Goudsche Courant, dinsdag 18 februari 1896

Oeedkooptte Adrm Brasael met eleetrische beweegkneht Daaraan zal zich een ondergrondsch gedeelte aanslnitea met 6 sporen ter verbinding van de noorder en de zniderstations met het centraalstation dat in het midden der stad zal verrgzen De kosten zgn op 70 millioea frs geraamd c mpagDe begint Ugen een weisoDtwero wur UQ mea self heeft medegewerkt waoaeereen oedig de bedoeling dier campagne is een beter iteliel doer te Toeren dan bet eteliel rearbg men xich tgdeiyk heeft neergelegd Of da geavanceerden bet Toorgeitelde kiesleebt in elk geval moeten aannamen Ook dit adviieert het blad niet bg de volkomen ODiekerheid hoe de wet er ten alotte alt zal tiea Het wil tlechtt dit zeggen dat niet pet ae een kienecht moet worden verworpen dat niet aan bet ideaal der goavaneoerden beantwoordt en dat er teer overwegende redenen moeten ayn om een wet ten val te brengen die een aanmerkelgke uitbrei ding der kieebevoegdbeid geeft Zoo van verantwoordelgkheid sprake is dan denke men ook eens aan de verantwoordelgkheid die de democraten op sieb laden als sg er in slagen met beholp van aartsconservatieven een kiesrechtnitbreiding tegen te houden metbetbgna zekere gevolg dat een volgende verkiesing hen tot straf in nog geringer aantal naar het Binoenbot zal terugbrengen met nog geringer kans op spoedige verwezenlgking van bon ideaal VOO BASSENlLmNSOEl A vau OS Az March Tailleur Klo weg E 73 GOUDA DosuD MD briefkaart onUiDg tsd deo foU genden iahoad lodieD ge bflkwasm zgt toor de melk rg eo 1 het landwerk eo geoegenheid h bt nnder eeo oodere koecht teitaan wil ik welio Dsdere ODderbandelttig treden het loon ie 6 gulden i maal per dag moet ge mnt de nelkwugeo Diar ittd en Zoodagt om de 14 dagen Ttg jeneverdriakera ken ik niet gebruiken De boerenkowht kreeg de kaart voor Jbd predikant bettemd tbd deun inbond WelEerwtarden Heer Morgen ontrangt UEw een pair oodeQondicbe kasen ik weet dat tJKw vkn ietapittigfi bondt dat bet gehemelte prikkelt mogeze UEw foldoen dan zal dit hoogit aangenaam zyn aan nw Dienaar J B TeTeQB de groete tbo mgne vronw Een jongedochter te s ravenhage die acht dagen geleden heimelgk was vertrokken near gezegd werd in gazelscbap van eea gehuwden man werd gisteravond toen ze weer thuis kwam door de buurvrouwen met seoreel warmte ontvangen dat de politie haar in bescherming moest netnen Iteurs van Amslerdam 15 FKBSUAEI iVorku slotkrs Naotoiiiio Cen Nsd W S t dito dito dito 8 dito dito dito 8 HöNOAji Obl Goudl 1881 884 iTius luselirijving 18R8 81 6 UosTZNa Obl in paple 1 dito in silver 1868 6 f oaTCOit Oblig met coupon 4 dito tick o t 8 avsUkXn Ubl Binnenl 189t dito OeeoaS 18 go 4 dilobijRdlhi l98t 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoiuf ud loen 1888 6 dito dito dito 1884 h Srxii Ferpet schuld 1881 4 TOaziu Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeDÏQg serie 1 Geo leeuiiiK serie C auiu Ara llzr v obl 188J 5 Uuioo ÜU Buil Soh 1890 6 Visaznsu Obl 4 onbep 1881 AHSTzanui ObllKstleu 1S96 8 BOTTUUUI Sled leen 1894 3 Ncn N IFr Handelsv aand Arendib Tsb Mg CerMAwtoii Dun Mutsohsppij dito mh Uypotbeekb pandbr 4 C ult Uij der Vorstonl sand s Gr Hypolhoekb psudbr 8 Moderlaudsahe beuk saod Neil Handelmas h dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr S Utr Hypotheekb dito 8Vs OosTlKZ OostHoog bauk ssad Knsl Hypotheekbank osndb 4 s Xniaiii Kquil hypotb paadb 6 Hszw L li Fr Lieu eert StD Holl U Sposrw Mij aand Hty lot Kipl V St Spet sand Ked Ind gpoorwegm sand Ned Zuid UrVc 9pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 lTUJZ 8poorwl 1881 89 A ltobl 8 Znid lUI Bpwmy A U obl 8 FoLlM Warschau Weenen sand 4 KtlsL Or Buss Spw Uij obl 47 Bsliische dito ssnd Fsstoèa dito aand 5 Iwane Dombr dito sand 6 Kursk Ch Aiow Sp kan obl 4 dito dito obUg 4 Aalalit Oent Pao Sp Hij obl Chic k North W pr 0 v saod dito dito Win St Poter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm oert v a llUuois Cootral obl in goud 4 Louiiv