Goudsche Courant, vrijdag 21 februari 1896

Zaterdag 22 Februari JHfNI iVo 6897 34ste Jaarsranis mmxm goimnt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uit uve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitiiondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 25 franco per post i 70 Afionderlijke Nommew VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst v u 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatMruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd Ut D hst medegedeeld en ik beb hom onmiddelgk L voorfaeta om bet van ben over te aemee H dat niet mism 7EBED07I1 C3 OTJIDA op MAANOAU den 9 MAART 1696 det voormiddag ton Elf ure in liat Koffiebun lUAaHoniE on 4e Markt ton oieraUan ran den to fIaa$trecM reHideerenden Notan J KOËM A fin een goed onderhouden van waterleiding en Tele geroalikea voorzien WddllflS EEF EN TUIN un de Nieuwe U en wyk N no 103 to Houda Kadaitor Sectie Ü no 1460 groot t Are 20 Centiaren met een nitgaog in een gang daarneTeui Uet hoia berat 4 Kamera Keuken en Zolder Te aanraarden bg de betaling der Kooppenn ngen Te beiicbtigan de laatate drie werkdagW iMr den dag der Telling ran 10 tot 2 ttr en op dien dag tan 9 tot 11 ore Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN Toomoemd en agn ook to bekomen ton Kantore ran NoUri FORTDUN DROÜGLEE VER te Oouda DAMES Mode Arllk lcn en Ginieeringen op elk gebied HAUTE8 NOUVEAUTÉS FOUENITUREN rnor NAAISTER8 en KLEBRMAKËKiS hekentt yoedkoop i i notitie KlIlliK fWRTEEttlMCJ 0LACÉ HAN1 8CH0ENEN 41 KOUSEN t$i Hoklsen Hlomêen Trieolê I Kdikiüi en Fanltsie SchorUn m nu WISBRUN è UFFHANN 2 Lijders aan Danw ii Haarworm drooge Tochtige Schabbendaawwortn en het met dece kwaal gepaord gaande loo ondragelijk laatige Jeuhen der huM alaook elke andere fauidiiekte wordt onder waarborg genrnen lelia bg ben die door niemand genelan konden worden door Wt Êiebra ne€hte to4 OnnehaOtHik Gebruik Vitwendig Prij nee gulden Ned Ct tegen Tooruitbetaling per poatwiaael ook poettegela waarop toetending Tolgt Trg ran port en inkomende rechton Verkrggbaar bi de SI Marlen J rogerie Doitaehland Jiobt hertem Wa Ia it baatt tawruTini t AMnatlali lyaalaapiji fca Mar Mi Expeller Ifit laaatkelMiBMlaaalavaatealaiea Jffl aaaal m aleak la ta4at kii aala s s Mnrlihilxpeiter Pl a M aaal n aaat sa M 35 de Haaali Taaiktaéaa b ia aiaaita Xiwttulgii au by F Ad Rlohter A Oa te letterlan Te Uouda b A WOl Kl Marl l A 144b m DK LAAT en VAN SON apotheker Harkt Geen Grijs Haar meer nBBlrT DE NIEUWE LONDON doet da grijce haren binnen enkele dagen aerdwijnen maakt het haar glanzend en acht beirt het aitrallen en ueeml de pelletjea aan het hootd Eiaoht op d n hala aan dan Saeon i H DÉroai Verkrjl baar in lacona ran t 1 S0 Jt 0 S i A CU rs tabr de Papief molen U Gouda TE KOOP eiVRAAGD met Tuin p een der be c s tan len v t lOUDA Htaaiidc minstt nH Kamers bev ittende Hneveii onder No 2 02 aan het Uureaa de er ourant CEMENT LiJM LI IMF alle voorwerpen unbrfekbaar a it en koit JO cent per flacon KIESPIJN