Goudsche Courant, dinsdag 25 februari 1896

No 900 Woensdag 26 Februari J896 34s e Jaargang mmxm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijlie Nommers VIJF CENTEN 4DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TE HÜTO GEVRAAGD tegen 1 APRIL of 1 MSI een flink HUIS met TUINTJE Adres met opgare van haarpr a onder 4etter P bij den boekhandelaar J dë VEN Een iinke JOITQE GKVltAAGD I Adrei Bareau dezer Courant Exteroogen sfalf doet alle Ëxteroogen binnen eiitele da enrurdwyaen j WinterhandenlZalf geneest Winterbandea en Voeten biiine enkeledi en Düozen met gebruiksaauwgzibg zy Terkrygbaar tegen 10 cent per ss k by J van ÜIJR Kleiweg No Goud FBANSCHE OOMVmVllE ï f I i Cheniisdm Wa scberii I I 11 pi É iii iiiii it 19 KruiBl t Ilotterdath GebreTeteerdli wjot i M Koiiog iJ der Belgen Hootddepöt rd GOUDA de He r l A VAN OS Mi dpeoialiteit voor het stoomeu en verven van Uu Heeren en Dapiesgatderoben alsook al e Kindergoederen i I Speciale inrichting voor bet Btoom n van I piucbe mantels voeren bont enz Gordynen taf lkteeden enz worden naar de aienwste en laatate methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of eeverfd worden onscbadeiyk roor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrieken zyn de prQzea 25 gedaald Te fltoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 di en te verren goederen in eene week GEOOTE aiZLMSS Ter VOORKOMING biervan vervoege men zich in persoon tot Mevr JACOBSON ïollenstr 1 Den Haag Dagelyks te spreken van 10 tot 4 uur Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEV Alll G Hollandeche aitgare met 27 aib Prgs 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deie ondeugd lydt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duiiend van een lekeren dood Te verkrygen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 Franco tegen inzending van het bedïikg ook in postEegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks uit dt r lliat m Bia nar der rite btiit nludMh ftbritkea or r geQomwM loofeaumde Leger Paarden Dekens moet n tagVB dni ipotpr i van fl 2 75 per Btak wordn uitrarkooht D z dikke oMlIJilitri dikiH 2lja ztt warm alt eoi pils oft 140 XIM em root dui hi t gtliMlfl pMrd b d kk nd mai ol opi cDRaid BD 8 brMd itreepen voorts en kletne partil witte woUene Slaap Dekens groot 140X190 om wogeni leer klL iui C l lita door T klui bemerkbarê fouten m htt vraohol MDgoboden ad fl 3 60 per etnV Kostoa Knden bet dubbele W DuidelUk tM br reii beitalllnren wordrn MO luf de TMRMkd Btrekt ttyen oeienillii r Tan het badnf af onder rembourt prompt mi gorotrd B HurwlÉJE Haastrielit Groots Staat 3i JJ Lijders aan Dauw of HaarworiQ drooge vochtige Schabbendaawworm en het met deze kwaal gepanrd gaande zoo ondragelijk lastige fjeuh en der hultV alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door ff r Mebira ViecMeniod Onschadelijk Oebruik Vitwendig Piajs zes gulden Ned Ot tegen vooruitbetaling perjl post wissel ook postzegels waarop toezeudiriK volgt vry van port en inkomende rechten 4j Verkr gbaar by e St Marivk Drogerim i ati Dmt8 h Stdlwerck sche SsrstbQjiboiis ge briceeid na iTuoinchrift rai denj kon UmfeiBiteitaPróf Gehm Hofrad Dr HarleSjS Bonn hébb b ï eden 60 Jaren J I ab Verzachtend middel tegen f