Goudsche Courant, donderdag 27 februari 1896

No 6002 348te Jaargang Vrijdag 28 Februari J896 mmmi coiimmt Wieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitf o dering van Zon en Feestdagen De prijs wr irie maanden is 1 26 fi aneo per post 1 70 Afzonderlgke Nomaiers VIJF CENTEN De beer Berrt lid d r Twc de Katuer hoeft yisteren ontslag aangevraagd als kHpitein der artillerie De betren Hntgeri van UnteDburtr De Sa ornio Lohraan Hafftnam Perf ea Hnrtogb hebben aaar aanleiding van de uededeeling Tan den Miniiter dat duor hem een etioctwerp tot regeling vau een belasting op de rgwie en ti in gereedheid gpbracbt vuorgfelald OIO na huaflatuH IV in de wrt op te nemen een nituw hi otd V BeUstiog o iar dn Jp d n grondiilag en daarin te bepalen d t de belaa MDg nanr dien grondslag nader bij de wet wordt geregeld Indien dit voornt l mocht wordfn verworpen en bÖ d bahande ing dnarvan gebleken mocht zyo dut de vroeger door ben te dvior zake ingediende ameudeinanten welke thana door hen worden iogetrokki ii kann hadden meer Övaï bij de Kamer ie viuden behiudcn ü xidi voor die eerste amendementen opnieuw voor te dtelleo Tot goheeln intrekking londrr meer aarteldec v over to gaau omdat i i het ontwerp deP Miiit tera lu hoofdtrekken niet kennen en de Kamfr op hun voorstel den zesden grondslag in het ontwerp reeds heeti opgenotueo maar Hnder iryda telUn zg er zooTeel prijs op dat de rgwi lbtloating iu overleg en in O ereenMtemm dk met de Itegecring geregeld worde 4 jiUfcJMMUftfe m Un aandringen op hunne roojrslelten na bekend ia dat de Reg eringaaneeu orgiuiaatie op anderen voet de voorkeur geeft Ageni voor Gouda co ümslrekeik ADVERTEMTÏ N POSTZEGELS Oude postzegelHlj ums te koop gevraagd Franco aanbiedingen onder letter A bg den uitgever dezer Courant A llerwege bekroond m et ËereDipioma s Gouden en ZÜTeren Medailles beneveng I ere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd DruiveQ Uorsl Honig Extract MELIANTHE UIT D Macbinale Fabriek DË aüN10BL0ËM TAK II van Nchaik Co gorestigd te ê Gravenhai e Ge D middel is ot kan worden uitgevondea welke de Meliaafehe overtreft bet ia ONHEUIWBPELIJK bet beste raddel ter wereld betgeen de Ie en rerscbiilendo bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest 0NUII I EL1J K de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na bet gebruik der MKLIANTBË doet zich de weldadige invloed gelden üet groote debiet en de vele attesten aan de UKLIAiNTHE be wezen zyn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenscbappeu op prgs worden gesteld L e MËLIANTHË ii verpakt in flacons van iO ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyziag voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank te i jravmiiage a Verkrijgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VI MILD Veerstal B 126 te ourfa A BÜUMAN Moordrecht J C RATEL AND Bos cop B V WIJK Oudmai T Mode Artikelen en Garueeriiigen op elk gebied HAUTES 01JVEAUTÉ 8 FOTJRUITÏÏREN voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en KoUde KVIHG SOKTEERDIIJ GLACÉ H ANDSCHOENEN KOUSEN Hokken Utonien Tricot Keuken ün Fanlasie ÜcborteD enz enz PiAJEUJa WISBRUN LIFFHANN ORANDS KXaASINS DO Fnntemps NO UVEAUT ÉS Wu verzoeken de Damei die ons fellluttreerd mode album voor het Wlntera xoen noch niot ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULESJlLUZOTaC r rit Hetzelve wordt dan omgaand g franco toei ezonden Bestellingen van 26 firanoi rr j vtn alia kanif ïi aan