Goudsche Courant, maandag 24 februari 1896

iouda Moonlruobt 6 30 7 S6 8 40 9 06 9 40 10 17 10 64 ll Ot 1 6 1 84 S S8 8 44 4 60 6 84 7 11 7 61 1 81 8 48 8 51 9 67 U 7 M 8 47 n 11 01 U Si ff ff ff 4 67 ff ff 7 69 ff 0 u 10 04 ff NiuuworVerk 0 pell6 Kotturdam 7 7 S 7 4 7 66 8 64 01 10 9 86 u n 10 10 36 11 08 11 16 11 14 li lS i a9 1 4 18 66 1 44 8 60 KOTIERDA U o 0 II D A ff ff 4 09 1 04 6 11 6 10 ff ff 6 48 ff 7 80 8 06 S IS 8 98 ff ff 8 61 9 01 II 10 10 11 10 18 10 97 ff 11 80 lioUnrdMn a iolle Hieuwürkerk Uoordrecbt Qouds 8 6 10 6 10 6 16 6 8 6 67 7 M 08 10 6 4 8 80 7 46 GOCB 1 7 47 V n tl f 8 07 8 18 DEN HAAG 8 86 9 4 H f 9 6 9 61 f 10 11 10 18 10 4t 11 60 ff 18 08 18 90 ff ff 18 40 1 41 1 68 l lit 8 06 1 18 1 60 ff ff 8 09 8 10 8 46 ff ff ff ff ff 8 89 4 08 9IX HAAS 4 80 ff ff 4 40 0 0 U D A S 81 K a K Sl Si 6 84 8 41 8 47 8 06 ff ff ff 8 16 9 48 9 68 9 68 10 01 ouidèkiling ge igd waa enn Inrichting t bet vervaardigen van xkA Of h t eer imaat 9 ia 00 1 t nbekeod s at zeker rSkening zalf IdJldez r gyjnm aitUten I niets 4ng Bii lp ien ir liting Da omstandig daken het pïineipieel hei i iHilen vau bet temj Nu zyu ten l 894 de verhoud l é Januari 1894 f yaudaar dat ffl e daags ut schreven Dan ma r io tweeën l Zoo bealiat echter als we hiell logaltil raltijioiideu even he t blyvèu we rvan obrde l at wy onzerizyda ület tot aanuelWing ün ditontwerp mjogen bfedewvrken ïfÉt u hetzyh laatste redactie na afhandeling Van iamnndementjen en Wy7 igingHn bleek te tuitenop het iwe £rlei beswaar dat betzy iu de ibëglnseleg betzy in haar toepassing w rd aapgeduid 1 ih IMrcclH SjMKtrvvegverblDdingen met GüUÜA Wliiteidlenst 1895 1896 AansevaDgCD 1 October Tl d van ireeDwicli aHage6 617 i0T 488 809 18 9 4610 1111 8611 16 1 36 1 44 9 68 8 48 4 16 Voorb 6 67 ff ff ff 10 17 1 41 Z Zef w6 1l 10 81 1 66 Uy U i ii ff 10 48 8 08 Onuda 33 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 19 06 18 461 17 8 14 3 16 4 18 4 43 iouda 7 30 b 86 9 0 9 8710 80 10 60 19 18 18 88 1 97 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 89 8 64 9 64 11 li M 7 4 8 47 ff ff ff ll M ff 4 67 8 01 10 06 Z g 7 63 6 6 ff 11 18 ff 18 49 6 08 8 19 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 17 l Ol 6 80 1 h4o 8 1 9 18 7 W Ó7 10 48 11 8 18 49 1 08 1 67 4 06 4 17 6 96 6 67 7 44 8 81 9 9 1110 81 11 48 Stopt la Bleitwijk KraUweg en Nootaorp Leidaohendam tn Hakandorp U T K B O H T 0 O D D A Utrecbt 7 60 9 10 11 34 11 60 3 10 3 68 4 48 6 36 Woerdai 8 11 10 88 11 61 4 1 1 68 üudavatar 8 19 10 81 4 84 0 da 8 8 9 84 10 44 11 07 1 18 8 4 4 87 6 98 7 0 6 0 1 DA IITKIOHT 9 06 10 19 10 67 11 48 8 80 11 14 ff 8 87 ff ll tS 8 46 0 87 10 61 11 46 1 90 8 08 O O U 1 A A 11 S T 1 K D A H 10 01 10 67 18 16 11 06 1 1 18 AMSTIIDAM SOUBA 8 9 10 0M 8 16 9 04 10 14 11 11 8 80 9 46 11 18 Stoppm u BldiwIik rKniaing en Hoottop IrtUadMndw u Hikndwp Stopt te Nootdorp LaidMhudcm m Blaiav k Knlawaf n Hakudoip reflMtia ran k gsheel Mhter den gug dor id ëti door ODse eeuw c t la oiet waar dat io ons andere krachten opbroieeD dan in het vereerde rtudeattype van KlikHpaaa eo Piet Paaltjeos Aaa ons nog de wilda diuf oiu neer te slaan bet dorre fatsoen om ons niet f pdiildiff te laten opilniteo ïn de TeretgTeade msatleh ppelgke vormen sAan ons ook nog het ODgetemde t avoel f oor recht en billijkheid Ia jeagd is de onrust roor eiken dag is de aDgtt roor een kloksleor ia de zucht naar al wat nieuw geboren wordlc In ona laad heeft de knnst gezocht naar nieuwe banen Op n pnioboop van vproi Ide ooQTeDtie hebben jongeren gesproken met een ongekende achittering van geestdrift roor t heilige mooi Hun vol klinkende iteto h pft slaperR booa gemaakt en ze hebben orerge bamerd wat ban streven naar de kuiiat van de grootten der eeuwen verhinderde Groot mooi is in ona land ontstaan maar verspreid in allerlei richtingen De jongeren zyn nit elkaar gegaan en leven verdeeld Nog ia er weifeling en de Tooripellingon