Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1896

mortal Da laatata airijd goachiadde toaacban MamiMb ao een gemaakerde lid van Neetlaodia Offlcfaoon bat daidalyk was dat de gt mankrrde vo r den Tnrk eeo liebte party zoa xgn had M miacb toch nog vyf mionteo da handen vol aan den tengpr o onbekend Heden avond zal aadermaal worden gewor fltald tnitchen M ruiacb eo Dirk er zal voor de variatie ook eeni up n amerikaanflob worden gebokit tuaaeben Niemann eu Wiegaiid Eanigeu tyd galadan deelden wy aan helhoofd dar pohlie al ona evoelea mede dat degegraveerde iteanen welke gediend hebbenvoor Ah vervaardiging der valache bankbiljettenvan f IIXM n t 50U niet op Java maareldera vermoedalyk in JËnropa vervaardigdwaren Hat onderzoek aobynt de juiatbeU van ona Mraiofdeo aan bet licht te hebben gebracht Het moet althana vry zeker zgn en in die riehtiog zon nu het onderzoek orden geleid dat de gegrkveerde flt eo n hier zyo ingevoerd door den Chineea Yap Ooan Tbay ea dat aan den Boom door dea verifiratear L na raadpleging mat zyu collega B verlol is gegeven on de iteenen waarvan de gravure wel oakeubaar zal zyn gemaakt geworden in ta veeren Ia dit zoo dan beeft de jnatilie na een ge wichtige aanwyziog in banden eu zoo at tpn alotte misacbieu lOog de vraag kunnen worden opgeloat of en zoo ja welke £ uropeaiien in de verfalMhiag betrokken tyo Hedert eeoige dagen wordt ook een nieuwonderzoek ingesteld naar de vulsche bankbijJettenzaak te Bangkalan in 1892 waarin deverdachten drie Chineezen door den landraadveroordeeld maar door bat hooggerechtahofwerden vrygeaprokeo Oogelokkig zyn de toenio bobli genomen lalacha biljetten vernietigdgeworden 8o r Hbl Naby Uaeht io den Eifel is goud geiondeo Hat vertoont tieb lu kleiae blaadjea en korreltjei waarvan enkele de dikte hebben van een apeldeknop Ia h t voorjaar uilen een groet nantal arbei lera in het werk word n geateld by bat l oudwasicben Hiiaatiga ppoed ia zelden goed Dit spreekwoord ward Zondag jl weder bewaarheid Van Oederkerk a d Amatel r den nm 12 oor een jonge sehnone wieirgditer en 2 jonuena ryder alt begeleiders Een waa echter de dame voldoende en di n ze liefst verdwgneo zati vroeg ie Ia het waar mynheer dat o in 25 minnton nanr Amaterdam kont ryden Ia 20 iteem ik het aan waa het antwoord ik tal mij aan t café de Berebgt melden en weg toog hg Nadat de ryder nit het gezicht was bad het paartje volstrekt geen haast en Uoewel ze dachten door niemand benpied te worden zag Bohryver dat ze voor het opstappen elkaar om beladen of het een Vertrek gold naar ïodië Aan t Kalfje dronken zy op hun gemak koffie an daarna ging bet naar da iBerebytc waar de Bnelrider mH geen vriendelyk gezicht hun wachtte Waar kom jelni vaodaitn vroeg hy barach 10 minuten voor halt een wu ik preaent en al dien tgd zit ik mg bier te verveten Wii hebhen on niet erveeld wel J vroeg de Vyderea en ttkte J op den wang langzaam gqredfu en aan t KatfJM koffie gedronken w konden u toch oïet Ö oaden maar aprupoi n suit hot wel warm gehad bubben Straks niet maar nu begin ik het te worden was het antwoord terwijl hy opstaande flauw groetende vertrok vait besloten op deu wyze nimmer meer proeve van snal ryden te geven 4 Vs Da heer Sutherland Royaarda de doofatomme wielrgder die in da vorige week van zün grooten tocht door oost en zuid Europa terugkeerde heelt aai de redactie van t N T d B c syn boek met doeomeuten laten WInterdIcB t 1895 1896 AaiM vaDgeD t October DIrccie 8 HiorwcgverblDdlQgen met GOUDA COUUi ROTTI Dtll 18 86 1 84 1J S8 18 88 18 40 1S 66 1 44 KOTtIRDAH 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 8 08 8 40 10 86 8 10 7 47 18 88 8 48 8 86 8 61 10 18 10 88 10 88 10 48 10 4 t 68 lO U 8 07 7 46 D CN H 1 A iHagt 6 6 1 7 07 4 8 0 8 88 9 4 1 0 1111 6 1 16 1 6 44 68 48 4 18t 6 17 8 08 7 68 ll 3S Voorb S 67 W 17 1 41 6 14 l Z wt n 10 88 1 66 88 aII 6 £ ZaT U 6 88 10 48 S 0 Qnyila 7 60 8 U 9 68 10 1810 6418 06 18 46 8 17 8 14 8 8 4 18 4 48 ff w I j L j u v a011B A DtN