Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1896

4 60 5 84 7 11 7 58 8 88 8 48 8 61 9 67 n s 4 67 ff 7 69 tf g 10 04 II 5 04 u H 8 08 It 10 11 f 5 11 y t 8 13 r ff n 10 18 f 5 80 5 48 7 80 8 88 8 68 9 08 9 10 10 87 11 80 1 48 8 68 8 10 3 48 4 80 6 81 8 17 8 0S 9 43 1 58 ff It ff 6 87 9 68 1 8 s t H H ff 8 34 9 68 3 08 t ff 1 ff 8 41 r 8 18 8 08 3 88 4 08 4 40 5 51 8 47 8 2S 10 08 Ulrccle Sj t i wegvcrblDdliigen met lUlUA Wliiterdlenst 1895 1896 Aangevangeo 1 October THd van irceinvkli 18 86 1 84 18 88 19 89 18 48 18 55 1 44 UOTÏB R Di M 9 86 7 t 10 19 10 89 10 88 10 48 10 48 7 46 DEN HAAS GOUDA OODB DEM Bi IC iHagl 5 61 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4810 1111 8518 161 35 8 44 8 68 8 43 4 16 5 17 6 08 7 58 9 S8 Toorb 5 67 10 17 1 41 n 6 14 Z Z w8 U 10 8 1 56 8 88 9 6 £ iS lt lI 8 S8 10 48 8 08 8 10 01 Oxilil 6 38 7 60 8 18 9 9 68 10 1610 5419 05 18 45 8 17 3 14 3 88 4 18 4 48 5 47 8 50 8 38 10 1 Stopt ie Blaiiwyk ICraiiireg en Kootdorp Leidwhendsm en Hekendorp U T S B C H T 0 O U D A 9 10 11 34 18 50 8 10 8 58 4 48 86 7 60 8 09 9 07 10 34 10 83 11 51 4 16 8 68 88 10 64 10 81 4 84 9 88 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 49 11 10 lioMia 7 SU l 35 0 09 9 8710 80 10 50 18 18 11 88 1 87 3 86 8 47 4 46 5 7 7 14 7 49 r 88 8 64 9 54 11 Zev M 7 4 8 47 11 08 18 40 4 57 8 01 10 08 Z ZegT 7 5S 8 68 11 18 18 49 6 08 8 18 10 16 Voorl 8 0Ï 9 08 11 87 1 01 6 80 8 80 10 87 Haga 8 18 9 18 S7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 57 4 06 4 17 5 86 6 67 7 44 8 81 9 8 88 10 88 11 48 S O rD II TllOHT 9 05 10 19 10 57 18 48 8 80 11 14 8 87 11 8 8 45 8 87 10 61 11 46 1 80 8 08 GOUD A A M8TIRDAM 10 01 10 57 18 10 11 06 1 1 18 9 34 AHSTIKDA H S O U D A Aiiaa erd ii t lt 8 8 10 10 48 8 86 4 10 noniU 7 88 8 04 10 14 18 88 8 80 5 80 Stoppen te Bleinrjjk EnUmg in NoDtderp MdHbendun en Hebndorp 9 46 ll lC Stopt te ITwïdor LeidKlinidui en Bleitwtk Xni eweg en Uekendorp rig ondentopk onderworpen met weiKering Toorloopig TED da uitbetaling Bq dat nadnr ondertoek bleek in de jaarUUeti der wiasttU giknoeid is lyn Naar de Engelsche Üank telegrafeerde men en iamiddela ward de politic alhier gevraHrficbovd die bet raadzaam vond den psetiitobarooet toorloopig aan tn boudeo Id den avond kwam een telegram terng meldttode dat de wiiieli met oienr geldig waren daar da jaartallen reramlHrd waren Zooi Ir later bleefc waren b iu 1893 door Sir Ciir E Gregg Philipps te Genua of tu Bchnn Qtfuua en Rome verloron en door deo jongman Henri Pishteniiht genaamd of door eeo ander geTuodeo Voor de Hangticbe rechthank waar Pishteniibt tick giaterea te rerantwoordeo had be weerde bg ze mut pelen gpw nnen te tiebben van iemand die ham verzekerd bad dat de bee S all aorrsHpondeut van d bedielde EngelBobe Bank tfet n beiwkKf xoa maken om ze te honoreeran Zooalt reedi erd medei edeetd ging dit evenwel niet eoo gemakkelijk Ue groote vraag in doze zaak di efn leer uitgebreid getnigBUTerboor vorderde waa of b ktuBg de aicb bereid bad verklaard de wi ifta in t eowoordi heid van den kaanier van dan beet S te ouderteekfuen De katiPiHr beweerde ja beklugde ontkende dit zou beaÜRt uogelyk eu daar de bankier S en ziju Icasitier zeer itelÜK Terklaarden dat nimmer aao een Traemdt liac een wi iel wordt uitbetaald wanneer deze nini ten kantore door den aanbieder wordt ondprteekeod kwam de verdediging door beklaagde gevoerd bierop neer dat er door hem geen poging tot opticbting is gedaan V rmHlding verdient evenwel dat bek aagde ziob blgkbaa teer oi fend had om to weg de bnodteekeHiDf van Sir Pbilt pi neer te sahryveo en dat oj een druk uur het hem zeer tviaracbaniyk ge lukt zou le zijQ betaling op de wiiaels te krygeo Bet Opeohaar Ministerie vorderde tegen den beklaagde 2 jaar eu 6 maanden gerangeniüstrat wegfus pojriog tot het gebruikmaken van eei vervHla ht iuk n poging tot oplichting Ten ilotte loochende bek zich tegenovei de inepecteura van politie die bem iirreateerden te hebben uitgegeven voor Sir Pbilipp dooi 10 de tram zelfa de bandteekeinng op den le itimatift brief na te boolaen om die