Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1896

Hy leende belaagryke sommen onder voorwendsel die te zolleo teroggeveo als bij troawde met een schatryke en aaozienlyke wier naam dan door hem werd genoemd Zoo beweerde by achtereenvolgens dat de Prinses Demidnff oit Chicago mr Bloomfiold uit Boston en uog eenige anderen hem baar hand hadden beloofd De Prinn die zicb bet geval niet erg echijot aan te trekken achtte bet niet noodig te ontkennen dat hy belaottrijke sommen had geleend onder voorwendsel dat by op het pnnt stond een ryk howetyk aan te gaan doch verklaarde dat hy vsat voornemens was bet geleende geld terug te betaten als zyn chnMeiscbers hem maar met rost tieten Hoewel by te N ce ziju huwelijk met Prinses Demidoff openlgk had aangekoodigil verklaarde bji dn Princes niet te kennen Toen de president van de rechtbank hem vroeg wat hem dan deed hopen dat die prinses met hem zou trouwen antwoordde by De eer om myn oasm te dragen zoo haar voldoeode geween zyn De Prins beeft voor advocaat den beroemden rechtsgeleerde Paul Jans n Troaweoi slechts metceervael moeite slaagde heden bet bestuur der jaweliers vereitniging er io het voorstel om de eenmaal toegesegde 10 pet toe te staan te doen aannemen Omtrent die tbans te gende gemeld De beer Leyds is een jonge man in de kracht van zyu leven ongeveer 37 jftar ond Zyn vader was offici r by het Indische l ar en toen deze gestorven was kwam de jonge Lejds io Nederland en ging zici bekwamen vüor den ooderwyzersetand Hy gsnoot zyn opleiding aan de kweekscholen te Haarlem m Amsterdam eu was op 2 arigen teeftgd onderwijzer Hoewel hy des daags acht nur tang lei moest geven wist by s avonds nog tyd genoeg te vinden om zich te bekwamen voor zyn titelatingsexamen tot de Univarsi eit By wist dit examen biuoeo een jair te doen en promoveerde daarna binnen een paar iaren tot doctor in de recbtswetentcbap By voert niet hel praadicaat Mr doch Dr omdat in ZuidAfrika het eerstgenoemde praedicaat niet zoo begrepen wurden Toen president Kruger in 1884 io Nederland was vroeg hy aan een geacht man thans beboorende tot een der Nederlaodsche Begeeringscolleges of deze met hem naar Afrika wilde gaan en in de Republiek optreden als Staatsprocureur Deze bedankte doch zeido een zeer geiicbikt jonkman voor deze betrekking te weten luj beval den ioogen Leyds aan die toen juist zoo promoveereh en één dag ns zijne promotie was b door president Kruger in dien it der Republiek genomen De beer Leyds maakte zich in de Hepnbiiek èn als mensch èn ais ambtenaar spoedig zóó geacht dat by na een paar jaar door den Volksraad werd gekozen tot de hooge betrekking van staatssecretaris een ambt waartoe by l ort geleden toen hy moest altreden wederom werd gekozen Staatssecrelaris der Z A R Amsterdam is wordt bet vol Uit Brussel wordt aan de Voas Ztg gemeld dat baron Rothschild uit Parys der stad üeot 8 X 000 francs beeft geboden en zelfs tot een müHoen zou gaan wanneer de stad hem de vier in goud gedreven platen wilde afstaan welke de stadeboden vroeger droegen en die nu in het mueeom te Gent be vaard worden Deze insignia zyn gedreven door den Bredascben meester Coruelisde Boet die lang te Gent gewoond beeft De stad heeft nog niet geantwoord op bet aanbod In knnstenaarskringen is men zeer tegen den verkoop De Bond van Nedert Handelsreizigers zsl zich tot den Minister van W H en N wenden met het verzoek dat de Minister zyn invloed aanwendde om den kleinen baudelsstand in gunstiger omstandigheden te plaatsen tot bet uitoefenen van zyn bedrijf en wel door de onlacgs ingevoerda kilometerboekjfje by het nemen van 5 10 of meer stuks aHnraerkelyk minder in prijs verkrygbaar te stellen Met beasheidenheid zyn adressanten zoo vry den Minister t wijzen op het natmnge Belgitj waar bet spoorwegnet van den Etat Beige eene lengte beeft van 2400 kilomHer terwyl door de Maatschappy tot eiploitatie an Staatsspoorwegen in on land slechts 1582 of 2 3 deel daarvan wordt geëiploileerd Ondanks deze mindere uitgestrektheid moet voor een abonnement 3d klasse groap A en B samen worden betaald de som an 400 gulden terwyi voor zulk een abonnement in Belgiü