liuis met B Terhooglng Rj x iiiliüikMteir e RiZMilnl R I Gouda Druk van A Brinkman k Zoom BOEE EU STEEIIDEUEWEEE tn aroote tertckeldeuheld Rouwkaarten en Ronwpost met Portefeuille Sluiting A BftIi IiMAi Sl ZI Aan Zcnuwlijdt rs en Zeniivvzwakken Tbiinl il do 2Bo ouUife eraoheDCD van het bouk De Ze Tbanl is do 2Bo opUife orsDhenaD van het bouk De Ze Beproatd en aanbevolen door de heeren l rof Ui Meriniér P ij Prengruber Dujardtn Bau metz Purijs BOQChOt Parijs JGeh Halli Ur SCberlng Ein Oez Knih Ur Cyurkoweoh ky vi eujiOD lOppnrslafsrl Dr Jecbl Wotnon ppporalafarls Ur Sohiesl b r ru Dr Darses l aiija bief arts UrprestlSr Aktn Districlsarta Dr Qrossmanb Johliniten niU Dulrictaan Dr BuSbacll Zirk Kranknri Dr Steingreber Chareuton ioiiiui Dr ï Asohenbaoh Corfu Dr mtcl Corrazza VonHie Argeville Parijs Lavabre Parijs Wille Taufliirchon CabiliOt Arcaolion JPortget LoiiMo r Guilloaeau Bor i daaux f LabatUt Bofleauic Bougavel l ïer rièro L HifBOhfeld Weenpii II Lleber Innsbruck II Hammer Plaucn II Weiner Weenau AU8t Briiotoii MatuBohlecbner Bri n uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming ea genezing Hat dool va i dit werkje IB keunis te varsproidcn nnilrenl lien aard der tauuwKwakta liare oorzakan en Ksvolgon onderrtcht to gaven en Kenezins to ïinden I Hat handelt ciror lirt bekend worden van de Physiolo ischa ontdekkinfï lio op de eenrimdipst denkbare wijzo op ons ze I anwjjKSlel kan gewerkt wordvn en wel met oun succes datzoo i wel een Kroot uuiital uitstakendo artsen als de Koneeekunriige pers aanloidlng tot dtsoussie ïeïovwu hooft Hel wordt derhalve aan leder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke iich koumorkt door iiaintuooie hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenlield Slapeloosheid algemeeue Itohameliike onrust eii onaangenaam gevoel verder enn zieken die door Beroerte getroffen ijn en aan de govoluen daar van lijden tuomede aan trerlammingeU Spraak verlles of moeieiyk spreken Stijfheid 1q de se ï wilohten en voortdurende pUn in ezelve par S tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid ons en die reeds geneeskundige J hulp inriepen en door do bekende hulpmiddelen a a onthoudings en koudwaterkuren inwryvingen eleotrlseeren galvaniseeren damp modder of zee baden aoene genezing nf betering verkregen einde ijk aanalle persouen die vreezen door beroerte overvallen te Wrden en daartoe redon bobben iv eii8 veitoiiijiiaeieu van vooridureadauestgevoel beneveldheid van hoofd hoofdpUn mat aanvallen van dui eligheid flikkeren en donker wordi n voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de liov ju i noerode cntliey oriéli van ZOnUWlijderSbehooren roomedé aan bleek ZUOhtlge eu daardoor lol zivnkte vervallondo jon e meisjes ook aan gezonden zelfs jeuedige personen die veel geesleliiken arbeid verrichten on die d reactie der getstelijke hezij beid voorkomen willen dring nd aangeraden zich in het bo it van bovengenoemd boekje to stellen dat franco n kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M clébaN Co Heihgewog ia Rotterdam 1 E y N SANTEN KOl FF Korte Hnofd teeg 1 utrecht LOiilir k porton Oudegracht b d Ga rdbragl 22 Kathreiner s Rneipp Malzkofiie gezondste en beste kt ffiebijvoe sel GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao DoormatiRe door de nieuwste uitvmdingon up macbmajil gobiod verbeterde fiibricatie on uitsluitend gebruik van fijne en tijn t giMndatotTen gRnitidcert t Icn verbruiker van Stollwerek