Goudsche Courant, dinsdag 18 februari 1896

Dinsdag 18 Februari J896 No 6893 34ste Jaargang WfÊmms imÊmim mmm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken geneest binnen weinige oogenblikken de hevigste KIESPIJN en is vorkrygbaar tegen 10 Cent per Flacon b J van OIJE Kleiweg No 2 Goada Wcderverkoopcrs g evvaag d De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 i k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alionderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden g epiaatst vau 1 5 reg eh è 50 Centen iedere regel me r 10 Centen üroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wat ip M t cn Jiobt B uo tlrt LaslMpfuD kortom s tahr Paiii Expeller Ifd illH lutMlllMlu tiir U iita eB S iiitor Paialxpeller MierPiislxpeller Prijl 90 OMt 7S Mat M fl 2i de Snxih VMiuoiia fa da ma ata Ap thak en bv f ki Sioktar t Ca ti Rotttcibuii Te Good bfl A WOLFf Markt A U4b o DB LAAT on VAN SON apotheker Markt Opentare Verkooping VA HiiiZGiv EH vmm op MAANDAG den 17en FEBBUAEI 180Ö dei Toormiddf s te el ure in het Koffiehais De Romeinc ran den Heer KAHLK sftn den Kattenaingel atdaar ten overstaan ran den te fiaattrecht resideerendeo Notaris J KOEMAN te weten No 1 Een aangenaam gelegen goed onderhouden HEERKiXHUIS JSr en Graoten Tuin un de Gouwe wjjk C No I kadaster Sectie fi No 1400 groot 5 aren 5Ö centiaren Het Hui Y n waterleiding en ele gemakken voorzien bevat O kamera meidenkamer keuken met bykeuken kelder enz Verhnurd aan den Heer J A P MONTIJN tot den len November 1896 voor ƒ 500 ptr jaar met recht op vijf jaar optie No 2 Ben aangenaam gelegen gW onder houden Woonhuis Erf en Tuin aan de Gouwe wyk G No 34 met een bergplaats daarachter en vrije gang of poort uitkomende Achter de Viachmarkt kadaster Sectie B No 1846 gedeeltelijk groot voor het geheel i aren 19 centiaren Het Hoi van gas en waterleiding en vele gemakken voorzien bevat 4 kamers 7 older met meidenkamer keuken en kelder No 3 Men PAKHUIS MBFnn lüIN met Kantoortje en Bovenwoning aan de Qonwe wyk C No 35 kadaster Sectie B No 1846 gedeeltelgk groot voor het geheel 3 aren 19 centiaren De peroeelen No 2 en 3 zjjn te aanvsarden den len MËI 1896 Zy i jn thnns tot een woning ingericht en worden eerst alzooderiyk en daarna vereenigd geveild en afgeslagen en zjjn door de gunstige ligging aan de Oroote Vaart zeer geschikt tot uitoefening vau alle be No i Ben goed onderbonden aangenaam gelegen HEEEE UHUIS Brf en Grooten Tuin un de Turtmarkt wjjk H No 240 kadaster Sectie B Nos 1033 en 1034 groot 4 oren 14 centiaren Het Huis is vooralen van waterleiding en vele gemakken en bevat 4 kamers keuken en kelder Te aanvaarden bij de betaling der koop No 5 Een goed onderhouden gunstig gelegen WINKELHUIS en EEF in den Korten Oroenendoal wyk 1 No 192 kadoaier Sectie B No 1864 groot 47 centiaren uitkomende aan het water van Achter de Vischmarkt Het Huis voorzien van gas en waterleiding bevat behalve de winkel 4 kamers keuken grooten kelder en older Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen Een Wlnkelhuls en Erf met Bovenwoning v orzien van waterleiding aan de Kuiperstraat wyk K No 217 met werkplaats en vrye poort ol gang naar de Korte Haam kadaster Sertie D No 326 groot 63 centiaren No 7 Een IIVIH en EUF aan de Vrouwesteeg wijk H No 194 kadaster Sectie B No 435 groot 21 centiaren Te aanvaarden by de betaling der koop No 8 tot 15 Aeht ABBMIDSBaWOSIJIGES naast elkander gelegen in het Paradys aan de Vogelenzang wjjk M No 41 tot en met 48 kadaster Sectie C No 1932 1933 1975 1991 tot en met 1990 te zamen groot 3 aren 77 centiaren De perceelen No 8 tot 15 worden eerst afzonderlijk en daarna vereenigd geveild en afgeslagen Betaaldag der kooppenningen 26 Maart 1896 Dj