Goudsche Courant, dinsdag 25 februari 1896

r 7 11 7 58 8 88 8 48 8 61 67 1 3 7 9 ff V 10 04 ff H 8 08 H n ff 10 11 ff 8 13 Ê 10 18 7 80 8 88 8 3 9 08 9 10 10 27 11 80 3 10 3 48 4 30 6 81 6 17 8 05 9 4 S ft f 6 87 9 f 8 ff 6 84 ff V 1 8 H H tf ff 6 41 3 39 4 06 4 40 1 6 47 8 ïi 10 8 EN H 1 A 6 n 0 D 0 A 13 88 18 89 K 13 4 18 5 1 44 8 0 11 0 T I 1 BDi M G 0 II D i 9 1 10 19 11 50 10 89 H 10 8 ff 10 48 Wiiiterdlenst 1H95 GOUDA BOT l Directe S 0 rwugverblndingen met GUlÜA Aansevangco 1 October TUd van ireeiiwlcli 1 14 8 88 7 8 8 40 9 06 9 40 0 88 10 7 86 7 47 7 46 eODBA OEN BllE iHageS H 7 80 7 48 8 80 0 88 9 4610 1111 8 13 151 8 8 44 8 8 8 43 4 15 17 6 8 Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z ZegwB ll ff 10 83 1 5 ff 6 S8 Ze M 9S ff ff 10 48 8 06 6 8 Omida 6 88 7 0 3 18 9 9 6 10 16 10 4 18 05 18 4 17 3 14 8 86 4 18 4 43 47 8 90 Slapt Ie Bleiivük Kmiiweg en Nootdorp Leidseheadam en Hekendorp U T R E o H T Q ODD 9 10 11 34 18 50 4 10 3 53 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 ff 10 88 11 1 4 16 6 8 8 38 10 81 ff ff 4 84 ff ff ff 9 36 10 44 18 07 1 83 8 48 4 37 80 7 09 8 86 8 41 HM UnUa 7 30 35 9 09 9 37 10 80 10 0 13 18 13 88 1 87 8 85 8 47 4 4 17 7 14 7 49 89 8 4 9 4 11 Zov Sl 7 43 8 47 u 11 08 13 40 4 87 8 01 10 08 Z Ze iw 7 8 a 11 13 18 49 08 8 18 lO K Voorb 8 07 9 08 11 97 l Ol 80 8 3 10 97 Hage 8 18 9 18 9 37 It o 10 48 11 88 13 43 1 06 1 7 4 06 4 17 8 7 7 44 8 819 9 8810 83 11 46 110 I D i v THÏOHT 9 05 10 19 10 57 18 48 8 30 11 14 8 87 11 88 3 45 9 S7 10 1 11 48 1 80 8 08 8 17 4 16 4 47 S7 6 58 8 11 10 16 7 10 10 39 3 84 08 6 17 7 18 8 48 10 87 8 0 4 48 89 6 85 f t 9 84 AMSTIBDAM SOCDi Aulerdam 6 Ü 8 9 10 0 48 3 8 4 10 Rsiida 7 8 9 81 10 14 18 88 8 80 80 llDpfW t BUiaw fc Knbmg es Ifottdoqp LeUaduadaa u Hidteudsrp 6 O U U A A MHTIBOAU 10 01 10 67 18 10 8 81 4 47 88 10 16 U n 1 1 18 4 86 8 48 11 80 8 48 11 18 Stopt te Nootdorp Lelduheodam eu Bleinriik Knlaweg et Hektndap komeo we ka iakom fcen de tegflnwoordiffo icbryTerB tad bun wt rken trtkkco ea it tot Teibazini vekkeude cyfrra K kouieu Riubf bourg htieft in 25 jaar met E n pei Boderbalf millioen verdiend D Montépin Bchat dnt éêa rpg hpio 7 fri moet oplweng D ail bet Petit JoDroul betaalt dezen kolkeicb er soidb een roiiiao met 50 000 fratiCB Juies Marj die eewoon yk eeu fra c per rf el kreeg vnor xyü avootureii romans rianlde tot eeo halven frauc na h j ZHde iouiani sc ir tt men ziet bnt betere genre wordt uii t aUyU beter betaald Vulifoiis hel Joiiruul den GuncourUc hfk nde Daudet zelf ïu 1B94 dei by 120 000 tratics per jaar maukte ZoU moet jaariykfl meer dan 200 000 lrj verdifueu de Rhtdh Ëtirjcl ipé ltquu ucbHt xgn lukoiuateo Toor 1896 op 288 50 its en wel oor Borne al ifuilleton in L Jouraal aU boek plus de Vfrtaalrecbtun samfo fr 18ü 000 gerekend naar bet K middetde der Iiiat te igi roman vetkoop van vrnt goie werken franc 39 500 geilluHtteerde uitgaven frs 15 000 tooubel 4 000 f re artikelen in den Figaro 50000 franc Dat deze cyfera juist ijn durft de ReTue ËneycIopédique zoli niet verzekeren Biykens medadeeling van de Wieuer Klini che Wocbenscbritt be ft de cbolara iu Gallicië opfiehunden epidemisch te beeri liet Op bet einde der vorige maand kwamen daar te lande tiog ale hts enkele Bporadiwccie gevallen dezer ziekte voor Van 23 AagustuB des vorigen jaarn af ziii iu 57 gemeeut n in 14 distmtt n ge grM 654 gevallen ran obolera met 296 stfrfgüvaltei ToorgfkomeQ Hoogbn1 eD bet gesticht voor maiinaltike drankzucbtigen onder Enldd ten zuiden van Groningen begint allengs meer b langstelliut te wekken In drie cateuoiiè en kunnen nedert eenignu t d de patiënten opgenomen vordHU Ëeu aanzietiiykH dame iu Kopt ubagen h Bfi tbani het gfsticht bezocht om innchtïug werking en door per ootiiyke keniiiimitking te leeren kunnt n Tot h d u worden uit Üeuf marken patiënten als de hier hedoflde in kraukïinnigengestioht n opgesloten Het voornemen hestuat echter ook d iur eert luovlucbt oord voor draukzucbtigeu te donn verrgzen In den laatflten tyd werd U Utrecht veel ralpch geld TooiPHUiel k kwartjes en dubHteltjes uitgegereo tonder dat men er in mocht ilagen den dader te ontdekken b tgeen vonr eeu groot deel een gevolg