Goudsche Courant, dinsdag 18 februari 1896

34ste Jaarsfanï Woensdag 19 Februari J896 o 6894 S es NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prq er drie maanden is 1 26 firanco per post 1 70 Alionderiijke Nommers VUF CENTEN Het folgende brutale stukje werd Zaterdagavond nitgebaald by eene ubli ke verkooping te St Auna Partichie Ëen bui 4Je aldaar werd verkocht voor f 350 waarop bet roor veertiendagen w h bescbreten dus zonder eenige verhooging De kooper echter verklaarde dathet hem te doen was geweest om het strykgeld td verditueu en lat hy geen borgen konstellen Daar men vau oordeel was toch nietsvan dpn man te kunnen b Wn kwam de notarii terug op het hod dat daaraan volgde vau 288 gtd Het pand werd opnieuw afgeroepen PO mut 1 gld verhoogtng gekocht dooreen familielid van den eersten kooper die daarop v rktaarde ala zaakgelastigde van dezen tebamkilpn Algem ene verbazing en hilnritoit toon nu opoi uw naar borgen werd gMfraagd de koopsom V n f 288 doo deoeeraten koopirwerd oitgetetd en deze nog kortingdurfd vragen voor rontanie betaling NatnurIgk werd lit niet to AHtaan doch de koopging door De kooper die tooni e dat hjj oi kf 350 had kunnen u ttelien eo dit Ouk stellighad gf dann zoo de It t ware mtalokt hield opdie KJize f 60 iu den zak Sen milioieD nommerveri i aelaar dienende bjj bet Ie reg eldttrtilleiie weigerde ïn den avond van 23 December uitdrukkelyk te rotdopn aan do ordtr hem door een korporaal op de door hem bewoonde kamer in de kax rne namtiist tf Utrfcht g gevm oni den kaoierwacbt te helpen water te balen Hjj wrrd te dier zake door d n krygaraid te Arnhem ver onrdeeld tot 6 maanden mditaire gevsiigeuifslraf Van rit vonnis is de adfob Ht fiacaal in hooger beroep gekoineo b j bet Hoeg Militair Gerechtshof Door de Wett agbouae rem wsarvao enkele stoomtrams op de lyn Rotterdam Scbif dam voorzien zyn is Vrjidag een gror t ongeluk voorkomen Op den Binnenweg Rotterdam waren eenige jongnns znu druk aao t spelen dat zy de tram uifl zagao aankomeu en evenmin den marhiniat hoorden Iwllen Op leer kleinen afstand viel hau der jongens Donr de eni in weikiog te brenum werd voorkomen dat hji werd overreden en toen de hoofdcondacttdr van de tram sprong om te sien wat Hr gebeurde bleek b m dat t zyn eigen zoon wai die voor de tram lag De treinen die Zaterdag ochtend te Fleuros tn botsing kwamen waren ten tramtreio met arbeiders der kolenioyneo en een gewone pas agierslrein die op het zelfde spoor waren gerankt Vao beid ireinen werden veracheidene Wat ia dt bMte mwruviiif t g Q Jicht Rbwunatick Lsoaenp eo kortom AflkerPahExpeller inWaud Ifat llontk tMllimiutBW dgiitegeB s t Aiiter Pain Expeller YHf moet du itnda in ieder hmsgesin f AnkerPain Expeller Prqa 60 o lt 75 Mat en f 125 de fleHoh Tooiluadm ia da mMito Apatkaien en by Ad RIoktar Oo ta Sottswtom Te Gouda bg A WOLFK M kt A 144b on DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schat voor de ongelukkige alachtoffers der ZelfbefiekkiuR Onanie en geheime uitapattittgen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW IUi Ci HoUandBcfae uitgave met 27 afb Prjis 2 ffnlden leder die aan de verschrikkelyke gerelgen vau deze ondeugd lydt moet het tezea de oprechte leenng die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerUgB Mt azln te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen insending van het befhag ook in postaegelB