Goudsche Courant, donderdag 27 februari 1896

7 U 7 68 8 S8 8 48 8 61 9 67 l IU tl 7 58 V 10 04 ƒ tl 8 06 lo u f 8 13 10 18 7 80 8 88 1 58 8 08 8 10 10 27 U 4O 8 10 9 48 4 80 5 81 8 17 8 1 5 9 1a n 8 87 u s n 8 84 Ï SS n t 8 41 3 88 4 08 4 40 6 51 6 47 I li 10 8 in H A A S 0 0 U U A tiUUUA Wlnterdlenst 1895 1896 Aangevaogen OOIIDA KOTTXIDAH 1 October TUd van UrnMiwItli 8 06 iO 18 86 1 84 18 88 18 88 1 4 18 56 1 44 UOTtlRSAH 67 08 18 1 84 f i 80 7 46 8 07 8 1 GODBl DEN Bil 6 It l 10 88 10 86 10 48 11148 ni cU 7 8 8 86 8 e 8 8710 10 10 50 18 18 18 88 1 87 S 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 41 88 8 64 8JI4 U Zi v H 7 48 8 47 11 08 18 40 4 57 8 01 10 08 ii ZeX r 7 6S 8 68 11 18 18 48 8 08 8 18 10 15 Vnorb 9 07 8 08 11 87 l Ol 6 80 8 88 ln 87 Ilage 8 18 8 18 8 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 06 4 17 6 85 5 67 7 44 8 81 8 88 10 88 11 49 jHagl 6 61 7 801 48 8 80 8 88 8 48 10 1111 8618 16 1 85 8 44 8 58 8 43 4 16 5 17 8 IS 7 58 38 Voorb 5 67 10 17 1 41 14 Z c ll 10 38 1 66 e 8 1I 5Ï Ze H 3S 10 48 8 0 63 HI OH öooda S3 7 50 8 18 9 10 18 10 64 18 05 18 46 8 17 3 14 S 88 4 18 4 4S 6 47 5 s SS lil 13 Stopt u Bleuwjjk KniiiweK en Nooldorp LeidielieiidAm u H kindorp U T 8 O H T 0 O U D A Jlrakt 7 60 8 10 11 34 18 60 8 10 3 58 4 48 6 38 7 60 8 08 9 07 10 31 WMMln 8 11 10 13 11 51 4 18 8 68 8 28 10 54 ü daw lar 8 1 10 81 4 84 8 a mdl 8 88 8 84 10 44 18 0f 1 88 3 48 4 87 6 80 7 08 8 85 8 419 4 11 10 00 I D i r T8ICHT 8 06 lO lO ln S7 18 48 8 8 11 14 8 87 11 88 8 45 8 87 10 61 11 45 1 80 8 08 e OUDi A MSTIIDAy 10 01 1 57 18 10 U OS l 1 18 AMSTIIDA H S O V D A Anutatdtl j ft 8 8 10 10 48 8 86 4 10 e lS o t T 88 8 04 10 14 18 8 8 i l 8 80 7 48 Sloppu l BlaUwjjk rKnuwtg 1 s w8dnfi IitidaaliaiidaB n Udtendsrp Stopt to Nooidorf IeidiekaiidMi en BMiw k Kiiilii l u Bekwdory tana crn oorcpronkelgkeD Torm slpchfct ediwlicIjjk koD bepnlen Da gMlditukkeo werden m eoD lepmvEroeve ftftDf ftrofff D Zg wegea meei dao 50 ki1o ram Elk stukje b ett soowat de groottfl ea de dikte tad eeo Duitsch 10 ifeoniii 4t k en ze iju aiet Toikomeu nrnd omdat vroeger de oinnteu met genlagpn ojunr olt pluteo g pemt werden Op deu eeueo k nt zift mflo duidflgk het gekroonde hoofd van Oio letianui en kao meo ook leer goed bet onisebrift lezen terwjjl de keurzgde een krijuamaa met speer eu driftaud Tertoont Ongetwyf ld ii t eeu uor ogslcus dar Rnuieiiu u die ooireveer io BO n C op eeo krygstoobt io Gallië deo pot begroevfo £ flQ groot deel van ds munteD ia uaar bet maaeam te M ix otergi bracht Staten Oeneraal 2e Kaki Zitting thd DiDwtag 25 Feb aari Het debat oter de percoDHale beU tiog wordt her at ea wel by art 14 oier deu roDd eg haard Btfdeo By bet algemeeu debut over artt 14 15 eo 15 bff t e d de beer Knlkontn de joug t wijzi fiugfn door de R geenng Tüori Ki ti ld aia oiot itrDokeudf met de hootdbed ling der wet oamelijk dfu middHui tai d tegemoet te kuuieo i aareutegea achtte de eoaiiuiBtJe th rap porteura d w izi inKeii aattbereieutiwRardig De beer PgituppfI verdedigt under igu a lifiidemeitt op ait 14 de heluHtbMarheid fna lie baardKteden btibatvc de ecrDt om uk té he lastaa de Tolgein bet ontwerp Yrgg btelde TerwarmiugMtOfeiellen zooder afToerpyii lu sobooriteen uf open lunbt De bfer Vmu Geaaep arblte hrt ameuderaeut eeu reHctie tfgcu eeu cancatimr van deu auageunnien grondxta haarditeden Ue b er Lolimau bcatrefd bet ook terw de beer Veegeu bet gfh ele artikel voorsteld bU vicieus en fiNcaal wfgfiifl bet stelsel de mioisters om rerfTHrtiide vertrekken in plaats Tan sionkplaat en te treffen De minister tnD Financiën daarentegen achtte bet bestaande ateUfl ouhnndbaar tunzg met tal van kuuitmiddeltje Het uu vuorge stelde stelsel houdt volgens bem rekening met het weienigk gebruik Aa de wouiutfeo laat niet betalen voor de rertrakkeii die nooit verwarmd worden Bet aniendement Pijnappel beNtriJdt h als i ntteloo e vert cberping der wet De bez aren uit hjuiëniscb oogpunt ingebracht tegen bet gebruik thd verwarming f toestellen cgu niet te rreezeu De heer Drucker heeft een amendement voorgsateid um alleen vrij te