voor bet geheels net betaald wordt de som vBu 400 francs Het oit 18 woningen en een kerk bestaande Alpendorpje Parthenen in het dal van Montavon gaat een treurige toekomst te gemoet het wordt bedreigd met verwcedling door eene bergntorting Het stuk van den berg dat naar en den zat komen ligt op 1000 M boven Partheuen Reeds vroeger vielen er rotsblokken maar in 1893 en vooral ïo 3t ptember en October van het vorige jaar werd bet onheil zoo dreigend dat er deskundigen heen werden gezonden om een onderzoek in te stellen Daarbij bleek dat het tusscben Gsschnrn en Partbenen liggende gemiddeld tot 22üO M ty ende gebei te losse lagen zyu Daarvan vallen groote rotsblokken naar beneden ea blyven óf p de helling liggen öt storten in groote vaart boomtoppen verbryzelend met groote sprongen in het dal waar zy neerkomen in den drassigen grond van de vlakte die zich van den voet van bet gebergte tot het dorpje 700 meter breed uitstrekt Enkele blokken waarvan de grootste 60 kob meters ia liggen reeds in do onmiddellyke oabyheid der huizen Als men bedenkt dat de hoogte van waar zy vallen 1000 M is en de horizontale afstand tusschen de plaats waar de blokken afstorten en neerkomen 1400 M bedraagt dan kan men zich rooratellen met welk geluid die rotsen naar omlaag storten Er schynt hieraan niets te doen te zijn zoodat de bewoners wel zullen moeten eindigen met hunne buuen die behalve de kerk een gezameolyken waarde van f 50 000 vertegenwoordigen to verlaten en elders op een veili ger plaats te gaan wonen Men meldt uit Amsterdam Gwlermiddag is in eene vergadering der roosjesjuweliersvereeniging bfstoteu den wirklieden voor den duur van het jaar 1896 eene verhooging van bet loon met 10 pet aan te bieden welk bod vroeger reeds word gedaan Het verzoek van liet boodsbestunr om met de juweliers over den eisch der werklieden 22 pet in overleg te mogen treden ii voor het oogeoblik van de band gewezeu Meer en meer wordt het vermoeden bevestigd dat bet bondsbestunr zich vergiste toen het meende dat thans een verlevendiging in den handel U ingetreden en derhalve de ty somstandigbeden gunstig zyn voor eene plotselinge slaking Er zyn roosjeajaweliers die al sinds tweemaanden niet meer laten werken en geen wegweten met hun grooten voorraad incourantgoedt En wy vernamen buitendien dat zoode verhoogiuK van 10 pet wordt verkregen leer vele patroons eenige maanden zolleotaoeten wachten met het uitgeven van werk wyl de marktpryzen die verhooging uog nietgedoogen Door den wia Vv ftchter aan het krnispnutder ti S en H IJ S M bg Gravenfa êis Zondagavond het vermiukta lyk gevondenvan eeu man die later bleek te zyn da metselaar J B oud 28 jaren wonende te Voorschoten Hy was door een voodtrein overreden i Site SiHHirwegverMndlagen met GOUDA Wliiterdlenst 1895 1896 AanRevaogeD 1 October TUd vao QmmMu n 10 S4 1 09 U H 1 84 8 8 8 44 4 80 8 84 7 U 7 8 8 88 8 41 8 51 0 87 1J I8 BOVB k18 88 18 81 8 8 11 48 11 56 1 44 3 60 4 01 KOIlKBDi M e O II D i 8 8710 04 10 11 10 18 10 17 n Sd 1 8 05 8 43 8 lii lo cs 7 68 7 6 8 08 8 18 8 81 1 48 4 80 4 87 8 04 6 11 6 80 1 41 1 1 1 S8 s os 8 11 0 8 40 8 08 31 7 80 3 18 8 68 4 80 1 10 17 87 84 8 41 47 8 41 i 60 8 18 7 18 11 10 11 80 10 1 10 88 10 38 18 48 10 41 3 88 1 08 4 08 4 40 8 61 11 40 18 08 7 48 DENHAAS GOUDA llU l8 B 17 107 488 80 18 t 4 iu ll 11 8611 16 1 86 1 44 1 8 3 48 4 18 6 11 08 7 88 9 S8 VooA 8 61 10 1 l l l Z 2b w 11 10 1 S ÏM 88 10 4 1 0 I0 08 Goud 83 7 60 8 13 8 9 88 lO U 10 64 18 05 11 461 17 3 14 3 1 4 18 4 43 8 47 8 60 8 18 lO li Stopt te Bl ilirqk Kr U eg co Nootdorp LeidMliaDduA n Hakndorp GOVBii DEN RtAS 8 87 10 10 10 80 U U 11 88 l 7 8 86 8 47 4 46 6 H 7 14 7 49 Ml 8 64 1 4 11 11 40 ♦ 87 8 01 0 08 1J 4 8 08 8 18 10 18 l Ol 5 10 1 18 1 Baud 7 il 3 9 0 ISei M 7 41 8 41 t Zt w 7 8S 8 81 Voorli I 1 1 08 Hm 8 1S I8 71 I 7 10 l au l 6 36 8 87 7 8 0 8 11 06 10 1 J0 67 11 48 Omlow S 60 8 64 N Woorclo 5 8 7 08 8 11 UlrMkt 8 18 t ♦ t + S r Am l rd o U I A M ST I B M Jo d 87 8 11 W 01 no 7 11 10 J r Ht 8 14 9 tS H fli 1 1 48 11 88 18 41 i 0 1 87 4 06 4 17 8 18 6 87 7 44 8 11 8 8 88 10 8111 4 T 1 C H T D T 1 8 C a T G O C D A 10 11 84 18 80 