Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1896

34ste Jaar an Donderdag 87 Februari J800 No 6901 fioiiMHE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda em Omstreken ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Izonderlijke Nommerg VÜF CENTEN r U A M E 8 Mode Artikelen en G nieeriDgen op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOUENITUREN voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goeclkoop en Kollde KVIHE SOBTEERI Mi GLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN Hokken Btonien TrtcoU Keuken en Fantasie Scborkn enz enz WISBRUN il LIFFHANN 2 lijders aan Dauw of Haarworm rooge Tochtige Schubbendaawworm en het mei deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIjk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bjj hen die door niemand genezen konden worden door Ur Uebra t Vleehtentod Onsehadelljli Gebruik Uitwendig Prijs zes galden Ned Ct tegen Toornitbetaling per postwtssel ook postzegels waarop toezending volgt vrfj van port sn inkomende rechten Verkrijgbaar bü de 8t Marien lirogeriet an i DQit3ahapd Frijstrekking 10 Maart 500 000 Mai k nJa hoofdpr B in het elukklKlt gevdl biedt do oieuwstü fffoQte Oeltlvurlatiog dio door ile Hooge KefceeriDK ran Hamburg goedgekeunl en gewaarburgd is De Toordtjolige inriolitiug van hst nleuvo plan böBtnat narin ilat in dan loop van Blüolita weinige maamlan iu 7 veriotiügöö van 118 000 loten 58 300 prijzon bedragende 10 981 720 Mavk ter ToUediife bealissinK zulten komon danron H diT Eyn kapitalü prlJBon van eventueel 600 000 Mark bij uilnementlheid echter 1 priJB a M 300 000 Xprya a M 200 000 i prys aM 100 00 2prVen iM TS OOO 1 prgs aM 70 00 f 1 prjJB k M 1 prijs ii M prya a M pryeen è M 1 prga a M 3 prijzen a M SO O iO BI priJBuna M 10 000 4R prijz 4n a M 5 000 106 prü en ii M if OOO 286 prijseu a M 2 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 882 prijzen a M 1 000 ISSSprüzenaM 400 88050 pnjz aM 155 i6690pr iiM 800 200 150 1 4 100 P8 69 4Ï S0 De prijstrukkingen zijn volgene plau vaa ambtswege raatgrateld Voor de aaaataande eerfte prijatrakking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geliivorloting koet I geliee orig lot aleohU Mark 6 of 3 E0 1 half Z 1 761 kwart n n l i 90 togou inzending van het bedrag in bankpapior of per poatwiaai I Alle oommissies worden nnraiddeltük met de groutate zorgvuldigheid uitgevoerd eti iedor sptiler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loïen zelf in handen Bij ied ro beatelling wordt het verfisclite ofiïctnüle plan waaruit de vardifjUna dor prijzeu op dü versobillwiidü kUasen iils ook de lietreffendo inloggolden te vprueraen is gratis bijgovoegd en zenden wy aan onze Begunatigura onaangevFhHgd na elke trekking de otfieieele lijsten De uitbetaling der prijzen treschiedt steeds prompt onder waarborg ven dnii Staat en kan door directe toezending of ook nnar verkiezing der BülaiighobbeiidHn iu allü grooture plnalson van Nederland beWorkstuiligd worilün Ons debiet is slewla door het eluk begunatigd en onder vele ondero aanzienlijke priJKnii hebben wij meermah n volüeriB ofRoiuele bewyzi H de eerste Hoofdprijzt n vi rltreiren e on o BegunstiaerB 7elf uttl üiaHld o n Mark 250 000 100 000 8 o öO € 000 40 00 enz HiH ia te voorzien dat by ilctr op