oestpn beeechheid en aaAdoeniiig der a emingsorganen uitsteekénde aiensten l ei ezen Bij spoedige afwisseling van lijarme en koiide lucht is t bijzAder aaAbef jle swarcjig een bpnboii te eebruiken i Terpakking Oeele pipgw 25 t Alom verkritgliaqr FrijstiE kiEg 10 Mairt 500 000 brk Ills hoofdprijs in tiet olukkiijdt gevul biedt do nu Uwstü gruote Gelctvurlotiiig die door dft Hooge EtiKtionug ran Hamburg goedj uktiurd ei püwaarborgd is Dü voordeelige inrichtiug van hnt nmuwu plan bostaat i aarin dat in den loop van sli cbls weinige maanden in 7 verlotingen van 112 000 loten 5B 200 prijzen liedragendo 10 981 720 Mark titr vulledtife bBsliasiuic zulten Vomen itanrondur cijn kapital prijzen van evunlueet 00 000 Mark bij uiinemeDdboid ecbter 1 prij aM 800 000 3 prijzen a M 20 0 lO 1 priJB aM 200 000 21 prijzen a M 10 000 1 prijs ÜM lOO i OO 46prijzfD M 6 000 2 prijzen aM 75 000 106 prijzon i M 3 000 1 ppiji aM 70 00 226 prijzon a M 2 000 1 prijs 11 M 66 000 822 prij i n a M 1 000 1 prijs ÜM 60 000 326 prijzon ÜM 400 I prys aM 56 000 38060 prijz üM 16i 2 prijzen aM 60 000 669opr aM S00 2 0 1 prijs iiM 40 000 160 1 4 100 ii8 69 42 20 De pr Btrükkingen zgn volgens plau van amlitswege vnstgtsteld Voor de aaustaandö eerste prijstrokking dezor firooto door den Staat gewaarborgdo Qoldverlotiiig koet I geheel orig lot steclits Mark 6 of 3 CO 1 half 3 1 76 l kwarl ff l i ÖO t 2 cn inzendiuiï van het bedrag iti bankpapior of per poBlwissft Alle coronuaaies worden nnmiddpllijk met do grootste zort vuldighoid uitgüvoerd en i di r spi ler ontvnnut van ons de mot het wapen van di n Stnal voorziene Origineüle Lo eii zelf m haiidou liij ied ro bestelling wordt bel veraischte ofRoioole plan waaruit de vordn iling der prijzeo op da VLTSoliilluiide klassen nis ook de lK treffün lo inleggilden te vernHmon ia gnilis bijgtsvoegil en zender wij ann onze BeKunstiycrs onnaiigtvraagd na elke trekking de officifülu lijstun De nitljPlHling der prij ieii eeai hiodt ite d prompt onder waarborg vwn den Staat en k m door directe toezendinit of ook nnar verkie mg dur Belaiighübbiiid 0 iu alle groot iro plaatsen van Ni ierland bcWi rkal lligd wnrd n Ou8 dobiet is sleeda door li t unluk biirnu 8 igil n ondor vide andero aanzifiiliike prij en Lebben wij mfennalnn okei a officiHole bfwijzi n do ecrsto Hoofdpryzfii virkreaen en on Hegiiiistiïets 7ülf uitbi iaald o a Mark 260 000 100 000 B 000 6 i 000 40 00 enz Hut ia to voiifzien dat bij deze o don bechisten grondslag govfsligdu tid rnemiiig an nllo kanten op b öi zeer workziime dcelt einitig beinnld kan On t n iiereki nd n vcriooken derbalvi om alle coinmispi to VnniiMi nitvourfo dt bcattdlirigtn zoo ipuedig nioKelijk Hl i lk geval voor den 9 MAAHT e k tu door t i komer KAL FMANN SIMO Bankiers en ieldwisielaara iu HAMHUBG P S Hiermede danken wy voor het virtrouwt nons tot Inortoe peBctionken en daar wij bij jbet begin der nieuwe verloting ter dtelnoBiiog invitetron zuIIpd wy ook voor telvervolg bemoeid zyn door eer stiplo enrrpflo bedienine da tevredonhi id aD onze gierde BeennatiüPra te verwerven Druk lan A Brinkman 8t Zoon BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Qemeente BOSKOOP zullen UUNDRIiUAG den 3e tUAIlT 1896 iles mlifdags len twaalf ure In het Raai hiiis