Goudsche Courant, donderdag 20 februari 1896

Vrijdag Zt Februari J806 346ite Jaargung Sociëteit Ons Genoegen Zondairsrust So 0896 JSieuwS en Adverieniieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTI 1 5 refreh i 50 10 Centen Urooto naar plaatsniimte E N worden geplaatst van pekten iedere regel meer letters worden berekend l e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ü k i met uiteondering van Zon en Fewtdagen üè prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 tionderlijke Nommers VU F CENTEH Inzending van Advertevtiën tot 1 uur des midii omdat maa hen t Maaatricht onaphondaljik aaraaadaa bracht Cogoae fin Bok t X 0 t w s ooojTAO nw BOlrf Tan d SaaiétA Aaonyöia iwwdt galcvwii la Tiw a l u MQiuida ftMaahMi tmi B Utar InkDiMt Tooviini ▼ w Iwi attMt rmn Dr P 1 yAK UAUSI BOOB ProaBlMoh tl r 1 30 DIUtHiUa4 TorbrfJibuv VJi IK U J V VVANK JM J MSLKBRT üostharei CommiuariaHD der Sociëteit One OcNotor brengen ter kenniew ran BH Leden ingerolge 4rt 30 ran het Reglement dat bg gelegenheid van de 5e AbosnemeDt TooneeWooritelling op DONDBBDAO den 20 FEUKUAKl 1896 de SOCIBTBIT van den ai inulii ES WR at genloten al xijn Nameni het Beitanr F QEBMAN fi Seentarit Qouda 1 Februari S90 Toelating van LocTÜngen op de Kostelodze en Bewaarscholen Ue COMMtaSIE ran TOE ICHT op het Lager Onderwijl iilfaier maakt hekend dat de InsctirUvIng van Leerlingen wier plaateing men met den l f n April 1896 op een der boTengenoemde Scholen rerlaugt ui geMshieden op UINHUAO 25 FEBRUARI 1800 des uamiddaga ten Tyf nor Voor rerdere bizonderhedeu wordt rerwexen naar de aanplakbiljetten Nameui de CommiMie i H tl DB VOORT StcretarU Oouda 12 Februari 189 A llerwege bekroond met £ ere Uiplom s üouden en Zilieien MedaiUei benetene Kere Uiploma Gouden Medaille en Cer tlfloate of Award of the World e Hjgi ic Eiporilion Oiitago 189 ie het WereldbroenHl Dniim lJ tst llonii Umi MELIANTHE UIT UK Machinal Fabriek DE HÜNIOBLOEM TAK II M van Schaik Co ge e tigd te Gravenhage Uesu middel i ol kan worden uitBevonden welke de Melianthe overtreft het ie OyUJBSltHUEPBLlJK het lieete middel ter wereld hetgeen de vele ei verechillendu bekroningen getuigt Het Teraacht en geneeet O JVJW r I l K K de treugste hoeet en erouderd bomtkwaleu Oadelflk na het gebruik der MELIANTHE doet aich de weldadige invloed gelden Het groote deblet eu de vele atleeten aan de MKLIANTHK beweaeo gn de overtuiging dat hare uit nemende ou geneiende eigenschappen op prge worden geateld De MELIANTHE ie verpakt iu Haoon van 10 ot 70 cte en ƒ 1 met gebmikuHtnwgiiag vooriien ran on HandeUmerk gedeponeerd a d Keehtbank Ie Orwmhag IMT Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Orogiit Markt loiuta E H VIN ilILD Veer t l B 126 te Gouia A BÜÜMAN UoordrnlU J C KATELAND Bo op B V WIJK htdi a r Ken waro Schal voor de ongelukkige elachtoffers der Zeltbevlekking tünanie en geheime nitepaltingen is liet beroemde werk Z Dr Retau H KLFBKVVAIUi i Hollandiche uitgave mot 27 afb Pra 2 gulden leder die aan de veraohrikkeinke gevolgen vau deie ndeu Igdt moet het leien de oprechte leenug die het geeft redt jaarlgk duiiend van een lekeren dood Te verkrggen bg het Verlaga M agaiiU te Leipig Neumarkt 34 franco tegen iniending van het liediag och in poebiegoU en in eiken boekhandel in Holland tteuds linelpersdrtik inn k KalNKHAf k 2oa