ambtenaren aan te tooneu dat bj wal degelyk r ch bad op dien naam Op bet eerste oogeobhl verbluft berkreeg bjj later zijo tegeowuordi heid van geënt en waamcbuwde hjj de iuspec teuri vüorzirhtig te zgn met bet arre steeren Tao een baronet onder bedreiging zioh t zttlleu beklagen bij den ËngeUcbeo gezant De pntitie ambtenaren lieten ziob echter dooi deSH bedreiging niet ititimideeren Nadat beklaagde oogmnaja bad rerklasrd atJujpdftJMfcW lilHTï eo de wiss n bi bet baccarat spel te Londen van een ben onbekend jougmenacb bad gewoun u en hi zich ttiet bewust wai door bet vertooneo van dien brief zich voor Sir Gregg Pbilipp uit tt geven waarop de president beiu deed op merken dat bv z ch bjj de politie we degelijk voor Hir Pliilïppn bad uitgegeten was bet O M aan het woord Vüorat vertoonde da president beklaagde eenige poitretteu van een peraoou die ondei den ua n Segal ia Frankrgk werd veroordeehi wegeo 4 ditfatat van juweelen en nu was be toevallig dat iu den koffer van beklaagde eei re u gevonden werd ten name van Hegul Bekl beweerde dit vau een ander gekregen te hebben Nog werden hem vertoond aignalementakaurten vao Segal in stelsel Btrtillon waarvan de maten merkwaardig klopten met die van beklaagde te s Graveobage genomen 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 6 57 8 08 8 18 8 84 8 80 Uouiln Meordreoht NitiuwurVerk Cnpolle Rnttürdam ilotionluiQ Cpolle Hieuirerkiirk Uoonlrecht fiouón 7 86 7 88 7 89 7 48 7 85 6 8 10 5 18 5 88 5 88 7 tauü 5 86 6 87 7 66 8 08 8 81 Ouilew 5 6 6 54 Woardi D 6 58 7 08 8 18 Utrer lil 8 18 f 6 t t NMr A ut l ni 8 81 9 85 Goudl 8 87 Amalnrilam Q St 8 14 Suhat officier van justitie mr Pleflte wees in ijjn requisitoir er op dat de zeer lange instructie nog niet beeft kunnen uitmaken met wien men hier te doen hoeft weshalve de Nederlandsche rechter alleen competent zul zyn te oordeelen over de poging tot bet gebruik maken van een vervatRcht stuk over de poging tot optiohting Uitvoerig toonde Z Ëd Acbtb daarna aan dat btyken bet getuigenveriioor duidelijk ii gebleken dat beklaagde zic i herft wil on dof n dnortri aii voor Rir Chr E Gregg Philippn aU den rechtmatigen eigenaar van den indioatiebrief eu van ds wisnels en dat de uitbetaling alleen niet heeft plaats gehid door omstnndigbeda i onafhaukelyk vaii gn wil Afdoende vnor de 9cbnld van heklaogde no mdu mr Plejjte ook bet brieve ïe Het am f eachreven waarnit duidelijk blykt dat bekt zicb voortdurend geoefend beeft in bot namaken der bandteeknniüg van Öir PbiMpps De schuld v ü bekl wettig mi o ertuigend bewezen achtendt vorderde Z Ëd Keljjk wy reeds mededeelden de verooid eUng vun den persoon zich noemeudo Henri Pishteoisht tot 2 jaren en 6 maanden gevanReniSütraf De toegevoegde verdediger van PiAhteninht jhr mr J J Rochusaen betwistte dat hier prake kon zya van e ne poging tof opliehting Wat beklaagde deed kau hoogstens aangemerkt worden ata eene voorbereiding vaneen poging wat d wet niet stnifbaar atelt Eerst wanneer da haudteekeuing op du wienols wai genteld eert t dan zou er prake zijn van poging tot oplichting Pleiter concludeerde tot vrjjipraak of tot ontslag van rechtsvervolging üit ipraak heden ovor 14 dngeo De preaid ot betuigde aan hot slot der zit ting deu heer C A Hofman die gedurende de gebeele zitting ala tolk optrad zgn bij onderen dank voor da wyze waarop hy zyne taajt bnd vervuld Eeo passagier vau een Duit ebe stoomboct op weg naar Bremen doet het volneude ver baal VHD de ougeloolÖyke vaardigheid iu h t xwemmpo van een Cbineescbe stoker Op een morgen te hallzea hield da boot eeoaklapa stil en voer meo terug Toen de passagiers op bet dek kvru uen zagen zij dut de mfitrozen bezig waren een boot uitite zetten Er was nl eeo Cbineesche stoker over boord gesprongen maar hoe meu ook zocht om kwart voor acht was de man nog niet gevonden denMen besloot de reis voort te zetlen en juist was de machine gedurende Ö minuten met volle kracht aan den gang toen men plotseling dan vermiste in het water vóÓr de booi Kttg Hij wenkte met de band en toonde uiet de II inste vermoeienis Men hield dade yk iu