van grooten bloei der kunit yn nog niet j vervuld Wat wfl wel wiUan is loekeo elkaar te begrgpeo en waarde Teo trachteo d or t dringen tot het werkelyk ernstige streven ua ir recht in d wereld en te verataan d dichters n filosofen die Kooreel te geven hebben Id den nevel die ona donken en kunnen omringt zullen we miaschiea a brekklg ons uiten zollen we een ydi en bevoorooTdeéld oDze aoeningeD zeggen maar de schroom om vooruit te gaan laten we varen c Een aantal Delftnche studenten hehhfn reedx fitenn en medewerking toegezegd Maar ook van andere nnivaraiteiten wor dt dit gevraagd Staten Qeneraal 2e Ka hk Zitting van Vrijdag 21 F brnnri 1896 De Kamer heeft heden bepaald dat Dinsdag i 1 unr de diocnasie over de persoueele belaating zal worden hervat Behandeld werd het wetsontwerp tot goedkeuring eener geldleening voor Suriname ten behoeve van productieve werken De heer Gujot betoogde dat een deel der voorgestelde werkpu alechla trnkken lal om den kleinen landbouw te bevcirderen terwijl Suriname alleen vooruit te brengpn ia door iievorderiog van den grooten landbouw o a door veracbaffing van voldoende we kkraohten door de immigratie aan te moedigen en de immigranten na afloop van hno contract door voordeelige aanbiedingen tot bigvende vetüigiog to bfwegen De heer Bool maakt ook eenige opmerkingen ronder echter het ontwerp bepaald te bestryden De minister van koloniën constateert dat Soriname langEaam maar geleide yk vooruit gaat blykens de toenemend inkomstpu en af oemi nde aubxtdiën Het voorge tHlde kanali satie werk is van groot belang voor de ao neepvnari en zal 5300 hectaren grond voor Iftndbonw geschikt mak n De re eerMg ver ekert overigeoB volk men bereid te n allea tf doen om het den immigranten aamfpnaa n te rnuken Ont dese voor tetlfo cnkpl tt o gunste van den kleinen landbouw zouden zgo ontkent by Du Minister verzekerde stellig dat geen nieuw pmductief werk zou worden aangevangen alvorpns de Kamer o er het uut en de ooodtakeiykheid ervan zou hebhen beolist Z houdt de koorden der beura in banden De UQ gedane voorstellen zgo met de meeste zorg voorbereid Het ontwerp i Hangenomeu met 62 tegen 7 Btemmen De Kamar is gescheiden tob Dinadag Uouda 6 86 87 7 66 9 09 8 11 Uudm 6 60 6 64 Woerden 6 6 7 08 8 18 Ulrwhl 6 18 t t f Naar Anatflrdam Goud S Am l rd iii ast 8 14 8 11 0 16 In de Verlengde Kinkerfitraat te NiéawerAmatel zgn cooals het VkBdgbl mfedeett 7 huizen attEckeurd en is dttn paar bewoners die er nog pu inwouea want het zya nog nieuwe huizen aangezegd de woningen te Terlaten mdat zy boawrallig zyn In a a kragenfabriak te Troy io den aia it New York brak een geweldige bnin uit terwyi driehonderd vrouwen aan het werk waren De paniek was groot Het vuur breidde zich snel uit en Au aiigangen waren oni otdoende voor zulk een nienigt i personen VerFohetdene vrouwen pprongen uit de vyfde verdieping ten aanachoowe van do talrijk buiten staande aohare Drie vrou en bhiveo op de plaats dood andere kregen vreeselyke kwetsuren Verschelden werden gered mawr een 20 a 30 werden verdiiBt Men vreeSt dat zy zgo verbrand Tot doftver zijn van de ramp te Johannesburg d volgende byznuderheilen bekend die wy reeds voor een deel hébben gemeld Woen dBgmorgsn te hajfnegen ontploften by het rangperen acht wagens met dynamiPt opde lijn N thprlans Viedendorp pen grbotevoorstad van Johannesburg op een myl atstandslvin de otad gelogttu tunscben Ftrdbnrg eoBraatfoiitein Deze streek wordt bewoond doorvele blenken inlanders van Mauritius Kfeffera o Chineezeh j Da ontplofGo ging met een verpchfikke lyke krachtsoutwikkeling gepaard In den Crotid werd een gat gesingeu van 200 oet lengte 80 voet breedte en 30 voet dieptf De metaaldeelen der waggdna verden 20 voet jp den grond geslagen spoorstaven losgerukt i in 1 weggealingerd In den omtrek van een ztjn alle hu ten ala weggevaagd De grond was bezaaid met lyken en j miokte 1 chaamnd elen De wanhoop der o ilevenden