Goudsche Courant, woensdag 19 februari 1896

Donderdag 20 Februari J896 l4ste Jaargan iNo m mmm covrmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave deeer Courant geschiedt d a g e lij k met uitrondering van Zon en Peestdafren De prg per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 Atïonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 KgeU k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd PrMifleuh 4 f l SO ölulaltMd nfhrtlcbMT mi P H J WANKU j MELKERT Ooethavea OVERLEDEN 15 F br P rtn Vliet i m A TU Lood bsiit f a J J Zagdt ld 49 j C o H geo O i E in BDrg tl r w d G n Vliet 80 j P Tom 2 w 16 J itrastar l ui ADV£RT£NTI£N Qeboren WilitiEM JAN Zoon van B W BËGEëB A M BEGBBR ConEB Fritmia V Februari 1898 1 Onze jon ile lierelin werd onii 1 1 heden door den dood ontnomeu 1 1 A LAMBERT 1 1 en Echtgenoote 1 1 18 Febr 96 1 U A IH R S Mode Arlikelen n isniferlngen op ell gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOïïnNITÏÏEEN oor NAAI8TB11B en KLEKHMAKKllH Iteheiul yoettkooi fii nolldr KIIHK NftllTKEKHt ÜUCÉ llANDSOHüKNIKN 41 KOUSEN Hokken ntomtrn Trleoli keiilteii fii Fiiiiliisie Üthiirli ii m m WISBRUN LIFFMANN AItcrwe e Wkrooml iiict KereUii loma üouden en ZiWeren Wfilsilles bfiiieTf iifl V ep Üiploujii Jouden Medaille en Tertiflcute of Award of the World s Hygienic KxpowUon C7ii as o 1893 m het Werelilbero d Bruiven liorsl lloniji MmX MELIANTHE Uit UB MacbinalaFabriek DK HONIGBLOKM II ui Schalk Co ge e tigd te ararenhnye Genu middel i ot kan worden uitgevonden elke de Meliantbe overtreft het i OSaHHRüEPKLlJK het beste middel ter wereld hetgeen do vele m er chillendo bekroningen getuigt liet Teruwlit en geneee ON JU IltDKLlJ K de etrengete hoe t lln Terouderde boretkwalen Dadel k na bet gebrnik der SliLIANTHE doet ticb de weUladine invloed gelden Het groole debiet en de rele atUiten aan de MllLiANTHE heweieu EJjn de overtuiging dat hare nitneniende en geMwnde eigenechappen op prya worden geateld De MBUANTHË ia verpakt in fluSon na 40 ota 70 et en 1 met bruiksaanwijziog vooraien van oua Han delemerk gedeponeerd a d Kechtbank e Uravmhagti HF Verkrijgbaar h F H A WOLKK ürogiit Markt Oouda K H viN MILD VeeraUl B 126 t nouiia A BOUMAN Moordruhl J C RATELAND Boi rop Cogaae fia Biig f I 4LO t LUm V ooOHAo nir aott nu b êmeM Aakatau wordt calkvM In rmMg d bewuida émnobma vu Ut r lokftud roonfo firma VVe l I 44 Uoda B V WIJK Oudmxf T AMBRSFOORT AUERSPOOBTSCHE MACHINALE STOOM BROOD EN BESGHUITFABRIER stoom AiitoiiKitlHcUe ndirti ileeltnbrtel FijD gebuild Melk Tarwebrood wta ii fijn Kw Hirtentaïw aiim u mt tzuivcru i I onaf erooindi licMfn ru ik verini iij il miimli ii fine ilaKeii niulBrli l lij ei tp it voricnju Ijaar lu panvorm geknipt pBDVorrD vloBrvorm hardirorm gekmpt i vorm plaatvono engelache vorm Duitsoh vorm en Uallenvorm in iiiik iiiii e et 9 et CQ 12 et vloervorm ook van 18 et eu24et AU boven maar in Extra fijn geknipt vorm tot 7 10 en 14 et per ttak Prima Wittebrood is puik witmlinxKi van