3 10 3 68 4 48 88 7 0 8 09 9 01 10 34 18 10 54 8 41 8 49 It lO 7 50 8 11 8 19 8 89 ir tracht Woordan Uttdawitar Ooada 4 K 8 83 8 41 4 87 6 M 1 08 3 11 4 18 4 47 5 67 68 8 31 10 18 1 10 10 11 3 84 6 06 111 18 48 18 81 8 80 4 48 6 1 8 f 8 04 t 10 11 11 6110 31 10 44 11 01 1 11 i 1 18 8 34 8 37 10 61 11 48 AHSTllDA H O O D A Kll lw St 8 1 10 10 11 l K l toada 7 11 10 14 ll tl 8 1 10 Bk n llaiawtk Knitwog n HooMUtp Udatkndui m Haknlorp i 45 9 45 49 II 18 18 7 4 Dl hwr H PytiarMo TsD f lid der Tweads Kftmer plaatste vóór eeaigeo iyd in een lokaal Fnescb blad een iDgetonden tok onder den tital Chili nf Sarioaine waaWn hy weei op de achadafrzydeu aan bet arblijf Tan Nederlandiche landboawere iu dnt weiaig Ukeude land verboDden Tot dte nhndawzijden rekende de ichr lo bet Teripreid wonen der beYoIking welke TOlgeno het laatste Gonhulair Verila c roiiu 3 mïllioen bedrog op ene uitgrstrektheid tan 753 216 vierk kilomdera 2o de bevolking zel aieerendpelB bsattande nit Indianen en gemengd ras toorts vreemdelingen waaronder pi na 70 TftQ Nederlandsche alkomtit 3o de taal telle de Nedflrlandsche consul generaal acbrvift zgu ▼ rslag in bet Fran cb 4o den godsdienst de r kath re igie is d godsdienst vso Staat andere godsdiensten worden getolnreerd 5o den financieeleu toestand welke Tolgenn bet Consulair Vsrtlag den vnoruititang van den handel en de toeneming van den indiridneelen rykdom tegenhield Ëindelyk werd er op gewezen dat de land boQw ook duur weder volgens bet verKlag gfbukt gaat onder lage pryzen der producten ti rwül onbekendheid met tand volk ttaU munt althans in de eerste jaren een beletsel oorden immigrant jal zgn om het grootste voordetl te trekken Tot deze waarechnwing kwam ds heer Pyttersen door bet droeiige lot van vele lend genooten in Argentinië Aan zgne waarschuwing paarde by de Traag Waarom nebten xi die trachten naar lots verbetering en er niet t geu opzien naar Z Amerika ti ver buizen niet bet oog op de NederUndiobe kolonie Bonname waar eigen taal wordt gesproken waar men leeft onder eigen bertuur alle gerandten nageno bare predikers hebben en de kinderen voldoende onderwys kunnen genieten V De beer P werd naar aanleiding hiervan bestormd met vragen van allurlm aard Wel verbengt het den schr dat m uit blykt dut de anodaoht is gevestigd op onze sehoone kolonie insar aan den anderen kant i bet treutig zegt de sebr dat dergelyke vragen nog moeten worden geiaau omtrent eeue Nedarlandscbe kolonie wKar sedert 1667 onze lag waait en sedert 50 jaren Hollandsohe boeren u geveitigd die door eigen arbeid tot welstand zgu gi komen Te verwonderen is bet niet als men went dat uog in 1891 door onze Hegeering werd verklaard Vroegere pogmgeu om West Indie t kolooiseeren door finropeanen hebben tengevolge van bet klimaat gaen gunstige resultaten opgeleverd Ken iait nu is bet dat sirds omstreeks 1850 in de nabyhejd an Suriname hooldatad Paramaribo eene kolonie van Boltandnche boeren is gevestigd Hno aantal bedroeg ia 1855 73 perBOuen oTencbot tan de treurige kolonisatieproeve te Groningen aan de Saramaeca thans tellen z ruiui 200 personen mannen vtonwen n kinderen v aarvan e n twintigtal in Nederland geboren is en de overif u in de kolonie in 1893 werden er elf gebnreh en stierven er teene Hun veeilapel bestond in 1893 oit 761 rouderen 26 paarden en 53 mAs voorts waren zü t igenaren van uitgestrekte cacao banenen en weidegronden En dat all zoo schreef in 1884 de toen TO jarige J C van Brnssel die in 1894 overleed dat alles hebben wjj verkregen uiteloitend door eigen handenarbeid Hflzelf bad 36 jaren lang in de kolonie dagelgks op bet veld gewerkt Deze feiten Üu niet te looobeni u en weerleggen alle theoretische beschouwingjn 8 40 8 47 8 84 01 8 10 8 8 8 08 18 8 84 g st 7 88 7 81 7 88 7 4 7 88 8 t lO 8 18 8 18 88 8 80 Ooudt Uoordreoht NUuwwrkirl Otpall RnttonUm loturdug kpalle Kiauwirkirk Hoordreelit Qoudi T 11 01 11 18 11 17 En of het bnn wel is gegaan I Wtt een banner G Overeem eigenaar van de plantage rHermit ge het zpggen Knap i biJ die mü hier weer vandaan krygt met geen stok m neer Wij hebbeu het volop en zi n gezond en gelukkig En dan wöwnd op zyn 