Goudsche Courant, maandag 24 februari 1896

No 6890 Dinsdag 25 Februari J806 34ste Jaarsransr Wflt tawTÜTÏQg tegen Jioht KwnmaWek LBnoenpijnen kortom 1 f fi tegra Listt van ileiaatd m mmmmum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgav dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitfondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 J Iwnderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst yau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middL Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BHl KAlAi en Zn Voor de vele blgken van deelneming ootTangen bg het overlyden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de heer S P van obn BOBK betuigen wÜ onzen harteiyken dank üit a ler naam Wed S P VAN OBN HOEK TAN GaAvaaAKOB Qouda 22 Febr 1896 STEENKOLEN Ondergeteekende beticht dit na de Lossing de FBIJS der ook ait het PAKHUIS vooreerst 67 Cent per II L k k MiJlt Aaaberelend A Lambert Turfsing el PRIMA BELG ANTHRACIBT groote en kleine stukje 1 30 per HL Attentie s v p Op veler verlangen zal onrgeteekende elke maand het geld van het Schoorsteenper kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad Schoorsteenvegervi Openbare Vrijwillige Verkoopiag p De Noturis J P MAHL8TEDE te K S Btrgambaeht is Toornemens op WOENSDAG U MAART 1896 des morgens 10 Dor ten hnize tan P BTOPPELBNBÜRQ op het dorp Stolwijh in het openbaar te verkoopen EENE PARTIJ W£I EN HOOILAND aan u Koolwykschen weg ouder de gemeente Stolwijk groot 3 HBKTARES 89 Aren ÜS Centitiren in twee petoeelen en eene partjj fi O O I L A N D in denj polder BUwyk aan den Groenen weg onder Ide gemeente Haastrecht groot jf BEKTABEN 7 Aren 13 Centiaren mede in twee perceelen Om te aaniaarin dadeiyk bjj detoewflzing Breeder biJ biljetten en inlichtingen bg den Kotar Hode Artikelen en Ganiceringeii op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOïïEinTUREF voor NAAISTEUS en KLEEUMAKÜRS i bekend goedkoop en solide BUIHË SOKTEEai Vli mr coR SHiTs QLACÉ HANDSCHOENEN W Het befte omchadelykah n e mikkelykste poetamiddel voor Heerei en vooral dames en Kinderschoen werk U de Appretuur van C M Huiler It C 8erHi B utti Str 14 Men ietts jped Mi iy op naam en fabriekBmeric Virivyikav hy H tr n WlnkeltBD In icliMnwtrk lalaatirltii farrMMi Mi hn rail Dtp tliy W Sarlamann Arnhin KOUSEN Hokken Blomten IrleoU Ygt is m t het lull MBM aaa te wwdea tegea mC Anker Painüpeller Wflt itMcii in ieder huiBgezin Ez Mer Paln Expeller Prü 60 OMl 76 oenl ea f 1 25 de a 8oli Voorluuiden in de mseate Ipotheken en bg F Ad Richter t Co te Rotterdam Te Gouda bg A WOLFt Marlit A U4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Zondagsrust MAANDAG 24 FEBRUARI a s hoopt de WelEdele Heer U M EJJBOOM y n Haarlem eene LEZINQ te houden OVKa DU ZONDAGSRUST des avonds ten Vj uur in de Sociëteit DË KEUNIE op de Ooslhaven afgewisseld door eenige ZANONUMMERS onder leiding van den WeIËdelen Heer J H B Spaanderman ENTBÉË Voor Niet Leden der Vereeniging ËO CeulÊ TOEGANGSBEWIJZEN zoolang de voorraad strekt by J H van der lOOI Oouwe 187 HET BESTUUR TK KOOF GSTRAAGD m met Tuin op een der bes e standen van Gouda staande minstens 9 Kamers bevattende Brieven onder No 2402 aan bet Bureau dezer Courant UIT DE HAND TE KOOP EENE met 23 HEKTAREN Wei en Hooiland en UITERWAARD in de Krimpenerwaard aan den IJeeldyk om terstond te aanvaarden Te bevragen ten kantore van Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht JACUTVVATER Dit wereldberoemde EAU DE COLOGNE HÜOFDWATER zuivert het hoofd van roos en schilvers en doodt onmiddel