k NssHvilleCert sand Mozioo N Spw Mg lehyp o Miss Kansas v 4 pel prof sand N ïorkOnUriokWo t 4snd dito Fenns Ubio oblig 6 OroKOn Calif Ie hyp in zoud 5 81 Fsul HInn k Msnit obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblin 8 dito dito Lino Uol Ie kyp O 6 UsMiUyk Cao Bouth Oert v aaml Vtn O Ballw kNsv leb d e O Amsterd Omoibus uy sand I Hotterd Trsmweir Miats ssnd l Kia Stad Amsterdsm sind 8 Stad Holtordam ssud 8 1 11 011 Stad Aol orpeiilll87 l i Stad Rtnisel 1886 8 sl lloHu Thsiss KegullT Geiollsoh 4 OosTMB StsaUlssning 1880 5 It K Oost B Cr 1880 8 SPiNJB Slsil Mnilri l 8 1888 N n V r Hm llïp Mpolii oart VlS M s 100 loov 797 y s 16 97 98 98V Aüoop van Openbare Verkooping van Onroerende Ooederen VERKOOPING MAANDAG 17 FEBR 1896 Een Haerenhnis Erf en gnioten Tuin aan de Gouwe wpk C no 1 f 6700 k E de Leenw Az Eon Woonhuis Erf en Tuin en een Pakhuis Erf en Tuin met Kantoortje en Bovenwoning aan de Gouwe wgk C Nas S4 en 35 f 6220 k H J Nederhorst Een Heerenhuts Erf en grooten Tuin aan de Turfmarkt wgk H no 240 f 6800 k A Dortland ar Een Vinkelhnis en Erf met Bovenwoning aan de Knipersiraat wgk K No 217 f 1030 k D Gerritsen Een Huis en Erf aan de Vroowesleeg wgk H no 194 f 430 k wed J C Sibbes Acht Arbeiderswoningen naast elkander gelegen in het Paradgs asn de Vogeleozaug wgk M no 41 tot en met 48 f 1390 k C W den Hoed i 88 V S 887 Men meldt uit Alfen a d Bgn Zeer groot wat de toeloop naar deopenbsre Tergaderiog van den Bond ran NederlandHcbe Onderwyzera afd Alfen waar d W Bax Tan Zaandam de Tolgende etelling xou verdedigen Db Bybel aU üods Woord beichouwd ia geraariyk TOor de geesteipe ontwikkelingTan het kind De Bgbel bevat zeer veel waarmee ookop de openl re achoot voor die ontwikkelingTgke wÏDit kan worden gedaan De heer dr A Q Honig van Zeist bad toegetegd in debat te zullen treden Akngezien de groote zaal van t hotel Ub Vergulde Wagen alechti een 400 personen kon bevatten moeat een bgria even groot getal teleurgesteld heengaan De beer Bax begon met te wgien op de gtootiobe geichiedenis van het Joodache volk dat door bet optreden vnn Jezua van Sazareth op het gebied van den godadienst op denacbtei rond geraakte en later eene ware lyrlengetchiedenia heeft moeten doorleven Toch ia de Chriatenheid bet dank verschuldigd daar joiit dat volk haar verrukte met dien ongoitaeenea achat dan Bgbel Goed gebruikt ii hij TOor hen die hem kennen van onschatbare waarde Veraohillend ia er over den Bijbel geoordeeld en nu gaf apr zgne moderne beichouwins ervan Velen willen daarvan eohter niet weten voor hen ia de Bgbel Gods woord Onder hen zgn twee groepen lo die in den Bgbel bet woord van God zien en ook in iedere vertaling eene ingeving dee Beeren 2o die den Bgbel niet geheel ala Goda woord beaohonwen omdat aommige tekaten in strijd ign met elke zedeleer Oe beer Bax behandelde het atandpunt der eersten bg het verdedigen xgner eerste atelling Op Teracbillende gronden aehtte bgdeze bijbel beschouwing gevaarlgk voor het Eedelg r en godsdienstig gevoel vbd bet kind v n rechtsinnige ouders en voor zgn waarheidizin Met tekaten trachtte spreker aau te toonen hoe dit kind telkens zal moeten twgfelen aan den waarbeidaiin en de redelgke waarde van zoovele verhalen Bg een denkend kind zal door deze opvatting bet godsdienstig gevoel eer worden misleid dan vereterkt En nu steU men het juist voor alsof de openbare school atleidt vsn God Men heeft vau die school al zooveel verteld dat kant nog wal raakt £ n openbaar onderwgser van wat richting ook op politiek of godsdienstig gebied beeft zich ta houden aan de wet en op te leiden tot ohriatelgke en maatachappelglce deugden daartoe zal eene studie van den Bgbel hem atof kunnen veraebaffen Zoo kwam de apr tot zgne 2da atelling Hoe schoon had Bnsken Huet gezegd wat voor hem de Bgbel was en zou dan de onderwgzer in de zedelgke verhalen spreuken parabelen geen stof voor zyn onderwga kunnen vinden Tal gelgkenisaen toch teereu groote waarheden tal van karakters