hiervan wae ditt het meeste vatHcbe geld eer t hg hetopnmken van de kas werd opgenierJ t Vrijdagmorgen werd echter in de Daui traat aldH ir düoreei inspecteur VBD politie t U twee recherchenrfi zekere De H aangehuud a een man die reed allerlei bedrgi pn heefi uitgeoetend om aan den kost te kom n en die door enkele wiiik litTd is herkend valscb ueld iit betaliug te lieb en gegeveu Of De H ook de ve vaardiger vau dat geld ii zal uit bet verder onderzoek moeten biykeu iouili 80 Moordrecht if Nieuwerlrerk w OipoUfl n oltord m 7 7 88 7 89 7 46 7 5 8 47 8 54 9 01 9 10 57 6 08 16 6 84 80 Rottunlam 5 CaiioUo 10 fieuwpricwk 19 Mourdreeht 36 Qoudn 88 Ouuda 8 6 37 7 5 8 09 8 31 Üudew O 8 4 t WnerdrD 5 9 7 08 8 13 ITtrecbl 18 f 8 38 8 41 f f Ntar A iisterdM i Gud imiterdaa e gt 8 31 9 86 8 87 8 14 Te Londen dieigt een werkstaking dnr bak kerakiiecbt die aangevoerd door de Amalgamated Uniouc van bakkers en baukethttkker8 gexelleii eeu iiegen uurRwerk daL en een miui mum looutarief vertangen en aU niterstii termijn Toor de invoering daurvan 28 Muart hehhen gesteld Üe Londensche patroon vereeniging heelt zich bereid verklaard de quaei tie met f ertegen woordigers der gezellen te bespreken maar versrheideue patroons hehhen geweigerd de eiicbeo in te willigen eu eeu paar bnaioteo da gezelleu die lid zyn an de tAmalguted union 4 te ont tlanu Het comitó heeft nu al de gezellen die by deze patroons in dienst zyn gelaDt het werk te staken De leider der beweging F Smith heeft verklaard dat de toestand ernstig ia en dal bet zeer goed mogelijk is dat een aigemeene werkntakiug van al de gezelleu in Louden wordt uitgevaardigd De iowoneri van Blots beiloteo ongeveer een jaar galeden den honderdsten erjaardag an de uftboorte van Augustiu Thierry leeatelijk te herdenken Zg verzochten den Minister Poincaré een rede te komen houden en duar de ttjd om Pen waardig eedenkteeken voor den ueachiedsfhryrer op to richten ontbrak haalden Ü uit de Rtiidsbibliotbeek een ond 8tnffii l orst beeld te vooracbgn en plaatnten datiutierhaaA j op een goedkoop maar bevallig piédei tal Al wflb dit alles ry lug in zgu Wbrk gedaan tiet Ministerie was itevatlen voor de beer Pninruré yn rede kon houden en de beer Gombe de nieuwe Minister verklaarde dat by niet erg op de hoogte was van Augustiu Th orry Brnnetiére hi ld toeri de rede onder een stnrtbni De toeschouwera bemerkten terwyl Brunetiére dapper door eprak dat Thierry iu den regen oclieen te cbreii n De wangen van den biatoricua werde i hol de neus werd omuller AuguBtin Tbieriy werd opgelost Na de lecbtigbeid bracht men het bostbeeld ti de bibliotheek terug en daar blenk dat de bu te niet van marmer maar vau papier raaché wa 4 en te gelgk waa door den regen een tot nu toe on irhtbaar pachrift leesbaar gewordeu Drie jaren achtereen is in het observatorium op den Pic du Midi 2860 M het zodi kaalli ht waargenomen Daaruit tcbijnt te bl jken dat het oen gordel vorn t van omstreeks 14 breedte die nagenoeg in een giooten cirkel df n hemel omspaDt ouder ewn hoek van 6 of 7 met d Ecliptica en bet hoofdvlak van het zodiakaMÜicht valt mot het vlak vHri den zonaequator sameu Dit licht zou dus naaraehijulijk vrfoorzHakt wurden dour t rugkaatsing van het onlicht op deeltjt 8 in de ruimte om de zon verspreid besloten in een sterk afgeplatte el hpaoïdM die zich tot vijortig de b ian d r aarde uitNtrt kt en de dicbth id di zer meieoneteui tag neemt in de richting van de zoq toe De notsrÏH Verhae en te Brussel in de gror te wereld zeer gezien heeft zich verwgderd met arhterliiting van een tekurt tbu me r dau 2 luillioen franct Hen zgner cliëiiteu schiet er 2 ton bij in De mee ten zyner slachtofiers zy echter kleine grondbezitters en boeren ui de naburige dorp n die hem bun paar penningen hfidden tofverirouwd On elukk ge Hpeculatiea motsten de oor aak gu Men herinnert zich dat toen mevrouw Vnn Wer noakerken eenige weken goh den uit bet voorloopig arrent wer l ontslagen waarin men b iar gebracht had onder verdenking dat y huren mau bad willeD eruiffigen tevens gemeld werd dat de flaartem che pohtiw deze zaak gem szina van de ro bnd genomen jnaar het ouderzof k nu lu een andeie richting voort ett De verdere intlrnctie