aldaar bij enkele inschrijvlu 4AlilSTi 01 Peiiceki 1 De Hei sjelling sweiken en den Wederopl I bouw van den Toren PEBC13ErJ2 Perceel 3 Het Bouwen van een Brandspuitenbuis meiBergplaats voor Lantaarnen f Pet Boujwen van een Arrestantengebouwl De Inschrgvingsbiljetten moeten de Se MAAET dea mtrgeni vóór tlf ter Oe meenlie Secretarie bezorgd zyn i l De Insohryvingen kunnea zyn voor elk pereeel afionde iyk of t samen voor a de perceelen 2 en 3 b de perceelen 1 en 3 c de perceelen 1 2 en 3 Het bestek en de teekeninge n zgn ter Visie op de Sejpretari der Ge neente aar hetbestek tegen ƒ 2M0 te verkry n is Aanivyzing zal geschiedei den 26 iVbrnari en den 2 M4ar 189 des morgens tuncttenmf en twaalf ure 51 i é Inlichtingen worden gegeven inior jln Architect L BUUpËRSOtJK te Ooudb I I Boikoop 17 Februari 1896 Bargemeeitev en Weüiphders voori oemd l i 1 I purgemèester i i E gJc dh GiEOOT V s EMBDEN ri i Befret ri i ife N IfSOHOOREL B0EK m STEPDEUEWEEE f moote vèriélfeldièheM OTwkaartea en Ro uwpost jmet J Portefeuille Sluiting BRIi IiMAi ZJ yl Patent H Stollen mtiMiofi iraiairtn lUillttt Iu llllll fni iK nr iiiii Pilr tu ri uiornung i iwmt H siou s tTfmt M Mtu m te MtltMm wM AIaMn JfachaXutunfn j Uu tKifi i mri irta d trJiarfeii H f N r i u M rf reci odtf In lomtrt ÜswhKndiurian n ikiu i uuur Plikal KtimlelHlKll uufhinttM jSj 5ï frfUHelmi ZtutnUt Irttlt und fma J ii liallireiiïcr s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen van lennwhoordpijn af tot de voorafgaanil kf ateekenen van apoplexie beTBenberoerte toe I Heeren nog BteedB alle mlddelea door de mediarhe wetenHobap aancewena Kerflt aan den nlooi tijd komt de eei toe dat EiJ door bet gebi uik makeii van den eeavoudigeten weg oarni de bald eene phyaLoioglBobe ontdekkine gedaan heeft die sa lionderde proefnemlncta t deK heele wereld veibreld is en terwijl zij in wetenadiappelijke kringen de hoogito bsla 1 nog BteedB alle middelea door de mediarhe wetenaobap aaniewend Kerflt aan den nlaowaa tijd komt de eei toe dat EiJ door bet gebi uik makeii van den eenvondigeten weg oamslijk lanc A ij 1 i i i j 1 Befneminfta thana ov c rr j D ohoogale belaagatolUnc wekt tevenB eene weldaad bli kt te zijn voor de aan zennwkwalen lijdende nunaolUiela 5m eeneeswijEe is uitgevonden door den gewezen OITiaier van Gesondbelt Dr Bomaa WeltnuBn ta vllahoreD en bei UBt op de ondervinrlmg opgedaan In eene 50 jarlge praktijk Door woaaohlnK VMn bet hooru eeninnal iier tlnu worden Innrtov freseblkie toffian door e kWÜ onmiddellijk aan liet aeiiuwtct st l iiieilt ircdeclcl Mot deze geneeawllia werden verkaUtk tcbltterende reanltaten verkregen en eij maakte ooveel opgane dat van eea dom doB nttrlitdw ctov n o rkie QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars voorkoming en genexing liinneu korten tijd reeds de 31e drnk versohenpn U Dit boeWe bevat niet alleen rooi bat KMtta publiek vorataanbare verklaringen omtrent liet we en der nienwere therapie ea de dutmodo Keira In wanbopige gevallen verkr i f verhandelingen uit de medlaehe ti jselfa In wanboplge gevallen verkregen uitweiking maar ook vindt men datirln wetenHobappelllka VBrhandalingen uit de medlaehe bladen die aau deze geneeswijie gewijd zijn Eoomede uiohrift van tal van getnigacbiiften