HAAB 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 4 88 8 64 SJ4 U 4 87 01 I0 08 18 10 16 6 a 18 10 87 lluuU 1U 0 8 8710 80 10 60 18 18 1 2a U 7 48 8 47 11 08 18 40 Z Zi 7 581 8 11 18 18 4 ïiorl a ll7 08 11 17 1 01 1 08 1 67 4 08 4 17 6 86 6 67 7 44 8 1 8 8 8 10 88 11 44 8 88 89 lO OS 6 47 4 60 S 88 in l atoÏA II BI iirök KnU eg sa Nootdorv Lnidiokaiidim Hakndorp ü T E O H T G o D D A 1 11 34 18 60 10 S I8 4 48 8S 7 60 8 08 7 10 84 10 88 11 61 4 18 68 88 10 4 1 81 4 84 8e 1 44 U 07 1 8 8 48 4 87 7 8 6 41 4 11 10 O O l DAi U TKtCBT 8 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 ll H 46 87 10 61 11 46 1 0 S 08 e O 11 D A A M 8 T I I B A M lO èl 10 7 18 10 11 06 1 l K 8 17 4 1 4 47 6 67 8 81 10 11 7 10 10 84 6 06 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 6 88 f 04 f AHSTIIDAM SOUDA I 18 10 4 J 4 10 W 4 at I 10 14 J O 8 0 7 40 B 4 iw k Knii u Mattda LtidadmdaB aa UtÜÊmiatf 9 41 11 10 ie i 11 0 4 4 4 8 1 4 6 gSJr rN ido ï L d di 4 Bl Uwtik Kntf üA a Itwliogto UitnffsQ BMiuiltditUuiugfMhMdt by OTcrtrediogen in de tebool 5 By da OTerweging door de rerbterlgke ni eht of MD kiad tal wordtn gntrmtt of tot dfriogopvoediag Teroordeeld di at md adfie te worden ingewonnen vaa dea oadflrwyxer TftD dak kind € Vojf Dtet fchootgaande kiadoren tot den swtiflDJarigeo iMftgd ii b t Teiblgt io eeoa Terbetambool eea betsr correetiamiddel dan d iiitdd leD dia tbaot worden uogeweitd 7 Het geregeld toezicht op zulke gaetrnfUo iji daft opgedragen aao ilaarfnor afz mderlijk aaogeatelda ao besoldigdu ooderwgiara die licb voor zulk aaae taak aaogebodao hebbeo Nordeaakjöld becht waïaig geloof aa bet gtroebt dat dr Nanaen de Noordpool zou beraikfc bebbeo Hg aebt bat watnchgotijktdat dr Naoien lu het Noordelijk deel tan de iUriifcbe Zee of ia de ttabgbeid vao kaap TaabayHakin in het ya i blgven ibekeo en later aiat ia loegaraaktt maar misncbiao aoordwaarti tot dan 78 0 breedtegraad ii gedreTen Hier beaft dr Nanaen waarseb j jlyk land gnTandan ao lyo rail met sled D of aneeawscboeuea Toortgazet doeb op die wyze beeft by luouilyk da Noordpo 1 kbuDan bereiken omdat de af U leggen afitand 1200 a 1500 kilome ar teel t groot il Toor sulk aan manier van reizeu Ia varatbüUoda wykan ran Paryi lyo van gemaantawage aebailpliataan met kacbeU opgericht waar arme dronimalif zisb kiiooen komen ir rmaa Deu inricbtiDgaa blykeo ecbter ia bat gabaal oii t te beantwoorden aan haar oafBiebliarand doel Zy tyn meeital bnzet door bat gemeeoita publiek Mao denkt er pn oTer de tookpiaMtseD weer af t ichaffeojdie een gevaar blyken te vormea voor de zadailykhBid da raiUgbaid en da openbare gezondheid Volgans den Staata Almanak voor 1896 telde de U K Kerkprovincie in Nederland 1043 karkelyka gemeenten parnchtëri en raotornten an 2445 geeatelykan Het aartabiadom ia vardeeld in 17 dekenaten en telt 272 paatoora 4 reetoran en 240kapelaaui en asiiatanlea te zamen r 10geeate1yken Hat biadom Haarlem ia verdeeld tn 18 aakea ten talt 214 putoora 4 rectoren 333 kapalaana t lamao 551 gaeatelykeo Hat biidom Hertogeubosch ia verdeeld io 16 dekenaten telt 245 paitnors 8 reotorin en 287 kapelaaoa te zamen 540 geestulyken Het biadom Breda ia verdeeld in 8 dekenaten UU 91 putoora 5 reatoreo en 129kapalaana t aaman 225 geaaUlykan Het bitdon Roermond verdeeld in 13 dekanateo telt I7l paatoora 29 rectoren on 192 kftpelaana ta tameu 392 geaatatyken lu bet gabael lyn dua in den 8taatitAI ouuiak bekend 2224 geeatelykan die met de sialanHrg belut zya Voor het Kerkelijk Ba stanr au voor h t onderwya in de aaminariëo K4 ft de Almanak nog 221 gtMteltjkan op Ta uman 2445 Sen nraaaelgka dj nam ieto ut ploffing heeft Woé adag plaata gehad in Yiedendorp een f arme buitanwyk van Jobanneaburg Uetgebeele iliatriot ia in da luobt gevlogen bjinderden hnittD liggen in pain Hel verlies aan men KbeDlavaoB ia vermoedetyk ontzettend Ëeo grooi aantal politieagenten en inwoners van Jobannaabfi g iJQ y rig in de weer om de lyken te voorichya te brengao In