Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1896

18 86 1 84 3 38 3 44 4 60 6 84 7 11 7 6 8 38 8 48 8 61 67 ll S 18 38 V n K 4 67 H 7 6S ff ff ff 10 04 ff 18 88 H H 6 04 H 8 08 ff ff 10 11 ff 18 48 V H H 5 11 H 8 13 ff ff 10 18 18 66 1 44 3 60 4 08 6 80 6 48 7 80 8 88 8 68 8 08 8 10 10 87 1 80 UOTTIRDAM 0 0 U D A 8 1 10 10 11 60 18 80 1 4 8 60 8 10 8 48 4 10 6 81 8 17 8 06 43 H 10 88 1 68 n ff ff ff ff 8 87 ff 8 8 II 10 88 k 1 68 H ff II ff ff 8 S4 ff 68 H 10 48 f f 8 06 II ff ff ff ff 8 41 ff ff 10 11 10 4 18 08 18 40 8 18 3 0 3 8 4 08 4 40 61 6 47 8 S 10 08 Directe SpoorwegverblndlDgen met GOUDA WInterdIcDSt 1895 1896 AaoRevangeo 1 October TUd van GreeDwlch o d 80 7 88 8 40 0 8 40 10 17 10 84 18 08 18 86 4 8 88 8 44 4 60 8 94 7 11 7 68 8 38 8 48 8 61 9 67 U S 7 86 7 47 7 46 8 07 8 18 60BD1DÏN BA4 0 DEN HA a GOUDA aUags 6 5 7 807 48 8 80 9 88 9 461 0 1111 8518 15 1 85 8 44 8 58 8 48 4 16 6 17 6 S8 7 68 9 38EVoorb 5 67 10 17 1 41 u 6 14 Z ZeKw6 11 y 10 88 1 5 u k t 6 88 9 S £ aev M 6 88 10 48 8 08 6 89 lO W Gouda 6 887 50 8 18 9 9 58 10 16 10 S4 18 0518 46 8 1 8 14 846 4 18 4 43 5 47 8 50 8 8S 10 19 C Stopt to Blaiswük CraiiWBK en Nootdorp Leidseheudam en Hokandorp UTBBCH T 0 O Ü D A atreoht 7 60 9 10 11 84 18 50 8 10 8 58 4 48 8 S8 7 50 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 11 10 88 11 51 w 4 16 6 58 0 88 10 64 Üadewator 8 19 10 81 n n 4 84 g w 9 86 ftaada 6 88 9 84 M 44 18 07 1 88 8 48 4 87 5 80 7 09 8 96 8 419 49 11 10 Oouda 7 u ft SI B Q 9 8710 90 10 50 ll U 1S S8 1 87 8 8S S 47 4 46 B t7 7 14 7 49 f S9 I K4 9 64 11 Zev M 7 48 8 47 p w U OS 18 40 t w 4 87 8 01 10 08 Z ZeKW 7 fi8 It ftS 11 18 u 18 49 1 08 t 8 18 Voorb 8 07 9 08 11 87 1 01 S SO 8 88 Hage 8 18 9 18 9 8710 0710 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 96 4 17 6 96 6 67 7 44 8 119 10 16 10 87 9 8819 88 11 48 SOUDl UTKBCHT 8 09 8 81 9 06 10 19 10 57 18 48 8 80 11 14 8 87 11 89 8 45 9 87 10 51 11 48 1 80 8 08 AUITBBDA U a O C D A AKstardam at 8 8 10 10 48 8 86 4 10 6 18 7 4ï Qenda 7 88 9 84 16 14 18 88 8 80 5 80 7 46 8 49 ateppaa U Udsw4b Xnisw g as NoaMan LsUashandaB aa Uduadorp 6 O U k k MSTBRBAM 8 81 10 01 no s IS XO 9 85 11 05 l 1 18 9 45 11 10 Lmitordain U 8t 8 14 l ll wa i i ao b Stopt te Nooidorp Laidsahaadam a BlaUw k Kruisweg ai Hekandarp bog eTOD e9D brief op de poit wil hebben tflneÏQde hem tgdig weg te krggeD M Ot Uit Sliadreoht wordt geMchreveD Wtrd reedi kort gameid dat de gemefnterekeoiog dieoatjaRr 1891 thnnn door Gedeputeerde Statea tu Znid HollnDd iagoedgcknard we reroemon Lieromtrant oog veoige nadern byxoaderbedeo Gflgk meo zich herinoprenzal ward de rekening ia Augoitoi jl door den meantarud roorloopig TaHt eiteld io ontvang OTrreeDkomitig de door dfn Kemeente iQtvangar ingedieade rek mog of f 72 523 02 rermuerderd met nog een paar postpo Terhaalhaar op het Kglt en io uitgaaf op i 70 439 86 io oitffaaf had geboekt eea rerybil atzoo vaa f 377 70 Wel achtte de Raad destydi nog meer poiteo onbetrouwbaar doch kon dat mooil k door getoigenbflwgt tarea zoodat by zich aircbta tot dit bedrag bepaalde Dit rerachil rood zijii oonproDg in tweeërlei soort van mandaten die naar Raads oordeel len onrechte in da rekening waron geboekt io de eerste plaata mandaten mat faliehheid in geschrifte tot een Sfcdrag Tan f 113 en t o tweede mandaten die fictieve lereraotlën of aan anderen en niet aan de gemeente beweEen diensten betroffen tot ean bedrag ran 1 264 70 Gedepnteerde SUten nu hebben thans den j fmeenteraad Tolkomen in hft gelgk geiteld on de uiteren definitief VBBtgeiteld tot een tedrag Tan f 70 062 16 en dos da rekening van den ontTanRer niet goedgekeurd Ook aan dat college Bcbijnt dus uit door haar ingesteld onderzoek gebleken dat die bernehte mandaten werkelijk Talscb waren of verralsoht dêwyl de f 377 70 niet in de rekening mogen geleden worden De ontTanger echter is gedechargeerd en wet naar we rernemen in bewoordinnea die aan doideiyitheid iiieti ta wentchen overlaten en aan zgn admi uiftratie alle aer aandoen Qadeputearda Staten nl overwogen naar we rerneoien dat de gemeento oatraoger te goedertr ïuw beeft moeten mreneni dat de mandaten die hem