrood is puik tvittehrooil van boete jtrondatoffen speciaal ooncurreereiid texen zooifenanind melkbrood van andoren alleen verkrijgbaar in pau I vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rue 5 ot T l ot en 10 ot B V FranSOhe Stokken von speciaal gesolukte beste larive 8 Ct 9 Ot en 12 Ot Fijn gebuild Water Tarwebrood blijft steeds smakelijk door puike bloem IS alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over 1 den rug in smke nn 4Vi ot 6V et 10 ct 15 ot en 20 ot Ringbroed specialiteit van ons ia omjïevon door ringen waardoor de sneden ronde beschuiten sreiijkon als melkbrood 8 Ot OU als waterbrood 7 ot öewoon Blankbrood is minder wit maar vaster en van dezelfde puike soorten tarwe vorvaanligd waardoor hot oen eer voediaam en goedkoop sjnnkelijk brood is verkrijgbaar in stuk van 8 Ot 12 Ot 16 Ot 30 Ct en 24 Ct Wij gebruiken alleen ohemiSOh Zulrer ZOUt zonder sehadolgke ziiaren en ga garaudeerd zuivere onvermengde gist welke dikwijls met aardoppolmeel en gips vormengd wordt terwijl alle grondstoffen steeds in OUB eigen laboratorium naar hunne zuiverheid en Voedingswaarde onderzoobt worden I modat wu zeker zijn steeds het beste te verwerken De ilépiithouders zon kenbaar aan dépöthorden en wagens met de febriekatitels en I W II MKUBSING als opschrift V oor flOUU een di öthouder gevraagd ranoo vraoïiten flinke provisie Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao DoBimatige door da nioimste uitviadingsn op machinaal f biod verbeterde fabricatie eu uitsluitend gebruik van fijne ea fijnste gmndstotren gniandpei ei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevuenavaordig fabriliaat nauivteu ig boontwoordonde aan den inlioud der reep t tiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HoflfTerancier 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een beivij van uitmuntend a fabrikaat Keeds 18U sihreef de Actademie national de Paris Noua vouB déaemona nne Vedallle d or prftmière cSnaiHe en consideration ae votre excellent fabrication de Chocolat bonbons varies etc etü StOilwerck l fabrikaat is verkrijgbaar bij K il CunSseurs Banketbakkers enz enz G oeraalvertegenwoordiger voor NederUndJuius Mstteimlodt Amsterdam Kalverslraat 103 Tatn Warnmff Der ifvomtn Erfolfh imwê Pmient H St i t tmmitn hti AntiM Zë f Hëa kuufa ëthv unur $ gttit eKarf9n H Stol mr mt um inst tiar Iê Mift M Ekan M fiutgê Am fleaf flMtêt wit nt m u irimé amitliing Patent H Stollen BINNENLAND GODDA 13 Februari 1896 Aan deo beer H J Nederborit is by ODderbanddcben Baobeitediiig opgedragen bet makeo TUD WD brug voor tram en voet aogeriverkeer mPt toegangswegea voor de RoUerdamBcbe Tramweg Maaticbappg te Rotterdam Door ernstige oogesteldbeid is mej Catbarine van Reonea verbioderd bare medöwerking te Tarleeaen aau het concert op 18 dezer door dan EoDitkriogf alhier te geven bare plaats zal welwillend worden ingenomen door mej TonMt Parker ott Hilversam Uit Alfen wordt gemeld Met 1 Januari is voor het eerst volgens de nieuw goedgekeurde verordeniog op de heffing fan schoolgeld de aanslag geregeld van de bslaBtiugplicbtigen Men herinnert zich dat Toor deze belasting dif zouals z thaoi is geregeld by koninklyk besluit werd goedgekeurd heel wat in de couranten isgeschreven en verschillende adressBu aan de regeering zgn verzonden om de oiet goedkenriug er van verzoekende Door B en W it toen steeds gezegd dat de booge scboolgeldbeffing eeo cscfate toepassing zou vloden Dit evenwel scbynt nu bat geval niet te zyn want verschillende petionen die vroeRnr niet aangeslagen werden doch nu wel hebben gereclameerd doQb hun reclames zgn afgewezen De bogrootiuK der gemeente Reenwïjk is in oatvangst eu uitgaaf naar beraming vastgesteld op l 16825 92 Kosten lager onderwya zgn geraamd op f 6435 01 De hoofdelyke omslag door 339 aaogeslageuen te voldoen is vastgO Bteld op f 5149 89 Men schryft aaa da N B Ct t De beide boowmeesters die door bet gerecht belast zyn met eeo onderzoek ter plaatse naar de oorzaken van de bekende mourinstorting in Den Haag hebben eergisteren andermaal een opneming van bet terrein gedaan tot vaststelling van bun gevoelen Bet verslag van bun beviüdiog