perceelen zijn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling de perceelen 1 2 en 3 ïta vooraf belet tjevraagd te hebben van 2 tot 4 uur de overige perceelen van 10 tot 4 uur en allen op den ve koopdag van 10 tot 11 unr Nadere inlichtingen geelt Notaria KOBMAN voornoemd en zyn ook te bekomen wat perceel 1 betreft ten kantore van Notaris A 0 vak WUNOAAKDBN te Rotterdam en van al de perceelen ten kantore van Notaris FOHTUUN DROÜGLEEVKR ta Gouda Oproeping van Belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der provincie ZnidHolland roepen bij deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zy dit noodig achten te veracbynen in de openbare vergadering van bun College welke zal gehouden worden in bet gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 2n MAART 1896 dea namiddags te 1 ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake het verzoek van kerkvoogden der Hervormde gemeente van Sluipivtjh te Beeuwljk om van den auppletoiren legger van wegen en voetpaden der gemeente Reeuteijk af te voeren het daarop onder no 31 voorkomend Kerkepad i Gravenhage den 10 Februari 1896 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENBAAT Griffier STEENKOLEN Van al Maandag in Lossing EENE LADIN J gedurende de Lossiog tot 67 Ct pr H L k z k vry te hnis Aanbevelend A Lambert Turi singel PRIMA BELG ANTHBACIET groote enkleine atukjes ƒ 0 per H L Met de Vasten Avond Versche Wafels Wed SIBBES Cfouwe TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPBEEKUHEN van 10 tot 12 en v u 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd DONDERDAGS van 8 tot 12 en 1 tot Uit de band te koop EEN SUIS m TUINTJE inctuur UITVERKOOP van alle op een goeden en vroiyken stand zeet geschikt voor een klein Geziu Brieven franco onder letter A Bureau van dit Blad Winterartikelen ZIJDEN STOFFEN 4PU C11E FLUWEELEN ASTRAKANS MOFFEN BOA S KRAGEN HANDSCHOENEN BLOÜSEN enz Tegen MpolprljmenA Allerwege bekroond met Eere Diploma a Gonden eq Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Ortilicate of Award of the World s Hygienic Eipoailion Chicago 1893 is het Werelêeroeiiid Druiven liorst Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM VAN tl van Schaik Co geveatigd te a Gravenhage Genu middel is ot kan worden uitgevonden welke de Mehanthe overtreft het is OSUEUliOBPErAJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneeat OSMIODBLUK de atrengate hoest en verooderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele atteaten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op prys worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage fgr Verkrygbaor by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H ViH MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudemai r Cognac fin Bois t X 40 4e Lllet D oooiTAo rm bois vui d JM Aaosyma wordt c l v nl ia vmsbc dtt MmuUU llMsahaiL vui e liltor Inhoud voonlea Tna h t snmt t o Dt P r yjOl BAJCBL BOOS FroeffloBch 4 f 1 30 Dluiutml Tc MJ bur bU y Het be tc onschaddylutt m t aukkelykste poetsmiddcl voot Heerea ca vooral dames en Kinderschoenwerlc is de Appretuur van C M Muller k Cê Bertla B itli Str 14 Men ïtt mtped iW op naam en fabrlekimerk Verkryitau by HMrH leke len ifltiliMaw 4 iüul ri a leryee eu Mi ttMeraal DefCt tyi W tvi M ftralMM P H J v WANKUM 8rma Wed P J MELKERT Oostbaven 144 Gouda Bal jnasqué Specialiteit in ol de Nieuwste Soorten van KARAETER MASKERS in Fluweel IJzer Sotyn en Gaas alle zeer luchtig Verder alle Soorten van FLUWEEL en SATIJN voor COSTUMES voor 30 cent per el Kouten in kleuren by I S KRiSKa Korte TIendew nnnaWnSKELACS jmuxxÊK iMechaniscbe Masifers voor H H Koekers Agentuur bij de Firma Wed BOSMAU te Gouda J F CUIJPERS Westeindc 37 Den Haag