voor voldaan c geteekend vanwege het dageljjkscb bestunr ter vereTening warden aangeboden en overigens aan de vereisehten by art 114 der gemeentewet voorginclireren Toldedeo door hem in zgn rekening ia nitgaaf konden en behoorden te worden ge laden en die poitea doo hem dus evenzeer hU de andera tweede iqort van mandaten die da Baad en Ged Staten hebben t r zyde galagd tcraeht onder da uitgavan zyu gebracht Te Barlgn heeft weer een geneeskundige operatie plaats gebad na een waarneming gedaan met behulp van X itralen Het geval is isear karakteristiek Toor de Berlgoache bevolking Sene melkvroaw die ondragelQke pynen in dec arm had wendde ei h tot een arts By het onderzoak van haar band vond men daarop oen zwarte puni welker ontstaan de Trouw hierdoor verklaarde dat zg zich twee maanden geledan op die plaats met een naald diep iu bet Tleeeeb had geprikt dia hg het uittrekken misaohieo afgebroken was Toen de arts beweerde dat dit moeilijk wax ta coastateeren itutwoordde de melkvroow Zon en waarvoor hebban we dan da X straUnV Hieraan bad de dokter ook reeds gedacht en bij ging met de melkboaric naar dr Spiess wien bet na drie kwartier gelukte eaoe photographie van da hand te nemen waarin het stukje naald xöo daidelgk te aieii wa dat zelfs het dikkere u het spitte gedeelte iuidelyk te ouderscbeiden waren De operatie kou daarop zeer ffemak keiyk geschieden De melkboerin bedankte de hearen maar voegde er aao toe Geeft o my als t o blieft ook een photographie dan kan ik xe in myn winkel cphangsn Daar kryg ik zeker nieuwe klanten mee En ze had gelgk want geen enkele fiieokenmeid in de buurt TerKtiint de photographie van de hand U gaan zien Gouda 6 80 7 88 8 40 Moordrecht It 7 88 8 47 Kieuweryark V 7 88 8 64 tkpalle 7 48 g oi ftotterdaai 7 7 66 8 10 ottenlani 6 6 67 Oapelle 8 10 8 08 Hieuwerkerk 6 18 8 18 Hoorilrooht 6 88 8 84 Ottda 6 88 8 80 iuuils 6 K6 0 8p 66 Üudew 5 fi0 8 64 Woerden 5 69 7 0S 8 18 Utrecht 8 18 f 41 f f Naw AKiterdan Gouda M S Amitordan 0 8t 8 14 Wat i het kenmerkend ondenoheidtusaeheti do iCharterwl Oompanjc en de Oostiudist he Compagnie vraagt Sic Olimc ia de Anili Courant c Het komt der Arnh Ct voor dat bet iintwoord op de vraag kan zgn de tyd Ër liggen pan paar eeuwen tos chea Jan Piet rBzoon Coen en Jameeoii en uat in 1619 trnokta met de zeden en uaantiëu is in 1896 in strgd met alle begrippen van bet volkenrecht Wat de O ï C als motief naovoprde en motief waar wg intiiMcbeu weinig voor voelen kan ook Jameson niet doen gelden Althans wy bebben nog nergens gelezen dat deze zgn verraderiyken rooftocht ondernam om de Bo ren tot bet Angtikaanseba Kerki enootschap of eenige andere religie te bekeeren Bovendien is het xeer de rraag of alle ï edtrlandars van oazen tgd fannoe goedkeuring hechten aan hebeen Coen en zyo tydgenooten gedaan hebben evenmin stemmen velen onroorwaardelgk in mee al hetgeen thans in ndië geschiedt In eenige brieven van een pasr Duitsche werklïpden in de Zaidafrikaanache repobliek aao de sociaal democratische Vorwartsc wordt er op gewezen dat een reeds vaststaand gerolg van de jongste gebeurtenissen in de republiek is dat de Engelschen geen Dnitschers en evrnmin Hollanders kannen gebrniken Niet alleen worden volgens de schrgvers zoowel Duitsche als Hollandtche arbeiders in grooten getale ontslagen ook al hebben zg jaren lang tot genoegen ran bun patroon gewerkt maar in de advertenties waarby werklieden worden gevraagd worden beide nationaliteiten uitgesloten Daar de meeste indnatrieelen in de Znidafrikaansche Republiek £ ogetf chen syn achten de flchryvers der brieven het voor Duitsche en Holland che werklieden niet raadzaam om naar Transvaal te gaan Te Utrecht ontstiond Zondagnacht een felle brand in de kaipertj van 1 Teenwes Lauwerecht 28 Hot vuur greep zoo spoedig om zich been dat de bewoners bestaande nit man r onw en kind drie knechts en een znsje van den man dat den nacbt daar doorbracht zich nagenoeg geheel ontkleed door een raam aao de achterzgde vsn het huis moesten redden op het dak van een nabnrig perceel Blootvoets belandden de ongelokkige bewoners eiudelgk in een steegje waar een bnarvronw hen liefderyit opnam en van het