zat aan den recbter commiisaris voor atrafzakan worden gezonden Wat man van deze zaak uit rertrouwbare bron Terneofflt laat een ongunstigen indruk achter Voor deskundigen moet bet vaststaan FEViLLETOX 48 Ëen haken en zuchten om u aan het lot dat gij u zelve hebt opgelegd te ontworslelcD zeide by streng en er zal geene uitkomst voor u mogelijk ryn Ik mag deze taal niet langer aanhooren Uva woorden zijn op dit oogenblik ongepast Oij komt nauwelyka van de begrafenis ven mqne lieve tante en vaa Harry terug Gij Zy kon met meer uitbrengen of de herinnering aan al wat zij verloren had dan wel het onderhoud baar te pijnlijk waa zg barstte iu tranen uit De beer Dane wilde hare banden vatten maar zg trok ze terug Neen GeoQry doe dat niet Ik kan nieti meer voor n zgn breng mij daarom uiet in verzoeking en raak mij niet aan ik ameek u maak hetmy niet moeietyker dac ik het reeds heb wij zollan elkander niet wederzien voordat ik met den heer Lester getrouwd ben dan zal alle gevaar voorby zijn Vergeef lay alles snikte zjj en beoordeel mij zoo to evend als gij kunt gy ziet dat ik zelve ook tebeklagen ben Hji wilde haar aan zyn hart drukken maar zy waa wyzer dan hy Daar ly begreep dat ertusachen hen niets meer bestaan kon iets dat hy niet wilde of kon begrypen handelde zy verstandig Voor dat de bouw van bet geboete buis onverantwoordelijk slecht 18 en het wordt bevestigd VI at reeds dadelyk na het ongeval werd gezegd dat er steen van de allerslechtste soort beter gezegd klei gebruikt is waaruit wordt afgeleid dat er anders wellicht ook geen menscbenleven zou zyo verloren gegaan De rechter zal ten slotte in verband met het hem uit te brengen verslag der deskuodigeu hebl en te beslissen of io deze reohtiingang moet worden verleend en tegen wien den verkooper ran den steen of den bouwondernemer ouder wiens leiding de opbouw van het perceel plaats beeft gehad of tegen degenen op wie in deze de verantwoordeiykheid gelegd wordt Worstelen Men meldt uit Amsterdam De Turk heeft overwonnen Memisj de eerste worstelaar raa bet paleis van den Turkschen Saltan beeft Niemann zyn Hamhurgschei confrère in bet zand der arena geworpen zoodat diens beide schouderbUden den grond beroerden en daarmede geestdriftige toejuiching van een vry talryk pobliek iogeoogst Memiflj de groote Turksche worstelaar is als een dier wanschapen de voorband is opmnrkelyk minder ontwikkeld dan de ach Ierhand Maar juist die achterband is het die hem in het worstelperk zyn voordeel geett De wanverhouding tuascheu boven en onderlyf is oorzaak dat bet znaartepunt zyns tichaams door zyn tegenstander moeielijk te bepalen is Niemann beperkte zich derhalve tot verdediging maar m est bezwyken voor Mesinj overwicht Zonder verrassende behendigheid byoa loom ging de Turk te werk iu zyn dierlyke bewegingen den opgerichten gang des menscbtin te ïicbande makende Da kracht der nekspiereu zyns vyanda brekende door dezen berhaaldelyk met het achterhoofd tegen den grond te stooten eindelyk met zyn zwaar lichaam dat van Niemann dekkende eerst diens reehter daarna zyn linkersohoader ter narde neerdrukkende De Turk overwon alzoo en streek de premie van dnizend gulden op Minder walgelyk dan gewoonlyk was deze worsteling alleen omdat de stryd na weinig tyds beslist was zoodat men bespaard bleef voor dat minnten lang roerloos maar gluipend op elkander liggen waarin bewonderaars van worstelwedttryden hun lost vinden Aan de overwinning van den kaalboofdigen breedte schoften Turk die cea soort van amulet om den nek scheen te dragen was een worsteling tnsacheo Dirk van den Berg en Piu l Wiegnnd voorafgegaan wier evolotiën in tricot dat hij hasr al waa het ook alechta mot een blik kon terughouden was zij de kamer uitgeaneld Ea toen zy verdween waa het hem alsof de laatste zonnestraal in zyu hart was uitgedoofd Hy bleef eeuiges tjjd in de donkere kamer met zyn hoofd ia de handen zitten eindelyk slaakte hij een diepen zuofat en stond op Hij ging werktuigelyk naar beneden naar de kamer van Lord Dane wien by mededfelde dat freule Adelaide met den heer Laster verloofd waa Het kwam niet by hem op dat het liom niet voegde om dit aau Lord Dane bekend