IA 0 S Slciiiineii Verhuren Repareercn Buitenlandscbe P 1A N O s nit de eerate fabrieken in raima keuze A merikaan8che HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEKR Êj GU prüaeo Inruilen van bespeelde Piunu s Agen voor Gouda cii ümslreken KLEIWEG tAO ia PDIKE GD DB SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar by M PEIJTERS Jz N H A ls bewya van ecbtlioid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Wmat P HOPPE WESTÏ ANDSCHE HYPOTÏÏEEKBAÏÏE gevestigd te s Gravenhage verstrekt Gelden op 1 Hypotheek en verkoopt eauMrieeen van 1000 500 100 en ƒ 50 alielitias an teu kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co De Directie jJ H OFT GKAAPLAND J A VÜ EBPERS ROIJAARO Sociëteit O S GE OEGE 5e Abonnenieat Voorstelllnf Donderdag 20 Febroari 1896 Directie LE GRAS k HASPELS Optreden vim WILLEM VAN ZOIJLEN if ONTAABl Um Klucht in 3 Bedrgven gevolgd door Biyspel in 1 bedryf Aanvang half 8 uur Rrtp Gewone bepalingen en prgzen Soadi Seslpendruk van k BumnMl k l h BINNENLAND GOODA 17 Februari 1896 Da beer H J Paul heeft te Amsterdam hel 1 gedeelte artsexamen afgelegd Het aantal lotelingen te leveren door du gemeente Beenvgk bedraagt 5 Zy worden ingedeeld in da Kazerne alhier op Dinsdag lü Maart des voormiddage te 8 uur Zondagavond gaf de familie Wery nit Amsterdam bestaande uit 8 personen eene uitvoering in bet lokaal van den heer Rademaker aan de Keeuwyksebe brug De laal was goe l baset en alles liep in de boste ord êS Op het vee van O de K en de wed de K te Molenaarsgraaf de welbekend volgelingen van Zwarlt An je ven over d Lek die weigerachtig tyn gebleven de gereehtskoatan te voldoen waartoe ig veroordeeld ijjn wegens het niet doen van aangifte an besmettelgke liekta is beslag gelegd De gereckteIgke verkoop is bepaald op aanstaandeuMaandag Een jengdige vroow nit Loosduinen die sich Trüdagoehtend voor de rechtbank te s Hage ta verantwoorden bad wegens mishandeling van eene bnnrvronw bij een verschil over territoriaal gebied bg het straatKbrobben verzocht den E resident van de rechtbank om bet den eersn rechters duidelyk te maken verlof de vroow met wie zy roiie bad gehad nog eens door mekaar e mogen rammelen c Tot haar spgt kon de president uatuurlyk dit venoek niet inwilligen Het O M vroeg f 5 of 5 dagen Een colporteur te Utrecht beklaagd van valsobheid in geschrifte door het opmaken van een quitantie en ond rteekeuen van een valMben naam van 49 abonnementen op dn Woninggidsc en oplichting van ongeveer f 80 is door de Beobtbank aldaar veroordeeld tot 1 jau en 6 maanden gevangenisstraf Bg het ondersoek near den oorzaak van een brand die Donderdagavond jl in een ledig staande benedenwoning aan de Wiegelstreat te Nieuwer Amstel gewoed beeft bleek het den inspeotenr van politie Boeklagen en den bri gadiermajoor van politie Koolwerf dat do planken eeoer bedstede waar de brand was ontstaan met petroleum waren gedrenkt Al FEVilLETO J illlllUl M O kernel neen dat ia aiet noodig hernsBB du keer Leatei op luchtigeu toon Laat hel aodiwater ataao Ik ui mg self iaschenken Die vslaobe babbelaartter preralde Jonea toen S PH 01 in zgae woede verweDsohta hg Tifle UeuigsSD jtou mij hierom weggejaagd hebban Als sy hier blgft verlaat ik dasen dieoat Juffrouw Bordilliim had intuaseben den tgd gebed om sieh eenigsiios tu herstellen Zy wendde sieb tot den beer Lestar zeggende Hot ia daa waarP Ja Msrgaretha het is soo antwoordde by doeh on op enstigen toon M daakt dat gy my daarvan kennia hadt Wel leker myn plas was om bet morgsnoebtend te doen Ik beb u oaUnga tracbtea voor te bereiden Maar ik kou het u niet eerder raededeslea want niet roor kedea beb ik de toestHnoaïag vanLord Daas erkregen eo boe de bear Herbert ik meen Osoffnr