MAANDAG 2i FEBRUARI a hoopt de WelEdele Heer H U BIJ BOOM i n Haarlem eene LEZIÏÏG te houden OVBR Dfc ZONDAGSRUST de afond ten M aor in de E oci t fit DK HKUNIE op fle Oostbaveii afgewisseld door eenige ZANGNUMMERS onder leiding van den WelEdelen Heer ƒ H B Upaanderman ENTREE voor Niet Leden der Vereeniging f O Cemiê TOEGANGSBEWIJZEN zoolang de voorraad strekt bjj J H van der TOOT Oouwe 187 HET BESTUUR FEMSCHE STOOMYERVEEIJ Ckeniisebe Wasstherij V II OPPE ili iMKK 19 Kruitkade Itotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van allu lleerenen Dameagarderoben alsook alle Ktndergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden eUK worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetlj gestoomd of geverfd worden onachedelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryien 25 gedaald Te stoofaien goederen als nieuw alleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week J F CUIJPÉRS Wt stcindc 37 Dt u Haag P IAI O S StciiHiicii Verlmre HeiKirc ini liuiteulandsche P 1 A N O uit de eerste tabrieken in ruime keuze Amenkaansclie H A H M 0N I U M M door direcle importatie tegen Z K K R L J O K priisen Inruilen van bespeelde Piuno s Agcni voor Güudft en Omstreken KLEIWEG t OlPjk PUIKE OUDE m SCHIEDAMMEK h GEIEVEE Merk I NiaH rGAi M PEETEBS Jz eohthew t K B Als bewijs vau echtheid ii OHohot on iHirlc stwVjoorjtien v n daif naam d P HOfiPE VfMmeng t Uwe KofBe voor de helft met EATIAEmZB S EÜEIFF UAL2 K0FSIE en gij bespaart 9S centen per pond Aan Zc iiiiwlyilers en Zeniiwzwakken Tbsns in de SBc opttge verBckenea vsn het boek De ZB Jeproatd en aanbevolen door de heeren l rof Dr tterlnlére Pnnj Prengrubor Uujardtn Bau metz P rij BoUCbOt l sriji uuwslektan en Beroerte ülddelen teJf voorkoming en genezing Het iloet van dit werkje ii keonii te vHrspreiilen iioatrent teri aard der fsDuwzwakte here oonaksn ea xevoli fla otidernelit to gtfea en genezing te vindee Het bandeit over bel bekend worden van de P iirBiotogi clie ontdekkinjT boe op de eenroudiKtt denkbirfl ijlde op ons leDiiwgetlel km ew rkt worden en wel met eon suijcca dat KooI wel een Rroot aantal uttatekende artsen ala de gjïnaeakundiga ieb Rath Dr Schering Htea pern aanleiding lot diacassie geireren heeft Gei Ratb Dr Cyurkoweoti Hel wordt iierhaire aan ieder die aao zibkelUken ky Heenen lenuwtoestand of Zoogenaamde KenuwtUihtlgheld Ullperstafarts Ur JeCbl Reenen l dt welke zirh konmurkt lioor hahitueele liootclpijn nli UppMstafarn Dr Soblesl K i graine congestie groote gevoeligheid opgewoni berarteOr Darseg Pa ije I denheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke uhef aruUrFrestier Aken i onruat en onaangenaam gevoel lerdrr aL zieken Uiitricisarii Ut Qroasmann die door Beroerte getrolten ij u aan de govoliaa an lyden Jdhlinsreu L IliitrieUarti Dr BoabaCh üirk Krankarte Ur Steingreber Charenton aTiiiii i r V Bohenbaoh IJorfu Dr ined Corrazza Vo netie ADgeville l ariji Lavabre i arüs Wille Taufkirchen Cabinet Areachon Fortget I onKac Quilloneau Bor deaux LabatUt Bonleaitx BOUgavel la Ker rière L Hiraohfeld Weenon Lieber Innabruek Hammer flauen Weiner VVecnen AUSt llroctoH Matusoblecbner Urito daar van igden loomeile aan periammingeni SpraakverlieB of moeielUk spreken Stuf held in de gewrichten en voortdurende pijn in oesdive partloele zwakte toestanden zwakte van geheugen