a Chocolade ec Cacao een a anbevejenswaardig fabrikaat iiftuwïeunj beantwoord i cJe aan den inhoud der resp b lik itten De Firma boiiaalde 27 Brevets als llofleveraiiclcr 44 Ëere Olploma s gniulen eiï Mednllies ren b iwij3 a i uitmuntend fijn Nous TOUB déaernons une lHe tal1I i d or ipiremK re cla ne en considérfttion ae votro exoellenta flabrioation de Chocolat bonbons vai ioa eto eto Stollwerclc a fabrikaat is verkrygbaar bij Jl d Ccmtifoourg Bauketbutkers enz onz fteneraalverte enwoordipor voor Nederlaiid Julius Matteiïtil jdt Amsterdiim Ivnivcrsinutt 103 rabrfj m Iff lUQIIICl Wii 2 irrwutt Er olil vi ij l Ié l ftfmtt H v e ït ttpmf m Ital Aittm m or Itw i iuif cint f aiure Meti idturjiti H SfiU nw ren ym ff KC oiJtr In om n L miraiajt rimi u itiwi unitr PiMkit Iwt nsbB iiuttiriHl unitihuigt m = l rtlKlMmi uM ÜMWB oS fl i fKi Warn Patent H StoUen Prijstrekking 10 Maart 51 0 000 Mai k iU liunfilprija iu Lüt golukkiüst s eval biidt do lll u BlL fri ootü GtiJiUiirlotiuft dit door de iluiigu Kt icii rtiifi VHii Hiimbui oed ekiMir l e tciwaiirb rrfïd i De vo rd clii o inrichting van ht t iiiMuwh plan buDtuHt aarin ilnt iii duu loop vmi sUuUti wüiiiii e maiindu iu 7 vcrIotiuEfuii vmi 11 2 000 loten 5ft 2UÜ prijzon liedrageade 10 981 720 Mark ter votlttdige bestissiug zullen komen daa der zijn kapitale prijzen van erentuesl GOOjOOO Mark by uilnemendheid echter s M 300 1100 il M 200 000 nM 100 100 75 000 aM 70 001 aM 66 000 M 80 000 M 65 000 2 prijzen a M 60 00tl 1 prijs iiM 40 000 Do prtjstrekkingen zij 1 prijs 1 prijs prijs prijzon 1 prys 1 prijS 1 prij3 l prya 3 prijzea a M 20 OdO 2IprüzeiiÈlU 11 000 46pr jzuDBM 6 000 106 prijsen a M 3 000 ÜÜfiprijisea M SJOOO SSSprijxena M LOOO 325 prijzen a M l400 l 8050priJE aM 165 5S IOpr aM SOO iOO UO l 4 100 P8 69 4M0i voljjciic plnu V amblBWüge vnatj f 8leld Vtior de a fin SI nu ndt en te prgatnAkiiie flt j ör Krooto düor tldn Siaat gewaiirbDi ïjdu Giddvorluliiiy kost I Kulicyl orig lot slocbts Mark Ö of ƒ 3 60 l half 1 1 75 1 kwart 1 90 tegen inzeudiu tai het bodrag in bankpappor of per postwissL l 1 Alle ooiuniigsies tvoideii rnmiddellijk niet do jtrootstw rorj vuIdi hüiil uitjüTOürd on iu t sptder ontvangt viin uiis de tnet hft wapen vldndun Stiiat voorziüue Originecde Loian zolf in Imriduii I Bij ii di ro bostellinf wordt liet veroiacl ta ofheiuole plan waaruit ite verdeoüiiff der p ijieii op do verschilltHido kbiHaeii U ook de liutreffüudü inleggelilen te vfniemon is nnilis biji üvoi d L ii zondoc wij Han onzf Be uiiat rs onnaii i vruagd uj elke trekking de oHicieelo lijsten De uitbetaling der prijzen jeacbiedt steedt prompt omler waarborg VHn don Slaat en k ui door directe tooiendinu of ook Dwar vorkiezii g der BuUiiiKhebbendt ii in alle grootere plantaen an Noiterland bewerkstelligd wordon Ons debiet ia steeds door hot aeUik bepmiBfigii eu ander vule audero aauzicnlgke prijzen iiebbeu wij meenniilen volgens ofïioioele bew jzon do oersta Hoofdprijzen vi rkreReii en oiijo Begunatijfors zolf nitbolaald o n Mark 260 000 100 000 8 nü0 60 000 40 0011 enz liet is to voorzien dat bij deze op dejn becliisten grondslag gevestigde oüdememing viui alle kaïiton op ofoo zeer werkzame dee Homing behaald kan won en gerekend en veizoükon derbnUe om hIIq couimiasies tokuDtitn nitvoeren do büstolliiigtn zoo spoedig raogeljj c in elk geval voor den 9 MAART e k to doers tot knmen KAUFMANN SIMON j Bankiers en Geldwisselaars ui HAMBURGI P S Hiermede danken