TINCTUUR geneeat binneu eenige oogenblikken de heTigate KlE8PI N Verkrggbaar togen 10 Cent per Flacon by J van UUH Klt iwei il Ma WESTLANI 8 JHE HTPOTÏÏEEEBANE geaeatlgd to GravenKagt Teratrekt Gelden op f Uppotlteek en Terkoopt PaiUftrMreil Tan 1001 500 lOÜ 9F1 5 i ltchtia in ten kantire der Bank en bg de Heeren Montijn di Co J HOOFT lliAAFLAND Ue Directie I j rijERPKliS ROIJAARD PAJRXJai f FriDtemps HO UVEAUT te WU Tenoeken de Oamei dl oni fattlnaireerd modealbum Toor het WlBtae loan noeh alet ontTanjen hebben dit to willen aananuteB aan I JULES JILUZOT P r i t lletielTe wordt dan omfaaad grati e franco toeneionden Hfl i ellingen Tan af 85 ffaaca ttI Tan all kftat T aan hm met B Terhoojflnf üttipijlliilinlnr li ÜMiidnl 1 1 TEGEN MAAGKWALEN gebrek a eetlunt i nteehte iip iiverteerinu beu ik gaarne bereid allen een Tan reien aanbevolen DRANK k tel m $ to noemen welke mg ouden man Tan langdorig lyden bevrgdde C SCIIKLW Oud Lfleraar aan dr KeaaUcbool tp ERFJ BnaaWINKELiC KOM hl UI SlIIO lVI KVl UM illlll I Agentuur bg de Firma V Het bett oaMlw l lrkaM rfBik makktlykst potttmlddal vooc HMrt n vooral damtt in Klndtrachoyo vtrkU de Appretuur van C M MHIlar Ct m V B l Beath 8tr 14 Men l tt VN VUU op naam en fabriekamwk Varlryiliar ky H ri n lfik ll rt in lt HWlrt lataitWiM iAms Mttida SavIporMlruV tan K HkikkmaK V d BOSMAlleGouda Het groote aantal zenuwkwalen terwyl trrena ens wr 5MaT jKC ia Sltf vi TUabofeq m bemat u di ondervtii lfBi ondtn door d ii wn one v iiidh t br KaauWttSauats d ondervtiidjni opgndaan jn tan l jartM p t ï E Tr V ÜÏÏ I a U naakte oovMl op i K d S a STdaa OVER ïiENUWLIJDEN EN BEROERtÊ SSk ïIlïï iüL 1 S vm ehS l II m CïïVv t nl t 11 1 Fïm Ï 3 Ï 1 a aaalé In Fraakritk n vBla uderan Kï aït Toert BetroilBli werden D nóa liidaa aaa da ea ICaaaaarvaa tuonle v rlaMileHii anvirawaaa tel tfreSnn iwara tentval eielalia elHiM miAlê aie aawrMto mu aertameaa M ValMlMIlïJriw n utl a u a r 5l ïlï oadar eaaaakiindiie behuidelCV ie eMl rilo r Zi k v V ïJSa r 1 S fc ïaTi S £ K T Lr llw rtiii mur w k vindl m u durin waUiacbaPDaUika Tarbaadalldgaa nit d HMdlaaha bi d M di 1 n i ii JrTri J ZrrjfZ leHfl anvirawaaa lel tfreien imr T V fJ awaheHIU ïwekle vertaiekhlea v ï Miü r d llni JteereMl etju nur door de bekeade ail4 lTE bebbeD en ten alotte rij die vr ii cvMIra TMr lhmeiru r £ i C M1 l t ll ei Heeee aae IJeeti ett ï ieKl£ l j Ir i raee e e teiiike reictla Uiai 1 V Co HeUiiewea dl olurdue r K van wrE KOLIrr inolheker Harte aoobtaea 1 n TOK OodepaeSt l il de SïïdbnStF 1 2f J ÏK aMil b n dIüu le l i i n telUTO ƒ deVr IWr aaWÏiïaSa tan wttaa daar de Hadlaaka JartJ aevt 4m XUwtrmn 9leri iji b hr M AMERSFOORT AHERSFOORTSCBE MACHINALE STOOM BROOD EN BESCHUITFABRIEK Htottm Aut mntl rhe WnlHen Jleeltnbrlek PiJD gebuild Melk Tarwebrood van iletijnatas iqrtaii tarwe allvfu mot mrera 1 I iiiaf eroomHe lirela iii jll rerinfiind iiimeleiu dna lafcaii inalech lilijreade ii Tiirkryg baar iii panvorm geknipt panvorm vloervorm hardrorm gekniptvorm plaatvono Engelache vorm Duitsobevorm