i nu opgedragen aan den rechtercoiumi Hris mr de Clercq van Weel nadat de rechter die bet eer tte gedt elte van bet onder oek geleid bad mr t Uooft de inaiructie geë ndigd en de stukken in banden vau den officier vau justitie gesteld bad Vv or een paar da en vermelde de Linib Koenerc dat de jiarwedite van den veldwüciu r te Belft Id dnor den gemneuieraad met f 200 verho gd wai umdat b roo goed zgu plicht deed Thans komt iu hetzelfde blad het volgende bericht uil genoemde plaats Eenige dai ou geleden Ia door de mare chanssees op laf t van den burgemerater proces verttsal opLieniHakt tegen een tienta he oekers eeuer herberg na htit sluitingsuur Ouder de bekeurdeu bevond zich ook de vehlwachter t Vrijdag werd voor de civiele kamer van bet hi f in hooger beroep b baDdeid de itak van den forens J R Scholteu couira den burgemeester van Am terdam Voor den her Scholten trad op ni G Vis lOllT 10 4 11 01 11 08 11 15 11 84 9 9 10 11 8 85 s rling die ia bet kort behandelde de getohiedenin vao do macht van den rechter in adminti rutieve zaken en dejuriaprudentiodaarover m het algemeen is aldus blijkuns het verslag iu de Aat Ct c de cooctU ie van het eerste gedeelit demr erhandeliug e n streven d n gewonen techter bMO gd te verklaren ook vrtu iidnuuiHtratteve zakeu kennis t nemen Trouweu da Head dien men uls rechter in de zaak wil laten Ofitieden heeft s lf verktaaid iu dezM zaak met te kunneu oordeelen ter vgl nji zieh bovendien ouuiiddelIykpartÜ KeHeldheeft Do quaestie u dat diT dis hier vorblgt Iiüudt moet worden aangei la an in de helaating ijanr dat er niUonderingeu gemankt worden Oar sommige CBteg rieëo die niet betalen Alleu worden dua aangeslagen miiar niet allen behoeven te betalen en nu Is het maar de raag of ik uiy v eizet tegen een aauaiagdoor te beweren dal ik behoor tot de categorie van die nangeslagflueu die niet behoeven te betalen In dergelijke Kevalluu be ft volgeus een triuuis vau den Huogen f aad de Rechtbank de bevoegdheid vau de zaak kenoia te nemeu Een aantal vonniaaMu worden door pi aangehaald dw de bevoegdheid van deu gewonen rechter in deze zaek moeten hewyzen De quaestie die hier aan bet oordeel van den rechter wordt onderworpen is dan ook niet of de aanslag wettig waa dat is een adminiijtratie maatregel wanrmee de rechter zich niet raag iolatan maar al een of appellant Tt rplicht ia zLJu U8ii lag te betalen Pi vroeg dus vernialiging vau de uitspraak tier rechtbank Mr Kappeyne van de Ci p ello meent dat de ZHiik niets ie maken beeft met de forensenquawflie Ü iar toch gold het de vraug nf oioaud die zgn beroep bier uitoefent hier zsjo tioof lvei blyf ueeft Wuut Gud Staten d e zioh geplnatst hebben Hsn de yde van de uitwoneiiden zouden ich lu du geeal stHlIen aan de zyde der gemeent laar appilUiit makelaar is en do makelaardy i eu piiiatseiykn lielrekkiug l iiit8 irakon in dien geest go door Ged Staten gedaan tt n op7 ichte ran makeluarg woouachtig in Hilversum en Biurn Pt zegt dat wat er ook gezegd wordt d or eminente geleerden en door den tteaclitHU teKenpleiter dal dese qnaestie met door den admii Uatieien rechter kwn worden behandeld dat doet ter zake niets liet lof heelt alleen te vragen naar het jua Cün8tiutum en niet naar het jua con tituerdum c Een couatanla jurisprudentie zegt pi heeft ds onbetoegdiieid van den rechter aangegeven want bet dnor den egenpleiter aaiiQebaalde arreat van den Hoo ieo Raad is sUcbt Hchgubaar voor de bevoegdverklaring Pi is van meening dat hoewel hier ni t gezeild wordt uiet w ordily i gnzegd dat de aaoalag onwettig waa toch lu indere woorden tegen dien aanslag wordt opgekomen zoodat de feiten precits dezeffite blijven eu zal tocb de t eteekenis meer afdoen dan de woordelijke inhoud PI erkent dat er een ondoordriugbare muur is tuascbeu be recht san aanslat eu den plicht van bijdrage maar bier is niet bet laatste maar bet eerste b twist at is het ook ie andere bewoordingen gM e d Wanneer bet Huf daarin niet p t ter meegaat beeft zy goworioec ZHSk Na een korte pauze kreeg mr Vissering het woerd voor repliek Hjj komt op tegen de kewenug vau den tegenpleiter dat het allean om de materie ia te doen en b tt niot aankomt op de wyzfl van zeggen Pleiter