Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1896

Tarkla ♦ Via Beur vau Amsterdam aaonnder gegeven In de voorloopige iaitmekie werd de Terdachte meermalen op onwaarheden betrapt maar er ontl raken toch nofi genoegzame bewgzco om he n ter beachikkiag van df jattitie te stellen Uy werd daarom gevangen gehouden en telkena weer aan eai rarhoor onderworpen Zyn alibi op den avond van den aanslag kon hg niet bew jun eo by xgne eonIrontaiiB met V was hg gwr oetdaan GL tteren moet hg eindetyk hebben bfkeod De Tweede Kamer ontTiog van de Hegeeriug een wetsontwerp tot wüzigtag Tan eoige artikeleo der Wet op het Lager Ouderwyu De voorgestelde veranderiugen komen in hoofduak bierop neer dat bet toekennen van sabeidie aan bgzondere scholen ook in t vervolg niet sfbabkelyk zal etjn van het al of niet eratrekken van onderwya in de Trye en ordeoefeningeu Deze laaisteu de steen dea aan to da Tour zooveleu komen dos al verplicht jrvak vour d bgzondere school te Tervalleo oof dn opeub ire acbool blyren zij als ver plicht leervak gehandhfwfd Doch met inacht Qcming van zekere Toprwaarden kunnen Gedeputeerde Staten openbare frcholen telkens voor vgf jaren van bet geven van onderwgs in leervak diapeuaeeree 8UlMl 0 ft raal 2e Kaku ZiUiag thr Diotdiiff 18 Fcbrturi 18 De K m r btrfsUe ile werkuftmbedeo ftklMliDg wertUo Ternieawd De Dteow MtueQgestelde afdecItDgen hubben verrolgffot b re Toorsttten eiiooder ftwrzittert benoemd Tot Toonillert ord a g ko jin d hewreo SflheepDUD Veegeoa Horgcsmi U i ea Cremen a bot coder roorBitt n d be re De SftfforniD Lobmeo Haffuunni Vao Alphen Micbiels ea Uariogb Uedeo ea moi eD oodersoek io de sfdeeliogen tM eokele oDtwerpeo Vrydag 11 ureo opeabare bebandeliog tsu de weteontfferpeo betrftfeodtt d Uenieg rour prnduelieTe werken in aTioama Id die vergsderiog zrI teoi eeo nader Tooritet ter Ufel komen tot regeling van wcrkxaarnhffden alaikia l a If riBKCABI Nantauxn Oer Ned W 8 dito dite dito 1 dito diui dito 8 Hosata OU Goudl dito in tllvar 1888 8 PaBToaax Oblig vet aoapea 8 dilo ticket 1 ftnaulln Ubl Bioeeul 18 i 4 dito ieeoot 1880 4 dito bij IU lhs l98 4 ditohijHopal83 0 4 dito ia KOud leen 1888 n dito dilo duo 1884 6 araliJB Perpel sekiUd 1881 4 TiiaxaiJ Uepr Uoev leen 1890 4 Oee leeuing serie 1 Geo leeninK aeria C ZmnAva Har v obl 18 8 Hzuoo Obl Buil Sok 18 0 8 VzHUllzu Ubl 4 onhep 1881 VwraaniM Obligatien i8t8 3 goTTianaii Stod leen 18 4 S Man N Afr HauleUv aand Anndab Tab Mg ÜertiÜDalen DtfitMaaUekappij dilo Arab llypolheekb paodbr 4 i uU M j der Vorslaol aand s ir Uypolheetb paudbr S Kaderlandsohe bank aaad N l llan Ulmaa h diU N W li l aa liyp b pandbr I Roti Ilvpatbeekb pandbr 3V Utr llfpolbeekb dilo 3Vi HoatZKa ost Hon bank aand HDtu Hjrpotheekhaiik nandb l HBaizjk Kquil hypoth paudb 6 Mazw L li Pr Lian eert 6 Vau Hall lJ puor Hü aand Mij lol Kxpl V 91 Spar aand Ned Ind Spoorwofiie aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dilolHVi dilo 8 lT4UZ Spooiwl 1887 1 A IÉobl 8 Zuil IUl SpwmU A ll Dbl a PouaK Waraobaü Weenen aand 4 Ruau Or Uusa 8p M i oU 4 Balliaoha dito aand Kaatowa dito aand 6 l ang lloDbr dito aaad I Kurak b Ato Sp kan obl 4 dilo dilo oblig 4 Auuilt Oenl Pae 8p Hi obl 8 Chia k North W pr J v aand dito dilo Win 81 Peter obl 7 Denver k Rio Clr Spa eert vjk Illinois Ocolral obl in goud Uuisv k Kaahvillaüoruv aand Mozieo N 8f Mij lehjp o 8 HUa Kansas v 4 pet pief aand N YorkUnlariok West aand dito Penns Uhio oblig 8 I Uragon klif la byp in goud 8 Bt Paal Hlnn k Maait obL 7 1 l n Pae Hoofd lijn oblig 6 I dilo dito Line Pol la hyp O 8 jtNAUa Can Soulh tJerl v aand Vaa ü Rall k Nav Ie b d e O Amaterd Omnibus Mij aand Rotterd TrarawegMsals aand Nao Stad AmsUirdani aand 3 Stall Rotlordam aand 8 HauilB Stad Anl ernenlll87 l i 8lad Hrussa 1886 l i lloiia Theia Regullr ieaellacb 4 UoaTBlia Sualaleeoing 1860 8 K K Üoal B r 1880 8 draaiB 8lad Madrid 8 1868 Kan V r ll i Hvp Spobl eert D t Vt iv ly 104 801 7 11 Va 114 Va 100 8 80 780 680 t08t 66 100 lOOV ♦♦ l V 10 1 1001 141 17 1 lil loiv Vit 18ul V 7 int 108 1001 ü U4 II 6 10 I i 103 811 801 16V 1161 100 Vit 