en OallenvormUI Huk au B ot 8 ot pn 12 ct vloervorm ook van 18 ot en 24 ot AU boven maar la Extra fljn geknipt vorm tot 7 107 en 14 otper stuk Prima Wittebrood u pmlc wittetiruod an bost f rnH lilair n speciaal conour 1 raereild tPiraii MiKönaamd limlkbrooil ran aiidBreii alleen VerkrUgbaar lu pan i vorm gemerkt door 2 keepen In elk einde van den rug 5 ct I VI ot en 10 ot Franlohe Stokken aan spri tanl taiolukla brala tarwa 6 Ct 9 Ct en 12 ot I PUn gebuild Water Tarwebrood bign itawU imakaigk door puike bloem alleen verkrijgbaar In plaaivorm gemerkt met eene snede over 1 l den rug m eiuki ran 4Vt Ot 6 Ct 10 Ct 15 01 en 20 et N Ringbroed api eialiteit van nas 11 omxoven door ruiden waardoor de aiiedan ronde Leiohuitra iiaiijkon als melkbrood 8 ct en ajfi waterbrood 7 ot Blankbrood ia mmdar wil maar vaater en vao detalfde puike aoorlen t rwa rervBdidiKil waardoor bot e m seer ocdtaam an icoadkoop am ikel jk brood U 1 vlarknjKbaar ili aluks aan 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct en 24 Ct ij itebruiken ailurn ChsmiSOh SUiver KOut aoiidar echadalgke Ettarco an gegarandeerd SUivere onvermengde gist elke a kwijU mm aardappalmaal I ril ifipa armenild wordl lerwijl alle iininditolTun ateeda in OnS eigen laboratorium aiwr hann laiverheld en voedingswaarde onderioobt worden I loodat wg lekor tgo steeds bet beate te v ei werken Da dépJltbouderi aijn koijl iar aau di potbordpii en wnf ena mal do rebriaketltflta tin I W II MKliBSlNn all opiohrift V or OOUIH oan di ölhoudor ïe raa fd franco vrHi iiten flinka Gtebr Stoll werck s Chocolade en Cacao DoalfflatiKe door dt nieuwsts uitTindingen op nuu hinaal geOted Terbeter4 hbrlMtle en uitaloitand gabruik van nt en tijnste grondbtoITen aiandcerm jen Terbralker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbertteniwaardig fitbrikaat iiauwlieu ig bt antvruordc de aan den inhoud der resp ËUkfttten De Firma behaalde 27 Brerets als HofUrerAïicier 44 Eere Oiploma B gouden enz Medailles een beiwys ran uitmuntend qn fBbrika t Keeds lS7i schreef de i ccademie natiunal de Paris Notu Toui d eernona ane H 4 llle il r pr mièrc cI m en oonaldératton aa▼otr xocUanta flabrloatloo da Ohooolat bonbons variaii eto to Slollwerok t Cabrika ii verkrijgbaar bij H H CnnÜseors Baiikotbakkers enz enz GtnentlTertegenwoordi r f oor Nederlaiid iuiïiu Mattenülodt Amsterdam Kalveratraat l Oa L BOEE EN STpiïïDEUKWEEE im gr00t tierichel4enliel4 Rouwkaaxten en Rouwpost met Portefeaille Sluiting A BRmKMAi ZI GOUDA 21 Fabruari 18 Op dt htdail alhier gehoudau aerplicble profioeula hangatankanriDg wardan waan atnlla uDgebodao Biarrio tgo gotdgekanrJ Hainricli bruin oud 8 jur aan C Ondgktl WaddiBgiTMD Agamrnnon II atekrlbarige brain oud 4 jur aan A L aan Doraur ta Waddiogaa S Jambo warl 5 jaar aan J 11 fan dar Torren te ZaTeahDiwu i Edo bmin 7 jaar ran Jb aan drr Spek ta Moercapalle Othello roablai drie jaar an D aandar Spek te Moercapelle Carolua iwar ti j r ran C Oudgkte Waddingateen Voer bat gutaren te Utrreht geboudauaateaiamen