stellen 7nodaniKe gas of petrolenrnkachels die hoordzakelgk dienen tot verlicbtintf of apyHbareidiati De beer Beaufort outraitdt het ameDdeinsnt □ amena da Commisaii van R De heer Yeegens verkUart zirb tegen b t geheele artikel do beer Farncombe Sanders tegen beide ameodementeo Na eenige di cusaie wnarin de beer Pünappel t a itmaud intrekt en d beer Drucker het xyue nader verdedigt wnrdt dit laatute in itemmiug gebracht eu verworpen met 69 tegen 16 stcninieu Art 14 sooali het door de Regeeriog ia gewgiigd wordt aangBuoot 4n met 54 tegen 30 stemnien Uy art 15 stelt de beer Ko kmao voor de oudH le ing te berctellen De heer Van Delden verklaart zich namen ds i T R tegen ditamemdemeu H t wo dt met 65 tegen 18 stemmen Terworpun Op art 16 jiiaillikscb bedrag der belasting xgu twee aniendemeuten een van de heerfu Bnr g tia e a oji de vrgnteltiug in de lagere kluoaen uit te breidpu eu de progre sie iu de hoogere te veraterkan en een van den beer T Macfaay om de vermindering in alle klaRRen evenredig te maken Hmde auendfment n nordeu verworpen bet Ie met 59 tegeu 27 het 2e met 60 legen 25 stemmen Het rt geeringsattikel wordt ougenyzigd aangcuoniea Reaumeeren wg de beflixsingea van gisteren w iarb j da Regeeriog overwinnaar bleef dan Directe StioorwegverbiDdingen met 7 86 7 88 7 88 7 7 65 liouil Moonirooht vjitpntlu Uijitijrdjun 8 86 7 8 7 5 5 10 6 18 6 80 6 88 i uuil 6 85 6 87 7 66 8 08 8 81 Oudew 5 60 8 64 Woerdeii 6 68 7 08 8 18 Utrochl 18 f 8 88 8 41 f f Xmf AB t rd ni ïioiida Amainr Ulfi ü 3t 8 81 86 8 87 8 14 loUcriUuB Capflllg ieuwerkerk U onlnokt JomH I zien wji dat rolgeoa de nieuwe regeling zat bftoald worden voor elk vertrek dat iu het belastingjaar op ééu ot meer duigen vóór 1 April of oa 31 Oct wordt verwarmd AN Verwarmd wordt beschouwd het vertrek waar zich euQ va te baard een kachel of een warmleleiiler bevindt WÜ men ook wauuear dezu utookplaateen zich in het vertrek bevinden t Tftu de belit ting vrij ygn dan dient eeuig metoelot pleUterwerk ala be t el tot tnken te worden aangebracht Maar het wegzetten Tan du k tcbel aiett ahgd vrg Tue stellen die de verhrHndingsprodu ten iu het vertrek WfTtn tellen niet mede Bg eene huurwaarde die u et io de peraonsele behigiing valt kan men zonder met de bulaoting in aanraking te komen zooveel haarditedcn hebbeu ati men erkiei t De opklimmini van het tarief gaat volgens een vaststelsel Z i de opklimiuinu vermeerdert eteeda met f 1 totdut die opkHnimiiig het cgler van f 8 beeft bereikt B ven 9 haard ted n houdt de pi ogres ie op Voir percelen iiitslaitend vuor het b drgf van loKetuenthonrler of tnt openbare badiiiriclitiug diemmde met meer dan twee tiaardated n wordt eenvoudig f 1 p r haardctede gevord rd Hier Ueldt de progressie dun niet WitikeU vorden als afzonderlijke perceeleu aangemerkt oodat d progresHin met foeuepa t wordt op de daar geplaatste kachel terwyl die kaebela unkgeen invloed in proitrensieven zin o fenen op den oinxlag der overige karhels io de woning ran df B heiarttin nchuldige heden de regeling van het mcbilair Zaterdag heeft te Pargs de begrafenis van Anihroise Thoma plaata gehad Na de iuze fetiing van het lyk io een rouwkamer van het Conaervutoire hield Bourbault Ducoudray buogleeriar iu dn mtiziekgertchipdenis een korte t Oiipraak een Is itst vaarwel zeggend namens ambtganooten en leerlingen van bet Couaervatoire san den gewezen direct ur den gt liefdrn meester den vader gelgk hg Thomas noemde die roor allen de zorgen had gehad als voor kindHren Daarop zette de stoet zich in beweging naar da kerk der Heilige Drieëtnbeid langs welken weg eeu groote menigte belungstellendpu geschaard stond De toet was zeer l ng en daarin 7ag men de vert genwoordigera van president Faure den minister president Hourgeois vertegenwoordigera van de andere miuistHra at de ledeu van de Akademie ran 8choone Kunsten bet beatuur van bet Con a rvatoire vele arti tfn afii evaardigdeu van de stad Metz vsrtegenwuordigera van kuuatiiiftelliiigec io Farga eu eldera Twee wagens 0 ge uld met kranai o en bloemen reden aan den Igk wagen vooraf Onder He alippendragers waren Maaaenet