IkisUi ftrondtbjlt n ppeciaai aiucurreerend tegen oof eiiaamd melkbroüil van aiidorËn alleen VOrkrUgbaar iD pan vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug 5 et I VI ot en 10 ot Fransohe Stokken van peciaal aaaclnkte bette Uirwn 6 ct 9 ct en 12 ot Fijn gebuild Water Tarwebrood blgtc staiMit tmakei k door puike liloem i alleen verkrijgbaar In plaatvorm gemerkt met eene snede over den mg m nnki van 4 ot eVi ct 10 ct 15 01 en 20 ct Ringbroed apcriaht lt van ons ia oiOKOVfn itoor ringen waardoor de Hiiaden ronde iiütcliniK n iieigkoD all melkbrood 8 ot en als waterbrood 7 ot Gewoon Blankbrood it mindar wu maa vaater on van defalfda puike toorlati tarwe varviiardigij waardoor hot hou tmt voedzaam eu goedkoop am keljjk broo l it I verkrijgbaar in tluki van 8 Ct 12 Ct 16 Ct 20 Ct OU 24 Ct Wg gobnnkrn alleen chemlaCh ZUiver ZOUt tonder tetiadel gke znuree en ge I garaudeerd suivere onvermengd gist etke dikwijl met aardappul meel en gipa vermengd wordt terwijl alle grondslolTen ilealt in Oni eigen laboratorium iiaar hunne zuiverheid en voedingswaarde onderïooht worden zoodat WIJ zeker zijn titeeds bet t eate te verwerken Du di pftltiouilert zijn koiib iar aan diipotbordci eu vvnjru s met de febriekttiteU I VV II MKtjKrtlNIi alt optehrifl Voor lUIJl V een dé Mhoudor geirtagd traneo vf aciiteii Hinko proviiie Het groote aantal zenuwkwalen TftD MBUwttooMiiiJii f tot dn voarKfiMadn kcntttAknti n vun iO ili tl ImnenberMrto to troi u r i nog tiirffii Mltn mlddnlnn ilour df niAdiat Itn tvi tAuiicbft i oancftWHiia Kent aan dan nlaoweii ttjd ko t Mr tnx dat ilj door het Kr lmilk maksii van den etivoiidIxHten wak uKinsIIJk lufi dn bald cAnn plivHinlogiiMliA ontdekkiiiji rAAmi bn ft dln Dft lioiii Ard proefDeinlRcoa thaag rar dn Ksheele wenM vrbrftld in n torwljl zij n wtttf nnt hajipitlijkf kriii eii da hooHt beivinulUnc wakt tpvana eene walditiul ÏUJkt te IJn vour ftMn z nnwkwalfn lijdeniü maiM bald Dei rdiiMSwIJsit in nitfnvonden d or deii i wt a Oinddr van C4 Bondheit Dr RottftD T na brt hwnfd t enmMMi per Middellijk h l BVMHWK Mtrl Mfdriiptlerld Mxt df io RfnonawiJBe wvrdaii w rk UJk i bltt rcnd rRMiiÜRtea vfrkrujren ii ii Tiiarfkt f t A f iguiiK dat vm en dowr dan idtTlndar OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE han vo ark e mi na en aaNetlni binnen korten tijd rituda de 91e dmk vfimchnncn li Dit hoHkle lipvat niet aJleea voor li t groot pabllek virataaniiare verkliiHnKf ii oiiitrotit lift pz n dm nlpnwcrp tlierapln en de daonnaAa salfa In wKHhopiK levitllen vnrkreKeri nUwf ikluf riiititr nuk vindt men daarin wêtao ohaiw lUke veitiandelliiiteii nlt ile modiMCli blnd n li utn t k J i wlld i lju Boomed ftraahrlft van ImI van KffuiK r hrlftan van liooggt v aatKip i ifPHkurKliKPii ntidci w lk P a alt rM dr fnraitor aan da pelykllniak ta Parlja nioneiiHmont 1D etalngreber mail ir praktuaaraaif laaaeabMr UR kat kranfe nalgafl flaitlpht da ChiranteN Sanlflllarath Dr Cohn ta Slaltln Broatmann ined t crrond aiia te