hst reeda wist ia say eeo raadsel Doefa het ia my eigeniyk oaveraehilUg Zal bet huirelyk apoedig doorgaan Dat kaa ik n niet zeggen Adelaide wsaaekte oog eaa jaar ta waohtea maar Lord Dans droog er Kpoedig ieieD rermaedaDi op cle bewoooifcer én Ie étage dis door banrrrouw Q ia di moiDg was opgemerkt Op tast van den comTniaaaria ran politie werd zy aaDgeboodeii en hoewel ly aanvanfaeiyk bare scbald ontkende eindigde ty mat eene rotledige bakentenia barer ohold af te leggen Zy in ter beschikking der jostttie geitcld la een stad aan den Rgn debuteerde onlanfr een zanger in de party van don Jnau Hij werd b geetnan door een Leporetlo die zgn rol met allerlei grappen opruide tot rermaak ran het pahliek maar tot ergernis raa den debatant Hg aprak er zgn collega orer aan en deze beloofde i jn homor iu te toornen ten mioite in bet tooneel roor het standbeeld an den goorernear Allei ging ook best mnir daar wil bet ongeluk dat den ateenen goureraenr by het Terraasende Jac opdon Jaan uitnoodiging de spierwitte gnorbanrd van het gelaat ralt Langzaam daalt de pink watten en komt terecht op den nitgestrekten roet ran Leporello Met een hartreracbeurenM auw grgpt Leporello naar zyn toonen en keert zich weeklagend tot don Jaan 0oh heer ik heb zoo n pyn die enorrebaard ran teen Verbryzelde me jaist den linker grooten teent Men kan begrgpeo dat de goarernenr niet zoo Tenteend bleef als doa Juo na t d ont zetting werd De £ agetseha geleerde Ricbardion beweert dat de normale leeftyd ran een meoaeh 110 jaar ia en dat 70 pCt ran bet mensebdooi dien leeftyd kan bereiken mita men zeer matig leeft ateeda roor regelraatigen eluji zorgt en di alijka licbaamioefeniagen rerricht Aangaande den onlangs gepleegden dïeistai ran katoenen mannfactnren by de firma Uran Delden Co te Qronau meldt men dat de hoofdaeholdige die onder een ralsehen naam aldaar eenige jaren werkzaam was geweest t Oortmnnd in heebtenia ii genomen Men beeft beweerd dat professor Rüntgen die ds X stralen ontdekt heeft een Nederlander ran geboorte zon zyn Dit is naar on gesehreren wordt niet waar majar bet wsh wel byna waar geweest U iatgea zon Nederlander geweeat zijn indien zyn onders twee jaren rroeger in oos land waren komeo woneri dan zg gedaan hebbeo Ziehier volgens onzsn zegsman de geaohiedents In het begin dezer eenw vestigde zieh ran heden morgen op aan dat het huwelijk zoo apoedig mogslyk voltrokken zou worden Ög zult ia elk gevat el aoo goed willen zgo mg iu tijds te waaracbuwen ala er iets naders bepaald ia roer zg roort Maar ik kan van au aan reeda beginnan om plannen roor de toekomst te maken Wat bedoelt gg welke plannen f Om den HaU t rerlatso en naar eene andere woooploats uit te ziso Hierop rolgde eene panie er waa duidelijk tuleurttelliog op het gelaat van den heer Lester te tar en toen hy zeide Waar tyn uwe gedachten Morgsretba Waarom zondt gy ons rerlaten t Mg dunkt dat ik met meer recht nu kannenrrogen waar zyn uwe gedaehtio antwoordde ziJ Zeer zeker zal ik plaats maken voor freule Adelaide Maar lieve he huia ia groot geooeg voor uen voor Adelaide Og behoeft niet roor haar plaatste maken want gy hebt u nooit de rechten vanneesterea des buisea aangematigd Gy kunt hierop dsazeltden roet blyven wasrop gg tot du toewaart Neen mgnhecr Leater dat ia onraogelyk Ik rsrtrak vaa bier voor dat gy uwe rroaw te haisbrengt Margaretho zeide hg socht ik heb awe belofte aan Katharioa dat gy bare plaaia bg Maria zoadt rerrallen en in zekeren zin eene tweede moeder voor bet kind wildet zgn mst vergeten Hebtgy owe belofte vergeten f Een pijnlgk rood overtoog baar gelaat bg deze woorden Zg drukte de hand tegsa haar hart ab wUde sjj dsssel kloppingta stiUn uit Leonep in Duitschland te Amsterdam debeer