ontwikkelde nog nader zyn zieuswyze er bij blyvende dat zyu cnëut zyn buofdverb yf niet in AmsturdiLin had Daar Mr Kappeyne niet weuRchte te dupliceeren wan n hiurm d de pleidooien afgeloopeu Het O M zal 5 Maart conclusie nemen 4 0 4 7 5 04 5 11 30 148 1 8 l H 3 06 8 18 Bet 1 Hanile ebladc is van meening dat de leifeeriiig zal vasthoitden aan bet oorgestelde kiesstelsel dat zy van de voornaamste kente kenen er geen een zhI pry geveii en dat 18 08 8 09 Ulreokt 7 0 Woerdei 8 11 Oudewator 8 19 Souda 8 88 13 40 dui öf het kiesrecht der eerste jaren gegrond zal zgn op de in het out verp neergetegda be i iselen 6f dat het ministerie aftreedt en aao and rim de rageling overlaat Wie zulk een nitstel verkeerd acht eo bet betere niet kunnende verkrggeu met bet minder goede vrede haeft miU maar om de kiesrechtqnaeütie uiet langer andere hervormingen uitbigven zal het stelsel der regeering moeten aanvaarden Maar wél zal hy kunneu trachten iu dat stelsel de noodige verbeteringen te btengen Om na te Kaan welke die verbfi ringen zullen zgn herinnert het blad aan de legen het wolsvooratel geopperde bezwaren lo de t gruoie beperktheid der bewoordingen van art 1 bepaaldelijk bg de kiezers krachtens buur loon bezit eu capaciteit Zoo de bepaling dat huurkiezera tuaschen 1 Augustus en 1 Februari niet mogen verbuind zgo berustende op de volstrekt uiet altgd opgaande veronderstelling wie minder dan een halfjaar lu dezelfde woning is gebleven geeftgeeo blyk vtui weUtand Zoo de kentaekcnen voor de hioükiezers waarvan kleine oenngdoeade baasjes boertjes die hun eigen meester zgn en werklui die nu eeua hier dj n eens daar werken z n uitgefloten Vetilt r dal wie bg een and re dau de Rijkspoatspaurbnnk zy t ook vee meer dan f 5U heelt staan of m plaats van een iaarbrgving op bet Groothoek eeu ander papiertjoi jaren Innt bezeten heeft mag zich daarop uiet beroepen BIn dat capaciteiten gelden alleen als zy wettelgk geyktn capaciteiten zijn Uut ia inderdaad cuhoudbaar zegt het blad en muet aauge ulil en verbeterd worden zal het kiesrecht volgnus het stelsel der Hk2 eni g niet tot schromelgke onbii gkheden leid u en rectitmatige ontevred nbeid wekken Hoe i na n dat allei te oorzien Aangenomen dat er niterlyk waiirueembars iicuteekenen nuodii zgn dan moet men ook Ziiodainge aannemen die inderdaad kenmerken ran geachiktbeid eu weLtand zyn Blyki het dat die welkte de regeeriog i teli aan dien et eh wel in vele gevallen voldoen maar in t tl van audere met dun ziju di kenmerken btidriegelgk en moeten zg worden aangevuld Oh zooveel mogelgk een ve keerde werking te vüorkomen Dut un die zorg dat oug voor de talrijke uitzonderingen misaen wij iu het ontwerp eo daarv yor verwachten wy iu een gewyzigd ontwerp by de n emorie van ontwoord herotel door een reeks van bepelingeo die onmisbaar zyn om onrechtvaardigheden te loorkumeu en die nu eenmaal als men zulke op zich zelf gebrekkige kenmerken stelt niet achterwege mogen blgven Zoo zal bg verhuizing bet geval van overmacht moeten worden voorzien eo in slle gevslten bij de buur eu loonkiezera steeda het bengs zyu toe te laten dat de weitvlgke onderi telliug vau verminderdeu welstand niet aanwe ig u Elet blad zou wen cben dat door de kieswet een jury werd ingesteld voor welke alle dergelgke fiitivallen wertlen gebracht Wil de regeeriug haar ontwerp zien aange nomen niet enkel omdat men vau de kiearecbtquaestie voorloopig wil at zgu maar als eau regeling die de kenmerken van rechtvaardigheid deidelgk draagt au duardoor papul irzal wezen dan zorge zg dat het uiet iu openbare behandeling kome dan na eerst vau de aangevoerde oubillgkbedeu te zgn gezuiverd De Resiiilentiebodee heeft grootep lof voor de wgze waarop de regeering het kiesrecht voor den gemeenteraad wil regelen Waar zg de hand op zoo uitnemend een sti lsel gelegd neeft betreuren wy het alleen ze t het blad dat zg daar niet meer vimrdcel made zocht te behalen door de aanslagen naar de tabellen tbans afwis elend van f I tot i 2 50 hooger tfl fitellen 7 58 9 8 9 5Ï lo oa 8 SS 10 18 10 81 10 54 7 45 8 49 6 18 7 46 Dan zou ook bet gevaar eenigermate verminderd worden waarop in het Voorloopig Veialag worut gedoeld dat in de gemeenteraden