van helden wordeo erin behandeld aan wier hoofd Hg staat naar wieu een groet deel der mensohheid zich noemt 104 80 79 88 114 iVs 41 l lOÓ 98 60 780 680 lOl 66 100 lOOV 14Si loo 1007 149V 99 70 88 118 6 196 166 101V 49 68 1601 s 687 7 Vs 101 101 1001 108 141V 11147 ISV 10 7 B0 7 108 108 8 u 106 108 Tii 14 9187 800 108 1097 l08 1 8 1807 188 106 881 IU II iiV Spelenw H i Te Monte Carlo Monaco vertoeft thans een Belgische jonge dame mej Vandersmissen die op den 16n van elke maand éénmaal komt spelen op no 16 omdst haar vader ea diens twee broeders sich alloo op eeo IGo eeoer maand doodschoten eerstgenoemde na aanzienigke verliezen aan de speeltafel De ionge dame heeft in haar salon een revolver hangen om het voorlieeld te volgen als zg eens aan den fatalen IGn zal gekomen zgn De leeawin in de Rotterdamsche Diergaarde die dezer dagen drie welpen kreeg is met haar jongen gestorven Dit is een groot verlies voor deze inrichting De heer WolS kapelmeester der voormalige Oudbollandsche kapel die gednreude de tentoonstelling te Amsterdam zoo n goeden naam heeft verworven is naar Cardiff geweest waar hij met het bestuur der tentoonstelliug die dit jaar aldaar zal worden gehouden hot contract heeft afgesloten De lAnaici zullen allen iu Oud Bollandsche kleederdracht zgn Ze hebben hen repertoire uitgebreid en zullen niet alleen Oud Hollandsche maar ook Oudwelsohe melodieën ten gehoore brengen Engelsche bladen wijden reeds artikelen aan de Oudbollandsche kapel en het portret van den beer WolS prgkt in Cardifischs couranten Het huwelgk van Prinaea Henriitte van Ylaaaderen met Prina Emmanuel van Orleans is Woensdag te Bu ael met zeer veel praal gestoten Raeds vroeg in den morgen wss een ongewone drukte in Brussel aar te nemen vooral in den omtrek van bet koninkigk paleis Een groot aantal vorstelijke personen waren voor deze hnwelgksvoltrekkiog naar Brnssel gekomen De Koningin van Sakien de Graaf d Ëu de Prins en de Prinses Karel van Hohenzollern Prins en Primes Fritz van Hohenzollern Prins Alpbons vau Beieren de Hertog d Alen9on de Hertog van Vendöme en vele andere hooggeplaatste personen woonden de feesten bg De Graaf d Eu ea Prins Alpbons van Beieren waren de getuigen van de bruidegom de beide Hohenzollerns die van de bruid De heer De Mot die als burgemeester fungeerde had plaats genomen in den salon d honneur van het paleis van den Graaf van Vlaanderen waar be huwelgk zoo worden voltrokken Prins Emmanuel was in t zwart entdroeg als steeds zgn lorgnet de Prinses van Vlaanderen droeg een brnidseostunm van vit satgn met gebordnnrden schoot en guirlandes van zilvarsu korenaren hel kleed wss gegarneerd met de Brnsselsehen ksnt die haar door de dames der hoofdstad ten geschenke was gegeven De beer De Mot hield na de gewone formaliteiten eene kleine toespraak om het jonge paar geluk te wenschen In de groote manege van bet Paleis wassen kapel ingericht voor het siniton van bet kerkelgk hnwelgk De versiering daarvan met wit zgden hehansel met de gondenSleliea en met lichtblanwe gordgnen waarop de wapens van Orleans en Vlaanderen an de initialen der jonggehuwden voorkwamen was eenvondig en aiarlgk Bet altaar wa van wit en goud met een purperen hemel De Bisschop van Meehelen mtg Goossens hiald de toespraak tot het biuidspaar De mis werd gecelebreerd door mgr Jacobs dan daken van tit Gudule Te half een ongeveet waa de plechtigheid geëindigd Prinses Henrietta van Vlaanderen was Hertogin de Vendöme geworden Na net déjenner in bet Koninkigk Paleis zgn de Hertog en da Hertogin van Vendöme aai Keulen vertrokken 9 gulteDlandscli Overzicht Oe interpellatie welke de beer Monis Zaterdag in den Franscben Senaat heelt gehouden steunt op een brief dien de beer Rempler de rechter die hot eerst met de instructie van do zaak dor Zuiderspoorwegmnatschappg belast i geweest aan den procoreur geueraal Athslin heeft gericht toen hem de instructie ontnomen werd In zijn interpellatie sprak Monis de verklaringen togen welke de