hoog noodige voor zag De buren verstrekten hun enige kleedingatnkken Intuischen zetten dé vlammen bon veruieHngswerk voort en toen de brand eindelgk geen voedsel meer vond en door de brandweer waa gedoofd bleek dat alles was verloren g aan Groote hoeveelheden spek en vleesob door eenige slagers aan Teenwes gegeven om te rooken waren verbrand Een prachtige hond waarvoor den haas nog kortelings f 60 waa geboden is in de vlammen omgekomen De geheele inboedel an Teeuwea en al zgne kleederen uyu verbrand ook de kleedereo en gereedschappen van zgne drie inwonende knechts Het U D t doet een beroep op de liefdadigheid daar idlas zeer laag verzekerd waa Te Fargs is op 60jarigen leeftgd gestorven mme Dorus Gras Zy was indertgd met mme Damoreou Ciuti een dar besta zangeressan van bet oude repertoire Aliee nit Robert Ie Diable was een barer creaties maar zy was ook de eerste Marguerite in Les Huguenots en de eerate Isabella in Le Pré aux CIercs 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 88 8 48 8 17 4 18 4 47 5 57 1 58 8 S1 10 18 u 7 10 10 89 S S4 6 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 50 4 48 6 89 8 86 f 9 04 f 58 8 48 10 18 U S0 4 47 8 8 81 4 B5 Aan een verslag dat de heer Arthur Yerbnegen nu kortelings in een algemuene vergadering van de anti sosialistiiche vereeoigiu te Gsnt omtrent de gevolgen der werkstnliingteu uitbracht ontleenen wg de volgondti byzoi dt rheden Bg de werkstakingen te Gent worden in 1895 door de vrerkliedeu ongeveer 600 000 frank verloren aan loon waartegenover slechts eeu snm van 162 000 frank werd ontvangen aan oodersteuniogeo der itakers BijuevoU een direct verlies voor de arbeiders van 438 000 frank En wat bebben zg daj rvoor nu jfewooneu aan loonsverhoogingen waarvoor toch deze stakingen heetten te zgn opgezet In al da fahrieken van Gent in geheel de grootngierheid beeft mea een totale ioonsvorhooging verkregen van niet meer dan 30 000 frank per jaar zoodat de slotsom is dat de arbeiders nu ongeveer 15 jaren zullen moeten werken om de in een enkel jaar geleden verliezen weer io te halen Ziedaar weer de resultaten van een vol jaar van hevigen strgd onder de opperste leiding der socialisten De ka en totaal geledigd de vak vereenigingen belangr gedemoraliseerd maar de ontevredenheid bg velen ook weer tameiyk opgewekt Men meldt uit Deo Haag De politie waarschuwt tegen een als heer gekleed persoon die iu den laatsteu tgd bier sgu werk er van maakt in gezeUobap van een als dame gekleede vrouw te logeeren in bote s en pensions onder allerlei bedriegelgka voorgevena o a hier een huis te hebben gehuurd en dit eerst over eenigen tgd te kuunen betrekken Zg vertrekken zonder te betalen De man die zich Bos noemt is 40 jaren oud lang van postuur beeft lang zwart grgzend haar donkere snor en sik mager aangezicht en geel bleeke kleur Hg is gekleed met grgze manteljas of demi saison en swarte fantasie hoed Hg beeft hg zich een bruinen jachthond luisterende naar den naam Polly De vrouw is pl m 40 jaar ood middelmatig lang gezet en heeft donker haar zy hebben geen bagage bg zicb In den namiddag van 15 Januari bad erin de Haksenweimarlaan een i opstootje plaats Een tapper bigkbaar een f oede klant vaa xyn eigeu inrichting mishandelde en barbier met wieiia zoon hg een onde rekening te vereffenen had omdat de o zjjn broer een pak slaag bad gegeven De politie werd te hulp geroepen klappen vielen van weerskanten de agenten maakten gebruik van hunne stokken de tapper en zyn inmiddels toegeieboten broer van flesecben die door eene welwillende bnarvronw werden aangevoerd met de byvoeging Sla ie maar dood die en zoo werd t een Mopparty van belang De tapper kreeg een duchtig pak stokslagen en zyn broer ook en één agent kreeg een kUp met ean flesch xoodat hy in 19 dagen geen dienst kon doeu Het einde was eene poging om de gebroeders naar bet boreau te brengeD maar i bleef bg die poging want beiden rukten zicb los en sprongen te water waarby een hunner in zgn vaart Log eeo jongetje meenam ook dat hy echter zelf weer boven water bracht en hield tot bet gered kon worden De agenten badden geen lost op 15 Januari een bad te nemen en zoo eindigde de