Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1896

6 o P D A ROTTIRDAU 12 6 1 84 8 8i 8 44 4 80 IS St 4 87 J 9 w 8 04 18 48 n 6 11 11 88 1 44 S BO IW OS 8 10 KOTIBBDAM e 0 tl D A 81 10 19 U EO 18 10 148 r 10 29 H 9 1 61 r 10 86 It H 1 9 10 48 H H 8 01 18 11 11149 11 08 18 48 i ll dat er weinig zakitn zoo schadelgk agn voor de gezondheid aU corselteb De vrouwen hebben daartegen niets in te brengen zy erkennen zelven doorgaans de waarheid en tr ah blgft dat khe hogstuk in gebruik niet alteen aU zg schoonheidsmiddel bg ha r d e ni enen dat een dtin middeltje t eu we pantaiile mooi is maar ook h veratandige vrouwen dia het corset niet uit coquetterie dragnu doch beweien dat ze er niet buiten kunn n Dit zou ziinde moet men doen wat men kan om het kwaad althans zooveel mogelgk otischade iik te maken en daarom vestigen wy de aandacht op een Neil rlandsche vinding van de firma Eii e Murkens te Amnterdam waarover PiB deskundige de neer G Verhoeven to OsN io de Pro Nbr Ct dezer dagen fchreel Ëen dun middelije een vespentaille die in ie na uur a n de insecten en geen menschon toekomt dat was en ia nog het idraal van elke jonge dame ja vau nog vele ontaarde moeders dien naam niet waiirdig Slechts gecoiido moeders bebbeo kans op gezoodo kinderen Kil van waar nu het veischjins 1 dat het getal gezonde ki deren stedda afneemt Zon het voor een zeer groot gedeelte iiis t liggen aan de ziekelgke moeders ziekelgk geworden door hi t dragen van een corset het inriJK n doiir het keurslgf iu hare jeugd liet antwoord kan dniikt on niet twijtehichtig v gn De iiadeelfd verbonden aan enge drukkende kluederen zgn velen Maar de diimes houden er nu eenmaal demeening op na dHt een dun middeltje schooni ej met di meening beeft de vervaardig ter van de xaill de fantéc rekening gehouden Het is dan ook t t eu wonder dat Ëlise Murkeno die met hare viudiog een torht nanr Parys maakte daarvan leru keerde met een Franseh bre et dat le taille de santé op HygiènisHcbe tentoonsteÜing t Am tierilam met zil er werd bekroond dat vtTsehiil nde groote binden bot met du grootste ingenomenheid b fljiraken dat het door iju praktisch nut de goe lkeuring mocht verwerven van manne van naam als pror van der Lith te Utrecht dr Birnouw te Amsterdam dr Oonkernloot to tiravenha e dr vau OUi t Utrecht dr van Mausvelt te Utrecht dr Bimwater te Üverveen en vele andere goueesknndigen zoowel binneu ata huiteoslanda t Dat de pr ja van buizen en landeriien t Wagrtiiingen on etggen ni bet besloit tot vfstigiug der Rijkstainbouwscbool aldaar was te verwachten Dat er echter zulke enorme prgzen zonden worden benteed aU thans het geval is had niemand durven vermoeden Terwijl do grond voor de Tuinbouwschool ruim 5 H A is aangekocht voor gemiddeld f 60 X per H A een prgs die voor Wageningen al zeer hoog ws is thans een stuk grind aan den Artibemschen strautwog ter grootte van 6755 M in de nabijheid der plaats waar He TuinlionWBchool zal verrjjzfu bij publieke veiling ingezet op f 16 300 Itiunenkort zgu belangrijke wg2i iugen te lerwai hteu ui de exercitie reglementen hg de infanterie R eds i i vastgesteld dat het pres nteerenvan het geweer voor officiereu wederom komtte vervatieti Met het nog op de knoeiergeo bj de zuivelhereiding heeft de Vere niging vau belang hebiieiideu bg fabriekmatige zuiv Ibereiihng op coÖporaiievpQ grondslag gevntigd te Leeuw irden V or de zmvelproducten van 18 coöperatieve zuivelfabrieken irn handelsmerk ged ponuerd iu Nederliiod Reigië en Engeland bestemd als waarborg te dienen van onvervalscbte roomboter bereid in coöperatief weik nde lui flfabriei en in Nederland Reeds is men in onderhandeling om nl de boter der toegelrden fnbiieken ondor opeubare onuiróle der rgkslandbnuwproefstaiions te Rtellen om met meer Ulrccli S i irwcsverblndlngcn nicl GUlJUA V liiterdlenst 1895 1896 AangevangeD 1 Oclobcr TUd vaa ürcenwlcji 7 86 8 40 9 ei 9 40 7 88 7 69 8 08 8 18 8 88 3 48 7 10 S lt S 80 7 48 8 07 B li GOCBl DEN RAIS o BK HAAS i Hai 6 61 7 10 7 48 8 80 9 38 0 4110 1111 8611 161 18 1 441 68 8 48 4 16 6 17 8 0 $ 7 S3 88 lioU 7 11 S 86 9 