Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1896

1 tt li 40 01 40 10 17 10 14 11 01 IMi 1 4 S li 7 1 47 11 01 t IMI 7 M 8 14 11 0 $ IMI t 7 4 0 01 U li é l M 7 il f 10 Ml 10 10 11 11 14 li ii 1 44 s to IIOTT 1 R DA M G 0 II D i I 5 6T tl 7 47 1 10 11 U iO t io 01 V f IM t lt 1 t IM t i 14 r t t M t ai to J 4S 07 I ll 8 5r Mt 10 11 ID 41 11 01 4 t0 i l4 7 U 7 SI I ll 4I 1 51 M7 U 4 17 7 1 10 04 1 04 I OI n 10 11 1 1 11 f I ll 10 18 l iO i 4l 7 M I ll I ll I OI 1 10 10 17 11 3 1 1 4 I IO 1 10 1 41 4 10 i ll 17 I OB si ts I ll H t t J7 9 1 1 11 t 1 14 H l 0 0 1 41 f I ll S OI Ill 4 01 4 40 i ll 1 47 Ui l l l Ülrwjlr SöiMirwczvérblndlDjren met GOUDA WInterdlenst 1895 1896 aoKevaogeo 1 October Tüd vao ireenwkli GUU B A DE iO 11 11 ll llï l7 I ll S 47 4 41 i 7ft4 7 4 DIN Hiie OODDA H 5 11 7 10 7 411 80 I ll 4ll0 1111 lill l51 lll 44l ll 1 41 4 11 1 17 l ts 7 S8 MlVoiA i i7 10 17 1 41 0 14 Z Zwirl ll 10 11 l il II it Z H l il 10 48 I OI f II in l Oniidi 887 108 181 l il 10 1 10 i4ll 0lll 4ll l78 14l l 4 1l4 48 1 471 10 8 28 lll ll i Stopt U Bleiawqk CniUwM tn Nootdorp L idMkwdAa m H kmdoTp A UT fHT e 0DD4 Ulnokt 7 ia 10 11 84 11 10 1 10 l il 4 41 11 7 10 I OI 1 07 I0 S4 Woard I IT 10 11 U il 4 1 l il 1 11 10 54 üvitviUr 1 11 10 11 4 14 I ll Ooadl I ll a l4 10 44 11 07 1 11 1 414 17 1 117 01 I li 1 41 1 41 11 1 1 11 I N 1 1411 4 17 I OI lO OI I OI i ll lO lt I II I ll 1 10 17 l 0ll i7 4 Öi 17 i li 1 17 7 44 i ill ini 10 11 11 41 or DA U TUCHT 1 01 lO Ii 10 57 11 48 I ll 11 14 I lf U li 1 41 l ir lO tl 11 41 1 10 I OI S o V U A A U ÜT 11 D A M 10 01 lO I 11 10 11 01 I 1 11 AmTHDAH aOUDA AiManlm il I 1 11 r 10 4I 1 11 4 11 Aoait 7 11 1 14 10 14 11 11 II i lO l on M It Wn llt Eraiiwaï n HoMhip U Utk tai m lUkitüdarf SM i u Nootdorr Lddukmilun Bl inr jk Knl w n U ku l up Mm jaagt naar naar liti geiag fan en kark ao ban Itanaran daa naar rarmaarderiog Tao dao goadaa iDvIoed dar lear MaD itelt igan lot en aar eo wioaibajag boraa di eer n d u iaftoad van dak waarftobtig goade varharea raeDtcbeljika Karkao Tol waalda tariryi boodardao om e o aalmoM baitolen Gaboawan waar daac of g Da aeu beataao zorkt mat preakaa maar wanr d hartaii kond blgveo ao d eohta liefde voor r gn naaeieu tiiêt wordt geleerd Ed om de kroon op altei t latleo aeuwigdarende beroering en et gd onder elkuar wis da are laar beeft Op didan wordt oiet gelet ala de woorden maar galijkt tgd Wat prant dan bet tCanlramcTaD decbrii telgke leer of ti die alleen xaivar wetko dit orgaan tkii dr Schaapman nut predikt Dat dan de redactie rao dik blad prof TiaW prof Koypar dr BrooiTeld prof Bariurk eo maardare antoriteiten in al de rericbillande kerkgaaootachappeo die wy bebben er pfD op aa leze of er over ep ka I M Ct Willem an Zojlac heeff on de laawep nte Gent geofn nt all tooneelepeler in de Nedarlaadaebe Vf reeniginf te Ijondan een rool ueeea gehad ati declauator Do beer 1 T Orain echrgit daaroier co v r warm opstelio bet Hbld 4 Ug ie vol bewondering orerVau Zuyieu dia alkgd deEftfde blgft Dieman een grootvader geniet eoo eebrgitbg aan eeuwige jeopd bg ii ro rrofjlgkall aan rogel en xoo te rbarkig aU eenkind êla aan klad onk rhept hij rreogdein het larao en met hem naer de comedie tegaan sooaU ik deed eo dat lief idyltetje TbeProfeeaori Loraitory een puike rol oorW V Z oi deraooiaangekteedetTrilbjrtoogaaue ta aiaa met dat warm bawondereud barknaast me xie dat friicht je op Kn het ii zoo n kuuit Want als een donr uu door arrareu actear nog niat blaséc ix vrji kan xitken gauieteu id den schouwburg dau roeit menpaa boe groot de toovermacht moft sgn vanda tooneelspeelkuost Iq het kCftfé Rojal € bad e u dinar plaats Ier aare aD Vau Zoylen die opEgo aronH behalve eau paar oit bet Franseb ertaalda vereen oordroeg vsn Piet Paaltjeni Marcellus Emants Hosier Faassen Prof Stok i J Tours dr E iiauritlard Grein ia over alias r eer opgewondeo en xfgt tao slotte Nu tal er wel eau kalm Amsterdammer komao en ffeggau joogenv iongens wat neem dia Grain een vlneht met Van Zuylao Ja ao