10 l 108 108 180 111 i 186 8 114 IH a 11 Handelaren en tabriktnten diebetrekkingttu met Japan wenicheo uan te kuoopeo knnnen zicb in verbinding itelten met den b er E D Van Walree nieaw benoemd viee oiiauI t Yokohama adree Minuter van Üuiteolaudecbe Zaken te lUravenbaga 27 Fabrnari a til dete aan dal adrei te ipreken zgo dit Te Ma swelUIjodge ia t noorden van Londen op eeu aierlyk buitengoed omiiogd van tuinen en purkeo wooude de 80 jarige Henry Smith die vo rai sedert de dood zijner vrouw weinig itging eo niemand 0QtviD Hg had gean andere dienstbode dan een kinken meid en een tnïnmani die t nacht oiet op bet boituDgoed aliepen Zaterdag ochtend kwam de tainman als naar gewoonte ten 7 ure maar Uftuwelykfi watt hg het huil binnengetreden of by kwam Tol schrik t 4riigg loo eu en ylde naar de buren om hulp Men bad in den oaebt heel het buis geplonderd en de eigenaar M Henry Smith lag aan den Toet van de trap op vreeielgke wyse vermoord De misdadigers moeten hun aanslag met zorg hebben voorbereid Om eiken sanTal af te weren had de oude man zgn woning doen omringen door een driedabbel net vso eleetriache dradt n De minste achok door den voet van een mensob teweeggebracht veroorzaakte een reeks ontploffingen gel k aan Tyftig geweer cboten De inbrekera hebbeo evenwel het gaduid geduld gehad en de behendigheid om al die toeatellen uiteen te oemen een werk dat zee man lo een eakel l oaebt onmogelgkkoonen hebben verricht en da sporen op den grond bewguii dat er toch niet meer dao drie roovers te Mu well Lodge lijo gewAest in d oaahl Tan Zaterdag zoodat zg vericheidtise QMCbteo te voren hen alag hebben voorbereid Zy hadden ook de gemakkelykat open te breken deur gekoieo om binnen te dringen Men twgfelt uf zg gekomen tgu met i a bedoeltog den eigenaar Tan Musiwell Lodgo te vermoorden Deze die op de eerste veedieping tltep zal geraeht gehoord hebben eii beneden gekomen zgn om te zien wat er gaande waa Hat buil ia tetterlgk geplunderd De bandieten hebben niet aUseo de brandkast geledigd eo joweelen geld en zilverwerk gestolen muar ook gordyaso lyuwaad een wapeorek achiU dergen een yseren bed sloelen tafela kristal eo vtiatwerk een piano euz hebben zij meegenomen 2g moeaton dua voorzien zgn van een groot en goed gealo n wagen t Ia de volledigste plundering waarvan men in langen tgd heeft gehoord Dat het bggelnof te Voleodam de wereld nog niet nit ia heeft de reede rroegar in de M U Ct medegedeelde hiiturie tan den Boffvrbakker eo den kBuitenpikkerc gelnerd aliaude de i oDkgeflch edeniii die ten vonden jare plaate bad Tbaoi il een kind van J M aldaar bekold gewetit lu het byxgn Tan keniMHKen moeKt hek bed worden onderzocht Men zou datirin een kip tindeu en deze verbranden Zoo gezegd £ oo gedaan VVerkelyk kwam ir tot grooten ichrik Tan allen een kip uit het bed te vuüreebyn tlocb zooder kop üi pooteu liet wai een boe veeren dat toevallig eHoigixms den Torm Tun een kip had Het beeiitjwerd verbrand en h t kind heet Tolkomen herateld te zgn tl t Twee halve broedera te Ueriogenbuecli waarvan de een blind en de anda doofitom il die band in hand elkaar geleidden en an Baohüfl offerden vonden de deur eener herberg Toor hen geeloteo Uit scheen hun niet eau te alaao en op heitellen vau l 2 A trapten zü tegttlyk eendikke glairuit Tan ongeTeer i iïO waarde in Da beide woeitalingen inUeu hun gerechte itrafniet ontgaaD Nbr Te Ooaterhout is de boeren bofatede metsohuur enz eigendom van den neer J B Oonsen e heel afgebrand Oe inboedel hooi stroo granen en eeue koe werden een prooi der vlammen Het vuur ta tte ook eeue arbetdersKOning aan die met haren inboedel ereneeua door de vlammen werd verteerd De bewoner der hofatede A Stadhouders wiens inboedel niet was verzekerd en atlei heeft verloren is thana tot den bedelstaf gebracht Den 4eo Februari overleed te Brassel zeken mevrouw B wedi we van een gepensioneerd kapitein van het Fransche leger Eanige dagen later worden de erfgenamen opgeroepen om tegenwoordig te zyu bg het afnvmea der zegels Tot aller verwondering ontdekten zy dai er een som van 30 000 francs verdwenen was