SiapelooBlieid unr en die reeds genee Ikandlge hulp inriepen en door de bekende bujpinii lelen alt onthoudiugs en koudwaterkuren inwriijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing f betering verkregen einde ijk analle personen die vreezen dooriberoerte overvallen te warden m tUartoe re len bobben wegens veraobljnseleli van rourtdurend angStgOPOel beUeVeldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dtti eligheld flikkeren i donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden vai handen en voeten Tevens aan allen die tot de l OV ngenQerode catliei ori b van Zenuwlijdors behoorao onmede san bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte rervallende jonge meisjea ook aan gezonden zelfs Jei ige personen die veel geestelijken arbeid xfirrichten en die ds reactie Ier geestelijke bt zit lieid voorkomen willen dnngendjaangeraden zieh in bet bent van bovengenoemd boekje te fielten datfranco kosteloos te vor rijgan is te li Amsterdam M ÜLKB N a Co Helligeweg 41 UOtterdam K vak SANTKN KOI PF Korte fibofdaleeg 1 UtreohtiLOBItY k POKTON Oudegracht b d Gaari brag V M AMERSFOORT AMEESPOOBTSCHE MACHINALEl STOOffl BROOD EN BESGHÜITFABRIEL fitoom Automatische Wulgen Meelfahriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood vnn de tijnate soorten tarwe alleen met zuivere ouatiiorooraile liwle molk vermengd minstens drie dagen raalseh bigvende ia vürkrijg baar iu panvorm geknipt panvorm vlosrvorm hardvorm gekiilptvorin plaatvonn Engelsche vorm Dultsohevorm e Gallenvorm in stuk van 6 ct 9 ct PU 12 ot vloervorm ook van 18 ot en2 ot Als boven maar In Extra fijn geknipt vorm tot 7 lOV en 14 ot per stuk Prima Wittebrood is puik illubroori van besto grondstoffen ipniaal eefioutI roerend togen zooaonaamd melkbrood van aniloreo alleen verkrijgbaar in p n I vorm gemerkt door 2 keepen in elk einde van den rug 5 ot ÏVi ot ea 10 ot J Fransohe Stokken van peciaal gosolnkte b ste tarwe 6 Ct 9 Ct OQ 12 Ot Flin gebuild Water Tarwebrood blijft stoods smakeiiji door puike bloe is I alleen verkrijgbaar in plaatvorm gemerkt met eene snede tiver 1 deTrug in stnkV van 4 Ot 6 Ct 10 Ct 15 o en 20 ct T Ringbroed speeiahteu van ons 19 omgeven door ringen waardoor de sneden jonde I b ohuiton giiijkmi alB melkbrood 8 ot en als waterbrood 1 ot Gewoon Blankbrood i muider wit maa vaster on van dezelfde puike solrten tarwe vervanidigii waardoor bot oen reer voedzaam en gdedkoop smakelijk brooil is vorkrijgbnar in itilks van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct en 24 Ct Wij gohniilen alleen chemlSCh ZUivOr ZOUt zonder schailolijko zoaroo et gegarandeerd zuivere onvermengde gist welke dikwijl met aardappellaeel 1 en gips vormongil wortlt terwijl alle grondstoffen teeila in OnS eigen laboratorium naar hunno zuiverheid CU voedingswaarde Onderzocht worcfon zooiiat wg zekor zgn steeds het beste te verwerken ji Do dcpóthouders zyn kenbaar aau dépöthordeu en wagens roet do fabriekatiteU en I W 11 MEliltSlNG als opschrift 1 Vjgr GOUD V aen dóföthouder gevraagd franco vr aouteu ftinke proviaie BOEK Eir STEEIIDEUEWER a gromte vertcheUenheUl Rouwkaarten ea Rouwpost met PortefeaiUe Sluiting GOUDA 2U Febrturi 1896 E M vroaw ep da Nieawe Bivea woourhii il gisteren bevallen vmii drie leveoloate muulgke kindaraa Door de folitie alhier aga heden morgen ia beelag