dat doa ik ook en ik sal ook aeggen waarom ik bad Vau Zuylen houderd keer aieu spelen maar nooit honreu voordragen Oat was enu earaka openbaring De tweede wa wat een sobat stukjaa wg iu dik kleine landje torh batikten ven kaal en poësio Ik heb mtio i LOg aeldeu uo bewonderd t ia miskchien omdat ik uu èr weg woon en fabseoua makes the bearl grow fonder wak is se vloeiend en mskkelgk au kneedbaar en je ook melodieus Maar e wil begrepen en gesproken worden dat wil te niet rerhuspeld en varmaugd En ik dacht aog aan andere dioffu Ik daobt ook boe gruwelgk weinig de Hollanders over het algeuiMen weten vnn bun ei pii letterkunde Wie leest er Hollandi ol e poëaief O als het aan Fianselie tron petter was je eat wal MulUloli msar HuHaudMhe Mita als meu Coppée kan lezeu En men dofet dan ala bet nufje in bat vers dat h s aan naobtkaar uitgaatc Maar oeb meDicben wa behoeven ons beuscb uist teaobemen nütch over OB Hollaodicb uöeb over oase diobt kuust ODieu bumur of ons patlio Gaat Vbn Koylen den man die een ha le aoonadiac io sgn eaotja is maar aan keer of trat booran ftcniet en doe als ik weoa hem dukbaar dak bg a leert uw taat liaf ta bebbeu douda Moord ruoht MieuwurVark Capella RotienlsA ftettenlaw Oapelle Miauwerkerk U oardret ht ottda 1 Olbd 7 ll I OI 1 17 10 10 10 Ü Ï M 7 4U 4J HOI l Z J w 7 i 8 11 ll I Voort l o H OI 11 17 l Ol Mm l lt II M 10 07 10 41 11 81 11 41 UuaiU I XI 1 17 7 11 I OI 8 11 Uuiltw i iO 1 14 Woerdni i ll 7 08 8 11 ütwhl Il t 8 18 8 41 t I ll 1 1 1 4 87 8 14 6ou U A Um4u C Sl Dê Staata C k d babrlat da mededee ling dat voor artaen Nederlander agode dia deo laaftgd van dertig jareo niet hebben ovenehredeD de galoffenbeid bestaat om ala officier vaa gezondheid der 2e klasse bij de zeemacht te wordm aan enomeo onder verplichting het Bgk mioiteDs xed ureo c acht aciit raenvolgende jaren te dieaeo ao onder genot eener pressie ao f 5600 uit teletalaa bg de indi Dtttreding Aanmelding bg gesegeld reqeeit bg Iea minister vsn marine Het jaBrlgkscb inkomr n aao de betr kkiDit au officier van gezondbeid der 2da klasse verboodeo b drnaut aHuvanketyk bg plaaksinK sar boord i 2000 bfoeveus binnenlands i 30 1 f n buitenlands f 600 s jaars tafeltoelage Bg lerblgf io Coat of Wast Iudië bedraagt het getamelijk traktement f 3500 s jaars n hoveodien en toelage vau 1 50 s meands Voor verdere inlichtingen vefvoage men zich bg het de pnrtament vbq marine burMu geneeskundige dienst Teveoa babelst genoemde 8t Ct betbsrichl dat er voor tas hurKTtfeiteeskaniiigen fartst n die voor den militairen geneeskundigen dienst phj tiak geschikt zgo gelegenheid bestaat om te wOrd n b noemd tot officier van gesondhotd der 2c e klan e bg het pernoufel au den gaiip skuodigen dienst d r landmsebt ondnr het genot Moer premie voor eens vau f2500 Voor zoodanige benoeming bomfu alleen lu aanmerking ongehuwde NederlanJers van oed zedelgk gtdrag die het diploma alv arts bezitten eu ni t ouder sgu dnn dertig jaren B langbehlH ndeii 7u len xifh tóor of niterIgk op I April a s met een op zegel geachreVAU request behonren te wenden tot FI M lie Koningin onder orerlaggiug der ver ischte itultken Men zie verder Staats Cl do 43 Da Dotdakkiog van Prof Höntgen brgiut gevaarlijk te wordau Men heeft nu optdekk dat hft mogtfigk is eeu brief in een gealuipn env loppft ta photografeeran en dus den inbond te weten te komen zond r baar te openen Hel bewgs sou geleverd ign door eenitte leden van de redacMe der tGaulois Eg het pbotografeereii met X stralen badden de heereu roet hulp van etto pbyiiens ao een bekwaam phot raaf aen niauwe ontdek king gedaan wanrover later nadere bgsondarhedeu worden beloofd Toeu men dit reaeU taat aan dan beer Alex Hopp mededeelde opperde deze de onderstelling dak het dan ook mogrlgk sou sgn aen brief te photografeeren door den omslag Itaen Da proef werd dadelgk genomen eu ua aan half uur had men eau oegalit f waarop bet bandschrift duidelijk te leaen wat Oa proef gatakte eebter niet mat alle soorten van papier n inkt zet t de sGaaluisc a s