Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1896

Haver Ler heot S SO i 3 10 per 100 kUo ƒ 6 40 l 6 Heaaepuad InUndaoh 7 a ƒ 7 Sfi BaitenUndsohe l SO i ƒ S 7B Kanariezoad ƒ 7 S0 a 8 S0 Koolzaad i f 7 SB Erwten Kookerwteo ƒ 4 9 60 Niet kokende ƒ l Buitealandsobe Toererwten per 80 Kiloi 4 7 B 4 8 Boonen Braina boonen 11 a ƒ ll BO Witte booaen i Ouirenboonen 6 70 è 5 90 PaardeDboouan 4 S0 4 6 10 Maia per 100 Kilo Bont Aoierikaanaohe f 4 60 4 4 78 CiDquantine ƒ fi 75 4 7 Fozaniaa ƒ 6 86 4 6 60 TasH XT Melkvee weinig aanvoer haodat en prqzsa rastiii Vette varkens weinig aanvoer handel v wet 16 i 18 et per half KO Biggen voor lEDgaland rajl aanvoer handel vrjj wel 14V 6 ot per half KG Magere biggen red aanvoer handel batig ƒ 0 S6 4 0 70 per week VetU aohapen weioig aanvoer handel onveranderd flauw 4 Nuohtere kalven goede aanvoer handel vry wel ƒ 4 4 8 Fokkalveren ƒ 8 4 16 Aangevoerd 11 partijen kau Handel vry wel Ie qual ƒ 4 e aal 81 4 84 Zwaardere ƒ NoordHol laadsohe ƒ 86 4 wfiiai aantoer h De beer Gerald Balfour deelde mede dat de buitenlandache moeilykheden of gevaren de regeering er niet toe soa verleiden om haar inziohten omtrent Qome Rnle voor Ierland te wijzigen Sedert verscheidene dagen werd te Rome niets van bet oorlogttoooeel in Afrika vernomeo Houdt de r eering de berichten achter of verkeert ay zelve in onwetendheid omtrent dan toestand aldaar en de posities der betde legers Niemand weel het doch de onrast stygt met den dag en de oosekerbeid geeft voedsel aan allerlei gernohten het eene onheilspellender dan het andere Het pabliek is geneigd voor bet stilxwygen der rsgeering het ptotaeling afzeggen van het hofbal de vorige week een verklaring te zoeken in uienw aangekomen verontrustende tydiogen Men apreekt ook er van dai generaal Baratieri zich bitter beklaagt over da werkeloosbeid der regeering en haar ten volle verantwoordelyk stelt voor de beillooze gevolgen die daaruit voor de Ualiaaoache troepen knnnen voort rlo3ien Van den anderen kant staat scherpe critiek o var Men meldt nii Sist Dinsdagavond heeft een laodlooper een revolverschot gelott Op den laodhonwer Vlemingh De aanleiding was deze dat laatstgenoemde geweigerd had tiao een verzoek van den landlooper om 200 golden te voUoem V werd door bet f ebot in bet achterbuotd gewoed niet doodelyk De vermoedelijke dader is in hechtenis Sic Olim achryft in de Arnh Crt Of het gebrek aan memorie of aan kennis der historie is kan ik niet beslisien maar by de chanvinistische beschouwingen over Transvaal waag ik de vraag aan ernstige en onbevoordeelde geachiedkennere Wat is het kenmerkend onderscheid tnsiichen de Chartered Company dat zjjn die leelyke gemeeneroovera etc en de Oostindische comp nie dat zyn die brave edele vrome voorvaderen Met wslk recht hebben wy Jacatra genomen en verwoeat Mat welk recht hebben wy alle ingepalmd wat wy onze bnitenlandsche bezittingen Loemen Vergelyfc eens Jan Pieterszoon Koen en dr Jameson Wie had er meer rechten wie heeft meer meosebenlevena epgeofferd Op eeoe bepaling nit de Acte van Oprichting der Ooat Indiaehe compaii Die wensch ik intnsschen de aandacht te vestigen De O I C waa eene Vereeniging van kooplieden en geldschieters in vreemde gewesten door supercergas vertegenwoordigd en ten doel hebbende handel te dryven op aMe landen aan gene yyd van de Kaap de Goede Hoop Deze vereeniging dreef handel voor eigen rekening maar de Republiek der Vereenigde Nederlanden gaf aan deze particnliere onderneming ter faeaeherming hare vloot en wel omdnt deze onderneming onder den goddelyken zegen kon strekken om vele beidenen te brengen tot het licht den Evangelies In hoeverre in Engeland iets dergelys bepaald is werd niet beleend Met groot verlangen zie ik eenig antwoord van den deskundige te gemoet Boter weiaiR aaafoer handel alug GofbotBt 1 45 i l SB WaiboWr I ÏO 1 3 1 p Kilo generaal Baratieri aan xyn militair beleid bloot By gebreke aan vertroowbaar oieuwa werpt men zich roet gretigheid