genomea 4 moutere botai op verooadea aa bedrog ia dan botarhaadel Meo ahrSfl ait Baaatraeht dd 15 Febr Qiateravaad trad ala spreker in one NotadeputaaMot op de heer P H Lambarte uit Anatardam Op aaet verdienatalgke vgu droeg hg voor aEen CaruevalabeaMe va Hr Ij Bnrrelbriack en aOnie oode Admiraal van Waramioi Baning tervrgl hg ten ilotteeanigi gedichten tan baata gal die leer den lacblosl apwekten Oou vooreilter aprak dan ook ie aller gaaet toau hg den heer Lamberte met eau woord van dank aan kartelgk tot vaerlianaa loeriep Da kapt Q P Cheriei van kal 5a rag inf la Utraeht aal bianankaft den dienit mat fieneioan verlaten Oialnaa twlaad e Baaatfaeht ilrdaa aadaiw dom van raim 96 jaar Victoria Rebateau die ala markalenlater in 1830 dan valdtocat haaH madagaaaakt Aan de univertiteit u Aniatardan ie algelagd bat theoretiaob ganaeakoodig examen door dau kaar F H da Qnwt Vrgdagaaaht jl oolalond te Berkaowondr ia da woning dia bewoond werd door den aehoaonakar C da J aan begin van brand Oalnkkig werd dit daor tn bnarman bgtgdr ontdekt en 4a brand epoadig geblnachi De N R Ct varbatetthelbariehlomtraDt dr htjii aldne dat aga vader hoofdonderwgier in Nad Indi ia geweest en bg elt op 19jarigen laaftgd agn onderwgiareexaman beeft afgelegd na eerat aan aan ooranata Amelerdam en later aan da kwaakeehool ta Haarlem tieh vdoibaiaid ta hebben TliegaD da aocialial die Ie Blaaatritht gavaagaa cit en neg aaoiga dagen atraf haaft te oadaigaaa ia naar Itoaroond OTargebraelit FEVSLLETAHy i UU 5 Neen ik heb eieU lagea Hitekel John Uitehel ia een leer aehtenewaardig nao Dna dae ia de aaak lot too verre ia orde nserkte de edvekaat aan Tegen koe laat iel ik mathet teatament homeeF legaa djie vier oarf Zoo taal gij vilt Oij iiilt mij allüd u huis vinden voegde Lord Dane er met eenPeawan gliw th b Laat ona dan aefgee tegen drie uur dan gaik u DU verlaten Myloid en hoop dat mija beaoeku niet heeft vermoeid Hg waa eaawelijka de kamer ait toen Lord Daae belde om hem terag te roepen Apperl ide Lord Dane ik ben neg al vermoeid ik voel mü leng cOo wel niet als deeea mor gen GH moet heden maar niet teragkoman De advokaat vond dit uitatel oQ oarriehtig en vroeg la het wel geraileo Mf lord om aii te atellen t ZoB kat Biet beter liJD om die aaak aoo apoedig mofielQk af ta doen Ik kan mij heden Uiet maet vermoeien waa het antwoord van Lord Dane Kom morgen tegenelf uur terdlt Zeg aan Hiwthorne det ik hem vooraqn vertrek oog eene wilde alen wij anllen eaa iadëae wereld aiet wedeiaiea Il lohrglt ait ütreobt Bg kat rooien van booman aahlar bat klooaUr het Hola ïaalmberg waM het obaarvaloriam gabonwd wordt beelt men biar op ongeveer 1 U onder den grond gevonden aan moiaiak vloer van kleine groene bruine en roode tegeltjae haogat waarsebiinlgk nil da 14a aaaw an van een kapel behoord hebbende tol hal klooater Doorgravende ia man daarna gaatnil op aan gralkalder waarin mea vier menMhelgke geraamtan vond waarvan do cbedela nog in gaven tooataad waren Bg da politie ta a Gravenhaga ia door den eigenaar van een hanrrgtaig aangifte gedaan dat ta Bgewgk aaiiga tot daavar onbekende pareooen dat voertaig mol paard en el hebben ontvreemd Giiteren toerdaa de nieuwe belittera met het rglnig dat door aga nommar bekend i daar ter ateda daor da atratan en radan verechaidaa karraa aan die eehada kragen Detar dagen