die radeloos rondliepen in du bide Hla htofiers te herk ei ueo spot m tbeschrgving Het gebouw der WandeiekeAthleticCluhf u ingericht tot lyk nhuifl da V heen worden alle overhlyfselen v n mensebengebracht Te tien uur in den avond wa en veertien Hikpn gevonden maar het reddiithiswerk was toen pas aangevangen Bet ia onlApgelyk elfa maar hy benadering het getal der alacbtnffer op te geven wnarvau de meesieo nog onder het puin bfgraveD liggen In bet hospitaal zyn tweehonderd gewonden opgenomen er zyn veld ftmbulauce opgericht om de overig n op te nemen Alle genceübeeren heelmeesters en apothekers zyn p de been De schok it op zeer grooten afstand ge vo ld te Johauneiburg ifi geen ruit heel g bleven Kr ia een iesehryving geop nd voor de slachioffTS en reedq meer dan zeshondtrd daizend pond sterling f 7 200 000 bgeeugebracht Te Müncben zyn dezer dagen drie in afzondering wonende vrouwen dood in haur woning gevonden J en der lijken lag op bed alsof de overledene wat bad willen rusten en tydens den al lap was geatorvan Dh beide anderen waren iu e n zoodanige houding geplante in het kabinet dat bet den schijn bad alsof een der vrouwen onpasselyk waa geworden en de andere haar bnd willen bystani Men vermoedde dan ook dut de vrouwen wa eo vergiftigd en wel doordat pen barer zonder bet weten een in hui voorbanden vergif ouder het eten gemengd zou hebhen 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 10 ff ff ff ff 7 10 10 8 8 84 6 06 6 17 7 11 8 48 10 87 8 60 4 48 6 19 6 86 f 9 04 f 10 16 11 80 8 81 4 86 18 8 48 4 47 Het gpupeskun hg onderzoek bracht evenwel san het icht dat de drie per onen ntet warm vergifiigd maar geslikt en toen by nader onder7oek bleek dat het geld en da kostbaarheden der bewoouFiters waren verdwenen lag het vermo den oor de hand dat zy waren vermoord De moordfl aar o moorden ars is echter zper slim te werk gegaan Na de vrouwen wasrBchynlyk onder kussens te hebben doen stikken plaatste hy de lyken zorgvuldig in de gewenscbte positie Daarop rooide hij wat van zyn gading was Het feit dat io de woning met de geringste wanorde beerschte yr yat er op dat de man zich den tyd heeft gegund om zyn plan zoo goed mogelyk uit Ie voeren Berekening Onder de voorataudera van een finale kiesrechtuitbreiding zich uitstrekkende tot allen ilie in bun figen onderhoud en dat van hun gezin voomien wordt ri eds aiuds maanden de vr ag besproken of men bet voorstel Vi n Houten behoort to verwerpen of aan te Ulemeu De één advixeert tpt aanoe miog de auder tot verwerping en by beiden ia de conclusie het reeultaat van berekening Ia berel eniug hi r de beate raadgeefster vraagt De Stand lOna komt dit twyfelacbtig voor Wat beslissen moet ia o i d e vraag of de beginselen waarvan dit ontwerp uitgaat ruimte voor gezonde ontwikkeling van ons electoraal recht openhouden en of voor de toepaa ing dier beginselen geen mantregeleu jworden ooT gesteld die bet electorale recht in zyu wezeu V6rvati cheo Blyft tnbh de weg voor gezonde ontwikkeling opeo eu leidt de techniek der wet tot gee i electorale ongerymdhedeu dan dient toegevtemd dtti ide electorale quaestie als zoodanig voor wie ge n voo tander van algemeeifBt ui r t ix zic b nietj erzet tegen eepe afdbeniug 1 jiwee tempo s den mogen bet raadzaam ééou tempo te doeu maar beataat legen het wérdub Ijvolgflf VAQ dlïatembna lien piet ineèf deze dei f iL f Een Amerikaanach i krankzinnigen dokter beeft onlangs verklanrd dat vroeg op taan de oorzaak kan zyn van kraukzinnigboid Hy m het eerst op dit denkbeeld gekomen door l et veelvuldig voorkomen van krankzinnigheid oo ibr den boerenstand Deze werd wel to geBcbreven aan eenzaam leven van do boeren anu hnn haid werk en ook aan bet eten van te veel aardap ielen Mitar dr Talcott vindt de reden in het vroeg opstaan E ziju menschen die misschien vroeg opataan een hewya van kninkzinnighoid noemen m ar zonder loover te gaan meent de gent eabeer dat het vaatatant