De juiititie werd biermede in kennis gesteld doch bet door haar ingesteld onderzoek leidde tot geen reanltaat Daar de overledene den veuacb had te kennen g even begraven ie worden in de kleereo die zij gewoon was te dragen bevat de rechter van inttroctie opgraving van bet Igk In t enwoordigbe d van het parket en van geinigeo had de opgraving en het oudersotk plaats Al de kleeren der doode werden naowkeu rig onderzocht m t bet gevolg dat in een plooi van den rok ueu pakje baukbiljutteu werd gevonduD ten bedrage van 30 000 francs i V l8Va 50 Ëan honderdtal Deringdosodeii te Leiden hebben aan den Raad veraocht pen einde te maiea a p de gelegenheid tot danaeu die Zondags m de Gnhoorzaal wordt gegeven op grond dat de tBaffet Maauohappg t die bet g bou v eiploiteert bare cunsumtie zelve levert of van buiten de etad gevefttigde luveraiicieri betrekt zoodat de Uiduho wi ikeliera een deal der inkomaten van Troeger niiaaeu Harerzgdi klaagt de kBuffet Maatscbappy dat ze de pachtiom groot f 3500 ajaara er niet oit kan halen eo Tre t zii een vermindering Tan de pacht voor het derde jaar met 2500 De jaatitie aebgni on wb een ranoTdeoaar te hebben ontdekt Tot verklaring dieoe echter dat de betrokken aanslag nualukte en hei n achtoSer leeft en dua aanwyxiitgen kou doen tUeldt hi r nl de aauranding ond r KIst Betnwe Ali vermoedelyke dader ran den inoordaauftlag op den landbouwer V ia gearresteerd de 27 jarigs O B Troeger bg dien laadboawer in dienat lleeda teratond was het algeweene geToeteu vdat niet deta of gene laDdloouer doch iemand geheel bekend met Teraohillende omaiaodighèdea bet wanbedryf moeit hebbMk fipteegd n deze fermoedena hebben gel l de iuhechtemaouming Tan B t wiena poslüor zeer f el OTerpenkoniit heeft met de besohryTiug door den heer V vnn den io ADVKRTBBrriKN OPENBARE mm m ra GOUDA OM CONTANV CIELU op DINSDAG 25 FEBRUARI I8SU dea vMrmiddagi ten negen ure aan bet bnit Wijk K no 2b2 aan de l eptrêtraat ten overstaan van den te Haattreckt reaideerenden Notarit T 2COE2v£ AbiT Over do outdekkiog Tan de Noordpool dezer dagen gemeld maakt do N Rott Jt c de volgende opmerking Dat Naosen erkelgk op de terugreis ia wordt nu xeer waarschgnlgk Het telegram Tan den Briische vice con ol te Archangel Inidt b sHat ofaoboou bet vfoer al te beknopt ia Maar de reeda ingekomeu berichten ontvangen een niet geriugen atean in een dépêche door den gezant Tan Zweden en Noorwegen te Ann het Bat Hbl a wordt het volgende geschreven Ëindelyk eind komen WO waarlyk Hoe dikwjjla Wliiterdleost 1895 1896 OOU D BOTTI Dfll Directe Spiiurwegverbloillngen met GOlÜA inboedel eenen en verdere Hoerende Qoederen waaronder een goed onderhonden PIANINO gewerkt GOUD en ZILVER en eene belangryke party BEHANOSELPAPIER Te zien daaga vóór de verkooping a morgana van 9 12 en dea namiddaga van 34 nnr 18 81 11 38 8 11 48 18 88 1 44 3 80 4 08 ilOTTIXDi M C O n D i 10 84 11 01 11 08 8 S8 8 40 8 47 8 84 01 8 10 8 87 8 08 8 18 8 84 8 30 7 88 7 8 7 8 7 48 7 88 8 8 10 8 18 8 88 8 88 UOUÜK tUoidnokl HimmrVark OnpaH lollardu bttanUm Otf U Niauwsrkuk Moorilraolit oula 10 7 47 lt S8 8 4 10 88 8 8 88 7 88 7 43 8I 88 8 81 8 8 le u 8 18 8 07 7 48 oOUBi DlN H 4G 1 8 84 84 11 10 08 10 18 I 8 1 8 18 10 17 8 M 8 87 7 44 8 81 1 11 l Mll Osbll 7 40 S 88 0 8 87 10 10 10 80 18 11 11 18 1 87 3 36 8 47 4 48 t V 7 14 t 49 Ï4T M 1 4 8 47 11 08 11 40 4 87 8 01 U l H 848 8 18 Ï I 7 B3S 8 11 1 X i M K oaaehaaalrkaM aa te maUulyktlt poaumiildal faal Kaarea M n vooral damaa an Kladaraehoaowaik la da AMTatuut van C Rlllar k Oa K arlla Saalk Str 14 mtanUnefoad UU 00 aaam en rahrlektniefk vsftryttaar S Havrva tatiMsr ta Mbaasvirt lalaalarlsa aawis a üis tsaarsaMlaaMtir ei r i sM arat w OOl fll IJTElCHT 1 1 low 11 48 1 10 3 17 4 18 4 47 8 87 8 83 8 3110 18 1 17 7 10 10 18 1 46 y 34 8 08 8 17 7 18 8 48 1 7 1 10 3 08 S 80 4 48 8 1 8 88 f 04 f 08 10 U 14 11 11 8 37 10 61 1 48 Uoida 8 18 8 37 7 88 8 0 8 81 Uudair 8 80 8 84 WMllla 8 8 7 08 8 11 IMaht l t ♦ + f Naar laatonla 48 11 18 0 0 U 1 i MSTHtlM 10 01 lO M 11 10 3 31 4 4T AU 08 1 1 18 4 3 10 14 8 13 8 43 8 81 a 18 8 37 1 