en in elkan boekhandel in HolUnd FEAKSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghenilscbe WasscberiJ Ti H OPPE IHEIMER 10 Kruinkadé Hottenlnm Oebranteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az iipecialiteit roor het atoomen en verren n alle Heerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting oor het stoom n an pluche mantela veeren bont enx Gordynen tafelkleeden eni worden naar de ienwite en laatste methode geverfd Alle goedoren hetajj gestoomd of geverfd irorden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ifln de pryien 25 gedaald Te atoomen gopderen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen ia eene week J F Cl IJPERS r Westeindo 37 Den Haap P IANO S Üleimnen Vertaren Rqiiirecrcn Buitenlandsche P 1A N O s uit de eerste fabrieken in mime keuze imerikaansohe HARMONIUMS door directe importatie tegen Z K E H L A Ci K priJMn Inruilen van bespeelde Piano s Agent voor tiouda en ünist reken KLEIWEG C een Grijs Haar moor I DE NIBÜWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het litvallen en neemt de pelletjes van het hoofd weg a Ijondon Ëischl op den hals van den flaoon DUOSÉ Vtrkrügbaar in flacons van f 1 S0 Jt ƒ 0 SS I 4 CiïlSfabr i Papiermolen te GouJa Uo idi Sneiperxlruk o llaiNKll ïoe AMEHSPOORT AMER3P00BTSCHE MACHINALE STOOn BROOD EN BESGHÜITFABRIER stoom Atitoinatliirhe U nlsen Meelfribrtek Pijn gebuild Helk Tarwebrood vaudelijnstesrKjrtentarwe Hllf u mel uivure I ii fiteroom ic licsle m IL erm it d iuin uiii dn daireii raal cli i lij fr de is verknjfj baiir m punvorm geknipt panvorm vlosrvorm hardvorm gekniptvoroi plaatvonn Engelsciie vorm Duttsohe vorm e Gallenvorm in sLuki van 6 ct 9 ct PD 12 ct vloefvorm ook van IB ot en 24 ot Als boven maar in Extra fijn geknipt vorm tot 7 lO i en 14 ot per stuk Prima Wittebrood is puik wutobrooci ran b te ftroBdetoifen speciaal coacurreerenil teKc zoo enaamil melkbrood van andcreu alieeQ verkr gbaar in pan I vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug 5 ct Til ot en 10 ct PranSClie Stokken van pacianl gesclnkte beste tarwn 6 Ct 9 Ct On 12 Ct j Pijn gel Uild Water Tarwebrood l lyft steeds smakelijk door pmke bloem is I alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede over 1 den rug m ims van i Ot B s Ct 10 Ct 15 ol en 20 ct RmgbrOOd specialiteit van ons is omKOveQ door ringen ivnardoor de sneden ronde boKriiiiitnii i rigko als melkbrood 8 ot en als waterbrood 7 ct Oewoon Blankbrood is minder wit maa vaster en van dezelfde puike soorten tarwe vervaardigd waardoor hot eeo r eer voedzaam en goedkoop smakelijk brood is I verkrggbaar ui stuks van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct On 24 Ct Wij gebruiken alleen CllemisOb ZUiver ZOUt zonder schadelijke zauren en ge j garandeerd zuivere onvermengde gist t ike dikwijls met aardappelmeel en gips vermengd wordt terwijl alle gnindstolTeo steeds in OnS eigen laboratorium naar hunne zuiverlieid en voedingswaarde onderzoobt worden I zoodat wg zeker zijn steods bet bosto te verworkeD De dcpothnnders zyn kenbaar aao dcputborden en wagens met de fabriekstitels en j I W H MKliESlNfi als opschrift Voor üUI een d öthouder gevraagd franco vrachten linke provisie Aan Zcniiwlijdors en Zenuvvzwakken Thans is ile 35c oplage verschenen van hét boek De Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren l rof Dr Heriniére Parü Prengruber