die niet als de Tweede Kamer een Hoogerhais naast zicli hebben een richting de overhand mocht verkrijnenc welke geen belang beeit bg nr lelyke fiiiaiicie Vervolgens besprakeode de regelioK van het kiesrecht voor de Provinciale Stateu zegt bet blad W y staan ob eenmaal uiet voor een grondwetaherzieniog die de samenstelliug der EersteKamer kon veranderen en onze Staten ziin enbiyen DU eenmaal in de eerste pla ta politiekekiescolleges Bet geldt thans alleen de vraag hun deze foDCtie die wellicht uiet bg ben tehuis behooren moest zoo goed mogelgk te doen verriebteu eo dat kan alleeo geschieden door er TOor te waken dat zg een Eerste Kamer kiezen die niet noodzakelyk en terstond moet wezen en bis in idem een herhaling der Tweede Kamer Het middel dat wg in overwegin j zondenwilen geven om de vereischte ouafhaukelykbeid aao de Provinciale Staten te waarborgen zou wezen het kiesrecht voor dit collegeuiet uaar Tak s stelsel belaas door den beerVao Houten overgenomen vast te hechtenasn het kiesrecht voor de Tweede Kamer maar veeleer aan een kiesrecht voor de gemeenteraden volgens het be insel in het wetsontwerp vao Houten neergelegd Ood HoUandt begint langzamerhand lot het verleden te behoorao weinig ie er meer dat oog aan zyn glaaargk beataan herinnert De aardige buiitjes zgoe bewooera en het dienstdoend personeel leteo alleen nog in onze heriotieriog de mooie costumes zyn voor een groot deel teruggekeerd tot de magazynen der costumiers Eén echter blgft dat costnum iu eero houden wie het niet t slechtst kleedde en wel mejnf froaw Lntmers die deftige Hollandache matrone die gedurende de teutüonstelliug aan da loketten by de Ngmeegtche poort troonde en die in de wandeling K nau Hasselaar genoemd werd Zg heeft het niet over zich kuuueo verkrygen bet Oud HollaBdsebe kostuum af ti leggen En io dat kostnam troont zy in het door haar en haar man den geweze i hellebaardier op Oud Hol andt gedreven eafe In de Roemer t Vijzelstraat J03 zgude een filiaal van de 6rma Erven wed H Waroink wynhandelaars en likeuratokera Een bezoek aan dit calé zy aatibevoUu De ramp te Johannesburg De berichten aan de Engelsehe bladen omtrent de dynamietontplofiBng ie Jobanneslarg doen ien dat de ramp grooter is dan men aanvankelgk meende Het aantal dooden wordt over de honderd geschat terwgl men zek r oog twee booderd gewond d telt Tusacben twee en drie duizend persootn eyn dikloos Zoover men kan na aan atondeo er zeven waggons op de rails waarvan er zes met dynamiet gevuld waren terwgl de zevende beladen was met detooaleurd Het convooi had in strgd met de wettelijke voorschrifien eenige dagen op den spoorweg gestaan Bg het ran eeren geraakten zg door de achteloosheid van een kaflfer op verkeerd spoor en kwamen in bot ing met Bndere wagens wsaidoor da ontploffing ontstond Men meent dat de beete zonuos ralen die dagen Isog op de wa ena hadden gescbeneu en die door zwa e regens werden gevolgd zoodanig op het dynamiet hebbeo gewerkt dat deontplofbaarbeïd grooter werd dan gewoonlgk Reeds her aaldelgk is geweien op bet gevaar dat iu dicht bevolkte districten ontstaat door bet bgeeuzgu van groote boeveelhedeo dynamiet Indien de ontpiofBng bad plaats gehad op rotaachtigen bodem io plaats van op grond dia betrekkelgk week was dau zou de schade nog grooter zgn geweest dan ou Rn indien ds ontploffiog zou geschied zgn des avonds als de lampen brandden dan zou bij den geriogeu watertoevoer die men tbacs beeft half Johannesburg in vlammen zyn opgegaan Iu gehoele straten op drie mgleu afstand van de plaats des onhetls is geen stukje glas meer heel eo alleen aan glas mag de schade zeker op 30 000 P 8t geschat worden Vau andere zgde wordt gemeld dat voor een groot deel de schade daarom zoo aaumerkelgk wat eo het verlies van manacheolevens Koo groot omdat de meeste hoizen in den omtrek gebouwd waren vao half gebakkeu iteeo 60 gegolfd plaatgzer zooals dat gebrnikelgk ie voor deze soort arbeiderswoningen Door dit materieel werden de puinboopen veranderd io vast aaueeugesloteo kloiopen en meoigeen dïe door vallend gzer of Etsenen gewond werd stikte onder het puin Het tooueel van de ramp wai ver cbrikkeiyk om aan te zien Overal liepen meoachen io bet rond