14 kmMiim cat S rTNirf n I Bl k r l ag Bak d p lokaal van ket HaiUleger aan da Lann baven alduir verwgderen Éen heilaoldaat die daarbg asniateerde liïp van een dier personen n eenige slagen op Peiflrsbng lUoterskidld naar Stoekfaolm en In IsBgeo tyd heeft men aan het Hof niet zooveel dauspartijen tbé s daniants an dergeIfike nitspanningen geboord als to dan laaliUo ti d Vermoedellyk h eft H M de KoninginHegeotes dit gedaan om haar zaater prinaai Ëliaabetb van Waldeck Pyrmont die thans is vertrokkeu te vergasten Deze WM een rgzige jonge vronw van 21 jaar donker van niterlgk bevallig ia bonding au manieren po wie het te s Hag bgzonder goed scheen te bevallen £ pnnsei kwam op alle partyen die de bo oodar cbeidióg hadden van haar te mogen nitnoodigen zg daoate er van het begin tot het einde eo als de Koningin Regentes het feest op een burgerklokje verliet bleef de prïnsea tot den laataten dana en vermaakte zicb coo kostelgk dat haar gracieoza hoogheid een der laatiti rertrekkeuden wai Nu achgnt bet dat wanneer er oen danspsrty ten hove gegeven wordt de cavaüeri te orco gewaarschuwd worden die de hooge eer zullen hebben met een der vorstelijke bezoakKters den eeueo of anderen dans ten uitvoer te brengen De oitverkorenen ontvangen dan eeu kennisgeving dat zg door deze of die pniiiBs of vorstin voor dezen of geoen dans wor n uitgenoodigd Zoo ontving ook een baageche edalmau de tyding dat hem de eer wedtji varen zou met prinaea Elisabeth de Mennet te mogen danaen Eilacie deze aebitieode eenwac be dana behoorde niet tot igu répert ire Snel werd etn dsnimeester ontboden om de verscbilteade paasen bugiagea strykagei en wendingen te leeren Doch bet giog niet zoo vlug en gemakk lyk ali de dun er zich had voorgesteld en vier d en laog sloofde de arme man zich uit vier dagen tang atond by zyn lichaam in alle denkbare p ooieo te krommen om toch maar de Menuet naar den eiseh te kunnen danaen Dat kwartiertje van genot en vertoon kostte hem vier lange dagen en een hooge danameesterirekening De baagsche winkelierawereld jnicht echter over zulk een reeks van feesten want sg vaart er uitstekend bg Chrisliania Terzoodeo WHuin deze o a aagt dat hem in desknodigi kringao verzekerd is dat de nitgebretde baodelabetrekkingen Tan den groothandelaar Kof jnaref het waaraebgnlgk maken dat de berichten over Nansen spoediger door Koesjnaref i genten dio door Nanftan a Kii en berichtgevers de beeehaafda wereld sollen berfiken Dit heldert reel op Maar al is Nansen op den terugweg het bigft nott de vraag of de groote ontdekking inderdaad door hem ta gedaan of hg de Pool bereikt beeft Wg uoe Len dit nu eeu groote ontdekking eeu paar dagen geleden gebrnikten we enigazinga schamper d n term spoolaportc misw hieu in een opwelling van ergnttii over de nitbaudige beweging die by be e tiging van bet bericht te wacbten staat an de zyde derzelfde periouen die een aledetoeht als van Parry zon heel erg loteresxant viodeti omdat hg op tachtig en nog een paar graden ia gekomen terwg tochten ala die met onze Willem Barentv Tan wetensebappelök groot belang voor hen onopgemerkt vuorbyg an Maar wg bekennen nu dat er in dia pootsport voortaan doellooa miaacbifo iet méér ligt dan een puur poi erig elkdar voor byjagen dat er ook mee ia verbonden die onweerstaanbare drang naar bvt ideale welke bet mooiste heeft opgeleverd waarop d menscbhtiid bogen mag want dat er aan de pool niets b izondera ia spreekt haaat van elf In Oost Siberië i het kooder op Groenland ia het lutereiffanter i m Maar toch de pool geldt of goh aedert eeo eeow nf drie alt hoi ideani vooralle menschalijk streven naar onderzoek naar bereikeu an t SLbynbaar onbereikbare streeling der ydetheid zoo men wil maar dau toch als een Teidiende decoratie ieta waarop meer menseben prya atetleii dan t bekennen willen Ën onze atervende eeuw zoo door een eclatant feit ala dit zoo schitterend wordBO afgefloten Het zou de reeks van anatogiën tuaschen onzen tyd en bet tydvak waarmede de middeleeuwen eindigden nog vermeerderen De tweede heUt der negentiende eenw ia nog ongelyk ryker geweest aan