37 kindereu eu kleinkinderen te zeggen dat en Hollander hier niet aarden kan Of laat vrouw I nnr bvit 11 rt n n Wp hebben i i oed wy leven bier tenminste van ons eigen ecgoed ook c Onpartydig zonder vooringenomenbeid heb ik in de oorapronkelgke atukken de geschiedenis der kolonisatieproeven in Suriname an vroe eren en lateren tjjd nagegaan fo daaruit de overtoiging geput da klimatologische bezwaren geen invloed hebben gehad op den uitslag Het resultaat van dat ouderzoek vin lt de betaiigstellende neergelegd iu bet werkje ËuropeeHcbe KolooiMtie in iuriname een geschied kundige ecbets s Graveabage W P van Stockum Zn waarheen ik meen te mogen verwyzeu Vervolgens de vraag beantwoerdende aait welke isohen een landbouw kolooisatie behoort te voldoen zal mee hsar als geslaagd mogen bencbonwan zegt de schr lo Dient boven allen twyfel verheven dat de landbouwers geregeld en voortdurend veld arbeid kounen verrichten zonder nadeel voor hunne gezondheid Die twyfel nu kan na lezing vaa b g werkje redelykerwijxe niat meer bestaan 2o Of zj dien arH id in zulk eane mate kunnen verrichten dat zij daarin voor zicïi en hnn huiogezin een behoorlgk en duursaam bestaan kuuneu vinden De welvaart aariu de tegenwoordige boereukoloainten zich ondanks du meest ongunstige umstaudigheden mogen verheugen geeft bft antwoord 3o Dieut bewezen dat de kolonisatie z ch door voortteliog sn vermenigvuldiging kan staande bonden en uitbreiden Ook hiervoor verwyst de heer Pyttersen naar de genoemde cyfers De heer J Bakker die op hut ongenblik te Amsterdam vertoeft en door eeu 9 jsrig verblijf de kolonie kent is sldas deelt de beer Pylterecn nog mede bereid inlichtingen te geven Na den wenscb te hebbt n iiitgeHpruken dat Terscbillende vereenigingen zich er op zullen toeleggen kennis aangaande iiïurinauie ie ver spreiden bestuit de beer P óaet de vraag lyn er dan geen mannen ie vinden die voor Suriname doen waL eeu Deli Maatscbappü ten opzichte van Sumatra beeft verricht Oi tal men wacbteu blyven wachten tot Ëagelsud en NoordAmerika ons het werk uit handen nemen Zaterdagavond ontstond biand lu twee aaiigreuiende woningen waarvan één otibewoood in de buurt Kromwük ongeveer eeu half uur buitei Woerden Beide huizen le en spoedig in aach Ër kon bgna niets gered worden Te Berlyn is de vorige week een rechtsgeding gevoerd dat zeer de aandacht heeft getrokkfü Het boofd der bt kende oude firma A Zuntz Wede was door den president van politie vervolgd wegens vervalsehing van koffie op grond dat basr product met 3 pCt raramel was vermengd Dat caramel dient om de koffie te gUceeren en volgene den b k geschiedt dit reeds tal van jaren volgens een voorscbrirt van prof Von Uebig om de koffie gearig te honden Bovend en was de bereidingswys op de zaïijes te Ifzen Nadat de gerechteliike deskundige dit alles had bevestigd achtte de 3che en rechtbank bet niet weer uoudig prof Kreseniue en een ander deskundige die door den beklaagde gedagvaard waren te booren Het ppanbaar ministerie eiitchte vry pruak en zoo luidde ook bet vonnis nadat de verdediger hi d doen uitkomen hoe ongehoord het was een oude te got der naam staande firina aldus in opspraak te brengen De firma beweert door de vervolging wel voor 2U 000 mark ocb de te hebben geleden un er ia nu sprake van daarvoor den potitie reGident in rechten aan te spreken 10 84 11 01 11 08 11 18 11 14 1 38 10 88 8 10 7 47 11 18 8 40 8 81 8 68 10 11 8 18 8 07 1 10 1 87 1 46 3 08 1 10 lO H 11 M 4 41 8 68 8 48 3 31 4 18 Donderdag is voor de Brnss lsohe reobtbauk bet procfS begonnen van Prins Charles de Looz CorBwareui die beschuldigd wordt verachillende personen voor oenige millioen te hebben opgelicht E D pant ran ovenaoatammiag toücban Gladatone an praaidaat Kragar ii dat ig heidao aan ringar Tarloren hebben Gladstooa seboot lieh bQ ongeluk een TÏngar af en Koorar bakend baait bg ilecbia aanmul in het pnbliek op dit ongelnk geiinipaald In een igoar araainde rada oaringan oTar de Bulgasncb rewelen aaide hg Af igheid n pgn rdt aomtgda aan gannagan Het ongelnic ildr dat ik eana een linger rerloor en ik hariiner mg zaer goad dat toen da doktere opbialden mg te kertan