van huoggeplaatate geneeRkundtgen onder wellie P Mialira mad ir pra fBitor aan de polyhllnitk t PhMJb ruenougemont 10 StBlngreber msd dr prakliietread BBaMahiar aaa bal krankilnnigtn üstlBht dB Charanton Saalfitarath Dr Oohn te Stettin Groitmann mad dr ureRri arta ta Jöhllngen Dr P ForeBtler genefiaheer dlrectBur van het hoapitaat tB Agen Gehelnrath Dr Ssbarlai kutaal flutenfeli Bad Emi OariBi med dr geneBiheer dlreofeur der galvano thBrapButisflha larlohUag vaar zaanM lellDugemont BBn QflBUBnt BB ünarenian Jöhllngen llldera te ParlJa rua sï iïo noré 33 CnnBuï von ohenbaöii niéd dr tilEörfüTbVBMiila B f arriaïTartB ta Zlrknlti ObBr ittbtarit Jeoiil med dr tB Weenen Dr C BongavBi te La Fxrrière Eura lid vta daa ConiBll Central d hyglène at de Santé in Frankrijk en vein anderen Aan allen wier aennwirestel meer of minder nanffedaan It or MOM OOB nMkMd Rsnnwaebtivheld IU leu waarvan de kentcokenen zijn ohronisalM hoBMpijn HriaralM aaktia tiDonpIjn kioedandrang groote prIkkelbaBrhsid gejaagdteld liapeloosheid fiotiaaiamke onruit au aabt hagelljke loaetand verder alle zieken die door beroeite getroffen werden en nog Ü u aan de gaVolges daarvan zdobIb verlammlnBBn onvermogen tot aprslen iware toitgvai moelBillk Bllfckaa tUnild dar gswrlehten met voorldtirandepijn plaatsBliJke iwakti verzwakking van gaheupen enz én zij die loada onder geneeskundige behandeling Keweeat zijn maar door de bekende niiddolen als ontnondlngMaen kondwaterkuur wrijven eleciilseeien atoomlooi ofzeebaden gocn gt nezliig of leniging hiuuteT kwaal gevonden hebben en ten slotte zit dio tre B gevoelen voor beroerte en laartot reden hebben wegens veraobiJnHelen als zioh aanhoudend angatlg vaa en verdoovlng in hat hoaN boaftf pijn met duiiehgheld fllkkerlRgen an donker worden voor de ooaBn drukkende pijn onder hat vaarboafl auizing In de ooren het vaelsn van kriebeNng In en het liarien van handen en voeten aan al due dria categoriun van xennwlljdera als ook niin Jonge melBJeB lijdende ean bleektuoht en kraohtalaeabaldi ook aan gezonde teifa aan enge peraonen tlle veel met het hootd werken en geestelijke reaoUa wUlen voorkomen woidt dringend aangeraden zich bet boven veimi lde werkje aan te scötaffan betwtik Op eanvraxe kOBtelooaenft anooverzonden weidt d Amoterdam dcior H 4 lii ilAN A Co Upliigeweg 4 J Kotlerdam F E nu NAITTEN HOLFF Apotheker Korte HoofatMc 1 XiOBRir Jt POIt roir Undegmolit bij da Qaacdbnig lA Op de Jongste vgiannieoli msdidnale tentooni telling Is de llr Weianmann aoba s dAor de HedlHtlit JnrtJ met do Zilveren Hetlallle bohroond BINNENLAr D GQÜDAj 25 Februari 1896L UadsDkt voor bet beroep bg de G ref kerk te Bleiiwyk door da Wulf te MRaaland Wegeoi hot op deo opeubkreo weg te Krim peo ft d IJael xOnder verguQDÏDg 1 vaa den burgemeester dier gemesote doen veoteD vao tiedjefl werd ontauga een koopmani te Rotterdam door den kkotourecbter te SphoooboTso raa alle reehtsverTolging ontelageii op grond van de bepatiag ran de poÜtieTerordening vau de gemeente EtimpeD a d IJsel waarby bedoeld venten zonder Tergtinning vnp den bnrgeneeeter wordt verboden in itrijd lou zyn met art 7 der Grondwet In de ginteren gehouden zitting Tan den Hoogeo Raad concladeerde de advocaat tieneraal mr Patijn vernietiging van die