wij soor bet vertiouwelions tot biertou guselionku en daar wij bij htt begin dir iiicuue lerloting ter dveliief ming inviterren zullrn wij ook V or hei vervuig bemoeid zijn door een stipte eq reeelo bediening do tevreduiihiid van onze gwerdi Begnnetiger g te vorwervon Lijilers aan Dauw iif Hiuraoriiij rooge voehttji e Schubbendanwworm en lat met deze kwaal gepanrd gaande zoo ondrai l k lastige fjeuken der huid alBo k elke andere huidziekte wordt onder waarboig genezen zelfs bjj hen die door niemand gei 6 zen stonden worden door ffir Uebra ViecMentoa Onschadeliijk Onbruik Uitwendi Pr zes gulden Ned t tegen Tooruitbetaling per postwisael ook poat ï el waarop toezending volgt vrij pork en iokomende rechten Veikrögbaar bjj U 8t Marien Drogerie Dan iy ïiuii and J F CUIJPERS Wf tein le 37 Den Haag Slcniiuen Verhuren Repareertn Buitenlaodscbe PIANO n t de eerste iabrieken in rnim keuze Amerikaansche HARMCN I U M S door directe importi tie i geD ZKER L AClf priisen Inruilen van bespeeld Piimo l CIJIIWKO P IANO S BINNENLAND GOUDA 27 Februari 1896 Zfttardag hebban efli i 18 tal w rktiad Q op de koolteerfabriek te Krimpen a d IJael het werk gestaakt Ze baddeo werk aaugpoomen n loen bat half af was ei cbten ie uieer luon Directeuren baddeo bierin oatourliik geen xin toodat de arbeider h t werk n er legd n en eokeleu ioh in de berbnrgeD een beetje Hootyk maakten Maan dag morgen kwa men weer lerilg en werden gfdpetteljj t ungenomen V f tter onea werden bedankt Men schryft ait Bpikenwoade dd 20Febr Iq da hedeaa ood gebouden nntHvergadering werd de Hpr eekbenrt verfuld door den heer J U Bettink hoofd e ner chool te Berg Ambaeht üp Mne üinke wflze en zeer t t genoegen v n bet vrg tstryk opgekomen publïpk drofg tprtfker ftti lezing vour eene novelle vhd J El van der Lam eliteld De Nihiliiten iu Den Haag Ma de pan erden bgdragen golt verd door den iprekil r eo duor de heeren W Groeuend k Z Viok ep J de Viaser Beriepen bg de Glareformcerde Kf rk te Berkel dl H A Nieborg te Reenwgk e a Qistaren overleed te Woerden na korte 00 gesteldheid ds F Jj Jannen ScboooboveD in den oederdom van rijiim 88 j ar Den 9 a Januari jl bad da overledene zgn 65JHr i jubité ali predikant herdach en trid op 26 Jauuari nog vour bet lastat op den kiniel Gedeputeerde Staten fan Zuid Holland hebben met veruietigintf efoer besligsing van den milUieraad io het 3 4 district Ratel deu Haan te Ooderkerk a d IJasel aUnog van den AWoit vrg eiteld wegens broederdieu HiTbg i besliat dat rok de vrywillige dienst van en broeder dia door eep plaatsvervautfer tot v l jftar is aaogevald reent op vrgstellitig wegens broederdienit verleent Het telegram aa H M de Koningin Begenies aan president Krugrr luidt ala volgt Staatspresident Krager Pretoria Koningin eu ik zetideu door conaut Am terdam bedrage honderd poud voor slncbt ffere ramp Johanoetburg o verzekereQ U Hoogt deW ODze oprechte deeluei ing ËMMA c miiLi ü lo 01 m m üM iiffl I i Hg gag met leeilwetea djst dit voorstel haar onaangeniam aaudeed ea dat tij er tegen op lag om reed zoo spoedig met leut verounigd te zijn Hij vroeg baar wat haar verlanKon wss hy zou brnir gaaroQ vau dienst lyn ib 1 wat zij bezeerde Ja wat veilsngde zg Wat moest zij sanvangenP 2y had vast besloten oib een twredra nicht in het kasteel door te brenjien niette ïonstaande Lord Dane reeds by bol aanbreken van don dag om zijau zuster getelegrafeerd hsd De heer Lester begreep biet waarom zij zalk eeno baast had het kwam