8 9 87 10 80 10 60 18 1111 88 1 87 8 86 8 47 4 46 17 7 14 7 4 89 8 64 9 6411 Voorb 6 67 Z ZeKir8 ir Zer H 8 Ooud 6 83 7 68 8 18 9 t Mpt 1 Bleu 10 17 1 41 10 31 1 6 0 48 1 08 0 64 18 06 11 461 17 8 14 8 16 4 11 4 4S ft Z6RW Ü9 6 f 11 18 ir 1 4V n K H 0 f V iiirl 8 1 7 9 08 11 17 1 01 i 6 10 8 18 10 17 illAf 8 U 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 11 41 1 08 1 67 4 06 4 17 6 18 6 67 7 44 8 81 9 9 1110 81 11 46 i jnin Kraisweg sa Kootdorp LeidscheBdam en Heksndorp U T E B C H T 0 O ü D A 10 11 84 L8 50 8 10 8 BS 4 48 S6 7 50 8 09 0 07 M lO fS ll l t H 4 16 t 8 58 n 9 88 l fi4 10 81 4 84 M w 9 86 10 44 18 07 1 98 8 48 4 87 6 90 7 09 8 81 8 418 49 WA i OI SA IITXIORT juils 8 86 8 87 7 66 8 08 8 11 8 06 10 19 10 67 11 48 1 10 Utrecht 7 60 Woerdda 8 11 Oudewater 8 1 ttouda t SI 8 1T 4 18 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 7 10 10 19 3 14 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 8 19 8 86 f 04 f fHAHKTiJ RICHTiülM Gouda 37 Febr 189R Tengsvolgs de ingevallea vont ii de binneavasrt gesloten zoodat or ia granen weinig omging 11 14 11 89 9 87 10 61 11 46 9 84 JLMSTIBDi U a O V D A iKsterdan fl 8 9 10 lo t 8 85 4 19 8 18 aond 7 88 9 04 10 14 It O 8 SQ 5 80 7 4 ti S O U I k k HSTKRDa M 10 01 in ST 18 10 S 14 8fi U AS l 1 18 9 4 S I1 1Q Stopt te Xooidori Icidsebendan eo Bkïiiwyk Knfsweg ei a kaud h mei f ftp DJea mond o oatiteltflois ia het oof Mg bjj hoe aea werm meeaweo kry chenü SQa liatste ipierint Hu in triomf mednvoerden £ d dat no nel onder de oogea der politie Wat heb je nou aan too a politie hè die nieteens eeo kar roei oobeh rde spiermt b echermeu kao T jd Giaierea te half Degen wnrden de hewonera vau perceel 107B aan de Oude Oracb bg de Smeebnitc t Utreflbt ploUelio op regchrikt door dftt de dieostbiidi ffebeel in rlaaimen de huiskamer binneovlooff Bij liet aanraakeu d r kacbeï to een nabant vertrek had haar boezelaar vlam getat en lo n zg dit niet spoedig gaaoeg koa lo irukken ntuod zg weldra in liebtslaaie Bevreest voor erger drong wt o baar yliogs naar btnten eo doutde duar de Ttammeo door haar in eea dekca te wikkelt n De arme meid i rreetititijk verminkt Bart armeo zga verbrand haar rug ia bedt ki roet woDdea en haar baren zga gebeel verzengd SUten Oeneraal 2e Kihke Zitting van WnenadnK 26 Febiuari Het debat over de peraoneele bela ttiug werd vuortgeKft Art 17 btpaleude dat de belanting van h t mobilair wordt berekend naar de waarde der stoffeering van bft perceel en de waarde van de rgtiiigpn werd nadat ook bet amendeniandt der commiaaie vau rapportenrs um ook plfiziervaartuigen te belasten ofi choo door deu minister op prHetitclie gronden beatreden was goedgekeurd aaugenemen uiut 43 tegen 26 stemmen De art 18 en 19 ontheffingen en tarief van belaating op bet mobilair werden gonlgekeurd Bg art 20 tiflaniing voor dienstbodei werd hut amendement der rommi sie vau riipportenn om baishdwaardera en bewaarsters uiei vrg te tetlun maar te belaaten met f 10 per perioou man en vrouw voor ééu gfrekeiid oa bipirgdiug door den iuini ter ttangfuumen met 52 tegen 31 stemmen liet ameodement Tan Dedem om voor de vrgatelltng van gouvprueiim vn gouvernantes niet te eischen hnt be it van underwij iil ten maar e enaU tegenwoordig ullcea dat zü brlait T in met bet bestuur en het ond rwgs Tan kinderen werd eiencns na hf tryding door deu mini iter en dfn heer Borkiesitia aan e nnmen met 45 tegen 41 slemmen Op art 21 verdedigde de beer Bonman z in amendementen om jagers niet Tnj te stellen mnar algemeen vrystelling te verleeaeu ann eenige vrouwelgke dieoMiboden en die vrgsti llitig niet te binden aan veel voorwaurden Hji verdedigde dit amendement vooral in het oeiad b laog De h er Donner verdedigde zijn Hmeiidem nt om alle dienstmeinjes vry te stetlnn beneden de 18 jaar en niet zooala de Hegeerihif wil beneden de 15 jaar Het ameudemeot Bnoman jagers ordt aangenomen met 56 tegen 35 Rternmeo het 2e eenige dienstbode vrg verworpen mf t 6G tAgen 26 Htemmen Hetamend Donoer dienat bode tot 18 jaar vrg aangenomen met 66 tegen 26 stemmen Nng komt in bebandeling een