minister van justitie in de Kamer had afgelegd over het vervangen van den rechter van instructie in de zaak dor Zaiderspoorwegmaatschappg De minister van justitie Ricard zeide dat hg niet de aangehaalde documenten kende toen bg do tegen hem ingebrachte bosebuldigingen loochende eu trachtte zgn handelingen te reohtvaardigen De minister gaf ten slotte de verzekering dat hg nooit voornemens was geweest zgu macht to gebruiken om zich op politieke of andere tegenstanders te wreken Monis hield vol dat de rechter van instructie Rempler niet langzaam maar zeer snel hadgehandeld M De minister opnieuw bet woord nemende zeide dat hg zonder hartstocht en zonder haat in het belang der justitie bad gehandeld Bourgeois verzocht den Senaat geen politieke quaestie te maken van een bestuursdaad Een motie om over te gaan tot de orde van den dag zonder meer werd verworpen met 165 tegen 78 stemmen Een motie van Bérenger waarin de motie vau Dinsdag werd bevesliRd werd aangenomen met 139 tegen 70 stemmen DemAle kondigt aan dat bg de regeering zal interpelleeren welke hare opvatting is van art 6 der grondwet hetwelk bepaalt dat hot kabinet moet regeeren in overeenstemmiug met de beide Kamers De Senaat is daarop tot Vrgdsg vordsogd De algemeene opinie is dat de ministers zich solidair zullen verklaren en niet bnn ontslag nomen De senatoren zgn van oordeel dat de ernst van dea toestand daarin gelegen is dat Boorgeois bet kabinet solidair verklaarde mot Ricard De democratische groep haalde het kabinet over aan te blgven De ministers hebben besloten deu president der republiek als arbiter te nemen De heer Faore zal spoedig zgn antwoord medejeelen De Oosteurgkors hebben lang geduld gehad doch hoe lang ook gewacht hebbeo zg toch verkregen wanneer zg met zooveel vertangen hebben uitgezien een wetsvoorstel tot hervorming van bat kiesrecht Het nienwe voorstel wil volgens de bijzonderbeden welke de Times mededeelt het aantal zetels vermeerderen met 72 Bet aantal bedraagt thans 353 zoodat wordt dit voorstel wet Oostenrgk 425 afgevaardigden zal tellen De groote grondbezitters zullen 85 vertegenwoordigers kiezen de staden 118 de Kamen van Koophandel 21 de plattelandsgemeenten 129 en de eigenliike kiezers 72 Tot deze kiezers behooren obgeveer alle manneijjka ingezetenen die den leeftjd van 24 jaar hebben bereikt en gedurende minstens oes maanden een onafhankelgk bestaan hebben gehad in het district waar ig moeten kiezen 4 7 687 87 77 7i 6 s 187s 167 108 APVERTENTIEN Eerste Aaukon giiig Bg vonnis van de Arrondissements Hecbtbank te Hatlerdam van 2 DECEMDEU 1895 is uitgesproken icheiding van tafel n bed tusschouMevrouwWILHËLUIN A CHRISTINA gUAKERNAAT zander beroep en den Heer JASPER MARTINUS LAVECAUtt Onderwijzer beiden wonende te UolUrdam met allé gevolgen daarbg door da Wet bepaald De Procureur der Eischeres Mr JAMES ViS BAALTE TEGEN MAAGKWALEN I gebrek aan eetlutt n tleehte pijê I verteering ben ik gaarne bereid allen e n van veten aanbevolen DRANK It0 fel te noemen welke mü ouden man van langdurig ligden bevrijdde C SCHELM Oad Leeraar aau de Reoalschool I te ERFURT De Belgische regaering heeft hel ontwerp vottgsitald van e n eetntnni ipoarveg voor 9 46 11 19 grootte van zon hebben vervaardigd die zoo verzekert hg geheel aan het origineel gelgk kunnen ziju Die eopieëo zouden dan bet temd zgn voor al de gemeentehnizen in den lande Dat de fabrikant in verrukking is voor deze bestemming waarvan hij de kotten met inbegrip ven het loon voor dan schilder en de 1300 Igsteo op f250 000 berakect laat zich begrgpeo Toch moet de onderwgser nauwkeurig zien daar teksten in de geecbiedenit voor alle doeleinden zyc gebrnikS zoodat veel onbruikbaars zal moeten wegvallen Allen zgn we het eens dat de onderwgzer eeo man moet zgn van zfdelgke beginselen die ign ideaal niet te hoog kan atetlen en hiertoe wekt de hond van Ned onderwgzers vooral op deze atonrt zich niet aan de bewering alsof die achool de oorzaak was van het toenemen der