xchictereoda ontdekkingen op wetenschappelijk gebied en vernnftige technisihe toapataiugen en als gevolg daarvan kwam een ongekende uitbreiding an het verkeer eveoala de kennia der bemelruimten il ook onze watenschMrw i hetgeen erop den aardbol ia aangevnldT irdertig jaar v yn de iwitte plekVen byoa gehlel verdwenen van de wereldkaart En lui zou ook de Pool obtdekt o Men zou bi ia huiverig worden by de gedachte waar t heen moet met onze energie als er niela belangryka meer te ontdekken zal zgn V Vooreerst echter ia de Zuidpool er nog Maar boe nu met den pooltocht per lochlballoiiV Arme Andréel Men meldt uit Brandwyk Gister bHd de gerechtelyke verkoop plaata van twee in bealag genomen inboedels van Tulg liagen van Zwarte Antje van over de Ijek wfgena het niet betalen van koateo gerallon op hunne veroordeeliug in 1894 omdat r e geen aangifte hadden gedaan van de beunettelyke veeziekte mond en klauwzeer Haai de zoon van do eene weigerachtige een koe kochi voor de kosten waa de varkooping daar apoodig en kalm afgeloopen uiHtteganataaiido de vfg groote toeloop Tan belaugatellendeu hier aan de gaquaestie een Op het puut van yac hebben een lydeoajaar achter deo rug kwam het niet voor dat men al Tegen 1 uur verzanviden zich hoouerdeu voor de woning van den tweede b enkele ttiiBcheopoozett wanneer een haUstarrige te veel b od oaur den zin van het publiek iraa het soms waj rumoerig of iehooo altes zeef ordelyk en geregeld i afgelonpen Hier werden door een familielid 7 i tuka koeien gekocht waardoor de kosteu juist gedekt waren if Eergiaterenavoiid dam op verzoek personen om hun moest de politie te Schied r kapiteioe weder twee onordelyk gedrau oit hel October Tüd vao ürecinvich AanKevsDgeD 1 11 13 8 17 10 04 10 11 10 18 10 87 8 e l 7 11 8 88 1 14 8 44 8 08 8 18 8 18 3 48 03 8 31 8 88 4 10 7 80 8 10 B 41 8 88 8 10 6 17 17 8 84 8 41 8 47 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 11 10 11 80 lO lt 10 88 10 88 10 41 10 4 4 40 6 81 8 47 8 18 10 08 DEN II A0 GOUDA 48iViU1 861S 1 b 1 44 8 88 3 43 4 18 6 17 6 08 7 68 33t 10 17 1 41 10 31 1 61 l Ot 4 08 1 1 3 0 141 1 88 1 8 8 0 8 11 6 14 6 18 6 8 l 8e 10 01 l HaRS i il 7 10 7 43 8 30 a 88 Taoib 6 87 Z iSe U 2fir U 6 a a 10 43 1 08 a a t a o a a jw w Ouda 6 38 7 80 8 11 8 88 10 1810 6411 06 11 48 8 17 8 14 8 86 4 13 4 43 8 47 6 80 8 13 10 11 atojK ta BlaiairSk Kraiang ea NooMorp Lddackendui aa Hakaadorr UTBBCHT 0 pUD 7 80 10 84 10 84 8 08 9 07a lla a 36 8 86 8 41 4 10 11 84 li 8010 83 11 81 10 31 a a 10 44 11 07 1 11 7 60 8 11 8 1 8 88 Utmlit Woardaa Uadalralar Ociula 3 10 S 61 4 48 6 86 a 4 16 a 8 88 4 14 8 4 4 37 6 1 7 0 lUSTIIDl M a d U D 1 AKatwdamt at 8 10 10 41 1 11 noada 7 11 4 10 14 18 81 8 30 Btofpai ta Blmiri k tnuanf m KMldwp LmUkHdui ai Hakaadorp 8 84 13 7 46 4 10 8 10 7 48 8 4 aariKwid an joratig aa aao azeuaia aBoanag of nititora araehen thoiakomaada anakkaoda nau èD koeiac drook bat baacfaeid knag aga tidmh idala Kraag nan giatan had mn bafiuld ga Boodig I wm w at tid hada Wa hebban op Paokjoeng wal aan yaimbriek mau du maDkearda er dit eo dao waer dai aan an warl ar wa r nana ga gaprodocaard dan ma hat dikwgla ran aoo inierieoraqaaülait en had lalka bgamaakjaa da hat val aehan of het mat hgaoegiog tan jodoformpraparaten of ieta dargelgka gefabriceerd waa a D leTeriog aan het hoepitaat hokte ieder oogenblik en het eootract werd dan ook aerbroken en ga nit Peoang beateld aarvoor waer een afaonderlgk magatgntje gebouwd moeat worden Üok de firma RescUer trachtte in dan nood te Toorüen door gi aan Penaog Ie laten komen aa dit tegeu concurreenode pigien te Terkoopen maar oiettaganataande allaa niattageuataaode lelfa de aaooaa ija daad OTerkomeOf dikwgla klonk weer het irriteerende atidah ada Nb ia er van gonaertiamaotawege op bat atationa emplaeametit door het ptraoneei aan de werkptaataen raa de Atjehtram eeo gafkbriek in orde gebracht die met 1 Jan 1896 in warkriog zal traden Bet ia achter nog niet seker of de fabriek verpacht zal worden dan wal in eigen beheer zal worden geëxploiteerd In het laatate geval oiet levering van ga tegen