te maken hy was in t eene stemmiag om kalm na te denken hy roeide zioh zoo rampzalig ongelukkig dat hij aau oieta aodera dacht dan aan s ne eigene ellende Lord Dane waa zeer verwonderd Wat zegt gyf Oant zg met George Lester trouwen F Wel zeide hy langzaam ra eene kortepauze het ia mogelyk goed voor Adelaide Als ik mij niet bedrieg heeft zy eene atrenge leiding uoadig lij ia zorgeloos onnadenkend en lichtzinuig en George Lester is op den leeftyd om haar verstandig en met viste hand te leiden Gy zondt al hare luimen en grillen ingewilligd hebben Kr kwam geen antwoord Lord Dane zag op en verwonderd over de amartelijke uitdrukking op het gelaat van lya neef vioeg hij Bemint gij haar Ik had nooit gedacht dat zy my zou bedanken bracht hy met moeite uit Wees een man Geoffry zeide Lord Dane Er valt niets aao te veranderen als zy n niet bemint en George Laster boven u verkiest maar wees nietzoo dwasa om over haar t treuren Zy is mooi eer ain overlegd 8 ei dan aan erustigen kamp lieten denken De verachyning der ier lichamen binnen de omheining der arena df ed een storm van topjoichiog losbarsten waarscbyolijk onder den invloed dezer omstandigheid dat die vier menschen gisteravond optraden w iar zy juist thuis behoorsn in da arena van een circus Dezer dagen overleed te Wyhe en kind van acht maanden dochter eendr ongehuwde vrouw Uit de door den gemeente dokter gehouden Ipkichouw bleek dat het kind is overleden aan Ygewelddadigen daod Dientengevolge is gistereu op Iftst van de rechtbank te Zntpben door den gemeentedokter en eeo geneesheer uit Zutpben een lykachouwing gehpuden Z C Men tehryft uit Oodi rkerk a d IJiel By besluit van 4 8 dezer hebben Gedep Staten met ernietigiug van de beslissiug van den Militipraad den loteling R d U vrygesteld wagens broederdienst o a op de volgende gronden dat art 50 2o der wet van den dienst vrystelt hem wiens broeder 5 jaar bettft gediend ouTerscbitlig of die dienst krachtens de wt t op de nationale militie werd vervuld dan wel vrjjwillige dienst was dat de dienst van 5 jaren van welker volbrenging of aanvulling door plaatsvervanging 10 art 50 7o sprake is niet anders dan dezelfde bedoeld kan zyn als de in art 50 2o genoemde 5jarige dienst en mitsdien eveneens zoowel den vurpliebten als den vrytvilligen dienst omvat dat mitsdien ook da vrywilliga dienst van een broeder die door een plaatsvervanger tot vyf jaar is aangevnid recht op vrystelting wegens broederdienst verleent dat mitsdien R den H aanspraak knn doen gelden op vr jateüing wegnna dienst van zyn broeder Hendrik die jaar en 355 dagen als vrijwilliger heeft gediend doch by zyn ontslag een plaatsvervanger stelde De Commissaris der Koningin in deze prov heeft zich met deze beslissing van Cïed Stalen niet vereenigd en daartegen ap iiHaangeteekend zoodat de zaak thans komt voor deu Rand van State en de Koningin Regentes uitspraak zal doen In het Boowkundig Wbl c van 1 Februari wordt onderstaande uiting van den Ëogelscben architect Jackson over speculatie bouw in Engeland weergegeven eene uitmg die waatd is om onder de oogen van een uitQefareidereu dat is waar maar dan ia ook allea gezegd Ik ou hiinr niet tot vrouw begeeren want zij heeft een trouweloos karakter Nog onlanga wu Harry do uitverkorene nu George Lester Doe uw beat om haar te vergeten en zie naar eene andere betere vrouw uit Het was oen goede raad alu ieoffry dien maar had kunnen opvolgen Ach zijn hart was gebroken I Wnt gaf hij nu om du eer en den rijkdom die bem zoo onverwacht was toegeatroonid wat baatte het hom dat de geheele wereld hem benijdde en hem vleide De ontrouw ran de vrouw die hij aanbad had al zjjn goluk op eenmaal erwo t Maar ook hst gstuk ran een ander stond op hot spel Hoe meni twerf gebüurt het in ons leven dat de zaken goheel andora uitloopen dan wij verwacht hadden Van de vier personen die in deze zaak betrokken waren was G4oFge Lesler de eanige die gerust 60 gelukkig was eu die in zijne rerblindheid meende dnt hy een paradys reroverd had Hy had beter gedaan als hij Margaretha Bordillioo had gekozen I Juffrouw Eliza Title wist na deu uitral tegen juffrouw Borddtion hare woedt e n paar dagon te verkroppen