geheel Jobannaeburg ia gten 8t kale venaterroit heel geblavan 8 40 8 47 8 84 4 01 8 10 5 67 01 8 18 8 84 S S 7 88 T 88 7 8 7 4 7 88 8 8 10 8 18 8 88 8 88 ioudii MooritrtMihl NiouworVwk IK lla Rott nl m N HoUDrilRm kvallo Ku i rk k HuorilniAI Qoud J tH S 18 8 Ï8 7 10 07 10 Ï8 11 1818 48 uaa 87 7 6 8 08 11 Uu le 6 80 64 v Woerd 6 6 7 0 1S UtreoM 18 t 41 t I Nur Autardui 8 81 1 86 8 87 8 14 iLwtoidu C 8I Da gibkaran in Arena voortgeaetke worsteU weditrydev liepen kalmer af dan die toBsohen Memiach en Dirk v d Berg op d n vorigeu avond ISerit overwon Niemann Forat io 8 minntec en in den tweeden kamp won Dirk bat van den oottenrykaLben kampioanCorinvkj in 6 minntao Van laatatgenoemde kon andera met reebt gezegd klein maar dapper eu ving Vaut tut lot maakte de Ooatenryker een lolto sien mario o officieele verklaringen staan opgeta kand van de autoriteiten in verschillende groota plaateen in den vreerode zoowel van gemeenttlyke overheden t van de belt r o van wielrijderevereenigiogeit en doofatomm n inriebtiDgen Dfu HnAugoUoa ging hg van Amenfoort op reis eo reed toen ttobtereeavolgens naar Hannover Hamburg Berlijn Dreadao Leipzig Brf slan Waraebao Smolenek en Moakan hy wilde toen naar KonatantiDopel g o maar veranderde zyn reisplan omdat deze toebt Uvenagevaartyk werd geacht pr de rei ging daarom over Krakan naar lioemenië door Servië Hoogarge en Ooatenryk Bohemen Beieren Wnrtembeig Zwitaerlaoü door den Si Gothardtonnel naar Verona eo Turyo eu verrolgens orer Straatsburg KarUrnhe Frankfort Mainz Kentan UnB fldotf en Venloo Onderweg werd nOj telkens van het reisplan afgeweken zooals van DoBHcIdorf naar Aken wanneer de reiziger een instituut oor doofstommen wensrhte te bt snekan met het doel om daar lezingen te houden en alduv in zyn onderhoud te voorzien Het record c in bet redden van menseheoleveoB ia genlageu door kapitein Weiea van de Eiigelscbe stoomboot Belgitn Kingc wiea onlangs voor het redden van twee Franscbe Titschara e n geschenk aangebudan werd Hg dflze gelegenheid werd geeonvtateerd dat Weiss iu zgn geheele leven 979 achipbreukeHngen gered heett Aan iterglooD voor hepen die bg hioneobricbt werd in t geheel 216 600 galden betaald aarvao Weiw 17 500 kreeg D Londaoache eorreapoident der Arob Ct c doet het volgeode verbait van een echt ïlngetBch procea o ar een trouwbelofte nis de highlife kringen Watkiu versas Marjonbanks De aanklai ïster de beetd choone jonge kojrinte van de Uaietj wier naam Birdi Sntberlaad is op de plaaken en Watkin wanneer bare moeder haar de Tordorvenbetd der wereld voorspiegelt en de gedaagde aen zOun van de grooten dee laifds Het is reeds eenigea tgd geledeu dat men in vele zg Society papers de aankondiging deed dat mr Martonbanka geëngageerd was met Birdie doch op die aankondiging volgde een brief van lord Tweedmontb dan apa van bet jongmenscb aan alle dagbladen waarin het geruc it werd tegfogesproken Den volgenilen dait vertelde men ia bet Weat Eod dat Marjuubanks met mama op rein was gegaan naar Canada Dooh de gevoelens van onze koriate kwamen hiertegen in opstand eu mei een je geld of Je hand trachtU z j herstel to verkrygiu voor bet haar aangedane onrecht 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 8 80 1 48 l 6t 1 68 ril 8 88 6 48 8 50 7 80 8 18 8 60 4 08 e d D A 9 0 s a 18 40 18 08 Utraokt Womln Hitntêt e li J 8 in Jl Sl 84 Oa ada iM Hl Onze koHatea zyn tamelyk schrander in haar soort d w z zy geven zich nooit met paupers af Phjllis BrougbtoQ eene andere achoonheid verkreeg f 60 000 van lord Dt ng an onder precies dezelfde omstandigheden miis FurteBcoe kreeg f 120 000 van lord Garmoyle toen hg haar iu den attek liet en mi Birdie Sutherland dacht de meetkondige reeks door ta voeren door haren trouweloozen minnaar het compliment te maken om een cheque van f 240 000 van nem te ontvangen Als een dooeenr versta my wet want baar hart was gebroken Ën wat verlangend waren wy alien om dia twintig duizend pondeu op het getuïgenbankje te zien losbarsten