deoiaUden prga ala andere leverancieri er voor bedingen Men kan bier rakeuen op een gaverbroik an ± 1000 kilo par da en in de fabriek ataan twee giniachiDaa a ltaemfictel die ieder 50 kilo per uur kannen leveren dua ieder kHo 1300 per etmaal Zalfa in t ge al éia der machinaa onklaar wordt kan in de behoefte worden vooreieo t Ia een groote verbetering en t ia de eigen lobnld an dan Chineaacben eigenaar der gafabriek op Peoajoeng wanneer bg zgn fabriek zal moeten alnitan dan wei zgn prijzen ainmerkalgk aal moaten vrrlaiten Nu 20 cent voor een kilo ga ia dan ook drommela goed betaald en onze geataarde broeder beeft zeker zgna Mhaapjea reada zóó op het droge dat een verdere winat hem vrg onveraobillig geworden is De brand in Soho U Londen waarbg acht menaehen omkwamen en veracbeidene min ot meer ernatig werden gekweit werd kort voor drie oren ontdekt teen teer weinig menicban nllhaoa voor die bnart op waren Da politieagent die op dat oogenblik daar dienat deed rag een ongewoon achgnaal in de bovenkamer van het hnie No 7 in de Chnrchatreet en vermoedende dat er ieta niet in dan haak waa bankte hg op da deur om de bewonara te wekken Er werd alarm gemaakt en vier minaten later toog de braodweer reada aan bat werk om bet vuur te heatoken Het bovengedeelta van het hoia waa reeda gehael in vlammen gebold de kamera geleken voor ovena zoodat de apoitgaaten geen kana zagen het huil binnen te dringen Vóór hnn aankomit waa een der bewonera de 29 jarige hear Moora wiena vronw en kinderen omgekomen zgn nit bat raam der tweedi verdieping gaaprongen Hg kwam terecht ap de ponten van een gieren hek en werd growelgk verminkt zoodat men voor zgn leven vreeat De beoeden bewoonater beapenrda nieta van bat gevaar en bleef in bad tot zg de vlammen door de zoldering van haar kamer zag dringen Toen atond ze op an ontvlnebtte door de voordaar Nadat bat vnnr voldoende bedwongen waa vingen de brandapoitgaateo hunne natporingen onder de pninhoopen aan eo bet bleek weldra dat aoht memcben waren omgekomen De bonding waarin de Igkcn werden gevonden aohean aan te duiden dat alle alachtoffera waren gaatikl alvorena de vlammen zelf beu bereikten Sen ongeboord voorval ia door een der Baierache afgevaardigden aan het licht gebracht Deze verhaalde dat een zgner bedienden wegene betchadiging tot dne weken gevaugeniagtraf wat veroordeeld De man hield vol da hjj ontchnldig waa en nadat zgn alraftyd waa afgeloopeo kwam hij te weten wie het aan hem toegeachreven miadrgf had gepleegd Hg klaagdan deze peraoan aan d eh had geen bewijzen en werd daarop wegeni latter tot drie maanden gevangeniaatraf veroordeeld Hoewal onlanga ia gebleken dat de door den bediende aangewezen man toch de ware achnldige waa en deze bovendien bad bekend en waa veroordeeld tot een jaar gevangeniaatraf werd den bediende dezer dagen aangezegddat hg zgndrie inaa tdan gevangeniaatraf wegene laater moeat ondergaan De man begaf sicb naar den oj oier van jaatitie en verklaarde dien hoe de zaak in alkander zat waarop ham weid toegevoegd Ja wg weten wel dat gg onaehnidig zjjt maar wat geef je ona een werk la D Hiniatar van J iatitie beloofd een onder oek te anllen galatten Te Haarlemmermeer worden de poatbeambtan van rgwialen voorzien om dan door de gebeeta HaarlemmeroMer twee naai daaga beatellingaa ta doan De 34jarige janiedochter J G wonende te Aalameer begaf zich Vrgdagmiddag te voet van daar naar Oade Welari g Daar weg over Leimniden netnende ia zg op den vrg eenaaoien weg die van daar naar Onda Watering leidt in bet water geraakt Door twee voorbggangera ontdekt werd zg nog levend er nit gehaald maar ia hoewel geneeaknndige hnip onmiddel Igk aanwezig waa dea avonda overleden Het meiaje leed aan toevallen Een origineele vergadering bad daaer dagen te Chiaaao plaata In het houl Sl Miebellea badden alle te Chiaito wooenre llalianen en Zwitaera die konden bewgsen dat zg minatena bonderdkilo wogeo ziob tot een gezelligeo feeatmaaltgd v raenigd £ r waren niet minder dan 23 gaaien een hewga dat het deo lieden daar zeer voor den wind gaat De lichtate der imullera woog 100 kilo