Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1896

Zaterdag 29 Febiiiaii J896 No 0003 Mste Jaargang fiOüMüE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg avs dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingran Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEW A DVERTENTIEN worden g eplaatst vau 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteutiën tot 1 uur des midd Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merlnlér Parijs Prengruber Uujardm Biiumetz Piirijs BOUChOt Parijs li liaih Dr Schorlng Km iez Raih Dr Cyurkoweoh ky W inenlOpperatafarls Dr JeOhl VVo nonlOpperstafaria Dr SohiOSi B S i ICIafarlB Dr DarseS Pa óa Ulief arts DrPrestier Aken Dlitrielaarts Dr GrOSSmauli Joliliiiireii n U Distnolsarls Dr Busbach Zirk KranknriB Dr Stemsreber Ubareiitnn Consul Dr v Asohenbaoh Corfu Dr mcd COrraZZa Veii lie ArgoviUe Pargi Lavabre Panjs Wille Taufkirchon u CabiliOt Areaelion JPortaet Lomao Guilloneau Bor deaui a LabatUt Bordeam Bougavel Ja ïof rièro L Hirsohfeld Weenon Lieber Innsbmck Hammer l lauen Weiner Ween n AUSt Hroclon Matusohlechner BjpxQ POSTZEGELS Oode postzegelalbams te koop gevraagd Franco aanbiedingen ouder letter A by den oitgeïer dezer Courant I JU s Mode Artlkeleii m Gariieeiiiigeii op elk gehied HAUTES NOIJVKAUTÉ S FOURNITUREN voor NAAISTISKS bd KLBEUMAKKllS bekend goedkoop en nolide UUIHK OKTEERI U W COItSETS Ti GLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN Hokken niouien l rlcotê Keuken en Fanlasie Séorlpn enz enz WISBRUN LIFFHANN A llerwege bekroond metKereDiplooia a Goudenen Zilveren Medailles benerens tereDipIpma Gouden Medaille en Or tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven Uorsl llonig E lracl iMELIANTIlE UIT UÏ Uaoliioale Fabriek DË UüNIGBLOËMc VAN II vail Schailt Co gevestigd te ë Grnrenhiif e Ue Q middel ii ot kan worden uitffevonden welke de Metianthe overtreft bet is ON il iCUliV EPELIJ li het beste middel ter wereld hetgeen de vele ei Terscbilleudü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest O iViU ƒ ƒ L ƒ J K de strengüte hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MKLIANTHt doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MhLlAiNTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en geneztude eigenschappen op prgs worden gesteld De MëLIANTHë ii verpakt in flacouu van 40 cta 70 etsten 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van odb Han delsmerk gedeponeerd a d liechtbank Ie Gravenhaffe MT Verkrijgbaar bij F H A WOLFK Drogist Markt iouda E H ViN MILD Veerstal ü 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELAND Soa iop B T WIJK Oudtmi r Ufnf IS lie bwt iiwruviiig teguii I na Rheumatiek Lendönpynon 1 üi AnkerPain Expeller I aan te wenden tegoti S Anker Paln Expeller yf £ moet du itsadi in ieder huiagui iit d wj ri Anker Pain Expeller Prys 50 oeat 75 wnt au ƒ 25 de Uw Voorliauiien in da maeBte Apotheken en hyP Ad Rj hter 4 Co t Rottenliiin r n WlNKEL C PELDOCRN KONINKUJM ST l MVi RVi RU ri C iir tiis iir WA sriii BU Agentuur by de Firma W d BOS MAU ie Gouda Qouda Uriik ran A B iNliiu It üoos Te Gouda bfl A WOLFF MaiU A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt AIIÏERSPOORT A UËR3F00RTSCHE MA CHINALE ini nmniiiurrm nnilM lh UIWUlll Sloom Auloinalische Walsen Weelfabriok Krentenbolleties nu 2 m 1 cent n uiU kwahtpii Pline Krentetibroodies inn aVi cent m 1 Hjnsto arouilstoit n Alle krenten en rozijnen omlcriim ül worden machinaal gewassohen gedroogd en uligezocbt a go lm geheel gezuiverd van steenen ateelijes aarde m Bnit ro meer of minrlci schadelijke bestanddeelen MeikkadetjeS van 2 tn l cent vu de bes o grondstoffen verviuirdlgd en alli en uiel on if feroomdo ïUlvi re b Sle melk vermengd Waterkadetjes vim 2 cent zeer smakelijk door de jijnc infïredientea Weenerbroodjes v n 2 i cent verkrij imar sis Halvemaantjes Tuicpen Profeeljea euGalletjeS wonlen va de fijnste Kongaa sche tarwebloemen in exprea j I er voor initerieLte ovens vervaardigd DuitSche broodjea van aVa cent zeer fijn van smaak door afeeiaal meel Geraspte broodjes v n 2 j cent luj oniier sesellikt bij hiiers enz Pijne Ouitsche Kadetjes van 6 voor 10 cent worden om do tijoo kwali telt bijzonder