mifidrgven deze komen ook en in even grooten getale voor in atreken waar de openbare ichool uitzonderinp de bgzondere school regel ia Verbetering van de openbare achool atelt dia Bond sioh ten doel en daarom dred het hem genoegen door dit onderwerp daartoe te hebbon kunnen mede te werken De beer Honig antwoordende teide dat die acbgnbsre tegenitrgdigheden in den Bgbel hem nu evenmin als ooit getroffen hebben Zg zgn weerlegd door mannen van geleerdheid ia wier schadow wg niet kunnen staan Ëigenlgkzou bg niet veel zeggen daar deze vergadering eigenlijk niet aan hanr doal beantwoordde n het wferleggeo van ague stellingen in de vergadering van Maart 1895 over het afvoeren van God hetj opleiden tot liberalisme radicaHame aocialisme enz door de openbare achool Men heeft gevoeld dat die zaak niet te bestrgden waa en getracht den itrgd op een ander terrein over te brengen Toch zal hg spreken omdat hier bg monde van den beer Bax hft ongeloof voor t volle Hebt treedt Niemand heeft duidelgker kunnen bewgzeo dat zgne dr Honiga atellingen juist waren dan deze inleider De leer der G reforraeet den omtrent het wexen van den Bgbel werd door hem tegenover de moderne opvatting geateld terwglapr het onhoudbare der neutrale aehool verder j trachtte aan te tooneo Hg vroeg wat zgn de vruchten van het I ongeloof wat van bet Chriatelgk geloof Hoe waa bet toen Gods woord werd geteerd hoe toen man danste om den vrgheidaboom Nederland was groot toen men zich vaatklemdl aan het woord dea Heeren uu ia ons volk al meer en meer in glorie teruggegaan Gevangenissen zgn er in strgd met Opzoomers gezegde te kort eo stampvol kraukzioniRengestiehten aUu de vrucht van t modproiame In t breede beantwoordde de beer Bax den spr o m vroeg hg den heer Honig waar het in den Bgbel ataat dat hg Goda woord is Spr haalde aan hoe in Rusland jongeli den door t gebod Gg tolt niet dooden tot ontrouw aan de wet waren gekomen toen zg ten krijgsdienst werden opgeroepen En dat Naderl volk In de 17b eeuw wal dat volk niet zoo vroom en zedelgk zie alechts de boetpredikatiel uit dien tgd en wat een Jan Pietersz Koen op t eiland Bantam verrichtte om de O I Compagnie groote winsten te versehaffeo Wat deed men toen voor t volk in vergelgking met nu In overeenstemming met het aangevoerde van dr Honig brachten nog eenige heeren veel io t midden vooral omtrent de tegenitrgdigbeden in den Bgbel en de waarheid der Profetieën Nogmaals wees toen de heer Bax er op dat ook geloof en revolutie samen konden gaan wat de geschiedenis al te zeer heett bewezen ea dat die misdaden met de openbare school niets hebben te maken daar ook in die deelen van het tan t waar zg weinig bezocht wordt sohandelgke dingen voorkomen Ongeveer middernachtoindigdedezebelangrgki Bondsvergadering met wederzgdacha erkenning van de opene en waardearendo wgïe waarop dit debat waa gevoerd Wat het adviea van den hear Veegani be treft afstemming of intrekking Tan de wet op het personeel merkt het blad op dat die laatate eventualiteit is buitengesloten De Limb Koerier maakt gewag van den uitslag eeucr weddenschap door den heer Max Cordaug van Maastricht den hekenden wielrgder aaugegaan en gewonnen Hij had gewed dat hij teitelgk met den persoufutrein die te 9 21 morgens vau Maastricht vertrekt per fiets naar Roermond zoo rgden en vóór dien trein aldaar kou inkomen De heer Cordang vertrok zeven minuten vóórden trein en arriveerde aan het station Hoer mond dertien minuten voor aankomst zgnerpartners dtt eerat te 10 85 aankwamen Opnet perron werden de beeren door den beerCordang afgewacht De aiataod Maastricht Roermond 49 K M is doa door hem afgelegdin éen uur en acht minuten ec dat op eenzenr slechte machine Hg bereed nl een haanmachine die allerminst geschikt is voor denlangen weg if Uit Bofia wordt van gisteren geadeld De plechtigheid van de opneming van Prins Boris in de orthodoxe kerk is hedenmorgen io de kathedraal verricht door den Bnlgaarfichen exarrb in tegenwoordiaheid van den