de waarate 128 Date gewichtige man een lekeie heer Lilla werd tot eere voorzitter benoemd Hg troonde taaacben twee heeren die hem in gewicht het meeat nabg kwamen de Italiaansche apoorbeambte Garrone en de advocaat Stoppa Het feeatmaal was bgzondar achitterend de dikzakken bleveu van a avonda 7 nnr tot morgana 5 uur aan tafel vu amoaeerden zicb koatelgk Dat kon ook niet andera aar bet vette der aarde zich met het vetle der tad verbroederde 1 Qedarende den maaltijd waren de dearopeningeo en venttera van het hotel geïlleatreard met de hooiden van veracbeidene nieewagierigen die zicb iu de beacbouwing van het iu alle opzichten vette gezelecbap terlaatigdan Onder de biarhuibhondera en houdatera van de Zandatraat en Raamatraat te Rotterdam die in den laattteu tgd herhaaldelgk bekeurd werden voor bet doen maken van mnziek en bet toelaten tot danaen in hunne lokalen zooder vergunning van dan bargemeeat r behoort ook de houdater van het daoabuit genaamd De Hollandachn tuin f Jiè tot nu toe niet minder dan i Ab malen door dfo kaatonrechter ia veroordeeld wegens liovengeaoemde feilen en welke veroordeelingen een hedrng aan boeten vertegenwoordigen van f 807 50 bg niet betaling daarvan te vervangen door 5B6 dagen hechtenis Bultenlaodscli UVerzIcbt Het beeluit der Franicbe Kamer om over bet votom van den Senaat dieen te etappen ia daidelgk van bedoeling Ddbr te beeliaaen dat alleen da Kamer het recht heeft een votum van wantrouwen uit te brengen wil zg het minieterie weer op de been helpen en werpt tg tevena da constitutie omver Gelukt bet dan ia bet nieta minder dan een coup d étatc gelukt bet niet dan ia bet een daad van geweld die niet goed kan eindigen Oelukt het dan heeft da Senaat faitelgk opgehouden te beitaan dan moet de Senaat betrekkingen onderhoodeo met een kabipetdat hg tweemalen veroordeeld heelt Daarom it het een coup d état a een mitkenning van da oonatitutie die t ee Huiaen verlangt eo de beide Huizen zgn de oitiog van het algemeen atemreebt zij het ook in veracbilleoden graad De Timet correapondant get er op dat io 1877 de Kamer lu een aoortgelyk geval verkeerde De heer Lepelletier mtnitter van juatitie iu bet kabi et Rochebonet veraehaen op de tribune Doch de Kamer weigerde naar hem te hooren en met hem in debat te treden Ën het Kabinet moeat wel heengaan Indien de Senaat dit voorbeeld volgt de wetaontwerpen die bg ontvangt naaat zich neerlegt en weigert met de luiuittera in diacnaaie te treden verlamt hg elke polieke actie en de regeeriug zal genoodzaakt worden af ta treden Die hooding van den Senaat acht da tTimes ccorreapondent volkomen gerechtvaardigd Doch zoo ver tal het niet komend Want de correipoodent gelooft niet dat een miniaterie waarin de heeren Cavaignac en Lockroj zitting hebben een opataiid zou aanmoedigen en het gepeupel opzalton om naar het Lusemboorg te trekken en de 8 aatoren weg ta jagen Bet Eo elsche Lagerhuia heeft het adree van antwoord op de troonrede aangenomen De leracbe groep uit het Parlement heeft inbare partgvergaderiog van gitteren Dillon Ui voorzitter der partg gekozen mat 38 tegen 21atom men In Engeland ergert zicb het eerlgka deal der publieke opinie grootelgka aan den oppermacbtlgen Rbodea die ala preaident der Chartered Company bg herhaling de atrengate bevelen der Reiieering atraffelooa trotteect en dooi een karakterlooza pera om zgn belooverende geldmacht ateedi ontzien en zelfa lafhartig bewierookt wordt Van een weerhaan ala de aTimeac koo niemand ieta betera verwachten maar dat ook bat Daily Newt hel leidend orgaan der radicale partg dat nog paa zoo heftig tegen Rbodea en Jameson uitvoer plotaeling na bat koratondig verblgfvan Rbodea in Londen een totalen omkeer maakt dat ia een pabliaki largenia voor alle oprachta oatlokt daa ook aan daa a Daily Chrcaiolac de volgende kraaae outbueaaming Da tgd ie gekomen om ronduit te apraken over de criaia in Zuid Afrika Nu een dagblad dat voor een paar dagen nog het officieala orgaan der libet ale partg wat binnen eea tgdaverloop van twaalf oran ia overgeleverd aan aan man die door een groot deel wellicht