uitspraak en veroordeeüag van dtn koopman aaD het bem t3n laste gelegde op grond dat da bepaling der politieverordening geeuKiofl met de grondwet iu etnjd 19 maar eene door die wet toegelalrn regeling in brt belang der openbare orde bevat Uitspraak 8 Maart Pinndag 18 Februari gaveo hetiBoskoopacb Fanfare CorpB eu de 6oF k opHcbft ZaugveraflnJKi n gi fa tffeft wintarailvoBriRff die Jj o lkomen geslaagd kan genoemd worden Het Programma bood eene rylie afHisseling nan carg tanfare soloniimmeri voor viool en piano en fluit en piano beloofden een avond vol wanr genot De verschillende nummers werden Toortrfffelgk uitgevoerd bet Fanfarp Corps behaalde eer met de ouvertare DaB Madchen TOn der SpoIe de Zangvereenigiog bracht Der blinde Eönig vau Richard Bol zeer goed ten gehoore De heer C V de König s partg veiTolIende kweet xich op nieuw voortrefifelyk van zyn laak de koren werden iu het algemeen zoifer gezongnn zeker zoo zuiver aUio dit stuk kan bereikt vorden door eene dilettanten vereeniging Het kwam ons roor dat wel eeuige meerdere zorg zon kunnen worden besteed aan de uiupraak Door Fanfare en Zang te zamen werd gegeven Kouingiuneliedc van Nicolai gearrangeerd voor zang en fanfare door den directeur der vereenigingen den heer J G Arentz Laaliigenoemde gaf als viool solo s Fantaisio van Beriot eu La Fille dn Regiment van D Allard De heer Arentz apeelde voortreffelyk peelde met gloed bracht het gansthe publiek geheel onder den invloed mn z n spel zoodat fE lLLElo 1 8 Hij kon den heer Letter niet laten roopeu omdat die heer tich dien svond niet te Dimeshold bevond De liöoren Wild Gaotfry Uone ou Appcrly slouden weldra om tiei doodbed eaclisard De doktor verklaarde dat bij ruim een uur geleden p esiorn u WBs Adelaide huiverde toen zij bedaoht dat hij reeds dood waa voordat zij insliep eo zy vervpoet xich dat zij in zulk een diep f opems over liare eÏKone aaaitelegoDtiadeD was verzonken g eweeat dat zij niet eenmaal was op fstaan om naAr hem te üon De dokter dacht dat lig in den alaap waa geitorvan en sy had vlak by haai geieten zonder iet te bemerken 1 Billend en bevend hoorde zg het aan ludereen was oto zoo te zeitgea versti end vau schrik t de arme oiide kamerdienaar die hgaa eron oud was als zijn meester schreide Beatast er ffesD middel om hem weder by tabrengon P rroeg b snikkende aan dokter Wild Het spijt mij r oo dat ik juist van avond niet zooata gewoonlijk iedere tien minuten naar hem beugaan zien Niets kan hem in hei leven terugroepen hernam de dokter Mg dunkt dit gij dit zelf tian kunt Het is een groote troost dat hij zoo zaoht zouderpija te lijden is geatorven Ik bad vsrwaobt dat hy een volmnakto stilte heerachte ïn de zaal De beer P Berlijn van Gouda liet zich als solo fluitist booren in Victoria Regia en Polka de Bravoure beiden van W Popp hy beschikt over veel techniek en droeg zyn nummers aangenaam voor Alle piano part jen werden vervuld door dun h er A de G van Goada het is bekend hoe uitnemend df ze taak aan bem is toevertrouwd De presideot deo verschillende soli ten een woord van dank brengende voor hunne welwillende medewerking bracht vooral een warm woord van hulde aan genoemden heer A de G die reed zoo vaU malen aan de vereeuigingen zulke voortrefielyke diaoeteo heeft