men hem in er chaidenen velletjes papier sloot gelokt t niet Misarbien is t maar Wn grap de Gauloisi is geen al ta vartronwbare bron Maar als t waar was In het gezin an een veehouder te Nieuwerburg bg Woerden werden dezer dagen eeutf a personen plotseling nnwel na het gebruik vaa worst hg bet middsgrnaal D moeder van het gertn ftf eeu zoon die ougrstfld vraren en niet ao de worit hifflden februikt bleven vrg Da patiënten herstelden Men vermoedt dat de worst door sabimmel vergiftigd was Do heer don Jajms 9 Bourpon eeo zoon vnii don arloe dir zich wa iig kuiiiog van Spanje noemt is als luitenant lo djenat gntreden bg eeu Rusaisi h dragonderrpgiment I I7 4 II 4 47 5 17 l il I ll 10 11 7 10 10 11 1 14 I OI a 17 7 111 41 10 17 3 10 4 41 ill Mi t 1 04 t 0 11 l lo Il 8 41 1 11 4 SI 4 47 I lo een school te Apeldoorn bad door een gebrek nan de kachel zich zooveel kolenüamp ontwikkeld dak een tiental kindereu in bewoskaloozen toastaud geraakten Op last van eeu ganeesheer werd dadalgk genoegzaam varaeba loaht aaogavoard en het ueerendeel kon apoedig te voet hoiawaarts keereo Drie kleinen van ongeveer 10 jaar moeaten evenwel per rgtuijT naar hunne woning woiden cabraabt Levenitfevaar beataat evenwel niet Eïen groote massa menacben bad ïeb spoedig op bet gerueht dat er eeo gaaontptoffing bad plaats gehad voor de school verzameld De fJalt Ct varoaemk over bat gebeurde met aen koelie op de B a astate Deo 17tt gaf de administrat ir van Boga aan de hinettzen Iwit om een brand in de alang alang ta blus cbeo Bg die Kal foheid verwondde deChiueescha koalieTjew Ab Tjeug den tandil Tao Ah Lsk met au parang wgt deze da luien onder de koelies met stoki la o tot barder werke i aanspoorde De admiuistrstear arresk ar iM daarop den ecbuldige dien bg hg deza gelegenheid ook nog aenige stokslagen gaf en trok beni bg zgn staart van een 5 vott hoogf baleh baleb welke io de kedei uloud en braciit btim naar zgu huis waar bg ouBeveer een uur later plotsaiing overleed Toen du koatiet dit veruaaieo maakten ag zich mot t weld meester van hek tgk ermeeaterden enige aftu Malei ri toabeboorenila sampans eu b iptveo zich op weg naar dau citntroleur van Laboean die een en ander vernemende zieb oumiddeügk mat de Jin Map in gezelschap vau deu luitenant Chiofes Lim TekSoei den djaksa en eeu twintigtal ge vapenda politieoppassers naar Hoga begaf De koelies waren tutusrcheo iu plaats vann ar liaboesn met bet Igk unar Btndjey getogen werwaarts de dokter djawa van Laboeanlater gezonden werd om tegenwoordig te zgnbg de irbouwing Tef en en adiRiuintrateur r sl near asnleidinff van dete treurige zaak vraari ebgulgk eiiSMnk acht wegens doodalag wordau ingedieod Ëflite wsuuwe ta Wambliogton in Engeland beeft hare vier kinderen van drie lot elf jaar io bon slaap vermoord en daarna zich relve van bet leven beroofd De reden li t in t duiater voor zoover men kou usgaan verkeerde het gaiin niet io behoeftige omstandigheden Barones vao hoe de Herret te Brnssel vond bare 37jartge di ostbode io volslagen dronken ebsp in de kaulao Toen sg hierop aanmerking maakte nam da meid een b l eu bracht da dame eenige zwara wonden toe aao hoofd eo arraao Da besohonkana werd ontwapend door aen agent dien de andere dienstbode was gaan halen Toen de weid weer tot becinoiug kwam wist ag zich niets van het gebenrde te herinneren Voor hut Hof fta Aaai en te Pargs werd Masndi b t darde proces behandeld der Fr oe c wegens opaubaarioakiog van de namen der 104 P uama anoepers Bet belangrgke van deze zitting lag vooral io bet verschgnen van drie merkwaardi r4 gatuigan den ex minister Baihaqt die voor deze gelegenheid nik de gevangenis van Etampas wa gehaald deo pnlitie ageot Dspas dÏH onUrt s een brochure nïtgat betreffende z n zwerftochten om den sonvindbsr nc Arton iii t te vinden en aindelgk den pas door Engeland ui feleverden Arton zelvrn 11 40 Zg versohenen onder begeleiding van hun bewakers maar zg gstoigden niets en lieten alle vragen van den advocaat Andritnx onbeantivóord Baibaot erkende wel dat