Goudsche Courant, zaterdag 22 februari 1896

Maandag 34 Februari J896 348te Jaargang So 0898 fiOMOÏE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg av dezer Courant geschiedt d a gf e 1 ij k met mtïondering van Zk n en Fee8tdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTlf A DVERTENTIEN prden geplaatst Tan 1 5 regeh è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Wroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Beproeld en aanbevolen door de heeren I i rot Dr Meriniére P irij Prengruber Uujardln Baumetz Pnrij BOUChOt Parijs iGoh llath Dr Schering Hins Idez Rath Ur Cyurkowooh J ky Weeneu dopporilarurls Dt JOObl Woenen l0pper8laf r s Dr Bohlesl V am f IchofartsDr DarSBS Paijji Icbet arts DrPrCStier Aken IDistricisarts D Qrossmani Johlingen nitt I Diotrictsans Dr BuSbaoh Mrk I Krankarts Dr Steingreber Charenton h APVERTENTIfiN öraBiAslmTO Toelating van Leerling en op de Kostelooze en Bewaarscholen Ue COMMISSIE ran TOBülCHT op het Lagar Onderwya alhier maakt bekend dat de InschrUviog vati Leurlingeii wier plaatsing man met den laten April 1896 op een der boTengenoemde Scholeti verlangt 2al geschieden op DINSDAG 25 FEBEÜABI 1896 des namiddags ten vijf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen nau de aanplakbiljetten Namens de Commissie J g VA DER VO JKT Secretarit OouUa 12 Februari 1896 A Uerwege bekroond met F ere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens here Diploma Gouden Medaille en Ortificate of Award of the World s Hygienic Eiposilion Ckicago 1893 i het Wmlilberociiiil Drniïea Horsl Hoiiiij Evlracl MELIANTHE UIT ÜH Machinale Fabriek DE ÜÜNÏGBLOEMt VAN H van Schaik Co gevestigd te Oravenhaf e Gean middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliauthe overtreft het is ONUEHIIOEPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendü bekroningen getuigt Het veraacht en geneest O MlDUBLlJli de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na bet gebruik der MBJ IANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eo de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Keohtbank e t Gravenhage f f Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda f H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜÜMAN UoordrtclU j G BATELAND BosUop B ï WIJK Oudtwai T FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KN Cheiniscbn Wasscherij TA 19 KruUkade UoUertlam Gebieveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spacialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Daraesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwst en laatste methode geverfd Alle goederen hetzü gestoomd ot geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegeni uitbreiding der fabrieken zjjn de prezen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw alleverbaar in 3 dagen t verven goederen in eene week Hel bute onachxlalylate an a makkelykate poetamiddel voor Hearta an vooral damea en Kinderachoanwark IS da Apprttuur van C M Mllller II Ca Barlla Btutk 8tr 14 M i lettaifoad ♦ JS op naam an fabriekunerk kv haaraa WiRkallirt II ahaaawark lalaalarlaa Laa aaarail aaall W lar a aa r ka TI KOOF GBTniAGD mm awti met Tuin op een der beste istanden van Gouda staande minstens Kamers bevattende Brieven onder No 2402 aan het Bureau dezer Courant 0000 8tuks tilt Ie f lli t maiiA eenar der eertte bmttnluidwlie ftbrilkn orer Leger Paarden Dekens iiiuetea tef a den ipotpryi van fl 2 75 pev etuk worden aitTtrkooht DtZf dtkk onarijtbaro diktna 2IJM warm als een pels oa 140 X190 om froot dus het I i eheele paard badskkcnd mtt wol opf enaaid en 3 brtsdt itreepeo voorts een kleine partij witte woUene SlaapDekens I ffroot 140X1 cm wegsiu zeer kleine I Bleolits door raklui bemsrkbara fouten in het weefsel aangcbodsD adfl S BOperatuk Kosten anders het dubbele