tiunnat Ca vallin d aenator Mé ièies Theodore Duboii lid van bet IiiNtituut Da tijkdieuat in du kerk heeft pon uur geduurd het orkest vau bptContter atoirrt roerde ei n toepi Helyk programma uit koren zongen treurzangen De weduwe van Thomas wuoude de7 e plerhiiubtiid bg Op het keikiior Montmaitre is door ver e iillende redenaars eore en buldH gi bracbt aan He iiauednchteni van den ouditten van Frankrgk s groote toonkuuatttnaarii De volgonde zeker aan weinigen bekende uepchitdkundige bgir ui derbeid ontleent t N V d D C aan eeu acbuta van d n beer Lfonoe Piugaud in e Revue de Pnrisc van hetgeen er geworden i van do leden der Pran che Conventie van 1792 óit i het doodvonuis over Ludewgk XVI hebhen uitjiesprökjeu 10 17 10 54 U Ol 11 08 11 15 11 84 t S5 10 7 47 18 88 4 10 86 8 61 lO U 8 17 4 18 4 47 6 7 8 68 S Sl 10 16 7 10 10 88 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 88 6 85 f 8 04 t 8 81 4 88 4 47 ir 6 58 8 48 10 18 11 80 De Hcbrgver gaat ua hoe een aantal dier revolutionnairen later gehnorxamedienaren zyu geworden van Napoleon die graven hertogen en baronnen vau ben msakta Sommigen beb beo na des keizers val ook de monarahie gedieud Z io onder de Bourbons als onder Louis Phitippp Velen echter moesten het land verlaten of zich in eeu atille plaats raak onder anite pn nanm vert chuilen Onder die aitgewekeoen behoorde ook de beroemde Cartiot de grootvader van den president die in 1894 te Ljoo werd vermoord Dl oude Catüoi was ifi de i slag van Waterloo verbanneD eu flt gd8 ich ten slotte te Maagdenburg waar hg in 1823 overleed tu 1817 nam hg zoo schrgtt de heer Priugaud doel aan een aametiiwering waarin men deo toenmaligen prins van Orauje later koning Willem II be rekkeu wi de Te BriiM I waar tal van uitgeweken Franscheo wonndeo had meu bet plan beraau d Lodewgk XVlil te VB jagen en den prins va i Oranje tot koning van Frankrgk uit te r iepnn En dit olactioon bij te Waterloo veel had bg eilragen tot de nedwrUag der Franochen en hg eeu acbooobroeder was van tsaiir Alexander Men rekeude juist op den steun der Ruaaiscbe troepto difl toeo nog d veatingeo in h t noorden van FranVrjjk ba et hielden De oaminzweerdera geloofden Uovatidien dat eeu proteataiitch vorst voor Fraokr k bjj oitstek gesrnikt was Caruot werd he a t met een zending naar RaiUnd t n vooraf liet men den kolonel Vielcastel tmar War chau vertrekken om de onderhandelingen voor te bt reidon Z odra crootror it Constantgn van het plan hoonie bracht hii bet ter keunis vao zjjn broeder den tsaar DeZfl bnaatte zicö een vertrouwd per soon uaar den Haag te zenden om den prins van Oraoie te waarschuwen tegen de verleiding eo schreef tegeljjk aan d Q Ruaaiscben gezant te B Tlgu dat men daar wel zou doen een oog te büudeo op Cariiol eo hem te belatten het land te verlaten Aldus luidt het verhaal dat Pingand nil nog onuitge evpu briefen van die da en heeft gebaald Df Gpmeonteraad van Groning Q heeft zonder l ontdeljjke stemming besloten tot onderhand ciie verhuring van aommrge perceah u land eu om andere perceelen Kamen groot 64 61 hectare in 1896 iu eigpn beheer te ex pluiteeren wijl nieo de geboden buurpnijsen onaannemelijk acht E n treurig bewi s roor don acbter iitgang van deu landbouw Deviaag is uu marir o de gemeente in haar qnaliteit van laDdt ouwer ieta anders zal kunueu doi u dan acbieruiiboeren Bet bericht dat in het stationagebouw te s Hertoge bosch een kaart van Ned rlaud wordt aangebracht uit tegeltje vervaardigd kan het Handbl beslist tegenspreken In eene vergadering van het Lombokfond to Soerabaja ia bs lotoii i 1500 te besteden aan vergoeding v u de schade door mindere militairen hg onze nederlaag op Lombuk geledeu en aan de kinderen vau up Lombok gesneiireMe of g wonde militairen een jaarlgk acben onderstand te geren tot bet 12 jaar van f 60 tot f 150 eu Tan 12 tot 16 jaar van f 100 tot f 300 Tot nog toe hebben zich 45 kinderen aaugpmeld zoodat een kapitaal van f 60 OüO noodig U ïots me r dan du helft der beschikharu fondsen Het ouini é te Batavia heeft ztch onder den oaam ven llet Militair Onderatennintiafocdmt tot eene