dat dn gewoonte om vroeg op te staan den menschen het gevoel van anpenoriteit hoven audereo geett en hittruit komt de overspannen geestestoestand voort die tot krankziuuigheid kan leiden Op de vraag op welk uur van den dag de menRch het aterkat is inlleu de mee ten wel antwoorden s morgens vroeg onmiddellijk n i het ontwaken Deza bewering w rdt evenwel door proMVPQ met den dynamometer g logeostraft deze hebben jui t aangetoond dat de meusch ua net opstaan bet zwak t ia Na het ontl t echter kan bü reidi veel van zijne tpieren vergen ter yi deze hun grootst krach bereikt hebhen nti deu mualtyd midden op deu d tg Dttarop treedt weer eene v rmindermg in maar tpg u den avond worden de spieren weer wat krachtiger om ten slotte langzamerhand tot den volgeuden morgen toe Ie erslappen De beide ergste vyanden van i pierkracbt ya luiheid en overmatige inspanning zoodat men ook hieruit weer kan zien dat de gulden middenweg de beate ia Aoutardam C il ar da 7 99 Veel zweeteu by het werk mat de spieren erg af Na doze beschouwing blykt het duidelyk dat het spreekwoord De morgenstond heeft goud in den mond niet juist is often minate zou moeten vervangen worden door De morgenstond heeft na eeu fimk ontbyt goud in den mond t Te luk iiep Een groote mem boot San Augustiu bataljon troepen Velen vuildeo voor ten nog eeus de hai Toen de gonvemeijii hoofd arriveerde kfl weuach voor den dr iogenilligd drong gouverneur naar vo De e was niet vracht en krakend horiderdvyftig peraOji Er heer cbte éen flp De manschappen vle ttflriy alle da gevHArs v aari voorkomen De iQj wal gebracht do vrouwen eu kinden gevonden hebben Ailcftotfl in Spanje ia ea groot ougadat bet ek£eiyk nogal goed Af stond naar de toom kyken welke met een Cuba zou vertrekken laatst bon bloedverwan drukken der stad aan hetbilven m de menigte met fiAar Nadat die wenaob waa onder hoera voor den op de landingAbrng itand tegen too n zware week ze waardoor eeu iu tee stortten eHchryflijke verwarring stoomboot politie en dadelyk op de plaatt éeo groot onheil werd ten werden veitig aan men gelooft datj eenige to de ttnder de i oot dAi dood loor Iden gejneeqtjfaac loosduinen g Miden vergadéiiinr tllfwaa t by Initffto GJde JStatm in waarfo ed f snvnonden viim dt a lu het raadsbealuiti t dtin Ieefl4id d r ji ooll inderen bepaalt oi tot i3iÉü n i 1 l Gedep Smba t nlAheu f tot Io jaar B en Vv steldenUoor van dit besluit in i bboger berpep te gaan Dtf heer Waldeck zou er zich lie ei hg Uferleggtln daar hy weinig ban ziet op eene gnnatige 1be Hssingen omdat ajadan de heataauda regeling 5 13 jaar herleeft De burgemeester echter wenechte nu dezer yd zooveel was toegegeven een bealissiug die alsdan ook voor andere gemeenten zou gelden Hlt is z i niet denkbaar dat een getaieentebe inor tot een leefti dsb psling van 15 jaar zou kunnen genoodiaakt worden Ta Maaas uis eindigde de zaak met oiet ontva kelykheid voor deu inspecteur maar deze zaak iB nog nooit be ti t Ten slotte werd met algemeeue atemmea besloten in hooger beroep te gaan De politie te Sliedrecht arresteerde dezer dagen ern bedelaar die met succes huis aaa iui8 het medelyd n inriep voor tfeu ongelukkigen man met Ifchtx é u Brm By onderzoek bleek dat by twee vo komen gezonde irmen had waarvan er een onder de jas op deu rug wa gebonden In eeu hotel te Brunsel heelt men voor 700 000 gulden aan efiecten gestolen nit de toffer van den heer Barducui eeu ryk myn igenaai uit Konstantmopel De daders zyn twp e jnagelui die een kamer hadden gavraagd nna4 die an den heer Bardocci en poorloo uit het hotel warea verdwenen 6 17 08 7 68 88 ff 14 8 88 t K 8 8 10 08 6 47 60 8 18 10 18 7 60 8 0 07 10 84 18 10 64 ff 8 ff 8 86 8 41 49 11 10 18 Jf 7 i 6 10 Door de politie te Rotterdam ia eeu atreng onderzo k ingea ld naar de oorzaak van een braid die in de veitingzaal van bet beur gebonw dezer dagen heeft plaats gehal Iu de zaal waar de brand ontstaan ia bevindt zich