Riet by den man op dst sij liet gezelsohap van den nieuwen pair gevaarlijk voor bare rast kenrde en d t zij hoe eer hoe boter het kasteel weosohte te lorlatef uit vrees van hem ontrouw ta zuUea wordeaj Zy WAS ten einde raad en ia hare verlegenheid nargens uitweg iieude niet wetende waarheen zy gaan sou was zg op het puot om toti te gnveu toen Sophie Defloe den naan ivao mevrouw Graat uitsprak en nu aarzelde zij niet langer freule Adelaide riep snikkeod dat sij Diet naar 3ehoilaad kon of wilde gun irBaro i de beer Lester zyne zaak weder met alle roogetijk vrelsprekendkeid bepU iite Hij berinaerdt haar QogoiaaU dat de ple btigbeid De vanrt op de Zuiderzee ondervindt reeds 119 weder veel belemmering door het ys De van FrioHlaiid naar AmRterdnm bestemde atoombooten Beemstra en Hunze II lijn leNieuwediep aangekomen om langs bet Gr Noordi oDandsc t Kanaal de reis voort te zetten Men meldt uit Kampen De stoomboot Minister Havelaar vertrok giüier niet naar Urk maar naar Zwolle tot tiaritel van schade op haaf lattsteo tocht opguloopeu Do r den lagen IJs el tand kon zg bier ni l op de werf worden gebracht Ook al door het lage water zitieo bg Schok and 2 sehi peu aan den grond D sleepboot De Hoop kwam gistermiddag te Kampen terug na te vergeefs getracht te hebben ze vlot te krijgen Door den tterk n oostenwind is het water in dfu Burgel te Kampen 7Óó lung iU bet in vela jaren 1 iet geweest ia De ge neente maakt hiervan gebruik om den Burgel dieper te maken Sdert Dinsiiiigncbtend ii een honderdtal arbeiders n t dit werk bezig m stilte kon pUat hebbin dst hij ticli rneds eeue bijzondere vergunning had versebatt waarbg de vol trekking van het butvelgk ia brt kasteul werd toeHBSlaan su dit haar oom Lord Dane er teer op had aangedrongen dat tg 100 spoedig mogelgk vereenigd luude werden Het z roo zondeilinic staan dat wij trouwen lorwijl bg nauwelijks koud is zeide zij met een pruilend mondje wat zal da wereld er v n zeggen dat wij euna bnwelgksreia doen terwijl bij nog hoven aarde staatP Maar d t vorder ik niet van n iteid i de boer Lester Ik vrssg u nlleon oin dit buis voor het mijne to verwiss len Gij kunt eeuigo dagen geheel fgezondorti bij mij wonen eu na de begrafenis zullen wg ann reiseu wanrhoen tg wilt Gij Eoudt ook wanneer gg dit verki st bij mij kunnen komen loseerea gij weet da juJl rouw Bordillton bij mij aan huis ïs maar ik deuk Adelaide dat dit minder aiugenaarj voor u zou lijn en dit het u betitr sal bevallen om dado gk als meesteres uw iolrukopden Hall te nemen Als ik besluit om mede te gaan geloof ik dat ook antwoordde zij Het is onnoodig om hun gesprek verder terug te geven Ds slotsom was dat de heer Lester hare toestemming verkreeg en zich io allerijl verwijderde om du noodiiie toeberoidselen to maki n OpKe ondeu van vreugde vurliet hg het kasteel hg was ets bedwelmd zoodat bij nauwelgks wist of hgopig ne roeten dan op egu hoofd stond Zijn eerste werk moest zijn om zijne buisgi nooteu op de ontvangst van sgne bruid te gaan voorbereiden hg moest ook bij den predikaat aaagaan wat zou hij het eerst doeaP U j begon met aaar dts prodikaat te paoj De itakiug der roovj s lypers te Aiu terdani duurt nog voort Dinsd g h bben de juweliers verklaard dat y niet verdrr wensehen te onderhandelen Door de stak Ts word n ook do eiarhen viplgobouden D weerstaud kas U nog goed gevuld Toen M Leiker tn Heerenveen gistermorgen om 6 uur wakker werd vermii te hg y i vrouw I adeiyk verliet by het bed en