aFzonderlgKe vereenigiug g ivormd B Naar wg vernemen cgn io de zaak tegen mevrouw Van Wermpskerk n Z iterdag te Ha riem 5 getuii BD gehoord Gisteren zgn dn rechtercommissaris eu de griffier te Kiommenie geweest om ilaar al getuigen te booren deu heer Van Wermeakerken zgne bui bouiUter zgne dienatbode en twee Teldwacbtera 5 84 4 60 4 67 6 04 8 11 6 80 148 1 68 1 S8 8 08 8 18 4 08 18 80 8 60 e O i O A 11 60 De directie der Fianacbe Opera heeft ziob bet recht verzekerd tot opvoering iu ons land van de op ia De Watergouxen f van den hüPr Vau t Kruijs De opvuering zal in bet begin van bet Tul nt d seitoeu plaats hebben Du tekat £ iu bet Frausch vertaald word u Ia eeu Zuidhollaodaohe gemeente had iemand op eeo groot wasseherg ingebroken Terwgt fatj bezig was kleerea uit te zoeken die hfj in eeu mand pakte werd hg betrapt door twee piilitieageoteo din ziob voor het venster rer toonden De reot werkte zoo bedaard door dat de sgeuten dachten dat hg misjchieo aa n dti inrichting rerbooden was en du vroegen zg hem wairom hg nog zoo laat aan t werk wan Sy antwoordde Ik leg het waschgoed klaar voor de meisjes die vro g opstaan om 6 strgkeu Ik verdien zes golden in de week en moet erg pootaan spelen om miju hetrekkiug te behoodro t Toeo giug hg ain het venster staan leunde met de armen op de ven terbanK eo zeide D a s me van avond een weertje om er in te zgn Ik zon nift nag in uw plaat weren Wilt ge niet even binueukomeu en eeu kleine verwarmio gehruikeu Ik zal iets voor o h il in De ageoteo fiioi eo naar de keukeodenr terwgl de dief zieh re de naar de voordeur eu ontunapte met de oitgezoebte kleerea Men deelt aaL de N R Ct mede Door geheel Nederland zwerft eeu man Van de Parert gebeeipa die zgn domicilie beeft te Deventer Zooala hg voorgpeft ia hg vroeger scboolinie iter geweest daarom zoekt hg bg voorkeur het medelgden dfr onderwgxers op te wekken en hen tw hewegeu tot het geveu vau g ld kleedereu i ns en ook rao bon naam Enkele onderwgzers hebbeu buuoe gaven ea hun naam go chonhen uit medelijdea met den rood en grijsharigen gebakkebaarden mau die aldus spreekt Ik Igd sao zpuuwtoevai len wiiarom ik dan ook mgne betrekking vso ooderwgzer vaarwel moest zeggen Dan ko men de waterlanders Soms krQtf ik die toevallen meermalen op eenen da en dan neem ik aanstonds uit dit kleine fle chje eenige druppelt spiritui En dan wil h t wel eens weer bedaren Dikwjila heb ik aan ziekenbai flu en andere inrichtingen gevraagd om mg op te oemen maar altijd moei ik booreo dat het reeds te val iif enz enz Da ir uu eenige onderwijzers bngonnen te bemerken dat die spiritus dient om d jonevsrlucht tu verdrijven beeft men een onderzoek hg de politie van Deventer iijgesteld waarop het volgende antwoord kwam Deventer Februari 1896 Vao de Pavjrt ia eeu bedelaar die hier gedomicilieerd doch tt sdi zwerveude is eu veel terkeo drank gebruikt c Was gel Do commissaris van politie i Worslelstryd te Rutterdam De iu bet lokaal cOdéou op de LeuTebaT n aangekondigde worstelstrgden trekken voortdurend eeo talrgk publiek betgeeo zeker nog beter zou opkomen indien er meerdere puhliciteit aan gegeren was Dit laat thaos te wpn cheii over Gisterpu Dinidng worstelde van den Berg driemaal tegen Niemann waarvan hg twee paitijen won tegen Niemann pen De Turk Memisch trad in bet krgt t gen Forret welke laati te bet onderspit moest delven Reeds hg het aanschouwen vao de strgders was dit te toorsppMen De Turk had echter handen rol wi rk om de overwinning te behalen en de slanke en vlugge Forret werd meermalen daverend tosgejtiiobt als hg aao alle berekening van den Turk ontsprong zoodat men eindelgk diens Oostersch bloed begon Ie zien werken en de atrgd na 12 minuten ia dieua voordeel eindigde Over he algemeeu was het oordeel dat ket atrijHen tusachen r d Berg en Niemann veel iritpresaaitpr wac men zou wel kunnen zeggen tneii chelgker om aan te zien dan rsn Meraiseh die niet tot het Jaatste toe zijn kalmte kon beweren 8 46 7 4i 8 49 Oen toeschouwers wachtte echter nog een Terrassende mrdedeeliug Tasacheii en der pauzes kwam de regiaat ur op het toonrel un t Mu p r oon di