eeu kast waarin d geweren geborgen xynder jongelieden die aan de vrywiliige oefening in den wapenhandel deelnemen Deze kast nu werd opengebroken gevonden door de psrsonen die bet eerst de zaal betraden by het uitbreken van den brand terwyi de geweren in groote wanorde verspreid lagen Verder ward in d m au geTolda flesoh met petro lenm Dgetroffao oot h t oog verborgan door eeo bontep pUDkj d t aohuin tageo dan maar atond in da nabijhaid deier oorwrrpoD atond bet behangael in brand waardoor ook de fleach met petrolenm geaprougen i Uil al daie feilen blflkt tan duideljjk te dat hier moedwil in bet pel torwjjl do daad gepleegd f ia omatreeka U nor k morgens tydana da botermarkt in da Beara gebouden werd Da Haarlemaebe rechtbank raroordeelde C J r d Putten te Heematede wegene het rei bjinken van een kraai Oernta gebeeteo jhr J B Van Merlen aldaar toehebooreod tot i25 boete subs 14 dageo beebtenisstraf De eisob waa 7 dagen gefangeDiaetraf j De gesebiedenia Tan Enucb Arden tan denJ Meman die na veel oniwerveua tbuia k mt eosljne vrouw bertronwd vindt herhaalt zich tedikwgli om er telkena melding Tan te maken Voor eena Engeljche rechtbank ia na echtereen aii guliar efal behandeld Het hoeft ichala vol t toegedragen In 1854 trouwde George Eickard aea timmerman by de marine te Plymoutb met Sinnia Ham ï aa paar dngea na KJjn huwelQk TerIrok hg naar de Erim k am A 1856 tbnia maar werd kort dairua oiar WJkat Indie uitgeiondan Daar liep hiji van zQp achip w g In 1858jkwam hg wekr in Ëi geland bezoabt s goa Trouw maar vertrok deoj volgenden dag C ep gin naar de V eaiiif de Staten Binds hoorde noch lag iebaiid Iets Tan hem 1 In de Taate ïei nderstelliW dal bjj dood l waa hertrouwde zjjile vroow io 1865 met een zekeren Wilkini Dit bnwel Bchobl haar i cht kini ren maar geen getjuk Iu 1874 Écheidde ijet paar kwam lal r weer bgcen S aar acheidde in 1883 voorgoed Wilkioa rerlod ziob zyne vrouw 12 ahilling iu de week Uit te bot ljkn In 1892 eischte Ie vrouw echtacbeidiog wegene wangedrag van Wilkios Deze eiacbte daarentep en dat zgo huwelgk on wettig zoal worden verklaard aangezien naar bg beweerde Biokard nog leefde toen zgne Troaw met hem Wilkina trouwde In Januari 1895 kwam de zaak voor de rechtbank De jbrj bealiate dab Rickard bg bei aloiten vbd het huwelgk van Wilkins dood waa en de rechtbank prak de echtacheiding uit Io Septeufber 11 kwam Rickard echter op dagen Hy had overal rondge worren eo o a tgdena den Amerikaanacben burgeroorlog op de Tloot der Vereenigde Stateu gediend Zgne identiteit waa niet aanatonda te bewgzen Twpe zgoer broera herkenden hem zyn vrouw echter oiet Zg wilde er echter oiet op zweren dat bg bet niet waa Het bleek de ware Rickard te zgn Nn vroeg Wilkios opnieuw zgr huwelgk Toor onwettig ta Terklaren en bracht daarmede de rechtbank io groote varlegeoheid De jury toch had Rickard voor dood verklaard boe kon dan de wet hem Toor leTend boodeo bftgeen ooodig wan om het huwelgk Tan Wilkina ongeldig te verklaren De rechter nam geen bestiasing en verwees Wilkina naar het hoi vau appèl Da tyd van ippél waa achter Terstreken Er was nog ééo uilweg nl het hof van appèl verzoeken ala een gunst nog aao Wilkins herziening Tan zgo Tonnis toe te staan Het hof heeft nu eene w ze beslissing genomeu Het wil Wilkina de gevraagde guust verleenen op Tuorwaarde echter dat hg op zich neemt mevrouw Wiikips of lieTer mevrou Rickard wekelgka een pond aterling uit te koeren Verplicht kan hg daartoe oiet worden Stemt Wilkeos daarin toe dun kan het huf he vonuia Tan de rechtbank vernietigen en Rickard loTend verklaren Anders bigit Riclnrd Toor de wet dood O heor F H Volker te Sliedrecht ia TOOr f 4295 minste inacbryTer roor het maken Tan een griotvieg ter leogte van 1730 meter te Hoadekeoskerke Ta Dalem bg Gorioebem ia eea arbeider weduwnaar en Tader van twee kinderen in dienst by dan landbouwer De 6 Tan een boerenwagen gerallen aa weinige aren daarna