nuttige bandwerken ia o a gailaagd niej A Unrgeradgk alhier Bedankt aoor bet baroap bü da Ned Hera Kark t Ooods door da Manarelt te Scharpenvel Qald In de algameene rergadering der Stoomboot Mi Boikoop Waddingsaeen Gouda bleak uit het aeralag aan bet beatotir dat er in 1885 eene tainit behaald ia aan i 1731 71 waaraan op aooratal ran bet bealunr aour aflebrgaing I SOO en aoor het rraerrrfonda 1 432 9S werd beatemd terwijl aan de sandeelbondera wordt nitgekrerd 4 pet De toialo opbrenifat der boot wa 1 7746 77 i an die met inbegrip ran rente haisbour enz f 8072 99 De iploitaliekoiteu bedroegen f 6i84 7I Tot commiaaaritien werden herkolen de bh F Hermai Fr en H Orereynder ta Gooda Door bat te kort draaien kwam Donderdagmorgen te Waddingaaeen het rytuig aan dan heer a d D m aanraking met aen hoekbuia waardnor aan paard en rgtnig groote achada erd toaiiebraeht V d D zelf kwam met den chrik rrg Da ftaad te Aarlandaraeaa baaloot in rijna giataran gebonden aergaderiog ingarolge art alinea 2 der drankwet aan da regeering bet TOoratal ta doen tot verlaging ran bei maximum der te rerleenao aerguDoingen an dat fEVtLLiüTO 8 ia foort zeide ile beer Daite Daarom kom ik u om uw inrlovd b Lord Daoe ferioaken Ik weatofa ZeenMBarutt te pacbteu aa ik koop dat Lord Dane of gg daar niets legentuit habbea Hjj eprik onbeiobrnomil niet alt iemand die eene gJBit Traagt maar ap dea toon sa iemand le iioht Ravenabird bad altü l een irer onafhaokelijk karakter jtahid diaar sedert meo Jrt beecbutdigd bad aa i it zeer loegauomen Eii bij bad zicb bierdoor waaraebgalyk tin aohtiag van bet publiek varvorreD ea lyit goedca aaam henrounfn Hat wilda er bij de beirooers van Daaeibald ui t ia jat ieoMod dïe xulk oeaa onifbankalgke bonding liad echutdig kon zija Wat ugl rï eaiobt gy Zaemaoirnit M paeh laaf riep de beer Laaa fwbaud uit Ik babiffker eau doEiJQ aimen maar daar onder niet den u et laboord Ik ban er niet zoo alt de anderen openlijk oor uit gakomaa dat ik er werk van maakt mijnbeer anar zoodra ik hoorde dat d herberg weder r rpadit zou worden bab ik er in i geheim met HawtWoa over geiproken Ik nrtang eiodalgk wcdar aaoa broedirToDiBi te tiodan Stdert ik van het De ifeiBoanitj beeit maiimum ta bapuleit op 0 aOtH xifleo Eftit g irbil over ds uiileg in van art tB der draukwet erd giatereo voor h k ricbti hof ta i GravVnhaf e b bandidd iiitturolga de verw iaing door dea tJoogen Rattil nnnr dit tlof rao de unk ran eaa parsooii i Aarlaa datveeo die u het lokaal wmriti zyn broeder lea bauHel droet ia hier Itmouadan enz en waar hg Toor dien broeder die i sank waarnam tonder Na verhoor van beklaagda en een paar getuigen meendo advocaat ganeraikl jbr mr Vau Fanhuyi dat van dau wil van den broeder om iterken drank m het klt in Us rerkoopen niet gebleken maar dat bfkl zicb rolkoman bewtiit waa met den verkoop eeoo atrnfbare daad te p egen Dtt vraa e i ToUloende roor eena raroordealiug welke hg vordarde tot eeoe boeta van f 25 Mr J J Barnett L on da verdediger betoogde dat de wei bedoelt to itraffan