op de zeer aobere en niet altyd geloofwaardige mededeelingen der bladen £ r ia een ministerraad gebonden die vier uren beeft geduurd De discussiën waren levendig hy wyten ging het etormachtig toe De ministers Sooniuo Ferraris en Saracco weigerden nieuwe uitgaven voor den oorlog in Afrika ned ti keoreu van meeoiog dat men zich aan onwettige handelingen zou schuldig maken indien men op dezen weg voortging zonder bet parlement te raadplegen De heer Crispi ea de andere leden van het kabinet aioten zich by bem aan verklaarde d € het nondzakelyk was in de dringende behoeften voor Afrika te voorzien waar de eer van de vlag op het apel staat De byeenroeping vso bet parlement was nint noodig daar dit daidelyk zyo bedoelingen had doen kennen door 20 millioen voor het voortzptteo vanden oorlog toe te staan tevens zyo hertrouwen in de regeering betuigend Deze redeneering van den been Crispi is niet onaardig zoo voortgaande zoo py zyooorln zuchtige politiek kunnen voortzetten tot het stsatabaokroet zonder het parlement te raadplegen altijd lich beroepend op een votum vaa vertrouwen hem eertiji a geschonken Besloten werd door den miniaterraad de door Baratieri verlangde vertterkiogeo oomiddellyk te zenden Deze versterkingen zullen bealaan nit 12 nieojpe bataljons 12 000 man om kolonel Pantaliza iu stsat te stellen Assoeat te bezntten en desnoods m Harrar door te dringen De nieowe versterkingen tollen staan ooder commando van een generaal en voorzien zijo van genie telegraafdienst en vestingartillene Naar een der bladen verzekert kannen de nieuwe veraterkingeu niet gezooden worden daar zy voor den tegen woo rdi gen toestand van geenerlei beteekeoia syn voor het laatst van Maart zonden zy zich niet ophetoorlognterrein kunnen bevinden Volgens hetzelfde blad zon io den Isatat gehouden ministerraad nog besloten zyn een groeten oorlog in den herfst te heginnen Een 3U 000 man zouden naar Afrika worden gezonden dis met de daar reeds zynde troepen een leger van 50 000 man zouden vormen onder bevel van generaal Baldighera Men zal eeratdaagi weer verraat kunnen worden mat een serie officieete overwieningeo op Cuba Generaal Martinez Oampoa is terug in Spanje waar bij door sommigen niet met byzonder veel eerbied ontvangen is en generaal Weyler ia volgens een telegram hetwelk te New York uit Havana ontvangen is den 10 Februari aan boord van het atooii sohip A1 forno XHI te Cuba aangikomeo Het vive Ie roi na een le rol eat mort ia ook niet achterwege gebleven lo Uavaoa Generaal Weylen is de atad binnen gekomen onder het donderen der kanonnen en het spelen der muziek en zooals een telegt am in de NewYork Herald zegt onder groot entbousiaame der bevolking Hy werd verwelkomd door generaal Habas Marin de militaire antoriteiten en een deputatie uit dan gemeenteraad met den alcade aan bet hoofd De nieuwe opperbevelhebber i geen vreemdeling op Cuba en evenals ziJn voorganger kent hy het fluiten der Logels Gedurende den tienjarigen oorlog was ny brigade generaal ooder generaal Campos a by heelt zich deityds met roem Goedkoopste Adre TOOE SNENLIMENeOES A van OS Aa Maroh TailUaur Kleiweg Ë 73 GOUDA Beiers van Amsterdam l FËBBUABl Torkra NioiauifD Ceri Nad W S i i U dito dito dito 8 100 dito dito dito 3 j 10a HoKOia Obl Goudl 1881 88 4 1 ITIUK Iil ilirij ing 1888 81 7 üoaTiNB lObl in papiar 1888 8 84 dito in tiker 1888 6 8t FortuqilI Obli met ooupoa 3 dito ticket 8 it avauliD Obl Bioaenl 18 4 4 S a dito Oeoona 1880 4 H litobUBathi 188l 4 8 dito bü Hope 1881l 0 4 8 ditoiagoud leen 18BS H dito dito dito 1884 i I0 lu ifksii Ptrpet aohuld 1881 4 10 TDaalu epr Conr laen 18 0 4 71 aeo leeoiog aerie D l a Oeo leenioK aerie C Zuiu Ar Uip T obl 18 1 114 Mnico OU Buit Soh 1880 8 V4 VlHal l L Obl 4 onbep 1881 41U HaTMDAH Obhuatieo 1888 8 lOO A aoTTIEDiil Sted leen 18t4 1 98 NiD N 4fr Handel aud 60 Arendib T b M CettiJoateD 780 Utui tUataohapp dito 875 Arob itypotbeekb pandbr 4 lOS Uult Hi dar 7oratenl aaud 85 a Or Hftpotheekb