OTarliden Woenadagavoad omstreeks balfnegeo werd te Ngmegen in de Waal iemand kermende gevonden Bg onderzoek bleek dat zekere A T d Water oMtaelaar Ie Heea Tan deo raim 7 meter boogen kademuur waa gevallen eo daar lag mat gebroken dgbeeo eo bovendien ernstig gekneuad aaa aangezicht en linkerarm Na per roeiboot aan wat te zg i gebracht erd da gewonde naar het ziekeohoia rervoerd Da sergeant A L Van Bcnsekom van het reg gren en jag te a lage leerling op den anraua in het 2e atudiejaar is op zgn Terzoek eerTol uit den militairen dienst outalagen De beer G W Berghout ooderwgzer te Lange Enige Weide ia benoemd tot onderwijzer Mn ten bgundere ichool te Rotterdam Een loge van merr de wad B te Alfen a d Ryn had bgna het leTeu Tertoren door achteloosheid van anderen De koperalager die d ar ten huize den Toriaeo dag aau de gaakroneo eenige werkzaamheden bad verricht Terzuimde het gas zorgTuldig af te sluiten eu als gevolg daarvan werd de logé den volgen den morgen geheel b wiistelooa gei ondeo Slechts oa Teel inspanning en moeite inoebt het den geneesheer gelnkkao da leveosgeeaten op te wekken HutteolaDdsch Overztebt In den Franiche Senaat laa Deoiöle voortdorend iu de rede gevaUeu door do liukerzydo de volgende verklaring voor Na de verklaring van deo mioisterpretii dent in de Kamer oordeeleo wg hetoouooditt loze iiiierpellatie te haudliaven welke nu geetli reden van beitaan mf ur heeft en waarHao bet mioiHterie door zyn houding by voorbaat da constitution eel e aaoctie weigerde Het miniitt rie is van plan te rege ren zonder Senaat meenenda de eeue Kamer tegen de andere te kunnen inroepen en bewerenda dat het ministerie niet vo r den Senaat tar verantwoording kau worden goroepeo Wn protesteeren tegen deze inbreuk op de ö ondwet wy zyn voornemens de macht welke de republikeiosche gundwet aan den Senaat heeft gegeven ongeschonden te behouden wy bevf etigeo opnieuw oax recht van controle eo de yerantwoordeiykheid der minitter voor de beide Kamers Ons parlementair antwoord zou kunnen zgu eeu volstrekte weijeiing om verder mede te werken maar r e Senaat wi geeu storing brengen in de werkr aamheid der wetgevende macht Oudank Ie houdiog der miuisters ia de Senaat van oUn zgn plicht te doen hg in van plan zgn rechten oogeHQhondeo te handhaven en zal rekeoBchap Vragen aan het oiinisterie Het lund zul uitapraak doen tusecheo de ministers die zich niet ontzien de erntitigste crisis uit te lokken eu de vergadering die het conflict niet wil verergeren Bourgeola protesteerde Eeo motie om over te gaan tot de orde van den dttg zonder meer werd door de democraten voorgesteld maar verworpen met 174 tegen 88 stemmen Een motie van Labiohe luidende De Senaat zgn goedkeuring hfchtende ftu de voorgelezen verklarÏLg gaat over tot de orde van den dage werd aangauoraen met 184 tegen 60 stemmen De zitting werd daarna verdaagd tot Dinsdair De zitting der Fransehe Kamer h ett ui t beantwoord aan de verwanhtingen die daarvan door de gematigden werden gekoesterd Hft was te vourzinn dat een poging zou worden gedaan om het votum van vertrouwen io het ministerie dat door de Kamer nas aangenomen omver te werpen Het eenige middel daartoe was een nieuwe interpellatie en deitegen trydige verklaringen t van den minister van juBtiite gaven daartoe gereede aanleiding Dadflgk nadat de zitting was geopend deed de benr Chaudfj de aaotraag tot het honden van een interpt lUtie En de inini tpr prei ident die wi d © wften welke bonding hg in den Senaat moet kunnen aannemen roeg en verkreeg de oumiddellgke behandeling De interpellatie had bet gewoue verloop Do heer Ohaodey betoogde de tegenatrydigheid der verklaringen van deo beer Ricard de minister antwoordde dat hij zijn plicht had gedaan en dat de geheele aanval wraak wiis over het indienen van een ontwerp waarbg aau de vertegenwoordigers deelneming in financieele syndicaten rarboden wordt De heor Bourgeoia vtrklaarde dat het Kabinet