den ver kooper die eigenaar io niet deogeiia die dïti verkooper rervangt e conctudoflrde tot ilraffelooffaeid Uitspraak r Maart Men aohryft oit Eakbniz a Zooall reada korteiyk werd gemald ii bg de Srma Slnii en Groot slblar onder Inding van dea hrtt Laaktdma van Puruarend eene norton wel geflUgan watke brougaa levert Ueede op em diepte fan 40 voet verkreeg men gaaboodeod water daar mat bet waier veel tijn loopxand opwctda boorde men voort tot op en diepte van 100 voel man verkreeg nu ean kraehtigro belderen waterstroom bf t water ooder e n aaovaukelbken druk van 3 atmoflfeeren werd opgevoerd tot 17 5 d M boven da omtiogeVide hlooten uf tot 5 5 d M bantdan A P Vervolgao werd eon tweed pUb van onder vortrtien v n knpergnas om bet loopsand tegen te houden ingealagen tol eeu diept van 40 voet Boveo beide wallei ia n gaeren ga hoodwr gf pUat t met een inhoud van 5000 d M mtÊÊsmtÊÊtmÊmm kasieel werd weggeiondeo beb ik te v ii eef ieia geKoobt Oy tiet Joa niet naar een anderen dientt uit Dat lou mü ook vee betpeal hernam Havenibirii Wie zou iemand in biaa wdl n ncirea die bsBohuIdigd wnrdt ttjn voormaltKen meaater vermoord Ie bebbenF Er xtjn meoichoo mijbhrer Herbort ik vraag u om vencbooniog mijuhear ik wilde leggen mijobeer Dane die mg uog rerdeDlci n Manr ik heb bovendien nooit plan gehad om een anduren dienat ta loekeo ali ik kapitoin Dane verhef Ik heb liu in Zeemanarust Witt gy uw i eat doen om het m te bezorgen mijaheor lender op zgae vraag te antwoorden seide du heer Dane Rareiabird ik Uegrgp njet waarom gg Ie Oaaeabeld wilt bigven Niets bu t u hter gg waart hier vreemd toldat gij met uw Mtster op het kasteel kwaamt als men mij was het dan ook onverdieud beaohulditcd had zoo aU u £ oit ik sulk eeue plaita hoe eerder hoe beter verlaten heblien nam mijn aanbod gretig aaü maar na verloop van een paar d eo vtèranderda hg van loon sn weifelde bb tuaiefaaa oig en Mitobel Keen mgnheer antwoordde Raventbird kntoi ik verkiea hier Ie bljjvbo Maar om Zeemansrust te pachten dieut men geld Ie bebbep wierp de beer Ovne hem lagen VVelau ik heb in da taatale jaren een aardigaa stnivar overgvapaard Kawthome weet dat dil geea beletsel tat ago Maar Hawlborne beeft m lee gk heet gebod vervolgde Ravenabird Ik ben de eersie geweeet aiu wiun bij xqn plan om hel h ii te ver Qeae wordt gevuld io ongeveMr 14 mir xtio dvt ppr uur rtiioi 350 d Kd gaa wortli verKreg Eergisteren erd hét gaa vo r ln i xarat tot buishnndeli k gtihruik itar ii fn l ii S de woning van dau bevr Gr ot don gchiH l dag btd men konkgna i n den avonds hrandden d pittxni ut durcnilB 5 our Het broogas methyl ai f tnf of hcht koo waterntof vermengd m t kloinn hoeveel eden Tan andere gii si ii hf ft etin eigenauilt en lï or woigoxin gelykende o di n T4u pMro um en verbrandt mat pen blauwe wwinig ichtg eiide vlam vo4ir er irbtmg moet meu derbalvf kou jfi g hrii keii h ta xoo erkrfgAn i aagloeihcht doft in sterkte wi img ouder voor woon lirhtgati Hel water vitn tteide wellen i oor drinkwater totaal Dngasfhikk toowel