uaubevoldll Frlma Honing Ontbijtkoek 30 oeot alléén exarandeerd echt wanneer in 1 1 eeue vcrzejïeide aehtograplii erde kartonnen verpakking gemerkt met de fabriekstitels a W U MHUR81N0 Araeratoort De Dépö hoi ders zijn kenbaar aan dépöiborden en wagens met de t briekstitels en W H MEDRSING Amersfoort als opschrift Voor ötjUDA oen DÉPQTHOUDER GEVRAAGD togen flinke I provisie en franco vrachten der volle en ledige kisleli BOEK EU STEENDEÏÏEWEEK lm groote eertehetdenheM Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting KjilhiTiiier s Rrieipp Malzkofiie gezondste en beste kofiEiebijvoegsel Aan Z imwlijders en Zcnuuzwaklien Thans is do 25 opl iiie versoheiien van het boek De Ze uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming ea genezing Het doel va i dit werkje is keiinifl te verspreiden eintrenl ilen aard der zouuwzwakte hare oorjiak n en gevolgen onderr clit te geven eu genezing te vinden Uet handelt over hrl bekend worden van de Plijrslolegische ontdekking iioe op do eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgestel kan i ew rkt worihn en wel ract een snccis dat soowel een itrnnt a iiital uitstekende artsen als de geiieeakniKÜge pers aanleiding lot discussie geireven h eft Het wonii i hai B aan leder die aan ziekeUJken zenuwtoestand of zoogenaamde zentiwachtiKheid Uldt welke zich kenmerkt do ir lialutne Ie hootdpijn migraine conBestie groote eevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue liohampli ke oiirusT en onaangenaam gevoel venbr aai zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan de gevoliten daar van Inden üomede aan perlammlngen Spraakverlies of moeielUk spreken Stuf heli in de gewrichten en voortdurende plJn in ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door do bekende hnlpmiddclen als ontho idings m koiidwaterkurea iDwrijvingen eleotriseoren galvaniseeren damp modder of zeebadea geene genezing f betering verkiegen einde ijk aan alle personen die vreezen door beroerie overvallen te Wrden en daartoe reden hebben wenens ve aohyiisei u van vooridurendanestgevool beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligheid flikkeren n donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen on voeten Tevens aan allen die tot de bov ngiiHjemde catliegorien van zeniiWlijdlto Sbelioüron zoomedo aan bleek SUOhtige en daardoor lol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der geistolyke b sigbeid voorkomen wdlen dring nd aangeraden zich in het bedt vnn bovengenoemd hoekje te slellen dal franco n kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam H CLEBAN It Co Ileiligeweg 48 Rotterdam F K iim 8ANTKN KOl FF Korte Hoofdsleeg 1 ütreOhtLOBltï li porton Oudegrachl b d Oaardb ug F 22 Frijstrekking 10 Maart 500 000 Maik iU huüriiprga iit hot geluIckiiiEit f eval biedt du m U 8tt grüolo Cïeldrurloting dio duor dft lltiogti Rijteeriiig van H iul iiri goedgukeurl pri iuiiïirlujrfïd r Dij vorird ji li o itiriclitioft van liL t muiiwu pliiü jjataiit aariii dal in dün ItiOp va alcclits weiriifïf na uindL n iu 7 veHotiuKBii van 113 000 ioleii 6B 2üO prijzen badrageudd 10 981 720 Mark ter volledige beslissÏDK zullen komeu danrandor t w kapitale prijzen van eveatueel 600 000 Mark l uitnenieDdhoid ecbter 1 prijB a M 300 100 8 prijaeu a M 20 ü i0 21 prijzenaM 10 000 iöpryzenaM 5 000 106 prijzen Bit 8 000 226prÜEenüM 2 000 SSSprgKenaM 1 000 I326pryzeu aM 400 138050 prijz a M 155 15690 pr aM 300 2 0 160 1 4 100 98 69 43 20 volgecc ptuu vso 1 priji a M 2 10 000 prijs kM 100 000 pryiton M 75 0001 prijs sM 70 0001 prÜs bM 65 0001 prija ÜM 60 000 prijs a M 55 000 pryzen a M 50 00Dl prija aM 40 000 1 6 priJ8trokkmj uii zyii Hthliiaivofiü vastsraleld iitir de Hiiustaindo öcr tu prijstri kkinijduzör f routo door den Huwt gewnnrborjjdrt Oi Ulverluliiift kost 1 Küheol ori lot slichti Mark 6 of 3 E0l Imlf 3 1 75 1 kwart ly u 90 li Kt ii iiuetidiiijt VHii het bodrag in bunkpapÜT f per puBtwisücl Alle commissies worden oniniddtUgk met dü rootatu KOr vnldii lieid uit i evourd en ieder spjier nnlvaiifct van ons ite met Let wapon van dt n Slaat voorzlüue OrigineuEe holQu eelf in haiiduii Bij iedi ro hpatelliuK wordt het vereiaclita ofticidele plan waaruit de verdwdiiiff