die zochten naar hun vrienden en verwanten De Igken waren voor een groot deJ tot ODberkeobaar wordeoa vermiokt De slachtofferi varen boofdzakeiyk vronweo dsar de mannen op deo igd dat de ramp plaats bad aan bet werk waren De bonding der Johannesburgera Uitlaoders loowel als Boereo wordt ten zeerita geprezen fig openbare inscbrgviog werd een som van 70 000 p st voor de ooodlgdeoden bypengabracht Ats een hgzonderbaid wordt gemeld dak da leden vso bet Johaon sbargidlia H r vormiogscomiféc voor de grootste sommen ïnt ekenden President Kruger bezocht met leden van deu Uitvoerenden Raad de plaats des onbails en de hospitalen De ontvaogst was zeer bartetgk De president sprak den gewonden trootat to3 en beloofde slle mou elijke hulp Hg toonde zich ten hnog ite vo daau over de hiiudin der bevolking Hie alte veeten op zyde had gesteld om de slachtofiera iu bnn nood hy te stuan Reeds vÖór zijn vertrek naar Pretoria had de Presideut den mgncommiaaie teïegnphiach gelaat geen koatdu te sparen tot leniging van den nood Onder cSe puinbonpen wordt nog steeds gezocht en voortdurend ontdekt men nieuwe s aehtoSera Q b ele gezinnen zgn door de ramp gedood Voor het grootste deel treft bet ongeluk de armere Boereuklaise Op aanraden van plnut ïeiyke aiibieoareu heeft d retfeering de sluiting van de gebouwen en pakhnizen ttiebehoorende aan ledeu vau het Reform dimmittee opgeheven eu zyn zg ingericht voor opneming d r akluitzen De geheele schade wordt geraamd op een millioBi pond aterling inbegrepen het slation te Johannesburg dat zoo goed ais vernield ia Da ontplofte hoeveelhfid dynamiet is niet met juiatbeiil op te bovöu doch ruen spreekt van ougeveer 110 000 pond Da schok wa zoo fcterlc dat men zal fa te Pretoria eu te Krugersdorp den rond voelde dreunen De Ptationacbef verklaart dat de ontvanger van bet dynnmiet weigerde te losaen ofBcli0 u hy daartoe herhaald gk was aangeaibreveu Als regel ie geateld dat dynamiet gelost moet worden ten boogale 24 uur us de aankomst t r bestemming Üe directie der Ned Zuidafrikaanacbe SpoorwegmaitacliBppyc ontving u telegram uit Johannesburg melde ide dat 50 ton dynaroitt ontploft is en dat één barer beambtm g naamd Dirk Hendrik de Bfuyn vermijt wordt Ver Ier dat de cchad aan den spoorweg omatreeka 5500 p at zul bedrag n n dat van bet publiek om treeks 100 perioiieu gedood eu 150 grwood ziju Huitenlandsch uv r2lcht Dé FrauBche Senaat heeft zich niet van de V ijs doen brengen noch door bet votum der Keinier noch door het protest van de democ atiflche groep uit den Senaat De heer Demole luS in de Vrgdag gebonden zitting een verklaring voor waarin geprotesteerd werd tegen bet poyeu der regeeriug om over bet votum van den Seuaet heen te xtappen eu zonder S toaat te regeereu De Senaat eiasht het recht van controle o de reger ring het recht om de miniatera ter verantwoording te roepen Ondinka de houding der ministers zsl de Senaat zyn plieht doen zgn rechten ongepohooden handhaven rekenschap vregen aan het Kabinet Het laud zal uitspraak doen tuaschen den Senaat en het m uisterie Een motie om over te gaan tot de orde van den dag werd verworpen een goeilkeurmg dezer verklaring aangenomen met 184 tegen 60 stemmen Daardoor ia het conflict bestendigd Voorloopig ia de Senaat uiteengegaan Het denkbeeld dat de Senaat donr te weigeren met dit Kabinet verder te werken de etaat machine lot stilstand zal brengen ia wel geopperd docb heeft nog geen vasten vorm aangnuonien Wel zgn mantregeleu genemen om een inmenging van het volk in deo strgd te be etten De bewaking van de ingangen van het Luxembourg is versterkt De gematigden trachten troostgrondon te vinden voor het vntnra van vertronwen der Kamer Üe nederlaag wordt boofdzakeiyk geweten aan de onhandigheid van Ribot die de algemi euH politiek van het Kabinet ter bprake bracht terwgl Chaudey Uarthnu en Poinceré ftich vasthielden aan het denkb etd dat de aigemeene staatkunde buiten beschou wing moeat blyveo eu dat alleen het optreden van RiC hard moet worden afgekeurd De gainuedeiykeu ouder de oppoaitie stellen ticb voor bet miniattrie ten val te brengen l g de verkiezing van de bi groiptingsconimiaxie Dau zullen zg tei en tandera van de inkom ateubelaaling