rag dat hare hovenkleeren en Fchuenen nog aaciwezig waren Onvarwgld begaf hy tïch naar d uaohtwaebl üiu Xh vernemf n ot dexe htar nok ge Hn bad maar tn vergeet Den gebeeten dau ging men toeken totdat ieiuHiid nit Bovfuknüpe rtfcdedeelde dat by glHerocbtoiid vyf uut ongeveer e n vrouw daar had get en in nacblgewand Dadelyk begitt M L zich op reia en het gelukte hem haar op te sporen by hare zuster ta Oudehotne 2 uur v u Heereuveeu waar xy giHterniorffpn btjiin verkb uiud oin 7 U ir was aangekomen Nadat vy van buro noodige bovaukleoreu en ook van schoeisel wa voorkien brg f zij sicli ear met baar inau nanr da eebtelyke woning die ze s B ooda elf uur baieikten Opmerkelijk is het dat 7y 7 inh er bijna ni it vau herinnert dat 2 i de woiiiug io bare ou derklueren beeft verlaten eu imar Oudehorne ia gegüan Als men uu weet dat te over wel twintig gevaarlyke draaien die ov r de wjjkeu r iiggen l gagaao daii is kui uker au groot wonder diit haar goeo ouge uk overkomen Men beween dat cy sla ipwatidelaarster wai 0 D De Atjeh correspondeut van de J B RChrijtt In den nacht van 16 op 17 Januari h b Iwn een 40 tal met voorland gew ren bewiiponde djnbHt een aanval gedaan op Beniwiki eeoe kleine kampong gelegni op 5 a 600 nieter VHD he ou t el ke rifsluithek van Knta Main Ofachoon er flink geacboten en veel ini baar gemaakt wenl werd geen der kiiinpongbewoneri gedood of gewond en dus cbijnt het optreden met zoozeer tegen il ons bevriende kampong gricht te xijn gweest al wel beoogd te hebben het kHmpemeut te alanneeren Hpoedig werd een detuchement van een cornpagnio van bet I5h bataljon sterk 30 bajonetten ouder bevel van den Ie loiteuant T J Baerveldt het wa toen oni treeks 2 utir fn een Bljk bmkerp nacht in de ricbting der vy mdelijke scholen afgezonden te wijl Ook twee brigades inarechHii 6ees onmiddellyk uitrukten De bende wa toen echter reeda afgetrokken en ulechta fan deu bevelhebbtr dffo woonde aun het uiterste eindo vh i Uaiiesbeld Zijne k uto was onguliikkiu wsnt de eerwaarde do minee James was uit men verwachtte hem ongeveer tan twee ure tog n etenstijd ts huis Ue heer Lester beloofdo twrug te komen en spoedde zich nu naAr zijn eigen huis Daar wiohlte hem oene nieuwe teleurstelling Tut zijne verwonilering klonken hem met zoosli gewoonlijk kinderstemmen tegen bet huis was sli nitifestorven In de eetkamer komende vond hgdetafil gedekt en dsarop h t oversctiot van een paa gehouden maaltijd In iiju ongeduld behU hij zoo hard dat het Ransehe huis er viin weörklonk sn Joni s kwam binuen Waar is jntfronw BordillionP Zg is uit mgnbeer Waarheea Mijnheer zij is met jongenbeer Lester eu do muisjes oaar Oreat Cross gei aan i ij taubben vroeg geeiiten en de thee van avond lant besteld De heer Laster kon zijn ongeduld nauwelüks verbergen Ür St Cross was cene slad die tion mijlen ao Danesheld verwgderd lag Iloo konden de noodige toebareidselen Ier ontvangst van zijne vrouw gemaakt worden lerwgl do teirnnwoonliire meestares afwezig Was Hij moest juffrouw Bordillion over allerlei zaken ratdpleaen Hoe kwam tij er toe om boden naar OreatCrosa te gaan vroeg hij misnoegd Ik geloof mijnbeur zeid Jones die als hij ooit praatte het alleen met ti a meester deed dat zy hoofdzakelijk Kenoan is urn eene pop voorjontrejuffrouw Lester te koopea jongeheer Wilfred heeft bare oade pop gistertn de oogen nitgostokan en haar vitii Prtkau Kroeng Tjoet die vau bet foorge vfilleue trlefuniscb onderricht met een veertiental nianscbappen