atosd voor het kantongereebt te Haarlem tereabt aakara l J K koopman ta Haarlem woonaehlig dia ioh te varanlwootdan had ter eke dat hi op den 30an Novomber 1895 op da Bolermarkt aldaar ataanda met aan auneija galegeodhaid kaett gegeven tot het boaden ven harardepel door aldaar door 2 pareooen alk met i dobbelalaanan te laten werpen tarwgl ap elk van een Btak papier dat ia 46 akkan waa verdeeld een nammer en de naam van idn of meer voorwerpen voorkwamen en voorta bat totaal aantal oogen van da bovenliggende a de dier dobbeleteenen aanweaa welken prge de werper bad geworpen De werper moeal voor alken worp i eaatao batalan Ih beklaagde ter tareebtaittiog TerMbanan zijnde ontkende het hem ten laele gelegde telt te hebban gepleegd en voerde tot cgne verdediging aan dat de bedoelde handeling geen baiardepel kan worden gaooerad omdat iedere worp met de dobbeleteenen reebt gaf op een ptge en agne wtnat alleen hierin baetond dat de mlneta prge voor hem eene waarde van 3 aant vartageowoordigde tarwgl elke maat 5 eent bedroeg Do ambtenaar van het O M het feit bewaian achtende vorderde varoordeeling na den baklaagda tot aan geldboete vau f 3 aobaidair 4 dagen faecklenia Oa kantonrechter gieter nitipraak doende in deie laafc verklaarde dan baklaagda eobat De adrokut boog du aposddt liob n r ban waar hij wiat dat rerwhwdrae kli alsn ktm waebtC n Mitoksl wu en tid Atua Hy bogroatta den baar Apperlj nat df woordeo Hawthoraa aa ik liJD bet Mill gawordao mgohaur Wy rirzoekan u on A $ akta op ta aukao d over ta rlriftan Kq wfj biddaa bat gaarao soo apoadiK no i atgk afKadaao Dat kllei ia gnad aa wal niJD vriand harnam de adfokaat dia too ala alia baa VB ran k q vak RMFDt beiwarSD opwierp i fi daar waar u Diet beatondan maa er ii babalvs b tb Hawtbsraaaana lerda paraoou dia ataa in Imo laak haafi Ea datia Lord Dane Ik ben orartuigd dal tgo lordaehap oiata t en mg beeft Hg vn gaan beter p btar kanaao vin daa Oy bcbt dit giateren lalf toagaatémd mgnfter Apparly ik hab niata tegeo u Mitebal ongatwgfeld tou njo lotdaobap miader goed leraebt kanneo konfa Wriau ik tal er over u paar da n werk van naken Haar ala bat nofalgk ia m nbaer baddea wg gaania dat da akte oDMiddel k wiul opgemaakt Ik wenaeb dt Tolganda 9Cak dan iDböOdal te aaavaOrdao co Hawthorne wil r soo apoedig qiogoljjk af g a Ho ho saida da beer Apparly nen kan aan atiar too maar niet bij da borana fatten Men beeft aoaatgda taa naandan noodig voor dat nen is eanhuia ia Van daag an morgao b ik bet ta drak naar gjj kont ovarnorgeD tarufkonao lotoaaebaBtal ik net Lord Dana orer da taak tracbtan taïprakan MgidMer kanon Mitebal terwHI bjj dotfadrokaat doordriogood oooiag ik galoof doigjjjB aa dig aaa hek hem ten la te gelegde feil épgrond dat het door n iddel van het werpenvan dobbeleteeoeo de kaas verkrggen om eeuot ander voorwerp te ontTangao waarbg sakeregeldaom ale iaiet wordt gevorderd en betaald aoal worden beeehoowd ala aan vnn het toevalalbankaiyk apel en mitidien ala een haaardapal en dat tegen dete beeehaewiog nieteaidnel of elke worp recht geeft op een prgaen veroordeelde hem overeenkometig den aieohvan hel Openbaar Ministerie tot betaling vanaane geldboete van f S aabaidiair 4 dagenhechtenii en in da koatan B C De oondnctaar op den middagtrain van Oroniagen naar Winaehoten had Dinadag toen hü een partier wilde opeaan