Goudsche Courant, maandag 17 februari 1896

Maandag 17 Februari J800 34ste Jaargang No 680S GOÜMHE dOlRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regek a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks inet uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs jier drie maanden is 1 26 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Sociëteit ONS GK OEGE 9c Abonnenient VoorsteUliit Donderdag 20 Febmarl m TfREENIGDE ROfTEEDAMSCffi TflflNEELETEN Directie LE GBAS 8i HASPELS ilfe leii vaü wiLLEM VAN ZÜIJLEN WomASD TABES Ktncht in 3 Bedryren gevolgd door Blyapel in l bedrgf Aanvang half 8 uur WÊÊT Gewone bepalingen en prgzen fiouéa Saalparadnik fao Ai Banniuif fcS N Te Eoop met 1 Uaaxt as Toot Zomer en Winter zuivere onvervalschte MELK Tan S Koeien ie verlangd ooder cootröie Adres J C r a m V 1 1 Ë T Steeufabrikaat QoHder Uc mmÊÊÊmmÊmmmmiÊmmmÊmmÊmmmmmmmiÊÊimÊÊmmmmmmmmÊmÊÊm Geen GrijsHaa meer DB NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwynen ina kt het haar glanzend en zacht belet het litTallen a neemt de pelletjea ran bet hooid BiKsht op den hal randen aconi nïroai Verkrijgbaar in laconi ran 1 S0 Jt ƒ 0 8S I A CAt Siabr de Papiermolen te Gouda Northwestern and Pacilic llypotbeekbank De DIRECTIE der NorthweHtern andPacific Hypotheekbank bericht dat demet 1 Maart e k verraliende Couponn tietPanc rieven Tan genoemde Bank ran diendatam af betaalbaar z iü by de AISSOCIATlfi CASSA alhier en b D A WisBelink Ie Atlcmaar R C Sugelberia Co W Aruliem Vftn dar Mesr k Zulnor la Brtida Van der Usndula k i nen tf Dsirr O Verweer Ioh xn tu Devoiiter Otto la Kat Aa te DonireobtVaii Heel k Va ta iocs e tti Tholen C de OysBlanr k Cu tü GuriHchom Wed Knox k Dortlmid te OüuiIb Huijgena k Hlatltoom te i Gruvonlmga Da MuiDüli k Cl te ironiofrün Wüitorkippel iloofd ta Haarloro P PoelhuBiH k Zn La llarliugeu en te PrHiiekar Lotiohius k Co Ie Helmond Wed Joh V van B ijckevorii 1 k Ydonen td s ller togaDbotob Van der Wolf Coiireoh k M te lioorn h van WMtberghe JnnHeni te HuUt J H rin der Uumud Jr te tCampeii Gabr Gratama te Leeuwarden A L AeimerinKer k üloneQ te Leiden Haring Vrijtbnlf k Co te Maastricbt J A Zip 8e VA4 Teijliiigan te Mi ldelburg V Groen k Zoon te Nieuivediep Commanditaire Bnukvereeniging A Nuorduün k Zonen ta NÜmageu Sohmaien Naokan te Koarinond W Laano te Rowndnal F J Minderop to Rotterdam W JanaeD k Co te Schiedam Brunings k Teu Cata te Sneek d H Tilanm k Zn te ïiel A J Loran k 7 o ta Jtrecbt en ta Venloo G J A E Groenereld te Winschoten Wed J te Veltrup k Zn te Zaandam V V C Brunings k Co te Zutfeu Doyer k ICalU te Zwolle Ahstkhdam II Kahr 189A FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheulsclie Wasscherij H OPPE HEIMER 19 KruUhmle Uotterilam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen aoofddepót Toor UOUDA de Heer Al VAN OS l Speoiatiteit roor bet atoomen en verren van a lu HeereU en Dametgarderoben alaook al e Kindergoederen Speciale iuricbting voor bet atoom n van plncbe manteli veeren bont ent Oordynen tafelkleeden ent worden naar de ienwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onachadel k voor de gezondheid en volgena ataal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zgn da ptyzen 25 gedaald Te atoomen goederen sla nienw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week