ud h publiek w rd oorgisit ld 1s d heer Poituiua ei aocigl it boudir o da ZaodatraAt iregniide 275 poDd Mot eo okrdbeTÏng Tan ftppUal werd de konniimakiog aaugekooopt en de mededeeÜDg ooivangeD dat dole heer de lust hg sich bad Tooien opkomen om met Mamisch eeo partijtje te woratoleo zich echter nog eenige Toorberaiding reaerToereode waarom de atrijd bepaald werd op Donderdag a t Na da OTerwiouing ran Memisch Tolgde de kennisgoTing dat di na manier Tan wora alen zoozeer de goedkeuring wet droeg ran dien heer Poatuma dut bij zich thana bepaald TOOruam de atrgd met hera op Donderdag te doati doorgaan Een tweede uitbarating thd TotcaniKha oornprong Tolgde hierop loodat aabrg nr deaea op lyfhehoud bfdacht het baiO pad kooa en gelukkig ongedeerd onderde laterg doorkwam Daar bg nieta hoorde instorten knmt hg tot de cODcliiaie dat bet geitouw hecht en wi t doortimmerd ia en goed be rand tegeu efn daTerand applans a la HolUodai e of te wel met handen u Toeten Uuilenlandscli ovt rztctit H k bureaa der Fr inacbe Kamer heeft dn b groctiugacomiuisaie ckonen waarvan de meerderheid tegen de voorgestelde lokomstenbeIsstiog is Deza verkiezing is ren ernstig éeheo voor de regeeriog van de 33 leden der commiai ie zgn er 29 absoluut tegen het ontwerp tsu den minister Tan fiaanciëu Donmer Uen raamt het aantal afgevaardigden die deel namen aan de stemming der bureaux voor da budgetcommissie op 450 a 500 dit geeh een meerderheid van 90 stemmen tegen de inkomstHnbelasting Volgens de PalI Mali Qazette ii aTameaou Tan de Victoria overgubractit aan boord van een sleepboot en om 2 HO te Eritb aan wal gezet Om 4 55 kwam Jameson aan het station lu Feiicbiirch Street aan Iu e u buurrgtuig werd hg naar da politie rechlbank in Bow strect gebraebt waar bg t halt zes aankwum Bg zgo bioneutredep werd hg luide toegejuicht door bet pabliek waaronder veracheiden peers en andere aanzienlgke personen waren Jameson en vgfiieu zguer officieren werden beschuldigd van het voeren vau oorlog tegen een bevriendeu staat Na een kort verhoor werd de zaak reertien dagen verdaagd Alle geTang Deu werden tegen een bortttocht ran SOOO poad aterling ieder vrggelateu w De Toosat Matthews de vertegenwoordiger der Kroon vropg de verdaging opdat de attorneygeneral en de solicitor i uprdl er persoonigk bg konden agu ten ii inde deze ernstige zaak te leiden De recbter stemde er iu toe dü aak twoe weken te verdagen De rnagniutraat wees op den buitengewonen urnat van dit proces mi terwgl hg een borgstelling van 2000 pd st Toor ieder aannam drukte bg de gevangenen in kracbtige bewoordingen op het hart 7ich te onthouden Tan elk gedrag dat dpmoustraties Tan het publi k zou kunnen uilifkken VeTTolgene sprak de rechter streng zijn af k nring uit OTer de cheer t ter erre der gwTnngenen daarmedt zeide tig zou men den naum ran Engeland oneer kunnau aandoen Id Weenen zal deze week Toor de tierde maal biouen een jaar tgds eu nieuwe gemeenteraad gekozen n oeten worden Tweemeten werd de Raad waarin de antisemieten de meerderheid haddeu door de reyieering ontbonden Bg de vorige verkiezing ging het zeer ruw toe De beide partgeo hadden met alle mii delen getracht zooTeel mogelgk hutangatelting te wekken roor den ftrgd en die helangatclliug eenmnal gewekt uitte zich op Taak onhebbelijke wgie Vooral de antiismiften toonden dsftrhg wat van hen als regaeringaparty ta wachten zou zgn ig badden in VVrenen een rolmaakt terrorisme ingeroerd Ditmaal gaat de voorbereiding der rerkielingeo soa kalm mogelgk Vergaderingen worden niet gehouden biljettpn niet rondgedeeld toespraken bigven achterwege Het is alsof niemand belang stelt in den uitslag Dit wordt door de Weener bladen toegesebreren bg de liberalen aan de overtuiging dftk ig ioeh nieis kannen winnen bgdeantiwmieien en clerioalen aan de zekerheid dat zg waarkofagnlgk wel da meerderheid zullen krjjgen maar dat dan de Baad toeh weer OftlHonden ui worden Ëa te recht rraagt de NeBe frêle Preses c waar het eigenlijk heen moet Bgna een jaar il Weenen nn tonder gemeenteraad De keiurlgka commissaris beheert de stad neemt besluiten en raardigt