jk alle onrein FLACONS met Gebruiksaanwyzing 40 Cent bg J VAN OIJE KLEIWEG Ko 2 GOUDA TANDARTS E CASSUTO uitgezonderd ZOSDAOS Turfmarkt 172 Gouda GODDA KAAKSEN Bji arrest van het Gerechtshof te s Hertogenbosch van 21 Jannjari 1896 gewezen in de zaak tusschen de ondergeteekende en bIËINBICH L HAUSëR te Roermond is beslist dat het handelsmerk waarmede gemelde HAU8H1R kaarsen in i den handel heeft gebracht bestaande uit een langwerpig vierkant wit etiket met rand aan de vier boeken en in het midden met een ornament op welk etiket met vette hootdlettera zyn gedrukt de woorden MmOUda Ëi aarèen i eene nabootsing èn m hoofdvoorstelling èn in onderdeelen van het merk CJou la N iar aft waarop alleen de ondergeteek ende recht heeft Die nabootsing is verklaard te zyn onrechtmatig en in strgd met de eischen vaneerlyken handel i Gemelde H h BAUSËK te Roermond is mitsdien veroordeeld oiq aan ondergeteekende alle schade te vergoeden welke zy door die nabootsing heeft geleden DE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA DE SCHEPPER Gouda Februari 1896 c IJirute VEBZIJL BUR EMEESTER ea WETHOUDERS der Gemeente BOSKOOP zuilen ÜÜ NOKKDAG den 5e MA UiT 1896 des middags len twaalf ule ia het lUadhiiis aldaar bij eakfie inscbrijvliij Pbucbel 1 De Herstellingswerken en den Wederopbouw van den Toren Pbkceel 2 Het Bouwen van een Brandspuitenhuis met Bergplaats voor Lantaarnen Pebckel 3 Het Bouwen van een Arrestantengebouw Ds Inschryvingsbitjetten moeten den 5e MAART des morgens vóór elf ure ter Gemeente Seoretarie bezorgd zyn De Inschrgvingen kunnen zijn voor elk perceel afzonderlek of te zamen oor a de perceelen 2 en 3 h de perceelen 1 en 3 c de perceelen 1 2 en 3 Het bestek en de teekeningen zyu ter visie op de Secretarie der Gemeente waar het bestek tegen Ü OO te verkrjjgen is Aanwijzing zal geschieden den 26 Februari en den 2 Maart 1896 des morgens tosschen elf en twaalf ure Inlichtingen worden gegeven door den Architect L ÜUIIGERSDUK te Qwda Boikoop 17 Februari 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd y de Burgemeester E G C DB GROOT v s EMBDEN de Secretaris N J SCHOOREL AMERSFOORT firilAAU AUËBSF00RT8CHE MACHmALE innniimmiii Sloom Automatische Walsen IMeeUabriek KrentenboUeties mn 2 u 1 cent an puike kwainmi Fiine Krentenbroodies van 2Vj oent nn ih fljmte jirorKiitoff Alle krenten en rozijnen londor jiittfui worden maohinaal gewasschen I gedroogd en uitgezocht n zijn ilm gebeel gezairerd van steeaeo sleeltjes aarde i ndero mcor of mindor schadelijke bestauddeelep Melkkadetjes van 2 en 1 cent van de beB ü irrondatolfun vorvnardigd Ou alleen 1 mul onafseroomdo zuivere brsto melk VLTraengd Waterkadetjes van 2 cent zeer amakdijk door do lijne ingrudienten Weenerbroodjes van 2 i cent vorknjaijaar al Halvemaantjes Tufnpen ProfeeljeS eu Galletjes worden van do fijnste ilongaarsche larvvebloara en in expres j er voor inïonclite ovena vorvaardiKil DuitSChe broodjes van 2Vj cent zeor fijn van smaak door apeciaal raeW Oeraspte broodjes van 2Vi cent bijzonder chikt bij dinars ena Fijne Duitsche Kadetjes van e voor 10 cent worden om de fijmi kwaliteit bijzonder aanbevoltili Prima Honing Ontbijtkoek 30 cent alléén geüarandaerd eoht wuuneer in 1 I eene verzi eldo gelitographeerde kartonnen verpakking gomerkt met de fabri stilels len W H MKUR81NG Amorafoort De Dépöthouders zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met I de libriekstitels en W H MBDHSING Amersfoort als I opschrift I Voor GOUDA oen DÉPOTHOODER GEVRAAGD tegen flinke I provisie tn franOO vrachten der voile en ledige