zond opnie iw een boot uit en even vóór achten waa de Cbiueea weer gezond eu wel aan boord terug Hy had in bet geheel 2 unr gezwommen Toen min bem vroeg waarom hy overboord gesprongen was antwoordde hü dat hot in de muchinekiimer zóó arm wus dat bij het onmog yk langer kna uithouden en n od zakelyk een vorfriascbend bad had moe en nemen Te KeuUn 18 M 10 64 11 01 11 08 11 18 11 84 8 35 10 17 10 85 8 10 7 47 18 88 9 40 9 61 8 17 4 K 4 47 6 67 8 58 8 81 10 18 7 10 10 88 8 84 5 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 6 4 48 6 88 8 86 f t 10 18 11 80 68 8 48 8 81 4 88 4 47 8 Een onzer goede bekenden madami Thénard heeft dezer dagen de gebeele o brengflt verloren van al de moeite die zy zich in de laatste zeventien jaar op vele lange toornée a en bjj bare leasen beeft gegeven Te Cauoes heelt men haar by de bataitle de fleur een portefeuille ontstolen waarin al hare spaarpenningen waren effecten een waarde vertegenwoordigende au 1300 trancH reute eu eenige bankbiljetten Een dor dadereasen i ge at do andere is ner logen en met haar het geld Madame Tliéiinrd i baar spaarpenninRen kwjjt W annoer lij nu neer eens hier komt zal baar succes zeker no veel grooter zya dau tot uu toe Wiint du dtippüre vrouw l eeft den moed niet opgegeven Je reprocherai voita tout heeft y aau een barer vriuudeu geachrereu In een brief Dschreveu uit het Ljjnden burgache vac de Znid Afrikaansche republiek dd 18 Jan 1896 komt het volgende voor waarin de sobryver beknopt en zakelyk aangeeft wat z i de ware reden ia van den inval van dr Jamenna Wat dt n inval van Jameson betreft is het 2eker wel de eerste maal zoolang de wereld heataat dat door eeu aantal kapitalisten een poging t eilaan ia om het bestuur van eeuountbunkelyk taud in handen Ie krygen Da algemeeuü opiuie bier is deze dat Cecil Rhodes en zyn Chartered Company bier een laatste kan gewan fd hebben Toeu ik iu 90 hier kwam werd jnist Mashonalaud binneuKetrokkeii en veroverd Ofschoon er een hoop drukte gemaakt werd bleek het na een paar jaar dat er geen betaalbaar goud te vinden was Toen werd er ruzie gezocht met de Matabeloo en hun opperhoofd Lobeogula dat land werd ook 9 oedig veroverd maai evuomio werd te Btiluwayo en ometreken goud gevonden Als een laatste kans werd er uu eenvoudig beRloteu te trachten de regeeriug van de Transvaal in handen te krygen Er werd gebruik gemaakt van de beweging onder de bewoners van Johanne burg voor hfi verkrygen van burgerrecht en bet hersiel van allerlei gri ven om ouder dieu dekmantel een gewapeuden opstand te organiseeren in verbond met een inval der troepen der Chartered Company Het pliin was waarachyniyk om het zoogenaamde Rhodesia met de Transvaal tot ééne republiek te vereenigen en dau te trachten alle goudmijnen in handen te krygen en die te exploiteereo zooals zg thans reeds met de diamantmgneo te Kimberley doen Zy hadden eker gerekend op groote tweedracht onder de Boeren anders zoudeo zy nooit met zalk een kleine macht dit gewaagd hebbeu Men weet dat de Araoiikanea er niet trfgen opzien hun huizen te verplaatsan wanneer het hun nuttig of uoodig voorkomt Eenige maanden geleden transporteerden Ie ingenienrn van den New York Central Railroad een geheel spoorwegstation om het gunstiger ligging te verechaffen Dit i j echter nog niets by het werk dat zeer onlangs ia uitgevoerd Men heeft numeljik te Chicngo een gebeele kerk van Kehouwen steen verplaatst die niet minder dan 29 nieter breed eu 50 meter laug was Op het kerkgebouw stoud een renaiobtige torao van ac h t en ge tig meter boojf e Het gbtrcbï da ffITr 700 000 kilogram woog werd door middel van 60 enorme dommekrachten van vyf ton elk op solide op stalen raila rustende rolwagens geladen en op die manier vijftien meter order neergezet Dit euorme werk dat uit tekend gelukte beeft slechts zeven da eu geduurd en na de ver plaatsing was niet één scheur in bet gebeele gebouw te ontdekken In het Utr Dagblad bespreekt prof H Wafers Hettiok hoogleeraar aan de universiteit te Utrecht de vwrkUringeu vim den minister Cbambdrluin ïn het Engelache LaKerbuii Hy geeft daarbij