FINALE UITVEKHOOP van alle 77iiiterartikelen j ZIJDEN STOFFEN kPLUCUE FLUWEELEN A8TRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOUSEN enz Tegen Hpolprtjmeu ar Zie de ETALAGE WISBRUN LIFFHANN MABKT 136 Ken ware Schal voor de ongelokkige elacbtoffers der Zelibevlekking Onanie en geheime uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s i lfbi vvakl g Bollandeche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de veracbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlijka duizend van een zekeren dood Te verkrügen bfl het Verlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzeg U en in eiken boekhandel in lioUand IJf lijders aan Dauw f liiiarworiii drooge vochtige Schabbendauwworra en bet met deze kwaal gepaiird gaande zoo otidragelijk lastige Jeul eH ilr v hitltl alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bij hen die door niemand genezen konden worden door f r iÊebra $ riecMentoil Onschadelijk Gebruik l itwendlff Prijs zee gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrjj van port en inkomende rechten Verlir igbaar bij de fSt Marlen IJrof erte Duitschland PDIKE ODDE tfOPi PDIKE OUDE f 4 SCHIEDAMMEH GENEVER Merk NiaHTOA P Verkrijsbaar bij M PEETERS Jz NB PAJEUCJ fil A la bewijs vaa echtheid U ouchst en kurk steeds voortieii van den naam der Firuis P HOPPE dRA MDS MAOASINS DTJ FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken de Oamei dia ona falUa treerd mode album voor hat Wlntara xo n nooh niet ontvangen hebben dtt ta willen aanvraxen aan II JULES JU UZOT G Pirta Hatzelve wordt dan omgaand gratta fpanoo loegeionden beate oaaohadalykate en i i makkdjrkata poetsmtddcl vooc Heeraa en vooral danwa en Klnderachoenwerk U de Appretuur van C M Itllar C BaHIa Beuth Str 14 Men lettafood rili v op naam en fabriekimerk Verkriribav ty Hmtm WinksUtn h igtiMnwarii Uuittrt M MtariMtNiH Bntrul Daptt ky W KarritMa H Araft Beatsltmgen van ar 25 tnncM tt tu aUa knat n aan huis met 6 Tarhooging KéixpédlUtkuloir ti Imriwl 1 AHER8FOORT AHERSFOOHTSCHE MACHINALE STOOM BROOD EN BESGHUITFABRIEK stoom Antomatlëclie ly riliten Meelfabrlek I FljO gebuild Melk Tarwebrood ad de fijnste soorten tarwe alleen met zuivere 1 I ou f eroümdti lirsle mt ik rerinengd minsti ns drie dsKep malsch higvende ia verknji I baar m panvorm geknipt panvorin vloervorm bard7orm geknipt 1 vorm plaatvorm Engelsche vorm Duitsobe vorm en Oallenvorm 1 in stuks an 6 Ct 8 Ct en 12 ot vloervorm ook van 18 ct en24ot I All boven maar in Extra fijn geknipt vorm tot 7 lO i en 14 ct I per stuk I I Prima Wittebrood is puik wittebrood van beate Kroadatotfeo speciaal coacur I reereud te en soojfenasmd melkbroüd vao amiereu alleen Verkrijgbaar In pan 1 vorm gemerl t door 2 keepen in elk einde van den rug 5 ct 1 Tl ot en 10 ot 1 Franache Stokken tn apeciasl Keschtkte beste turwo 6 Ct 9 Ct on 12 ct I FUn gebuild Water Tarwebrood hbjrt steeds smakelijk door puike bloem is alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over 1 den rug in stuka van i i ot B i ct 10 ct 15 ot en 30 ct RingbrOOd specialiteit van ons is omgeven door ringen waardoor de sneden ronde I boacbuiten reiijkcn als melkbrood 8 Ct en alg waterbrood 7 ot Gewoon Blankbrood is minder wit maar vaster en van detelfde puike soorten 1 tarwe vervaardigd waardoor hot een zeer voedzaam