bewezen Bet bal slaagde uitmuntend het was byzonder geanimeerd en wetende dat dit het laatste bal was van het seizoen scheidde men noode en niet voor dat het geheele programma was afgedanst B Adv Biykens de bg de politie hier te lande ontvaugen persoousaanwüiing wordt de voortvluchtige notaris G M E VerhaeKen uit Molenbeek St Jru verdacht van verduiateriug ten nadeele Tan verschillend personen van somman tot een bedrag van ongeveer 600 000 ffanc Door de Nederlanduche Zind Afrikaaosche 3ywrffag M4 te AmataKtaoB is heft vo g9Dili telegram uit JobatnMaburfïDQtvangsi De ootplofiBiig had plaats in het weslelyk gedeelte ran de ateeokotenatapeipUata op het station Bruamfouttin Oe regaeriug stolt eeae ttnqiiête in naar de ramp wnike vermoedflyk aan een samenloop van tonfalliga omntaodigbeden is te wyten Geen Hollaudacbe spoorwegbeambten werden gedood of gewond Tot verduidelijking vatr het laatalelyk vermelde omtrent de saak tegen mevrouw Van Wermeakerl en dieue dat mr W A t Hooft die inderiyd hy ontstentenis ao den rechtevcommissarit mr J de Clercq van Weel in deze zaak als waarnemend reoütercnmmissaris was opgetreden thans aan de rechtbank heeft te kennen gegeven dat by verhinderd was die inatroctie erder voort te zetten waarom de rechtbank de verdere bebandcling dezer zaak thnns heeft opgedragen aan den rechltrcommissaris voor strafzaken mr J de Clercq van Weel Zaterdag duurde dt lustructie van 10 tot 4 uur eo morgen wordt bet onderzoek Toort zoo sou uitgaao Dan verwondert liol mg dat gij hem daar nietop voorbereid hebt Wild zeide de heer Apperlyverwgteud Zgn lonUchap zoido mij nog doKen morgen dnt het uiet donkolijk was dat bij uit eou gannals eena kaars En waarom zou ik hem dai gozegd hebben Hg was voorbereid om te sterven hij wist dat lijoeinde zoer nabij was wnnrloo zou het gediend heb ben hem te zejcgen dut do dood hem ton laatste tt ohov jrvallen zou Neen hil was iiiot op den dopd voorbereid hernam de advotnat driftig tjn minste in lekercnzin niet Hg hnd zijne zakon niet gerogold Doze tijding verbaasde al do Aanwezigen in hoogo mate Niemand kon begrijpen dat Lord Dane Ho zoo lanstdung ziek was geweest zgne zaken niot geregeld had Eno oogeloovige tilimlach ertoonde zich op het gelaat van GeotTry Dane Het ia zoo en niet sEders zeide de advokaat Hij veranderde zijn testament na den dood van zijnevrouw en zijno baide zoons on ik heb een nieuwtestamor t voor hem opgemaakt Hoe weinig wetenwg toch van hot uur vnn onzon dood vervolgde bij Toen ik boden morgen hg L ird Dane was bepaaldehij mij om tegau drie uur in den namiddag terugte komeu om hem hot testament ter oiulerteokeiiingvoor ta leggen maar hij icbtion ziob vormooid iegevoelen en daarom verschoof hg bet tot morgenoobtend ten elf ure Kn nu is hg in dieo tustobentijd goatorven en hoeft het testament hoegen nmdgeene waarde Er ontbreekt dus de onderteekaning aan Ja de oaamteekening ontbreekt sleade da De man die door de lolitie te ËUt 0 B werd iu hechtenis geuonieu als de vermoede tyke aanrander vau den landbouwer Y heeft ook bkend de persoon te Eyr die op Zaterdagavond 8 dezer bg don heer Coatermans op iBioAterveldc geld gnëischt heeft onder be droigiog met hrendstiehting Opmerking verdient dat dezelfde B als boerenknecht in dienst