Tifle was een van die mensohea die zich lang kunnen inhouden Zy sprak geen enkel woord voor don Maandag ran de volgende week CD toen gebeurde dit nog by toeval Er was Weder verschil tuasohen haar en e overige dienstboden ontstaan fifie wilde haar zin doordryven en de andere boden haar tegenitand üe vredelievende Jones raadde haar om toe to geven TiHa weigerde dit zoolang lij m huis wu zou zy hen Isertn wie de baas was over vier wek n ala zij kring dan de lezers van geooamd weekblad ta komen De heer Jackson schreef nl Zon een wet op dit oogenblik de schandelgke en ei erlyke speculatie bouw revolotie boow onmogelyk kannen maken Daaraan een einde te maken ton leker gewenscht zyn maar dit kan door de wet niet worden verkregen Indien wy nagaan boa en waarom de speoulatie revolutie bouwer bestaat ditn is bet antwoord eenvoudig dit omdat hy bestaat evenals eeo ander handelsman omdat er vraag ia naar zyn artikel Hy ia geen monster dat de maats hsppy berooft en plnndert door met hare onwetendheid zyn voordeel te doen hy is eenvoudig een koopman die zich op de hoogte w et t stellen van de b hoeften van bet pnbliek en zya best doet om die te bevredigen Zoolang men te veel voor zyn geld wil hebben zoolang zal er ook ape cu1atie revolutif bouw zyu Niemand heelt lust bnizen te bouwen om ze met verlies te verhuren en indien de bewoner te vfeleiaebeod is wat de grootte de afmetingen betreft moet hy met mindere kwaliteit tevreden zyn Indien gy aandringt op ruimte en gemak in uw huis dat zoo bet soliede gebouwd werd tweemaal meer buur zou moeten opbrengen maar die g niet wilt geven wie ie dan meer te veroordeelen gü de speculatie bouwer die a in staat stalt uwe wenschen te bevredigen Hy bedriegt o niet by geeft a da goede maat voor uw geld Hoe meer gy zyn werk ziet hoe m er gy vyne handigheid moet bewonderen Hy doet wonderea met de meest slechte materialen met modder ïn plaats van kalk met afval nit de ovens in plaats van met Bteenen mntaelt hy muren die volgens de wet der statika moeten invallen en toch blijven staan hy laat zyoe balken laiiten dragen waardoor ze volgeus alle bekende regelen zouden moeten breken Wel aeus maakt hy ze al te zwak hat gebouw alt io en ieder beschuldigt dan den revolutie bouwer Maar in den regel blijlt zyn werk taan en is iedereen tevreden Londen en hare voorsteden zijn grootendeels op speculatie gebouwd op geen andere wijze zon de stedeling daar in eeo villa kunnen wonen voor eon huur die men anders voor een soüod gebouwde hnt zon moeten betalen De speoniatiebuizen zy i niet alleen comfortable maar ook netjrs Hier toont by zyoe zwakheid kon hjj zyn zin voor veraiering maar opgeven dan voa hy nog grooter zyn dan hy nu reeds is maar hier kost lyne buiteuHporigbeid hem dikwyls veel Wel is bet huis na 10 of 20 jaren versleten scheuren ds muren verzakken de balken trekken de deoren vertrokken was konden zy hun eigen gang gaan Jones hoorde er met weinig van op dat ty haar dienst had opgezegd en vroeg haar de reden Zij vertelde hem dat zij hare gevoolens ronduit aan jufTroiiw Bordillion had mrdagedeeld on de man staarde haar met open mond aan Gy hebt toch hoop ik niet metjuffrouw Bordiiliim over bet huwelijk van onzen beer geiprijken en haar niet verweten dat sij zyno vrouw zou wordun Wol zflor ztikor heb ik dat gedaan en ik heber zolfa bygevorgd dat ik het nifuwtje van u had hernam Tifto met opgeatoken zeilen Do man waa ten einde raad on zeide maar weet dan dat de heer Leater geen plan heeft op juffrouw Bordillion Wat Zegt gij daar nint op juffrouw Borditlionl Kern zeker mot Nu riet gij dat gy ii met uwe voorbarigheid loelijk gebrand hebt Tifle a groene oogen fonkelden Z j daoht lat Jonea haar best had Met vie gaat by dan trouwen Als het heilig onder ons blyfl zal ik het tt zeggen juffrouw Title Toen ik u onlangs voor bateerst over deze zaak sprak doelde ik u mqae giaBingen mede maar ik had toen nog geene zekerheid nu weet ik het ware van de zaak Het mooie meisje dat op het kasteel woont ia zyno aanstaande Het hinderde Tifte dat zg zioh zoo dwaas bad aangesteld en eg naakte zioh uit de voeten en aloot zich in haar eigen kamerte op Wordt vtrwtffi