pandbr S i 100 Naderlabdaehe baak aaad 801 Ned H indelmaai h dito 149 N W Pao Hyp b pandbr 8 Jo alotkra 8V 88 Door den beer Van Zanten Jr steenfabrikant te Leiderdorp worden sigarenpunljes omgr zet in rooktabak voor de verpleegden der Prins Hendrikstichtiog Omtrent de bewerking die de pontjes ondergaan deelt dr Van der Hegge Zijnen in bet Haageche Daghl c het volgende mede De puntjes worden eerst door kokend water gedesinfecteerd van kleefstof ontdaan iu een sobommeltoestel ontrold met hydrsniische kracht uitgeperst losgeplozen gedroogd in Q pakjes inhonde een ons verpakt en als zoodanig verzonden De pakjes worden van gebruikte couranten gemaakt op bet deksel staat rook smakelyk vriend Op bet veordchild het portret van Prioa Hendrik io adrairaalauoiform Op de vlakke achterzijde ilet op de kleintjes want vele kleintjes maken een groote het is heerlijk na volbrachten arbeid en een behouden thuisreis een veilige haven te vinden alle bands moeten eenmaal aan dek komen dat ge dan vaardig zyt I en op den bodem aan allea komt een einde Ten einde puntjes te verkrygen heeft de heer Van Zanten een sak gnillotine vervaardigd die later door de oudjes zelvan aal worden aangemaakt waarop gestempeld Prins Hen drikstichting Egmond a Z en op de keerzyde geeft ons de puntjes en die hy sigarenbandelaara verkrijgbaar zal worden gesteld Wanneer men dus de moeite wil nemen sigarenpuntjea te bewaren kan men ze voor bet goede doel opzenden aan den heer Van Zanten to Leiderdorp of aan dr Van der Hegge Zynen in Den Haag M 71 101 r 1007 1411 99V 70 98 iiav 987 198 ie 101 49 169 9 Va 6S 7 lOï a 100 1S4V 14 101 lOjf 1 18 108i 108 108 88 61V 14 2141 too 108 108 104 118 U8V 186 88 11 Roti Hlpolheekb paidbr 8 Utr Hjpolheekb dito S i Ooansa Joat Hong bank aand BoaL Hyiotbeekbankpandb 4 l kutulLA Sqait hypolh pandb Haiw kö Pr Lienoert 8 HiU Holl IJ 8poorw M5 aand Mij tot ipl i 8t Spw aand Ked In I Spoorwugm aand Ned Zuild Afrik Spm aand 8 dito dio dito 1891 dito 6 lTiU 8po irwl 1887 8 A Kobl a Zaid Ila 8pirnni H obl 8 PoLa Wiraohau Weenen aand 4Rllai Or Buaa Spw Mij obl 4 Baliiaobi dito aand ïaatowa dito aand S Iwaag I ombr dito aand 6 Kurak C i Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMMLÖBnl Pao 8p Mi oM 8 Ohio fc North W pr O a aand dito dito Win at Peter obl 7 Denrer I Bio Qr Spm oorl T a lllinoii antral obl in goud 4 liouiar I NaakTilleCort aand Meiic i Sp Mij lebyp o 8 Uiaa Ka laaa T 4 pat pref aand N ïork Dntario k Woal aand dito nna Ohio oblig 8 Oregon Oalif Ie hvp in goud 6 9t Paul tlinn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Sol Ie hyp O 6 CaMAO Cèn Soutb Cert r aand Va O Bal fc NaT la h d c O Amaterd Oonibua Hij aand Rotterd Tramireg MaaM aand Nao Stad Amaterdam aand 8 8tad Bollerdam aand 8 HlliOU St d AntwerpenlS87 i i 8ud Bruaael 1886 H0N beiu Begullr Oeaellaoh 4 OoatlHX Saataleening 1880 5 K LOoat B Cr 1880 8 itfLHlM Stad Madrid 8 1868 Nao Ver Bm Hyp Spobl oert 101 ia Gialeren deed de rechtbank te Rotterdam aitapraak iu de zaak van den Staat der Nederlanden tegen het as Diamond Aan den Staat werd zyne vordering toege v ijoa de rechtbank overwoog dat volkomen 10 It ll üWe SpoorwcgverblDdlngen met GOIDA Wlnterdlenst 1895 1896 AaoRevaDgeo 1 October m van IS a 4 0 4 7 04 11 8 80 1 48 1 8 1 8 8 08 8 18 18 88 1 84 18 88 li 8 18 48 18 8 1 44 ROTIEBDiM 08 8 40 7 30 8 10 48 8 0 3 0 4 08 6 O D D 1 11 0 18 80 10 18 10 80 10 88 10 48 10 48 7 M 3 81 3 08 18 40 18 08 8 07 8 18 obuDi DEl B AO 7 48 DIN H Al o OOU O A H g 80 7 48 8 80 9 88 9 461 0 1111 36 18 1 1 88 1 44 i 8 3 3 4 16 8 17 8 08 7 8 i S8 Voorb 67 10 17 1 41 i 6 14 Z Zww6 11 10 3 1 6 88 9 6 £ Zil M 10 43 8 08 r 8 10 08 Omida 8 38 7 0 8 18 6 10 UI10 641S 0 18 4 8 1 3 14 8 88 4 18 4 43 4 8 0 8 88 10 18 Stopt te BlaUwijk KrïiiwBg en Nooldotp Leidick nd m n Hokmdofp D T K K O H T 0 o B D A m Y TBEH10HTBW OoUCUkIS Febr 189 Granen de beate kwalItMt wat minder Ovengena oavwa dard Tarwe Zaetiw ètaKV AW j ii t dito O 4 ƒ 0 ƒ ♦ ti OmiT wTe ♦ l J 80 i f S M CheTaUiar 4 M i 6 10 0 8 10 80 mo 18 1 1 8 1 87 8 4 448 87 7 14 7 4 9e8 U M1 108 i U9 10 08 lO K 10 87 8 88 10 38 11 48 11 40 18 4 1 01 1 08 1 7 4 4 1 O l DA DTKIOHT 9 0 10 19 10 U 48 8 80 10 11 84 18 0 10 88 11 1 10 81 0 84 10 44 18 0 1 88 Dincht Waatdaii Oidawatar MdA 80 8 11 8 19 8 88 8 17 4 18 4 47 67 8 8 8 81 10 18 7 10 10 8 3 84 05 17 7 18 8 48 10 37 8 0 4 48 8 t 04 f 6 76 i 40 KogKe 4 9t i 4 80 Polder f 8 90 Baitenlandaohe per 70 k 4 garlUken Stand Bar 11 14 11 8 S7 10 61 11 46 e O u U 1 A H s 10 01 10 7 11 0 1 QEBOB N SeUabroek Feb Marioua oidera S C Bonman Lammer AHSTIKDA H S O U D A I lt 10 4 8 88 10 14 18 88 8 30 4 11 10 AlBrtwdim C it OmiM 88 8 04 Btoppu to BlriHPt K mg V KMldwp UiiMlindui au Hakodup laiMonlam C St 8 14 8 11 Stopt til Nootdarr LddMkudut u Bltiiwjjk Kraliwii u Ualnadu Ukk D da fro rp peti en vkllea de pUfondi nur benedeD mur daarTan moogi gg aiel te Ttel seggen gy hebt io dten Ijjd aw ïotreat gespaard en per slot tao rekeaiag hebt gg waarde roor aw geld gehad De ipeoolatie bonwer heeft a goed en nobel bediead en iodien by een zondaar is moet ge denken dat gy de verleider yt die bem idaakt tot Hetgeen hy ii zy die beta gebruikten hebben geen recht bem uit te schelden Wil men betere geboawen hebben dan moet men meer betalen of zich vergenoegen met meer beKheideo wouiogeo en het talt te betwyfelea of de maatichappy voor die ommekeer Typ is De spec alatie bouw zal alleen dan TerdwgoeD wanneer er geen vrai meer naar is wanneer de smaak algemeen meer ootwikkeld is meer eeoToud in bet baisetyk leven komt wanneer wy om vergenoegen met een eenvoadiger levenswgie wanneer yrig meer cia hebben voor solied en deogdelyk w rk en de openbare meeoiog meer overtuig d is van dep goeden invloed der kontt Tot soolaog bijjft de speenlatieboawet e n noodzakelykbeid wkpneer ge bem van diÜfig atsobaft roept ge faem morgen weder in t leven Wfl ontvingen van prof Sprayt een lyst van giften en toezei ingen voor het Taaifonds ontvangen van 24 Jannari tot en met 7 Februari Wy moeten volstaan met de mededeeling dat in de genoemde veertien degen totant ia ingekomen f 10756 37 beoeveoa frs 250 uit Qent en drie jaarlykscbe bjjdragen t zamen ad f 11 In de eerste lyst inhoodende de giften en toezeggingen ontvangen van 12 tot 24 Janusri ijn vermeld Aan giften f 8466 41 n toezeggingen f 11 385 30 Het totaal bedrag der twee lasten ie das I 20 608 05 benovens fn 250 nit Gent en drie jaarlykscha bydra en te zamen ad f II Het b tanr der Nederl Znid Afrikaansche Vereeniging € betnigt zyn oprechten dank aan de gevers ook der kleinere bydragen Men zal bet scbrüft prol Spruyt naar wy hopen niet onbesobeiden vinden ala bet bestunr by die dankbetuiging den wansch voegt dat de stroom der grootere en kleinere bydragen Qog lang en rnim moge vloeien Men bedenke hoeveel er ooOdig is om de zaak die bet Taaifonds betfartigt met meer krarht aan te vatten dio vroeger mogelyk wai Men neme voorts in aanmerking dat men in Zoid Afrika by ponden sterling rekent Daarom moet het c fer der byeengebrachte guldens door twulf gedeeld worden als wy in Zuid Afrikaanscbe munt zullen opgeven hoeveel het Nederlaud ohe volk tot dankbare berinnering aan de redding der Znid Afrikaanscbe republiek in Januari 1896 hyeenbracbt Dit alles geeft aan het beslnor de rymoe digheid het Taalfonde nogmials aan te be velen aan de velen die iets bjjdragen kunnen en zulks tot nog toe niet deden Circulaires en ioteekeniüsten zyn voor iedereen te ver krügan aan het barean der Ked ZnidAfri knansohe Vereeniging Rokin 60 te Amsterdam Onder de giften komen o a voor gezamen lyke bydrage van eenige leden der Eerste Kamer f 1350 en van S f 1000 als protest tegen misbruik van macht door een groote mogendheid De meening over gebeel onthooding door dr Bronsveld geait io de Stemmen voor Waarheid en Vrwlec en door den predikant Sikkel io aHollaudsch Kerkblad heeft de hevigste protesten aitgetokt van de yda der geheelonthoodera