JdkHnaaa Or Faraallar lanaaaiiaar dlnDlflur van hfl heipltaal ta Agin gahaltnralh Dr Kahariai kHtOM QylaafaU Bad Cmi Oartaa maa dr genaaahaer diraotaur dar gilHBaa lharB auliao ia tariohtlat Vttr iMim ll Mr la Parlji rua St Hanaro 334 Centut tan Aiohanliaeh mad dr ta Carfa Dr iNabiab trrtiti orta ta Zlrknili Obar itabianl iaolt mtd dr te Waant Or C BBagaval ta La Farriftra Eura IK va IWP CanaaM Cantral d hygitna al da Santé In Frankrijk nn vdfi amlTfirt Aan llM wier niawKAHtei mvir nr Minder HVo4ii ia l ofaBn oosoBauuAid n a rit htl lield lljd n wHurviiu i t kmteokmieii sijn ahraalaoha hooldaijn mlinlaa MMa tiasfdilla blaaiaadrana freola pDhhalkaarlwM aajuH alapataftakaW tlohamelilka anraal en oafeotiaaaHika laaataad Analordam d ior M CI KIIAX dl r H UignweK 48 Itallerdnm V E vnn SAWTKM uoiaf r Apotlieker Korte Booht eg 1 l treeht laOHKY dl PORTOBI Umlograrht bij de huirdbrng ruD Op d JongiitH giaiinlach KM dliinalti tflntOiiii i llluK in In Hr WolaaittK n aob ftaaow wljxa tlnoi da Mddiaalia JurlJ uiet de Sllvrf t H Mvdniile bekreund GebrS StoU werck a Chocolade en Cacao Dcfttmatif door d nïpuwstfl intvindinj n op nwhinaal foWod lerbeterde ftibrieatif en uitd tend gobruik van fijne en Hjn stw j roudstofTen gdrandcenM Icn verbruiker van St ollwerck s Chocolade en Cacao dunde een aanbavueiavaardig fiibnkaat nauwkeu ig beantwoord Etikotten De Firma tipha ldB 27 Brevets als IlofUvernacler 44 Eere DIplomas souden epz Medalli den inhoud der resp een bdwij e van uitmuntend fijn Keeds IST l nilirccf de Accadoniie national Nou TOU d4Mnioiui ada HoAallle d or yimmltre clo e en oonBldér tlon ae TOtr exoalloBt fkbrtoetlon da Obooolat bonbons Tariao eto to StOliwerck l fiibrikaat ia verkrUgbaar bij l H I linliseura Bankutbakkm enr enz OaoanalvertegonwooriliKor v wr N ederliuid Julins Matt i lo lt Amaterdara Kiilvorslraat 103 1 BGEÉ EN STEMDRÏÏEWEREt Rouwkaarten en Rouwpost met PortefeciUe SMing A BRIiXRMAA Z1 WESTLANDSCHE HYPOTHEEEBAITK gBTestlgd te Gravenhagf verstrekt Gelden op J Hy UhcelE eu verkoopt mmébrUcen ma 1000 500 11 1 en f i inlic itm Mi t a k iniorH d c Bank ea by de Hepren Montijii é Co De Directie J HOOFT OUAAFLAND J A vü ERPI iUS ROIJAABD JJf lijders aan Da w o larwom drooge vochtige Schabbendanwwornt en het met deie kwaal gepaitrd gaande ïoo ondragelyk laetige Jettlte der huid alaook elke andere bnidiiekte wordt onder traaiborg genezen zelfs bg hen die door niemand genazen konden worden door Or ÊÊekra t rieehteutoé OnnchndeHjk Oebrulk Uitwendig Prij zea gulden Ned Ct tegen voornitbetaling per poaWSaael ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bg de St Marien Drogerif J n i j Duit8ch land 6000 Stuks uiE da falliot maiia nor dar rato baitonlapilrilM hbritkn OTor ODOKm loognHmdo I Leger Paarden Dekens moeten tegan dw ipotpriük TUt fl L7I l tr Htnlc Wordmi nilTtrkodit Otxt ilkfci onsljjibirt éakM iIJn m wam ala eaa pelt ca 140 XIM m cn 4 a heele paard bodokkood mot wet ygonaaid od 8 breodt itrospu veorto e i