uiting aan zyne heftige verontwaardiging over de wyze waarop lo h t Engelsche Parlement de jongste gebeurtenissen in de Z A Republiek zgn voorgesteld en eiudi t als volgt Waar een groot deel van Engeland den rooftocht vHo Jameson uiet afkeurt wenach ik als Nederlander uit de met de Boeren xtumverwautfl natie een stem te doen boorea van warme belangstelling voor de Transvaal en afkeurinu en aeherpe verooideeliug vnn hetgeen door hooggeplaatsten door een deel vau de pers een deel van de I ngelsche natie wordt vergoelgkt vaak goedgekeurd eu toegejuicht 8 50 GOUD A 11 60 18 08 Utreekt 7 60 Woerden 8 11 üudewitcr 6 18 Seudi 8 88 r n toctdnd d r Howren omcreven dnnr buren van groote kracht en een ruim gewetao is moeilyk Sterk door brio recht hnn onwrikbaar geloof en bun vaderland iliefda geleid door heldenfiguur ata Paul Kruier onwriktiaar onkreukbaar oaverschrokken en onovertroffen in edelmoedigheid eo waarheidssin cotlen zg hoop ik zich ataandn houden En moetan zg wat ieder die gevoel voor eer voor vaderland en recht heelt betrearen zou ondergaan dan zal de overwinning een schande eo eeu onuitwiaohbaren smet werpen op deo machtigen nabuur die zwak tegenov r krachtigeo krachtig tegenover zwakken geweld boven recht stellen zou Mochten da banden tnsscheo Transvaal eu Nederland nauwer worden toegehaald Ons land is waar met wapeiiKewetd moet worden opgetreden niet opuewasaen tegen de groote Europeeacha Staten onze ateun op dat gebied ook al wilden wy dien verleenen zon liet anders dan gering kunneo zyu Maar wat y wel kunnen en willen ii de Tranavaal in ooze kennia te doen deelen wat onze natie harteiyk wenacbt ia dat de TranBT iIers die in Europa Hoogur Onderwgs begeereo dat niet langer zoeken in Engeland dat bun knd vergjiot eu zyu inwoners minacht Eeu myner vrienden die een half jaar ZuidAfrika in alle richtingen doorkruiste de meest afgf legen hoeken bezocht verklaart dat bjj overal het Hollanaaehe element nog krachtig levend vond ook in het Kaapland bet minst in Natal Doch ZOO verklaart hy het heeft behoefte aau versterking door intalligeutie De taal de kennis moeten van Holland uit of door Uollandaehen invlo d worden versterkt en daardoor mede eeh dam worden opgeworpen tegen deo dreigenden Brilscben atroom Daarin pioet Nederland toonen hart te hebben toor hen die daarginds bekneld worden door hvn te helpen zooveel het kan uiet met woorden maar met daden Onze iarichtingan voor onderwjja moeten wijd voor beo worden opengezet Wat aan buitache Fransche en Engelsche uui ersiteiteo mo elyk is voor de tegenwoordige ZuidAfri kaau fche jongelingschap moet in Nederland uiet worden belet Gelukkig bestaat daarop uitzicht De niiuiater vau binneol zaken heeft in da Eerste Kamer aan deu heer v Tieohoi eu te kennen gegeven dat hy van zyn kant alles doeu zal om de belemmeringen in do toelating van Tranavalers aan onze universiteit weg te nemen Mogen die alaghoomeo spoedig vardwtjneii en de Transvalera in groeten getale aan onze univeraileiten en in onze taal die torh ook de hunne is de keunis komen opdoen die zg behoeven ü e dia kennis bun kracht verwterkeu en huü weemtnn dl ver motsen tegen Eugelscheu iruk vergroDteo En komen zy dan mogen zy niet alleen een plaats viuden in degehoor alea maar ook ondervinden dat Nederlanddche familiekringen voor beu openstaan Ovpr het denkbeeld De brief thuis op de post van mr P Brooshooft beeft thans een desknndige zicb doen hooreo en wel de beer G J Beolenkamp comraiea der pnsteryen te Rotterdam In bet Vad bestrydt hy dit op grond vnn het ontbreken vau drie voorname bictoren die de invoering van het atelael zouden wettigen nl het nut de noodzakelgkheid en de bespoediging 7 4S 8 48 6 18 7 48 Ware an bet atelstil eenige bespoediging te verwachten dan zou zeker door velen voor wie het Time ïs money geldt dit daarom worden gebruikt hoewel de illusie dia men zich daarvan zou maken niet te hoog gespanueu moet zyn Doch nu dit niet zoo is en hft ifhalen der brieven aan huis hoogstens kan sameuvallen met de lichtingen der bybrieveubnssen zal van het stelsel slechta wordeu gebruik