Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1896

348te Jaargang Zaterdag 15 Februari 1806 INo 0801 mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitrondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN da LIlar Da oooirao rm bois van da ImUU Aaoarma wordt sal Taa4 In vnaagalda bamuda Inuahaa van Xiltar Inhoud ToonlaD van hel attaat van Dr P r TAK HAKJIL BOOS Proaffiaaok 4 f 1 30 OilalnlUad TarkiUcbaar kt t P H J V WANKUM MELKERT Ooathavan dins Chrirtina oodera M M BeUnje en W H Mnlder Hendrieaa ouders P C van dir Horat en P Neef 12 Gerardaa Cornelii ouden C de Brngn en C de Knecht 13 Grietje Hendrica Adriana onder J Ouderkerk en A A van der Want GEHUWD 12 Pebr J J BoIthuiJaaD en A C van Wjk A Nootenboom en C Bakker J Kaaberireu en A C van Loon A Sander en M Klem M J P Tbeunen en M J E Thaiingb OVERLEDEN 11 Pebr N uithol wed A van H rtea 75 j 12 D de Jong hninr van G Groenendgk 50 j Beeuwitk OVERLEDEN A Schouten 8 m P Ouderkerk 71 jaar APVERTENTIfatf Northwestern and Paclflc ilypotbeekbank De DIRECTIE dec Northweatern and Pacific Hypotheekbank bericht dat de met 1 Maart e k vervallende Coupons der Pandbrteven van genoemde Bank van dien datum af betaalbaar zijn b j de AS80C1ATIE CASSA alhier en by D A Wiuelink to Alkmaar B C Eugelbflrts Co ty Aruliem Van dar Moer Zoluer ie Breda Van der Mandele Si Zonea te Delft G Vermeer Joh tD te Deventer OtUr de K l k 7 n te Dordreeht Van Heel V a te Uooa sn te Tholen C do Gqaelaar Co te Oorinohom Wed Knoi Sc Dortlund ta Gouda Huijgeas Sc Slotboom te a Gravenbage De Muinok Sc Co te Groningen VVeatorkappel Sc Hoofd te Haarlem 1 Poatbuoia Sc Zn te Harlingeu en te Franakor Lotiobiua Sc Co te HelmondWed Job F van Kijokororael 8c Zonen te a Her togenboaoh Van der Wolf Oouraol 8c Zn Ie Hoorn li van Waeaberghe Janisona te Hulat J II van der Duaaen Jr te Kampan öebre öratama to Tjeeuwarilan A L Beimorioger Sc Zonen te Leiden Kering Vrijlhoft 8c Co te Maaalriolit i A Zip Van Teijliugan la Middelburg P Groen Sc Zoon te Nieuwediep Commanditaire Bnnkvereenlging A Noordugn Sc Zonen to Ngmegeu Schmaaan Naokeu te Uoerraond W Laane te Boaendaal P J Minderop lo Rotterdam W Janaen Sc Co te Seblodam Bruninga 8c Ten Cato te Snoek C H ïilanua fc Zn to ïiel A J Loran Sc Zn te Utrecht en te Venloo G J Sc A K Groeneveld te Winaohoten Wed J te Valtrup 8c Zn ta Zaandam P ï C Bruuinga 8i Co to Zutfen Doyer h KallT Ie Zwolle Amsiihdih is Eebr 18 e J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag P IAl iO S Sltmiiiei ïerhuren Repareeren Buitenlandsohe P IA N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZKER LiACie prijzen Inruilen van bespeelde Piiino a Agent vour tiouda en Onisirekcn KLEIWEG lirma Wed 144 Qouda Cognac fin Bois Lokaal van den heer G TUIJTHOF Zaterdag 15 Zondag 16 Februari door bet Operefctan en Trio Gezelschap ran E91 van Amsterdam Halftien optrediag van liet Operetten Gezelschap Operette Komiek in één Bedrgf Met medewerkiag van Frita Jungen Hollandach Komiek en den heer WiJnffaarden Hollandscb Komiek eu Coupletzanger eu het Duettistenpnar ran het Theater de Vereeniging cGERUN en den heer£aso c lederen avond Nieuw Program Aanvang Zaterdag 7 en Zondag S uar 0ENTREE XOCeut A Herwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medaillei benevens Eere Diploma Gonden Medaille en 3ertificate of Award of the World s Hjgienic Ëxposition Chicago 1893 is het Wereldkroemil Druiven llorsl Honij Extract MELIANTHE UIT UB Machinale Fabriek DË HONIGBLOEMi VAN H vanSchaik Co gevestigd te s Gravenhage Oesu middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONBBRROEPEHJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDl ELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eo de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld Ue MELIANTHE is verpakt in aoon van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyziag voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbauk te Gravenhage Wtr Verkrijgbaar bfl F H A WOLPK Drogist Markt Gomta E H van MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Mmrdmht J C RATELAND Bos cop B ï WIJK Oudewa r v4r 6000 Stuks uit da ftllitt Btait eenar der eerita baitmkadMlte fabrieken oyer Leger Paarden Dekens m t n tegen dco ipotpryi Tan i 2 75 per atak wordu nitvM kooht Dtzt dikke ontlfllbare dekni xIJr zet rarm te eee pele e 140 XIM cm r ot due het geheele peard bedekkend met wol opgenetid en 8 breede itreepen voorto eem kl i e partij witte woUene SlaapOekens groot 140X190 cm wegene teer kleine ileebti door reklui bemerkbere foaten in bei weehel eengeboden iid fl 3 50 peretuk Koiteu enden het dübl eIo Mr DQtdalUk Hhreren bcslallliifrfa worden M iMr 1 voMTUd tfrekl lecan tocundinir T ii h bfldnt f onder rembouri pMmpl uil K Toird B HnrwltK Maaatrloht Groote Stnat 81 fiouda Saelperwlruk van A BaiNXlUM ZoaN DE HOLLANDSGHE HTPOTHEERBANK verstrekt op voordeelige voorwaarden OELDEN op eerste hypotheek tegen 3 en 4 rente ajaars administratiekosten inbegrepen zonder vooruitbetaling Nadere inlichtingen te bekomen aan het BIJKANXOOB te Rotterdam Spimnsche Kade Ho Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EATEAEEm S KHEIFF ÏM Wm en gij bespaart S centen per pond I Aan Zeiiiivvlijders en Zeniiwzwakken Tlians IR lie 2Bo oplage Torscbensa van het boek uUe Ze Beproatd ea aanbevolen door de heeren Prof l r meriniére Parys Prengruber Uujardln Bau metZ Parijs BOUCbOt Parij Goii Rath Dr Sobering Kras Hez Ralh Dr CyUTkOWeoh ky Weenen Opperstafarts Dr Jeobl Weenon Opperslafarls Dr SobleSl Bssi Clief arts Dr Darses Pa ijs Chef arts Drprestier Aken Diatrictsarti Dr QroasmanD JohliDKflü nife Dialrictinrts Dr Busbacb Zirk Krankaru Dr Steingreber Cbaronton Coniul Dr v Ascbenbach Corfu Dr mfd Corrazza Vonctie Angeville P rgi Lavabre Parijs WUle Taufkirchen II CabUiOt Arcaohon II II Portget Lonzao Ouilloaeau Bor deaux LabatUt Bordeaux Bougavel I a Per rière L HlTBcbteld Weenen II Lieber lansbmck Hammer Plauen 1 II Welner Weenen H Aust Broctou II Matusoblecbner Brixn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doei raa dit irerkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakte hare oorzaken en i eTolgBn onderricht te evon en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fhjsiologische ontdekking boa op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zeDuwgflslel kan s ewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Hat wordt derhalve aan leder die aan zlekelïjken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lÜdt welkn zich kenmerkt door haliitucale hooldpün migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue lichamelijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zjjn eu aan de gomlgea daar van Igden zoomede aan verlammingen Spraakverllea of moeielUk spreken Stuf held ia de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige huip Inriepen n door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk san alle personen die vreezen door beroerte overvallen te wnrden eu daartoe reden hebben wegens crschijnselen van oorldurond angStgOVOel benOVeldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui ellgheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aaa allen die tot de liovengenoemde cathegorièn van zsnuwlijders behooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezoudeu zolfs jeugdige personen die veel geeatelijkeu arbeid verrichten en die du reactie der gecstelyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te larkrijgm is te Amsterdam M OLEBAN Oo Helligeweg 42 Rotterdam P E van santen KOLFF Korte Hoofdsleeg 1 DtreChtiLOBBÏ li porton Oodegraoht b d Gaardbrug P 22 GebrS atollwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door da nieuwste uitTindingon