amendementMackay waarvan h t eeralt gedeelte f 4 voor dieoHtbode van 18 21 jaar wordt aangenomen met 57 tegen 31 nttimmen en het tweede gedeelte algemeone verlaging vnn het tarief verworpen met 57 tegen 17 stemmen Zoo ia dus weder een un da belangrgkiite onderdeeleo der personeele belasting tut iten einde gebracht ïoiida Moordrecht NieuwurVfirk Cnpellü llittrurdaai tiottitrdam üapjitlu Vieuworketk U iorilrüokt 3oudi 7 S t il 7 8 a i IA 01 7 16 a io 1 6 S7 10 6 08 5 ig li s sg 8 84 7 18 40 11 49 11 01 11 18 £ v l 7 41 8 47 K Z w 58 8 68 Uuile 6 60 8 64 Wuordoa 8 69 7 08 8 18 Ulrnchl 0 18 f 8 88 8 41 f Ntir Amiterdftn Qouda Amaterdiii Zaterdag jl is door een arbeider in de toomfabrii k van den beer H A Sctint te Loeueu a d Veobt in een hoop reeds nitge ochte nnippors of oud papier gevonden een pakje dnideIgk door een kautoorachuar hearhadigde muntbitjetten ten bedrage van f 750 zeve hond Ti vgt ig golden Zy Kgn enkel vuo de hoeken beroofd dn nnmmeri bet watermerk enz allett is ongeschonden Sommige zyri vau eeu 8t mpHl fnn df srbterzbdn voor ieu De fabrikant H A Schat vraagt in hetbelang van deu armen werkman om inlichtiug ten einde zoo mogelyk d som uithetuald tekrijgen want volgeui een regel van de fabriek U de vondat voor den vinder A C Den 3den Januari zoo meldt het Hbld zond tn veertigtal tadi enooten met ons aan president Krugnr een telegram hulde aan ütizd dappere Dtiiingenc oten Weffena dit vertraging in bet iele rKphiscb verkeer werd bet tel gram uerst den Vdeu ontvangen en m H de mitil van gittüren pntvingen wy de volgende daukbet iigtug gericht aio alle onderteekenaars Departement van Üuit ulandnche Zaken Gouverncments Kantoor Pretoria 22 Januari 1896 Weledelge itrenge Heeren Ik heb de eer in opdracht van Z H K D den Staat ipresident de ontvangst te erken lan vau nw telegmm van 7 dezer hevatt uide een hulde aan bet volk der Ziiid AfrikaunNche liepabliek en u daarvoor den hartelgken duuk te betuigen oowi l van Z H Ë D den Stuatipreaident als vau de leden van deu U tvoerendeu Haad die met bun olk deze betoi ing van sympathie ten hoo r te waardeeren en op grunteu prg8 stellen Ik heb de eer t zgn UËd Gestr dw dienaar get C VAN BOESCHüTEN Wud Staatsse retari Na al hetgeen reeds g hreven en gezegd in over de quae itie der Marinehaven en der Marinesluii tH V iii singen meent de Midde h Ct c thans niet heter te kunnen dnen dau wglcn adiniraa De Rnyter in het debat te mengen Als ig7oeg el geelt 7 heden ten door Btaaketisiek geteekende pluut voorstrt lende deu rooteo riiddraHierc die wijzende 0 1 de teekuning d r hneen tot mmi ter dSlegdeu zegt Hoe nn Excellentie la d Ke haven at gesloten door een dam Voorheen kwam ik h uliualdelgk met uiyii schepen hier bi neti Z t ge bevreesd dat de Etigdiche vloten ligplaats binnen Vjiagingeo zullen nemen 01 is dit een nieuw soort sluisdeur De Minister Neeu Admiraal t We hebben nog maar voor aitderhalf millio n aan de e haven en sluis verbeterd en dit dammetje u nlerhti zeer tgdelijk Indien aan de andeie sluizen een gebrek komt ziJn deze haven en sluis toch terstond te gebruiken De Rnyter Hm hm In mjin tyd Excellentie 1 werd getin geld uitgegeuen om niet alK maakte werken tg lel jk te qluiten Dan becteei ds men bet liever om ne behoorlijk in orde te brengen £ n wat dat tgdelgk dam metje bttreft Zoo stevig maakte men ee in m in tgd nog niet nauueur zn oor goed dienst moeiten doen De Vlia ingh he Stedemnagd kjikt met pen ondeugeiiden btik naar den uit het veld geflUgen minister Blgkbaar hoeft zg De Royter auni ezet om den beer v d Slegden o t er zöit o wund rlgk omspriogen met s Ryks middelen eeus duclitig te kapittelen Dezer dagen ziJn heel wat woorden eevHlIen narif aanleiding van eejti aan de Frkf Ztg c geseind bericht dat dt VotkN6t m te Pjetoria znu verteld hebben datde Trao viiaUche r g ering Jameson had uitgfnoodigd om in Transvaal te korueo Uit een tele fram door de Volt Bstem aan de Fraiikfnrterc gtzon den bigkt thans dat bet mis er tHod berust op een drukfout in eerstgenoemd blad Bedoeld werd dat Jameson een telegram had gekregen van een lid van het