Io veraobeidene bladen werd er over geacbreveo Dr Bronsreld had namelyk inde Kroniek van de St v W en V gewaarsohawd tegen een ascetisme c dat hy in de Nederlandsobe geheel on tb oudersbe weging zag ontkiemen welk ascetiame by cuevangeliicb noemde 8 40 47 8 64 01 g io t 67 g OB 18 8 14 8 80 1 S5 1 M Ï 8 7 4 Ï IS S 10 1 1 t M Ooud MoordrMhl NieuwerVMk 0 p ll Koltgrdini RoUenlun Oipolla uwerkerk Itoordrwbt udn T Ooud 7 au Z ll 7 48 8 47 Z Zegir 7 S 8 8 Voorb 8 07 9 0 11 08 11 18 11 87 M 8 18 9 18 9 37 10 07 10 48 11 8 U 4 Goaü 35 O Oudew S 0 6 64 t Wo rd 6 08 8 1 Utreohl 6 18 t 8 t f Nmt Aautardiiii 6 8 8 81 8 14 ud Ds Sikkel had iu Holland s Kerkblad c sez d dat er gebruik en misbruik van sterken drank waa on dat het gebruik niet alben niet verboden maar zelf als een gebod vnor den waren Chnsten te beachoowen is Dr Bronavetd werd o a in iCentrom Neertand sTolkBblad c Zutphenscbe Conrant en Utrechtsrh iJagblad c zoowel door ingezonden stokken als door open brieven aangevallen wegens lyo Waar chowing Da A V S beeft thans een brochure nitgegeven met bovenstaaoden titel teneinde aan die protesten er zyn twee by van ds Gnnning meerdere bekendheid te geten er zelfs een kracbtig protest byvoegend om hetzelfde te doen ten opziohte van des heeren SikkeI s uitspraak De brochure is in hoffelyken maar xeer beatiaten toon geschreven soodat ook de overgedrukte stukken nit de couranten die alle bet goed recht der geheel onthouding en hare beweging betoogen Wet eenigazioB kras ia de stelling van den icbryver der brochnre dat aan den werkmanastaad het kiesrecht onthouden wordt ten eiode het volk te kunnen verleiden tot Jenevergebruik tot vnltinig der schatkist Tegen den heer Sikkel haalt descbryver een aantal uitspraken van desknndige statistieke gegefens aan om te bewyzeo dat ook matig gebruik van alcohol zeer schadelyk is A Gisteren zijn in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam 923 aten 3236 kisten en 758 zakken nienwe Cephaloniakrenten verkocht die de byzondere aandacht Tcrdieoen Alle waren volgens de aankondiging van de makelaars smeer of min door water B S c d w z beaebadigd Als men weten wil wat men moet verataan onder meer of min door wdter B S dan kan bet volgeode dienen dat de Rotterdamache correapondeot van bet Bbl i aan zyn blad schreef Ëergister werd hier een party krenten geveild die naar bet oordeel van deakundigen nog ie slecht waren om op den mesthoop te worden geworpen Deze krenten afkomstig van Cephalonia werden vaa daar verscheept met het atoomsohip Nellie welk acbip evenwel op de Theems zoodanig werd aangevaren dat zyne lading met een ander stoomschip naar hier moe t worden gebracht Na das meerendeels door bet vieze Theemawater te syn verontreinigd men zag er marsa e die tot kleine kn kkeri waren opgezwollen kwamen de krenten hier op een regenachtigen dag aan tengevolge waarvan de kade waaraan het stoomschip kwam te liggen ds Boompjes dik bemodderd was Zonder eenigen voorzorgsmaatregel werden de vaten die en pasaaot half leeg liepen daarin neergelegd terwyl men later allea by elkaar schepte met de modder op den koop toe Daar de krenten m entrepot verkocht zyn waa de gesondheidacommissie machteloos omdat deze alleen kan optreden aU er van in consumtie brfingen aprake is nog afgescheiden van de vrang of zy tnescheoheide komen wil Men weet intusschen thans de oorzaak wanneer men zich in den eersten tyd onpasaelyk mocht gevoelen na het gebruik van krentenbroodjea Door de politie te Ouderkerk a d IJsel is proces ver baal opgemaakt tegen iemand wegena bet aloopen aa een aakscbip toebehoorende aan de wed Job D Aan de geaohillen tusscheo de firma Nico ter Kaite Zonen te Enschede en hare arbeiders ia tbana door tusscbenkorast vanden Arbeidaraad een einda gekomen Elk der beide partijen heeft leta toegegeven 10 84 11 01 U OS 11 18 11 84 8 35 10 88 8 18 88 a 40 10 7 47 S1 a 88 18 11 4 87 8 01 8 08 8 18 8 80 8 86 88 67 7 44 8 81 8 87 8 4 l SO 3 08 TIIBAU 18 1 1 