om te boorqn wat beklaagde tot ïgoe verdedig ng had aan te voeren welke gedichten hij haar gnzondan had boe dikwerf by haar achter de schennen gezoend had O die üefde die Helde En vergeet niet de pleidömen vau da gednchtale advocaUn des land van Asquith den vroegeren minister van BinneolsndAChe Zaken en van den beroemden sir Edward Clark e optredend voor de troottelooze aanklaagster Ik zei trooatelooa De heldin van dezen roman zag er echter weiuig teneergedrukt nit toenzg den tempel van Nemesis met hare tnater en haren pleitbezorger biooentrad De gemuedeIjike rechter die weinig afweet van Gaiety koriaten knikt berredigend t pnbliak trapte op de galary op elkaara beenea an ekatf roogra om de heldin beter te kannen opnemen en de journalisten die allea weten ademdaa vrgaren keken elkaar glimlachend aan Gteen wonder dat Marjoubanks zich door haar onder het jok der bekoringen beeft doen brengen Als rena aoort Kosalinde baitengemaen alank en toch welgevormd met eene air ea booding ran xelfbewnstzün doch tevens innemandheid veracheeu cjj in da gereebtzaal als iemand die niet met zieh laat apotteii Zooala ly daar atoad was ay eene verperaooolyking vu de Muwet s 0a ne badioe pas avec l amoor laar coatnnm was tbe very latest ten miaate zoo hoorde ik twee soeiety dames fiuiitaren Hie achter my zaten blanw eerge g araeard m t git en een hoed om van om te vallen Dxh waar waa de beklaagde Dit zullen we nimmer te weten komen Maar wat doet bel er toe wanneer we hem zyne senaatie niet behoeven te benyden Ook zyn advokaat waa nergens te bespeuren De onverwachte verHcligning van sir Edward Clarke die ar zeer gramstorig oitzag was e n bewys dat iata nit t in dan haak wai Uit de andere deur verscheen Asquith en de twee groote rechtageleerden atonden tegenover elkaar ala twee kampioenen De Mikken van ieder waren op heide verdedigers van het recht geveatigd Sir Edward boeatte eau beteek en is vol Ie kuebhoeet die wii van hem gewoon zgu en deed de mededeeling dat de zaak Watkin veraoa Marjoubanks buiten de zaal in orde gebracht wai Mr Asq itb vertelde hetzelfde En de ailvokaten vartelden elkauder dat Birdie f 60 000 heeft gekregen ala ach adel oos telliug geeo gering bedrag voor flirtations met den ZOun van een lord De zaak viel in elkaar als een meelzak Uw correspondent stond te wachten wachten wachten twee uren lang en alles waa over in twee minuten De socicty dame van zoo straka die uitriep Hoe jammer 1 gaf vrgelgk lucht aan e n onbetamelgk doch algemeen gevoel Over den Sultan van Serdang te Medan overleden deelt het Bat Nbl het volgende mede Sultan Soeleiman Tarifoel Mam Sjah vorat van Serdang en onderboorigbe len werd geborau io 1862 en volgde zgn vader op in het begin vau 1889 waarna hy in Mei van dat jaar door de Uegeering in die waardigheid werd bevestigd Zgn bestuur beeft zich door weinig bijzonders gekenmerkt doch verdienstalgk maakte by zich door z n meegaandheid met onze bestnun ambtenaren wanneer bet betrof maatregelen van algemeen belang te treffen door zgn welwillendheid tegenover de beeran planters en zijn medewerking om de tabakaaultunr io zyu rgk te bevorderen Serdang is lang aoo belungrgk niet als Dali et ponr caoae want ia Deli beeft zich allea gecantraliseerd want aan de Oostkust baar groote beteekenis geeft maar by andere rgken vergeleken is Serdang zeker niet van gewicht ontbloot Dik heeft bet evenals da raeeate andere streken io dat gewast vooral te danken aan de tabakscnltnnr die in Serdang een 20tal belangryke estates van te zamen pi m 50 0 X bouwa grootte telt en een prudnct aao de markt brengt dat na bet Detische zeer gazocbjt is Zonder die cnltuar zou Serdaag weinig tebeteekenen hebben de vader vaü den pasoverleden Sultan toch die nog dan tyd gekend beufd dat zy daar nog vreemd was waa maar een gewone arme radja dïe iu eenbamboebuia woonde ea Soetap tot titel had maar mat de tabak kwamen ook rykdom enaanzien en werd Boetan schwr ongemerkt inSoeltan veranderd De overledene liet