gemaakt door de enketen die op bon emak zgu gesteld Dat de kaatjes geledigd zoodon niOHten worden voor iedere poatalniting kin wel niet ernstig gemeend zyn De poitadministratie maakt vnn bet overgroot deel dor treinen gebruik voor de verzen ling der briavanmalen er wordt dus ioder oogenblik een post gesloten Te a Gravenhaga zou dit beteekeuen dat da beatellera zoo wat om bet half lur de kaatjea zonden moeten lichten Ib bat aantal der 3783 hier te lande geplaatste opeobart brievenbusaeD te gerioK of blykt dat plaatselgk de afstand tuiscben twee bgbniaea ta groot is dan belooft de beer Ba lenkamp dat da pnitadministratie veel liever dit aantal belangryk loo willen nitbreiden indien de noodiakeiykbeid daartoe beatond hetgeen echter niet het geval is dau eeu atelsal in te voeren dat bet aantal openbare brieveuboaaen met daiièndtallen particuliere baaien sou vermeerderen De gevolgen die de invoering vau het ateliel na zich zoo slapen zgn niet te overzien De beiwareo die buitendien nog tegen het stelsel zgn aan te voeren ign soo gawichtig dat aan een proefneming zelft niet gedacht mag worden De illusiëu die de beer Brooshooft zich vormt van de invoering vau de buisbuspost jn naar bet gevoelen van den schrgver uit Rotterdam zeer overdreven Eeu koopman zal van dargelyke inrichting nimmer gebruik maken omdat bet stelsel hem geen beapoadigiug bezorgt en Mj zich zulk een booge belasting boven bet gewone port niet al willen getrooïi3D Particulieren bekommeren lich iu den ragel weinig om het uur waarop bun brief vertrekt of aankomt De correepondentio heeft een haast kan deze door omstaodighedeti uiet met de eerstvolgende buslichting mede dau is de tweede nog bytyds genoeg Alleen d gemakzachtigen zouden vau de boisbuspoat gebruik maken Dat het stelael werd het algemeen gebruikt vermeerdering van bet brie envervoer ten gevolge zou hebben ia aan te nemen omdat de aconomiacbe regel dat de correapondantie vermeerdert naarmate da geUgenheid om die te deponeeren wordt uitgebreid ook hier van toepassing is danrenteften zou het bneveuvervoer niet vermeerderen indien het verschil in gewicht werd opgeheven en toch acht de beer Beelenkamp de grondgedachte van mr Brooihooft s stelael in t ommige gevallen niet verwerpelyk en dan heeft hy in het byzooder het oog op bat mo elyk nut dat bet afhalen der correspondentie zou kunnen opleveren voor bewoners van bnilenwykeo en buitenplaatsen Tegen betaling van eeo vaat recht zou die gelegenheid misscbieii geopend kunnen worden doch men oere dergelyken maatregel dan io zonder eenigen omslag zonder kaftje en zonder speciale postxegala en zoodanig dat de bestellende beambte tevena bolast is met het afhalen der correapoudenlie Door eeu eenvoudige inrichting son de beambte op straat reeds moeten koouen zien of er al of niet correspondentie voorhanden U Het noodelooa aanbellen zon daardoor worden vermeden en vertragiog voor de bestellen correspoadentie zooveel mugelgk worden beperkt Een eenvoudige maatreffsl schynbiiar doch in de practgk de schrgver mag het niet ontveinzen weder bezwaren opleverende In een residentiebrief in t N v d D i leest men Deaer dagen vernam ik eeu aardig feit dat eeu myuer vrienden uit de beate bron vernam Io de coöperatieve fabriek te Delft is een geschil ontstaan tnsschen werklieden en patroons waarvoor eindelyk een acheidsgerecht werd benoemd Toen daarvoor twee werklieden en twee patroons waren aangewezen moeiten deze samen een voorzitter benoemen die geen van beide is en daartoe beval een der werkliedenleddu prof Spanjaard aan Maar zou dia willen De werkman presenteerde t hem to gaan vra ea De hoogiseraar opponnecirde echter hg bad nooit van trbe dsvraagatukken studie gemaakt enz en hy vroeg ten alotte hoe de man aan hem gekomen was Wel professor zoo luidde het antwoord ik heb vroeger eens bg u gewerkt eu toen bier volgde t verbaal van bijzonderheden ondervonden dat o voorrecht eo billgkheid was ook toeu t u tegenover mij een opoffering kostte niettogenataande ik bereid was me aan uw ooripronkelyk verlangen te onderwerpen Sedert heb ik in ti eeo onbepaald