en goedkoop smakelijk brood is verkrijgbaar m stuks van 8 Ct 12 Ct 16 Ct 20 Ct en 24 Ct Wij gebruiken alleen Chemisch ZUlrer zout zooder schadelijke zuuren enge 1 garandeerd zuivere onvermengde gist welke dikwijls met aardappelmeel en gips vermengd wordt terwijl alle grondstolTen steeds in OnS eigen laboratorium naar hunne zuivorhoid OU Voedingswaarde onderzooht worden z od t wg zeker zijn steeds het beste te verwerken l e dépothonders zijn kenbaar aan députborden en wagpna met de fabriekatituls en W H MElillSINi all opschrift I Vpor iOIIDV een di xjthouder gevraagd franco vrachten dinke provisie Het groote aantal zenuwkwalen y iivuii sn nnj lui oni iij mvr uDb jjeurui inaiieu vau aen eenvonnigBien weg name ehnid eene phvilologleche ontdekking geöaan heeft die na honderde proefnemlnean t fK y L lï iï i J£l v l®ï n we tensühappelijke kringen da hoogato baljuuntaliing Yan ennwhoofiipijn af tot de voorafgaanae kenteekeneo van apoplexie liersenberoorte toe t aeeres nog gtfleas aile middet n door ae medliche wetenaohap aangewend B rst aan i a nleawaa tijd komt dfi eftr top dat zij door het gebrnlk maken van den eenvoKdigsten vreg namelijk laaca w f u proetoemUgan thinaTSr 1 da hoogata Im weKt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menaohhi i aa Ïeneeawijze ih nitgevonilen door den gewezen OBloier van lezondheit Dr Roman Welaanann ta Uahofen en tmruHt op de oDderviniliDR opgedaan in eene W Jarlge praktijk I r waa akl r vna hei hoofd cenninni per dns worden loBrtoe seseblikto to ton oor 4e kinla onmiddellijk aan het lennwsealel edef edeeld Uet deae geneeiwUza werdan varketUk Bcnltterfnde reHiiltaten verkreiten en zij maakte zooveel opgang dat van een door dan Bltriódar j j v ijdende menaol onuiPFPnao reHiinaieD verKreiten en zn maakte zooveel opgang dat van een dd hrev n rk QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorfcDiniRfl en giawiai binnon korten tijd reede dn jln dmk ventclienen tn Dit boekte bevat niet alleen roor h t noota pabllek Verstaanbare verklaringen omtrent her weien der nlenwere therapie n d daanaada oneetwljze ih aitgevonilen door den gewezen üRloier van zondheit Dr Roman Welaanann ta 71 tmruHt rtp de oDderviniliDR opgedaan in eene W Jarlge praktik I r waa loofd cenninni per dkSe worden laBrto Besebllkte ntoMU a r4 jj ij I daarin watenBahapp U ks zelfB in wanhopige gevallen verhandelingen uit de mrdlMche blad n die aan deze geneetiwijzp gpwijd zijn zoomade afiohriB van tal van KetuiKBrlii ifteu vitii hooggeplaatste neneeBkundigeu ouder wplke P Méalèra nH aN raT nor aan de potykllnlak te Parljï ruiRougemont 10 Stelngreber mid dr praktltew ari nnaaabiar aaa hat kraakilRnlgan gaitlcM dt Charenlon SanlUttratli Dr Cohn te steltin Bromnann mad ir arraad artt la Jöhlinm Dr P Foraitler ginfleiheer dlreotaui van tiet hoipllaal Ie Agen Qehelmrath Dr Sakarlag kaatati BatenfeU Bad Emi Dariee nieil dr ganeetliair dlrectBur der BalvBHa therapeulliohe iRrlahting voor laanw lijden te Parlji rue Bt Honore 334 Caniul ven Atciienbaoh med dr ta Dorfu Dr Suabaob arranri arta ta Zfrknlti Obar itabaaril Jechl mad dr laWaanen Dr C Bongaval ta La Farrléra Eure lid vaa dan Conaalt Cantral d hyglèna et da Sinté In FranKrlJk en tcle anderen Asnallnn wiprzeininifeatel meer or minder nHnsedaan ii or aan aoovonniunda nnwaehtiffheld