op machinaal gebied rerbeterde fftbiieatle en uitduitend gebruik van fijn en fijnste grondstoffen gnrantieorei len verbruiker van Stollwerck s OhoËoMe en Cacao een aanbevMMSvraardig fabrikaat nauwkeu ig beantwoordoode aac den inhoud der resp Ëtikfïtten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflcTerRiicIer 44 Eerc Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fija fabrika t Keeds 1S34 scbroof de Accademio national de Paris Nous vous déaamons nna HedafllA d or prc mièrc cia NNe en oonalddrfttlon aevotr exoallenta fabrioatioii de Obooolat bunbons varies eto eto Stollwgrck t Sibrikaat ia verkrijgbaar bij U H Cunfiteurs Banketbakkers enz enz CtaienuÜTertegenwoordiger toer NederlandJalins Matteratlodt Amsterdam Kalvcrslraat 103 BOEE EN STEEITDEUEWEEK a tt Jt a wasi i t vcaa tm gro0te vertchetOenheid Rouwkaarten en Eouwpost met Portefeaille Sluiting A BRL KMA1 ZRf BINNENLAND GODDA U Februari 189B NftmeDB deo vader Tercoebt de Commtsurii Vao Politie te Gouda opaporiof en overbrengÏDf TtQ Grietje Vei 17 jareo dienstbode middelmatig laog ge t gezonde klenr donkerblond baar en gave itta tanden korte en dikke vingers pn loopt eenigszici voorovergtbogeo e i wan by baar vertrek gekleed met donker jalt katoeuen rok swarte doek met noppen bottinei eu blootHboofds zij heeft op 10 dezer b iuielgk de ooderlgke noniog verlaten De koeten knonati niet worden vei oed GiHleren zijn door den kearmeoBtar alhier ftfgekeurd 6 manden Noord iche baring die fOor de coniomptie ongeschikt was vg iiooder toezicht van de politie begraven Een koe gestorven nan de nioerziithte werd Woensdag door de politie te WaUdinxveen in beslag genomen Door don heer Hgksveeart ft a UDgescbikt voor gebraik gekeurd zynde werd bet vleesch onder politietuezicbt begraven Woensdagavoud kr en 3 bezoeken van bet kaffiehais Nieuw Scheveoiagenc te WaddinzveoD twiai met de berbergiarster t Einde was dak al es in het baffet werd verniel I waarna bak drietal de herberg verliet Oe politie doet reeds ernatig onderseBk Op 16 Juli 1895 bad te Sohoonhoren eene verkiesing voor vier leden van den gemeenteraad plaats waarbij een nogal hevige stryd werd gevoerd tusechen de vericbilleDdepartgeo Een koopman bood bg die gelegenheid aan een kiezer die nog niet gestemd had en niet tot stemmen gezind scheen een rgksdaalder aan ten einde hem tot het aïtbrangen van een stem te bewegen Kvenwel zouda bij dit volgens zgn beweren ilsebts uit aardigheid hebben gedaan oai te zien of de keizer niet tot stemmen te bewegen was en by sou dan ook niet hebbeo aangezocht om op bepaalde peraonen te stemmen maar slechts in bet algegemeen om stem uit t brengen De bewuste kiezer verklaarde evenwel dat de koopman hem etD briefje had aangeboden met vier namen er op Hg nam ininswhen bet aanbod niet aan wilde zelfs van een aanbod niets weten en durom oordeelde de recbtbaok te Rotterdam dftt wgl hier omkooping door eene omstandigheid vu bekl a wil onafbsnkelgk onmog luk FEVtLLETOIM 7 Daar ut zy ren balf uur lang in gepeins verzonken het voor en tsgeo vao ds zatk te wikken ec Ie wegen dsirop begaf zq aich in eene deemoedij e houdiog uaar juffrouw Bordillioa die in do ontbijtkamer zat te werken Zoo als sy daar nu nederig berouwvol en deemoedig stond sou meu in haar nauwelyks het woedende mensoh van den vorigen dag herkend hebbaa Zij streek hare handen over elkaar eo gluurde met hare valiche oogen naar jnfTrouw BordiUion Wat ia er Tifle Juffrouw ik hoop dat gij ng mign gedrag van gisteren zult willen vergelen Jonea bad mij die praatjes wgs gemaakt en ik zon hem voor sirat gaarnewegzaoden Ër zou nieta aan verloren zga ala at da dienstboden te geiyk werden w gejaagd Ik weetnu dat er geene reden bestond om uw naam metdien van mija meeater te koppelen Ik was zoo verwonderd over uw ongepasten uitvftl Tifie dat ik a niet heb geantwoord of berispt zoo ds