dnn hfcliistt n itrondsla gevxatiifdu oiid rnemiiig van alle kanten op ei ne zi or wyrk ame dcelnetiiing bepaald kan on en üerckend n verzoeken dorbalvH om Ue oommtBRii a te kunt m uitvoeren de beatcliingin zoo apuedig moireiyk lu elk geval voor den 9 MAAKT e k tü iloen to knmer KAUFMANN SIMON Bankiers en Galdwiaselaars m HAMBURG P S Hiermede danlieu wn voor het vrrtiounen ons lot hiertoe gt hoiike en daar wy idj j het begin der nieuwe verloimg ter deelne ming inviteeren zulten w ook voor betvervolg bemoeid tyn door een stipte en reeele bediening de tevredenhtid van onze geerde Begunstigers te verwerven AMEHSPOORT AMËRSFOOBTSCHE MACHINALE I i nijonniii pni nniijf Sloom Auloinalische Walsen üleelf abriek Krenten bolletjes van 2 e 1 cent van puike kwuliteil Piine Krenteabroodjes van 2 cent van ti fijustu ttrondatotlVn Alle krenten en rozijnen aontisr put u orden machinaal gewaaschen gedroogd en uHgezocbt in z in las geheel gezuiverd van steenen steelljes aaide u ander meer of minder Bcbadelljlce bestanddeelen Melkkadetjes van 2 en 1 cent van de büB e i rondstolfen vorvaardi r l en allfon mei onafijeroomde zuivere brsta melk vermengd Waterkadetjes van 2 cent zeer smakelijk door de fijne ingrediënten Weenerbroodjes van 2 i cent verkrijnbaar als Halvemaantjes Tuicpen Profeetjes en Galletjes worden van de fgnslo Hoiigaarache tarwebloem en in expres I er voor insferiehte ovens vervaardigd DuitSChe broodjes van 2 cent zeer fijn van emaak door si eciaal meel Geraspte broodjes v q 2 i cent bijzonder geschikt bij diners enz Pune DuitSChe Kadetjes v n 6 voor XO cent worden om de fijue kwali I toit bijzonder aanbevolen Prima Honing Ontbijtkoek 30 Ceot all 5un ge arandeerd eclit wanneer in I eene verzegelde gelitographeerrie kartonnen verpakking geinerkt met de fabriekitllels a W H MEURSING Amersfoort De Oépóthouders zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met de t briekstitels en W H MBURSINO Amersfoort ala opsohrlft Voor QOODA 000 DÉPOTHOUDEH GEVRAAGD tegen flinke I provisie fn franco vrachten der volle on ledige kislon BURSEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente BOSKOOP zullen DONÖEIIDAG den 5e MAillT 1896 des middags ten waalf ure in liet liaadliiils aldaar bij enkMc inschrijving Pbrceel 1 De Herstellingsweiken en den Wederopbouw van den ïoren Pbbckel 2 Het Bouwen van een Brandspuitenhuis met Bergplaats voor Lantaarnen Pehckel 3 Het Bouwen van een Arrestantengebouw Ds Inschrflïingsbiljetten moeten den 5e MAART des morgens vóór elf ure ter Gemeente Secretarie bezorgd zijn De Inschrijvingen kannen zjjn voor elk perceel afaionderlp of te zamen voor tx de per eelen 2 en 3 b de perceelen 1 en 3 C de perceelen 1 2 en 3 Het bestek en de teekeninpfen zyn ter visie op de Secretarie der Gemeente waar het bestek tegen f 3 00 te verkrggen is Aanwijzing zal geschieden den 26 Febraari en den 2 Maart 1893 des morgens tasschen elf en twaalf ure Inlichtingen worden gegeven door den Architect L BURGERSDUK te Oouda Boikoop 17 Februari 1896 Bargemeester en Wethouders voornoemd de Burgemeester E G C DB GROOT viS EMBDEN de Secretaris N J SCHOOREL Ralhreiner s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het gtoote aantal zenuwkwalen Tan aaauwhoofdpijn af tot de voorafKaanile kenteekeneu van apoplexie