lijden waarvan dn keuteekenen Kijn okraniicha heofdpjjn mlgralaa saMa haofdailn bloedandranq groots prlkkelbaartiatd oBjaagdhald aiapelooiheld llohamalllka oarust ea oBtahaaeltika taHtand verder hIIo Kieken die door Tiproerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zoodIh wDriBminlnBen onvemogaN tot iprelen iware diibvbI moBlelIjk allkkaa atlKaald dar lawrlDhten mat voortdurende piln plaalaall ka twakta verzwatMng van getiBiiien enz tu zij die lüda onder genenekatidige liphandelluic geweest zijn maai door de bekende mtdUeipn au oDthoadlngaenen kondwaterkuur wmjvph cleitrlBeorpn stoomlooi of zeebaden gpen gnni zing of leniging banner kwaal gevonden hpbbeu i ii ten slotte zij ilii vrees K vaelen n p beroerte ea daartoa reden hebben w gpni VPraLliIJnHeien ale ilnh aanhoudand angatlg vaelan vardoovlng In bat daan haaM pijn mat daliellgheld Hlkkerlngan an denkar warden voer de ooga drukhnnda pijn ondar dat vaorliaafV BBliIng In da oomn bit voèlan van kriebeling In en het alspan van handen on voetin aan at deze irl oatflgorifu van KeuimliJderH aU ook aitu Jonge maisjei lijdende aan hleek iuobt en kraBhtaiaoahaia ook aan gezonde lelfi nsn jonge paraonan die ueel mei hal hoofd werken pn geestelijke roaotie wlUan voorkomen wordt dringpnd aangeradea ziolt het hoven vermelde ut ikje aan te sobaffen hatwaUc op aanvrage koatelooa en fi anoo verzonden wordt door Ainxterdam door M I i ilAI Vo HclUgen eg U Hotlprdn F E vnu NAMTKIH KOLVr Apotheker Korte Hoofstaeg 1 rtrvrhl L08HV ék PORTOK Oud pt tii Ut bij de Gaardbrug F IflD Opi da jongste gienniii h mpditluHte tentoonetellfng is dit Itr WolaNniann acha QanaaiH wijze door de MediHOha Tiuij invt de Zilvrreii llednllle Itekroiiud DE HOLLANDSGHE HTPOTHEBKBANK verstrekt op voordeehge voorwaardea GELDEN op eerate hypotheek tegen 3 en 47o fente sjaars administratiekosten inbegrepen zonder vooruitbetaling Nadere inlichtingen te bekomen aan het BIJKANTOOR te Rotterdam Spiuinsehe Kade No 3 Veiraeng t Uwe Koffie voor de helft met EATEAEEINES S ENM M EQFFIE en gij bespaart 95 centen per pond J F CllJPERS Westeinde 37 Den Haag Sleinineii Verliiiren Rppareeren P Buite landsche P IA N O a ait de eerste fabrieken in raime keuze AmerikaaDsche B A R U 0N I U M S door directe importatie tegen ZEER L ACi priiaen Inruilen rau bespeelde Ptiino B Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG BINNENLAND GOUDA 15 Februari 1896 Gittaren middi ten ongeveer half vier nar is aan het Zwarte dgkje eren over het fpoor een wagen mat paard waarin een der geaatelijken van de R K kerk zat te water geraakt Het nog jonge paard Bchrok van den voorbggaanden trein Allen gingen te water maar kwamen gelnkkig met den schrik vr Os gReiteiyke ging nadat hg eeuigszina fan deo ichrik bekomen wm loopende huiswaarts Door deu Z Ëw beer Pastoor te Moordrecht ia een request ingeleverd aan den Baad tol het verkrijgen van betere verlichting op den weg en het pid bjj de R K Kerk Naar men verneemt zat door het gemeeotebestnor te Krimpen a d IJsel eene oproeping w rdaQ gedaiD van liefnebbers welke genegen mochten zgn het logement mat toebehooren eigendom der gemeente te willen boren U tegenwoordige huurder schijnt het perceel met 1 Mei a i te zullen verlaten zoodat de gemeente naar een nieuwen huurder zal moeten omzien aan liefhebbers zal het