er no vele scheldigen ongestraft zgn doch weigerde beu tt noemen en bek publiek juichte dio verklaring toh Dopes zei alleen dat hij uooik vaa do Kefteering de opdracht bad ontvangen om Artim te arreateeren en b veati de onder eede al wat hg ii zgn brochure gesebreven h aft Arton aindelgk dia glimlachaDdbinnankwam en evenzoo weer heenging zei als beginaal aaugeoomeo tP bobben om op i geen enkele vraag te antwoorden welke oiet recht cU failan skradES betrekking zoa beUwo op waarvoor hg is oitgalaverd Otar den aaoalag dan 2a dasar geploegd op net laven vau dan preaidant van Yaoazoala worden de volgende bgsooderbeian gemald Het gebeurde terwgl een groot atieraagaverbt güboudeD werd Op eeoa sag man eau groota bevagioff vlskboven de li e van dan aidank er ontatood aen paniek ao veracbeideoa bazoeker vluehttao naar buiten lotusseban vertoonden zicb eebige maooeo met revolvers frawapend en een hunner sprong op provident Creapo toe maar bg werd door een soldaat lan de waoht neergeboowen an afgemaakt Be preaident eo zga volgelingen hadden oek hnu revolvers getrokken an verwgderde zich door de wacht omringd maar kwamen spoedig dauroa terug soldaten met dw bajonet op bat geweer bleven in de loge van deo preaidant da wacht houden De Radicale kiesvereeniging ta Laaowardco ven enigde zieb gelgk wg raeda meldden in haar jongste vergadering met de RtelKog dat bat aaouemeu vau loongrenzen éB eisah dea tgds is De volgeude overwegingen werden voor die jcouoluiie aangevoerd omdik de arbeidskracht gean gewoua koopwaar is omdat te lage looueo voor de ngverbeid op den duur nade lig xyn omdat het uiet anders dan hoogst onzadelgk genoemd kaa wordeo te profitaeran van menFcben vau wie we watan dat ze aleehta da keuze hebben toaschen werk of geen brood omdat het weerttandsvermogen ea bet besaf vau persoontgke erautwoordelgkbaid nimmer opffewekt zal warden zonder groatare waardeeriug der arbeidakracbteu Daarom is het uoodig dakinvloedrgke ticbaDien de arbeidskrachten steunen io haar strgd ter verkrggiog van bepalingen io zake loon en werkdunr lat daarroor allereerit aangedrongen worde bg besturen van stad eo land om iu da beBtekkad van hen ui aaude bepalingen dienaangaande op te nemen omdak zedelgka ateon van die zgda ook de particulieren zal nopen dit doel te bevorderen lak ao dia zgde bovenbedoelde liehamen er Jok vooral up worde gewezen dat tn denwerfman meer de madahelper der ugrerbaiddan de mecbanisctie loonarbeider dient te worden gezien en dat daarom het par cipatieatatsel voonü annberelenawaard is Men sebrgfk ait Zoeterwoode Da koekoek legt zoo gaarne io deze itrekau zgn ei in het nestje van deo kwihstaart De kwikstaart ia grootsch ec big dak hg zulk eau groot ei in igu nestje viodt Later is bg nog meer verneogd als bg onder zgae jongen zulk een grooten vogel heeft Maar wat is bat slot Da junga koekoek boowel vreamdeliog in dut nestje overhaersebk het at spoedig werpli grooter geworden de rechtmatige aigaoaars eo hou kroost er oit ju zo i althans wordt wel eens ao hem rertaid veraliodt zelfs zgn opvoeder en verzorger Aan deu koekoek deuken zeker de boerenvan Zoeterwonde aU tij zieb afvrageu hosver il bat reeds gekomen tusnohAi de Laidenaars die ouder Zoeterwoode wonen en ooa de eig nlgku bewoners au daarom gaan zgmede met bet voorstel van de meerderheid derHaadataden en sgn voor de aonazatie van het tadigadeelte bij Leiden Naar wg varoemeo moetan dan ook onge veer aan SQOtalÉ oeterwooders van bet laudahjk edeelta hoTfdeu vao gezinueta een adresrau adbaesie ann bat oorgeatelde wetsontwerptot aonexatie van bel stopgedaalte bg Leidengeteakend hebbau 11 44 fl lO 7 4i I 4I 1 11 7 4 De afdaling Leerdam van Patrimoniaals beeft io eeo gewone vergadering hek bekanda plau van d Roit rdamwhe romfnifsi dif de dMMiaf wil iagnoerd iwd bnprakoo Alg MO wU mra oTertuiKd ikt di iaTMriag eUcfa if ran Gods Woord msAr d Arom had nWD dma ook gMO rrede met da molioTea dia da commUai ad boe m bar eirrulaira aaogealt Voor oiaa dos oovoorwaardalykadbaMi ilda batoigeo