Itaraeuberoerte loa ren nog atoedB alle middelen door dB medlaoha wetenichap aangewend Eerst aan den nlenwea tyd komt de eer toe dnt slj door het gebruik maken van den eenvOHdigüten weg namelijk lann delmid eene pliyaiologiBcbe ontdekking gedattn heeft die na hondPide pnielïieml stii thans ovai de geheele wereld verbi pid ia en terwijl 7ij in wotensohappelijke kringon de hooeate belaniFstelliiis wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn v rotidigatenweg namelijk lannftieml tioogal V j r ian lijdende m reneeBWiJte 1b nitgevondpn door den gewwen oricler van Goïondheit Dr Roman Welaamann ts Vllahofen en beniBt op de ondervinding opgedaan in eene BO jarige prnktljk Door wnssehlu van het hoofd cenninal ier Ak k worden daartoe eHeblkte BtoflPen door de hnld ninlddelllikBRDhetBenawKesteliiiedeKudceld Met deze geneeswijze werden werkelijk ohitterende reanltaten verkregen en rij maakte zooveel opgang dait van een doM den nltvlndw i actareven werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vDOrkomlng en Denezing binnen korten tijd reeds de aie dmk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor hrt frofte pohliek verstaanbare verklaringen omtrent bet wezen der nlenwere therapie en ds daarmede aelfa m wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensobappelljks Terhasdelingen uit de medlMbe binden die aan deze geneeswijze gpwitd zijn zoomede aftolurlft T n tal van KetniEselu iften van hooggeplaatste geneesknudigen onder welke P Méniftra nad ét roraaaar aan de polykllmek te Parlji rui FkauiieinDtit 10 Stelngrebar med dr praktliaaranri aaaaaaliaer aaa hat kraakilnnlgen aeatiahl de Charenton SantfKtirath Or Cohn te fitettln Oroinnann mad dr rrond iPb ta lihlinflen Dr V Fare tler ginaeiheBr dlraotiur van het lioapitati ta Agan OehatmraUi Dr Sohtring kaataal totanfala Bad Erna DBraaa med dr genaetliaer dlreDtBur der garvano tharapeutliohe iRrlohting voor laeaw lljdara ta Parlja rua St Honoré 334 Coniul van Aachanbaoh mad dr ta Corfti Dr Boabaofi rroad arta taZtrliHiti Okar aUbaarit JboIiI med dr te Weenen Dr C Bongaval ta La Fsn ièra EHral lid vaa an Oanaall Oaatni d hyglèna et de Santé in Franlirijk en vele anderen Aan allen wier lonawKea el meer ofmludor oanveflaAii 1 of aan rennaand unnwaetatlffheld lijden waarvaa de kenteekenen zijn ehronlioha hoofdpijn mlaralna aohata hoafdprin btaadaadrang groote pHkkalbaarhaIri lajaaedhald alapelootbald llohamolUka onruat an aala haiatllka toaitand verder alle iieken die door beroerte getrorren werden en nog ItJdeQ asn d n Tolgen daarvan zooala varlammlngan onvarmogen tot preken iwara tongval moelatlik allkkaa atljfhald dar lewrlohten met voortdurende pijn plaataalljke iwakte verzwakking van nsheugen ens én zij die laadl onder geneeskundige b ba del n F geweest zijn maar door de bekende middelen als onthondlngaen en kondwaterknnr wrijven eleoiriBeeren stoomlooi of zeobaden geen genezing of leniging hnnner kwaal gevonden hebben en tan slotte zij die vrees ffevoelen voor beroerte en dautoa reden hebbeu wegens veraobijnaelen nis iloh aanhoudend angsllg voeten vsrdoovlng In het hoaH hoofdpijn mat Hliallihald fHkkoringaa an donker worden voor da oogen drukkende pijn ondar het voorhoofd airifina Indaooren hatvaefan vankrlabellnBln en het slapen vanlhanden sn