wel niet ontbrsken De sehippor Br had Wdlnsdagmïddag zgn schuitje soo vol met takkenbossen geladen dat bg de brug te Haastrecht de bovenste laag er afschoof Gelukkig bemerkte Br dit spoedig waardoor hg zich naar bet roer begaf Weldra ging de lading hgna geheel te water en dreven alle bossen door deu sterken stroom zoo sne voorwaarts dat hg eerst des avonds gereüd was met opvisichen ja zelfs sommige bossen eerst bg de Waaierslnis koo machtig worden Den 5e Maart t k herdenkt de heer Peter Pred der Ned B rv Gemeente taWageniDgen igne 25jarige Kvangeliebediening Na T de aOorlogskreeta meldt zgn thans al de eigendommen van het Leger des Heils geplaatst op een stichting zoodat bet L d Hl daardoor in Nederland een behoorlgk erkend genootschap is geworden De politie te Nym en trof gisteren aan een ISjarig Dnitsoher die met eene gahowde vrouw naar ons land koers had genomen na zgn vader ta hebben bestolen voor 1000 mark Hat geld grootendeels nog in zgn bezit is door FEVILLETOJM iirajiüiffl 48 Zg h resp dat bjj met I ord Dane op het kasteel bleef eten too ala hy in dan laatsten t jd mfermalsn gedaan faad tonder bet te buia vooraf geiegd te bsUien Ach zy wist nu vie hem daar too aaotrok Zg bleef op tct dat hij te baii kwam maar ditmaal uiet zoo sla gewooDtijk in bare rigene zitkamer 1 wachtte bem ia da bibliotbaek op Het aloeg elf uur loeii hij te buis kwam Hjj veegde lioh het voorhoofd af toen bij bianan kwam en Bg hoorde hem iets over d warmte prevelpn daarna riep hg Jodm en bastelds eene flesch sodawater Toen tag hg juffrouw Bordillion an wtsachte haar vroolgk lachaad goeden avoad Wel Hargaretha wat tien mjjne oogen Het ia elf aar aa gg x t nog op Kg waa niet dadelgk in ataat oos te sotwoordeo Zg had sioh bare taak nog al lioht voo etteld en nu het oogeablik van apreken daar was voelde zg eerst hoe swaar die hosr woog zij koo de woorden dia z ean uur lang tso buiten had geleerd nu niet uitbrangftn Zjj ut sehtsr in de kamer ver van het licht ran ds kroon bg ean klein lampje waar een kap op waa 1 naaien Hierin waa niets buitaDgewoons want men zag juffrouw BordUlion nooit ledig maar Meestal son een of ander nuttig boühoudel k de politie aan den rechthebbende zich ook te Nijmegen bevindende ter hand gesteld Op grond van art 16 der drankwet waarbg straf bedreigd wordt tegen decgeen die in oen loealiteit waar sterken drank in t klrin verkocht wordt aan koop van dit vocht een kans op winst verbindt is door de politie procei verbaat opgemaakt têgeo een tapper te sGra venbage Dexe verstrekte zgn klanten bons waaraan kans op bet wionon van een prgs ia Verbonden wanneer bet nummer overeenkomt met dat waarop bg de eeratvoigende trekking der staatsloterij de hoofdprgi valt De Wiggelinestraat t Delft werd onlangs bg raadsbesluit herdoopt in Krakeelstraat De bewoners hebben na een adres aan den raad ingezonden om te verzoeken dat aan hunne straat een andf re naam vorde gegeven omdat hunne rustige levenswgze weinig overeenstemt met den nieuw gegeven naam Graaf ea gravin Winobitsea in Engeland hebben een eigenaardi en kinderbond c g4 sticht die nn twee jaren in werking is leider der jeugdige tednn krggt een arm kind onder zgne persoonlgke zorgen bg moet t zalf zijne afdragen kteeren brengen nu en dan een geschenk geven en hem zomers een paar waken te togaeren