oüjardin Bau me Parijs BoUChOt Parijs Ueli Rath Dr Schering I m iez Kalh Dr CVUrkOWeoh ky Weeuen Clpperslafarts Dr Jeohl Woenon uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het dooi van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakto hare oorzaken en gevolgen ouderrieht te geven eo genezing te vinden Het handelt over hrt bekend worden van da Phyaiologische ontdekking ho op de eenroudigat denkbare wyze op ons ze ouwgeslel kau gewerkt worden en wal met een aucoes dat aoo i wel een groot aantal uitalekenda artsen als de geneeskundige per aanleiding lot discusaie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan zlekolljken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheld Itjdt elkr zich kenmerkt donr haliituocli h00tdpi jn mi üpporstaiart Dr Sohlesl K si graine congostie groote gevoeligheid opgewon Clef arts Dr DarseS Pai i Chef arts DrPrestier Aken Uistrictsaris Dr Qroismanu Johlingeu nitz Districtsarls Dr Busbacb i irk Kranknrts Dr Steingreber Cbarenton ousel Dr v Asobenbach Corfu Dr mcd Corrazza Vonrtie ADgeVille Parijs Lavabre l arg I Wille Taufkirrben 1 CabiliOt Arcnchon H u Portget J onzac Ouilloaeau Bor deaux n u LabatUt Bordeaux BqUgaVel ia Kor rière L Blrsohfeld Weoneu ff Lieber inosbruck Hammer PUuen II II Weiner Weenau M AuSt Broctou Matusohlecbner Brixn denheid Slapeloosheid algemeene licbameluke onrust en onaangenaam gevoel vorder nar zieken die door Beroerte getroflen zij m aan de gevolge daar van lijden zoomede aan Terlammingeo Spraak verlies of moeleliJk spreken Stut heid in de gewrichten en voortdurende pijn In oezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen n door de bekende hiilpnilddelen nis onthoudings n koudwaterkuren inwrijvingen eieotriseeren galvaniseeren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen einde ijk aanalle persouen die vreezen door beroerte overvallen te wnrden en ilaartoo redün hebben wegens vrrsohijnsalen van voortdurend angstgevoel beneVOldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handien en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorifn van zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleek ZUchtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook san gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLKBaN Si Co Heiligoweg 42 Rotterdam H SANTKN KOLFF ICorte Hoofdsteeg 1 DtreOhtiliOBflï k porton Oudegrnoht b d Gaardbrug P 22 Vei mengt vie Koffie voor de helft met SATBAKEINEE S UW lULSlOFFIE en gij bespaart 95 centen per pond BOEK EH STEENDRÏÏKWERZ to gro0te tsertekeiaenkeU Eöuvkaarten ea Rouwpost met Portefeuille Sluiting A BIiIi KMA Zl Northwestern and Pacific llypotbeekbaok De DIRECTIE der Nonhwe tern and Pacific Hypfttheekbank bericht dat de met 1 Maart e k verraliende CoHponn der Pandbrieveu vau genoemde Bank ran dien datum af betanlbanr zijn bg de A8S0C1A TIE CASSA alhier en by Ü A Wi selink te Alkmaar Ë C Bngelberti fc Co te Arnhem Van der Meer Se Zoloer te Breda Van der Maodete Zones te Delft U Vermeer Job xn te Deventer Otto de Kat 7 a te Dordrecht Van Heel k V o te Goea en te Tholen G de Qijaelaar Co te Gorinehem Wed Knox k Dortlaad te Goada HuijgQQs SlotbooiD te a Grevenhage De Muinok Co te Groniagen Weaterkappel Sc Hoofd te Haarlem P Poathuma la te Harlingea en te Franakar Loticbtus Co te Helmond Wed Joh V van Bückevorsel klonen te a Hertogen botch Van der Wolf Oourech Sc