IW Duidelijk gsMhreTen bcitaUfniren wordan too Iftnir de rosmmd Mrekt tcgtn loeiendlnpc A i hel bcdr ff of ondsr reinbouri prompt nlt geTMrd B Hurwltz Maastrloht Oroote Staat 81 J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag Sli iiini ii Verliurcii lle iareereii Buitenlaodsche P I A N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen Z K E R L A C K prijzen Inruilen Piano s Agent voor Gouda en omstreken KLEIWEG Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i Liiii vYAivi i HollandBche uitgave met 27 atb Pr 9 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelnke gevolgen van deze ondeugd Ipt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedsng ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland g Lijilm aan Dauw of liaarworni drooge vochtige Schubbendauwworm en het met deze kwaal gepaiird gaande zoo ondragelyk lastige Jeuken le huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Êtr fÊ6bl a $ VleehteHtod OnschadeHjlt Gebruik Uitwendlu Pros zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt B van port en inkomende rechten Verkrijgbaar by de St Marten Urof erie Dnitsoh and ouiia Snelpsrailruk an A llaiKlciu i ZoaN AMERSFOORT A IHËRSFOORTSCHB MACHINALE m hPfifiniiKrni nniDi Sloom Kranten bolletjes vau a 1 ceat v m puikr knaiiifn Fijne Krentenbroodles v m 2 t oent v tii il lijnato aipnihtüttVn Alle krenten en rozijnen miuler pittm warden machinaal gewasscban 1 I gedroogd en uitgezoobt gn aua gebeel gezuiverd van steenen stoeltjes aarde pti nmleru meor ot mindtir scbadoiijke beutanddeelen MelkkadetjeS van 2 en 1 cent van de besle i roiidsloffdn vervaardigd on allfon 1 met onat eruoinde zuivere besta melk vermengd Waterkadetjes van 2 cent zeor smakelijk door rle fijne ingrefUenton Weenerbroodjes v n2 ioent erfcrijsbaar als Halvemaautjes Tuinpen Profeeljes en Galletjes worden van do tijnato llongaarsche tarwebloem en In expraa er voor inKorielito ovens verfnardigid OuitSChe broodjes van 2Vj cent zeor lijn van smaak door speciaal meel Geraspte broodjes van 2Vi oent bijzonder gosolukt bjj diners enz Fijne Duitsohe Kadetjes van 6 voor 10 cent worden om lo lijno kwnü telt bijzonder nuubevolcii Prima Honing Ontbijtkoek 30 cent alléén KOgarandeerd eohl wannoor in I 1 ooiio verzegeldo Külitograpboertle kartonnen verpakking gemerkt met de fabriekalilels on W U MEURSINO Amorsfoorl De Dépóthouders zijn kenbaar aan dépöiborden en wagens met I de labrlekstitels en W H MEDRSING Amersfoort als opsobrlft Voor QOÜDA otn DÉPOTHOÜDER GEVRAAGD togen flinke I provisie m Iranco vrachten der voiiu en Iwiigc kisieu Kallireiiier s Rneipp Malzkofiie iJigSs Patent H Stollen Dii elisli Pri sim nlirl Warmng Dwr i roMe Brfolg isxn ealettt H SttUm trrunitii hti Aniam mMmIxwi wertklotm Kachahmnno n t f Uu Uut ilMhir murt ttlt tcharfmt H StoOtm iMf ras OM ttirect arfar In ulohm EltanhM luniM In turn umr PItttt ff mUmilthniiJ mlt tinll IIr = t rMtUntm teuvHi gezondste en beste koffiebijvoegsel Aan Zt imwlüdeis en Zenuwzwakken Thans is dü iöo oplage verscbeneu van bot boek De Zd uuwziokten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel an du werkje is keenis ie verspreiden omtronl lien aard der zonnwzwakto hare oorzaken en gevolgen onderricht tü gevon en genezing te vinden liet handelt over hel bekend worden vnn ilo Physiologiaoha ontdekking lio9 op de eenvoudigst denkbare wjjzo op ooi zeuuwgeaiel kan toewerkt wordtn en wel met eon succes dat oo vel een groot anutnl uitstokenda artsen als de geneeskundige piTS aaniüiding lot discussie gogovon heeft Het wu nit derhalve aan ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke zich kenmerkt door babitueole hootdpljn mi fralne congestie groote gevoeligheid opgewohenbeid Slapeloosheid algemeeue liobamelUke onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn eu aan d govolges d mr van lijden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moelelijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen r lil AHc henbaoh Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige Consul Dr v ABOUenDaon l inriepen en door de bekende hulpmlddeloa als Corfu Ur med COrraZZB Voni tio ADgeVille l nnja LaVabre Parijs Wille Taufkirchen Cablliot Areaobon Fortget l oozac Guiiloneau Ho doaux n LabatUt Bordeaux BOUgavel la Forrière L Hiraohfeld Woeneii ff Lleber Innsbmck Hammer Flaucn Welner Weenen M AUSt Brocton Matuschlechner Brixti onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren gaivaniseeren damp modder of zee bad n geene genezing of betering verkregen findoiijliv aan alle persouen die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe roden hobben wegens veisohijnselen van roorldurond angStgOVOel bOneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduiieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van honden en voeten Tevens a o allen die tot de bovengenoemde cathegorieö van zenuwlijdersbohooron zoomedeaan bleek ZUOhtige eii daardoor lol zwakte vervallendo jonge meiyoa ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on dio do ranotie der gocatelijke besigbeid voorkomen willen dringend aangeraden zieb in bet bo it van bovengenoemd boekje te slollen dat franco en kosteloos lo verkrijgen ie to Amsterdam M olkban k Co Hoiligowsg Vt Rotterdam K vm SANTEN KOI JF Korlo Hoofdsloog 1 utrecht LOBl ï S I OETON Oudegraobt b d Gaardbrug F U BINNENLAND ÖOÜDA 22 Februari 1896 Alhier is bjj deu oitgefer J V n der W l ▼ riabiDaii het eenta oummer ran een katholiek blaadje gaiiteld Da Goudwhs Wacht t hetwelk TOortooEUg ééoi par maaod het licht lal aien Het doel erran zal frezen orereeDkomitig de Statuten ran de Goudscbe ZouareDVer ecnigiugc goeda lectuur naar rermogeu te reripreideo ilechte leataur te weren Te Oudawater trad 1 1 Vrëdag ranwege bet faoofdbeitaur aU nutaipreker op de heerJ W ran der Linden ran Harlingeu Typen uit de roornaamite werken van Diakens rormden het ooderirerp ran desen apreker De uitnemende wyee waarop hy aieb Tlin xgu taak kweet mocht slleszius da ter redeohaid der opgekomenen rerwerren Da heer J Eiewiet de Jooga wan als Tooraitter dan ook de tolk der aanwezigen toen by op het eind rau dsn avond den geacbteu apreker daok sei voor sooreel chooos en loeds en hem een hartelgk tot weertient tueriep In plaats ran wylen A Kok is tot bode ran bet WaddinxteaDiiche ziekeo en begrafenisfonds te Berg Amincht aangesteld A Kersten aldaar Het aantal kerkroogdao der Ned Hrrr gemeeate te Berg Ambacht is nu weer rottnllig in plaats ran wijlen den beer Job A fan dar Straaten is tot ircretaris hoekhouder gekoten da heer E Langerak Te Berg Ambacht hebben lich twee lodgers aangemeld om op de kiezerslijsten geplaatst te worden Op den 14n Fabruari jl gelukte het aan de te Tegelen Limburg geaUtionneerde i kskommiezen twee personen Duitacbers aan te honden eh te fafkeuren wegens fraudeleus erroer ran melissuiker De aluikers ziJn ter besebikkiug gesteld rau den officier ran Jaatitie te Roermond In de maand September ran het rorigejaar zaaide C v £ te Nienwerkark a d IJael nog pean Toen de jongs plantjes eren boren deo grond waren werden ry door een dikke laag bladerea sarorer nog n nig stroo raa ffelegd FEUILLETOIM H De dienstboden deeldeu het raoroordeel vtn hun Dteeater tea opeiohte ran Uaventbird volstrekt niet volgeni hen wsa s iie onschuld feiielijk bewesen en zij bestthouwdeu hem als een verongelijkt mao die alle mogelijke sohting rerdieuds Da gladde tong ran juffrouw S Iiia Deflos had wsarsobijnl k veel tot dezen staat van taken toegebracht Juffrouw Slisa Title die wü de eer hsdden reeds vroeger te ontniioelen behoorde ook tot de gasten Het fatioeo