kleine partU witte wollene SUap Dekens Kroot 140X190 em w na aetr kleine CaleohU door nUai bemorkbar Ibiitoii tn Il et weeftel UBfobodeii ad fl 3 M por itvk £ oatea uiden het dobbolo nr I uidalDk gioohravoa beaMlIagao wartoa iltQ laag da voomad atrakt lagoa MMMMitag au bat bateg f aadar ranbonn yaaaa yt al gavaard B HnrwltB MaastMollt Groota St t 81 Aflker Paia Expiiller UTgf u de beete hiwrÜTiii tegon Jioht wl Rlwamkti rjonaeiipyoon kortom tego HJBOB TUt al i Mzd umoi Ifit ismatketMimwautawndtaKfeB H Mn r l aiBlxpeller Hl moet dtta aUoda In ieder hoiagezin Pn B 60 owt 76 eeat u t 25 de Batali Vonriiandita in di meaata IpeViekea an bg F Ad Riohter t Ce t Botleidam Te liooda bfl A WOLFF Markt A U m DE LAAT en VAN SON apotheker M arkt Sociëteit 0 S GKNOEGK ie tbonnemeiit Vooratelllng D onderdag 20 Februari 1896 raEENlQDE EOTTÏÏIDAMSCHE TOOSEELlSïtN Directie LE GBA k HA9PBL8 f iwa M m Optreden vtii WILLKM VAN ZIJIJLEN EEN limABB TABES Klucht in 3 BedrgveD gevolgd door myepel ill 1 bedrgf Aanvang half 8 utin Gewone bepallugen ea pryzen Ooudt Snelperjdruk van K B l li 7 o BINNENLAND aOÜDA 19 Febraari 1896 lo eene ta Kde gehoadao rargitderiDf rao hnt comité ter behartiging der beUogeD aD eene atoom tram var biading taiacben Ede Laoterao Baroeveld VoortboiEaD en Ngkerk raarnD de plaDoea ia gnreedbtid xgo g raebt door dan iDgeniear A J Kriegar albier ifi een belaDgrigk baelait genomeD nl om het oouité te doen ofergaan ia eene oaamlooxe veoDOOteebap met een maatacbappalyk kapitaal van f lOO ObO Staande de rergaderiog werd reeda Toor aan belangr k bedrag aan aaodealan ingaaoh reran By Soaiaklijk Beatoit ia op xqd venoek aerrot onlatag varlaeod aan dan ontvanger dar directe balaatingea lorocrraebteo en aoegoHD J P van Ovgtareo ta Hoorn Da Provinciale Staten vac Noord Holland faabban giatarao f ekomn tot lid dar £ arate Kamaft ter vervanging van wglen dan beer J Prioa mr M O Van Hall lid dar SUten van Noord Holland mat 31 van de 59 atemmen by berttemniing met den beer D Laan ioduetneel te Wormervaer dia 28 atemwïti bekwam Da miaiater van marino brengt ter kannii vaa baUngbebbenden dat krachtcoa maebtiging van de Kooiogin Regentee dit jaar by bat Eoninkiilk loatitont voor da Marine tr Willamaoord oa vergelükead examen konnan worden geplaetat achttien jongelingen ali adelborat voor den Beedienit en acht jongelingen ali adelborat voor da marioiera Ce joogetiogen die aan het examen tot toe tating all adelborat toowel voor da marine faeedientty ala voor het korpe mariniers wen aehea deel te nemen moeten zgn Nederlander volgena de wet van 12 Dec 1662 en bnn leef iyd moet soodaoig zyn dat zg op 1 Sept van het jaar waarin examen wordt aangevraagd den onderdom an 15 jaren reeda en dien van 16 jaren nog niet hebben bereikt Zg moeten alsoo geboren xgn tnaachen 1 Sept 1878 en 1 Sept 1881 Hek icbriftelgk examen wordt aan alle adaptranten gelgktgdig afgenomen te iGravenbage in de maand Juli a a en dnort twee dagen Hat mondeling exameni dat avanee a