solidair 13 en ei cbte een motie van vertrouwen Ën de Kamer nam die motie met 309 tegen 185 stemmen aun dus met 124 stemmen meerder beid De motie van vertouwen op 13 Februari werd aangenomen met 362 tegen 243 dos met een meerderheid van 119 stemmen De elf giater middag gehouden vergaderingen van confectiearbeiders en arbnidslers te BerIgn welke door ongeveer 15 000 personen Alles ia weer in orde in BelgiP Ala een handig goochelaar heeft de mioiatnir van financiën zgu eigen zicüawy e eo dia an anderen over het vergunningsrecht voor tHbukveriioopers zoo knap door elkander gehaspeld dati iederten tevreden is Het aannemen van artikel twaalf ia de vergoeding geworden voor het afstemmen van artikel zes doordat er een en auder aan toegevoegd is votgena de weneebeu van de protectiooisten Niet alleen de kleine siyters van drank zgn nn viggefteld van het vergnnningarerht maar ook een massa kleine winkeliers De minister wi de echter niet mover gaan als Hoyois die voorstelde alle erkoopers van drank en alle kooplui ea winkeliers die ook tab k verkoopen ervan vrg ie stellen Dat behoefde dan ook niet want de Kamer toonde zich reeds dankbaar en voldaan t n vereenigde zich met het oieuv e artikel twaalf eo ii et nog verscheiden andere artikelen Dr Rnsin hoogleeraar in de faculteit der rechten te Fr iburg hreft ean studie gexchre en over de internationale positie der ZoidAfrikaanaehe Kepubliek Hy komt daarin tot de cnncloBie di t Engeland alleen het recht van veto heeft over tractnteu in verband m t art 4 der conventie van 1884 Maar Engeland heeft geen auzereiniteit over Traiiivnal iu den 210 van eeu meer uitgebreiden invloed op de buiten landache aangelegen heden der Republiek De vier beschuldigden die nog te Pretoria gevangen werden gehouden Philips Farrar Rhudt s en Fitspatnck hebben nu verlof gekregen naar een ander kwarliir van de stad te erbuizeo Zg moeten echter alle uitgaven voor hou onderhoud en bewaking door de polpie betalen eu hebben bovendien ieder f 120 000 borgtocht moeten gfveo De Engelftche minister van koniën Cham berlain beeft aan een medewerker van de Wt stranster Gazette verklaard dat op de nitnoodiging aau Paul Eniger nog geen antwoord waa ingekomen er kan du niet gezegd worden dat zo aangenomen noch dat ze afgeslagen is INGEZONDEN Stadgenooten Door oraf tandigheden kwam ik hedenmiddag ter ooro dat zich Ulok tra8i No 224 nabg Varkeofflurkt een gezin bevind dat door ziekte van het hoofd des hui gezin8 in kommervolle omstandigheden en armoede ii gedompeld Bg een door mg luKeiteld ooderzoek ia mg gebleken dat bedoeld hniH wordt bewoond door den loodgietersknecht S vader van vier kinderen eu sedert 7 weken ziek zouder eenige verdiensten voor zich en zgn gezin Alleen zgn patroon enz bezorgen hem per week 3 geldfu waarvan de versterkende middelenft voor de zieke levensmiddelen brandstoffen bnishuar enz enz voor het ongelukkig gezin moet worden bekostigd Dat hier armoede in den volsten zin des woordu worde geleden behoeft geen verder betoog t Is dan ook op grond van bivenatsandedat ik een beroep doe op uwe welbekend liefdadigheid en owt r oumisbaren steun in dezen om dit beklagenswaardig gezia ter hulp te kunnen komen Wie spoedig helpt heipe dubbel Alle given ifulleD dankbaar door de redactie van dit blad voor bedield getin in ontvangst worden genomen en verantwoord EEN ONDEROFFICIER Geachte Stadgenooten De commissie voor werk ersrhsffiag mankt hy deze bekend dat de werkzaam beden h dpnMvond geëindigd zi d en dat de weiklieden ontslagen wordeu De commi 8i hoopt dat de werklieden zoo spoedig niogelgk w er werk mogen loden Bg nad re aHiikondiging zul b kend KcuiHiikt worden wiiuneer het opeubdnr versing zal jlaats hebben DE COMMISSIE K uisrsa ivTXEUv r3 De nog jonge Trreeniging Kuontkriog hood aan haar leden en audere betsrjgatelleuden l t Ihmd it een soiree musirale aan waar men zich in eeu aanxieolyke op i oaiHt mocht Terheogen Iet