tbarvurmingsoomitéc ke Job inuenburg 10 84 11 01 11 08 11 18 11 S4 8 88 lO lT 7 47 8 01 8 11 8 88 10 01 10 18 10 17 4 67 8 08 1 87 1 46 8 08 l tl 4 8K U 14 11 80 4 47 1 8 41 Ontelbare malen is al met hetoogen van allerlei manueu vaa onbetwistbaar gezag op H gebied der vezondheiilsleer en met alschrik kende voorbeelden uit da praktijk aangetoond kracht bet bedrog io den zoivalhandel Umq te werken De voortvluchtige notaris Verhaegen nit Molenbeek Brui sel ia te lioedapast gepakt De Belgisc iH regeeriug zal sgae aitleveriog aan Hongurge vragen het onderzoek van de justitie heeft aan het licht gebracht dat V sicb reeds anderhalf jaar g leden in financieele morilgkbedcn bevond sommige crediteuren hadden toen al zooveel moeite om geld van hem los te krggen dat de kantonrechter er bg te pas moest komen In plaats van toen een nanwlettend toezicht op hem te houden liet de justitie hem daarna da gelegenheid de bem toevertrouwde sommeQ aan to spreken Zgne praktjjk bracht hem jaarlgki ongeveer 75 OO gulden op Maar tengevolge van ape culatiëo is er een tekort van bgna een millioen francs Tot de slachtoffers behoort o a een tnwO ner van Brnsael die onlangs IOO X 0 frx had geërfd en deze som aan den notaris had toe vertronwd bij is nn zgn geheele erfenis k vgt Ook de opbrengst der feesten en iniichry4 vingen ten bate van de weduwe van den verongelukten luchtreiziger Toulet is terdweooo £ n £ groot aantal kleine renteniers en boeren uit de omstreken zijn tot den bedulataf gebracht De iierlünsche sdvokaat Friedmann die in ge7 el cbap van een aatriee ea met achterlating van zgu gerin en een berg schulden er van dour ging in gearresteerd te Bordeaux Zyn minnares werd niet gevangen gehouden Zg hadden half l nropa doorgereisd OnzH landgenoot de heer Gilein icbrgft uit Londen aajn hut ïllndbl Ik ontving v in de week een eigenaardige uitiiooditfing Een i kera heer Donald Stuart exkapitein van hel le er en die ten imrecbte beweert bg tot dn jnar tochthuis veroordeeld wan kwam thans na volbteugiu zgner traf euns et U boekje opeodoon over htkleven achter de liooge muren De vHumanitariam League was bg deze gelegenheid sterk vertegenwooriiijjd er waren ook eeuige Hollanden versobeidene advocaten de bekende schrgver G B Shaw leden der pers enz Er lag een adres ter teekening waarin de stichting ran een Hof vau appèl voor erimiiteele zaken aan bet parlement werd aanbevolen De lexini tan den heer Stiiart die een aangenaam flux de bouc he en ook vrg wat humor bezit had meestal een persoonlyk en locaal kaakter zoodat ik slechte over punten behoef ni te weiden die voor buiteDlanderi belangrijk zgn Uit het verbaal bleek dat het Eni elsche gevangenis telsel niet alleen ontzettend veel te wet scben laat maar dat er wreedheden gepleegd worden die onzer eeow en onzer beschaving onwaardig zijn Wat ik hier reeda betoogd heb werd door den spreker gestaafd Het aantal kraokzlnuigen voorkge proteu uit eenzame opsluiting i i veelgiooler dan door de fïïeieele verslagen opgef even £ r wordt reel te weinig zorg besteed aan de zifting der f evangenen bet aantal idioten en waanzinnigen die met gewone mensoben worden opgealoteu ia verbazend De kost is onvoldoende voor gejonde menseben en spreker had binnen teer korten tijd 16 pond aan gewicht verloren In Bollowayf de duorgung igevanganit laten de zindeigklieid en hygiënische inriobiing alles te wenschen In Dartmoor het tuehthuif waar de rellen van gzer zyit gebouwd en 6 bg 8 roet Eng meten verheelt u dit voor een volwassen perpoon is s wintors wegens den onderwetschen bouw verwarming oumogelgk En dit in het koudste gedeelte iran Engeland 8 38 8 61 S 67 U 18 10 04 ff 10 11 ff 10 18 ff 9 10 in S7 11 80 6 17 8 05 9 43 6 87 ff S 6S 1 84 88 6 41 8 47 8 8i lO fS 6 6 17 6 Ss 7 SS 9 S8 ff 6 14 ff ff ff 6 18 B Bt ff 6 39 lO Oï 1 8 47 6 80 8 93 10 lï 8 88 4 10 6 61 4 40 0 OU U i ♦ 8 4 i Maar het vtgAa is wat Btuart over den cat mededeeldn de aiageo die in de tuebthu en oor kleine ver vgpen van insubordinatie en bijna elk tegenspreken is insnbordiu tie in het tuchthuis I worden toegediend Drie do gn is een