te VQravenhage wordt gabondeo zal mede aan FEVILLETOA BI Ik veronderstel dat gjj weet dat sgo ganscbe kapitaal in versehillende geldvenekQnngen in Amerika is gaptaaUtF brak Lord Dana if Ja dat weet ik Welnu hy antwoordde ng dat hjj i n tasta meet sedert laof on tgd gemaakt had oa dai het to AjMerika goed bewaard waa Hy voegde er bg dat hU al wal hg botat aan Amorikaanscbe vriendeo vermaakt bad waarop ik my vorpUobt rakende bom te setzen dat het mij voorkwam dat bet broederlgker ffoluDdeld too geweesi zgo als bg het aan Oeoffr Bad nagelaten Maar gü weet dat zy nooit op een goeden voet waren Now Apperly al moeit ik ook vaa gebrek sterven ik kou geen pond begoeren van hetgeen aae Harry toobehoorde Ik zal niet laaggenoeg moM leven om iets noodig te hebbes eo Oeoffrr Ib niet meer wara bet anders dan zen Jlel mg toor hinderea dat tolk een aanzieulgk vermegnin vreetade faandea overging Maar als hij ia het leven ma geblevoa en mot freule Adekide getrouwd as dao ion hy tyn tosUmoBt zeker venuiderd hebben uide de beerApperlv Dat sou bg leker gedaan hebben H $ seide dat ook b die gelag ibeld Uafr hg ie gaatorran vangen in de maand Jnli en worden atgel d door groepen van gemiddeld 10 adapiranten Dit examen dunrt anderbaUen dag Voor eeae viiijarige opleiding aan het Inatitout wordt betaald voor de adolboraten voor den teedienat t 1600 en voor de adelborsten dar mariniera f 1200 waarvan f 120 dient voor boeken inetromeoten en teekengereedschappen aan den adetbomt te veratrekkeo De bvtaÜug gaubiedt in abt gelyke termgnen elk alsoo van f 200 of f 150 en wel op 1 Sept an 1 April van ieder atodipjaar Btj cgne kotiat op bet Instituut verbindt de adelbomt rich onmiddellyk om oa vgne bc ooemiog tot adelborst der Ie kl oi tot 2e lait der mariniera bet Rijk tieh jaren bg de leemaoht te dienen Aanmelding door oad d ol voogden vóór of ttitertgk op 1 Mei a s aan den miniater van marine bg een op ff at geachreven versoekKhrift Jongelioften voor wie da aanvragen op 2 Mei a a uiet bg het departement van marine ago ingekomen ksniien aiet tot het examen worden toasflaten Hat reglement ia verkr baar bg genoemd departement en bg de direetiSn der marine te Araaterdam Willemsoord en Hel Ie roetal uia De Staataooarant van 19 dezer beval verdere bgtolider heden Te Nieuwe Pekala ia io vier aan alkaar afcaanda tmiawk bfna tenalfder tgd typbaanitgebroben De bawonera dexer perceelen gebruiken allen hel water uit dezelfde pomp Men xoekt hierin de oorcaak van het oitbrekan dpr bearaettelgke iiekte die reeda meermalen den plaatsten tgd in die baaft ilaehtoSera maakte Generaal Wierokio hoofd der politie te Waracbau die onUngi dood in agn kabinet gevonden werd ia gebleken te syo vermoord vergiftigd at rjebnine JEl n kbaobt van den generaal ia gt vangf n genomen ondar verdenkiofi van den moordMen xegt dal bjj in verbinding ataat met de nibiliaten Io dit jaar tjjn na reeda vgf hooge Rgaaiaohe p obüa ambtenaren aan geweldigen dood geatofvan Te Bargan op Zoom wordt aAdert