voeten aan al deze diio oategorlen van a nnwllj era kis ook aan lange melijei hldenda aan bteekiuoht en kraohtaloeahald ook aan gezonde lalft aan lonia parsonen die vsel met hat hoofd werken en geestelijke reactie wUloa voorkomen wordt drlngana aangeraden zich Uet boven vermelde weikje aan te aohaffon botwuk op aanvrage keatalaoa en franoa verzonden wordt door Amsterdam door M CLEBAM Co Heiligovieg I otterdam P B van KANTEN KOlVf Xpottieker Korte Hoofitsaj 1 VCreebt I BRY POKTON Undegiarbt bij de Gaardbntg 7 16S Op do joncata giênnlach mediiinale tentoonBlelIlng ia de l r WdNsniaBB aDbo i wijza dper da Kediaabo Jar met do Xllveren Medaille bekroond A llerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en ZiUerpn Medailles beneTena I ere Diploma Gooden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wcrddbcroeniil Dniiven yürst IIoiiiij Extract iMELIANTHE OIT DU Machinale Fabriek DE HONIGBLOBM VA II van Schaik Co gevestigd te Qravenhage Ge n middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONWERROEFELIJK het besta middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OJVJKZOO E£JJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeljjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MIlLIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezpode eigenschappen op prya worden gesteld i e MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravenhage UÜf Verkrijgbaar bjj F H A JVOLFF Drogist Markt Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht 3 C RATELAND BosWop B V WIJK Oudewa r PARIJS aRANDS FriDtemps NO UVEAUT ÉS Wü verzoeken de Dames dia ons geTlluitreerd mode album voor het Winter zoen noch niet ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan MM JULESJILUZOTaC r rta Hotzelve wordt dan omgaand gratis n franco toegezonden Bestellingen van af £ 5 franci Trij Tan all k ist n aan hui s met 5 verhooging R x Bfiit B l aiitoor ta Rozsndaal N B issi ii uB ssaaasmmiÊiÊÊÊÊmmmmnmmmmiik J F CUIJPERS Westrinde 37 Den Haag Steinmen Keriiuren Repareeren OISOBX S Buitenlandache PIANO s uit de eersts labrieken in mime kenze Araerikaansche HARMONIUMS door direcie importatie tegen ZKEH L A E prijzen Inruilen van bespeeHe Piano s A gum Vüür Uouda en ünistrekéö KLEIWEG Zser Uette Gesteendrukte EAllEAMES worden GELEVERD door A Bai KMA en Zn Oouda Brulc tbd A BBt KUA N k Zoon J BINNENLAND QOÜDA 26 Februari 1896 YERGADERING vüidbn GEMEENTERAAD op Vrgdag dtto 1 Februari 1896 dei na middags tflo 1 aar Aan dd orde De benoeming van een plaatsver vangend lid der Coinmisftio van aanstajjr bedoeld l ij de wat van 2 October 1893 tot heffing eener belaating op bedryfsen andere iukomsttio Hat voorstel tot wyziging der Uegrooting vftn hot lüraëlitiseh Arinb stuur dienst 1895 Hut voorstel tot toukenuing eener Kraiificatie ftan den brugnaohter aaFdp P van ükkeren De voorstalleu betreffende de reorganisatie der Biirgeravondachoul Het adres der uideeling Gnada vatt de Ned Vereeoiging lot bevordHnai der Zoudag niit betreflande vermakelgkheden op Zondag in de kermis bet adres van den heer H J Nederhomt Jt en het voorstel van dt n heer C P W Dessiog betr kkeiyk deu auoleg en de explnitstie van teiepboougeleidingen in dexe gemeente De iuterppJlatie van dsu beer H J N der horst over de verzekfring der g me en te