vertrouwen c De hoogleeraar aanvaardde toen de bem aangeboden functie Dat onderhond was mg meer waard d n bet Legioen van Eert dat bg toen juist had gekregen mott hg tegen een zgner vrienden hebben gezegd cToor anderen kan t wellicht leerzaam sjin als bewgs dat er ten spyt van veel wantrouwen io de wereld ook heel wat ontvankelykbeid rsor wederzydsehe waardaering beitaat Als men elkander maar leert kflD eD a Ben Otitenrjjkiobe i toombont de Arcbidaca Ferdinaads Masiimilionoc heeft tusschen Venetië en Trieit twee stoomschepen aaogeTftrea Het eene zonk met de gebeele bemanning het andere kreeg zware averg imiisiiraii A van OS ki March Taillear Kleiweg E 73 GOODA Beurs van Anislerdanr Torkra alolkrs 8 981 lOU 100 7Ï 76 4V 8 861 86 68 97 98 98 s 104 60V 79 l l 31 831 33 114 941 Vs 4811 98 60 795 rSüv 67 100 200 1461 65 6 101 1007 1411 9V 70 371 1141 961 199 164V loiv 49 4 i 617 16U 62 99 687 78 1017 99 1 108 103 143 lus IS 14 l 10 69Vl 54 10 1 187 17 109 L 83 F 108 108 36 58 581 14 14 3161 300 108 108 108 1041 103 1801 12SV 160 36 114 84 rïBRL AEI NüDSRliND Corl Ned W 3 8 i dito dito dito S dito dito dito 3 HoNOi OW Goudl 1881 884 lllLlB Inschrij ing 181 2 81 5 OosuH Obl in papio 1S68 dito in zilver 1808 6 Portugal Oblig met coupon 1 dito ticket 3 StiaUND UU Binncnl 1894 4 dito asoona 1880 4 dito bij Bothi lS89 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud loe 1888 S dito dito dito 1884 Spanjb Perpel ohuld 1881 4 Toaaau Gepr Oonir leen 1890 4 dec locoing serie ü Geo leeuio serie Vi ZülDAru aip 1 obl 1892 6 VlBlloo Ohl Buit 8oh 1800 6 VasazoEU Obl 4 onbop 1S81 AuaTEHDAH Obligation IS 96 3 aoTTBïBAM Sted leon 1894 3 Ned N Afr Handelsï Mud Arendsb Tab Mg Certifionten Dun Maatschappy dito Amh Hypotheokb pandbr 4 Cuit Mij der Vorstonl aand s Or Hypolliookb pandbr S Nedorlandscho bank aand Ned Haadolraaa h dito S VV Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr SV Utr HypotUeekb dito 3i OoBTBNK Oost Hoog baokaand KusL Hypotheekbank paiulb 4 t Amerika Ëquii liypoth pauilb 5 Maiw L O Pr Lion eert 6 BU Holl IJ apoorw Mij aand Mij tot Eipl ï St Spir aand Ned led Spoorwogm aaud Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTiLll Spoorwl 1887 89 A Bobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Warschau Weouen aand 4 ausL Gr Uuss Spw Mij obl 47 Baltisobe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aand 6 Kurak Ch Aio Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AmaiHi Oent Pac 3p Mij obl 8 Chic k Nonth W pr C t aand dito dito Win St Fetor obl 7 Denrer ie Rio Gr Spm eert T a Illinois Geotral obl in goud 4 Lonisv k NaahrilleCurt v aand Mexico N Spar Mij lehyp o 8 Mias Kansas v 4 pet prof aand N York Ontario Wost aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 3t Paul Minn It Manit obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 Canijda Can South Cert v aand Van C Eall 8iNa leh d e O Amsterd Omnibus Mij aand Ilottord TramwegMaats aand Nbd Stad Amsterdam aaud 3 Stad Rotterdam aaud 8 liïLSlB Stad Antworpenl887 8 Stad Brussel 1886 8 i tloNS Theiss ReguUt Oesellsch 4 OosTBNR Staatsleaning 1880 5 K K Oost B Cr 1880 3 S A JB Stad Madrid 3 1868 Nmi Vpr Boa Hyp Spobl oert Bultenlandsch Overzicht Volgens hot 13 rlinop Tagoblats is in weerwil Tan de hiermede atrijjeude beaioitea die teogerolge ran bet drgren der socialistea geDOmfD werden da werKstakiog io het kieermakeriTak iuderdaad geëindigd en wordt oreral de arbeid berrat Het zou orerigeo voegt m blad hieraan toe voor de werkatakera onmogelgk geweest lijn nog langer te staken Het comité hnd van den aanvang af over geen genoegzame gelden te bescl ikkeu en moeat dadeijjk leeningen aloiten zoo gaf een vooratander der arbeideribewegiog 10 000 Mk ter leen maar dak alle moet na terugbetaald worden Ofschoon er 20 000 kaarten wardon uitgegeven il het aantal werkatakera volgens het eomité veel aanzienlijker gewoeat en bad men 200 000 Mk a weeks nooHig om in de eerste behoeften aan leveosonderboud te roorziep men kon die onmugeiyk bij elkaar krggen Het comité berekent voorts dat de werkatakiog reeds een