voor zoover ona bekend 1 geen afatamelingeo na dia in staat zyn hem op te volgen zoodat een jongere broar tydelgk den troon zal moeten beaSggen totdat Tüd i8 I U 7 68 7 6 8 0 8 18 8 88 8 48 8 8 4 80 4 40 GOUDA l M m tiret iiuli li 61 i i o S 67 U U 10 04 H0 11 1 10 18 111 7 11 80 17 J7 4 41 47 8 06 8 48 68 8 6 10 08 dt wettigt opTolgar dia oog aaD kind oei ago oMrdmjuig aal lijn gawordeo Dit jaar i gadoraDda deo nataoarondtüd Parga wader getaige i cwaeat tao aan aohoowapal dat het Md it i6 jaran na daa FranacliDsitaehao oorlcg niet meer had geiiea Da optocht met deo vettea oa beeft aamelyk weder plaata gahad la dao aloet werdea el praalwagau m maar daa 300 paarden opgemerkt Hel ear t trok da atoet naar het Elja aar preeideal Faure hem voor bet raam der tuaal alwachtte De Preaidant lachte laida iocQ kg beapeurde dat op daa hoogaten top nn aan der p aalwageai een hwlekgn een medewerker tan een ge illnttreerd hiad een photograph ucfa lAwtel op hem richtte Op alle praalwageoB bevonden aich rerkleedejournalieten Nailat den Praeidant tgn gemalin en agn dochter bloemen waren overhandigd trok da atoet rrder Door d paarden die te midden van het gatier en de boien van neerkletterende confetti acbow weiden ateigarden en acbtarnit iloegen werden verachfideu ongelukken veroorcaakt De bankbeiliende Dnbria ei de teekenaar Vi baille werden duodelgk gewond Van dan landhoowwagan i l een fignrant op het boofd van aan dam tu beiden bekwamen vry taalige kneniingan In het geheel moeiten een twaalftal inv ondan naar het gaathuii warden laiToard De fraaie atad Eiienach ia Thttriogen beheencbt door den Warlhnrg iiaen van Doitechlanda door pleitierreizigera mee tbezocbte ateden Men achat het aantal vreemdeliugeo die er jaarlyka het atadje beioekeo op ruim 60 000 Dit ia echter der eertocht van de tweede atad in bet groothertogdom Loiembnrg nog lang niet voldoende Eiianach wil een tweede BaTxanth worden Inderdaad heeft sioh aldaar een maataabappg gevormd luet een kapitaal van f 480 000 dia aich ten doel iteli van Mei tot Augnatnt tooneelvoorateltingen te gaven De gemeenteraad heeft reada een geachikt terrein geaohonkeo waarop een model acboowbarg aal varrgrao Te OAtterhroek bg Qroningan vierde de wad Homan gisteren baar 91en verjaardag Zg woont met hare twee roooa en vervult nog mat laat en opgewektheid hare taak als vrouw des hoiaee Een bril gehroikt ag nog niet Is bat buiawaik aan kant dan Iaat zg weerln8ttg baar spinnewiel snorren want ledigheid is haar grootste vgandin Bg bat verrioh4ten van graafwerk op een onhabonwd terrein aan het eind der me du Moolin dee Préa te Parps ontdekten deser dagen eeiige werklieden achler den artesischen pnt in de nahghetd van h t plein Robillot een aaer aterk vloeiende warm waterbron De op laat lan deo directenr der gemeentewerken verrichte peilingen leidden tot de rerraaaende ontdekking dat de bron ontsprong nit een reusachtig onderaardach reservotr dat kokend water bevatte Man weet nog niet io boeverre men van dete bron party zal kunnen trekken £ eQ iodnstrieel moet ecbter aan het gemeeatebestnnr de exploitatie der bron bebbeo versocht ten einde haar dienstbaar te maken aan een stedelgk openbaar badbois In een belangrgke studie gegrond op ds laalate waarnemingen der wetenschap en peraooolgka ontdekkingen geeft prof Herbert Donaldson van da Univeraiteit te Chicago eeniga intereasante bgaonderheden over de ontwikkeling en het gewioly der hersenen van den menscb Gedurende de eerste xeven levensjaren groeien de hersenen bgionder snel Van 7 tot 25 jaar ontwikkelen tg ycfa echter wat voinme en gewicht betr ft uiterst langiaam Tot daa 55 of 60 jarigen lecftgd blgven zg itationoairgalgk en na den 60 jarigen leeftyd beginnen zg merkwaardig genoeg snel aan omvang eo gewicht te verlieaen Volgens professor Donaldson is het niet mogelgk de intallecineele begaafdbadea van den menaob in verband te brengen met bet rolnme gner hersenen ofachoon lear bekwame en begaafde lieden over t algemeen