eigendommen tegan brandschade Tot onderwater aan deChr sehool ta D Iftshftvan gem Rotterdam la betOemd de beur C W Berghout te Langeruigeweide Voor de rechtbank ta Hotterdani werd gisteren de saak behandeld tegen J S 19 jaar timmermansknscht en J de B 18 jaar boerenknecht beiden te Bloiswijk Zjj xoudeo Of 15 December 1895 aldaar elkander wt der keerig hebben miahandeld de Ie door de B tuoedwillig gevoelige slagen toe t3 brengen da 2e door S opzettelyk met een mes te iuydeo en ta steken en daardoor aan hoofd baud arm en borst bloedend te verwonden Uit de behandeling bleuk dat ar reeds lang een veete bestond tnsseben bside beklaagden over een meisje met het gevolg dat Eg op bewusten dsg slaag laakten Orwr en weer wierpen sy de schold op elkaar wit het eerst OU begonnen zgn Uit bet getoigsnverboor bleek dat S tot Byae kamaraden er sicb over had uitgelaten met da U nog ams t moeten kloppen terwyl eveneens bS k dat de D bet eerst sou hebben ftangevalleo roomsde dat het aan getuigen bekend is dat oi tusscheu bekln eeaa vyandiga Terhonding bestaat tElllLLETOI 87 Mylord ik most begiimen met u om veraohoo aing Is vragen dat ik a op dit oogen dik liatiif valIk vilde alecUta ceu enkel woord over sakon met uspreksn als Gg heht uw i jd slecht gfkozen Bsvensbird Mide Lord Dane Ik bespeur dat gij weet wat hierta voorgevatlen Ik wsLt het Mylord ik was juist eeu uurtjebjj de dienstboden op het kasteel toen liOrd Dane stierf on ik neem teer vssl deel in uw verliea Ikdroeg Lord D ne hooge sehtiag toi Hst Bchynt dus dst de dienstboden u uwo vermeende sohaïd vergeven hebben niettegenatssuiiB kaa meester u hlesf verdenken was hei antwoord nn üsn nieuwen psir Vsrgnn my u te zeggen dst bet woord vei even hier aleoht gekoseu ia hernam Bavansbird gisd Meu kan alleen vsn vergevsn spraken als er werkel k iets misdrcveu is Ik heb daarentegen nieta misdaan Ga voort wat hebt gij ts vrsgen Ik wilde o over de varpschtiog van ZeemsuS rust spreken Ik weet dat er geen uur geen enkeluur te verlisssn ia als ik ds bertwrg hebben esI indien dit nist het gevsl wss zou ik de moed nietgabad htbbea om nw lordsohap op dit oogenbtik Iki Het O M zeide beide beklaagden t Nïbt 1 gesteld te behben omdat zy i bt ideo scbnbl liebb n Het wees er verder op dat de B aan S scbandelyke versMüditij ren heeft toegef bracht en zou tegen httta eene voorbeeldige 1 strnf vragen daar bet steed streng optreedt I tegen hea die van messen i brnik maken 1 Het vorderde reroordeeling vao den len tot 1 45 dngeo van den 2eu tot negsa maanden 1 gevangeuisftraf De verdediger vaa den 2eu bek mr W 1 Tabiiigh SuermouHt trachUe aan te tuonsu I dat syn cliëut uit noodwcdr had gehandeld 1 waarom df 2 on hehoor n to worden vryge Kprokeu Morlft der rechtbsnk pleiters ge1 voelen niet deeleu dan verzocht hy de opleg1 ging van een ger oge straf H M ds Kouinf iu R gen B heeft een itJeI lïrnm van deelneming tnegexundso iian den L tiat presideat Kroger en teveas di n overmu1 ken een bedrag van 100 potd sterllii naiueua Mare Majeitaiteo voor de slacbto s van de I rassp te Johauuesburg 1 Gister was t St Mattbyi en begon er yn te komen Mog t iiittt gaan als in d O winler van 1667 wwaraan hntrympje werd gewyd dat meer dan twee enuw n iu den viklksmond bleef want dan zou men Ain 8i Maart met kar n laard