het ongelok van aan treeplenk ia vallen latwgl de trein ia éotle vaart waa De man kwam ia bat aand S reebl geheel ongedeerd etepte btj weer in n train die door een aoodram lot ataan Waa gebracht Bet gerechtahof te Amsterdam deed gi iéten itapraak in de bakende taak legen Walreveo 4en ax hofmeeeter der Omn e Naseaa en be eatigda bat vonuie der reohtbaok waarbg Walraven veroordeeld werd tot eene gevangcbiaetraf van drie jarea t Uaa meldt uit Lieoden Ogeje H eene vroow die van aalmoaaen aa van de opbrengst van eene kleine negwtie leefde ia hedennaebt op jammerlgke wgse om hel leven gekomen In den voornacht hoorden de buren haar kermen Ter hulp geaneld vandan ig het sertrek tot etikkene loe met rook gevuld an de arme vroaw met verbraade kleaderen en aan borat en gelaat met vreeaelgke brandwonden bedekt voorover op het bed liggen In dan morgenstond overleed eg Men vermoedt dat bare kteedereo toen ag bg de kachel looala ag dikwgli deed ut ta slapen met vnnr of lieht agn in aanraking geweaat en dat tg het vuur heeft willen dooven door tich voorover tegen de dekeaa en bat beddegoed te drukkaa Da lenloonatelling van op naaimaahinea dar Sïngar manufacturiog Compaoys vervaardigde kunetbordoorwerken wordt Ibana in Den Baag gakondea Na e Qravenhage komeo nog enkele grpote Nederlaodeche atedeo aan de heart onder welke Arnhem Utrecht en Grooingen waarna de verzameling in Zweden en Noorwegen ter becichtifiag zal worden gesteld wal ra da ile toeieggiQg aondt kuBoan gevau Ik maak talk eene baast met om in bat biii ta konao Hawthorne waniobt ar too ala gg weet too apoeilig moxelgk nf te konea OMa het ia ng allrao on da lekerhatd te doaa dat ik bet krgftea ui en dat geen andw mg zal ferdrin iaa Ik bab er dit gaarna roor oTar om daar tekar fan ia tjja ragnbaer laggande legda fa g aau brieQa van tien pond op da tafel BrieQ a van tien pand baddan 1 bekoorljjka oor den beer Apparl demaatie neoMben hebbait dit cwak en naar man gt adrokaten niet bet ninat Hg tag het bankbiljet net walgavatlan aan naar ataedi gatronw aan Cfjn ak wilHt hg bet bealiiaende woord met uitspreken Ik bfikea dat ik eenigen tnrloed heb Miieh ik geloof dat ik beloven kan dat gg paehter van Zaenanarttst tuil worden vettta mij wel aligd ala liord Dana tgna tontemmiag geeft Natolirlijk reyohaer Apperly Dan ïa da f aak gakloakcD nt ik weet flat tgn lonlaehap nielt tegea m bc Dus goeden morgen ngobevr en tijt vriendelijk bedaokti En kom OTernorgan bg mg MiuAtl Ik ui in dien Uiaaobeatgd da akte opnaken Ra hiaraade liet de advokaat bet briefje in tija leeaeoaar glijden laggcada dit kan voor da onkoat dtooen Allaa too avOnwel niet too vlot gaan all da sdTokaot verwacht bad Men kad van aan andarti kant ook banden aan het werk geala ea en i ziu den mattegaawerkiag ia woratelan hebben Omatreake tmwtUar tgd dat bet geaprek taaaehaB Jobs Mitobal aa de haar Apparljr plaaU had owldda RaTaosbird lek hy dao hoor M9otUj Daoa aiw Do kaaekt van EJ je rvada melding gaaaaki vu 4a of de Paryaeha rgwielea teotoooatalling gabpoaeerda brandspnit qnadraplet eaa li la bran4apail feilalgk uit teee tandem aafetiee gaaoa atraaerdL eao maehiaa die door twee brand aa maaaaa naar de plaatv dar onbeili wordt getrapt ea daar in 1 ii 2 minalan in orda gebracht kan volden om water la gaven da pomji frordt dan ook door de 4 trappari ia bewfKinig ge