geschiedenis tydelyk om bedeu voor de rechtbank verdnr te worden afgehandeld Het O M vorderde voor den eenen bioeder 4 voor den anderen 2 maanden en voor de vrouw 6 weken gevangenis Een waarschuwend voorbeeld voor hen die zich aan de Bedrijfsbelastïog denkan te kunnen onttrekken door zich van den domme te bonden Eeu haiikneoht te Beverwijk kreeg op 18 Mei 1895 een beachryvingsbiljet A voer de Bedryfsbelasting maar leverde het niet ïn het was zoek geraakt verklaarde hy Het Rgk echter dacht wèl aan het versobuldigde bedrag en namens den minister van Financiën ia nu voor de rechtbank te Haarlem tegen den man een boete van f 20 geëischt op grond van art 23 W V Str Werd p boete niet hinneti twee maanden betaald dan vorderde de rgkcndvokaat een door de rechtbank te bepalen tiVBogeniBstraf Eveneens werd gereqoireerd veroordeeliog in da kosten tan bet geding mat oen door de rechtbank vaat te stellen bechtenÏH bji niet hetalinff t innen twee maanden Hierop eoncludeerde het O M tot veroordaeling Tooï minstens 1 dag en hoogstens 10 dagen wanneer de boeten binnen borengeDoemden tgd niet zgn voldaan Uit Amsterdam seint men Gisteravond heeft Dirk van den Berg aieh iu het worstelen tegen den Tnrk Mémiseh gemeten Tien minuten lang duurde de tryd die onbeslist bleef Hedenavond wordt de worsteling dus in de arena voortgezet De rechtbank te Rotterdam eischte gisteren 8 jaar tegen den Duitschen zeeman Carl Weinroth wegens moord op Cornelia Tilgenkamp l ygpnaamd kleine Nel iu de Zandstraal Een stoot stuk is in bet Duitsche gransplaatsje Isselborg bg Dinxperlo bedreven Door de grensbeambten was eene nit Holland naar Daitsc bland gesmokkelde koe in beslag genomen en 111 den stal van een caféhouder gezet om baar later zooals met in beslag genomen koeien altyd geaahiedt Ie verkoopon Zondagavond wilden de beambten eens naar de koe zien doch ontdekten dat ze gestolen was Februari heeft dit jaar voor dd vierde en niituurtytc laatste maal in deie acow vyf ZalerdaKBu t Geval deed zich ook voor in 1812 1840 en 1868 Iu de 20e eeuw krggt man t ook vier malen t eerst iu 1908 Te Vincennes is een officier van de cavalerie Georges Bertraud vermoord Een zyner vroegere soldaten thans buiten dienst dia hem baatte heeft bem s morgens vroeg opgewaoht en twee revolverschoten op hem gelost Daarna heeft de moordenaar zichzelf dood geachoteo zyn slachtoffer die nog io staat geweest is verklaringen aao de justitie af te leggen is gisterenmorgen gestorven Hy was eerst twee jaar gehuwd en was een oppassend en geacht ofBcier 8ulteniaD lsch Uverzicbt De Staatscourante van Pietoria bevat don tekst van eeu sehryven door den waarnamendon Staatssecretaris Van Boeschoten gericht aau den Engelschen agent sir Jacobaa de Wet Na de ontvangst bericht te hebben van het telegrapbisch réanmé der dépêche van Chamberlain aan sir Hercules Robiuaon legt de staatssecretaris dat by do voorbarige openbaar making van bedoelde dépêche in Londen betreurt Iu afwachting van de aankomst der bedoelde dépêche i de Transvaalsohe regeering gedwongen niet alleen op te merken dat ep geen inmengingi iu haar binoenlandsohe aangelegeuheden waarvan de dépêche van Chamberlain spreekt kan dulden maar ook is sg gedwongen dit antwoord inde Staatscourant openbaar te maken De pogingen der regearing om de goede verstandhouding tessehen de Republiek en Engeland op gematigde en vredelievende wgze te regelen zullen naar de meening der regeering bemoeilijkt worden tot groot gevaar van don vrede en de rnst niet alleen in de Republiek maar m geheel Zuid Afrika indien men de gemoedereu der inwoners nog meer opwindt By de behandeling der begrooting vau buiten laodscbe zaken gaf de staatssecretaris baron Vun Marscball in een schitterende redevoering een uiteenzetting van de Dnitsche staatkonde betreffende Transvaal en haar verhouding tot En eland in den geest van het ingediende Witboek Het Witboek bevat alles wat aan diplomatieke documenten voorhanden ia DuitschIttiid hfpft noo t een protectoraat bedoeld d betrekkingen tot Sogaland zijn even vriendBohappalgk als vroeger Baron Von Marsehall tal niet beproeven tegen de atemming van bet Sngelsche volk op te Komen met