over de rivieren kunnen rydeu flet Christelyk Schoolblad desit mede dat het hoofd eenwr Chr sch onlan i vao hetgeni entebestunr de tabatlen tt r iavuliiog van bet school verzuim ontving en dat daarby ter ti liGht ug van de kolora waarin de gemiddoldti schoolbevolking moest ingevuld worden in een begeleidende misnive was geicbreveo U gelieve de breuken uwer Itertingen te verwoarlüozun Men meldt uit Lemmer van 24 Febroaii Zoo ver het oog reikte was hedenmorgen de Z iderzee met ys bedekt dat later op den dag door den kraclitigeu oost wii d weslw tarts gedreven werd In de Friesche kanalen is reed zooveel ys dat voor leiUcbepen de vaart gesloten is Door deu t dleu oostewind is het veewater buitetigewooo lang Htldere Incht Vry strenge vorit Mt n meldt uit HarHngen Voor de zeilRcliepeo moet wegens ds strenge vorst de vaart op de binaeDwatereo atsgesluten worden beschouwd Het stoombootje dat dagelyki op Leeuwarden vaart heeft heden nog de reis been en teriiK volbracht doch die w lk van Groningen laitig te vsllett De heer Apperly htjsft reedi ecitü skte ten gunste van John Uitohel opgemaakt er nntbreokt niets meer san dan d goedkeuring vso Lord Dana Mylord nu zjji gy L ird Osne Dit laatste wurd eeniitzina soh rp en m t nadruk gi segdj de tüou was vr jpoatig anbeaohroomd bijna eisobend en moest Lord Dans onusuKBnahm asnduen Waa het mogelijk dst het lijn lordaehap niet opviel P Dit aoheen niet het geval te zijn Ën denkt gij dst ik uw verzoek kan inwilligen Daar ben ik overtuiicd van Mjlurd en ikhoop dnt ifij bet diien wilt Uw lordsohap tal ondervinden dst ik oen guod pachter zal zijn Genoeg voor van avond o er close sask Kbvenabird aniwourdde Lord Dsne Ik heb u reeilsdoen opmerken dat dit geen geachikt oogeublik is Rfivrnsbi rd boog oerbiedia sn stapte met suellim tied naar Daneshald Lord Dane mlgde ia dezelfderiofating maar met iangiaiher tred Hij was dichtbg zijn eigen huia toen hg bassti s voetiisppeu aohturtiob h orde en bespeurde dnt bet de heer Apporly was die ook van het kasteel kwsm Welk een oDvsrwsebte treff ode slag riep deadvokaat uit Dit sterfgeval heeft nw lordaohspongstwgfeld zeer geüoffdn Het beefi mg inderdaad zeer getroffen hernamLont Dane dit zeggende wendde hij zgn gelast totden heer Apperly en deze tag bij het atarrenlichtdat hst onnatuurlgk bleek was Wij konden nietvsrwaohten dst wij hem langer souden mogen behouden maar ik was er niet op voorbereid dst dealsg ons zoo onverwsoht treffen zou Ën als men denkt dst hg igo testament nietondsite k od bssM zoo als ik rtsds vroeger saids en Sneek ook deifo raorten vrrtrokkeo keerden tegen den middag naar hier t rug daar bet ys reeds te sterk wai en te voot gekruid had De Leenwardea 4 van Amnterdsm gearriveerd rapporieard dat op da Zuiderzee het ys voor de stootnbooten nog niet hioderlyk wai Da beer F Jas directeur de gasfabriek e Nooidwyk bunft een nienwe wy e vnn verliehtiug uit eionden waarmede reed 18 lantaarns te Nüordwyk ziJn voorzien By gebruik vati eeo gewonen brander reeds heeft m u een uitmuntend lichr ma r als gtoeiticlit aangewend moet bot alle bi staaade suorten overtreffen De inrichting is zeer eenvoudig I i een motor Ksvsld met een vloeistof die het geht im is van den uitvinder wordt eeon hoeveelheid luehl gepompt die als gas te voorschyu komt De