Bfaaodag van da vorige week vermiit de 2e Init W van bet 3e rag infanterie die londer varlof zgo garnitoen heeft verlaten N v d D De op gittcr bepaalde conelniie van het openbaar èiiniateria bjj de rechtbank te aOra eu aut met Adelaide getrouwd en zoodoende vervalt alles De advokaat uam zyne papieren tviarop hy de beschikkingen van Lonj Dane had aangeteekend mede naar bots Den volgenden dag vericbeen hij weder bj Lord Dane Deze vroeg eenigsiine verwonderd Zyt gij daar al weder I Hy as dieii dag by oder slaperig Zyn de papieren reeds in orde f Kr was niet ruik eens baast bij Ik tal niet aU eene kaars uitgaan De papieren zullen heden middag loordeiyn Mjlord en Ik sal teruKlcamen om de saak verder gereed te maken wanneer gy verbiest Maar ik kwam na niet over bat teatsmeut maar over eone andere zaak spreken Hawthorne wenaobt Zeemansrusl te verlsten Om welke reden vroeg Lord Daue Oij lolt u herinneren dat tyoe beide broers drie of vier jaar geleden aaar Australië lyn vertrokken Het schijnt dal zy daar goede zaken makeneo zij ildeu nu gaarne dat Hawtb n e en zyoe vreuw ook daarheen kwamen De maa is sedertversoheidane weken in tweestrijd geveest ea nu heeft hij zoo ala het tewoonlyk bij zulks geleganhetlen gaat op eenmaal het besluit opgevat om bofl eer koe boter soo aogelgk reeds de rolgende wenk te vertn ken Maar my doekt braeht Lord Dane in bet midden dkt het baast niet mogelfjk is om zoo maar op stpl en sprong eene reis van vi r maanden naar een vroMnd land is ondememea Uaar cy zyn niel van plan om onmiddeüykatt te aeilen beraam de beer Appert K i h de taster vaa Hawthorne die vroege r ktnc meid by veabage in de aaak van den iM fot van het eoeiud democratinch voikiblad Oo Uaaobreker J J van der Wallen tegi o d n burgem 8ter van Leiden betrefTeude door etacher ond rTondan tandelingim an de Laidecba poUtiai ia tot S Maart a a nitgeatetd aB ada i enover de officieele msdedeelingan waarda Torksefae legatiea in do laatate maand4t coo gul waren ataat than eau andvr ofleiaal atuk een tabfllariaob o eriicht dat de gHUnteu Ie Kousiantinopel den sultan hebben aangeboden en waaruit blgkt dat iu October ett November van tafgfloopeo jaar io ArmeaiS 24 655 Armeniërs en 78 Mobameilanen gedood en resp 3265 en 2 gewond aün behalve wat no in kleinere plaatweo ia geachied vanwaar mea geen nanwkearige opgaven kon krggen Omtrent bet ongeluk met bat ransehip sPaarU te Briabane wordt nader gemald dat bet atoomwhip trachtende tuaaeh n twee op iroom liggende booton door te varen tegen de tNormambyc stootte De rivier waa geiwollen door de regens van den laataten tgd an de Pearl c werd door den atroom teg n de ank rketiing van da sLucindac bet andera aebip geworpen met zulk een he igeo schok dat de P art J gua door midden brak en Manen 10 aacoudt n sonk Bat ongetok geschiedde onder de oog n van aso groota nuwigte toe hoawerai die lieh op beide oe ers der ri ifr hiiddeo vBriameld au toen bet nieuws xicb als en loopend vaurijc door do atad rerspreiddf