meer ontwikkelde berstenen iebben dan anderen Het gemiddelde gewicht der hersenen van daa menieh bedraagt 1 kilogram 450 gram De Bchrgrar haalt als ezeeptiooeele gevallen het gewicht der hersenen van eenige groote mannen aan Thockeraj 1644 gram Cnvier 1830 gram Toorgnenieff 2012 ram Cromwdt 2231 gram terwgl B ron a hereens niet minder dan 2238 gram wogen Uit een nanwkantig onderzoek dat van geduld getuigt ia dan geleerden professor gebleken dat de hertenen en het ruggemerg beataan nit ongeveer drie milliardan vetelweefnli en tennweallen De aintnigaa van kat gehoor bet gevoel het geticht ena correepondeeren daarop en zgn waarneembaar door chemisehe reactiaaï de TOrming van gedachten van dan wil en ras denrenk is echUr in gaan geval taanaljiaeren Bnltenlaidseh Overzicht De Belgische Kamer zette de artikelagewgza behandeling vu bet tabaksbelaetingontwerp voort Art 6 invoerende bet beginael van een verganoingarecfat voor alle tabakaverkoopera werd veraorpen ten gevolge van staking der stemmen De verwerping gaf aanleiding tot een levendige discoasie in den loop waarvan de miminister vau financ Sn verklaarde dat hg ton aftreden als de Kamer bg tweede atemming haar bes uit tot afsahaffing vau den acegna op tabak handbaafJe zonder deo fiscus daarvoor een acbadeloosfltelliog te geven De heer Woeste recbterzyde deed zyn best de rechteriyde te bewegen hg de t veede temming over het geheele art 6 terug te komen op haar bealuit Daarna werd de zitting ot geheveu Alle mogendb den hebben haar toestemming gegeveu tot de erkenning van prins Ferdinand van Ualgarge Opuieuw komt uit Jobanesbnrg het bericht dat president Krngsr uaar Europa tal gaan De redevoering door den beer Chamberlain in bet Lagerhuis gehouden beeft naar de Standard and Diggers Newsc meldt den ongoustigen indruk verzach die door bet telegram van den minister gewekt was en te Pretoria een zeer goede uitwerking gehad Voorloopig worde ook dit bericht aanvaard onder voorrecht van hoedelbeschryving Veel juister dan de mededeelingen van den Standard and Diggara Newse komt ons de opmerking vau de Volksstam voor tVan zulk een reii kan natuurlgk niets komen Vooreerst pasl bet niet meer aan een president der Z A Republiek om te loopen achter Barer Britscbe Majattfits ministars Ten tweede als er bepaajd een conferentie nobdig is dan schynt na al betKeen er onlangs gebeurd is niet Londen maar Pretoria de plek om te onderhandelen Britscbe onderdanen Britache ambtenaren Britecbe officieren en een Britscbe pri jf conncil en ministars hebhen de Z A Republiek gekrenkt onder zonrlanige omstandigheden brengt de wellevendheid mee dat de Briteche rageering een vertegenwoordiger naar Pretoria stuurt om te probecron het gepleegde kwaad goed te maken Hel is bespottelijk om te denken dat de Transvalere per slot van rekening nog naar Londen zonden moeten komen om een herstel van geleden onrecht af te bedelen Want het denkbeeld dat Engeland feiteijjk de Buzerein is van de Z A Republiek eu dat da conventie van 1884 aan Hare Briische Majeateit allerlei rechten geeft kan alieen door krachtig optreden der Transvaalsche regeering onderdrukt worden Er is zeer weinig bekend gemaakt van hetgeen io den u iniaterraad onder voortiitersebap van Faure op bat EIjsée gehouden ia verhandeld Het Kabinet volhardt hg rgn bealuit om aan te blgven De premier heeft medegede ld dat de afgevaardigden dar uitstersie linkerzgde hem de medewerking hunner groep ago komen vertekaren De radicale afgevaardigde Samary heeft lich zoo werd in de con oirs der Kamer verteld aangeboden om de regeering andermaal te interpalleeren Dat aanbod ia niet aanvaard Het ministerie wil in ieder geval eerst de interpellstie van Demöle Vrgdag in den Senaat afwachten betreffende de ministerieele verautvuordelgkheid voor beide Kamers krachtens art G der constitutioneele wet Het moet oornemena tgn te antwoorden dat kat slechts aao de Kamer het recht toekent om over het lot van bat Kabinet te beslii san en dat