het Toor mg een oibeichriifalgk geoot wm Ik dacht dat ik nooit mik een genpegao had gaamaakt Toaa preaidenl Kroger ala jongen ign dnim ferlaor door hel springen ran een geweer ward bg niet gekorvenc omdat er geeo dektar in de baart waa De toakomitiga pre i dent nam agn lakmea en anaad telt den rarbrgieldan duim bg da geleding af Nette menaohan Te Oosterhont ia ukara J F P koopman in galanterieën wegene onttrekking fin goederen aan agn faillieten boedel in hechtenis genoman Tbana beeft een broeder xgnar eebtgenoote Mnaamd J T broodbakker en aedert bet orig jaar gehuwd na door de rechtbank t Breda in ataat ran faillissament te agn rerklaard de wgk genomen nur België Ook bem wordt badriegelgke bankbreuk ten laa gelegd Een broeder van deien ala rerdacht van heling ia reeda roor eenige dagen door dan brigadier der maiéobannée t Geartruidenberg aangebonden en naar Bredn getransporteerd Tal Uit Baak wordt aan de aUrnb Koerier gaeobreren Da aaken ran den bet rorige jaar eerrol ontalagen notaris CoUard tbana zooals men r egt in de Tmnataal itjn eindelgk ceregeld Het paaiief bedraagt + 85 000 gid De creditenren ontrangeo 0 68 pet zegge 68 heele centen per 100 galden van bnn vordering E n ipoorineideiit bg Schaarbeek De Hollaodache aneltrein No 28 naar Parga die gisteravond tnsaeliao Haeren en Hchaerbeek in ToUe vaart reed atopte plotseling ter hoogte van den tweesprong der Antwerpaebe en Leuvenaobe Ignan op 1500 meter van bet stittion Sehaerbeek daar aan der wielen van den tender gesprongen waa De reixigars ondervonden een gewel ligen aebok doch kwamen ovarigenamet den schrik vrg Uit Sebaerbeek werd aen hulptrein ontboden en na veel inNpanniog gelukte bat den tender op een waggon te laden De gevolgen van dit opoolhond waren dat vele trainen op da Ign Antwerpen Broaael te laat binnenkwamen en alle aansluitingen aan het noorderatation met de Fransebe Dnitsebe eii Zwitaarscbe treinen warden gemist SCHETSEN EN BÜIEVEN GIT AMSTERDAM D00 FKE ET FEU n RECLAME EN NOG WAT Daar ik van ouder tot onder een Nederlander of zoo gii wilt een Hollander benr heb ik rechtens een sekeren aikeer van oimoodig gebruikte vreemde woorden Dit in dan ook de reden dat ik u vertel dat ik i gisteren avond myn m ddag maal gabrnikte en juist bezig was een fcalfs carbouade van haar vleesoh te ontdoen toen Kwek g kent hem by my op kwam loopen k ging natonriyk bedaard met eten door en wees bem een stoet by de kachel en een stapeltje ouranten Hpoedig was hy even zeer in zyn lezen sla ik in myn eten verdiept Ik wu bgna met eten klaar toen een kreet van Kwek my dermate deed ontstellen dat ik myn vork kletterend op myn bord liet vallen Wat ia ton vroeg ik Ho dnrf je Mt Kwdk mjin naam in brieven sehrgven Boe dnrf je c Ik noet uggen dat ik op teerste oogen blik wel wat verlegen stond maar daar kwam een schitterend denkbeeld in my op Reclame c zeide ik reclame niets anders Reclame vroeg Kwek nu meer verbaasddan ogdig wadt by heeft ontzag voor datwoord Wel ja kerel € ga ik voort wanneer je nu eaoi met Gondscbe kermis in Gonda speelt è $ il wia en leker het geheele huis nitverkoehi allMQ om jon eens te zien spelen ZoQ je dat denken gaat hy geheel bedaard no voort na dan is tsoo erg niet £ n terwyi Ewèk met tyn lectnnr voortgaat begin ik te philoeopbeeren over reclame Reclame hier reclame daftr ReelaBe overal Zoo is tin Anisterdam Eenige di en geleden liet een groote firma in briqoetten een achttal mannen rondloopen achter elkaar elk met een paraploie waarop met witte verf een driehoek was geschilderd waarin een groote 6 bat merk van baar product Natnorlük dat deze tonderlinge optocht tal v kykers lokte Een andere wyte van reelama heeft de tSinger Manufacturing Company gekoxeo Zy berft namelyk een tentoonstelling van borduurwerk met marnioe rervaardigd gebonden en al moge het te laat ayn mgoe lezeressen aan te sporen te Rotterdam eens een kykje te gaan nemen miischien Keeft de maatschappy ook nog el een tentoonstelling in den Haag en dan raad ik ze Gaat er been en gü zati iets bepaald moois xien c Al moge de manier van reclame die sommige handelaars hebben gekozen en ook naar wy meenen een