atroomdrn duiaenden raeaacben naar de plaat des onheila Vete a aohtoSera werden door den ontan ppendi t toom E o gebntnd dai xg aan de gevolgen stierven Vreesnlgk waren de toone len aan den oever to de lichamen dnar werden aanflehracbt Mannen en vrooweo JKmmRrdi n door pjkaer ieder aocht bi trokkiugen en vrïenden Io bet gnheel agn 40 personen omgekomen Heeda vó6r Ambroise Tbomae d K d i werd druk besproken wie aijn opvolger ton cgn ala diraotenr van bet j noservatotre Veracbillende mutict o a Keyer en MaaMnet worden genoemd AaB dun atid ren kant rraagt men asrom juiat jwn cnmponlat Ambroise Thomas zou opvolgen V Het Cooiierva toire kweekt zoowel tooneetkotisU naara air mnaioi dat tot nu toe bjjna altgd componisteD aan het boord gestaan hebben is geen reden om nn niet eens een tooneelacbrjj er of een regiaaeor ta benoemuc Maar ook wordt er over gf daaht eenvoadin den haar Loster wai ts ino sli nu u roogelyk har iuoert indertyit met een hakker in loonden etrouwd Zij gaan ook naar Amtrala eu uu hebben ij Hawthorne en zyne vrouw verzocht om ia I oadsn by beo t komen ou samen de toebereidselen voor hunne reis te maken ilawtborne is by mji geweest en heeft my rerzoebt om n tsi vragen of g Item van zijne huur wilt ontslaan Ja dat gaat loo maar niet zetde zijn lor e bap die nooit byzoadur gemakkeEyk voor zijne paehten was geweest Zoolang Haetborne nog bier is deugt hij tooh nergens meer toe hernam de keer Apprrty want hij is MO opgewonden seder den laatstee brief dien hy uit Aastralifi ontving dit zijn hoofd om zoo te zexgen op hol is Zyne bloeders geven zoo hoog op van de goede zaken die zij daar maken dat b hier geeae ruat meer hoeft lyn brein is opgevuld mpt allerlei sehoooe droomen en h doet niets dan tuehtkaateeten bauwon voor de toekomst Vso morgea kwam ky weder by my om te zeggea dst hy een nieuwen huurder voor Zeemansrust gevonden bad Ha zoide I ord Dana hut is een itoed buis en er tollen pachters by de vleet voor tyo toodra bet bekend wordt dat Hawthorne het vsrliUeo wil Ala mei een oppassend teren ijl leiden kan man daar eene aitmoDtande broodwioning hebbeo Ilawtborne mag ziofa nog wtd eens bedenken voor dat ky heengaat Ik heb hem dit ook gei d Maar eirt ajj de too daar Mylordf welnu evennie als g dat licht uit kunt dooven kunt gij Hawthorne van zijn plan terug brengen Zjjas vroiuw is er zoo mogelyk nog dollar mede iagmoMMB dan big elf Zy beeft e n ambtenaar aan te stellen mei admmiaUm tieve befoti dnaid dia imloed Offent nnoh tan TQordeele der maciak noch voor da tooaaaU spealkuüst Onl ng8 bield ta Tazaa in Amerika eaa method iatioeha predikante een aeboone r da ovar Jen eeotoud en 4Mlda mee dat tg a norgaaa al baar sieraden ea klamodiCo uil da kasten geuomen had en tn baar slaapkamer bad ga reed gelegd om a middags vc ur ea ga d doel te verkoopen Toen ag na baar rede t nia kwam waa al haar rgkdom gestolen door iemand die io de kerk geboord bad walk n aoboona g Irganbetd oor dielatal ham gaboibn waa Het Palaia voor Volkaviyi