was bg den heer J O van Olst te Resnen toen in den nacht van Ihnsdag 22 October 1895 dions kapitale boerdery door opbfkende oorzaak in asch werd gelegd Men meldt eifc Tilburg Zaterdagavond omit reek 8 nur werd ar nllerwege in onze ata i eau korte maar hsvige achok waargHDOinen die overal lohrik verspreidde In de woon en koffiehuizen vos de men ceue krachtif e achnddine gepaard met het alaan van deurro en het bewegen vau voorwerpen Op de fabrieken waa de achok het hevigst Het eerste werd a n e ne aard beving gedacht daarna heette het dat de ketel van de gasfabriek was gesprongen Na in f Stald ondcr7 ook bleek dat in de kruitfabriek 4 i reBdonk Bnlt iS tot tveemaal toe eene ontploffing had i laati gebad die tot zt tfs in onze stad haar nawrrkiiig deed gevo lfn Ook te Oosterhoiit wordeu twes zware siageo waargunnm aan een loort aardbeving deden den kei Een gebpim7 ionige aannlag wordt uit Bath gemeld Ëen pfraoou clie tot dusver onbekend ia gfblevfn tieiastte een kruier met bet bestetien van een pnkje l g zekere beer Dnrke Toeu dere bet opi cd ootplutte het pakJH dat een blikkeii btia he atte Darke werd ernstig in bet gazicbt gewond eu zal waarachyulijk zgn linker ong moi teu verliezr n Eeo der elyk pakje werd aan een and ren kruier gegeven om het bg Durke s zwager den beer Ürisp te b zorgen De befteller kreeg ecbter achterdocht en logde het pakje in het veld neer Toen de aaoalag op Dartte bekend werd deed d kruier mededefling van het gebeurde aan de politie die het pakje ging halen Nadat het op het politiebureau in ren emmer met water was gedompeld ontplofte bet Uit de alukken bleek dat de beide bommen van hetzelfde maaksel waren Van den dader tieeft men ntg geen spoor kunnen ontdekken en m n begrijpt niet wat den niau kan bewogen hebben tot de laaghartige daad The Economist o geeft thans wsder deq jaarlykschen staat der zoogt naamde index cyferh de vergelijkiner van de prij en in den groot beor Apperly toe Og £ ult or k s tu boter bg vnron voegde hg Geoffry Dana too Neen dat zal ik niet hcoam Geolfry zacht Zij verliutt n uu do kamar en begaven zioh naar de aangroRzeDdo eetzaal Hg was in de benedenkamer die bij sedeit zgn val bewoond bail gtisturven De vreumdoliuiien en gnaiou vurwgdorden xich allüu mot langzamo wankeltndü schredon als waren zij besloiteloos wBarböüO zij zicli wonilen zouden Mylord iijt gij vonmemons om van stonde na op bet kasteel uiv introk te iiamtiu vroog dohuishoudstor Allen keerdon lich ora en zagen baaraan Op hot eerste oogenblik diichtun zij dat zghun overleden meestor nunaprnk Maar neen zijsprak tot GooETry nu Lord Dane Hg whs de niouwepair OaolTry da loventiende baron Dane Ja mij dunkt dnt bot vorkiestgk in dat ikbier van atondo aim blijf Maar terwijl Lord Dine wij moeten bem nu ook zijn litel itnven sprak vinl zgn oog op Adelaide fu hg trok zijne woorden In Noen dezen nsclit nog niet juffrouw Corbet het hoeft zulk oena baast niat Ik zal morgen schikkingen voor hut vervolg maken Zoo als gg verkiest Mylord bomam juffrouw Corbet Tenzg gij raooht wenBohon dat ik birr bleef voegde hij or bg lerwgl hij Adelaide naderde enhaar zacbt toefluistt rde in dat geval znl ik blgvon O noen I ik dank u idet voor m antwoorddezjj terwijl een hooge blos hare bleeke wangen o