was Tide s levensdoel en sij vas dienivolgana gekleed iu een lioht neteldoekicheo japon met rose strocken en sg droeg rosa liuten op hsre muts De kamer dienaar ran Lord Dane een oude faeaa dia naar men beweerde sedert twintig jaar eene vrouw zooht maar er nog geeoe naar lija zin bad kunnen vinden flaiilerde juffrouw Tifle soete woordjes in terwijl bij haar tevens mvt koek en wgn sd allerlei lekkers overlaadde Da thee was wef nomea en er was wgo en koek opgezet de heer Bruff had eens reobi uitgehaald en eene goede tlfsch wijn gegeven g waren allen druk aan bet praten het was eene eohte Babylonisobe spraakverwarring Het gesprek liep over hunne eigene belangen en die vau anderen maar hoofdtskelgk over die van hanoe Dwcstsn an meesteressen Tifle sa Sophie waren legen de kgude beveiligd Deo gflbeelen winfer werd er niet naar omgazien doch door nieuwsgierigheid gedreren werd vóör reortieo ilageo de grond qqum omgewoeld en welk een verrassing men rond peen ter grootte ran een ringer ïoodat genoemde C r E mat recht kan zeggen dat bg na al peen ran den kouden grond eet NVoensdagmorgen reed de landbouwer J da Boer uit Largernigeweide langs den ZJsttldgk naar Gouda Diclit hg de Veertaan schrikte bet paard van een w terplavje dat met gs ovardeft was Het dier ging mei de tilbury ran den dyk en kwam ouder by de sloot terecht De eigens r kwam onder het paard en werd een paar maleo door bet dier getrapt Koodat bebalre het gezicht ook r yne kleederen rreeseiyk beschadigd warden De tilbury werd zeer gebarend De uitslag ran het gedurende 6 weken te Woerden gehnaden biljart concour ia al rotgt Afd A seriespet Iste prys H M Holdt Scherenjngon late premie J A Wiltsoo Amsterdam en W Buis Nieuwer Amstel 2de premie Job C Dgkman Rotterdam Afd B 25 stooten late prga J C Hui man s Graruozaode 2de prys L k RusCi Schoonboren Ifite premie L Tan Dyk Woerden 2de premie H A Lin aen Rotterdam 3de premie U J ran Nieawkerk Nieuwreen In bet Wetland wordt reol bloedmeat ge lererd door da firma Nirette te Purjjs Mr Droogleerer Fortuin advocaat te Graretibagtii heeft den telera gratia adviea en iWo toegezegd bij moeielykheden die ait Wei ci ïiiig vao de betaling kunnen rüzen indien w Jm St titet nan da roorwaarden tfoldoet Nwe Men Bobrgfc uit Groningen Niettegenstaande door de oognnstige Iglen voor ODZe landbouwers da rgtuitfen beperkt worden tot het noodzakeliike beeft zich heden hg de verpachting rao tollei in de provincie Groningen het feit roorgedlaan dat de verpachtiog f 4700 per jaiir het was eene rerpachting roor den tyd ran drie jnren meer beeft opgebracht dun bg eene rroe ere ifelegenheid De om ata a dig beid is e zoeken in h feit dat jonge laadboutrers bieden om tolgaarder te worden waardoor meuschen die 30 jaren achtereen t Igaarden geweest zgn roor de jeugdige hoeren het reld mooten ruimen Een treurig rerschgnsel ran den toeHtand ran dec laudbonw vol vsn het aanstaande buwel jk tUBsnhon don ieer Letter en tronie Adelaide mssr geen van boidfo had er reel mede op en ds herr Bruff nas niet uitgepraat over bet rertrek van Hawthorne en diens vermoedelij ken opvolger in Zeemansrust Men tegt dat John Mitobel de herberg lal psehten leide hg tot Kavenabird Zoo antwoordde dese zonder een woord van zgn eigene plannes te zegden Zoudt gy uiet eena gaan zien of Mylord nog IttafK met dezo woorden iloord Bruff meedoogaiiloos de hofmakerg tuaaohen deu kamerdienaar en juffrouw Tifle Mylord slaapt wker was het antwoord soo niet dan zoo bij geheld hebben Hij is vnn daag buitengewoon slaperig geweeat Freule Adelhido zit bij hem in de kamer Weet zoo goed om mij voor mijae eigene zaken te laten torgen münheer Bruff Lie e hemel riep Sophie Defloe uit terwijl ïj vsn haar sloul naast Ravensbi rd opsprong waar zijn mijne hersenen Een uur K led n hoeft da freule mg verzocht