Haaaiachen generaal GolenitcheCf Kutuzoff als vertegenwoordiger van den peter Ctaar Nicolaas II twee boitengewone gezanten an den Biiltan eo buitengewone vertegenwoordigers van Frankrgk Griekenland en Servië Na de plechtigheid werd er eene parade gehouden Vorst Ferdinand heeft generaal Goleaitchef het grootkruis der orde van Alexander verleend Maar verwerping vr gt bet Het valt moeilgk omtrent een ontwerp in dit stadium verkeerende beeUat nit te maken of het moei aangenomen dan wel vcjrworpeo worden Zooveel is zeker dat de minister van financiën nog maar weinig fouten behoeft te begaan om zgn ontwerp te zien vallen De stemming toch is allee behalve vriendelgk et ponr cause Maar de mogetgkheid is niet nitgeeloteo dat het ontwerp er ten alot e Oor veten aannemelgker zal uitzien En dan zooden wg willen vragen of bet ligt op den weg der geavanceenien bet deeniettemin te verwerpen omdet bat niet aan het ideaal bet peraoneel aan de gemeenten beantwoordt Het is zeer gemakkelgk eep programma op te stellen eerat het personeel verwerpen dan een noodkieswet maken vervolgeoa een nienwe Kamer kiezen en met de7 e Kamer een definitieve kieswet maken en het personeel aau de gemeenten overdragen Maar welken waarborg beeft de beer Vepgens dat dit programma in de werkelgkheid aldus zal worden opgevolgd De geavanceerden kunnen zeker a zeggen maar het oogelak in dat het niét io bnn macht ligt b te zeggen Het kan zgn dat ten slotte de nieuwe perBoneele belasting zoo weinig rerbeteringen bevat en den middelatand r oo zwaar drukt dat geen andere keus dan verwerping ovarbigft onverschillig welke de gevolgeo mogen zgn Maar aan deu anderen ksnt brengt zg werkeIgke verlichting eo billijker belaatingverdeeliog mede dan zouden wg niet tot verwerping willen adviseeren alleen omdat ona ideaaU het personeel gemeentebelaaticg niet wordt bereikt Want het is nu eenmaal niet anders terwijl dit vroeger algemeen als het ideaal werd béacboawd van al onze belastinghervormers heeft een tagengeeteldé strooming zich geoponhaard van die kracht dat bet hoogst twijfelachtig is of er spoedig en meerderheid is te vinden die wederom daarheen atourt Door de juptitie te Haarlem in een instructie geopend tegen den redacteur van De roode Duivelt Hermnna wegena beleedigende uitdrukkingen door hem gebezifid in een vergadering in het Volksgebonw aldaar Hermans die thans te Alkmaar is gedetineerd ia te Haarlem in verhoor geweest ook twee politie inspecteura die de vergadering hadden bggewoond I Men meldt one uit Amsterdam Het boofdbeatanr van don Algemeenen Nederlandsehen Diamantbewerkersbond heeft eene werkstaking geproclameerd voor de rooajesslgpers met het doel oor dezen eene verhooging van het loon met 22 pet te ver krijgen Wie aan deze staking niet deelneemt zal zonder pardon uit den Bond geroyeerd worden en voortaan ala geboycot werkman worden bekend gemaakt en beschouwd zoodat geen solidair baas hem ooit meer io het werk zat nemen c De roosjesslijpers klagen dat de vroeger verkregen loonsverhoogiog hun eer vf rlies dan winst heeft opgeleverd daar hun tegenwoordig ten gevolge au de oDtwjkkeling der klein briUant industrie al lastiger en minder loonend werk in handen wordt gegeven Ook luirlt bet oordeel van Het Vad c over den raad vau mr Treub ongunstig De heer T is vooral bezorgd over het ftgunr dat de geavanceerde partg zal makeu Maar het blad ii in casu overtuigd dat het volstrekt niet schaden zal aan baar figuur wanneer g zich in de eerste plaats de vraag qtelt wat bet tandtbelting eischt De redeneering van mr T ia geheel averechtscb Politieke vooruitzichten Het Vaderland wgst er op dat bet de Eerste Kamer niet gelakt is de regeering aenige verklaringen te ontlokken omtrent de politieke vooruitzichten en dat deze onzekerheid ook de houding der politieke partyen onzeker maakt In de7 e omstandigheden ie er bgzondere waarde gehecht aan dn adviezen omtrent de houding tegenover bet belastingootwerp door mr Veegens uitgebracht in de Vri en