vragen Door dezen vorm van avacantiekotonina genoten tot dusver al circa 200 kinderen en het totaal getal leden in 12000 Men verzekert dat de vruchten van het werk reeds uiterst bevredigend zgn Ken voor de wetenschap maar meer oog veor de meoachelghe volharding zeer belangrgk bericht wordt uit St Petersburg gemeld t moet den Noorachen reiriger Nanseu getokt zgn de Noordpool te bereiken Hg zou daar nienw land ontdekt hebben Ëen telegram ait Irkutsk van Nanssn s leverancier deo koopman Kaichnaren aan den prefect van Koljmsk in NoordSiberië meldde bet feit zonder nadert bgsonderhedeo met da bgvoegiog dat Naosen op den terugtocht is Fritbjof Naosen is ongeveer 35 jaar Na ruim twee jaren geleden vertrok bij naar het hooge noorden met zgn ichip Frame dat buitengewoon stevig en op eigeoaardigo wgze gebouwd was om de ijsiehotseo te kannen weerstsao Uit Cbrittiania wordt intusschen nader gemeld dat de familie van Nanseu niet geloeft aan da juistheid van t bericht Dat zoo jsmmer zgn want het zon een wars verluchting wezen als de wereld eiodelgk eens werk bozig In dsn beginne antwoordde zij niet maar tij trachtte zieb ta heralellen om op kalmen natuurlgken toon te apreken De heer Leater merkte uieta en ging voort Gij doet hier real veritandi jer aan dan ommet de kippen naar bed te gaan of u op uwe kamer op te aluiten an mg tot varwelkomat altjjd eaofl ledige kamer t laten rinden Ik begrijp niet waaromgij mij ontwgkt Margaretha aoma denk ik dnt gij bang roor mg zijt Zg moeat spreken maar waar tou tg de kraoUt rinden om baie ateeda toenemende ontroering te verbergen I Haar hart klopte hoorbaar in baar boez m tij waa bleek en hare tippen waren droog ü naklapB atond tg op en ging naar een igtafelije waarop ean werkdoosje ran Maria stond zg tocht daar teta in SD atond nu met den rug uaar den heer Leater gekeerd terwgt zg zaide Ik hab van daag een niaawtje geboonl en ikbeb u heden avond opgewacht om u te rra en of het waar ia Nu bet too warm ia blijf ik borendian gaarne laat op Da wsrmta achgat dit jaar rroagia te valisn Laat ona booraa welk belangrgk nieuws gij vernomen hebt F De Thaaea staat toch niet in brand f Neea zoo rg is het niet antwoordde tg zijn luchtige loon deed bur zeer en klonk al bitttirespotternij mat hare ellflode Ik beb gehoord dat fig gut een lastige kuch bïletta baar roort te gaan dat gg met freule Addatda Errol gaat trouwen Wie in de wgds wereld beeft a dat verteld rroeg ds heer I ater nog steeds op denzeifden boertifSD toon Jooss heeft het rartcld van dio leveuigevaarlgka sport bevrgd werd door verwerven van het wereldkampioenschap op de pooU ¥ De correspondent der N R Ct a te Batavia seint beden aacr dat blad Officieel wordt medegedeeld dat de preten dentsultan van Atjeb Kemala hernam met behalp van zgn partpganger Habiblbong en 500 man Al de dorpen van het tïehied van Kemala werden verbrand De pretendent sultan keerda daarna naar Kwata Batoe terng Ter verduideiyicing van dit tel gram kan bet volgende dienen dat aan het Kolooiial Verslag van 1895 ia ontleend T Lampoesoe ren der met de Gigbeu fede ratie verbondenden sloot dno prutendsut sultan Toeankoe Mohamad Daotd in zgne kotta te Kemala io en maakte het bem aldaar soo ODhoudbasr dat hg in den nscbt van 14 op 15 December 1894 met zgne familie en verder gavolg Kotta Kemnla verliet na