vertoog Ik hob ifjmars da dienstboden Het zat geschieden soo als gij wonscbt Iklat morgen om Ctcilia Ifllegrafeareo Haar gstelachsp bandt l vau de voornaAtn ite haudtjI arttliBteu WHarhy da gemidJalile pryseu van 1845 50 op 100 ijjo gestald De prjizeo welke H aterki lan die van eea haUe eeuw geledeo afw IJken zyn te Tiaden bg de Tolgende artikelen Terhondingl cyiera 1845 50 1896 Tabak 100 233 Koffie 100 172 Leder 100 139 Vleesoh 100 136 Indigo 100 123 ïiJJe 100 86 Tin 100 77 OliSn 100 74 Katoen 100 70 Viae en hennep 100 69 Lood 100 66 Thee 100 55 Koper 100 52 Tarnre 100 47 Suiker 100 30 Deze c jfera geven een merkwaardig kiikie in de groote wijzigingen welke by de Toor naamete handelBartikelen t n roo rgekomeo In e n vergadering van bet personeel der voormalige RgHRpoorwegmaatsobappg dat op erscbilleiide plaatsen gevesugd is werd besloten tot oprichting van een rereeniging dit d belangen vau het personael lal moeten befiartig nr Aap deze in miffWg i L fforden Verhouden een ondHrateuniugafuuds Ten a otte werd eeo comité benoemd dio de statuten eo een reglement zal outwerp n Een zepr bflangryk bericht wordt uit Müoohen getoeld In een natuurkundig Inboratoritim aldnar ia men er in geilangd met X stralen bg en exposi ietgd van alechls één seconde een goede tutographie te vervaardigen Zulfa mort men gegronde hoop voeden dat hel weMra zal gelukkan met X Hcht momentopnemingen ta doen In den middag vau Woensdag 16 October van bet vorige jaar kwam ten kantore vau dt bankierafirma S te s Qraveubatfe een jongmensch die daar eeuige reiawissels Kesteld ten name van Sir Cbr E Gregg Philippa ter betaling aanbood Daar het jongmeoaob ei nu juist niet ala een Enuelachmao van hooge g boorte uitzag en geen Engetsch doob alleen de Fran che taal verstond kreeg da kasaier vau den heer S argwaau eu daar het jnial aiuelgk stil waa op het anders zeer drukke ktiutour werden de wissels aan een oauwken zal u raogolgk van diuntt sijn Ik dank u herbaalde Zij nogmaals Maar zijKaf beido antwoorden op afgHtrokken en werktuigelijkon toon alsof zg uiet wiit wat zg zeide of watEg deed Daa wonsob ik u een goadeu nacht freuloAdclside Qoeden uacbt antwoordde ig 4erwgl sg bemhare hasd toereikte Og lult wol soo goed zgn om hier vau nu san ts bareten Ja ja horuam bij terwijl b bare hand in deigne hield Ik zal overal voor üorgen maak u uorgens oog rust over Toen hg hnar verlaton bad viel zg in een hoek aobti r bei nchorm neder en barstte m een vlood tan liarlstocbtolijku trauoti uit Sophio Defloe lag hnar Ëun vlammtind rood bedekte haar gelnal terwijl zij bij lich t Ue zeide ik wil geuu dng langer d bot kasteel blgvon nu bg hier moester is la ik bom meer ontmooite zou ik in staat zijn om mjjn goede voornemen te laten varen en mgn eens gegeven woord aan Ororge Lester te breken bg zou mg mogrigk nog kunnen overhalen om met hem te trouwen on wie xal zeggen waarmede do hemel rag roor mijne goddelooahoid sou straffen P Waarom moest ik henT beminnsn F Waarom kunnen wij elknnrler niot vergoten Waar zal ik heengaan 01 waar zal ik heengaan Toen Lord Dano het kasteel verlatende de groote poort uitging kwam Biohard Bavensbird bem te gemoet en sprak hem aan hij scheen op hot graspark been en weder gewandeld te hebben om hem op te wachten