het tich niet weoscht Ie begeven in een debat over de interpretatie van de constitutioneels wet aangezien alleen bet cougrea bevoegd ie tot uitlegging dier wet Daarna cal het ministerie tgn plannen vaststellen Er wordt gedacht over scbomiog van de zitting der Kamers waartoe de president der Republiek mits voor niet laogereo di r dan éen maand bevoegd ia Indien tosschentgd tonden dan de gemoederen t it bedaren kon nrn komen De Kamer tal Donderdag haar gewone erktaamheJen oortietteo Daartoe behoort in de eerste plaats een interpellatie betreffende de Franicb Engelicbe overeenkomat ten optichte van Siam De lerache antiParaalliateo die in de laatste jar a onder de leiding atonden van UcCartbjr en nadat deze om tgd te winnen voor tgn lelterkuodigeJP arbeid bedankt had het laulerahip aan Sexton aanhollen hebben Ihana wgl ook deze bedaokte met 38 tegen 21 stemmen den bekenden afgevaardigde Dillon tot hun leider gekozen In het geheel telt d antonomiatiacbe of bome rnle partg 66 aotiParnallielen 12 ParnelliateD en 4 nationalan daa te tapen 82 man maar de Parnellieten hebben een eigen leider in John Redmond zeodat Dillon zoo hg de verkiezing aanneemt alleen den 66 anti Parnellacten lot leider laf atrekken Behalve daor 82 antonomiaten wordt Ierland io het Parlement nog door 17 contervatieren 4 nnionitten n 1 radical verlegeawoerdigd daa in het geheel 103 larvohe mandaten Boeaeer het denkbeelil veld wint oni geaehiltao tneaobaa groote mogeodbedeo aan aeheidsrecfaterlyke uitspiakan te onderwerpen bigkt legt de Ind4p t opnieuw in de juaaetie ovyr Veoeuela Eerst bad men het denkbeeld opgeworpen dat ook Engeland een commissie zou benoemen gslyk de Aoierik Unie gedaan beeft um een grondig onderzoek in te stellen naar degrensqnaestie Maar waarom twee oommiasias daar én reeds voldoende zal ago en met meer apoed en heter gevolg het onderzoek tot een einde kan brengen Ia Washington is man van oordeel zegt een telegram in de Timee dal gamakkelgk en goede regeling kan worden getroffen Bet plan dtt door de rageering der Vereeoigde Staten sou worden aangenomen indien tg seker was dat ook de Engelicbe regeering het goedkeurde is het volgende Er zal een nieuwe commiasie worden benoemd met goedkeuring van Oroot Brittanje en de Veraenigde Suten bettoiinda uit twee EngelKben en twee Amerikanen welke twee Amerikane waamcbgnlgk twee leden der thana bestaande Amerikaau ebe commissie zullen tijn Dese nieuwe commissie tsl een onderzoek instellen niet om de grenzen vaa te atellen of een ackaiding te bepalen tuasohea Britsch Guyana en Venatoela doch om da feiten va t te stellen en een verslag aan de heide regeeringen uit te hretgen Wanneer deze vier leden niet tot overeeosteuiming kennen komen zat een vgfde neutraal lid worden benoemd dior den president der Zwitsersebe Republiek of door eenig ander persoon De oitapraken dezer commissie tollen bindend ign voor beide regeeringeu eo dienen als basis voor eveotueele directe onderhandelingen tusscben de betrokken partgen wat betreft het vaststellen der irrenilgn Wanneer dete onderhandelingen tot geen rasnitaat leiden sal de qnaeitie worden onderworpen aan da nitspréik van een rechtbank samengesteld bgvooriieeld uit de opperreebters vau Engeland en de Verrenigda Staten met zoo noodig een derde neutraal lid In een hoofdartikel beveelt de Timeai ditplan aan omdat het in vele optichten eenvoorstel is dat EnKeland met e re kan aannemen en op puoteu die nog twyfelachtig schgneo goede vooruitzichten voor een definitieveregeling biedt Salisbury beeft reedt verklaard dat bg een dergelyke combinatie van onderhandelingen eu arbitrage als de eenig afdoendewyze om de quaeatie te behandelen besehoowt toodat men mag aannemen dat de beide regeeringeu het io faoofifzaak eens zjin ors C eoweg die moet ingeslagen worden MAR TBBRIOHTKN QOQda 80 Vebr 1890 Ue i rsaiinisrlit kenmerkte sioh wser door sen flsuwe stemming en wein g hsndol Tarwe Koeuwacbe O i 7 Mindsre dilo 6 80 è 8 10 Af ijkeuda 60 i 