doiia van gewonen aard en wie er toe veroordeeld wordt moet dio 36 flf eD i ontvangst nemen tenzg da dokter Uventgevaar dacbt Ander alain de cipiara maar raak en all de delinquent naden twaalf den slag door pgn en bloedvertiei in swgm valt wordt bg bggemaakt en dan zweept bet weer opnieuw over den outvleesden rug Dat ia de behandeling der gevangenen in bet ehristelgk Engeland zeide Btuart Schotland en Ierland mochten er met rots op wg zen dat de gee eling in de gevangeniisen op Uft der gonveroeura door da regeering waa afgeschaft Het staat te bezien of de beer Staart die het weten kan de waarheid gesproken dan wel overdreven heeft En zal het onderzocht worden want da secretaria der Humanitarian League c de heer Salt vertelde mij dat sgn genootschap een enquête zal iu tvlUn Daar die Hemauifaiërs al wat zg ondernemen flink aanpakken zal er wel ticbt in de dnistarnis komen Volgens een telegram uit Baltimore ontafond aldaar eergi teravond door een oubekeude oor aak brand in de woning van eun zekere heer James R Armiger De vlammen grepen zóó verbazend snel om zich heen dat de b wnners van het pand geen gelegenheid meer badden bet te verlaten De beer Armiger en zeven andere penenen tot zgn gezin en zgn dienstboden personeel beboorende kwamea iu de vlammen om Bg de pogingen tot redding der oiigetukkieen bekwamen ze personen ernotige brandwonden Deze ramp heeft te Baltimore een levendige emotie veroorzaakt Volgens deu Rnssiscben bacterioloog Wironga ii het aanta der microben din de meosebel ke huid bewonen enoim Op een vierkanten centimeter van de borst vond de geteerde dokter van 9 tot 18000 microben een aoi van deu rog bevatte 15 a 17000 micoben De wgsvinger der r rbternand wordt naar gelang der zindelijkheid van den betrokkene be woond door 120 a 23000 microben per vierkanten centimeier Dr Wironga beeft de banden v d bo pïtaaloppait eri onder de niieroscoop bekeken die museums vun de lerechiUendste en grvaarlgkxte microhen bleken te zgn De geleerde trekt hiernit de aanbeve lenswaardige conelu ie dat men zich zoo dik wijls mogelijk en vooral voor iederen maaltijd de handen moet waS cben Men zou ook de gefolgtrekfiing kunnen maken dat de microben niet zoo gevaarlgk zgn als men wel een beweert daar wjj toch van bare alom egenwoordigheid geen directe oadeetige gerolgen onderginden Te Amsterdam worden pogingen aangewend om een Anti Reens vereeniging op te richten dat il eena vereeniging van buisr igenaren die ageeren zullen tegen het optreden van Reene c s die de arniu vaak onwillige lui helpen hub hoishuur sehuldig te btgreu en van de betaling van belasting rg te komen Het plan moet uitgaan van den heer L N Dayo zaakwaarnemer die in een blad Eigendomsrecht iü doet der te vormen vereeniging Bader niteeus et Op 12000 millioen ia de gemiddelde oplaag van alle conranten iu één jaar geschat gewor den Om rich biervan eene oorstelling ie kunnen maken deelen wg mede dat deze bladen een oppervlakte van 26 000 KM beslaan dos j keer zoo groot alt t koninkrgk Saksen t Gewicht van t bedrukte papier wordt op 781 250 ton a 20 centenaars geschat Vervanijt men t getal exemplaren door seconden dan zou men een tgdruimte van 333 jaar verkrggen Werd t papier loodrecht opg sa ield dau zon t een zuil van 800 KM h ogt vormen fleift een lezer gemiddeld dagejijke 8lecht § vgt minoten noodig om zgn gf en maagcourant te doorbladeren wat dus vee te leng is berekend dan zou men dagelgks meer dan 100 jaren noodig hebben om zich van t nieuws op de hoogte te atellsu De 1 zestienden van deze maand lieten eenige lieden van een herberg io een der straten an Berlgn 5 kleine ballons opgaan roet briefjes er aan verbonden waarop verzoeht werd van het vinden van een dergelgk ballonnetje melding te willen maken Dit gebeurde s avonds om kwart voor elf Tot niet geringe verras ing bleek nit een brief dien men van iemand nit Komorn in Hongarge ontving dat een der balloos in den oamiddog van den 17en Febr te balftwee sur in Poesta in Hongerijen wat neergekomen Zoo heeft dns de ballon voor een reti van Berlgn naar de Toesta minder dan 15 nar noodig