Zn te Hoorn I TBn Waesberghp JanaseDS te HuUt J H van Ier Dusaon Jr to Kampen Gflbra Grntntna te Leeuwarden A L Reimeriager Zonen te Leiden llennK Vrijthnif Co te Maaalricht J A Zip VaQ Teijliiigeo te Uiddelburg P Groen Zoon te Nieuwediep Com mand itaire Bankvereeniging A Xoorduyo St Zonen te Nijmegea Schmasen Kacken te Boermond VV Laano te RosendHal P J Minderop te Rotterdam W Jansen Co te Schiedam Bruniogs Ten Cate te Sneek C H Tilanai fe Zn te Tiel A 3 Loran Zn te Utrecht en te Venloo G J fe A K Groeoeveld te Winschoten Wed J to Veltrup Zn te Zaandam P V O BruBinga Co te Zntfen Doyer Kaliï t Zwolle Amstrhdam is Eobr 1896 StoUwerck sche Borstbonbons e brioeerd na Tuomcfarift van den kon Uniyersiteits Prof 0 hm ïjofisd Dr Harles Bonn hebben sedert 50 Jaren ala Terzachtend middel tegen hoesteOf heeechheid en aandoening der ademings organen uitsteekende dieinsten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbeveld wardig een bonbon te g ebruiken Verpakking Oeele palgee 26 orai Alom verkrijgbaar POIKE OUDE SCHIEiDAMMER GEKEVEE Merkt NIGHTCAP VerkrÜgbaar bij PEETER8 Jz AU bew a van echtheid ia cachet en kurk iteedi voorzieo viQ den n am der Firma P HOPPE Sociëteit 0 S GENOEGEN Se AbftBDemeat VoorslelUni Donderdag 20 Februari 1896 EREEMDE EOnEEDAMSCHE TOONEELWEH Directie LE GEAS k HASPELS Optreden van WILLEM VAN ZÜIJLESr ra ONTAASB TIDES Klucht in 3 Bedrgven gevolgd door Blgapel io 1 bedrgf Aanvang half 8 uur Qewone bepalii a en priiaeB BINNENLAND aOUDA 18 Febraari 1896 LoittDBDt F Daymaer van Twiat die in de f erg der Kiesvereeojgiag Nederland eo Oraojec te Gravenbnge over den peraooolyken dienatpUcht sprak beloofde later eeo beaprekiog te zullen iul ideD over een Calvi oiftifche l erorgauisatie Met insang van 1 Februari II is by de My tot EIxpl vau btaataapoorwegan beooemd tot klerl etegra£st 3e kl de aurauiHerair O N C Van £ e té G uda Nameoi bet beatunr der FCHmoniiratitiache Broederftcbap is gijiterunuamiddag te RotterdAm aiibeiteed bet luaken vao een kerkgebouw niet antieien op du biiAtHitode fiiiide rii g aan If o V esteraingcl tegöooi er de Witte de Withatraiit aldnar IJe acht volgend biljetten kwaaie in H J Ned rhor8 ie Goud I 103 895 W van I euwni Jr f 108 800 A Kos Kuolhiuldar 1 U l OOO O Ke f 112 100 A ü Hondermeiier f 11Ü 9 1 J H Stelwage t 118 650 alU aldaar C P W Deaatoi tt Uoitda f U3 S00 en J Sebul Ier k Co ie lUamtt ok f 114 291 7 By de giflteren tn Leiden gebonden aanbakleding voor deu bouw van eeo kraokeiniiigeogeaticht te Ëndegeest in twee perceelea ayn voor het If perceel nl den bonvr van bel nieuwe gesticht iogekomea 19 biljetten Hnogaliioichryver de beer C P W Deasing te Gouda f 325 000 en laagste de heer A Timma te Meppel f 252 740 De 2e luit A van Mena van het 3e rtg houren gedetacheerd by de ryschool tr Amersfoort is tot Ie loiteuaot bevorderd Tc WaddiogSTMn zal een margarineboter fabriek worden opgericht Het bestuur der Vereeoiging totbevtrydiog van knoeieryen io den boterbe odeU kreeg van den weled geb heer A M C Jougkindl Coiinck villa Ëxcel8ior Bussom bet verzoek om door bovengenoemde VerefUigiDg bekend te laten maken dat in October II bg ZËd een vaatje boter werd berorgd wasrnil eea monster genomen werd door baren aau gastelden ambtenaar die by de bezorging tegenwoordig was afkomstig van W Van 9MteD Jac zn Delftacbe roomboter inrichting FEVtLLETOlM Ga in iBi a geval ala