rerordeointten uit zonder aan iemand verantwoordelijk te zgo dan aan den keizer en de autonomie der Rgkafaoofdstad IS sedert elf maanden feitelgk opgsheven Aan beide kanten van de Lnitha is de hernienwing van bet Vergelijk en het dooane en handelsverdrag een onderwerp waarmee de geheele staatkundige en ban lelswere I d zich bnüghonkt de parlemeDten in de eeratu plaats Het Hongsaraohe Huis van Afgevaardigden heeft er weer een groot deel van agn vergadering aan gewgd Het roorstel van Banffy om een Quoten eommis iu te benoemen van rgftien parlementsleden werd met groote meerderheid aang nomea maar niet dan us e nig verzet van twee leden van dn linkerzij die beweerden dat het kabinet Badeni maar een cabinet d affaires was zoodat er niet mee onderhandeld kon worden en verlaotiden dat de wetten waarop h t Vergelgk beruat zooden worden afgeschalt De minister itresident wperlegcie de sprekers Het kabinet fiadeni was een regelmatig ministprie eu de Oostenrgksche rpgeeriog moeat ermee onderhandelen 6emeenocbappelgke aangtteg nbeden met Oostenrijk zoudt n er biyceo al Ancht bet tol eo bandt tirverdrag met tot stand komen Iu al geval wat de Quoten deputatie nooHig Ia dttzulfde vergadering diende graal Apponyi ren voorstel in dat betrekking had op hei Vergelgk en dat volgena het denkbephl van dan Tnor te ter io i a Hongaar cheu Rijksdag een eenparige uiting daarointreut moH t uitlokken De leidsmau van de nutinnale partij sloot zich aan bij d geu n die voortïesteid hwden het dou ine en haudelsverdrag met Oostenigk op te zeggen D bestaandH overeenkora t wa niet voordeelii voor Hout arge de Hongaren 70U len erop aandringe dat d rechtmatige pïschen van heide staten werdpn vervuld Voor eeo douHueoorlog hepft Hongarge niet te vreezen want de eenheid iu den perso in vau den vorst belet dal de Keizer van Oo tenrgk partij kiest tegen den Koning van Boncarije Het doel viin de hernieuwing vau bat Vergelgk is in de eerste plants bet behartigen van zgn eigen belang zoo mogelijk met een gemeenachappelgk douanegebiod de nood zonder Het voorstel van Apponyi d ic door veertig l d8U van zijn partg is ouderteekend bnrnst op drie overw gingen Io dat Hongarge zich voor het geval dat het douanc eu tiaodet verhond niet tot stand komt volstrekte vrijheid van handelen moet voorbehouden 2o dat de vürklariog door Ooat urgk afg dpgd bljjk treeft vat de bedoiliug om de hepalingeu ven het bestaande douane eo handelsverbond ten nadeelo van Hongarge te wgzigen en 3o dat een overeenkora t dio benntwooidt aan de geldelijke en staathtiishondknndige belangen van llongarjio in Oostenrgk op bezwaren schijnt te stuiten Om de radenen stelt Apponyi voor de regeeriog aan te aperen tot het doen van de voorbereidende stap ien dirt unodig mochteti zjjn om Hongarije hot recht fto vrgw beschikking ten opzichte van den baudel en daarmee samenhangende aangelegenheden te waarborgen bijaldien de onderhi ndelingeo met Oo tenrgk mochten miainkken Heden wordt over het voorste beraadslaagd INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur l Mag ik V bfleetd verdoeken bet onderstaande voor mij te plaatsen Wederom beeft de beroepen p edikant voor linze Ned H tv Gem bedankt pu zollen H e ren Diakenen Ouderlingen en Predikanten wo r aan t werk moeten om uit een twaalftul de meott ceachikste te kiesen Niet gelukkig zgude met bnune bnnoeniiotfen zou be geva zich kunnen voordoen dat men ten Iaat te zich moent h pa en lot een minder goede redenaar en mi 8chipn de geweiiachte persoon niet wa Het ia daarom dat k zoo vrg b n bovf ngenoemdB Heeren er attent op te maken de gelfgenbeid nu joi t d ar is om dat deel der leden van our e Ned Herv üeui die zooveel jaren hehhen uitgezien naar een meer vrgzinnig pr dikaitt eetis te believen Miaachisn hebtien sij dan meer lueceavauhun werk en moeten niet vergeten dat ziJ alleen niet daar zgo om een gedeelte maar alle ledeu der Ned Herv Gem bjjnen te honden Ueedi jaren is het gebleken dat velen een predikant verlanKden in meer vrgzinnigen geest ook toen men moest kie en voor boatsande orde ot kiescollege was die stroomiog merkbaar eu zeker