schouwbnrgdirectie wal vreemd syo toch wordt het doel bekendmaking be reikt Deze laten aameljjk s nachts kleine gekleurde papiertjes in de vnornaamite ntraten op dearen en veustars lantaarnpalen en mnren plakken zoodat ik t wet eeno goziao hsb dat de geheele Kalverstraat door bijna geen buis vry was De winkeliers zyn er natunriykganw by om de reclamepapiertjee weer te verwyderen maar dn overblylselen wekken des te meer de nieowsgierighfid op Wrs bat vroeger de gewoonte op boter de helft van het gewicht toe te geveu nu be proeft een firma hare zaken uit te breiden door een bon te geven waarop men hetzy vi f gulden betzy een rijksdaalder of golden tot en stuiver toe kan winnen maar aliyd miostenH een stuiver Boven de advertentiëo schrijft de firma dan ook Geld op den koop toe In het circus Cortj Althöfi krygt elk bezoeker eeu bon waaran bü een ponejofflOO trekken kan Dit ckron Bestaat nn nog geen jaar en moet reeda tot zalke middelen sya toevlucbt nemen om te konneu bestaan Trouwens de concnrrentie i ferbazend groot in publieke veraaakelykbedeo Nu pas is ïn bet voormalige circus Carré de troep van Volff uit Engeland gekomen om nog meer de concurrentie te verscberpeu Ik beb t eens nagegaan en bevond dat sZondagitavonds behalve detuoneelvoorHtellingen viin liefh hbeiijvereeuigiugen en die syn it zooveel en de opvoeringen zijn voor 25 of 30 cents bji te wonen de eafé chantants en coocdttcn r niut minder dan zes schouwburgen eene ooretelliog gaven Wanneer men dan ook in de week een avond er is zyn de zalen teeg 0 wie wept hosveet Yrjjkaartjea en perS kaarten uiet een plaats vollen Ik geloofdal bel er jui t mee gaat als in Weeneoa Eenige jaren geleden zoo meldde toen een Weener Courant zon een viool virtuoos een concert geven Op het laatste oogenblik evenwel werd by ougt stpld eu de impresario moest de en rées terugbfitali o Toen hy s avonds de kas opmaakte bemerkte by dat dien avond hem + driehonderd gulden bad gekost Eeu gevolg van de slechte zaken is dan ook dat do dir ctio i allerlei draken en z g volks tnkk n geven met veel verminderde pryieo De meeste acteurs spelen dan eenig slecht De oorzaken van deze malaise bestaan myn inziens vootnamelyk in drie zaken Ten eerste gaan de hoogere standen weinig of nooit uit ook niet naar de opera ten tweede de tt n toonstelling e i ten dTde bet slechte spelen Er mogen al enkele goede acteors in Amsterdam zyn hier keek ik Kwek die nog sltijd zat te lezen eens aan maar een goed ik zeg niet uitstekend samenspel vindt gy nooit De tentoonstelling beeft massa s geld gekost en dat vooral aan de tui die nog al eens naar den schouwburg gingen waardoor zü voor gereimen tyd van dat genot moesten afzien En dan de boogera standen zy regeereo alles tot zelfs düu stadsecbouwborg toe teuvy dan een Possart of een of andere groote ster daar speelt Ik herinner my een dame te hebben hooreo zeggen Och wanneer no zulk een voorstelling f 25 kostte zou ik er wel heen willen gaan maar no komt iedereen er Kwek gooit de laatste conrent neer en zegt ietwat neerslaehtig Met de opera wil t ook niet sNeenVf vraag ik sNeen man ik boorde van eeu collega dat er pas ongeveer f 4000 is ontvangen en dat van de + f 3 350 000 die konden inkomen t Is treurig Ik vond bet ook en zsg weer voor my de plaat die de Kroniek t een paar weken geleden aan zyn lezer gaf n 1 den beer v d Linden byna verpletterd door een rensachtigen sneeuwbal die aldoor maar zingt Dabbeitjes dobbaltjes dobbeltjet c Ten alotfce een tegenhanger van den Arnhemmer die hy de tenloonstellingslotery een pianino trok Ik kan voor de waarheid instaan Een dame van boiten vond opbaar nummer als prys vermeld een boardery Doewel ze v ist dat die niet op do tentoonstelling kon aangekocht zyn was zy er toch verre van te denken dst baar prys was een speelgoaddooi Maar waarom sebryven zy dan niet een ipeelgoeddoos vroeg sy roy Ja waarom niet SuUeolsDdsch Overzicht Wanneer in dete week in het Ëngelscbe Lagerhuis bet amendement van Atherley Jonee in behandeling komt op het adres van antwoord zal voor de Engelaehe regeering alle aasleiding bestaan eenige meer ze ude m e deelingea ie doen over bare