18 4 4 8 68 8 48 10 18 11 80 8 81 4 88 Niet de personentrein nit Zwolle is te EIbnrg ontspoord maar van een teElburg Oldebroek met dien trein kruisenden goederentrein ontspoorde een ledig poatryfcuig juist op den wissel dien de personentrein moest pa SBercii daidelyk gebleken wu dat de Diamond met een aaomerkelyke vaart op den kotter was komen aanvaren en eerst op het laatate oegenblik vóór de aanvaring de machine had laten ach tern it werken d4t de Diamond verpli ht was geweest den kotter uit den weg te blyven Den kotter kon men geen verwgt maken van da laatate manoeuvre daar deze eerst gemaakt werd toen ds aanvaring onvermydelyk wa Aan de schuld en nalatigheid van de zyde der Diamond was dos het ongelnk te wyten Voor den Staat pleitte mr £ £ van Raalte voor de Diamond mr W M Reepmaker De heer Fyanaen van de Potte bracht een matigen nacht door Da toestand ia naar omstandigheden bevredigend Rentere aeïnt nit Lissabon dato 12 dezer dat de koning van Portugal de NederlandKhe pantserechepen Pieter Hein en Kortenaera met een bezoek vereerde Men meldt jnit Bergen op Zoom Zondag avond werden twee aoldaten der infanterie in een koffiehuis alhier ooverwaeht door eenige feldartilleriaten aangegrepen op den grond geworpen en door trappen met de sporen aan boofd en handen schandelijk toegetakeld Beiden werden dectelfden avond in het garnizoenshospitaal verbonden terwyl den volgenden morgen ééa er van ter verpleging aldaar werd opgenomen Da aanvat geschiedde zoo onverwacht dat de soldaten geen der aanvallers hebben herkend De poatadministratie kan soms voor moeielyk oplosbare raadsels geplaste worden door de meest zopderlinge adresaen Zoo kwam te Muntendam een briefkaart die tot adres bad Aan lange jantje in groete en vruit Als onbestelbaar waa deze briefkaart reeds terzyde gelegd toen de geadresseerde lange jantje in persoon baar kwam afhalen Te Boxmeer in de Kreupelstraat zyn gisteravond vier woningen door brand vernield De inboedels yn grooteodeela gered Te Venraai is zekere D zoodanig miahandeld door leden vso zyn naaste familie dat men vcor zyn eveo vreest De tveede lyst van voor betZatdAfrikaaosoh taalfonda ingekomen giften wyat een bedrag van f 10 756 S 4 aan totaal met de eerste lijst f 30 608 05 De man ie Uarich Friesland die ooiangi zyn slapend heen door er op te gaan staan brak is aan de gevolgen overleden Men sobryft nit Formerend Bet hoofdbeatonr van dan Provinc Boud van Harmonieen Fanfarecorpaen in NoordHolland zat dezer dagen in rak en ascb De reden hiervan was dat onlang alhier gehouden vergadericg met dlrecteoyen waarin o a de jury leden voor dtfn wadatrijd te Beverwyk waren benoemd door eenige afwezige leden later onwettig irerd verklaard omdat de secretaris bad verzuimd hen daarvoor in den gebruikelyken vorm op te roepen Thans heeft die vergadering op wettige wyze plaats gehad doch de meerderheid nam no tevens van de gelegenheid gebruik om eenige jnry leden LÏet te herkiezen Ue namen daser heeren evenals de nieow gekozenen worden VQoralanog geheim gehouden en uilen later worden medegedeeld Men meldt ons In den nacht inasohén Maandag en Dinsdag omstreeks halfvier werden de bewoners van Reuzel Bladel en andere omliggende dorpen Greeewicli 8 88 7 68 7 9 06 8 13 8 88 8 48 8 8 4 80 8 10 17 6 87 6 84 6 41 6 47 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 05 81 9 43 9 8 9 8 10 08 4 40 6 1 4 08 7 0 8 09 9 0 10 84 9 88 10 4 9 36 8 8 8 419 4 11 10 8 10 3 1 4 43 6 3 4 16 6 3 4 84 j 3 48 4 3 80 4 10 l lt 10 i8 48 8 8 door eoD tnrtD alag ait baiinan ilup opgeKhrikt Sommigan liepen d daar oit io deo waan dat ar op da ruitan ward gebontd andareo galoofden aan aeu ootploffiog in hat oabange Arandonk BelgiS waar een dynamietfabriek il wat ook later bleek waar te tgo £ en bewaarplaata an deie ga aarljjke atof ïa fornield met maar en wal waar binnen het baiqe lag Binnen betrekkelgk korten tyd zyn reedt drie of vier dergelyke lichte ontploffingen voorgekomen Geen wonder dus dat