betio f ik niet te wjjzen op degenen die zich hahben vervreemd van onze Ned Herv Kerk doordat men geen gehoor beeft willen varleenen aan hun verzoek Komt men nn oog tegemoet aan velen en ik geloof dat er eene schoone gelegenheid voor i dan zal de Ned Herv Gen er zeker voordeel vin hebben Hoeveel besturen van Ned Herv Gemeenten in Nederland zgn er oiot die hebben begrepen zoo te moeten handelen in het belang hunner gemeente en met recht darf ik beweren dat de vele rrjjzionige predikanten stueds hebben getoond de Ned Her Kerk vooral niet minder hoog te houden dan hnn minder frgzinnitie collega s wanneer ten minate de kerkbesturen het bnn niet onmoge gk maakten Hiermede geloof ik den wenach oitgesproken te bnbhen an rele leden der Ned Herr Gam alhier die gaarne roor hen zelf en bun kinderen bljjven bij die gemeente en zeker geen te groote eiach atelleo waiiueer zg Heeren Diakauen en Oiid 4rlinit n uituoodigen te beroepen slechts KEN rrjjzinnige predikant KsN Lid dbr Nkd Hebv Geu Goada 26 Febr 1896 Coöperatieve ZairelfabriekeD i Friesland Door de oprichting van Coöperatieve Zuiret fabrieken is gedurende de laatite 5 j ren de kwaliteit dar Zuivelproducten ran beteekenia rerbeterd Een belangrgk kapitaal wordt jaarlgk voor de al meer en meer gerraagd wordende fahriekabuter boren de boereoboter rerkregeu Verrassend siJQ de re nUaten erkregiin door de oprichting van Cuöperalieve Zuivelfabrieken niet alleen met bet oott op financieel voordeel maar nnk door het gezüuieidijk optreden voor de belangen van Zuivelherei ling en Veeteelt Van direct en tndirevt belang 14 dus de opriehting rao Coöperatieve Zuivelfabrieken zoowel oor deo veehouder alü den lau teigenuar Het bigkt ona at ed meer en nfer datellpen door gemeen chappelgKe fnbriekmatikie butertiereidiiig aaa de concurrentie in het buitenhuid tiet hoofd kan worden geboden pu ditt a leeo daardoor iu de toekomst een blgveade vooruitiiaiig is te ve wachten Noi ateeda zijn er pHrticnlipren ofz g han deUini die op tgdeigk voordeel bedat lit dr labriek boter met margarine eruiengen ten koste van d u guedeu n uni van bet pruduct eu derhalve tn bet nadeel an Deu die belang bebten bij de Zjivelbereï ing Ouk is 00 nog ten overvloede gebleken dat aan eeue patticuliere fabriek in Fries hnd mag re ktiaa met margarine wordt aunge ulJ om de kaas te doen gelgken op die welke van zuivere meik met een behoorlgk vetgehalte wordt gemaakt Zoolang dergulgke knoeiergeo ongestraft kuunen gesctieilen wordt dan eer gktm Zuivelhandel veel nadeel berokkend en het Bhre en om de zuivelproducten weder den goeden naam te bezorgen tpn leer te bemoe lijkt De Vereenitiing van BeUngh bbenden bg Fabriekmatige Zuivelbereiding op Coöperatieven grondslag gevestigd in Leeuwarden heeft voor de zuivelproducten van 18 Cuöperatieve Zuivelfabrieken eeu Handelsmerk ged poneerd in Nederland België en Engeland Het Handelsmerk be itaat uit het woord W E D R A W en is bestemd als waarborg te dienen Tan on ervtilschte roo i boter horcid in Coöporatiof werkende Zuivelfubrieken iu Nederland EloKda if meu in onderhandeling om al de boter der toegetreden fabrieken onder openbure controle der BiJkalandbouwiTOefatutiona teatellan om met meel kracht het bedrog in den zuivelhandel t gen te wi rken Het H 5tuur Tan genoemde Vereeniging arht ïich geroepen om de knr nier ien in de uiTelbereiding aouTOel mogelijk te beatrjjden Ott lelt zich beichikbiiar tot bet geren vau inlichtingen nnu beluughebbeudeu S J DE JOXG Hiiene H B HI ILKRMi Irnsooi B J DB lONG Idnerd 11 KUPEaUS Roorlabuiium H A BRUÜWER Siibrui daburen Kanlonüertclit te Gouda Zitting lan Woenadng 26 Februari 1896 Ob Tolgende p r ionen zjjn voroofdeelil wegens Voor het gebrnikeri van ei n Btooiudorachraa chine zonder vooref kennis te hebben gego Teii uati den Burgfraeester L K te Wiuldinga eon outilagen tan rechta er olgmg OTertredinir arbeid wet J F T W te Gouda tnt f 1 of 2 dagen U C E en P M J J to Gooda ieder tot f 2 of 2 daguo JacbtoTOrtreding C T D te WriddingnTeon tot f 5 of 3 dagen Viascliery overtreding C H Jz en P V te Stolwjilt ambtenaar Tan hel O M nvt