om baar eene shailvi 4 brengen omdat zij het koud had en ik heb b tlrwfreten Het rwrwondert mij dat dtlfreule hara srondenIQ eene ziekeakamor stgt I lic meende gehoord Ie hebben dat tü niet huissetgk van aard was Het was Tifle die deze aanmerking maRkte Sophie had zioh weggeapoed ora hare onschtjiaamheid te herrt Ilan en een juffrouw Corbet de buishoudater eene dikke dame dia een zwart paramatten kleed iwaar met krip gegaraeerd droeg nam het woord op Het srrae meisje heoA een treurig eenzaam leren i het geselschap ran een kranke is nog Bster Mpu Bchrgft uit Dui tinchem Dtze eek gelukte het eeu der oproednlingen Van het Rgks oprocdioifsgeoticbt de Knnsberg begeu den avond te ontsnap ien 4 Hij verbryzfllde een der ruiten ran bet wiuIcelhuia der gezusters E uabg ttet gesticht E m daar een bua biscuits en een fleach dropa os die versoajieriDgen opgt peiiz ld te hebD ondernam hg den tepo tocht naar het itiobt Te Buineu is ia het boidereld door keien ilvers wederom een grafkelder geronden Van Je keiüteauenopatapeliug lagen de boveusto lagen eren beueden deu beganen grond Binneu de keisteenenop tapeliag waren spori n ran iroeu en boutskool in den grond aanwezig f Het denkbeeld ran mr P Broosbooft de n i thuis op de poittc wordt heden doer d n beer C J Beelenkamp commie der poatergen te Rolterdaui in Het Vaderland beatruden op grond Tan het ontbrekeu ran drie rooroniue factoren die de invoering van bet stelsel zouden wettigen nl het out de noodzakelykheid BD de beapoedigiDg Bet HandeUbladc veruam dat ook te Amsterdam of althans onder den rook ao Amsterdam brongaa als rerlichttogsmiddel cal worden gebruikt Aan de caeaufahriek ran Korff aan den Ringdijk is meo bezig rïer nortooputtea te boren waarboven een gashouder zal worden geplaatst ten einde de fabriek te kannen verlichten met bet nieuwe liehtmiddel Een stukje nit Batavia Men Ecbrgft aan het Bat NH Door den heer W logeerend i een der botelR alhier ia bg schout Calmer een annklacbt ingediend tegen drie jongelieden dï genoem den be r in den uacbt ran den l4ti dezer in een dosa dos hebben medegt nonien en naar e n piaata gevoerd wnar Z j hem gedurende drie dagen hebben npgealoien zonder hem eenig voedeel te verstrekken Om den heer W een meer paasiere rol te doen npelen had meu hem rooiaf een bedwelmenden drank toegediend In den naUvond ran den 18ii ondat de heer W eeoigszins de werking van deu drank te boven was Kekomeo drong bg met meer kracht op zijn rrglatiog aan Ala aulwoord ontging hg eerst een gevoelig Bk slaag en daarna de inededeeling dat zg bom in een dos a doa weer hui 4waart8 zouden rocreu Nog iu bedwelmden toostend verkeerende verd h i eergt frebeel ontkleed diiarna in een dan niets Oij kunt u n t voorstellen hoe zg veranderd ÏB Zg treurt tieh dood dat doet sij teide de kamerdienaar Zij heifl bjjna nuoit een ïijvend weten om mode te aprekeu Ik hoop voor haar eeiru juffrouw Tifle dat uw meester haar spoedig van hier weg zat halen I Zg is ook niet wel dat weet ik teker seide de huishoudster Het ia niet mogetijk ala men getocd is ora op det warme arondtn tast van k udQ te hebben en zij klnogt daar in dun Inatsten tijd nltgd over Zij heeft eiofi al die sterfgevallen zeer aangetrokken Kent de dood van den kapitein toen vau den heer Dane toen Hier werd de hutshoudaier in hare optelling geatoord Sophie Defloe kwam doodsbleek en geheel buiten adum als iemand die vreeaelijk ontsteld ia de kamer binnen aturmen Wie is er in de HjkkamerF riep zg uït Niemand zeiiie de hoer Bruff do igkksmer is gestoten Komt gij weder met eene van uire hij geloovige praatjes voor den dag juffrouw Sophie Be lijkkamer is niet gesloten de deur is epeu en de sleutel zit ar in Ik zeg u dat zg gegoten is en dsi de sleutelin mijne kast hangt hield Bruff vol En ik ees u dat zij open is va 1 