Margaretha weet dat ik alteen achting maar nooit liefde voor mgne vrouw gehad heb dan zal zij de laak wel ta een ander daglicht lien Ik moest dunkt mtj een scheutje brandewijn in het sodawater uemen bealool hij terwijl hij ora Jonea brldo Juffrouw BordillioQ apoedde zioh naar hare kamer en verzonk daar in diep gepeins Wat loa zgdoenf Wat moeat sg doen Zg had een diep waef vau plicht en deinade voor geene zelfopoffering terug ala baar geweten haar eene taak opgelegd had De heer Lealer Had baar geweten wakker gesehnd toen hg haar hare belofte aangaande Maria herinnrrde Ik heb het Kathariaa beloofd Ik gaf haar mijn woord dat ik Maria onder m n toezicht sou bondaa en baar nooit naar eene lebool zou zenden of aao eene goovemante lou toevertrouwen IMe belofte moet njj heilig zya Blag ik mga woord breken omdat de taak mg te zwaar valt voerzg voort Ik verdien desa straf Met welk reebt verbeeldde ik mg dat hg sag voor zgne twaade vrouw zon kiezen was bet omdat ik dwaaa genoeg waa om mg aan hem te hechten Ja ik verdien het En daarom wit ik nya kruis gewUlig opnemen eo hst ia stilte aao goed mogslgk dra o Ryswykscbe weg n d Den Haag dat by icheikundig onderzoek bleek vervalsobt te zyn Gep Zaterdag 15 Febroari werd deze zaak roor da rechtbank te Hilversum bebnodatd en werd W Vao Santen Jac in by verstek eroordeeld tot aene hoete van 1 150 Voor bet 1ste kantongerecht te Rotterdam had zich verleden week te verantwoorden J M botorbandelaar aldaar beklaagd van io zyn winkel voorhanden Ie hebben gehad een nriikel gelykende op boter doch dat bij schei kundig ouderiüfk geblekf n was utargarine te Kyn Ook deze bekl was weder e n klan dna ook eeo alachtoÉfer van de firma C Vao der Hpek Co Het O M nara de erdedi ging van bekl dat hy door deze firma bedrogen ia aan maar dit ontsloeg bekl niet van yiie verplichting om de waar te doen ouderlookan Voorts deelde bet O M aedo uit Amaterdaiu zeven proof iiien verbaal ontvangen te hebben ten lat te der firma Vau d r Spek eo twee VeroordeelingMn uit s Gravenbnge tot geldboeten ad f 150 Ti ea b kl M werd feronrdv eliog gevraagd tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis Daarna was bet de beurt aao W Van A G Azu welke te Rotterdam filialen heeft Kiutskade 44 en Kipatraat 6 a amede in vuracoiilende hoofdsteden Ook by deze firma wal een monater io bfslng genomen dat by chflilvundig onderzoek ble k margarine te zyo Üii os veroorrl eel iug werd gevraagd tot f 100 boete subs 10 dagen bfcbteuit De Ho e Raad bcbaudflde gisteren het cassatieberoep van eeo per oon te Amsterdam die door het Hof aldaar wegons het opeolylt met vereenigde krachten geweld plegen tfgen politiebi ambten op den N Z Voorburgwal tot 3 maanden gevaogeninatraf werd veroordeeld nadat de rechtbank bem had vrijge praken op grond dat daar b t door bekl gepleegde leit bet wer en tan een steen naar poliliebeamb ten plaats bnd nadat de poli tiebeambten rf d handelend weren opgetri den geen geweldpleging in den zin der wet was bewezen maar slechts wederspauoigbeid wvlka oi t wae ten laste gelegd Tegen de veroordeeling door ht t Hof waren geeo casaatiemiddelen aangevoerd Hei Openbu ir Mioisterie concludeerde tot verwerping van bet beroep evenals van dat van wea Amsterdamscbe werklieden die m t een derde tot 6 maanden zyn veroordeeld wegena wederapannighrid te Sloten tegen twee politiebeambten van wie er een door hen io