vour men i h all four dier het bnvat e ne ta arouia hoe veelheid droogro t het water vun 100 vo t liaf 1 980 dat van 40 rock l 480 chloor en ammoniak De kosten van aanleg bedrtgea ongeveer 900 galden Vete smeden tgn gewoon ua een poard beklagen te hebbno bgiia den gohcelim hoef af te vglen Zoodoende wordt jMÉ r do glaxnurlaug waarmee de horf bc Kt ii en dia dient om dezen te beicbermen weggenomen da hoef wordt daardoor aau nadeeliga iniloedeu blootgesteld dia boefgebrekan kunni n ao vaak luUeu veroorMkoii VVio paurden met cbüooa Imeven wil b hbao wu achM dfte dagulgk fiiuk af MiMr glazuur mag men nimmer door vyteu w nem n I De afdeeliagen der Tweede Knmer hebben benoemd l it rnpporlenra omtrent de wetavoor stellen bqlreffHiide de verbetering van hel knnaat Gout ïerneuiin ontHU ning ao een apoorwog van tte dftln naar Zoid Hei irltind provinciale heffing iii Limburg an wijziging ener provinciale hr ffing in Z otund de heeren Cunrad Sand rf Hennequin MirbieU en Van Dedenia Voor de grena erandering tuxichen Leiden en Leiderdorp OvgatgHee en Zufterwunde de heeren Drucker lïool Donner Borrt t n Rutgers en voor da opnehtiug van KamerN van arbetd de beuren Loltman I ely Pytlemen en HeMt Da gemeente aar el igt in procei m t de gebroeders Figéu aldaar Toen onlang tonMteiumtntf werd uegeven aan een coöjfBrittinve bouwvi rt eitiging om hni tn te lo tt n iii het Letd che K r ler tm liet John Mitehul fou uen unmuntend psohterign markka Orfoffrjr Dane aati Cn ik uint minder hernnm Uavsitsbird tlswiborne is daarvan overtuigd maar hij twüfeltofMylar l sis hg mg nog st eds verdenk ds herti rg aaifunlj ml willen verpscbten Hawthnrae was liarig vooM uitstel en gÏDg toon xotuk r zich te bedenken tot Mitohsl den vijand over Oeoffry Dano wilde sei gen M vlonl houdt u nog steeds oor schuldig maar hg hi ild xicb m er het Ravenaiurd vnurignan Alhoewel fyjrd Dane mu lo den b iiiione verdaebl en dnt was nntuurlyk ii bul dunkt mg ntetwel ibogelijk dat hg dit nog doet sedert bet beweMU au bezworen ii dnt ik op hut oouenblüjpHt d twist pUati hftd lil de herberg wits Wi g mg de l erberg vorn ichleH luijrihö T Dane Dnyloe heb ik do mnohl nit t gg tgt in rm verkeerden waan iSedtiri ik de vrrmoedelghs erfgrnaem tau mijn wat ben iHat hg veel van zijne zakea aan mg over manr hij hevU m mei gtmachtigd om zgne huuen te tirparhlen Wilt gg mij lan uws roonproak scheuken mijnheer f e beer Dene aarzelde J Ik zou n die gaarne beloven Baveaabinli ia ik wet t zeker dst het u niet 2ou baleu Behalve dn hij al lUn niet sen vooroordeel tegen u beeft opgevat beeft Lord Dane uift gaarne dal men tmi taken inlait en zelfs van mg dutdl kg Maar gt oudt het toob kunnen U proevan WU kunnen den mUlag afwaohien bield de man oen C i kuot u gernil op ene telearMtlllDg voor V trin hu aartje baaloot de gt in euU di n 1 owontTi Vin d t kwartUT een uitgang ie Tar Al l ffen IM dn i Nadorsliau en daarom bek iigt iMn ind vaurtje te ov Tbrngg n if hi nrcn FigÓA WNar chiiwden dat ig alt tu Uhendn rt cht op bet aUluiten vati de