aao aan oog oiat raalgaitcld adrw wilda man aerat iratao boa d eommiaiia baar adrea tul haratel vao de dooditraf TOO ioriebleo De acentaria der aiieeliog loa daaroaar ielormeeraa a OQ3SrEEXi MXIf OJgTAABn VADMU Taa een klncbt valt oiet veel ta var tlen Oatakaak een klocbk onwillekeurig dan kan man er ook in het gewone leven hartelgk om laebaa Een klucht op het toonvel heeft nog dit voor dat die met zorg is ut edaebt eo de onmogelgkste diogao er zoodauig in gerangsehifck kuoueu worden dat ze onder da aamengavoi de ooistandigkedca bestaanbaar koiideo igu £ r IU medeleven kan men niet want dan woidt men verondersteld er hot kluchtige niet van iu ie zieo eo daarin verschilt dit soort van blgspal dau ook van andere genres van toonaetvartoooiogen dat de toescbou er bepaald geacht wordt enkel toeschouwer ta sgn liat is hem toegeataao al de dwaashedon te begrijpeu en bet misverstaud m te zieo waardoor de optredfude persouen in zulke moeielgke eu lachwakkenda parketten gebracht wordeu Ëan ontaard vader steuot op de kleiue oo mogalgkhaid dat ten man zyu vrouw vgfoa twintig jareu laug kan wgsmakeo d it hg nog een onecbleo zoon beeft zonder dat die vrouw en dut nog wel evuü lUe tamelgk kras op basr doel weet af te gaan bemerkt dat die zoon uiat beslaat en haar mannetje bet geld dat ag afataat oui h t jongmeosch tx ondersteunen aan snoepreisjes besteedt die io echte hoemeipartgen bestaan Maar de tooneelachrgTer heefi bet zoo gewild eu due gebeurt het ook 4 oo De koddigsto tüoneelcn komen daaruit voort eu wanneer het stu c is aangekundiKd alu een laohaueees dau heeft bec ook in Gouda dien naam gean oneer aaogedaau Da r ward echt hartelgk laehen zoo schaterend dat meu uu en dau ds woorden der artisten niet meer erst an kon maar bet kwam er ook op aan enkel woordje niet aan Men veigat in zgn vroolgkbeid hgnaotuop het ïpal ta latten en toch was dat wel der moeite waard Willem van Zaylen was als altgd de geweldige speler Zgo oogeSveuaard bgna woeste bewegelgkheid vormt eau groot deel van de aantrekkalgkbeid van zgu talent De klucht ii bet meest gesebikte g ore om zgne scherp geteekande mimiek te r phtvaardigen en in Ben ootar rd Vader was hg volkomen ii zgn alamant Mevrouw vaa Ëysdeu Vink had het tragische deal iu het komische stuk te vertotkeo en ag deed dat op de haar eigen manier dat is unbarispalgk Ro aier Faaaaen wQrdt nooit oud Hg beeft Donderdagavond als Zeokert weer zgn ulent doao aebitteren zouals geeo artist in de kracht van het leven hem verbeteren val Mej Haspels en de beer Tartaqd vulden wet huoue krachten bet stok behoorlgk aan an ook da uevenroUan waren in oede handen Het geheel heeft zgu duel bereikt Lanben moeat men al Cbi men eeu oogenblik later tis beapottetgkic of wel Hoe flauw Maar om ti lacbeu was meo gegaan BMNM VEUGXSaiyO bet nastukje gaf IS vroow an JjiysdeoVinken den hiMr Jan ffi de Vos gelegenheid hetpobliek al de laohluat te ontlokken die er nogna zulk een voorstok kon overgebleven zgu Haal natjea was dat stokje oiet maar het wasdoidelgk dat bïer slechts eeu grap werd vertoond die mel het werkelgke teven in geenverband stond Zolke koeataudeu komen gelukkig aleehts in boeken en op bet tooueel voor taominste in de Jatsoenigke kringen vao onzelandganooten en gelukkig vormen die verrewegbak allergrootste deel vao bat NederUndache volk T De voorstalling van pooderda4tavond kwam tan volla tegemoet aan den wenscb an velen dia ook wal eeoa hartelgk willen l c o als zg naar een abonnements voorstal I ing gaan L P J I 8uU BlaDdsefe Overzicht Bg dan aanvang tan da vergadering der fVansrha Kamer was da ganacbe saai vol bezat Briwo kondigt de dour Chaodej aaoge vra de interpellatie aao over de tegaostrijdigbaid in de madetfeelingeo door deo mip van joatitie gedaan Boni ois verzoekt onmiddellijke baraadslaging waartoe wordt overgegaan Chaadaj rerdedigt zicb tegen de verdenking vao lieb als party werktaig te willen laten gabmikan an tracht de cegenstrgdigbedao aao ta toonen vuraan da minister Ricard zich ton habbaa aebuldig