argumenten De bevolking van Dattschland beweert g reebtigd te lyu duelfde gevoeligheid ta toonaa als in Engeland wordt getoond De bevolhing van Daitaehland laat zich niet den vorm vooraehrgvea waarin zy haar sympathie en haar vreugde lal uiten over aen overwinning BD het recht Na deze redevoering die met stormachtige batoigingeu van byvat werd ontvangen verklaarden achtereenvolgens de heereo Hamraacher Von ManteofFel Von Kardorfi Lieber en Richter als leiders der nationaal liberalen der coniervatiaran van da Rgkspartg van het Centroffl en van de vrgsinnige volkspartg dat tg dit program en dese tactvolle krachtige staatkunde znllen steanen Iu het Ii arhuis bracht sir William Harcourt de Transvaalsohe quaestio ter sprake Hg achtte het onmogelgk dia zaak thans in details ta beaprakan De spreker bracht hulde aan den minister van koloniën voor zgn bezadigd moedig diplomatiek optreden Niemand beter dan de heer Chamberlain kent de verhouding van de Z A Republiek tot Jjiugeland hg was een dergenen die de conventie opsteldeu Ën hg heeft gedaan wat hg kon om bat verbreken dier conventie te beletten en da troawbreok ta voorkomen die den Britsehen naam in da geheele wereld in diieredlet moet brengen Ook president Krnger verdient hnlde In de wereldgeschiedenia moet gezocht worden naar eeu tweede voorbeeld van zulk een grootmoedigheid en humaniteit Maar de redevoeriui van Lord Salisburj kon Sir William niet stitzwggend voorbygaan Om ayn afkeer van Home Rule te doen ttitkomeu had Lord Salisbury in zgn redevoering uitdrukkingen gebruikt die slechts konden strekken om bg president Kruger en de boerrn twyfel op te wekken aan de oprechtheid an de goede bedoelingen van Engeland tegenover de Z A Republiek en haar onaibankelgkheiil Dat was niet de wyze om het Kogelache volk voor zoover het niet tot de bezoekers van mniic ballsc en tot da ypoets laureate behoort oier zulk een qnaestie in te lichten Nsar de meening van Sir VVitliam moest de regeeriog president Kruger overtuif eo van den eerbied voor de nnafhankelgkheid en de oideelbaarbeid van Transvaal De heer Balfour de minister van financiën antwoordd op de woorden van Sir William Harcüurt met de opmerking dat het gevoel van president Krnger niet gekrenkt was door de redevoering van Lord Salisbury ea dat dU ook niet in de bedoeling van den eersteminister bad g lagan Sir William Harcourt drong er tan slotte op aan dat het Charter der Zuidafrikaansche maatschappg worde herzien en dat het parlement daarbg invloed kan oefenen Ug verklaarde dat Engeland wanneer bot onoprecht is zich niet moet verwonderen als het door de geheele beschaafde wereld wordt veroordeeld De heer Balfour deelde mede dat betreffende de plannen der regeeriug met de Chartered Company door den minister van koloniën een verklaring zal worden afgelegd in den loop van het debat Dit kon da heer Balfour alvast mededeelen De gewapende macht der Company zal onder bevel an regeeringsatnbtenaren worden geplaatst Na het gerecbtalgk onderzoek zal een parlementair onderzoek naar het optreden en de positie der Company worden ingesteld De verklaring van den beer Chamberlain zal zeker net belangstelling worden te gomoet gaxien De Franiche repnblikeinsche Kamergroepen hebben elk afzonderlyk vergaderd om te beraadslagen over den politieken toestand in het laven geroepen door de aanneming van de motie Yülland in den Senaat Onder de regaaringsrepublikeinen behield de maaning de overhand dat bat met aan ben tond da rageering otar den toestand de interpelleeren De uiterste linkerzyde kwam tot dezelfde slotsom De radicale liokerzgde evaneans Deze beide groepen besloten evenwel hun besturen gezamenigk naar dan premier af te vaardigen ten ainde mat hem te beraadslagen over hetgeen door het Kabinet het wensohelykst wordt gaaoht Daarnaar zal man zich schikken Bg da opening der Kamerzitting waren de tribanea stampvol De radicaal Pams interpelleerda over de politiek der rageering en de jonfpte incidenten uit da inatroetie nopens de Znidarspoor wegmaatsehappg De minisier president verlangde da onmiddellgka behandeling dazar interpellatie De voorzitter Brisaon least de motion voor die zgn ingediend