schade veroorzaakt heeft van 700 000 mk Het voorstel tot kiesrecbthervorming heeft in den Oostenrijkecben R karaad bg de eerste lesing geen aanleiding gegeven tot breedvoerige gedachtenwisselingeo Na een kort debat dat alleen werd gekenmerkt door de onhebbelgke nitvallen van enkele antiaemietiache leiders werd het voorttel Terweian naar een commii sisi die daarover verslag zal uitbrangeo Rmds vóór de vergadering was tnsschen de drie groote partgen de afspraak gemaakt om tegen die veriendiog geen b Waren te maken Dit wil uiet zeggen dat ig bet ook eens lyo over de bepalingen vkn het ontwerp De Doissche liokerzyde wil de toekenning van bat kiesrecht aan da oPUSUakiazBiS die 5 gulden belasting lalen doen bepalen door de Groiidwat en niet alleen in de kieaw t ijj acht dit uoodzakelgk omdat zy in de toekomst voor bet behoad van de cenauskiezers vre it en tegeo de pogingen om den cenias af te cbaffsD een dam wil opwerpen door dien d j de Orondwot te waarborgen Voor wyziging der Grondwet is eeu meerderheid van drie tierden der Kamer noodig De Joog Czecheu hrbbeu geen vgandige maar toch eeu zeer gereserveerde houding aiingeoomtn zü zyn besliste voorstanders vdq algemeeu stemrecht eu h t ontwerp Hndeni voldoet hen da m slechts Zfor weinig Tooh zallen zg er voor stemmen omdat het hunne ryen zal versierkeo De conservatieven verklaarden dat ig het ontwerp zolien steunen maar zy konden toch de gelegenheid niet laten voorbÜKaau om een academisch protest uit te spreken tegen elke uitbreiding van het kiesrecht Toch schijnt een meerderheid voor het ontwerp te vinden te zyn zoodat de regt i ring verwacht dat het wetje niat al te veel gehavend door den Rgksraad zal worden aangenomen Sedert Kert tmi zyn er nu al circa 25 000 man Italiaanscho snppletietroepeu benoveqs 4000 muilezel oaar de ItnlieansohAfrikaan schd kolonie Erjthrea vervoerd maar van een r varche voor oe mderlaag van Amba Aladzji boort meu nog nieta In de dezer dagen reeds vermelde gevechten by Seta en Alegua tegen Ras Sehat en Kas Agni sneuvelden vol gensopgiaf vau Baratieri z tlven 97 Italianen waaronder de luitenants Cemino en Negras en werden er 30 gewood en 40 gevangengenomen waaronder ook de gewonde luilenaot Deconcilies fok de Abyssiniërs zegt de generaal leden zware verliezen en lieten een 50 ial dooden op het slajfveld achter Maar I van bealis ieodeo aard zyn deze gevechten niet j gewreoi en de vyaod zet nog steeds zyn geheimzinnige operation voort zoowel als tgn sluwe pogiugen tot verwekking van oproeren i in deo rug van het ItHlianuf che leger zoodab tflkens tusachen het hoofdkwartier en Maasowah de tele raphi che gt meeuschsp wordt afgebroken door geheime handtaogert van Menelik Niet zonder reden begint mea zich in Italië hoe langer zoo meer ongerurt te maken en ala ar niet npoedig veiaudering kotot heelt Jliaratieri zyu kortstondige roem voorgoed overleefd De Petersbnrg cbe correspondent van de Kölo Zeit verzek rt dat daar zeer bepaald wordt beweerd dat Vorst FerdinauH generaal Gatintscheff vónr diens ertrek heelt medegedeeld zgn besluit om tot de Grieksche kerk 00 spoedig mogelyk over te gaan Vor t Ferdioaod heeft d o Czaar een portret vau Prins Boris in eeo met briljanten omzette lyst l ezondeii Ook de att ezanten van den Sultan hebben geschenken ontvangen Karattieodory Pacha een ring en Mnstupha Pacha een snuifdoos Graaf Bourboulon de BnlgHamche hofmaarschalk heeft aan een redacteur van de £ claireur verzekerd dat alle geruchten over een scheiding van Vorst Ferdinand eo zyn gemalin ongegrond zyu evenals het praatje lat Vorstin Maria Louise in een klooster zou i aan Vorst Ferdinand komt niet aau de Lliviera maar gaat naar Koostantiuobel Prins Boria komt iu gezetnchap van eui oom eu een gouverneur by i n moeder In Apnl gaal de Vorstin met haar kiadereu naar Miirienbad en in Mei naar Bohwarzau Van eeu terugkeer naar Balgarye chyut dus voorloopig geen sprake te zyn De Voce della Veriti het orgaan van het Vatieaan bevat een protest van mgr Menini den apostolische vicaris van Bulgarye tegen den overgang van Prina Boris die indertijd