benoemen in de hoop dat de verwerping van die belasting bet Kabinet tot aftreden zal nopen Doch de meeite b aden deeleo dit inzicht iiiet zy betoogen d t thans de strjid tuaschen dj beide Kamera onverzoen yk geworden is en dat de toekomst tr ditigend uitziet Het Wiener Fremdenblattc wgst er op boe moeilgk de positie van dea beer Faur geworden if Indien de minister preaideot valt blgft hg ne man dei toekomat Valt de president der Republiek tbana dan ia zijn toekomst gebroken want dau valt hg onderden haat der radicalen of der gomatigden al naar male bg parig beeft gekozen Hg staat thtoa tuisoheo de Kamer en den Senaat in en hg een botsing zullen zg hem den drager van bat gezag verplett eren De nadere berichten over hetgeen te Berlyu besloten werd op de vergaderingen der werkstakers io bet klfermafci ravak luiden tegenBtrgdig Eakele ochtendbladen melden dat in 7 vergaderingen een motie is aangenomen waaibg de w rkHtaking get iudiijd is verklaard uiaar dat in 4 vergaderingeo zulk een moti ia verworpen Het comité van V jf leden maakt in da Vorwürt8 bekend dat de gronte meerderheid der weikliedno besloten heelt den arb id te hervatten maar dat iu slechte nkele vergaderingen een voorpt tot het voor zetten d r werkstaking is aangenomen do commiasif di ukt tevens dan wen ch uit dat men zal voortgiau met gelden byeen te brengen outde voor de werkataktng opgenomen bedragen terug e belaleit De Fraokforter Zeitung ontving het vo gend telegram oit Bern De directeuren van de Zwitiiersche s poorwegmaatscbappyeu hebben van Il tot 2 nur vergaderd over de eischeo van bet pernoueet Te 3 uur hebben zy zich naar bet gebouw lan de B mdaregeering begeven om een onderhoud te hebben met dr Zemp d n chef vun bet spoorwegdepartfment De mautachnppgen willen eenign giinatiger bepalingen brengen iu bet arbeidscontract maar zg veig ren beali t de dor de deambteu verlangde dienstregeling iu te voereu De National Zeitung verneemt dat de directie van de Cautraal Spoorwegmaatr cbappü reeds vóór de vergadering der directies alle eisrhen van bet peranneel heeft afgeslagen WaaracKiJulgk heoft de Centraal dus niet aai de conleratie deelgenomen Volhardt zij bg haar besluit dan kan op haar Ignen een werkateking niet uitblijven Der liund van Zaterdag deelt me dut ook de NoordOost Mfiatschappij weigert de ei chen Hl te willigen Beide uiaataehappijen willen met eenzelfde evenredige loonaverhooging volstaan De notdaten an Jameson kwamen giiterav md te Liiudeu aau Oudanl s de pogingin van de B ituriteiten om de Bankom t geheim te houden siond fsn dichte menigte buiten bet station waanu het publiek met tnegelaten wr I Bij het verlaten Van iet ta n u werden de soldaten d ior de menigte toegfjui ht zg beantwoorden hdt gejuich met geestdrift Dn Victoriiic rael dr Jameson en de oéBcieren aaq boord wordt morgenochtüud verWücht Eu dan maar dit kan oog een heel pooaje djren begint het proces Volgen Central Newsc zal dr Jmuesoti met zyn baud sngers tl rechtstaan voor den lord opperrechter en eeu bijzondere jury Zg zulle vervolgd worden egena overtreding van de Pi reigu Enli tment Act waarbg trafbaar wordt gesteld ee i ieder clie binnen de grenzen vau Bri ch gebied eer expeditie tegen een bevrienden staat voorbereidt De stri fffo op overtreding van deze wet esield zgu boete gevangenisstraf dwangarbeid iiard labour Omtrent deu weg dien de verdediging vermoede gk zal ins aan deelde een rechtsgeleerde aan eeu redacteur van de Westmniater Ga zntte mede dat naar alle waarachgnlgkheid zal bastreden worden dat de expeditie waa uitgerunt binnen de grenzen van Hiirer Majesteits gebied Dan zullen de beklaagden nellicht beweren dat zy geen redeu haddan om te veronderstellen dat zg een expeditie nitruatteu te en wat de wet noemt eeu hevrienden staat Zy zullen ook bestrijden dat de e benaming op de Zuid AInkaanncbe republiek van toepansing kan zyn Eu eindelijk zullen 70 wel IU het midden brengen dat zy uitrukten om bedreigde Britsche onderdanen c ter hulp te anellen Clarke en wie met hem de verdediging voeren zullen oatuurlylc geen poging oi beproefd laten om hun cliënten door de mazen der wet te doen beenaluipeo maar ook voer de eer van Brittanj 4 mag men