kisten kathreiner s Rneipp Malzkoflie egsel Gocda Druk tbd A Brinkmaij Zoon gezondste en beste koffiebijvo BINNENLAND GOUDA 24 Februari 1896 By kon besluit is b DOemd tot inspecteur der directe beUstiugen iovoerrechten eu acoijasen te Grooiagea Ie atdee iug M Blotiker Henry ipspoctear te Oouda Ia het Weekblad Toor Muxiekc Ueit men o ft bet Tolgedde Ia de groote of Sint Jaokikerk Uerv alhier werd tot beden buiten de in den sooier gebruikelijke orgelconenrteo donr deu orsanitt dier kerk menig vocaal en infitruoieutnal concert gH even Zoo ali nien otaK opmaken uit t autiroord hftwelk het bestuur der Goudflche ZaogTereeniging ontring op huti Terzoek aan HH kerkvoogden oto t gebruik der kerk TOor de aitvoeriug fnu t Oratorium Ëtiasc aril de kerk tot t ge eii van concertea niet nordeu afgHotaao HH kerkvoogden hadden geea Tryhuid om t verzoek in te willigea Neemt men in aaumerkin dat men hier twee beicbikbare zalen heeft ééa in de eno de Rénoie te klein voor betoor pronkelijke plao van uitbreiding die de G Z aan hare uitvoering weDsohie te geren en ééoe ia de oe 0n Genoegen t waar wel cooe rtatt egewm v ji4 af maar ia gaeo eem cart uial mMg of kao genoemd worden it bovengenoemda weigering of baaluit seker te betreoren Heb eer te plan nioeal due gew rigd worden ea il reede bepaald tot uitbreiding van t koor en medewerkirg van goede Rolii ten o a van Dniren als sEtiaii De pogingen tot veriterking van t koor cijn goed geblaagd Door verlaging der contributie Tan de werkende ledeu tot die der buitengewone leden atatt da vereeniging sich n eer toegankelyk voor ieder die er belang iu ttelt het doet der veraenigiog om goede uitvoeriageu te geven te helpen bereiken Giateren liet da landbouwer B te EappUh a d IJsel ei3n paar ituki jong vee iu de weide All gewooDijjk waren de dieren zoo verheugd DU zjj den etal hadden verlaten dat sg al daniende en huppelende het land roudtiepen Een der pinken maakte evenwel zulke bokkeiprongen dat zy iel en daardoor de beide Toorpooten brak De ryksveearti te Krimpen a d Lek werd ontboden en op diens advies war ea de poolen verbonden eu in een gipeverband gelegd Het j nge rund zal dus bnar t tULLhl U Sb Ik ga r heen eeide Bruff In ecu ooRwonk wss Tille op lie bee i bare roio strookeii iloi deo iu fe lucht ig ind eeU bandseliooiien san i u Etj sloeg hare handen vol gemsakfbeid ameokend ineen leggeude O raijiilieof Bruff ilt bid u neem mij mede mijnheer Ili heb al zoo Inog verlanff l om da Igkkamer op het Icaileut Dane eens te sixn Gij kupt allen mede gaan als gij lust htjbt zeide Bruff lot Ihet gansche gezeUohsp terwyl hgeea kaudrlaar I opnam Het is ocna leiligo kamer er ia nieti iu ts zien Zij volgden allen niets ii aanatekeljjker dan beC vourbseld ea alliu wsreu niuuwBgierig geworden om de lykkamer te Eken Zulfa Snphie di too ouiatold vsi ging mede zij durfde wel nu Baveniuird ran de pariij was Eu men bevond dat ig niet overdreven had e deur stoud op eene reet en de sleutel Blak e in Bruff zwoor bg zioh zetvou dat degene die hen dit stulge geleverd had er voor boeteu ZOU h Was overtuigd dat een van de min dere dienstbodeD het uit nieuwsgierigheid of uit plaagtuoht gedaati had Hij usm den sltmtel uit het Blot o liet bet geBalschap binnen Wel eriÏB bier nieti te kgksn dan eeu groot leven DOg beboudeu mtiar moet haar roeke loOBbeid m t pyo eu godwoogoii rust in deu Htal bekoopan By de Donderdag te Kapelle a d IJset gelioodeo uanbeatediug voor hft bouwen eeuer huuwmaoiwuniug uit het legaat van den beer eu mevrouw Nolen Van Capel eu zyutenraadhuite de volgnnde biljntb