politiek in de Venetolsaneche qoaestie dan in deie dagen door lord Satinbory gedaan zyn Het ameudemeat vaa Aiherlfj Jooei spreekt den wenscb naar een scbeidsreohterlykn beslissing uit Lord SatiibQry wil en arbitrage en recbtatrpekacbe ooderbandeling Te Washington wordt intas obenmet veel belaagsiellioa afgewacht water gebeuren zal en de commissie die de kaarten stokken enz beeft te onderzoeken gaat met baar werk voert dagetyke houdt zy zitting Vroeg of laat komt baar rapport en met baar uitspraak misschien het dreigemtmt an presideot Cleveland weer geheet op den voorgrond Eene nieuwe ontploffing vao hetjiogokruit kau vermeden worden mits de nu uit den treure herbaalde betuigingen en wensehen naar eon vredelievende oplossing een vasten vorm krygen Het in het Engelscha Litgerhuis t wachten debat aal naar te bo en is licht brengen In djn Onstenrykschflu Ryksraail is Zaterdag het voorstel tu invoering vnn kieorecbt ervorming iugediend doot het Kabinet Badeni Het ontwerp wil de instemming an een VfiMe curie mi t byna algemeen stHmrecbt die 72 afgevaardigden zal benoemen In hoofdzaak komt bet ontwerp overeen met de reeds vroeger daarofsr gedane mededeelingen Het ootwerp wet is in den Rijksdag met zekere teroghouding doch niet onvriendQ i k ontvangen Alle partyen gelooven dat d overwegende meerderbaid der nieowe zetels aan de socialisten zal ten deel vslten voor 7 oover daarvan niet de clericalen de antisemieten on de Slaven zullen profiteeren De houding van de linkerxyde wordt daardoor zeer bemoeilijkt Zy kan de uitbreiding niet beilrydeo hoewel z i er geen voordeel van zal bebben integendeel baar overwicht er door zal gebroken worden Maar bet beginsel dat de arbeiders recht hebben op vertegenwnordigiug weegt bet xwuarst daaraan is zy bereid baar tegenwoordige meerderheid op te fferen De plechtige ovei ang van prins Boris van Tirnora tot de Bulgaarsche notioaaU kerk heeft Vrijdag met rroote plechtigheid plaats gehad te Sofia Da dag werd geheel als feestdag bei chnuwd Een groote menigte was op de been en juichte den stoet op den tocht van bet psleis naar dn kAtbedraal gei stdrittig toe Io esD schitterenden optocht met de i oitengewons gezanten van Rusland en Turkije en der andere mogendheden in rijtuigen met vier paarden gezeten en omgeven door de Botgaarscbe troepen werd de weg afgelegd De plechtigheid had geheel plains volgens den rilus der Griekscbe kerk Vorst Feidinand heeft voor ht t oogenblik het doet bereikt dat hjj zich voomtHlde toen by de bekeeringsgesc bieden is op bet getouw zette De sultan vao Turkye beeft de goedkeuring der mogendheden verkregen op de erkenning van Ferdinand vin Cobiirg als vorst van Bulgarije en die erkenning officieel door de gezanten aan de verschil eode hoven doen mededeelen De ridderorden die vorst Ferdinand met zoo kwistige hand heeft uitgedeeld kunnen nu gedragen worden door wie ze ontving JlAaisr de buitelyke en religïeuse omstandigheden van den vorst worden door de erkenning nii t veranderd De Paos is voornemens in bet eerstvolgende con itt irie een toespraak te houden waarin het gedrag van vortt Ferdinand streng zal worden afgekeurd En zyn gemalin vorstin Maria Lonisa heeft Bulgarye erlaten en zoekt elders een scboiU plaats voor haar moederlijke smart Uit MasBowa komt de tijding dat de onder handelingen tusscben Menelik en Daratieri mislnkt zijn Wat nuV Van anderen kant wordt gez d dat men niet gelooft aan een spoedig treflen ei er bygevoegd dat de Itatiaansohe generaal ontmoedigd U en zeer boos op de regeeriog pa regeering blyft intnascben in baar zwygen volharden Een Kwitsersch ingenieor de beer Itg tbttiis te Zurich gevmitigd diejarenUng als technisch raadsman by den Abessynisefaen koning Menelik vertoefde bespreekt in de N ZQr Zt den toes aod Hy befchryfl Menelik als een msn van veel doorzicht en verstand Hy zal een grooten veldslag met beleid nntwgken want by kan wachten terwyi by zeer goed weet dat iedere dag den Italianen veel geld kost dat zy nietknnnen betalen Het is bovendien een illosie als de Italianen meenen den koning dnorzasm ouder bon gezag te konoen krggen daarin zal deze nooit berusten