sergt ant Zeoli die op ondi jaarsavoiid zulk eeu spektakel mxakte in een bertierg te Müiicheu hy wi rd by ryn binnentreden ie da gelagkamer niei gesalueerd door een soldaat begon tegen de7eo uit te aren en toe bt t publiek daa op p ittei de naMiU0rking n fiiaakte rip hy een vourbytrekkenda wacht d herh Tg linneu ea hat lU t ccherp ladeu is nu door den krygsraiid vrüg sproken De fiuldaat Neunaux die rertoimd had den prgaHni ta gmyKin n twg m jgyf lOdtgwn arrest Uit Londen wordt geindd Er is een erifkig geHohU g reten tnnschen geuersnl Booth en diens zo o die üm leider Ïs van het Heilsleger iu Amerika dezo heeft zyn unt lng genomen Men vreest een schi uring in het Ueilsleger der Unie Als reden woidt opgegeven dat ko onel icol de vertegenwoordiger vun leneraai Booth verlangd had dat kolonel Bnoth en zyn vrouw naar Londcu zouden gaan en hein Nicoi volmscht zouden geven om de galdqlyke uangelegenheden fsu het leger tflbe iuten Bo tth Jr weigei de naar Engeland te gaan tenzy ziJDB vrouw met de leiding der zekeu in Amerika bleef belast deze voorwaarde werd niet aangenotren Kolonel NiC l heeft bekend gemankt dal hy het ontslag van koloorl Booth uiet hetft yevritftgd daartoe is alle u de generaal bevoegd Id zyn Hangsche Kout met De Provinciale Groninger deelt Joh Gram bet volgende inadei sAls men aoo hoort en Iee t dat H M licb overal vertoont en zooveel bjjw iont denkt xs uw lord chsp er wèl bij varen maar auderen suilen Spreek daar bedeu avond nlat vorder over Apperly Ik ben er niet toe geatemd Ik had mijnarmen oom hartelgk Hof hg tvaa mij mogelijk dierbaardor dan aso iemand anders van dpL enun dia hemoverleven vofgde Lord Duio er ontroerd bg Ja dssr bon ik zeker wan Wanneer raniï ikmet uw lordaohsp over Sakan komon apreküuï Kria oen en ander dat hsait heeft Gij kunt mg moritm op bet kssteel vinden ik zal daar tesfn tit n uur zijn liituasebeii vorioekik u Appsriy om alle zaken te Isteu rusten zelfadie vsn minder aanbelang zoo als de vurguuniogtot verpachtingen on soorigrhjke zakeo Zoor g ed Mylor I Maar er ia ophetoogenblik niets van dien aard gaande behsUe de noprdraoht vnn ds pnubt van Hswtborno asn Miicliel Z j tiebben heide roote haa t bg die sank Da eenverlangt op Tüia te gaan de ander vreest dat hg idetzeker van zgno laak ia voor dat de akte guteekendis Ik vsronderatel dat ik daarmude voort maggssn P Neen zei z jb lordaehap evenmin dssrmede als met ieta suders Maar en dO advokaat zsg verwonderd op Lord Dans had er nieii togen dnt Mitohel dsherberg sou pachten j hg heeft mg dit dozen morgennog gssogd Ik veronderatet dat uw lordaehap evenmin iets togen hem kan hebben Het overlijilen van Lord Dane maakt voor hetoogenblik san alle dergelijke onde handetingen eeneinde was het eenigzios acherpe satwoor 1 Ik herbttl laat dis laksa tot nader order ruiisn inen onWillokeuri dat er w ioig tyd voor staatszaken zal overal bieten Ally s irhgtit bïerby eobter vau ren g ede verdseling tan tyd at te hangen ant het is bekend dat H M tot ergernis en teleurstelling der ambtenaran ran elke zaak die Baar belang iuboezsmt aich al de retroactan laat voorleggen sOnlnnga vertelde my iemand boa de Usgentes deu toenm iligen Minister vao W iteritaat Uarelaar deatyds tan paleize ontvangende in deu lüop van het gSDpr ek verband hoodenda met