0 Folder 6 80 i 86 Bogge Zeeuwsehe 4 80 i 4 K Polder f 8 80 s 4 10 Buitenlsndaohe per 70 k 4 s 4 J0 öerst Winter 3 60 i 4 Zomer 8 80 i 3 76 Oievsllier 4 80 k 6 60 Hsïsr per heet S IO 4 8 per 100 kilo 6 40 a Hensepiaad Inlsudsob 7 i 7 86 Buitenisndsobs 6 60 ii 6 76 Kanariezaad 7 6 i 8 86 Koolzaad 8 4 7 86 Erwlen Kookemtou 9 i 9 60 Niet kakende 4 BnilenJandKhe voererwlen per 80 Kilo 4 76 k 6 Boonsn Bruice boooen 11 4 11 60 Wille boonen 4 Ouivenboonen ƒ 6 70 6 0 Psardeahoonen 4 76 6 Msis per 100 Eilot Boni Amerikasnsche f 4 60 i 4 76 Uinqosolins 6 78 4 7 ïozsnisn 6 86 il 6 60 VciiauiT Melkvee weinig stnvoer bsodsl en prijteo matig Vette vsrksns red sanvoer handel vrü wel 16 i 18 ot per half KO Bititen voor Eufteland goale samoer handel vrü vl 14 a 16 et per half KO Magere bingen oeds aanvoer handol vrjj wel 0 40 è 0 76 per week Vette sokspen weinig ssnvoer bsudel blijft steeds Hsow 4 Kuobtere ksiven goede aanvoer bandel vlug 6 4 8 Pokkalvoren 4 Aangevoerd 11 parlgen ksss Handel fry wel Ie i ual 4 ie eaal 8 4 4r Zwaardere ƒ NoordHol Isadscbe 80 4 Boter red asavoer handel vlug Goeboler 1 46 4 1 66 Weiboler 1 86 4 1 6 p Kilo BnlfgerlDkeD BtBiid GEBOREN 18 Febr Adriaua Maria ondera H Scboemaker en A Treels Maria Patreaella ondera J P Snel eo J Verborg Beodrica ondera A Hooimeger eo W Beebeen Carolina Maria ouders J A Koster en W J E de Jong 19 Adr Unns oudere P P Borneveld eu J van Wilganburg Gl ietje ouders I Mogendorffeo H de Jong OVEKLEDEiV 17 Febr J Simmers 77 j 18 M A l ambert 2 j W M Ameai 10 j 10 m 19 M Valk 8 m J Btaa 12 j GEHtlWD 19 Febr C J van Hofwegeo en M van dea B rg I T de Braia aa C Verboef BMttwqk OVERLEDEN A Keieeboom 2 j C van der Wolf 10 w MISUWE A van OS È Muoh TuUear KWweg K 73 GOUDA llAiirs van Amsterdam sleUia V Terkn A 7 Vs Vis 104 601 7 J C 114 4 4 V lOO is 8 80 780 80 M 7 100 001 144 ♦ lOOII joo r 7 118 1 1 8 101 4 s 1 0 77 a 10 lOl s l oï t 148 1661 18 10 61 loav uv 6 10 108 108 60 14 816 808 l08 i IO 1081 108 11 IM s l 0 V 114 1 FKBBl ARl VaolBUNn Cen Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 8 lioilOAa Obl Uoudl 81 88 4 Itslik loachrijviog 1808 81 6 ÜOSTZHS Obl in papie 1 1M n 84V dito IU ailvsr 1808 6 PoaruoiL Obliit met ooupoe 3 dito lirkst Rvsuilu Obl Bloneul 18 t 4 diu Oeoona 1810 4 ilitoby Kotba isa 4 ililo lilj Hope I88 0 4 ililoinnoud leen 1688 i dito dito dilo 1884 i JFiajB PerpeL schuld 1881 4 Toaltil Oepr ttenv leen 18 0 4 Gee leeeing serie I I leo leeainx serie U uinAra IllF v obl 1891 6 Muioo übl Buit 8eh 18 U 8 Vanaiiiau OU 4 onbap 1881 Uaiw L O Pr Uen eert an Holl U Spoorw Mii sand Hij lot KznI v Ht 8pw aand Ned Ind Spoorwegn asod Ned Zuid Aftik Spn aaad 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTi Llt apoorwl 1887 8 A ilobl 8 C t Zuid lul epwmü A H obl 8 PoLa Warsohsu Waeiun tand 4 üosu Or Buss 8pw M J obl 4 Balllachs dito saad Pulosva dito aand 6 Iwaog Dombr dilo sand 6 Kursk h Atow gp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 AmaHA Cenl Fac 8p Mi obl 6 Ohio k Nonh W pr O v aaad illlo dilo Win SU Peter oM 7 Denver k Rio ir 9pm oen vjk Illinois Ueelnl obl in goud 4 Uuisv k NssbrilleCerl v saad Melioo N 8pw Hij lebvp o l Mbis Kansas v 4 pet praf sand N Yark OaUrio k Wesl aand dilo Penas übio oblig 8 Oregon CJslif Ie hvp In goud 6 81 Psul Minn k Manil obl 7 L a Pao Iloordliin oblii dilo dilo Lmn M Ie byp O 6 Ua ai a Cso 8oulb in v ssnd Vw ü Rallw kN v leh d o O Amaterd Dnnibua Mij ssnd llollBrd TramweK Maal sanil Nso Blad AmsteriUm sand H Blad Hoilonlsni ssiirl Hai nit Ütail Aiit i i piiii4 a lt 8uil Hrytel M S lloKii Tlieisk lli fdullt lloa llai h 4 OosTSjiR StssttU ttinx 1880 I K K ObsU B Cr ISSOS jpsKit SlaOlsilrM 3 l J8 Nm v lies Hyp pobl oA ADVKRTENTIfiN Heden overleed onze waard broeder en behawdbroeder de HoogedelOeatrange Helr JAN ta die MEKB in leven gepenaiooDeerd majoor der infanterie 1 VA DM MEER J M V4X DWiMBKB TiiaoT va Patot StC TAS D MPB J J ran OH H8BR DlBBITa Ooudtt 19 FebVnari J8M Etnigt ktnmigtvmg