Frowein een ryk lakenfa ndelftar Hy huwde er met een juffrouw Moget Tan frnnflchf afkomst Dit echtpanr had twee doobters eendezer hawde met Jacob Boddens ook lakenhandelaar Zyn zoon waarscbyolgk het laatatonaunelyk tid Tan dit aanzieutyk geslacht waarrsD in 159S twee leden geadeld werdendoor den koniag van Hpaojf woont nog taApeldoorn De andere dochter maakte kennismet den heer Röntgen die ats reizigter ToorDaitsohe UkenAibrJekeo ook met dèn heerFrowein in aanraking kwam Bg nira zyn rrouw mede naar DiiiLBchland maar tiJen buit kiud de nu zoo beroemdn hoogjeeraar reed iwee jaar oud was restigden zy zich te Apeldoorn Daar is Rütitgen opgevoed da daarbeeft hy de soholen bezocht UJ D Jan Geylroet een bernchte trooper uit d HaarlemmermflT die denwege zereDtien Tonnissen op ééa ditg kreeg en deze na ui at inia de geraogenis overleden i Ook te Valencia werd ds aerol et die iMaandag boren Madrid is gebarsten geobserreerd in den Torm rau een Tnnrbal die snel dk lucht doorkliefde in de richting ran de boo dutad Volgens een bericht nit La Coruna iu AndaluBië werd hei rarachynsel ook daar Wanrgenomec Te Burgos rieleo twee aeralieteu waarschynlyk afkomstig ran bet boofdllchaanj de tweede ontplofte des morgens om V uur dos een half uur róor bet Terflchynsel e Ma drid werd waargenomen Te Logrous ontploften drie meieoorsteeneD eu de gloeiende stukken reroorzaaktea op twee plaatsen brand I De berdcbie Arton is eindeiykin Fratlkryk Hy kwam Vrydag onder goed geleide te C l iit aan waar hy door het roik werd uitgej awd Aanmerkeiyke toenemiadi ran sneeuw et zeer koud weer schreef Falb in zyn ala anal by 15 20 Februari s Is roor den man te hopen idat by ft uu eens raadt want anders verliest hy allp crediet by lyne geloorigen Reens is Vrydag ran Amsterdam naar OenHaag overgekomen om te zorgen dat het inboedeltje ran een bewoner van de Geesl datvoor bêlastingscbnld werd rerkocht niet eeidan het minimom opbracht Ka dit gelijkte men kreeg er niet meer dan ongereeri ééu gnlden van T Brisbane in Aostralië heeft op de r rier WÊmmm Als gij met freule Adelaide trou geefi gij Maria eeue tweedo moeder Dat il ouzia Margaretha I Adelaide is setro naawslyks de kinderschoenen ontwasten hoe zoli zg de piiobten eener moeder jegens eeii kiid rnD Maria B letfLyd kunnon vet rullen fk donk er niet sanjom baar met de zorg voor ftn kind dat haar nog onveracbillig is te betaateo Zg zal iarigzamerbpnd onderrindmg opdoen om bare eigene kinderein o te roeden Margarctha hoe kan het bij u opkoSienium Maria aan wie gg zoo gehecht gt te witlfu verlaten t I I Margaretha Bordilhon bad rüorzien dat tij og mat vele moeialijkheden te kampen zou hebbjan iDeheer Lester rerrolgde i Gg hebt uit eigene baweging Maria s oproediflg op a genomen gedurende de twee laatsSejateti hebt gij bsar met eenige meesters alleen onderwysgegeven Gij zult u herioneren Margaretha jdat ikop dit punt uw geroelen iu deu beginne niet djeehie ik rreesde dat de taak te zwssr roor u zon zgo Gg wildet niet opgeven ea hebt mg ten loatati overtuigd toen gy mg venekerdet dat gij in allea dede berof waart om haar te ooderwgzen dat fijy e oaai pboren talent hadt om kinderen te teeren jan dizt bet eene uitspanning voor u wai dat het nlett inetuwe zienawijse strookte om een jong meiüe Ofu vreemde gouvernantes tos te rertrouf en en ei delUk dat iry aan Kstharina beloofd hadt de oprejediag ran Maria aan geeae vreemde banden toe tei vertrouwen Il hst aiet ailea loo f tfua I i Ja gy hebt volkomen getyk Welnu wat ia er sedert dien tgd renuiderd DsssUïU grondsB die u toea bewc sn on soo tJ apra mÊmm tmm mÊmÊmmmihmt mmtmmmffimmmÊmsmmm een verachrikkelgk ongeluk plaatsgehad waarby niet minder dan 40 menvobenlevaDS ta betreuren zyn