gehad Van de andere vier ballons boorde men niets meer Buitenlagdsch uvtrzicbt De Belgische Monitear bevat de koninkIghe besluiten weario ontitag wordt verleend aan den beer De Borlet ale minister van bnitenlandsebe taken de beer De Faverau is benoemd tot mÏDiitvr tbd baiienlandscbe Baken De heer De Burlet il beooemd tot miniiter van Staat De mini ter van fioaneieu de beer Desmet de Naejt r in benoemd tot president van de ministerraad De beer Dd Burjet oud miniiter preaident is benoem trtt gezant en gevolmachtigd miniateir ie Lissabon De Favereau ii sedert 1884 afgevaardigde vin het arroodiaaement Ma che in Luxemburg Hg il veertig jaar oud heeft zich voornameIgü beziggehouden met landbouwvraagstnkkeni heefb meegewerkt aan het ontwerpen van de wet op bet verteenen van academi che graden beeft met Beliaputte bet oori tel tot wijziging an artis l 58 au de groudwet onderteekend en is in 1894 met 8511 stemmen tegen 6471 op zgn liberalen tegenstander h rkozeu als lid van de Kamer De gematigden in de Pr B cbe Kamer hebbeu de overwinning behaald die zg zich voorstelden Het is opmerkelgk dat dtt is gesobied otscboon in vela bladen op bun voornemen de aandacht wai gevestigd Doch hlgkbaar i het aantal tegenstanders van de inkomslenbelaüting nog grooter dun bet radirale ministerie ver wachtte Hoe het ook z j de begrootiugxcooimisaie is thaua camengesteld uit leden die voor het meereudeel tegen een inkomütenhdanting Zgn Van de 33 leden zgu er 29 verk aarde tegenstanders van bet door den heer Doumei ingediende ontwerp De wgre waarop de verkiezing der b grootiag commixsie plaats heeft geeft aanleiding tot de berekening dat in de Kamer minstvns een meerderheid van 90 stenimtn tegen de inkométenb U ting zal te vinden ziJn De kan4 is idna zeer trroot dat bet ontwerp au den minister van finai ciën wordt verworpen En daar de inkoiu t nbplft8ting een punt an het programma der gwhee e rotjeejing uitHjaakt het attreden van bet kabinetbour bourgeois thans nog slechti een quaestie vau tgd Da TBrwerping der bel fltingv ior te len moethet aftreden van liet uiiniaterie ten gevolgehubbeo nultan be ft Lird Sali bnry voorntellen gedaan om te komen tot ontruiming van Egypte de ultan hei ft zulke voontellen met gedaan de snltiii heeft de vooritullen niet in den aangegeven vorm gedaan de sultan beeft iu t geheel geen voorstel an uedsau en zoo loopt tnen rond in een kringetje Het ene bind oprei kt teilen wat het andere als waarheid verkoudiut en omgekeerd tonder dat iemand durft te beweren Ie waarheid te hebben gezegtl De Timesc is h reedi gezegd is bet eerst met het geruchtmakend bericht gekomen dat door de Daily News onmiddellgk in twgfel werd getrokken l oofdzakeljjk nit overwe ing dat de Sultno nnoit ongunstiger oogeublik had kunnen kiezen Uit Rome kwam bericht dat de BVannche gezant te Kon tantinopel ich naar Cairo beeft begeven ou ier voorweod el w ziekelgke vrouw te willen bezoeken durh feitetgk om daur de uoodige onderhandetingen te voeren ËD op bet ellde nogenblik vertelde bgv de Eclair c Het feil dat d heer Cambon Fransch gezant te Konstautinopel naar Caïio IS gesiaitn ia de beste tegenspraak voor de mededeeling der Ëngeltcbe pers dat de Sultan een herop op Engeland beeft gedaan tot ontruiming van Euypte De heer Cambon zou zgn post niet verlaten op het oogeublik dut een onderwerp vun zooveel belang voor Frankrgk in b hand liut ki mt Het ifi derhalve moeilgk uit al deze berichteu het jui tte te putten Mi sc ien is het bjricht slectta een proelb jletje geweest en huhbeu beUuiibebb nde partijen eens willen hooren wat er zoo worden geiegd indien de rfultan inderdaad eens deed hetgeen de Timesf bem nu reeds toeschrgft Voo die meeui bestaat eenige grond nu èn de Tnrksche gezant te Londen èn Lord Salisbury verklaren van de zaak niets af te reteu Onder het opschrift De komende Reaetiec ehrjjlt de Trausvaalacbe Vo k8Btem van 29 Jan het vol eudu Het bIgkt meer en m er dat de heer Dr Jameson ef n groleu dienst baweten beeft aao de Z A R puhIiek met r gn verraderlijken lo val tan vier weken ueleden Want hü het ft de nationale