ifaakt Da proeven welke da Pardeeh brandweer net ieaa machina gaaa men beeft hebben eaa ahaolnat gnaitigaa nitslbg gehad Da walaratraal bereikte aal verticale hoogte van 76 voal aa werd ia haii tontble rich ing 100 voet var gevoerd D Ned Sporte veatigt de aaadaahl op dit ottjige loeatel omdat bat vooral in plattalandtgamaenten waar de intichiiing der braadbinaihmïddelaa id dan regel allertrearigat la onsehathara dianatea k o kïawgaaa d d nnla Tokajrer die er ooit gawaaal ia wordt tegenwoordig ta Frankfort doof dm chef I vin bet hoia Holhaebild karoa Willy Rolhaehill gedronken Toen hg bertialde van aan hevige iaflaaan werd hém door den dokter aanbavolaa o i i d ti Boogaareahea wgn ta driakao Hf wendde liob tot ean inwoaar van Fraok iart j dik bakaad aa am tjja oadea Toki ar Oeae zond den heer Botheehild 5 fteeschea aa verktaama lavona dal bg ar geen geld vaat witdi hebben fiaraa itotbaohild gaf toen 5000 marl afn de araea voor elke lleeak dna 1000 marl T Dl e4 Bi ii door do ofdooliig Eotiordui von nut I Ntd r Ddteh ondorwijun gtBOotoeliOf b ttoi ina om t odTiwtr ii aopou do tUllag TOD h t hoofdbeaioDr of r beotrgdiog too do boldtdiffhwd dar lebooljougd btttv ToorgMtold dio ijtomDgoo le wyiigto oil To gt 1 Üi beitrgdiog too bet wtogodrog dwr kiodfroO op doo pablitkaa wog bthoork ot do UAk do opToodiog 2 1 pw baotrydiog sol otoif govolg bobfeoi oto ifij nWt goiword goot iMt boi opaporoo rto do oOoloidiag tol ilk bgooodor gaTsI d m dodoiliog TOD dia oooloidingoo ooo do polilioodffii Biiumtio oa eoo mogplgk b t wtgoonoo dor écboiolüko oorMkon 3 m ofldorwgut U io h t bofoog tgoor toorUpgo4 lodoljjk vtrpliebt keonii U namoo TOD boil wftogodrog op ttroot wonooor bg door do poHtii of door bargon bioromiroot inglrilokt 4 1 Do ODdor Üi r ty rolgnni do wot k Toegd jink wongcdrog op itrul Ton tffoo den baar Pane koek niet eiaig vfrwooderd op oror ijjne vernetalbaid Kn ja hij i te bdia attOHle dir kBaeht ato daiykl tooh toaa da nao bleef aanhOHdaV Maar ik guloof Bi t dat bij Q te w onf tal willen ataan Wajia too goed bet bem U ngea leide Bo veaabrd larwgl bü bedaard naar biBnn ging 2ag dat Ik hab over taken kon aprak B D el kaOoht toa bet verto k voorbaan ni bieo bapaa d aljgoalagea bebbeu maar nu durfde by het mat I Zgf maèstar waa een groot naa de aansUj ada heer jran Dapaeheld gewerden Ik ut uwe boodeabap aan lltn baer Daoo ovarbreflr taide by knorrig Herheri Dana at koat ket ntoeila eao earltOB 4iim te i gatenl Oaoffnr Dana waa in da kleioe itkaBÉar ifaar wij bam reetfa Troager ootnoet hébben Ibg éii biet oadef batt g not van eanatigoarM glas mjn nai loM net den allBf jsaar ledig boog op da lafel en da baS BUr kal koofil Dal waa hl aét taaUiea tgd dikW tijaa bonding aa tij paste jbg sgo gelaat waarop de saorto van aOa dtefT tiatelijdan tieh dagelijks tiebtbaarder rerioaadaB De kB4 ht etoorda ben in tgn gepeins met da woo dan i daar m die EoTensbird ngsbeer kQ ia aoo onl aaehott ea dringt hier binnen onder voor vandaal dl t bij nel a over taken moet spreken ik teet waarlijk piel welke sakaa hij nat nij to behandelen kao hebbeo antwoordde da haar Dana ntanofgd i Maar laat hm binnen komen Mgiflieer dot begon Ravensbtrd toen hfj bio neakwam tondvr de ninety inleiding nen t dat iMtd Daait bat toatiaht over t jne taken grootaodaola BOB II oT laai aadert gy offgaoaaoi aijt 4