ik had beboortn te does waa bet bedaarde antwoord van juffrouw Bordillion De heer Lester heeft voor zoo ver ik weet geen plsu om te hertrouwen Zet u toch gaene sakea in het hoofd waartoe getae saulfidiBi bssiaai wat ook eene po i g dat miadryf te plegen onmogalgk en dus niet strafbaar was eu untiloag mitsdien den bekl vau alle recbtsvervolgiog Daar bet openbare ministerie tegen desebesHnHiDg in booger beroep kvram diende de zaak beden voor het gerechtshof te sGraven bftge Nadat de bierbedoelde kiezer nogmaals ala getuige gehoord hg zgoe hierboven genoemde terklariug as btijven volharden tnrvgl ook de bek zgn beweren volhield verklaarde advocaat generaal jhr mr Van Pnohugs zich uiet met de meening der rifchtbauk teicnoneu vereenigen Hg vorderde bekt s veroordetiling tot 1 maand gevangenisstraf Mr Jos an Raalte uit Rotterdam bestreed die vordering in de mx i plaatH zgo verbazing uitsprekende over de geëischte straf Duidat z i voor een feit als hier t n laste ge lefïd slechts een geldboete moest worden opgelegd Maur bovenden cooclndHerde hg met vertrouwen de baventiging van het vonniR umdat in deze de kiezer ii gebleken bepaald ooomknopbaar te zgn Uitspraak 27 deier Gisterochtend is een vaartuig bok seladen met p m 24 000 larven en tuebeboorende aan J Auker te Reeowgk geheel verbrand De opvarenden waren niet aan boord Het Openbaar Ministerie bg het kaotoogeracht te s Gravenhage heeft honger beroep aaogeteekend tegen het vonnis des kantonrechters waarbg een lid eener weerbaarbeidivereeniging is ontslagen van rechtsvervolging ter zake overtreding der wapenwet Het Leger des Heils te Rotterdam heeft besloten eene vertooning van lichtbeelden te gevan in het Yerkooplokaal te Rotterdam op Maaudag 17 dezer waarin de verichillende takken van het Maatschappelijk werk door kalklicbt aanschouwelgk zullen worden voorgesteld Hiervoor zal eene der grootste lantaarns der wereld gebruikt wordea en wel door den heer Matthews die Livinggtone vergezeld beeft op sgns reizen deor Afrika Amateor fotografen Deze klasas van menschen is in betrekkelgk weinig jaren zóó groot eo uitgebreid geworden en hee t reeds zooveel vereeoigiogen gevormd dat er reeds ernstig over gedacht wordt at die ereenigiogeu op baar beurt tot een bond te lichamen Dfl eer van het initiatief in deze genome t Maar juffrouw ik heb mij alleen in de pertonen vergist hernam Title dis zich niat liet af sobnkk n Ik dacht dat gy het waart en daarvoor vraag ik u nederig om versohooning eu uu hoor ik dat het iemand andon ia Maar onze heer fcaat wel hertrouwen juffrouw BordiUion en ik Ijsd blij dat ik n het uieuwa kan mededeelen Juffrouw BordiUion hoorde de woorden zonder den sin te verstaan Hadden zjj eene beteetceois of niet Haar hart klopte hoorbaar toen lij Tifle vragend aanzag Ik zou voor niets ter wereld iets gese d hebben om u to beleediireu juffrouw en ik zou bet natuurlijk hebben gevonden als gg eu mijn meester over elkander gedaebt badt giog de valtehe Tifle voort terwgl tij de verandering op bet gelaat van juffrouwBordiUion ter sluik waarnam Alle verstandige liedna znUen zeggen dat zq veel te jong voor hem is maar het valt otet te ontkennen dat zg ar allertiafit uitziet en het is over bekend dat de beer Letter zeer gevoelig it voor uiterlijk aohoon ëq toch bebt gg miasrhieo ook opgemerkt dat baar haar een roodacbtigen gloed heeft juffrouw Bordillion Ik weet niet van wie gij spreekt stotterde het arme meisje Weet gij dat niet juffrouw Wel ik tpresk van freule Adelaide Errol Onze heer gaat mtt haar trouwen lï nt had Margarelha Bordillion een gevoel alsof al hare polsen stil atondeo en toen klopten se zoo hovig dal alles voor hare oogen bagon te draaien zg werd zoo duizelig dat zg niet meer zag of boorde en zg daoht dat zij flauw zou vaUen Indien zg niet al hare salfbakeereohieg had te hulp geroepen zon hebben komt toe