Volgens lig is bet baiten Iwyfet dat Mene ik t er op toelegt Baratieri van zyn ope tiebasis weg te loklien ten einde bem den leeftocht te kunnen afsnyden Wat den tocbt naar Harrar betreft deze ïs zoo gord als onnitvoerbsar Menelik beschikt og over een aanzienlijke reserve zoodat by dien verren tocht naar bet zuiden zeer zekar k4 letten Daarentegen gelooft Uk dst MenellV oprecht ia in zijn begeerte om vrede te stuiten Als Italië zirh niet meer te e AbeasyoiS keftrt dan zal Menelik zelfs gaarne i ewerken om dtn handel met de Ita I JaanichB olonie Ery tbraaa te bevordumi wast dit son voor beide partyen voordeelig ayn Httt ware te wensehen dat dese verstandige ual te Rome ingang voo l Baratieri staat blykbaar t enover eeb man die ere laU Fabia Cunctator in de oudheid de kunst verstaan syu tegenstander af te matten Zal Crispi ata ds Kamer in bet begia van Maart byfcokomt nogmaals zóó den grootheidswaan van de meer derheid weten to ntreeleu dat te niet lettende op de uitgeputte schatkist hem elk crediat toestaat als er in Srjthrea maar een overwin ning te behi len valt M t iskerheid is niefci t zeggen maar t laat zich wel aanzien dat Italië ook al om h t verlies van nationale ere zyn veroveringstochten in Afrika uiet sal staken Er komt nu by dat ar lulisanKh bloed beeft gevloeid toen nl mHJoor Toselli met de vijnen sneuvelden dat gewroken diant Ie wor leu Qoedkoopttté Adréê DA3SSNENUNNE10ED A van OS Al Much Tullanr Kleweg Ë 73 QOODA Iteurs van Amsterdam sloikrs Il 17 rSBHUABt I Vorkia NaoBUlND Cort Ned W 8 l i dito dito dilo i I 10 J dito dito dilo S I 100 lloNa ia OU Uou il 1881 1 8 ITIUI lusetirü ing 186Ï 81 i 7 OoBTlMa Obl in papte Fr 84 84V 88 tt l 88Vl lóin dito in silver 1888 S ♦ i aaTUQii Oblig met coupon dito tirtet 3 i8 i RtjsuHD Ubl Biaoonl 18 t 4 68Vh dito Oeeons 1880 4 7V dilobq Rothi l88 88 dilo bij Hope 188 0 4 08 dito in KOud leea 1888 A dito dito dito 1884 5 104V dvxNJt Forpet schuld 1 81 4 toi Toaaiu nepr CloDr leen 1880 4 99 lOeo leeuiug serie U 8lVi Geo leeaioK eeria 0 8 ii ZDIB Ava Ilar v ohl 1898 1 TH Ualioo übl Buit Sch 1890 8 V ♦ 100 98 O 780 880 lOa 88 100 soo 148 loov 149 99 70 144 8 VsNUtJSU Obl 4 oubep 1881 vtraauin ObliKsiien la 8 Konaaou Sted leen 1894 i Nan N Afr Kandelsv aaud Arendib T b Hg CerUtesten DMiiUastsehsppi dito Amh Uypothw kb psndbr 4 Cult Mij der Vorstenl sand Gr Hypolhoekb pnudbr S lt Kederlsndsohe tuiDk saad Ned Hsndelmsa h dito N W k Pae Hyp b psndbr 8 Rolt Uypotheekb psndbr 3 Utr Hypothookb dilo 8 i OoaraKa Ooat HonK bank sand HosL Hypotheekbaok psndb 4 XMlnntA Ëquit bypoth paudb 5 118V 9B 198 I88V lOIV 4 V 89 Hl 71 101 108 100 109 IM s 18 10 i 60 loi 1 Vu 10 49 68 Uaxw L O Pr Uen eert 6 iu lloll lj 8poor r jlü aand Mij lot Eipl T St 8pw saad Sad Ind Bpoorwegm saud Ned Zuid Mrik Bpm saad dito dito dito 1891 dito i iiuld lul Spwmij K H obl 8 PoLiK Waraobau Weeeen aaiid 4 Kuau Qr ausa Spo Mij obl 4 Ilattisehe dito sand Pastosra dito sand 8 waae Uombr dito ssnd 8 ICursk Ch AiQW Sp ksp obl 4 dito dito oblig 4 18 18V 108 SS 51 16 800 108 1091 108 u 108 ISO 198 lee 8l ll4 I eid 2 AKBaiIA Cent Pae Sp Hij obl 8 UUe k North W pr r saad dito dilo Win 8t PeUr obl 7 Denver k Rio Gr Bpm eert r Illinois CJeotral obl in goud 4 Louisv k NsshrilleCOTt T ssnd Ueiico N Spw Mij lehyp o 8 Hlis Kansas v 4 pot pref und N YorkÜnUriok West sand dito Penna Ubio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp in good 8 88V Bt Paul Hinn k lilaoit obl 7 i 108 Ua Pae Hoofdliin obltg ff dilo dito Line Col Ie byp O 6 OiMADi Csn Soutb Cert v sand Van 0 Rallv k Nar Ie b d e O Amsterd fOmnibns Mij ssnd Botterd Trsmireg Maats asnd Nau Stad Amsterdam aand 8 Btad Hotlerdam aand 8 Heloib Blad Antirerpenl887 i Btad Brussel 1888 Hoae Tlieiss Regullt Gesellscb 4 OosTIKK BtaaUleening 1880 l K ICOoat B Cr 188 8 JMHJa Stad Madrid 8 1888 Vso Va ttM Hyp flpobl eert BurgerlUkaD Btand GEBOREN 16 Febr Jobanues oodera I ZnrR eu g Blok 17 Wilbelmina oudere 1 A Bchraten en A Tuinenburg Maria oudere J van drn End eu H Uoes Dirk ouders J san Loon en T Prin Wilhe miua duders Ë rab Hattem eu A rau dar Spelt 18 LeaDdoit ondars L de Vioedt en J M Scbwarti