gemaakt Volgeot faam baaft man bij data saak niat ta mnksa mat da alffemeana polttiak vao het minataria maar y mak de vraaj pf door den rainistir van justitie i de politiek niet is gemengd io de rechtspraak Spreker leaat documenten voor strekkend om ait laatate aao ta toooen Toajnicbii an van bet Centrum Ricard antwoordooda vraagt of hg niet tot pliobt bad te waken over da wgse waarop da inatrsctia iu zake de Zaider Spoorwegmaatsehappg geleid werd Da rechter Rempler ua heeft zgu mandaat met geheel osgeleefd Ik zal ceKt Rioard mg niet VHreebuilen achter ite algfiueene politiek van hel miai terif welke mat deze zaak ook werkelgk niets te maken heeft toejuichingen va da gauche het éso trum valt in de rede Deo rechter Rempler valt ten la ka te leggen dat hg et da instrociie te veel taintda en nalatig te werk giag Ilf vraag zeide de minister verder het vertroowan van de Kamer fn zal mgu plicht doen ondanks de oppositie wier doel m be bend is Man wil de regeering treff n omdat zg aan wetsontwerp beeft ingediend atrekkend om senatoren eu afgevaardigden te verbieden leden te zgn vau financiaeia syndicaten deze woordeu worden door de gauche h roet mat eene lulde bnidebetuiging Barthou Terwgt nu ann Kicard Lepottevin benoemd te hebben ter verhanging vau Uempler met eene bepaalde bedoe ing Vnl eus sprel r haeft het tni ahenbeiden komeij van Rieard de waardigheid i tt recbt trlgke macht aannetaft Hrisson protesteert tegen deze woorden van Barthou Ribot deelt mede dat hg de vervolgingen in zake de Zuider Spoorwegmaatxchappy b Vüten beeft eo dat de instructie afliep met de conoliisie dat er geen termen tnt in staat ïa i befechaldit ing steUiog warab Tegen de bg deze zaak betrokken personen kan geen vervolging wordeo ingesteld zouder een nieow requisitoir De instrusiia had uiet aan Rempler ontnomen mogen wordeo maar boe dit zg dil vooral raakt wei degelgk de algemaiiue politiek van het ministeria Bonrt i eois verwgt aan de iutfrpullankMi dn heftif beid waarm de z j te l eer gsau tegen den minister vaa justitie met wieu het kabine zich snlidair vnrMaart ïlet kabinet acht bet vraagstuk niet gelegen op het tearein vtn de clgemene politiek maar door aao Ricard vertrouweo te betoonen zal de Kamer recht tatdn wedorvareo aau bot ureheele ministerie Bourtieoia verdedigt het Kabinet tegen het verwgt dat bet sou hebbon hygedragen tot verergerintt van de botsing met den Seoaat maar verklaart dat het aao bet bewind zal blijven zoolang de Kamer bigkt vertrouwen in dit miuisterie te utellen Barrien dient eene motie vao orde in trekkend om die van den 13en dezer te bevestigeneu de Kamer opnieuw baar vi rtrruwen in d retfeering te laten uit prekeD De door Sarrieo voor deze motie verlangde voorrang wordttoegeitaan met 283 tügitn 238 stemmen toej iichiugen vao de Huche eo daarna wordtde motie cel e aangenomen met 3 J9 tegio 185 steramen Na de stemming wordt nit naam Ift partg ran de gematigden verlangd datmen zich z il aanspreken over eene door Lasfarre voorgestelde bgroeging waarin de Kamererktaart het te betreuren dat de minister vanjustitie ingegrepen heeft iu eene iu gangzjinde gerechtelgke inxtructie Dit voorsl l lAiserre wordt verworpen met 279 tegon 234 stemman Nada de Kamer op verzoek van Doumer bepaald had dat de benoeming van de leden dtir commisvie voor de hpgrooting van 1897 Dinsdag der volgende week znl geaebieden ia lie vergadering gesloten De geroebteo dat Féliz Fanre lo den strgd tusflchen Kamer en Senaat party wil kiezen worden beslist tegengesproken Kg acht zich uiet geroepen daarin tusHcbeubwiden te treden Hy beeft geen enkel constitutioneel recht om de eene of de andere Kamer te noodznkeu ticb te onderwflrpen Hy kau bhu Boodschap richten aan het Parlement manr iulk een Boodschap kan boogstoua een wenacb bevatten £ o als bet Parlement dien niet inwilligt Igdt bel prestige van di n president daardoor zoo groote chade dat hem oiels oferblyft dan zgn outslag te viageo Hg kan ook deo ministerpresident nituoodigeo zgu smbt neerteleggen