door Menini gedoopt is H t is al eren moeilyk iets met zekerheid te zeggen omtrent den atryd der Spanjaarden op Cnba als omtrent dien der ItHhanen in Afrika Ook uit Cuba komen steeds officieuse of ofiScleale berichten welke spreken vau de overwinningen der Spanjaarden doch later wol eens blyken niet met de uoodige waarheidsliefde te zyn opgesteld Dikwyis zal meu dan ook een merkwaar dig Tersehil kunnen opmerken tusschen telegrammen die komeu uit Madrid en die af komstig zyn nit New Vork Zoo wordt 23 Fehr uit New York geseind Particuliere bèrichtfu uit Cuba verzekeren dat geueraai Weyler zoo heftig optreedt dat zelfs de vrienden van Spanje daardoor worden veroatrost en deze een bloedig optraden vreezen hetwelk tot nog toe door de opstandelingen vermeden ii De generaal heeft reeds verklaard dal bij onvarbiddelgk zal lijo tegen verschillende misdadigers zooals brandstichtors en daar de opstandelingeD tbaoi weer dergvlijke operaties beginnen vreest men bnUiogeu Ia offioiaeie kriogeo wordt ar weinig md getwyfeld lelfa door dffn opperbevelhebbtr dat generaal Gomez mair nu kleine strgdmacht door de Spaansche lü de provincie Matanlas kan bionvÉLlMWBÉU maal daar sgnde hopen de P J MÉ ÉHnp vernietigen c Dit bericht i inHBv gonaiïg voor de opstandelingen véHPh voor da Spanjnardeo ofschoon de atr kking van het begin wyst op een tegen de Spanjaarden gericht siemmiog Uit Madrid komt op deozelfdeo daiom a a bericht over een nieuwe overwiooiog Ëen betaogrgke slag heeft plaati gehad tusnchen 5000 man van generaal Maceo s troepen die eeu scboilplauti in de logenio Gato hadden gezoobt en de kolonoe onder bevel van kolonel Prat Na een gevecht van twee uur zyn de opstaodelintien mol groote verlieieo teruggedreven op Madruga zy warno ze r ontmoHdigd door de moeilykbeden welke zg tutmoetteu by bun pogingen om Mataoiaa te bereiken De waarheid lifft iu t midden en zoo zal het ook wel hier zyn Waarfichijnlijk zgu de Spaansche overwinniugpu wat al te glorieryk voorgesteld doch even waarschyolyk zolien da berichten der Amerikanen enigszins overdreven zyu Want vooral iu den laatsten tgd ia de beweging in de Vereenigde Staten tan gnuflte van de Cubaanscbe opstandelingen dermate oogenomen ddt o a aan de Times wordt geseiod Cuha beeft voor dit oogenblik Venezuela op zy geschoven Burgerlijken Stand GEBOREN 21 Febr Christina Elizabeth ouders B Nieuwenhnisen en M C Brauns 23 Davtd ouders P Benschop en E P Woerlee Chrtatiaan ouders G Brouwer en A Hogendoorn Anaa Sophia ouders A Nieuwenhuiicn eu A S van k Abraham CoruAlis ouders A de Mooy en N van Soest 24 AdrianuB ouders J M Schouten enA Koppendrager OVERLEDEN 22 Febr C J C van Kootan wed F van Klaveren 66 j A T Boere 1 j 23 J G de Bruin 30 j 24 W de Groot wed A Bekkar 78 j H van der Kind wed A van der Rwe 77 j Ingekomen g iften voor het behoeltig huisgezin onivau onder Letter C Van N N gen i 10 Db Uedacttb AD VIÜRTENTIK N FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IS Chemische Wïsscherlj TIN II OPPE llli iMEU 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Az 8p cialiteit voor het stoomeii eu verven vau allo Heerenen Damesgarderoben alsook atla Kuidergoederen Speciale inrichting voor het stoom ii van pluche mantels voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz wordeu naar de uieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden ouschadelgk voor de gezondbeid q volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken 7 yn de pryzen 25 gedaald Te stoomeu goederen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu eene week Een ware Schat voor de oogelukki e slacbtofferB der Zeltbevlekking Onanie en geheim uitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s i LFBi VYAItl G HoUandBche nitgare met 27 aib Prga 2 golden Ieder die aan de Terschrikkeljjke gevolgen van de ondeugd Igdt moet het lecen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duiiend van een zekeren dood Te verkrjgen bg hetVerlags Magazin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen mzendiug Tan het bedïag ook in poetiegoU en in alken boekhandel in Holland