door de meeaten agner landgeaonten mat diep wantrouwen wordt aaugeziaa die het hoofd ia van een Maatvehappg vaa partianliera avontnriera dia betrokken ia bg een vrgbuiterftocbt in een vrieodacbappe Igk gezinden en grooiendeela onafbaukelgkeu ataat nu beblMo wg bat recht te vragen wat ar in de toekomst moet worden vau de voornltkttevande partg Wg maakten da opmerking dat de Speaker die met getagde meaningen der gematigd liberalen vertegenwoordigt verklaart dat de verandering waarvan wg apreken met ontatelteuia i waarganotuen ea dal dia gedeeld wordt door menig aanhan ter der vooruitatrevande beginaelen Alles wat wg zeggen willen ie dat de liberale partg een keuze moet doen Wil tg zicb overgeven eau de daneeode Derwisjen van een ongezond Jingoi me aan een ataatkuude die veroordeeld ia door mioivier Chamberlain au zelfa afgekeurd door da Regeering dau kan g wel naar bed gaan Hat blad hoopt dat eenmaal aan hel licht Hebt zal komen welke duistere Ênaucieete middelen gebruikt zgn door de politiekeaviintoriert der Chartered Company an waarschuwt voor de gevolgen van Rhode geheimzinnige plannen in ftbodnaia De bekende redacteur Stead van de Review of the Beviawa dezelfde dia vroeger in de Pali Mall Gazette zooveel aentatie uekte met zgn nntballingen omtrent den handel io blanke ala innen verbeerlgkt Rhodes nit alle macht hg ia trouwene eau zgner beate vrienden Maar bedenkelgk ia bet zeker ala hg durft zeggen d tt flbodea zich trpow aan de voor obrilten van Chamberlain zal houden azoolang dia bein niet belemmeren en hg ziah in bet belang d s Lands niet aan de controle der Regeerin g moet onttrekken c Ziedaar du een man die hoven wet en Kogeering riaat Terecht meent Daily Chronicledat bet Parlement voor zulk e o vrgbeiterg ea ttreffelooze atatvnrodf eeu Blokje moet ateken door een parlementaigi enqiiAie Ie eiacban in aake de Cimpany voor wier charter bet Parletnent zelf verant oor lelük it Hofmeyr do leider der Hollanders te Kaapstad heeft in antwoord ep bat ha nit vau bet departement Kimberlry van den Alrikaanderhoud uearbreven dat enkel pgnigk plichtheaef hem gedwongen heeft party te kieten tegen Rhodes dien hg lange jaren ala zgn vriatid had heaehouwd maar die ham jamraerlgk had teleurgesteld Hutmeyr zegt ie hopen dal de donkere wolken die Zuid Afrika beiiretgen zullen votrbjjgaao door eaa onpartijdig eo krachtig optreden van de Kcgelacbe Ragaarini itaateond door de hereenigde Uollandtche en Ëngelache partg De aTimeaa beeft reden t gelooven dal de militaire ofSoieren die dr Jitraason op ïijn inval in de Z A Kepnltiiek ver e pU n voor e n krggaraad zullen tereebtstafin Dr Jaineaun zal naar bet t itily Newst verneemt verdedigd wordeo door dan beroemden advocaat air Edward Clarke In de roDnredo waarmede de zitting van de Bnigaarsche volkavertegeuwoordigtng ia gesloten wordt door den vorst erkend dat bet aan de loatebenkomat van den nllan te danken ia dat de oozekere internationale poaitie van Bul garge verdwenen ia Bulgarge verkeerd in het vervolg in een normaleo toestand De auppen welke door de Porie in deze richting zgn gedaan hebban een gunatig onthaal ontvangen bg de varachillaude mogendheden Ook den aaltan ordt ite rechtmatige tol der dankbaarheid betaald De gelukkige ontkoooping ilezer internationale criata aldua Itzen wg in beknopte telegraltcbe berrcblon moal tevena worden toegeerhraven aan de welwillendheid van den Czaar die de peet van prina Boria beeft willen zgn en de politieke verboadingen tnatcben Rutland en Bulgarge heeft herateld c t Is dus allee vrede in en om Bulgarge Doitaohland heeft thana evenala Oosleorgk en Ilalië den Vorat vao Bulgarge erkend Uit Weenen wordt gemeld dat de vorst tot Tarkge en Rusland de vraag beeft gericht of tg zonden toeiteumen in de proclamatie van Bnlgarija tot een koniniiriik IMide tuten waren daar achter zeer tetien Dit bericht toont welken weg men teSoBa op wil no de eaitle pogingen tot verzoening gelukt zijn De Voaa Ztg a zegt zelfa uraaracbuwend dat het Turk ge wel spoedig zal barouwao tot de erkenning van Vorat Ferdin ind te hebban medegewerkt iMicuwe