zooals Mac Mahon io 1877 Julea Simon daad Maar dat antecedent maakt het moeilgt voor een repobtikeinacb gezinden president evenaao te bandaleu want de bewuste brief van Mac Mabon aan Jul a Simou is in repoblikeinscbe kringen steeds besoboowd aUaeo eigenmachtig optreden eu ia zelfs berbaaldetgk een aanalsg op de grondwet genoemd Van dien tgd dagteekent de atrgd tegen Mac Mahon die door Qambetta is snmengerat in bei hiatoriseii geworden V oord se soomettre oo ae f mattre En Fétfx Fanra aal zich we waebten oor ei teo schold voor dat ultimatum geateld te worden Dat de Senkat aal toegaven ja niet te verwachten Want d Senaat haetk nieta te vreezen eo ia uit eau wettelgk xigpnnt onaantastbaar en eeo voikabewagiog om Ue grondwet ta sehaodao kan da Sejiaak zelfs de bolp vAn bat leger ioroapan dit moak go hoonaaan aao aan oflBeieal bevel van dan voorzitter van deo Senaat QsnoraAt Sanuier die aan bet hoofd der troepen te Pargs staat ia boreadiea eau aanhanger van deo Seoaat a net hem voelen da vriaaden dar conatitu tia tioh veilig Gisterpo bieldan de varAcbillend gr epao dar Kamer veigHderingao ter beaprekiog van dan toeataod De mioiatar Bourgeois heeft offie eea doen vnklaren dat zgu versebgnen io de Senaatazitting op Vrydag het duidelgktite ntiroord up de interpellatiH vau den heer Demöl sa tgn Hg zat daard or oouea dat hg zirb oit t verplicht acht af ta treden op een votom vao wantroQwan van den Senaat Met apanoiog wordt de uitalag van die vergadering van dep SeoMt te geinoet ge ien Mek de onderbaudetiogdn tua rben 0 t taiiryk en Hootfargn ov r den Ausgleirh vlot het oiet erg t 6el tt gelyk wen iich miaiiebjeii beriooert een oieuv Keliog van de vtrdeeImg der lasten en lusten over beide deelen der Mooarcbia In 1867 i voor t eerst va kgeateld an wel voor 10 jareti welk pnrreutagi elk der beid landen zou dragen io de gHmenosohapp lyke uitgaven en ontrang itan terwifl rik verder voor zich zelf bad te zorgen H t d tzo de Oosten ryksche Isnden werd op 70 pCt dat dar Hongsfricbo op TO pCi bepaald Tau gevolge van de opheffiug der Militaire Grenzen eo hare iniyviiii by de Hongaarsche monarchie en wegens een bijzondere renHliug op eokele onteu tttaeff het aandeel vau Hhogarge echt r tot 32 6 pCt In 1877 werd dit op 31 4 pCt hapaatd en zoo is bet stidert gebleven Met 1897 loopt pclit tr de hvütaande regeling af en daarom ia men tbauH heiig eeu nieuwe overeenkomsb te trfSTeu waarbg Iiongar ie zoo mogelgk wat meer zou bebhen op te brengen Want tot dusver ii dit laudsdtwl i lek zoo n klsiu beetje boroord old Men rekeude eenvoodtg met At taalafiusiiciëu zouder te letten op andere factoren als b volkiog apoorwegun nyterheid prodaetia eni eu daarhg voer Hougarge zeer wel Neemt men achter de bevolking tok grondslag dan zoo daar de Oo tenryk cno laaden 24 millioeu de Hoogaarsche 17 niillioen io woners tellen de rhou iin bebnoren te zijn 68 en 42 pCt Aao deren grondslag ware hst voordeel verbonden dat meu daarby ern vasten baiia verkreeg die zonder verdere be prekingeo de bijdragen sou aanwjiifeii maar e ia gveo quaestie vuu dat de Hongaren eouveel zouden willen betalen Daarom wordt een andere regeling voorgeslagen Reedui in 1877 is nog wel dpor de Hougaaracbè deputatie bet voorstel gedaan om de bruto op hreogtt der dikicte eu indirecte belastingen in beide landen tot grondslag aan te nem n Volgen ds itHa rekeuitigTsn 1888 1894 hebben de belaa ingen gemiddeld elk anr opgitbracbt in Onsleuriik ti72 lu Hongarge 467 millioeo fiorgMeu Dit sou een verbituding teven vao ongeveer tiO tot 40 wat met toepassing vau niig enkele bgzoodere posten bet aaodeel van tlougarye op 38 Ct zou brengen loodat Oostenrijk 7 millioun minder dan nu had ojKte brengen De sPreaiec o a gelooft dat voor Hongftrye met zgu jtnrlykscb overschotten zulk een reAelinjf volstrekt niet he7warend of onbillgk zou wez n maar aao mear betalen heeft de Hongaanoha regeariug Qo eenmaal sen broertje dood Zooals we zeid n de onderliaodeiiugea Tiot tan niet erg £ r gaao reeds t mnieo op voor de