ontrankelök T rHaard P E J E en W E allen te Zegwaart ie Ier tot f 10 of 4 dagen Overtreding PruT Reit enmnt C do G ea J K lo W ddi gavean W M te Beeuwjjk ieder tol I 1 of l dag Overtreding der verordening op do brandweer te Waddingaveen G D Ie WaHdingaveen tot f 10 ot 8 dagen Overtreding der politieverordening te Nieuwer kerk a d IJael B V te Nieoworkerk a d IJael tot f 2 of 2 dagen Overtriding politieverordening Tan Gouda P H ta Gouda tot f 1 of 1 dag P M H W F H W A de B A K en K K allen te Gouda ieder tot t 0 50 of l dag G V d E en 0 B beiden ta Good ieder lot f 0 50 of 1 dag Overtrfding alialwet Q d B te Gouda A M J M B en J A F J B no 1 f l of 2 d no 2 f 1 of 2 d no 3 Trjigeoproken Overtreding Btrafwet J V d L J A W O B J A d J allen f 2 of 2 dagen J T J en J V d W te Moordrecht wegene overtreding der Strafwet ieder tot f 1 of 2 dagaD Ovartrading atrafwat opanbart drankaiMhap C V V ta Gooda J d B ta Stolwiik P B te Nieiiwerkark a d IJarl A t £ teUotterdam R d V bniavr van A v L taRotterdam en D t d U ta Gouda allenf 1 of 2 dagen Openbare dronkenaehap M H zwervende tot f 1 of 2 dagen Openbare dronkenactlap 2maal bg reeidive C B te Gooderak tot twea hechtaniaatraffauieiter Tan een waak Openbare dronkenschap b j ricidiva W N ta Üaiida tot f 5 of 3 dagan P V te Gouda tot f 3 ol 3 dagen Oreiibare droDkensahap 4 maal bg iOda herhaling F V d H te Rotterdam tot 4 hechtfniastraffen ieder van ei n week eu npzanding naar eend Riik wi rkiuriohting voor den tgd van 9 ninandHU i ii uvvE Jii A van OS At March Tailleur KWweg K 73 GOODA Iteurs van Amslordan Torkrs slotkrs v s 10 f 1 loov 1 77 i 4 1 J I 8 7V tl 8 s 104 50t 79 Vl 114 4V 94 is 97 l 98 50 798 880 l H 7 100 900 14SVs 65 A lol looy 141 70 S7 114 951 199 I64V inl ♦ 4 ls 51 BS s 99 687 78 inja lOl s 991 lOj io Vi 14SV It6 18 i Vi 10 v 5 ls S4 lOJl IS t H Vs 18 l a 8 FKBRC AKI NtoBKLlNO Cerl Ned W S i l dito dito dito S dito dito dito 8 HoNOi OM Ooudl 1881 88 i iTAUa luuohrijving 18l 8 8l 8 OoaTSNR Obl in papio 8fi8 dito in zilver UHn 5 PoaTUOit Oblil met coupon 3 dito tirkot 8 KlisLiNli Ubl Biuuenl 18 4 dito ieeona 18811 4 ditobgHolhs l38 4 litobiiUopel88iÉ 90 4 iitoin goud leen 1883 9 dito dito dito 1384 i ScANJa Porpet aohuld 1881 4 ToaKBIJ Gepr Couv leen 1890 4 Geo teeuing serie ü Ooo loening serie C ZoiDAn B p V obl 18B1 i Maiioo Obl Buit Soh 4890 VïNBZORLi Obl 1 onbop 1881 A HSTsaDl M ObUiratien 1815 8 aoTTZKUlH Stod laon 1894 3 7iu N Afr liandelav aaud Arendsb Tab Mlj Certifieateu D aMaatBchappij dito Arnh Hypotbeekb paodbr 4 Oult Mij der Vorstenl nand s Gr Kjrpotheekb paudbr SVi Mederlandooho bank aatiil Ned Haodelmaa b dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 81 Utr Hypotbeekb dito S s OosTSKK Oost Hong bank aend KlJSL Hypotheekbank pandb 4 1 Maxw L tt Pr Lien cert 8 Van Holl lJ apoorw Mij aand Mij tot Kipl V Si 8pw aand Ned Ind Spoonvegm aand Ned Zuid Afrik apm aand 8 dito dilo dito 1891 dito t iTiLtt Spoorwl 1887 8 A liobl S Zuiil ltal 9pwmij A H obl S Polen Wareohau Weenen aand 4 RuaL Gr Russ Spw Mij obl 4 Balliache dito aaud Fastowa dito aand i wang Dombr dilo aand 5 Knrsk Ch AzovvSp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMRBiKA Cenl Pao 8p Mi obl 8 ühlc k North W pr O v aand dito dito Win SU Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 Loiiisv h NasbvilleCart v aand Mülico N Spw Mij lehyp o 8 lOJl Miss Kansas v 4 pel prof aand N York Ontario k Wost aand dito Penns Ohio oblig 8 109 Oregon Calif Ie hvp in goud B 88 8t Paul Minn k Manit obl 7 108 Un Pao Hoofdlijn oblig lOS dito dilo Line Ooi lo hyp O B 86 Oabida Can Soulh Cort v aand S8 s Va Va C Rallw k Nsv lo h d o O 14 U jf Amslerd Omnibus Mij aand SlBVi Rolturd Tramweg Maats asnd SOO NlD Stad Amsterdam aand S lOS is lOI is Stad Roilordam aand 3 108 UltBlI Stad AnlirorpenlH87 IV 1047 Stad Bruuel 1888 S 108Va HoKO Theiai llegullr Oosellsch 4 HOl j OosTlKR Staauleening 1880 5 lü l K K Oost B Cr 1880 S 180 JPA I Stad Madrid 8 1888 ii l JBn V r Bos Hvp Spobleert Il4 Ingekomen giften voor liet behoeltig huisgezin Keo i H L Aardappi l u an N N Gouwe alhier Db Redictii