Toen zy trachtte intiRebed de stoomachepen iNormambyc en LDeinda c welble iu de rivier op stroom l ren door tu Taren had de passagierstoomboot PMrt het ongeluk tegeo de eerate aanteTaren De rivier was gezwollen door de regens van den laatstan tijd en de Pi arl werd door den stroom tegen de ankerketting lan de Lncinda geworpen roet salk een herigen schok dat da cPearl byna door midden brak en binnen 10 sacoadau zonk Het ongeluk geschiedde onder de oog n van een groote menigte toeschouwers die zieb op beide oevers der rivier hadden veriameld en toen het nieows zieh als eed loopend vuurtje door de atad verspreidde Btronmd n duizenden menschen naar de plaats des ooheits Vel slachtoffers verden door d a ontsnapfvnden stoom 100 gebrand dat zy san de gerotgen stier en Vrsr selyk waren de touneelen aan deo oever toen de licbameo daar werden aangebracht Mannen en rouwen jammerden door elka r ie rr zocht bstrekkiugrn eo rriendea die hg miste ea het weeklagen en sohreien was rraeselyk om aan te hooren Om 9 uur ia den avond tslde men 21 lyken Deur daiïSD vl in de St Nioolaasttraat te Venloo oen rermaketgk voorral plaats Men bemerkte dat een daar pause raad vrouwtje aanhoudebd koffisboonen rerloor zonder dat men rermoeden kon boe dit gtMiehiedde Oreral waar r g zich bewoog legen kofBebooueu eerst en toen twee toeo met tientallen eo eindelgk een regen ran koffieboonen Het rrnowtje merkt nu eerat wat er te doen is rerachrikt blgft zg staan eu brengt met een saelle beweging de handen naar da knieën Tbans begint de koflSeboon regen eerst goed een ware zondrloed dezer oTerusacbe prodocten springt en huppelt naar alle z den der straat terwyl bet vrouwtje zich met moeite bevrgdt nit den haar omringendea hoop Wat was er geaobisd V De vrouw was een smokkelaarster dis de kofSeboonen naar Duitschland wilde verroeren en wier erroermiddel in casu haar onderkleeding door de overmatige vracht gesoheurd was Men kan zieb de hilariteit tan detoesahoawers denken Deze week verzond een landbouwer in de nabijheid van Araiterdam 2 briefkaarten de een was bestemd voor een pr dikaot ds andere voor eeo nte iwen knecht ODgelakkigerwyse schreef hg d adreKwn verkeord zoodat de ken basiftiD nog Als gg dan Hall rerUst moet ik Maria eene gour niaatfl gerrn o soodoonde breekt gy dr belofte die gy as Kathiir aft op bsariterfbed deedt M rgnretha liavo Mergirethi voor da heer I eater voort en hg vatto bare beids hsodsti denker niet meer asii om oni te rerUtmi tsn minitsrooreerit oog niei Alt gg liever niet hier wilt blgven daa ir het nog tgdig geno K om daarorer te deoksn ala froule Adelaide bier tal tija Ik imeck u ter willo rau Maria ga niet met overgling te werk Herioaer u hoe Katharioa u de zorg voor dat kind aanberat lij trok sacht on swggend hare haaaeo terug maar de heer Laster zag dit tg twr oatrcwrd was baar bouuni ligi du en baar galaat veranderde telkens vu kleur Maar bg merkte niets want bij verkeerde Qog ateeda n desalfde dfraling en oieeude dat hst bosr pynlgk aandeed dat hij giriK bertrouweu Hat ill reeiU laat eïde zij wg willeu üorer Uier nog eeni op dit geaprsk tertigkotnen sn ditleggende rolde dj baar werk op eu verliet haastig het vertrek 1 Wg sullen nog tgd lu overrloed hebben omdat onderwerp te babandelen berhsaids d keer Luster by zich zetrea tcrwgl hjj tioh een glaa adawater aeehonk En k moot zeggen dat ik bljj ben dat die prastziakan mg deu weg gebaand hebben Wie bad kaqnsD denken dat Msrgarstha die zaak zoo hoog op aoii nemen ik heb baar nooit zoo ontroerd gesiaa Msar zoo xgn de vr awen volvaa romaosako dwspergem ats een mso xgne vrouw verUeat adktea tg het s a plicht dat by ign Ierentang oTtr haar blijfv treuren ig hebben gsen geBood versUnd f ordê wmnlfdJ