bad mat de ga meeota Amsterdam een overefokomst waarb het zich verbonden had om ten behoeve van de d d sebutterij ter bi acbikkiog van de gemaante te hebben een kapel van 50 bekwame musiai leden van het urkaal van bet Palais Dece kapel was baatend om bg ick re geta genheden aooala b v rea wapenacbouwi g diniist te doen mita de commandant van de scbottnry twee dagen la voren irhritteiyi aanteggiag derd aan de direotie vaa het Paleia en aan den ka p t nervier Op een goeden dag in Mei aon ar aan parade gebonden wordec maar wia er ook kwam niet de kapel Op dien grond dagvaardde de gem enia de dtreatie van hi t Patel tot onthihding van de overeeokomat met acbadevorgiwding daerhy itrti nde waopraa tatio van iiormde directie bestaand io het niet opkomen van de ka el Hr Polenaar biaeht ler tererbisitting van de AmtterdNmsebe rechtbHnk hiertegen in vooreerat dai gnen aanzegging waa ontvangen verdor dat de musiai waien weitg bievea omdst i inudeo iiebourd babbrn dtt ds parade ifgeoommandeerd wm n eindeigk als middel van iiirtoatraDkalgRheid dak bet enkele f li dat het korps iiift opkwam geen wanpmeaiotie an da directie opleverde wanneer niet titHÜk rt jd geateld n bewetan waa dat de nt t opkomat ta wtjtao waa aan da cbuld van da direitie aelf Het enkele feit van da oiet opkoroat waa voorzien lo de nverneukomi t bepalende dat de musici rgo onderworpen aan de schuttergwat en alzoo bg niet verMbguing bonnen beboet worden Het O M verenigde aïcb giitaren tnei deia verwerJag en ronolodeerde tot nietonivanke liikvorklariug der g meenl kosten foor bnrt rekdniog IJitapraak 17 Maart alles reeds inuepakt nm soodra i van de baar unulagen zyn naa Londen t vertrek km ea Hawlborue 1 aetiterbtgren on de taken verder af te doea Waar tullea i ii et han knisraad en al kaagoed blijven Zg willen dat aan den nieuwen huiirder over doen Hawthorne heeft al wat hy bezit op 10 pond gesobat daaronder is alles tiegrepeo de meubels eo de voorraad die in huii is ea dat is olette veel gerekend Hiiehtrl wil de herberg hurenea altes overaemen en bjj sou een teer gasekikte waard liJn Miiohel I herhaalde Utrd Dane Wat sou hgmet eene herberg laovamreu f Kn boe tou b aanhet geld komen om alles orer te aeaenf Vw lordschap deokt dat ik van Mltcbel den ambtraaar spreek m 4r Ik bedoel zyn broer John MitoheU O zoo ik daobt niet aan hem H by tou een geschikt pachter sge en hij zou Hawthorne koeiwo beialen Wetaa ik laat de taak geheel aan u over Apperly Ik wil Hawthorne wel ontslaan als hy tieehts een goeden plaaiarervaoger kan riadeif Zeer goed Mylord Eveawel voor ihU de koop gesloten wordt ik bedoel voer dat er iatê geteekeed wordJr wensob ik dai men my den oaam vaa den nleewen paobtvr formeel voorlegirs Ik bon nietmettcderteo geHend Dat zal getehiedea Xoide de heer Apperly Uw tordkcbap beeft er dus niet tegen dat de onderbaedeliDgeo met Mttehel oortgetet worden Hawthorne en hy nnen oieta bepalen voordut zij weten f gij de herberg aan bem toudt willen verpachten WViTaerwl