veerkracht van bet TransvaaUche volk op een arde proef gesteld en de gelegenbicid geF honken om zich schitterend te openbaren in al haar j inge deugdelgkheid Hg beeft door zijn tastbare rooverspnlitiek het bhied van alle Afrikaners doen koken ook daar waar bet bezig was langzaam te bevriezen Hy beeft one de kans gegeven om het inge wikkelde uitlaodenc lichaam te ontleden en ons in staat gesteld de giftige bestauddeeleu er in te herkennen De schok dien Dr Jameson aan Zuid Afrika heeft toagebrarht is zeer zeker row geweest maar belooft een weldadige uitwerking Ook in Europa zal die uitwerking zieh doen gevoelen een groote reactie tegen bet tot dusver onbetwiste politieke monopolie van Groot Bnttannië io Zuid Atrikaanscbe zaken is aan bet ontwaken Er is voor minitens veertig millioen ponden aan Franech kapitaal belegd in Tranivaatscbe ondernemingen er sijn groote Daitsehe handeli ta flnaiioieale belangen toevartroawd aao deZ A RepiblieV Nederlandsebe B diiiscba AmirikaanKohe en andere maatHchappiJan hebben een werkkring hier te lande g voudeo At die belangen zjin in geraar gebra bt door Briticbe amateurpolitici SU door Brit tchft speculanten die gehoopt hadden om de Tranavaa sche toestanden naar bun hand te zetten Ëngi lscba bestuurders van door Frau ob of Duitaeh kapitaal gH teunda goudmjjnen hebbeu revolntie gespeeld ten pleizii re vab Kaap ladsche of Londensohe draadtrekker Engelache vertegenwoordigera van uiet Engeltcbe belangen hebben zich een rol aiint ematitid waarop sjj niet het recbt hadden en waartoe zg zeker niet door hun principalen gatnachngd waren Met het onlangs gebeurde vnor oog n zullen de kapitalisten vau het £ urope sche astaUcd voor soo er ze bclangeu hebben bier telande zich buiten twgtel haasten om aan dekeeren Lionel Phillips eo consorten hu mandaat te ontnemen nu gebleken is dat zgdaarvan een totaal verkeerd gebruik bebbengwraaakt een gebruik dat gienszio overeenstemt met de nun toegewezen znivsr technische profesaie van goiid ngn bHitunrdern De vestiging an Dui scbe en Fran che bankinttellingen te Johannesburg io een eerste schrede in de richting ee ler bevrgdiitg van het nietEngeUche kapitaal uit deknellendeen gava irlijke voogdji onzer Britscb gaziude vrienden dio in plaats van dn hi langen hunner aaodeelhoudeia te betrachten zich wijdden aan luiperiali tischn nainenzwuringen en private peoilat e die gebaseerd waren op den t jdelyken acbtermtLmug der nao bun zorgen toevertrouwde maatscbapfigen üeurs van Aiiislonlari Vorkri slolkrs SVl 10 V 101 77V 76 S4V 8tV 8 11 n u 68 S7 S 8V we 50 79 1 Vi 81 88 88 Ut viV 941 i 7 VS 60 m 680 ilH 67V 100 810 U6V 66 B i 101 100 141 70 v 114 961 19 1 I6tl i m u 4 4 Vll 617 16 l 82Vs 99 78 118 101 191 108 losV U8 U6 18 uVi 10 v 6 64 lOJi l l 18 V U 109 88 108 lOS S6 68 58 1 U 816 800 108V 108 1081 1041 1801 isïvl 160 SS 1 4 86 FEBRUARI NsDEBLiND Cen NbiI W a l a dito dito dito 3 dito dito dito S HoNOAB Obl GouilI 881 88 4 1TA L1E uachnJMng IH 3 81 6 OosTKNS Obl in pitpiK 86S dito in zilver Iküh 5 PoaTüoii O jIiiï met coupon dito tifkut 3 iusLiND 01 1 Binaeiil l8 t 4 dito ucoiiB lSr 0 4 dttobij Kolhs 1889 4 dito hij Kope lS8tf y0 4 dito in Koud loon 1 88 dito dito dito 1884 Svi NJZ Porpot fiohuld U81 4 ToaKBiJ Jepr Conv leen 1890 4 iiïP l eiiinK erie 1 Gen leanion eerie U ZijioApk TlBp V obl S n 5 Mbïico Obl Buit Sch IStfl 8 Venkzüela Obl 4 onliHp 1881 AusTKSU M ObHtrntiou ïHtS 8 RoTTZaiiAM Sted loon 1894 3 N B N Afr iiandelsv aand Arendsb Tnb My Certificaten Diiii MaatBcliappij dito Aridi Hypotlieekb pandbr 4 C lt Mij der Vorstonl aand Gr Ilypotheakb paudbr 3V Saderlandanhe bank aand N ed IfandolmaH h dito N W it Pao Hyp b pandbr 6 Rott liypotUeukb pandbr 3 Ütr Hypotheokb dito S OosTRKa Oost HouR bank aand RusL Hypotheekbank pandb A A ifEBiKA Rquit hypoth piiodb l Maxw L O Pr Lien cert 6 ïD Hoil IJ Spoorw Mij aand Mij tut Kspl V Si Spw sand Ned Ind SpoorwoKm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito inVi ditü 6 lTALlz apoorwl 1887 f9 A Kobl 8 Zuid ltal Spffmij A U obl 3 PoLBN Warsehnu Weenon H rid 4 llosL ir Ems 9p My