door Sarrian Cbapnis en Hubbard Bourgeois protesteert tegen de besohnldiging welke in ean andere vergadering is uitgesproken en bakraurt het dat da reehterlyke ambtenaren vartronwelingan bebben gevonden onder de Farlemantsladen De regeering is niet io ataat de justitie te dban balgen voor de politiek Indien gij vervolgda iprakar gelooft dat da regeaiiog gatroaw hare opdracht varvolt om de saktalyke varantwoordelykheden rait te stellen znlt gg ons uw vertrouwen blgven scheuken do reehtarlgke macht zal hare taak geheel onafhankelgk voortietten en de regeeriug aal zich haasten baar hervorming program nit te roeren Vervolgens keerde de miniater prasident zich tf gen de politici die het kabinet willen doen vallen ofer een ehinaasappetaehil Dat de regeeriug io de Kamer aaneenalniting heeft briwerkt tusschen de republikeinen en progressii n is omdat wg ons program willen toepassen Meu tracht ons omver te werpen maar wg willen geen dnbbelzionigeo toeatand wg willen gesteund worden door de geheele democratie Ten slotte verklaarde hg dat de regeeriug geen genoegen zon namen met de eenvoudige orde van den dag iqaar doze als een votum vau wantrouwen zou beicbonwen De motie om over te gaan tot de orde vau den dag zonder meer werd verworpen met 341 tegen 222 stemman De ministers werden bartetgk gelukgowenscht de linkerzyde hief eeu langdurig gejuich aan en riep Leve de republiek Leve Bourgeois Op tegen den Senaat De molie van Sarrien luidende De Kamer vertrouwende op de vastberadenheid der regeering om volledig licht te verspreiden uver de zaak der Zuiderspoorwegmaatacbappy de verantwoordelgkheid vatt te stellen en de beloofde hervormingen tot stand te brengen gaat over tot de orde van den dag werd aanKeuomen met 326 tegen 243 stemmen Deze uitilag werd begroet met de kreten Bravo Leve het ministerie 1 Daarna werd de ziding opgeheven Na afloop dor zitting gaf Ricard aan Bourgeois zyn voornemen te kennen om zich terug te trekken daar by ag gezag niet groot genoeg achtte om morgen iu den Senaat de disonasie over de herziening van doo Code Pénal te leiden Bourgeois drong er op aan dat bg blgven zen maar Ricard handhaafde zijn bezwaar Men gelooft echter nietdatztjn voornemen om af te treden geheel vattitaat De Duitsche Ryksdag beeft zich beziggehouden met eeo interpellatie van den afgevaardigde Betz over d n toestand der arbeidsters die voor linnenfabriekan en confectiomi azgnen werken De interpellant herinnerde aan de resultaten der enquête van 1886 hy wees er op dat de toestand dezer arbeidsters nög ongunstiger is geworden en vraagt welke wsttelgke maatregelou de regeering zal nemeu tegen het exploiteeren van die arbeidsters Deze interpellatie was het gevolg van de beweging die thani ouder da werksters voor confectiemagaignen is ontstaan en die de afkondiging der groote werkstaking heeft met zioh gebracht Baron Von Heyl wees er op dat deze werkstaking niet ia een sirgd tegen de patroons maar een strgd tegen het sweating system tegen de behandeling door tusscbenpersoneo £ n by drong aan op wettelijke maatregolen om die personen te bestrydan Hg wil een fabrieksinspectie met vrouwelgke inspecteurs ingesteld zien De heer Von Heyl haalde varKhillende ataaltjea van ellende eu bittere armoi de aan die vooral onder kleed or maaksters en man tel naaisters zeer groot zijn De minister Von Boetticher gaat geheel met de Interpellanton mede Het is noodig aan zulke miaatanden een einde te maken Doch dau moet alle buiavrerk worden afgcaehaft dan moeten de arbeidsters alleen werken op ateliers waar de regeering toezicht kan houden Oeheal afschaffen meende de minister Von Berlepsch kan men den hui arbeid toch uooit maar hg wil wet nagaan of ook op den huisarbeid toezicht kan worden iogoiteld £ n van de eigenaars der confectieinagazgoeu ma geëischt worden dat zy zich verbinden slechts by tusachenpersonen te laten werken dia een bepaald loos aan de werksters willen uitkeereu Tot een resultaat kwamen de besprekingen in dsn Rgkadag niet Inmiddels worden in de tad pogingen aangewend tot verbetering van den toestand en tot het doeu eindigen van de werkstaking Ëen aantal coufectieifinkeilers belegden daartoe