programma werd geheel uitgevoerd door dilettanten van VT Ike Mr Blokbuis vinol uit Garkum en de heere piauiHteo Or Oviuk eu Dr Sehoneveld tsu der Cloet reeds lang een guedeu naam onder ons mU iekminneud publiek beritten Uej T P sopraauzaogeres whs de eenige onbekende eo het lal wel niemand berouwen met haar kennis Ie heblieo gemaakt Mej P trad naar ng vernemen voor h t erat iu het publiek op dat g nog veel kan winnen in kracht van uitdrukking is dus niet te verwonderen maar d or eeu mooi geluid Hat een Roede school doorloopeo heelt eo een sympatnieke wgr e vau ingeo wist de lanverea ons zeer te bekoren Mr Blokbiiis verrukte ona opnieuw door tiJD laer ontwikkelde techniek en glued oile viiordracht n de beide pianisten staafden bon goeden naam in eenige interesaante stokken Tonr twee piaoo s Een klxine opmerking over het progiamma ag ons rergand Het kwam ona voor dut twee stukken van den veu fljoeu als diepainoigen maar zelfs Toor goedo muaifkbeoefenaars oiet altgd spoedig te I egrjjpeo C Fraock Toor een grooler publiek t Teel was OTerigens leggen vryi reker uit naam van Telen ooien harteliikoii daoJr aan de executauten die hun tgd eo moeite zoo welwillend Toor den Konetkring liaiiohikhaar t iden en teveiii aan het liestunr der Tereenigiiig welke wg h t beate an ccea toeneu chen op haar pogingen tot reredvjiog Tan den smaak io Qouda Bnrgorlljksn Stand OËIIOREN 21 Fehr Fenaa Oeertnida Maria ouders N H tbo der Wonden eo 6 Walthie Dirk ouders W den Oa en E Sekeris Aatje ouders W Boer en J C van den Berg Johannes Coroelis ooders 6 de Keiaer en C Lori4 OVERLEDEN 19 Febr J Tan der Meer 59 j 20 A Nieuwveld 13 j ONDEBTaOüWD 21 Pehr D Jong neel te Zwamme rdam 22 j en M N Hol 20 j IMI iJWE A van OS Az Marob Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam slolkri Torkrs Vl 10 1 lOOV 79 41 7s 98 981 104V 501 79 Vs 114 931 4811 OO l v 60 795 680 in 8 s 100 soo 1461 SV looV 1007 141l 70 871 IHV 961 199 1641 lil 61V 16 99 78 m u 10IV 991 109 14JV lot 10 v 109 8 100 108 sg 68Vs 14 9161 00 108V 1081 86V 104 Si 94 is Il FEBBl ABI KiniaLiMS Cerl Neil W 3 i dito dito dito S dito dito dito S HoNO a Obl Goadl 1881 88 4 ITIUB lüsobrijving 18 8 81 i OoSTSNB Obl in papiu 1 dito in zilver 1668 6 PoaTUO L Oblii met coupon 3 dito ticket S itirsUNo Ubl Binnenl 1894 4 dito GoooM 188 1 4 ditob jllolhslS8t 4 dito bg Hope 18S 90 4 ditoiogoud leen 1883 li dito dito dito 1884 5 jp HJa Ferpet sahuld 1881 4 roaHElJ öepr Conv loon 18B0 4 Geo leeeing serie D Geo leouinff serie J ZuidAfe Hip v obl I8 a 6 49 B21 Maiw L G Pr Lien eert S Vso Holl lJ Spoorw Mij aand Mij tot Kipl T 8t 9p sand Ned lad SpoorvreKm aaud Ned Zuid Afnk Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTAUt Spoorwl 1887 89 K Kolil Sl Zuid ltal 9pwnni A H obl S PoLBN Warschau Weenen aand 4 ftOBi Gr Eusa 8p v Mg obl 4 Baltiache dito aaud loiV i Vi 4 18V 17Vs Faatowa dito aand i IwauK Dombr dito aaud 5 ICursk Gh Atow Sp kap obl 4 dito dito oliliK 4 681 l s 108l 1041 J llfl 160 86 Ii4 108 AHBBlKA Oent Pao 9p Hi obl 8 Ohio It North W pr G r aand dito dito Win 9t Peter obl 7 Denver b Eio Gr Spra eert T a UinoiB Central obl in oud 4 Louisv k XashvilleGert T aand Meiieo N Spw M lahvp o Miss Kansss r 4 pet pref sand M York Ontario t WestqMUl dito Penns Ohio oblIJfTW Oropon Calif lobvp in oud B SI Paul Mino k Manlt obl 7 j L u Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O t t ANADA Gau Bouth Cert T aand Vin C Ball k Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mjj sand Rotterd Tmmvefr Msata aand Sau 8tad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 8 HtLsiB Stad Ant erpenl887 D s 8ud Brussel 1888 S lioNO Theist ReKullt Gesellseh 4 OosTEHa Slaatslw ning 1880 5 K K Oost D Cr 1880 8 Si AKJB Stad Madrid 8 1888 Npo Ver Bui Hyp Spobl eert ADVKRTENTIfilW BeTallen Tan een flinke welgoaohapan Zoon ANNIE TA HELDEN geboren Haait A Grafton Boad Camp Hill Birmingham Engeland 20 Februari 1896