waterstaatswerkeo tot den Minister zeide Ik heb u al eeua meer willen vragen mg eus een jiiifte beschryving van de werking van den Baartwykiioheu uverla k te geven De Miuister keek heel vnemd op In den loop vao het i enprek dnt zich hieruit outspon bleek bet den s aatBdi naar dat de Regentes vicb de raoeita en studie getroost had om een tyvig bandboek over hek watersiaitsw eu doorte werken Hierdoor hsd de Regenten zich zulk eru duidelyk begrip van de werking der verschillende hulpmiddelen bij g itang gevormd dat toen H M al pratende lUre opvatting vau dteo gewicbtiiïen overlaat bad uiteen gezet dn MinïRt r eenvoudig zeï vUwe Majesteit beeft da werking er van zoo dnidelyk en juist verklaard dat het my niet mogelgit zouds zyn die bevattelyker uit te UgjVn i De Siand maakt er m n Van Houten een verwyt van dut den hurgemewlar van 8IUdrecht aeorvoU uutslag i verleend sHet Vnd b eft een dergelgke grief bet niet eervol ontalag van den sehoolopzieuer ia het ar Alkmaar zMeo weet zegt bet blad dat deze Aziecre tans der gemeente Alkmaar tengevolge vau de kuoeieryeu au den ontvanger zich in preveutieve hechienït bevindt Intnsschra ia nog Onbewezen in boeverre hy aau de knoeïeryea die hem oi t veiryktnn medeptichtig is geweest Iu elk gofat heeit liy zich als achooU opzieoer in geeuen deele misdraKen integendeel hg stond ali een voortn ffe yk ncboolopziener beki nd Als wy on niet vergissen heaft hy oog vóór zyn inhecbteui naniiug ZÜn eer vul ont lag aU zoodanig gevraagd Wareu er dau geen redeueo hem die eervol te verleenen of althans het te verleenen op verzoek onder voorbehoud van onder oek ot er termen zouden zyu bst alsnog eervol te verleeueuVc Omtrent te bg Nleder RentgfS aan den ilomemschen beitviregofigegriiven maoten wordt under het volgende meegedeeld t Zyu uit luitend zilveren mnntan die iu een gronten mr en pot la eu Qo pot is oogeliikkig bij bet uitgraven gebr ken ronUat Do iieer Apptrly boug tooal ramond en wenaohte don pair goeduu nacht li ea LIJ allcin vourtwandelde leido bij bij ticb lelvon h i lal geeu gemakhwlük heerschap zgn n en too wssr nieti Hot ware vour ons te WL usoben dat de overleden erfgeuaam ds eolite eerwaarde Geoffry bier het rusr in handen hnd gekreiten Die vau uiet komt tot iel is alle mans verdriit De nibuwe psir ging nsar huls en begaf zioh onmiddelgk naar zgn kamer mtar in plaala van zoo ala allo gswons roHiiaohen n ar bed ts gssn bleef hjj tot dun sasbrekenden morgen op en neder wandelen J De heer Leiter kwam Uat te huia en werd door Tifiri beKr et mrt dn igding dat Lord D inedood w 9 Hij kou difnzelMun avor d niet murr nsar bet kaateel gaan want but was over elven maar hg aas daiir bij igds den volgenden morgen Hij za freule Adelaide niet voor den niiddn r zg kwam hem met nitgestrekto handen fonkelende oogen en gloeiende wangen te gemoet Neem my mede mgnheer Lester O neem mg medet Ik kan bier niet blijven ik kan de gast van Geolfry Dane niet ign Hoewel de heer Taster verbaasd was was by masr at te seer geneigd om aan haar veiïsngen te voldoen Hij had reeds den ganichen moigen over haar lot nags lacht en aa tot het besluit gekomen dat hy baar nu voorstelde namelgk om dieuzelfden dag hun huwelgk op hot kaaieel te laten inzegenen ea haar te vragen hem dasrss nasr lijn huis ts volgen ilTeeU wnolfi