hopen dat die mazen vonr Jameson eu de zgnen te nauw zullen bigken Tot President van den Oranje Vrgxtaat is ekozon Miirtinna Ttunis Steyn Vrystater van irehoorte Op 20 jarigen leeftyd kwam hg in Nederland en studeerde te Deventer Te Londen voltooide hg zijn studie ia d rechten en iig zgu terugkeer in den VrjJFttaat werd bgtot rechter in het hoogg rechtsbof benoemd Voor de bstrekkingen tusschen den Oranje V ijstaat en Transvaal wordt zyn verkiezintj van gmot belang geacht Omdat hy bealiRt anti EngeNch e7ind is en d v iorftaoder van een nauwere aaneensluiting tosicben de beide zusterrepublieken in hem eeu krarhtigen teun zulten vinden Opro ping van ZeeinlllciensVerlorgaiigers lichting 1894 De BURGEMEESrER dn gemeente Gouda brengt ter kennis van dn in deze Gemeente eveatigde Z emiüciena Verlofgaogera der lichting van 1894 dat zy krachtens art 153bi der Wet op deNaliunate Militie io verkelykei dienst moeten opkomen by de Directie der Marine te Willemsoord op den 23n April 1896 Zg behooran zich op dieu datum aan te uielden bg den Commandant vau Barer Majeateits Wachtschip aldaar voor zooveel dit mogelgk i ten 12 uur des middags gekleed in de by bun vertrek met onbepaald verlof medegenomen kleedingstukkeu en vonrcien vau hanoe verlofpassen eu zakboekjes Zy beboe van daartoe sleehls dan den vorigen dag opreis te gaan wanneer de genoemde plsats vanbeatemming niet binnen éêa dag kan worden bereikt Bedoelde Zeemiliciens worden voorts nitgenoodigd huune verlofpasneu minstoni vier dagen voor hun vertrek ter Secretarie t doen Hitefkfnan en de uoodige vervoerbewyun in ontvangst te nemen Gouda den 24 Fe ruari 1896 De Burtfemet ater voornoemd K L MARTENS tiurgeriUkan Stand OVERLEDEN S Scniukelsboek 1 d J Klapwyk 4 d ii uwE IMHT A an OS Al March Taillear Klo wfiK K 78 GOUDA Iteui H vuil Ainslenlau lotkn V 2a FïBKL AHl Vorkn VKiiBEi iND 0 riN a W S tl sv dito ililo dito S IO dito dito dito 8 100 iloNO iii Obl rioudl 1881 884 lliLiB Iniolirijving 1862 81 5 7 OoSTma Obl in p pi i 1868 j 84 dito in silw IHO i 1 47 Portugal Obliif met coupon y 1 86 687 dito tipkot 3 26 4 iostANu ühl Binnonl 1894 4 a liditotteon 1880 4 97 ditobg liullls l j89 4 96 dito liij Hope IS39 90 4 98 i dito ia goud loon 1888 i 104 dito dito dito 1884 104 jpiNJB Purpot ohuld 18S1 4 601 roHKtlJ Gepr Conv leun 1890 4 79 ieo leaiiinK flerio D 81V Geo leeuiuK serie 1 l Vi ZoiD Aja Rep V olil 189a 6 114 VlBlioo Olil Buil Soh 1890 6 98 VüNBZUELi ülil 4 onliep 1881 42ll i Arandsb Tab My Certifioaten 796 DuiiiVlRattiobappg dito 680 Arnh Hypotheiikb pandbr 4 1O8 3ult Mij der Vorstenl aand 68 Sr Hjtpothookb paudbr 3 100 tfederlandacho bank aand 200 Nod Handolmaa h dito 1461 N W Si Pao Hyp b pandbr 6 66 Rott Hypotiuokb pandbr 3 100 Utr Hjpotlioekb dito 31 100 JOBTRNE loBt HouK bank aaud 141 RusL Hypotlioekbank pandb 4 991 i 68V Maiir L J Pr Lion eert 6 S7l Ved Holl U Spoorw M and 114 Mij tot Eiipl V at Spw aand 96 Nod Ind SpoorwoKm aand 199Nod Zuid Afrik Spm and 6 1641 dito dito dito 1891 dito 6 lol lTALll Spoorwl 1887 89 A Kolil S 49 Zuidltal Sp nnj A H obl S 61 t 0LBN Waranhau Woenon aand 4 16 1 RüsL ftr Riu Sp Mij obl 4 99 Baltiuhe dito aand 627 Faetowa dito aand 6 78 rang üombr dito aand ft 02 Kunk Cli Azo Sp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 99 102 54 18 17V 68 ♦ 108 AHEElKA Oenl Pao 8p Mij obl 6 109 Chio il North W pr C v aand 142 dito dito Win 81 Polar obl 7 löS Denrer Rio ir Spm eert v a 13 lllinoi Cootral obl in goud 4 10 Louiflv NaahvilloCort v aand 58 Mclico N 8pir Mg lclnp o 8 102 IMliB Kanaa r 4 pet pref aaud 1 b N ïork OnUrio Ik Woat aaud 161 dito Penn Obio oblig 6 109 Oregon Calif lo hvp in goud 6 88 81 Paul Minn k Manit obl 7 108 L n Pao Hoofdlijn oblig S 108 dito dito Line Col Ie hyp O 6 86 fU NADA Ca n South üort v uand 68 Vkn C Rail iiNav loh d c O 14 K K Oo t R O 1880 1 160 iPAWt Stad M lri l 3 l S 1 35 vfm Vit Wfi Hvi pobl i iirt 1 4 A D VÜRTEWTTIE W Tot mjin diep leedwezen overleed inyn innig geliefde Echtgenoot JOHAN GERAKDÜS D BKÏJIN iu den ouderdom van 30 jaren mg achterlatende met twee jeugdige kinderen die hetsmarteiyk verlies nog niet kunnen beseffen De diep bedroefde Weduwe J Q üK BRUIN Gouda 23 Febr 18 6