obl 4 i BaltiBohe dito aand Faitowa dito aand 6 Iwan Dombr dito aand ICurskCh AzowSp kap obl 4 dito dito ohlip 4 AuKBiKA Ceut Pne Sp Mij obl t Chic fc North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Riu Gr Spm oert v a Illinois Geatral obl in goud 4 Louisv St NaiikvUl üerl v aand Mexico N Spw Mij leh p o 6 MisB Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario k WuBt aand dito Fonns Ohio oblig R Oregon Calif Ie bvp in oud 5 St Paul Minn h Mauit obl 7 Un Pao Hoofdlijn obliR 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 ÜAM 01 Can South Cert T aand 7cN C Rallw k Nav Ie h d o O Amsterd Omaibus Mij aand Rotterd Tramweif Maats asnd Nkd Stad Amsterdam aand S Stad Roitordam aand S ÜELOli Stad AntworppnlN87 8 i Sud Brussel 1886 S HoNa Tbeisk Regultt GeBellsch 4 OosTENR Staatsleening I860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Sfanjc Sud Madrid 3 IHRS Nan Vpf H Hvp Spohl eert Tarwe Zoeuvsoha 6 60 A 6 00 Mindere dito ƒ 6JS ik 6 0 Afwykende f 50 a 6 Poldor 6 60 a 6 85 Rogge Zeeuwsohfl 4 10 4 40 Polder f 3 80 a 4 10 Buitenlandwhe per 70 k ƒ 4 a 4 30 Gerat Winter 3 B0 a 4 Zomer 8 0 a 8 75 ClievslUar ƒ 4 50 5 85 Haver por heet 2 10 a 3 per lOO kilo B 40 6 HenoepBaad Inlandsofa 7 ƒ l it Buitenlandflche 6 50 i f B 7h KanariaEaad 7 85 a 8 86 Koolzaad 6 i 7 25 Erwlen Kookerwton ƒ 9 ik ƒ 9 B0 Niet kokende f h ƒ Buitenlandsohe voererwten per 80 Kilt 4 75 a ƒ 5 Boonen Bruire boonen 11 a ƒ 11 60 Witte boonen A Dnivenboonon 6 70 ii 5 90 PaardonbooDon 4 75 ii 5 Maï per 100 KiloBontfl Amevikaaii3ohe 4 85 ü 4 6 L Cioquantine fi 75 a ƒ 7 Foxaninu ƒ 6 85 u ƒ 5 80 Veehahkt Melkvee weinif aanvoer handel en pry axy inatijr Veito varkens red aanvoer handul vrij wel 18 a U ot per lialf KG Biggen voor Kogeland v tjOi t nanvoer handel vry wel l4 g a H i et per half KO Magere hiti on red aanvoer handel vIuk ƒ 0 45 f ƒ 0 75 per week Vette Bohapou woini aanvoer Imndel vau geen boteekeoia ƒ ü ƒ Nuohtcro knUon goede aao ter linndd minder 4 a ƒ 7 Fokkalvorcn 8 ü ƒ 18 Aanttevoerd 1 0 partijen kans tiandel vlug lo qual ƒ 86 ii ƒ 2e qual 88 84 Zwaardere NoordUol laiidsolio ƒ 26Vj u ƒ Bnter goede aanvoer handel afloopend Joeboter 1 30 Ü l 40 WeibolcT ƒ l iO ü 1 20 p Kilo ii uvvii ijii m k van OS Az March Tailleur Klo=wn K 73 DOUDA VEE Ë PAAIiDENMAÜkT te OOVDA BOBGEMEESTEU bd WETHOUDERS o Gnoda luiiktju bi kand dnt aldaar op Vrydag 27 M i lrt H D 6110 VRIJE PAABDENMARKT £ nl tfehomlen wuideii en dat nan die Markt en ean de gewone Veentnrkten op 2 9 16 23 en 30 April en 7 M t n s van Wff e de Aldeeüiift GOUDA der Hollandsche Maatschappij van Landh uir eene rerlütint vsh pry en wordt verbonden vretks ui plaats hebben na de Markt van 7 Mei ledtr eif enuar xnl voor elk stuk Rundvee niet jontfrr dan én jaar dat op hovenffenoemde M irki taffen alsmede vuor elk Peaid dat op 27 Mxart s ter Markt ten verkoop wordt aant e oerd trati een LOT ontvangen Goudft den 25 f e m ri 1896 Uurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER WS SÊSSSSSBS BSSSSSS SSSSSSSSSSBSBSSOk Uurgerlfjken Stand RtiOREN 23 Febr Sa omnu Cornelis ouders W van Loon en A en Buart n 25 Anthon Adrianus o der J Oo terwjjk en W Scboond rwoprd Gerdiua Caibarina ouders H F Rakker en W M van der Zanden M rgritba Martina ouders M Mallon en M M Riebeeu Hendrik Helena Wil belmiiia o id rs J Ë U Ëhbul en M de Ruiter Oerardn Cornelis ou lt rs W Verleun eo A ltoen Maria Jobanoaf ouders J van Tok en E K pp ns OVERLEDEN 26 Febr J M Ve taeik 2 m J H graenbeijf 2 m 27 M J Janflen 33 j J H van der Want 64 j fieeuwlfk GEBOREN Coruelis ouders M v d Wolf en T Dr i Ab VKRTENTIJb M Door A J f E IT tt Gouda i aan H M de KONINGIN REGENTES het verzoek gedaan om by zijn gpalachtsnaam te mogen voegen den naam ZOET tsn einde in het vervolg den geslachtsnaam te dragen van tVBlXZOKTt Oouda 27 Febroari 1890 CojfDae fin Bols f X 0 4aLlln D ooaiVAa nu boii vul d CMm Aaonym wordt g l vwd la ▼ d b iaMid fl Mh B UI t Lltw Inboud vooni n Tim h t n vul Dr P r yAR RAUL SOOS Piosffi jch k r 1 SO DlUvlUnd TnkrDgbur ki P H J v WANKUM Srraa Wed P J MÊLEERT Ooithavea U4 Qtuda