een vergadering waarvan het resultaat nog niet bekend is De werkstakers hebbeu groote verttaderingau uitgeacbreven tegen Vrijdagmiddag £ eu goed beeld van den omvang der werkstaking zal man eerst op die vergader n ï n konuea krygen zegt de Voaa Ztg De arbeiders verklaren dat ongeveer alle werksters aan de staking deelnamen Daartegenover staat da mededeeling van groote kleermakers die beweren dat honne werksters niet aan de staking meedoen Over de plannen der regeeriug wordt door de Konfectionar c medegedeeld dat de verplichte verzekering in ziekenfondsen ook tot de hniiwerkstera zal worden uitgestrekt en dat voorschriften sullen worden gegeveu voor het oprichten van gezonde ruime werkplaat en waariu voor elk werkster een bepaalde ruimte berekend wordt Bovendien zal bepaald worden dat die werkplaatsen niet als slaapvertrek keuken of woonkamer mogen gebruikt worden Ook te Hamborg is onder de kleermakers werkstaking nitgebrokan Een cironlaira ia rarspraid waarin da eischen dar werkstakers worden aiteeugezet en waarin het houden vau vrtraderioKOD wordt aanf ekondiflfd INGEZONDEN ir nA r dt RedacUur Het liberale Dagblad van Gonda dat zoo gaarne neutraal wil blyven maar niet vast genoeg in de schoenen staat dit altgd te zyu heeft mg do opname geweigerd van het navolgende stak als antwoord op het ingezonden fltuk van den heer L ten Bosch in het genoemde blad van Dinsdag 11 Februari j t Daarom verzoek ik o een plaatsje in uw blad baacbikbaar te stellen Ziet hier wat ik schreef Dinsdagavond 4 Fehr j l bevond ik mg ook ouder het gehoor van mevrouw Ftothuis van Dommelen uit Rotterdam Ook is was getroffen door hare rede In ean iugezonden stuk in uw blad van Dinsdag 11 Febr j l acht dagen wachten voor men oen ingezonden stnk plaatst is wel wa lang komt de heer L tan Bosch evenwel met eene aanmerking aao het adres van H H geneeskundigen Volgens bem zouden de Itchamelgke geueesheareo in de eerste plaats op moeten tD den tegen bet gebruik van alcoholische dranken Dese zoudun de alarmklok eens moeten 1 liden Zy moe ten de regeering er op wii en boeveel nameloozo ellende de alcohol teweegbrengt Maar on vraag ik waarom kannen de geeatoiiikH geneeaneerenc ie alarmklok niet Inidon Volgens my en zoovelen met my cgn toch juist deze de personen die do meeste invloed op den monscb kunnen uitoefenen meer dan de vorigen By de regeeritig hebben zy evenveel zoo niet mcr invloed Bt toont inzender hiermede niot geheel en al de onmacht van den godsdienst of wü hy soms de kastanjes uit het vour laten halen door anderen om zelt de vingers niet te zullen branden Inzender schryJt wel De godidiflust bestrydt niet maar een enkele zonde doob dozonde onder wat naam zg ook optreedt och hiertegenover zou ik kunnen plaatsen De geneeskunde bestrijdt niet maar een enkele stiekte doch da ziekte onder wat naam zy ook optreedt want drankgebruik kan zoowel aen ziekte a s een zonde genoemd worden Of zoo de inzender het bepaald eene zonde noemt dan is zgne aanmerking geheel onjuist want gfneeaheeren loopen niet hunne praktgk at om zonden te verdry ven daar zyn geestelgken voor Daarom male niemand up zyn onmacht in deze by zulken die van haar niet gediend zyn xogt de inzender Dus da beer ten Bosch erkent de onmacht van den gods dienal maar dan was het ook geen smalen toen een der debaters opmerkte dat er van den odsdientt in dere niets te verwaobten was waarmede de spreekster volkomen in stemde maar uiets dan zuivere waarheid Waarom is de geneeskunde hier aangewezen ter voorlichting waarom is voor haar bier terrein bg uitnemendheid waarom zal naar haar de menigte luisteren Is dat aljes niet van toepassing op iedereen die metdrankgebrnikers in aanraking komt zullen dezen niet evengoed ja beter naar de godsdienatteeraren binteren Neau I geachte inzender laten do bh geneeskundigen zooals U wilt de koe hy dt horens vatten de godsdienst kan haar dan b V by den staart nemen de eane of andere vereeniging een touw om den nek doen en daaraan trekken en dan tal de koe spoediger verwyderd zyn dan wanneer de eeraten haar bg de horens nemen en de overigen er met gesloten armen naar staan kyken tnsscbenbeide eeu goeden raad