zgne woning a n ie vlammen te hebben prgs te geren In trgd met de dat werd hg door de verbondenen der Gigben federatie vervolgd zoodat zgn aftocht in eene wilde vlucht oversloeg totdat hg eiudelgk Kwala Batoe aan de knat vau Pedir bereikte en den Sopten van genoemde maand in de woning van T Radja Pakeh werd opgenomen De pretendent sultan tracht thans van de hmlonhalangs der kost aoditchappen hulp te verkrggen t t het bestrafion van de Oiifbenfederatie Twee zijnerraadgevars die als onruststokers bekend staan en in de Pedir stieek reeds veel kwaad stichtten Z udeo daarvoor op reis gaan doch werden te Segli in ver zekerde bewaring gasteld WA trachtte Panglima Polira van de XXII Moekira eene verzoening tot stand te brengen doch de door hem gftstslde zelfs zeer aanlokkelgke voorwaarden hebben dnn pret ndant sultan niet van zgn wraakzuchtige plannen knnnen teragbrengeo De thans afgeloopen tentoonstelling te Rotterdam van op de Singer naaimachine vervaardigde borduurwerken is iu 9 dat en door 12823 personen beiooht geworden Te Aoiitirdsm waren in tien dagen 13B59 bezoekers Het bestuur van den Algnmeeuitn Nederlandscbon Wieirgders Bond heeft een uitvoerig adres gericht tot de Tweede Kamer waarin bet der Kamor verzoekt io de wet tot regeling der personaele belasting op rgwielen niet op ts nemen en wnneer de Knmer zich mocht blgven verklaren vóór de reneiing der rgwieibetaating bg da wet op de personeele belasting JonosP Dat geloof ik ten minate Tiflc heoft mij gezegd dat zij hst vau Jonea had ik meen dat tij zaide de arme juffrouw Bordiltioa boapelde i hare verwarring de beide gesprokkeu net Tifle dooreen dat Jonea bat van u wiat Wioi bad ooit gedacht dat juffrouw Hordillion aan roeidenpraatjoa geloof ton slaan antwoordde hij lachend Ik daoht dat gg wgzer waart Margaratba Uargareths stond n in dszelfda houding over bet werkdoosja gebogen tg soheeu mat te kunnen vinden wat zij tocht maar de zaak was dat tg too ontroerd was dat zij zich niet durfde orakeeren Het gesprek was op dia hoogte io au Junes mat het aodaWater binnen kwam Weizoo Jonea ving de heer Leater aan ik hoor dat gg de rrgheid hebt genomen um mgu naam met dten ran freule Adelaide te koppelan Jonea liet het blad dat hg in do band hield hoaat van schrik op den grond ralloa Da fleaoh en het glaa rinkelden tagan elkander aan toen bjj het blad op èe tafel zatta Hij tag zgn meaaterBan en werd bloedrood hg itotterde aenige onrerataanbara woordsn maar wu niet in staat om een volzin ter reracbooning of ter ontkenning uit te brengen Wees zoo goed om m te xeggon ran wien ggdat nieuwtje hebt vroeg de heer I flater Mgnheer ik vraag u om rorsohooning als het niet zoo ie of ati het ongepaal an mg at tm het tu veriellen maar ik deetl net ouder stipte geheimhouding aan Tifle Ik hab het ran dan heer I ne rernonen mgnheer Van den heer Dans zaide da heer Lutor zoo verbaasd dat bg de woorden herhaalde dan dis regeling te doen plaats hebbeo dcwr bet raog cbikkflu der rgwielen onder het mobilair zooala reeds met rgtuigen het geval is en dus den grondslag argwieleoa ta low vervallnn Mocht ook daaraan niet kunnen worden voldaan dan verzoekt bet bestuur bg dn rt geUng van de bulastliig nuar de i grondslag rgwielsn bepalingen vast ie atellen die practiacb uitvoerbaar tgn en die deze regeling niet noodelooa lastig