aan de Gelder che amateur fotografenvereeoiging De beer D Fockema lid van deze vereeniging deed bet formeele voorstel om de zostervereenigingeo in Nederland uit te noodigeo zich aan te slaiten Dit vooratel werd aangenomen ea tbani aan alle Nederlandscho amateurfotografen vereeni gingen een circiilaire gezonden waarin het voorstel van den heer Fockema in zgn geheel is opgenomen Het voorstel noemt de volgende voordeelen die men door het stichten van eeo bond verkrijgen knn In de eerite plaats zoude het op deo weg liggen an den bond oip eeu onpürtijdig geredigeerd blad uit te geven geheel gewgd aan de belangen van den bood waarin het nixuw te op bet gHbind van fotografie bdbindeld zou knnnen worden 2e Zou de bond jaarlgks eeriign wedstrijden kunnnn uitschrgven voor VBrBcliillend werk het gevolg daarvan zonde ego dat niet steeds in engen kr ng tal van wedotrgdies plaat hebbeo die juist daardoor niet tot dat doel leiden waartoe men ze in het teven riep 3e Slen hetere orgnoistitie van tenioouHellingen donr de voorgestelde éénheid zal zich dan het gevu niet meer voor kuuuen doen dat men in één jaar een drietal kleine tentoontteltingen krggt 4e Bune regeling zonde kunnen getroffen worden betrefteode de verzending eener Rond reis Porteleoille v Der Leesportef uilleaan toegetreden vereenigiogen v n dtm Amateur Fotografenbond waacdoor tal vao vertragingen die nu aanleiding geven tot eene slechte circulatie zouden opgebdveo worden Ben ecbc teeken deg tgds kan men hnt vgfde nummer van het toekomstige bondsprogram noemsn want zegt het concept bet zou geheel op den weg van deo bond liggen in het belang van de leden bg fotografen een uniform tarief te bedingea voor het gebraik maken van een donkere kamer ens en er bg groote boteU op aan te dringen een dito kamer gratis disponibel te stellen voor de leden van den bond of wel tegen een vast tarief Gister kwam voor bet kantongerecht te Zevaobergen de zaak voor van de firma Nivettp te Pargs eiscberesse tegen een IHtal landbonwere allen nit Ëtten en Lear afkomstig al gedangdoo in zake levering bioedmest en weigering van betHÜng Voor Nivette trad op de heer J A M Lindeman uit R tterdam ooi de gedaagden mr H H Qartog uit Bergen op Zoom De eerite zaak die voorkwam wah tegen A Grauwmanfi Und tonwer te Leur en zg bet bewustzijn verloren hebben Juffrouw Tiflo verliet de ongelukkige ziel onder het prevelen van eenige troostwoorden en daarna danste zij den gang door naar de keuken Het zou eene zwakke uitdrukking zgn voor deo zwaren slag die juffrouw BordiUion getroffen bad alt wil zeiden dat zg rerbaatd was over het nienwi dat Tifle haar had ii edAgedeeld H t ongoluickige meiaje was juist toen de dienstvaardiije maaijd binnen kwam in de liefelgkste droomerijen verdiept in hare fantasie spelde zij rredt de woorden die George Loiter gebruiken zou alt hij haar mogelijk nog dien zelfden avond zijne liefde openbaarde Hij had hel dierbare onderwerp niet meer aangeroerd sedert hij dian morgen over de nieuwe provisiekamer had cetproken maar dit verwonderd haat uiet want het wedervindea van bet lichaam van kapitein Dane had zulk eene opiohudding veroorzaakt dat da heer Lester don geheelen dag met niets auders wm Tervuld gowfest Hg had bovendien eene dubbele begrafenis bijgewoond Zg bleef nadat Tifle was beengegaao in dezelfde houding zitten haar werk was haar uit de handen gevallen en op den schoot gegleden de icbaar lag op den grond Haar hoofd duizelde ei zij wat zoo verward dat zg om zoo te zeggen alle celfbewnttEiju verloroo had De liefde van George Lester behoorde niet aao haar maar aan eeue andere vrouw dit witt zij en daarbü ttonden a hare gedaebten stil Zg wat den Knbioon over het is het lot vao da meeste vrouwen om dien overtooht omasl in haar leven ta doan en juffrouw Bordillion deed de treurige ondervinding op dat bet worstelen tegen de