des Tgds en omtrent de kieswet door mr Treub gegeven io het Sociaal weekblad Een fabrikant van o lie ver f portretten herft een genereus aanbod naa bet Nederlaodscbe volk gedaan Hg stelt nl voor dat dit aan den besion Hollandachen portretschilder een levensgroote afbeelding van Koningin Wilhelmina zal bestellen dat men dan aan H M znu aanbieden nadat errst bedoelde fabrikant een 1300tal reprodacties op de ware Als de geavanceerden nu beraaten dan is dat een tjjdelgk berasten niet in hetgeen Terderfalijk ia maar in hjotgeen naar hun oordeel minder goed is dan het twee jaar geleden gebodene Keuren zg bet begioael van de thans aangeboden kiesrecbtr eliog af een ruime uitbreiding van het bestaande kiezerkorpa knnnen zg moeielgk verderfelgk achten zoo zg er in berusten doen zg het omdat zg daarin een stap vooruit zien naar hun ideaal De hun opgelegde dubbele verantwoordelgkheid valt dan zeer gemakkelgk te dragen Ue noodlottige gevolgen die worden voorgespiegeld zgn niet dan een groot woord Dat aan de regeling zooala zij wordt voorgedragen groote fouten kleven daarvan zgn Wfl overtuigd maar die zuUeu in de practgk spoedig genoeg blijken en spoedig genoeg om meer afdoende hervorming roepen Wanneer de geavanceerden een oplossing in den geest van de thans voorgedragene met band en tand bestreden nebben dan is het omdat zü deatyde meenden voor bun itelael een meerderheid te kunnen vinden No het tegendeel gebleken is berusten zg niet omdat ig thans de toen veroordeelde oploaaing voldoende kearen maar omdat zij de betere niet knnnende krggen het in s lauds belang achten de minder goede te aanvaarden Oek steekt er volstrekt goen wiapelturigheid in als men aan een hervorming medehelpt die men niet afdoende acht en daarna rgn best doet een deugdelgker hervorming teverkrygen Het is geen gemia van ernst als men een wieu een groat deel der mensohheid zicu uoemi = Directe SpoHrwegverblndlngen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 Aangevaogeii 1 October Tijd van Cireeowlcli 9 87 10 04 10 11 10 18 10 17 8 08 7 88 7 59 8 08 8 18 8 11 8 48 10 U O ll JS l S l SI IM 4 8 t S4 7 11 7 8 I U 8 61 87 11 18 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 1 41 1 89 1 59 1 08 I U 18 88 18 88 184 18 48 18 88 1 44 KOTtmlIA 8 81 10 19 10 89 10 86 10 48 10 11 10 4 10 84 11 01 11 08 11 18 11 14 8 88 9 08 40 8 40 8 47 8 84 8 01 10 6 80 7 86 7 88 7 88 7 4 7 8 8 1 10 5 11 8 8 8 88 Ooud Moordrecht NiouworVMlt Cii mU Sotlanlta aotteidun HiTOwerkMk Uoordrooht Qoudn 10 04 9 08 5 81 8 SS 4 80 11 80 9 43 9 81 9 5 i 7 80 8 10 8 48 8 80 9 10 17 8 17 8 84 8 41 8 47 10 7 47 18 88 4 10 88 8 80 4 08 0 88 7 K 7 e O n 0 1 S 67 8 08 I 8 18 8 84 t n n 8 80 7 48 8 07 8 18 aOOBA DKN Bil 6 11 80 18 90 1 18 10 08 8 61 18 40 18 08 SM 9 09 8 89 4 08 4 40 DIK HUB OOUDl H e 6 81 7 801 41 8 80 9 18 9 4810 1111 86 lt l6 1 86 1 44 8 58 8 48 4 16 5 17 6 08 7 68 9 881 Voorb 8 57 10 17 1 41 14 Z Z ir8 U 10 11 1 58 18 B 6 £ tti U t tt 10 48 8 08 81 10 08 60 l 4 Ji lV8 Ï8 4 41 7 5 8 09 1 11 10 88 11 81 4 16 J 9Ï4 Uu ii 7 i ii 8 48 vV7 6ri 7r Omld 8 88 7 60 8 18 9 56 10 16 10 6418 06 11 461 17 8 14 8 18 4 18 4 4S 6 47 6 60 8 88 10 19 10 84 10 54 SO I DI UTEIOBT 9 08 10 19 10 67 11 48 8 18 11 14 1 87 11 81 1 46 9 87 10 81 U 48 1 10 8 08 eOBBi lMSTl 10 01 IMI U i 11 08 1 l l 18 9 M 8 41 9 41 8 17 4 18 4 4T 8 87 68 8 81 10 18 7 10 10 19 8 84 8 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 8 19 86 f 9 04 t Uoadl 5 6 17 7 88 8 09 8 81 Oudow 8 50 8 84 iro rde 8 69 7 0S8 11 üt oh l + + + Nwr Amtwóui 11 10 mlTllDJlll SOODA tf U BwiVlïi li F Uid l a JUk d p Utrocht Woordn OadewMr Md 18 7 48 7 4 10 14 11 10 8 88 8 4S 4 41 8 8 11 4 81 8 81 9 88 Boud ♦ imrt rdra C St 8 14 s r N u nf i iV B W m w 49 D verdMling van de 425 zetels is hoofdzakelgk gebaseerd op bet aantal inwoners Hst wetsvoorstel bevat een bepaling welke waarsohguiyk in geen anksle kie wet wordt aangetroffen Er znllen n l commissarissen van toelicht worden benoemd die gratis