een sloot werd gedawd Uitapraak 24 Februari Zoo bleef zij in treurig gppeina verzonken hare flsart beatrgden tot de dag aanbrak Torn zij op alond tras haar beslu genomen Zij had eiob Toorgeaomen om niet goo als eerst haar plan waa onraiddelgk te vertrekkeo zij zou bigven totdat bat huwelijk voltrokken waa Kd dan zou tg heengaan terwijl Ie heer Leatar met zgne bruid op reii waa Het ia wel nogelgk dat zg ook tot dit besluit kwam omdat zijl zoo ata de meeate raeniobtn tegen eene onanogeoame verandering opst i want Margaretha Bordillion waa heel arm en wiat eigenlgk niet waarvan zij zou leren ala zij den Halt verlaten had Tot verwondering van dokier Wild werd Lord Dane iets beter maar de geneesheer wiat dat zgne dagen niettemin geteld waren en dat deze opflikkering ileohls een toegiftje was hg deed evenwel zoo ala nite iloktoreo ib dergelgk geval en hield zgne bevinlëngen voor zich liord Dane was tot aller verbazing inderdaad veel beter H j itood a morgens weder vroog op even als vroeger vofir dat hem at die rampen getrolfrii haddeu hij wei Kslfs met zgn stoel naar buiten gfrold want het waa aerlgk mooi weder De heer Lester en Adelaide wamfeld n aan weArazgden van hem Somtgds vergezeld Geuifiv Dane hem maar iu dat geval waa freule Adelaide niek si depnrtii Doch sgoe beterubap dgurde alachta een paatt ei5 dokter Wild had dadelijk begrepen dat Hfl slechts eene laatste opfiikkeriog waa Hij moest I s der te bed blgren en nu oai nooit wliei p te staan Het ging bem zoo als de meeate zieken dia aan eene sleapende kwaal Igdeu hg voelde niet dat zgo einde naderde Hg wiat wel aedart lang dat syne dagen etd waren maar hg daeht niet dat het uur van sterren too nabij was De dokter wiat dit evenmin want zijne ziekte t as van dien aa il lat ieder oogenbtik het laatste kon zgu en dat hij even goed nog zes maanden kon loven Hij drong er bij Adelaide sterk op aan dat haar huwölijk door zou gaan van bet ooj enblik af dat bg stierf behoorde bet kaateel aan GeolTry Dane zuide hg eo was het geene geiohikte wnoiiphats meer voor baar Oa beer Lester voegde tirh by bem De papieren waien gereed hg had eene bij ondere vergunning aan moeten vragen en hg smeekte Adelaide om zich over do vormen heen te zulten en toe te geven Maar hij bepleitte sgifiB taak te vergeefs Adalaids wilde niet toegeven zij waa orwrikbaar ïn baar eens genomen bestuit Zij wat in dm iwaren rouw zeide zij en haro tante en Harry iraren ter nanwernood begraven Gg zult mede ter kerke gaan en haar aan haar bruidegom geven GeolTry zeide Lord Dane tot zgo neef Zg geuft uu nog oiet toe maar zg zal nietlans volhouden Dat is alles gemaakt spel Er kwam btj Geoffry Dane een gevoel op waarvan hij gesne rekensohnp zou heblion ktinneo grven Hij streek üch over hel voorhoofd om zijne ontroering 4voor Lord Dane te verborgen Neen dat doe ik liever niet antwoordde hg op uehteo maar vastberaden loon Ik kao baar hawe vjijk mrt George Lester niet rerfainderen maar ik wil er de hand niet in leenen Gg zgt dwaas Geoifry Dat is wel mogelgk Waarom laat zij Lord Irkdale niet overkomen P Dat Is ligtcr gezegd dan gedaan Irkdale durft om zgne sobuldsn ifjlie voetso niat op Kd wagons omitnworpen Men uoeat de kappen van de wagens afbreken om de menschen er uit te helpen Van de 30 penton o die latitl kr eo is maar één gevaarlyk gewond Een vermakelijk rechtsgeding is in Engeland gevoerd over de vraag of