tich op mar tchjbad bai evt n gehikte bet nog enkele lalro a op de kwDudwilligeu al tn vuren Met cht rlating vuil één duude namen zij de vlucht terwyl den anderen morgen eeu urooto bluedpUs beween dat b halve den acbt rgelaiene waarMchijnigk nog ino rdera verlieien geleden ryn De j ng gepUnte bDorupjes laiiga dan weg naar Tjoet die herhaaldelijk het doelwit van s ijaiida kinderlyke spelen waren werden d n e flen nacht ten geta e van ruim tweehonderd gekapt dut il weer een nohiidepostje au 2 h 300 gulden up het gewoon ond rboud B hüudena het bovenatannde bourdon wavHD ig tndelylibedeD nieia en fiel er weinig muldeuswaurdigi Vior Men scbrgtt uit Vllertogoobosoh Naar t sieh taal aanzien breidt de pokaiekie zich niet varder uit Donderdag deed zich slechta één nieuw geval vuor en Vrjjdag geau er kei Ougetwjjlftd beeft de gflegeubuid tot vaccinatie en revitcciuatie welke in den lautsteu tjjd overvloedig gegeven werd veel bygedrageu tot dezen gunitigoti toestaad De ouismetting zoonk die door de pohtie wordt tuegepuHt in tegenwoordigheid van geDflesbeoren wordt reer geroemd In het Kaaihuia werden echter Vrijdag nog 19 pokljjdecD verpltiegd en ntig Mijd heeft men to kampen met de verregaande onver1 lii ligheid van den minderen man Zuo kwam ik do er dagen vuorbjj eeu nerberg waar blykens bet rietje op b t raam an de gelag kamer de pokken beerachen d t belrtte echter uiet dat ze een buitenitewoon druk bezoek had hetgeen viel op te maken uit het gezang van vbIo mauneu en vrouwen temmen die mij irootgk tegenkluuk De zeemeeuwen tn kken by deze felle kondo wedrr shailwsnrlf om aan gr cbteu en 1 leio n haar aas op uiken Vóór een perc rl aau de tL ereiigrHcbt te Amsterdum bad een bntt oertje lyn kar met Hpifring een oegenblik onbeheerd kleu Btiian t Boertje was in koud zijn waogeo en handen waren hiauwrooil het stompje pÜp dreigde van zijn beverige lippen te gtgdeu geen wonder dat het hart au de keukenmeid der bewuste woning door metlelijden getroffen werd en zü b t boertje binnen noodlgde om eventjes eeu bakkie dampende koffi 4 naar binnen te slaan Nou zoo u voetinkiet leek het boertje en met wellnxt slnrple hjj het verwarmende vocht Nou iiogmaali dank boor hoe hiet Verder kwam by ni i wassen neus laten smrlten loRrejutfruuw Uaiia schreide zoo dat juffrouw Bordillion haar eene nieuws pop bt loofde Üet is wsl der moeite waard om zoo rtr to gaan om eene nieuwo pop te koopeu I hernam deheer Ijester lij wordt Ie oud om met de pop taspelen Hel siaat hun niet vrij om zoo ma r bui ten mijne voorkennis oen gansehen dag van buis te gilHU Ik heb jutfrouw flordilUon tol de kinderen booren EOggen mgnheer dst hrt haar speet dat gg dezen morgen zoo vroeg wairt nitg gaiin dat zij u niet vooruf bad kunnen sprek Als gij Ben kwartier eerder te buis waart gt komen mijnheer soudt gg hen nog gevonden hebben want zij zjju pasvertrokken Zek r met die ellendiïs omnibus Noen mgnheer jongeheer Wilfr d mende zelf het hill nwagetitje Zij waren van plan om melden trein van half twee te vertrekkew De heer Lester san op rgu horloge Hot wis tien minuten over tweten Het was to laat om boa in te halen als liJn paard gezadeld was geweest zou bij er misschien nog kans toe gezien hebben Het Slation vau don ipoorweg was d ie mglen vin daar tn de passagiers uit en voor Danesheld werden met e n omnibus heen en weder gevoerd Waar zijn sü van plsa om het h ttenwogentje te latten P vroeg hij boos denken ze het op denweg te laten staan