u ingekomen C B iJ8 aldaar i 18960 W Verre idem i 19350 en D HoogHudyk idem f19589 Het werk is niet gegund By lie behandeling der tieoieentebegrooiiog ver 1896 drong de burg mee iter te Alpheu i d Ryn by den Hand aan op bet uitt ekkeo villi een poRt op dm b grr oting voor splitsing au bit arreetariteutokanl uit b fc oogpont van ef elvikbeid wgt t t heden zoowel mannen ala wrotiwro in hetzelfde lokwal moesten vt rhiyven üaad atond t ten ev nwp geen geldeo toe In de voorlaaiüte raadiwerg dering wt rd op ooratel an ht t hd M de Jong met byna ilgemeene Btemmao tot die nplitiing beeloteo In de Uaadsrergaderiiig tan 12 dezer werd omdat de konten dor Bi litfling ïu plaatv au 1 60 bleken te zyn f 135 met see tegen vyi temmen besloten dat de aplitsiug niet zon geschieden In alle drie Terdaderingao bestreed de auti ö ol l op i wetjam K öiiok 4l pl t iï omdat c i men het den arreetanien uiet loo makkeliik moet maken en omdat buu zed lgkbeidagevoel toch al xoo di p was gezakt dat eene opsluiting van een mau met een vrouw zoo Tg niet wai Het arreataotenlokaal bleef alzoo ongesplist en Znterdagavond had men neder kunnen zieu dat de gHmeeo te Veld wachter Hollebeek eeu diookeo vrouw met eeu half droukeo man iu uetzelfde lokaal opsloot Een ingezetene van Philippine die near ÜOQchante gedaan was om daar het carnaval ta vieren Bchyut het daar zóó erg gemaakt te hebben dat de politie het uoodig oordeelde hem in verzt kerde bewaring te nemen Den volgenden morgen evenwfl vond men bet dak tan bet gevar genidbui je grooieudeels afgebroken en deu arrestant gevlogen Men meldt uit Sliedrecht Onlangs trud hier voor de eernte maal eeu socialist als spreker op Uit een iugezopden tuk in een der plaatseiyke Daden bl fkt thans dat het lokaal niet meer beschikbaar gesteld wordt dewyi de bururemeestt r de v rigw maa vierkant akelig hok van eene kamer waar iiiett lu nlaatl wai ie uilroep van Tifle die in hnro tcleurBtolling haaifatsoen vergat Hat heb ik u voo af gezegd reide Bruff Wathad gij vorvrachtF Miseohi a bud Title rrrivncht dat zij midden in de kamer iets zou tien staan tnet Ewan fluwtie uvürdokt want ig lag er buitongewoon 8uur on kwaadHsrdig uit Ik zou er niet om ifeven om met slag vsntwitalf uur vijftisï mail in d e kauor op en nedorte wandek H mde g ti rwijl zg een vernclitondeniilik op de Frai tidiu karopnier wittrp Kr is bieriii t8 te zien iIaI dor raueitd w ard ii om over to rillfu Wat i dat voor ene fleur Dat is eene kast zeide Bruif Wat 19 dair in ri eg Tifle I n paar aehrai en antwnorlda hij racht 01 laat om diu nüns zien Newu juffrouw Tifle was het matige aiitwoord Die kaït wordt nooit geopend dun ulshet noodig is Nu ik ïog dat bot hier een Iflelgk koud akelighok ÏB waaraan niets to zinn v h besloot Tifle Waartoe dienen venitüri als men er niet door kijkenkanP En wat ii de vloer vochtig Bg dest laatste opmerking zagen allen uanr benedon De vloor waa op sommige plaatsr n vochtig tin Bouderling genoeg bier en daar waren dn steeneu uat en uiigesUgun en op andere plaatien waren zij droog Dat ia bier een zoaderlinge vloer zeide TiHe Het is bekend dat Bommige ateeuen vocht aannemen en andere nist maar Mor zija veraeheideaa steenen azf oen de gegeven loeRtemmiog moeil k meer DU teruggenomen worden den eitteuaar had erzocU by eene volgende gelegenheid alvorens IQue zaal te vurhuren hem eer t van de aan Tage in kennis te willeo ntell n Ditschyut pljenR de aanvragers dan ook thans geschied ju en wel met het gevolg dat zy de zaal fti 0 niet kuuueu krijgen nm betzelfde onder jNrp U doen inleiden d tt vanwege