maken voor de wieirgders Noord Holland scbgnt het laad mat aokel van kaas en boter maar ook van eologiaoi t verraiaingen te t a In den taatsteu tgd werd bet brongas bekend en thans is weder een uieawe staal waterbron bg Zaandam ontdekt welke den naam van aKIiraMh Brona zal dragen Dit ataalwatar is volgsni een ooderzoak van de bh dr Van Hamel Roos en Harmnas aldaar rgker aan minerale zonteo dan de tot na tos in Nederland in expl itatie zgnde bronnen Ër znllen ouder leiding van dan heer II P N Halbertsma ingenieur te a Hage boringen worden uitgevoerd ten einde een zoo goed mogelijk overzicht te krggau van de geologische gesteldheid van den bodem welke bo ingen eerdaags door de tirma Deieoess en Jaeobt te Hamburg znllen plaats habben Men meldt verder dat d M bron d v r eaa Nedrriaod ch Consortium is aang kncht Zg il gelegen op Gretha Ho ve in den Ypoldir Het doel i enkfll bet wiiter te verzenden Het ge bouw daarvoor is gereed over 2 maaiideu most alles voor da exploitatie gereed sün Te Anerbach in Saksen is de kweekschool voor oaderwgzers tgdelgk gestoten omdat oist minder dan een 100 tal der kweekelingeo door influeDM is aangetast Op verFohillende plaatsen in Dultachland ijja meetings gehouden om te protesteHren tegen bet margariiiewetaootwerp laatstelgk te Esaen Daar werd de aanneming van het wetsontwerp genoemd een maatreet dre ten gevolge zoo hebben dat een volka voediog niiddel van den Heraten rang alucbter eo duurder zon worden Het ontweip was bovendien oonoodïg omdat de margarinawet an IH87 ih verbant met da algt mt ue wet op de voedingumiddelen dsn consumenten voldoende bescherming aobenkt De vergadering nam een motie aan waarin zg protesteerde tageo b t wetsontwerp en den Rgküdagafgevaardigde voor K aeu Kropp uitnoodigde tegen bet outwerp ta stemmeo Ja ran den hoer OsofTry Daae manheer Ik tal u zeggen hoe hei te pas kwam Oiatarso avondkwAOi ik ilioht bij het koatsrl den hear Daue tegen Hg hield mi staande rn aprak mg aao hij ia altijd zeer beleefd an vriendelgk en juiat kwam ona freule Adelaide in den twareu rouw gekleed roorbg ty kwam uit de kerk hare kamenier en Kruff rolgden haar ik geloof dat het de eerste keer waa dat tg uitgiug pa al de rampen dia het kasteel gatroffonhebben Zij ia tos aanvalUg jong maiaje mgnheer zeide ik tot deo heer Dane loan hij zgn boail dien bg roor baar had afgoaonien wtjder opcette zg doel mij san een zonnestraal danken Die tonuaitraat zal u weldra varhcbten Jonas zeide hg zij varwiswlt binneu kurt bot kaaieol siat het huia ran uw matialer met wier tij gaat trouwen Da heer Dane xelte tulk eau zonderling gezioht toen hg dii zeide De heer Lester tag Jones verwonderd aao Wat bedoelt g Jonet met dat gezegde dat de haar Dane er too tonderliog uiltagF Ja mijnheer dsar kan ik raoeiatijk niUeg aaa geren Kr kwam eene zonderlinge uitdrukkiug op tijn gelaat on lig trok z ne lippen met takere miaaohting omlaag toen b het zaide Hat had er vaal ran alsof bjj ar dm apot mede d evf Jonsa zweeg maar de hear Leater autwoerdda niet dsdelgk Ku van middag heb ik het aau Tifla vertald maar tk deed bet onder stipte geheimhonding ging Joona voort Ik went dat ik het niet had moeten herhalen mjjahasr on ik heb er ipgt van mijnheer maar de hear Dane rertelde het mg alaof het eene algemeen bekende zaak wai Zal ik bet tegeuaprekan