de bewoners alt denomtrek der fabriek bevreesd worden voor eengroote ontploffing Deze kad ecbter dank ajjde goede inrichting der bewaarplaatsen moeilykplaats hebben t Telegr t Is met de wooderèo der RSotgen stralen DO niet nit integendeel ze beginnen eigenlijk pas Niet alleen kan meu er valscbe paarlen van echte mede onderkennen maar zoo is nu ontdekt ooJc echte en vatiche diamanten Volgens prof Dölter te Oraz is dat zeer duidelgk waarneembaar Maar de hOogleeraar Salvioni van Perugia heeft ieta nog veel merkwaardigere gevonden Volgens een bericht uit Rome heeft deze nl aan de Academie voor Geneeskunde aldaar meedeeling gedaan van de ontdekking van een middel om met de stralen van onzichtbaar licbi bet oog te doen zien door alle voorwerpen door welke zulke stralen dringen en den inhond vraar te nemen van ondoorBchynende bewaarplaatsen Hy moet volgena het bericht dat over Weeoen herwaarta kftam de leden der Academie met zulk een toestel den inbond nebben laten zien van een gesloten kisije van aluminium örieselige vangst Een Tesselscbe viaacher heeft in zyn net een menachenboofd en een andere viiscber een hand gevonden Maandag avond werd onder politïegeleide gevaokelyk te Maassluis binnen gebracht S R tot jl Donderdag in fanotie als klerk ten kantore van den rykaontvanger In den avond van dien dag verliet hjj de gemeente Maaasluis met achterlating van vele acbulden en een te kort in de kas van zyn chef vermoedeliik f 240 groot Dinsdag is R naar Rotterdam gevoerd om ter beschikking ran de Justitie geateld te worden Te Noordvyk zoo meldt t Leidach Dbl kan men hy den heer P de Grooi bloemkweeker en boitenlandsch handelaar nu reeda een byionder fraaie verzameling bloeiende hyacinten bewonderen in een veracbeidenheid van 130 atnks alle in potten gebroeid PosterUeo en Telegrapbie DooBJea met aangegenn waarde tot een maximnm Tan 10 000 ftanoi erenala toor brieien met aangegeien waarde ia bepaald rgn toegelaten in het erkeer met Lnzembnrg Due brieren en doosjea alimede de gewoooaangeteekende itnkken kannen in het rerkeer met dattelfde land worden belaat met een verrekenbedrag ran 500 irenci fOor die beitenid naar Luiemburg en Tan f 250 Toor die beatemd naar Nederland Vermiti Lniembarg ilechta een port Tan 25 centimea Tordert bedraagt het port an de dooaje baitamd Toor dat land ilechta f 0 62 boTen en behaWe het recht ran Terzekering ala TOor brieren Met ingang Tan 1 April a e s n dooajes met aangagOTen waarde tot een maiimnm ran fri 10 000 toegelaten in het Terkeer met Frankrgk Toor deze dooajea ia hetzelfde port en recht Tereohnldigd ala voor die naar Zwitaorland Hat tgdatip waarop brieren en dooajea met aangegeren waarde en gewoon aangeteekende tokken met Terrekening naar Frankrijk zullen knnnen worden toegelaten zal nader wor den medegedaald De inroer par poat aan alle loorten aan lotergbrieQea ia in Balgarge Tarbodan In Torband met de Teatiging Tan een telephoookantoor te Waaaenaar ia het poatkantoor aldaar aangawezen Toor de behandeling Tan telegraphiaohe pottwiiaela Benoemd 16 Febr Tot adiiitent te a Hertogenboach de kantoorknecht O t aan Leeuwarden aldaar en de eondnctear der brieaenmalen 3e klaaae ten apoorwegpoatkantora no 2 ataodplaata s Hertogenboacb J W da Weert Yarplaatat 16 Febr Da commiea der poaterg n 2e klaaae 8 Eagndera Tan het apoorwegpoatkantoor no 4 naar Zwolle in hat plaats Tan naar het apoorwegpoatkantoor no 3 de commie en dar poatergen 4e klaaae J H aan der Pent Tan Ngmegen naar Tenloo en O A Prina Tan Ranknra naar ütretht in plaata Tan naar Laidaa Ingetrokken de verplaatsing van den commies der poster jjeo 2fl klasse M 3 da Jeogh van het spoorweg postkantoor no 3 naar Zwolle Verlenging van verlof verleend wegens ciekte aan den commies der poeteryen 3e klasse J W Krol te Dordrecht tot 30 April 1896 en aan den klerk der posteryen en telegrapbie 2e klasM 6 van Weiten te Winkel tot 30 Jofai 1896 Eervol ontslagen 16 Febr De brievengiarder P van der Velde te Nooidwolde