de spreuk man en vrv uw zyn é4nc ook vao kracht ii by hat bierdrinken ËPD man die wegens ongesteldheid thait moeat blyven en dorst had zond siin vroQW naar zyn lOi iëteitslokaal om een kan bier t haten Op den terugweg werd de vroow aao gehoadeo door eoo polltie agent dia mat haar naar de sociëteit terugkeerde en t eo den president van de club procea verbAal opmaakte op grond van de wetfcelyke bepaling dat sociëteiten alleen dranken mogen aSeveren aan leden Het baatte oie of de president tagenwierp dat de man voor wl o het biar bant md wa lid der socièteit WB hy werd tol 50 pond atertiog f 600 boete veroordet M In hongnr beroep werd dit vonnis aange vallen met een beroep op de eenheid van man er vrouw door het ho elyk met een beroep on byhet kerkvaders en tal van tthrüTers Het bof van appèl oordeelde in dit geval echter anders en overwong tdnt nit niets hlyki dat de mow otet van plan was den inhoud van de kan Onderweg geheel of gedeeltelijk irU op te drinken iele wat in Engeland nogal eene vonrko t dat in fomniiga gnvallen vooral als men sioh op een ui tlek oi po6ti oh ataudpuat plaatst man en rouw Ha mogen zyo doch dit niet opgaat ala er sprake ia van Her drinken daar toch heide eehtgenooteo hun dorst niet kunnen tesschen zonder dat elk van ben drinkt dat zy in dat geval sfzonderl ke eenheden vormen onafbanktlyk vao elkander en elk voor zich aansprakelyk dat men zich op de goddelijke wet waaroii te menttchetgke wetten zyn afi elegd niet kaa beroepen in gevallen die geheel en al buiten de theologie Ptasn dat de bedoelde sociëteit io hare statoteo de vrouwen uit loit Op al die gronden werd bet vonnis gehaodhaafd Ds vral zal na wellicht voor het lloogerhnis als oppernte gerecbtvbuf worden gebracht De zaak betmffeode de chadevorderiog wogens ds aanvaring vao de Crsthie en de Klbe is in honger beroep by het gerpeht hn in DrD Haag aangebracht Er is echter vier weken uitstel verleend voor het nemen van con cl o airs gelachen bodem zetten Msar wij zullen wel iensml anders vinden Op zekeren dag ontbood I ord Dane da advokaat y pperly Hg bad rersehillende zaken met bent te behandelen had hij geweten dat zgne uren gsteld wsren dan lOu hg dit onderhoud oiut zoo lang nitgesteld hebben Maar er was nog weinig tgd verstreken en Lonl Dane dacht waariohijnlijk dat hg nog allen tijd had Lord Dane begon over z to testament te ipreken Hjj wcnicble een nieuw testsmeut te maken Daar zijne beide zoons geatorven waren stond hal hem vr om naar rerklering legaten te makeo en hij verminktn oen zekere som aan freule Adflaïde aan ecilia Dnno aan zijne divnstboden en san sadvreD Maar het waren iluohts kleine legaten want tjord Dana had weinig kapitaal buiten hetgeen rechtmatig aan den erfgenaam der vaaie Roederen toekwam en op diens hoofd was vaatgestold Ds heer Appsrly hoorde zijne betohikkingen iwjjgend aao Gij vergeet toeh niet Mjlord dat güerfgenaam zijt van uw zoou kapitein Dana f Hy moet een aaDSianlgk forluln hebben nagelaten v Ixird Dane schudde zgn hoofd Ho ï ssosiebtyk dat ook wezen moge bet zal ons geen vin alleu voordeel aanbrennxn Apperly Ü rns bg gelegenheid dat wg over galdukeo spraken ik henntier rog dat het waa toeu de arme kerel m over ngne liefde roor Adelaide Krrol spralt en mij zijn verlangen te kennen gaf om haar ten huwelgk te vragen vroeg ik ham of hg er ooit aan gedacht bad om een teaument fa makao Wnr4t VTVOhd