Revende ja soms nog hun bost doende hst werk tofceu te bonden door zich aao de koe vast te klemmen U dankende voor de verlspude plaatsruimte EEN TOEHOORDER ï OSTEK ItJEIsr LIJST van brietea g sdrwaaeerj ftftii onb k nden gedirendo H 2e helft der maand Januari 1896 en tetog t Terkrönen door toMchenkomlt Tan het po tkaiitour tt Oioda Verzonden vau GOUDA E Kalhé Amsierdam J Sohelan Aweu Lange Breed tru t Dordrecht H de Jong Gonda O Kramer Grarenhago Wed H W G Koning Or enhage Brointi Loenen ZaTenbnizen Nieawkoop J Aared Botlordam R Borreman Kotterdani J Botterop Rotlerdaoi T Cohen Vianen J de Wit C üoSmU mmh De directeur fiiiM l BurgerUJk S iï t and Moordrecht GEBOREN 8 Febr Arie oudere O Boero en C Butter 11 Dirk onder K tan Vliet en G de Wit Johanne B pti tn onder J G Peterelli ti T F Tan Beuiichem 12 Eliaabeth ouder 8 Ker er en M B ran tlertnn 13 Cnthorina onder D den Beiten en W Burggraaf OVERLEDEN 11 Febr G Tier 19 d ONDERTEOÜWD 7 Febr C de Koning te Goaderak en P ma Leenwea GEHUWD 7 Febr T P Tan d r Stelt n H Tan der Zanden TOOk DASMISLlNHSNaOSB A vil OS A March i lenr Kleiweg Ë 73 OODDA Beurs van Amsterdam Torkra lotkra M l S lOU lOO a 79 847 ♦ Vi 88V 87 98 8 104 i SOI 79 siV SI 114 94 41 i 100 m 98 80 mm 780 678 M lOi es 100 JOOV 1481 71 J V 100 loov I4S r 99V 70 18 118 96 198 184 166t 101 ll 49V 58 Bl a 189 J80V 99 es 10 Jll l 10 1001 10J 184 l Vl 18 lO V 497 sny losv H Vl U A ia 8 106 lOS 8iy 871 61 14 8141 100 108 1081 104 10 1 119 l 188 166 88 881 114 13 rüBBCIARI Nj DlRliNn C rlN l W S dito dito dito 8 dito dito dito 8 IIONOA OU Goudl 1881 88 1 ITIUI Insohrij ing 1868 81 5 OosTSNi Obl inp pierl iV dito in zilrer 1868 5 PoKTuaiL Oblig met ooupon y dito ticket 8 HiisUNU Ubl Binnenl 1894 4 dito Oeooui 1880 4 ditoligHolhi lS89 4 ditobijllopel8S S0 4 dito in goud leee 1883 8 dito dito dito 1884 i SrillJI Ferpet lohuld 1881 4 TcBSBlJ Oepr Ooar leen 1890 4 Geo leeuing arie I Gen leeuing lerie C ZuiDAra IUf v obl 18ÏS 5 Uiuco Obl Buit ach 1890 6 ViNaimu Obl 4 onbop 1881 Amraauul Obligatien 1816 S HomaoiM Stod leen 1894 8 Neu N Afr llacdeliV and Araodib T b Mij Cortilioaten DonUaatMbappij dito Amh Hypotheokb pandbr 4 Cult Mij der Vorttanl aand Gr Hypolheekb paudbr 8Vl Naderlandaoho bank aand Ned Handalmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr i Rott Hypotheekb pandbr SVJ Utr Hypotheekb dito S i OotTINa Öoat Hong bank aand ttoiL hypotheekbank pandb 4 i AHiHiia Bquit hypotli pandb 8 Maiw L G Pr Lien oert 8 dB Holl lJ 8poorw Hi aand Mij lot lipl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Nod Zuid Afrlk Spm aand 8 dito dito dito 18 1 dito t iTillLSpoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmij A ll obl 8 PoLlK Wanohau Woenen aand 4 aual Gr Buai Spw Mij obl 4 Baltiiohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Kunt Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 All ajl Oent Pao Sp Mij obl 8 Ohio k North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 1 Denver fc Sio Gr Spm oert T a Illinoil Central obl in goud 4 Loui fc NalhrilleOert r aand Meiico N Sp Mg lehjp o 8 Miai Kanui r 4 pel pref aand N ïork Ontario li Woit aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie liyp in joud S St Paul Minn k Maoil obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 ÜANiDl Can South Cort aand Vm C Ballw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibua Mg aand Rottord TramwegMaati aand Nio Stad Amilerdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 BlLan Stad Antvrerpenl88 Sud Brutael 1886 8 HoNO Theia Regullr OoiollMh 4 OoBTlHR Staataleening 1860 S K K Ooat B Cr 1880 8 3pjlnj Stad Madrid 8 1868 NFn r Bia Hvi Spobl oorl aovi rtentiên ♦ Heden ontsliep lacht en kalm m ü geliefde Echtgenoot en der kinderen VJftr Behuwd en GrootTader de Hoer P TA M N HOEK in den ouderdom Tan bgna 79 jaren Uit aller naam De Wed 8 P va u HOEK TAB GRiTKiaSDl Eeniffe en algemeene hnniegmtiffGouda 14 Fehr 1896 Cognac fin Boig f X 40 4a Utwr D ooowAO mr Boia TM d SeeUU AaoBTine wordt K l TiMt In w müg Êlds bamuid üêamhmu vui e Liter toaoud TOondMi Tan h t ftMMt TKo Dr F T OIUInlMl TBtrtltkaai M i P H J T WANKUM J MELKERT UaithaTen