lun d t met ïuud n toelaten eu heten d Uan auD weeri rgden diclii moleen doch de gi meenta stoorde xicb dtaroan niet besteedde den brugbouw aan en onimefrde d heer B Figde Ie orgen dat de afatuitingen Dinidag waren op g Tuimd tiillnnde g andera met den sterken arui din opruiming do n gearhieden De heerfu Figée verxoohten de gaineeoke op knrien termgo ta mogen dagvaarden dit werd oegeitaan en de rechthsnk h att uu tieatiik dat de afahiiliugeo door dn g l roaHer aanga bracht diior de gemeente met mogen worden weggeruimd voordat uitsprnak is gedmio io bei dHarop al of met lechlbabben van die gebroeden Volgena inlichtingeo Kaaa uit AmarUtat De boterbandalur J S vaa der Meuleo ta Gorr dgk beeft uit Amértka a D rentankua ontvangeo wel he een gawiebt heeft o 87 poud QiMklittiit au amtiak ÜO eaer goed Vermoadelgk ehter ral dei kaa tie Hollaudach a u de Ëngeliobe m rkt met epoedig overvleugeH d prga ii oauielgk 40 eeota bet pond iiKr IS geen twgfel aan nllea itoat loa en wankel indien de cbri t ttjkü leer ni t oadrukkel k wordt gebandhaatd Al Ins het Ceotrem f Vuikomen waar tonden wij leggen Met hangt er erhter maar van f wat ineii oodtr de cbriHtelyke leer verstaal i t iniverr onvtrvaUobta leer xojals Jfiae die predikte de leer van eenvoud van lietda vergevenag xindbeid t geuover da diapiik gevallenen van opb u ing en troost fnn t i wgdiiig aan bet algemeen aonc r soiien van rnn en stand vau xelfvfrlotHsbftitng eo xeltnpoffftring leu bati van a len Dak wa bok doel van die leer Al wat WM aobiig goed i lag daaraan ken groodflaga MuHr wnt beb eii velen er van gemaakkf R n panidte liereidon Als het san mi Ug dan zou bet erna nnditre laak tgn maar het hangt alleeo vaa l otd Dsue af Er volgde eene pause Eavenlbird cwerg alsof liij n ig 0011 aiider antwoord wao itle t hfj hüjd t doorttnageoden bhk unbewrgalgk op den beer Oaae gevestiKiJ Daar gij er evunwul up soh nl te slaan uiik met ign lordseh p iprekuo besloot de laateta Masr Ik ks u ol bepalen wsnoeirr want bij wil lang utet lederen dag ver laken hooren apreke Als de uak nii t voor moritenavood tea gnen gunste beslist ts wint John Mituhel bel voegde ItAViMiibird hem toe W flnu dau tal tk voor dien i jd met c yn lo iliiihap spreken ImbIuoI reittfry Dane Kfiiiftfi uron na du geiprek tfieldvn ile dienuboden pari op hel kasterl Danr De lr urigr gebeurte oisson d e wg vermeld hebben hadd n fleb zoo spuettig iia i lksar opgnvulgd en de difaslboiisfl waren daarduer natuurlijk verplicht gnw eai nai in zulk eene tille af onilering vsii de buil Dweretd te laven dal de aunt iniiigheid hen hartelijk begon te vervelen g hadtien dssrom beitelen om op faou eigen houtjo oene soiree te geven bet zou a n lamiliaar pArtgije ign van goede kennisten er waren op lyn hoogst een half duz n goileu genoodlg het vertrek van lie hutibou ster was voor d onivaugst iogericht L n op 4 Ufel pr kleo de noodige toebaroidselen voor e n tbeefecil Havensbird wal ean van de geiioodlgden men b d hem heim lük btnoeageUtbo om Lord Dane geen aaaatoot Ie geveo