hun diensten hg de verkiezingen moeten verleenen 1 De beer Chamberlain beeft ygn eerate groote verassing begaan zegt de Westminster Gazette Toen sis antwoord op de uitooodigiog van den minister van koloniën aau president Kruger word gemeld dat de president Engeland zon bezoeken vroeg het blad of de minister dat antwoord rechtstreeks uit Pretoria had ontvangen Het bleek spc ig dat er in het geheel geen antwoord was gekomen op het telegram En de oorzaak daarvan was dat de minister niet kon nalsten sgu plannen aan de wereld bekend te maken Ds heer Chamberlain ontwapent gn bestrijders door de openhartige uitooodiging aan het Huis 0 n hem met consideratie te beoordeolen sWant wy Isvea in een glazen hoisc zeide de minister en wat wij doen wordt niet alleen gezien door onze vrienden met wie wg onderhandelen doch ook door onze vgandea De geheele geschiedenis zegt de Westminster Gazette is oen nieuw h wjis voor de overhaastiog v aarmede in dese Afrikaausche quaestie wordt gehandeld Die overhaastiug heeft het werk van dr Jim in Mashousland bedorven on is nu bezig het werk van dr Jim io Whitehall to bederven Eon week geleden scheen bot oogenblik aangebroken waarin wg met behulp van president Kruger den vrede tussoben Engelscheu en Doitscbers in Transvaal zouden kunnen herstellen en iets feitelgks zouden kunnen doen voor de Uitlsnders Doch op dit oogenblik trekt dr Jim vin Whitehall aan het kortste eind want iu zgn ijver voor zgo herbskeeriog tot Home Rule maakte bg zgn groote plannen met den Rand openbaar opdat toch iedersoQ die maar ton zien Wat is daarvan het gevolg V Dat president Krugpr geen antwoord geeft op de nitnoodiging vau den minister doch door zgn staatssecreuris last antwoorden dat hij geen inmenging van Ëugoland zal dolden in de binueulandsche aangelegenheden ian Transvaal dat bg de voorbarige openbaarmaking van het telegram der Engelsche regeering betreurt eu in afwachting van de aankomst van het geheele telegram het antwoord zat publiceeren iu de Transvaalsche StoatKourant Dit is een ernstig punt President Krnger heeft te doen met de Boeren a hoewel hg verstandiger eo voorait trevender ia dan zg scbt hg zich toch genoodzaakt wanneer hem het vuur te na aan de schenen wordt gelegd de voorstellen te verwerpen wat erger is met een soort hoofdiiie verwgzing naar de inwendige onafbankelgkheid van zgn rgk Ie antwoorden Hiermede is natuurlijk het spel van Chamberlain bedorveo De bedoeling was dat president Krnger met een zacht Igntje er toe gebracht werd ds hervormiagcn sts nit hem zelf voorkomtsnd voor te stellen v zegt de Westminster Ga ette Dit is mislukt Da heer Chamberlain moet terugtreden en als hg verstandig doet laat bg de onderhandelingen nu een beetje over aan sir Hercules Robinson die daarvoor naar Pretoria kan terugkeeren Want de Westminster Gacette meent dat de toestand fzoo ernstig is als ooit Uit bet Duitecho Witboek is gebleken dat Duiticbland meent politieke en handelsbelangen te hebben in Zuid Afrika en zicb daarom moet bemoeien met de Transvaalsche quaestie Indien nu president Kruger en de Volksiaad zicb uit eigen vrgen wil aansluiten bg de Kaapkolonie vervalt al de g rond voor die bewering van Duitachland Hst is een quaestie van practische politiek te voorkomen tdat Dnitsckland zich zou verzotten tegen de handelsunie in Zuid Alrika die voor de meest verlichte Zoid Afrikaanilers Engelscheu zoowel als Hollanders in de toe komst wordt verwacht Dat kan alleen gebeuren als wy in staat zgn eeti modus vivendi te sluiten met president Krnger in plaats van ham tegenover ons te hebben in voort durende onderhandeling met Duit ebland De Sultan haeft aan de mogeodhedeu medegedeeld dat prins Ferdinand ffloioel erkend is als vorst van Bulgarge BurgerlUken Stand Zevenbnliea OKBOREN Aaltje oud rr C M Bloemendaal en W Rgswgk Johannes oudersJ Klapwijk en M A v o deu Hoek Elizabeth ouders A Schink elshoek n E deWit p OVERLEDEN G J Pfüw 25 J W Verboef 10 m M GEHUWD H A Prias Oostveen