de afd fikü Patrimonium in bet begia dezer maand i behandeld Z ierdagochtend had te Amsterdam weder van veel b rrïa vergezelde gortichteiyke r rkoop plnat uatuclyk vóÓr een perceel in de gfuaar ttraat wegfu liunachold Eeu veitigttl politieau 4nten wari n noodig om de op i ftende m lagte te beletten den verkoop te loen tDigliikketi Ook de cnmmissarH vau po tie Vhu RaaLttt was aanwezig Men had de Doi zorg genomen voor het buis eeu kleine ifflte af te sluiten waarbinnen de deurwaar Ier de veile nditiëu voorla en overigen plaats as voor vtiuii e mem chen Wel protesateerde Roeo legtsu dezen rnast Vegel en trachtte de iiitges oteu menigte door epchreenw en gefluit de verkoopiug te doea inluKken doch zonder gevolg Toen er voor 3f 60 verkocht was staakte de deurwaarder lyii werk Ouder de omstanders weid ten behoeve van in geëxeeuteerde eaue c li tt gf lMH d Bf ói f 30 opbracht Te Roosendaal N Br speelden eenige jougeos in een weide m t vuur oiet bet gevolg dat een hooiberg die in de rrnbijheid stond in brand geraakte Ruim 20 000 pond hooi van de landbouwer Van der Heyden gingen verloren De mareohauf ee heeft de jeugdige dadurs opgespoord en proces verbaal tegen ben opgemaakt Oe jongens hebben bekend In een bureau vau cheiuische onderzoekingen te Londen heeft een vreeael jk ontploffing plaats gelmd Do firma had een vertrek ten gebruike af estaan aan een zekeren beer French St George dif zich in verbaud met een oitvlndiug welke bij gedaan had bezig hield mei proefnemingen Woensdagmiddag boorde men een geweld gen sla en men voud den nit Tiuder dood op deu vloer liggen en esn bediende bewaxtelüos naast hem De nitviudiug was een nieuwe ontplofbare f ioi geweest Da secretaris der Ned Zuidsfrikaanache VeraeitiginR prof C B Sprnyt zeo H on een lerdl iet lan Ciften iiii ekoniRn voor het godewltelgk voclitig uu sedoi ltelgt droeg Ën wie heeft het in zgn lüveii meor vertoond ii zien dat een ateenon vioor op een warmen avond bg kurk droog weder vochtig ib Tifle kn eif g e i antwoord Üe dienstboden Blaarden met ontzuttiig op den voahiixoti vloor wnut sg tviaten allen waar dit het voortcekitn van waa Bruff zeide Er is nieti biJ8t nderi in dit vorscUijrsol men ziet hei meer lig so rlirelijke steenfn Wat air t rij raynbeer Rfwombird Het 19 zonderling gaf lïnveiiBbird dip ledwrt ig binneii nas gekomen de knmnr ptetiend hadrond aezipn ten antwoord dfie kamer ia ij ui tvroomd en toch ben ik er vroeg r nooit in ïvwat Waar hoe en wanneer knn ik haar gezii n hebben P Mng Iijk in iien droom aeidn Tifto Wg hebben somtijds zulke zonderlin e drooren Waiir ohgnlijk b TUMm Ravensbird Bruff ki erdo zioh om eu tng BavMnsbird verwonderd aan eeno dergelg s opmerking had bij van lulk een praktischman niet verwacht Daar ons hier nitts terughoudt en do dameskoude voeten op den steeneo vloer zullfu krgiien atel ik vorr om deu aftocht to blazen zeide Brult Zij verlieten allen huiverend de kamer en spoettdon zioh met baasti e schreden door dan gau terwgl B ufT aalitrr bleef om do deur ta sluiten Hg bad dil juist iredaan sn den sleutel in zgn zak gestoken toen hg tot zijne verbHzing freule Adeltido met suellfn trod zag aankomen T t zgni vurbaziDg omdst zg nooii in dat gedeelte van bet kasteel kwam en omdat zg er zoo bleek en ontsteld uiizag Doodelijk ontsteld greep zij den arm vnn BrurstamDleDde Braffl Bruff Lord Dane ii niet goed Hij L ii illoud8 Wy vermelden alleau dat bat i iudcyf r dier lyst is f 6146 56 Het totaal der twee vroeger opgemaakte ttjsteii bedroog f 30 608 05 benevens fr 250 lit Gent en drie jaariykseh bydragen