BulteBlandscta Uverzicbt De zitting van het Kngelsehe parlement is ffeopeod De troonrede die door den Lord EJanvelier werd voorgelezen ia een zonderling stak hteratnnr Ër spreekt uit alle paragrafen een vredelievende stemming die groeten invloed beeft gehad op de zienswyze en de beaehouwingen over aommige gebeurtenissen Wanneer men zich de gevolgen herinnert die de Boodschap van president Cleveland met de bekende meening omtrent de toepassing der Monroeleer in Bngeland veroorzaakta dan moet het een zonderlingen indruk maken in de troonrede te hooren verklaren De regeering der Vereenigde Staten gaf den wenach te kennen tot samenwerking om de geschillen uit den weg te ruimen die sedert vete jaren bestonden tusschen mijne regeering en de republiek Venezuela betreffende da grens tnsBchen dat land en miJne kolonie BritnebGuyana Ik heb myu ingenomenheid uitgesproken met het verlangen om tot een billjike regeling te geraken en ik vertronw dat d verdere onderhandelingen tot een bevredigende regeling zullen leiden Een afspiegeling van de gevoelens en mee ningen van bet Engelscbe volk ia in deze wooi den niet te vinden De paragraaf over Armenië maakt nog met een enkel woord melding van bet diep gevoel van verontwaardiging in Engeland gewekt door de moorden in aommige provincie D Maar bet gedeelte dat betrekking heeft op de gebeur ten iaaen in Zuid Afrika ia zeker wet het merkwaardigst De KoniLgin doet mededeelso dat in de Zoidsfrikaansobe Republiek een inval ia gedaan die een betreurenswaardige botaing met de krygamacbt der Boeren tengevolge had De ministers poogden door toaschenkomsi van den regeeringsoommissaris in Zuid Afrika de vjjandige daad tegen te gaan iiit zal een onderzoek naar de aanleiding worden ingesteld En dat alles als inleiding om te komen tot de verklaring De bonding van president Kruger by de e gelegenheid en zyn verzekeringen doen my gelooven dat h het gewicht inziet van de rechtmatige grieven waarover de meerderheid der in wooers van Transvaal klaagt Met geen woord wordt het gedrag der samenzweerdera van Johanneabnrg afgekeurd met geen woerd wordt het geJrag der samenzweerders van JohanneBburg afgekeurd met geen woord wordt afsohnw uitgesproken over den rooftocht waaraan Engelscbe officieren deelnamen teseo een bevriende mogendheid Het eenige woord van afkeuring valt prenident Kruger ten deel in den vorm vande lofuitiog dat hg nu eindelyk gaat inzien het gewicht der rechtmatige grieven waarover de smeerderheid der inwoners van Transvaal nog steeds klaagt Onder de weteoniwerpen die in de troonrede worden aangekondigd zyn vooral te vermelden het ontwerp strekkende om de crisis in het land bon wbedryf te lenigen en in den nood der Undbouwende bevolking te voorzien om da verantwoordelgkheid vut te stellen van werkgevers voor ongelukken bonnen arbeiders overkomen en ten alotte de verwezenlykmg van het lievelingadenkbeeld van lord Salisbury het tegengaan der immigratie van vreemdelingen sonder middel van bestaan De debatten over het adres van antwoord op deze troonrede zyn oomiddellyk na de opening gehouden in bet Hoogerbuls Lord Salishary verklaarde daarbg dat het gesohil met Venezuela op bevredigende wyie zal worden opgelost zonder tot een breuk met Aoierika te leiden Wat de Armeuifabe poaestie betreft dtelde de ministerpresident mede dat de mottendbeden het behood van bet Torksche Ryk wensshten en zich daarom verklaarden tegen Eogeland s voorstel een militaire bezetting naar Tnrkye te zenden Vooral Rusland verzette zich daar sterk tegen De mogendheden gelooven dat men den Soltan tyd moet laten en dat het uitoefenen van pressie tot verbetering zal leiden By de diacoaaies in bet Lagerhuis over het adres van antwoord op de troonrede werd het voorstel Dillon behandeld ondersteond door den heer John Redmond die verklaarde dat de weigering van Home Rule ingewikkelde moeilykheden zou vermeerderen zoowel ten opiichte van de bnitenlandsche ala van de de koloniale politiek