antwoordde Sophie stampvoetende Denkt gg dat ik geene oogen meer bob mynheer Bruff Toon ik er voorbij ling om de shawl ts krgeon was do deur waarichijulgk gesloten want sis tij open was geweest zou ik hetgetien hebben on dan had ik er nooit voorbij durven gosn maar toen ik terug kwam stond de deurop eene reet soodat ik ds vloersteeneo lien kon Ik io3 h du gelegd en verrolgens ter hoogte raO h t postkantoor te Weltevreden in da rivier geworpen wawop het heldhaftig drietal het bazenpad koos Vermoedetgk door hei koude water wat ait zgu bedwelming geraakt en toen h et gernar beseffende waarin hg rerkeerde wendde de heer W alle pogingen aan cm aan den dood door rerdrioking te ontkomen Het mooht hem gelnkkeu op bet droge te komeo wair eeu gardoewacbter hem een sarong leende waarmede hg in den rroegen ochtend in ign hotel terugkeerde Er is zeker aan een wraaknemingtedenken boerrel ook diefstal beoogd rerd want dan heer W werd een bedrag van f 1685 outstolen De gescbiedscbrgrer Theodoor Mommsen ïs opnieuw ta Rome Voor de hoereelste maal f Sinds meer dau vgftig jaar bezoekt bg Italië en Rome welhaast iederen wioter Hg is na tjg de tachtig eu zgne werkkracht is Pteede dezelfde Hij wooot in het Duitsohe luhlituut op het Kapitool taat te zea uur s morgens op werkt daar tot negen gitat dan naar de Vaticaansche hibiiotbeek tot óen uur en gouder twgfel werkt bg ook nog in andere bibliotheken ot te buis Zonder zooreel energie die een gewoon sterreling zich niet roorstetleu kan zon het hem onmogelgk zgn geweflitzgn reusuehtiKen arbeid te roleiorligen Maar de grgtaard zelf denkt oog aan geen eiodei VülgeoB een bericht door bet Wiener Frem deublatt ontraugHn zou de eerste a siitent a n de ktiinek ran prof Gua eobnue te Weeoen dr Albert Naratb beooemd worden tot oproiifer rau pruf Von ËDttilsberg te Uirecbt N rath is eveosis Eieelsberg een leerling ran Billroth Bij den beer J Waltmaa Jr te Delft is verschenen een Delftach Stedeoten Maandblad dnt onder redactie slant van de hh A L ds Gelder Ifl P d Vooys J Il van Mnsschenbroek en E A Tissot van Patot Het tgdflchrift draaft den titel Ia dan Nevel welke met bet doel ran da uitgaaf rerklaard wordt in een luleidiug waaruit hier enkii le zinoen volgen Iu den Nerel zal zgn een tgdschrift roor Delftache studenten Het stadeot zijn is niet meer wat het vroeger waH en ook kon zgo Al tracht da mos het type iu vaste roimen te honden de stndentenwer ld gaat als een deel der groote mniitacbappg en op zichzelf weer een kleine zag dat d sleutel in hut sleutelgat stak en ik daoht dat ik neör tuu slaan van sobrik De heer Bruff stond op om in zijue kast te gosB k ki ii terwgt bij hinneu s monds prevelde dat tg geeatiii zag waar er geeae waren hij wilde den slrtt tel gHitn halen om haar te logenstraffeo De oude kamerdienaar vroeg Hebt gg de shawl in de kamer van Mylord gebracht juffrouw Sophie tVat denkt gij dat mij belet zou hebben ant woorddo Sopliie bits Tifle gluurde haar met barokleine groene oogen aan en nam zich roor om juffrouw Sophie als zij op den Hall kwam hare oubs tchaarodheid af te leeren Sliep Mylord Voor too ver ik weet ja ik heb niet ia hotbefi gezion antwoordde Sopliio De freule sliep Zij lag achter in den gro iten stoel eu was ingedommeld Ik heb da shawl los over hare knieén ge tprid en ben zachtjes weegrslopen Hierop kwam B uff met zaohleren tred en zachter sprekende terug bij zag er ecRigains verslagen uit Het is een tooderling geval teide bg de sleutel is niet ia de kaat Ha zool Hebt ng nog iets te zeggeu op dfe Sophie die geesten tiet waar ze niet zijn eu gesloten deurea open waant mot sleutels er in die inde kast hangen beet die juffrouw hem toe sis gg demooite wilt nemen om eens naar de doodkamer tegaan zult gy missohien ook moeten erkennen dat tij open is mynheer Bruff fforM ttnolgi