otimiddellgk werd door mr Uartog teg a Nivette de ei ch gesteld in deze zaak daar het een bnitenlandscbe betreft vo r en alter te knnaen prooedeeren oantin te s etlea tot een bedrag van f 100 voor eventoeele kosten van getuigen registratie enz Lindeman kon dcfe oautie niet stellen en moest eerst Nivette hierover berichten i hg vond f 100 ook te veel zoudat de kantonreohtnr de cautie bepaalde op f 80 n de voortzetting dezer laak bepaalde op 27 Febroari Vervolgens kwamen de twaalf andere zaken voor waarin de kantonrechter dnelfde b KlisHJng nam Nivette moet dus f 1040 eaoiie stellen voor de dertien zaken In het Vad heeft derer dagen mr P Brooahooft het dflnkbe td ontwikkeld om aaa Ue huizen van bewonern die dit verlangen een po tbua aan te brengen waario dese bnn hrievaa kuDnen werpen die dan door de be stellers worden gelicht Op da brievta zoo eea postzegel van bijzondereo vorm ter waarde van een cent moeten worden gehecht en op briefkaarten een gfttjksoortig pontzegel van een halve cent Ëetie derde van de waarde der postzegels soa bg afrekening aan de bettetteri worden toegekend wian dete eitra verdieoite zeer we kom on i go In hoever dat idee qitvoerbaar eo voor de poatergea voordeeÜg zou zgn dienen de mannen van do punt uit te makan evenzear als de kwestie of het zou kunnen worden volvoerd zonder vermeerdering van personeel cooali d vooratoller acbijot te meenen Maar met het oog op bet publiek vragen wg zon bet uog niet beter zgn een bus aan iemands bed te haogen Daa beeft men zelfs niet op te staan Het wordt tegenwoordig een manie om den menscheu het tot in het belaohelgke gemakkelgk en ben zelven daardoor lui te maken Is het nn waarlgk zooveel moeite om evea naar een kantoor of een bus te gaan Voor plattelandsgemeenten kan het idee toch geen nut hebben Daarbij kaa men toch niet vergen dat etk oogeoblik zoo n buisbus wordt gelicht dit lal dus op vaste tgden moeten gebeoreo Wat bigft er dan van bet practiaeh not vao zoo n mriatregel over Op dia gezette uren kan men evengoed zgn dienstbode zenden om de brieven te bezorgen of zelf iemand aannemen die gaarne voor de cent of het baifje dat men meer aan postzegels zoo moeten betalen anik eau dienst zal hewg ien Buiten de vaste aren zal men toch i der oogenblik weer zitten voor bet gevat dat men golven baar te zwaardwr viel naar mate zg later tot den atrgd werd goroupeo iïen niüuw leven lag daar voor haar zij moest vau stonde aan een nieuwen weg inslaan Aehter haar lag het pad dat langs heerlijke arcadiiehe velden voerde voor liaar strekte zieh een onbekende weg uit vol ttt ile roisen on scherpe doornen het leek eea hobbelige vermoeiende onafzienbare weg die ouder een bawolktoo kernel lag Zg begreep dat eg vrgs zon doen om niet achterom te zien terwgl zg zich op haar moeUgk pad een weg baande Het kwam mot bij haar op om het vreeislgko nieuws te betwgfelün Veel dat zij niet begrepeu had weri haar klaar en duidulgk en zg begreep nu de ooruak van zoo menige veranderiag in het gedrag en in de gewoonten van dun beer Lester wanrover zg zieh in den laststen tijd dikwgls verwonderd had zonder er uitleg aan te kunnen geven Zij had zalfi op dit oogenblik waarin zij hare amart zoo tcberp gevoelde den moed om haar ongeluk recht in de oogen te zien hot viel baar zwaar maar ig daisnde niet terug Zg dacht ernatig over de geheele zaak na eu dit was noodig waut zg moest ook plannen voor hare toekomst maken Zij begreep dat at freule Adelaide zijne vrouw werd tij het huis moest verlaten Zij bleef den gauscben dag in treurige gedachten verdiept zonder dat men uiterlfjk iett aan haar kon bespeuren Somtijds ontsnapte een diepen zucht of oen half onderdrukten snik haar beklemden boezem maar dit wat ook alles De kinderen vroegen kaar of zg ziek wat maat zij stalde ie gerust De heer Letter kwam het middagmaal niet te huis gebraikeu Worit wtolgi