ta zanten vau f I1 Het totaal bedrag der dr a lysten is dus f 36 754 61 benevers fr 50 uit Gent eu i U aan jaAriyksehe bydragen Het bestuur dnr Ned Zuidatf ijuisRehe Vereeniging betuigt zyn harteiykeiir dauk aan de gevers en herinuert dat oi roulalrtti en inteekt nbiljetti u te bekomen aya aan het bureau der N Z A V Rokin 60 te Amsterdam Uit vele plaatsen aar sind t lang commiisifp voor bet Ta iÜouds werkzaam zyu nacht brt nog d aaf van de resultaten Eu er gaat Eettyl eeu dag vonrby zonder dit het bestuur Ar gevolgen ziet van de werkzaamheid van commissies met wier bestaan het onbekend was De ruime gift uit Petereburg f 1894 behalve f L OO van de Holl gemeeute aldaar is daarvan eeu schitterdud vo irbe ild Het bestuur geeft d is de hoop uiet op het kapitaal voor het Tiialfouds op te voeren tot een hoogte die beautwuurdt aan de uVige beluugstelling do ir de goede zaak dat Tranavalers by vele Nederlaiiders gewekt Men sohryft oit Holwerd Nog veel ooodlottiger dan de Mchtigjariga oorlog of da in T UsaM jlnc tFHinwhwv ift aiM UndJft jittf óm oudndellijke siatco de bioker dei sjooperi geweest Het getal der nog overgeblevenen ia Friesland nt too miniem itaat weer met ééa verminderd te worden daar binnenkort ook het alhier geleftau fTjesseus het lot der broeder n zat deeleu Ofschoon het slot Tje s ni geen kasteel ia met tornns en leien daken met choon wateren sierlyke boflchpartyen zoosla er in de vorige en het bn ia van deze eenw in Friesland nog vele gevonden werden toch biedt bet nittttegeustaande of misschien doordat het eeu halve ruine is in ons kale noorden nog altyd eenige alwisseling terwyl bet ook niet van gen alogi che naarde ontbloot is De iiaaoi dezer buitenplaats betreft het geslacht TJH iens dat er 400 jaren i eledeo verbijjf tiield L iter is bet bewoond door leden van het geslacht van Aylva en sedert bet middea der vorig eenw tel voor eenige jaren door de lamilie Vno Üirinxma thoe Slooten Verschil leii le voorname historische en andere verdienitelijke personeu uit deze gei larhien hebben binnen de grijze mureu van TjeaBeaa lief eo leed gedeeld De Revue Encyclopéiliquec heeft nauwkeariiji onder oekinK tl intresie d om te wf lcn t iel er uit bg ziot er uit ik kin ni t zoggen hoe hg er uit ziet O fmulo gij badt u de moeite uiot moeten geven om bieiheon te komen Waarom hebt gij niet gebeld Ik waa te haag om alleen in de kamer te blgven fliiistttrde zij Ik wSs lu alaap wallen entoen ik wakker werd ifiiig ik naar Lord Dane zien daar hei mg verwonderde dHt liij met gesproken of geroepen had Hg lag dootlsblook on koud metopitn mond oii zag er ion akulig uit dat ik ervanouistelde Hg is misschien in zwgm gevBÜon freule Hij was daar iu dun beginiie toen hg ztitk werd aanonderhevig Bi uff snikte zg terwgl zg in tranon uitbarille ik gel lof dat hg dood il Hg Heteruitiooals mijne tante nndnt zij testorveu was Om geene opschudding la veroorzaken of de opmork nauheid lor overiife dien tboden niet op frouIe Aduluidu te voatigun ging Bruff zonder een enkel woord te sproken naar de kamer van Lord Dane torwgl het arme ontstelde meiaje vlak achter ham eing en zich in haar angst aan zijn jas vasiktemrte Helaaal Bruff zag met étfn oogwenk wat hier gebeurd was Lord Dane waa in zijn stanp gestorven Bruff was oen tooubeeld van bedaardheid en welToegelgkbeid en bg maakte zelfi op dit ooxei blik niet de minste beueging onder de gasten Hg riep een paar dienstboden op zij deelde hun mede dat Lord Dane erger was en ontbood onmiddellijk al degenen wier tegsnwoordighsid op het ksBieel vereiscbt werd 1 f i