eenvoudige verlenging van den Aiisglocbs tot 1898 wyl een openigke brf uk tuischen de bei te ttgkobelfteu tgdens oet Dui eodjarig Rgksjubilee een wat al ta scbrillen wanklank zou geven Hartelgk zgn de betrekkiogm tussoben Hon garye eu Oustenrgk alleahehalve Sedert dn neder Oostenrijk ach e Laoddag eeo motie aannam woarbji dar regeering verzocht woidt bet handeUkractaat met Hongarge op te zeggen wil de Koasuth party io Hudapeatb eveueen de upzpggiug van Hongsamcbe zgde eiscben fu zelf het sluiten vsu r ehtstreeksche verdrl eu tnsaehen Honyarg en de mogendheden voorstellen Natourlgk zai dit voorstel verworpen wordeo doch men ziet ernit wat geest er heersehtl Om nog eens op den Aoagleioht terog ta komen iu Budaiïésth scbgut de taHt tfl samenkomit der ministers vao Oontenryk en die van Hoogarge een treurig verloop te hebben gebsd Tiet blad vao Badeni de lUzas v uit Weenen looebent deze geruchten in zoo zwakke termen dat ieder die de waarde kant der uffiifieaieeo officiëete loocheningen begrgpt dat hier eer der aan een blvi stiging moet worden gadncbt Tot heden mag aan eeu zóó pfsnimisti che opvattiog au zakene a s in sommige btadeo wordt gevonden niet worden ge faehk s aebrgft de sCaaa Dus een szooc hoe pessimistiseba opvatting vtn taken is oiek gvoortoofd De sReicbspoat vraagt terecht Waarom ni i wy hebban toeb alaebts da feiten ta bao irdaalao Dat io Oo orgk de elericaleo al deze moeite met zeker leedver 1 aak zieo lijOb voor de band Zg hebben genoeg vau bet kl lipeo dar ragaariog io Waanas voor daHoogaarKba libermlan an hopan io sttlta das ila onderbaadelingen op nieta uitloopeo Mlsacbitto komt dau da tgd dat Êkuffr e a die na aoo boogao toon aanstaan eens flink aalten aaergaaetc worden i ii iJWE A van OS At ¥ u h TaiUaar KIrwag S 73 OODDA Itfiirs van loibn Torkia Ml 10 11 lOOV V m 14 V Ii H 81 17 7V tl mm iVi 10 4 T V ii r 114 100 mm II 80 780 MH 880 lOIV 17 M 100 I00 ♦♦ mm e 1111 1 0 141 i 70 17 1141 L lil 11 WJ 101 4 l 18 1 6fl V lOl 1001 101 14IV Ibi 11 10 1 JO 88 lOl l 18 UT 181 iPVs 101 7 108 101 18 88 v 14 luV MO loiv 101 uw 118 180 Il4 10 FEBRt ARl MaoaauLMU Can N l W S dito dito dito S diio dito tilo 8 HÖNOAA Obl Gouili 881 88 4 Iriui lonbig ing 18 ii 81 8 OosTINI Obl in pepiu 1 dito in l er UKA i PoKTrojkt U jlt met eoupoa i dito tirkm 8 ueLANu Obl Bianenl 1891 4 dito Oeooti I IHO 4 cliloli Holhi llB 4 dito bij Hope I89K V0 4 ltto io ifttud teen ISBS t ilito dito dito 1884 i Ualw U O Pr Lian oert 8 BU Holl U apiKirw M i uMl Hij tot Kipl V 81 ap und Ketl Ind npoorwKKia Mtnd N t Zuid Afrik Spai und A dito dito dito la I dito i iTALlluapoar 1187 A l oU 8 Zaid lt l gp iii j A li obl S l otaM Werwiheu Weeneo iM Li Ruit Or Hu Bp H j obl XXBall be dito UBd Kmiowa dito Band 8 IwftiilT Dombr dito Band i Kunk Ih Aiow ap kap obl 4 dito dito oolin 4 AwBBlBA Ont I mo 8p Mifobl A Dhie k North W pr C r iBiid dito dito Win 8l Peter obl 7 Uonvor fc fflo Or 9pra eert v i IllinoiiCentral obl in nd 4 Louiir h VHkvilli rt v fund Ueileo N Sp M J lehip o t Uije Kbdmu r 4 pet pror aend S YorkOotBriuk Wou und dito PennR Ohio obÜK 6 Oregon alif lo lirp in oud i il Paul Mlun k Aanil obl 7 l u Pae Hoofdlijn oblift A dito dito Line Uol la h tp O i amaoa kn Boulh tJert v itnd Vbx C Rallw kN leh d e O m terd Orouiimi Mg und ilotterd TmmwegMuti und Vao Stad Amiterdem land 8 Stad ItollonlBm uad 8 IBIOIB StBil Ant eriKnlll87 gud Bmoel ISAA IV loKS Tbei Kegullr llawllHb 4 OoeTiaa Stutalooninu 1880 I K K Uo 1 H Cr 1880 8 IFAKIB Stad Madrid 8 IBAI Mbd Var llet H rp BpoU nart BarsarlUkeD Stand Hoordrecbt OKBOREN ia F br Touolja VfarRnretba oudere T Verdoold ao J P fan der Lfcq 16 Aria onderB ö d Braio o Q v o Je rerrn 18 Petrui oade B Varhoeff aa W D Verhoa en OVGRLEUËN 17 P br K BroekbajJBaa wad Bo L Kruit 87 j Usaitnohti GEBOREN Umdrik oadari il Stolirült ao J fan E k OVKRLEUENi T M Baar 4 m D Nobel 73 j V L Rabotas 97 j L Stelaor 70 j W TUrti GEBOREN Coroelii JoanoM ondara NtflealBO an J fiïiatar OVERLEDEN h Boar 47 j OKUUWD B da Langa n C Tailauw