dor prijzen op do verschtlluiide klassfn ali ook de lietruffüudu iiiloggfldöu te vtraemen is ralis l ij ovoegd Kil zundet wij aan onze Beguiiati ra onimiiifevrhitgd iia elke trekking de oflleieule lijsten De nitbetiiling der prijzen reschiedt steed prompt omler waarburg vhh don Staat eii knn duor dirt cte tofiemliiiii of ook nnar verkie iing dur Bulftiigliebbond n iu alle grootore plaatseii lun Nu lerland bcwerkatelligd wordoii 3db ilebiet 18 steeds door het iieluk beguiie igd eii onder velo andere aanzienlijke prijiun licbbni ij niüerinaii n volgens olKciuolo bewijzen do etrste Hoofdprijzen verkregen en on e üifgnnstigets Ztilf mtbeiaald o a Mark 360 000 100 000 8 000 6 1 000 40 000 enz Ili t is te voorzien dat by deze op den hL clU8ten stroudslag govestigdo ouderneming van nlle kanten op ei ue zeer werkzame deelneming be iaiild kan orden gerekend en verzoeken derhalve om alle commi9 ies te kunnrn uitvoeren du bestelliiigiu zoo spoedig mogelijk lil elk geval voor dt ii 9 MAAKT e k to door to komen KALFMANN 8IMOJV illiiikiors en ieldwisselaars lu HAMBUKG I S Iliermedo daukcn wij voor hel vertiouivui ons tot hiertoe geschonkei en daar wij bij hit begin der wiluho lerloting ter drolnemiug iiiïiteircn zuUeu wy ook voor het vervolg hemofcid zijn door een stipte en neelo bodieniiiir de tovredenhLid Tan ome fji ürde Bei t i2t r8 to verwerfoii J Lijders aan Dauw of Haarworm rooge vochtige Schubbendauvrworm en het met deze kwaal gepa rd gaande zoo oudragal k lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bij hen die door niemand genezen konden worden door f r Uebra a VleeMentoA Onschntlelijk Qebruik rUwendifj Prijs zes gulden Ned Ct tegen voot uitbetaling per postwisset ook postzegela waarop toezending volgt vry van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij d St Marien Drogerie J i J DuitMh and J F Cl IJPERS Wpsteinde 37 Den Haag P IAi 0 S SteiiiiBii Verhuren llepareeren Buiteulaodeche P I A N O a uit de eerste Isbrieken in rttinie keuze AmerikaaDsehe H A R M 0N I U M S door directe importl tie te en Z U E H Li A Cl E priiMn 1 D r u 11 e u TUI bespeelde Piimu a KL£1WE0 Agent voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 28 Februari 1896 In de zitting van den gemeAnleraad die dnor 15 leden ward bygcwoond atwezia wsr U da biferen van Goor en Herman werd benoemd tot plaatsvervangend lid der Committsie vnn aanslag bedoeld b j de wet van 2 October 189B tot heffing erner belasting op bedryis n andere inkomsten de heer H W M Steevenf na tw ede temming met 8i Voorts werd aaagfnomen de oorstellen tot wgiiging dar begrooting van het hraelit sch Arnibabtuur tot iofkenning eenrr gratificatie aan P vnn Ükkeren tot reorganisatie der Burgeravondlohojl Id 8Ufl volgend nummer zullen wü een meer uitvoeriger verilag geven In den afgeloopea nacbt i door de politie nihier aangehoiideii du iiiiuderjarige meid C M uit Bodegraven die uit het oudcrljjk bu i was weggtto pao Zy is onder geleide naar haar oudrri terug gebracht De bü het 4 rag infanterie benoemd kapiiWD M J vnn Hiile i bratemd loor het oa bataljon au dat korpt alhier Giiteren avond had de 19 arige Bmidftknecht C Natiijl te R eawyk de onvoorzichtigheid iemand aan bet si hrikkeo Ie maken met een pistool af ta schieten hetwelk echter weigerde het ging eenige oogenblikken later af eu trof zga rechterhand waardoor de pink met een tuk van zyu hand werd weg geuoinan Onder hevige pyn werd hjj onmiddellgk verbonden door den Meermalen is gtmoemd parsoon door zijn bftas gewaarschuwd In 1895 verzonden de verschillende kweekers te Boskoop rnim BOÖ waggon ladingen boomen en planten ongerekend bet stukgoed dat met de verschillende booten werd vervoerd Van October tot einde December deed de maatsiibappji Carsj ns tweemaal per week eene extra reis voor het vervoer van kisten met plaoteo naar Rotterdam voorde Amarikaansche booten Hat aantal boomkweekeryon die jaarlyka in getal toenemen bes aat etoe opperThikta Tan 4ü0 11 A die men per H Akan rakenan op f 7000 £ r zyn thani niat FElJiLLETOX Robert is met de omnibus gegaan mijnheer om Let terug te brengen atitwuorddo Jonea die niet begreep wst sgn meester die altijd zoo gelijkmatig van humeur was in zulk een boozen luim had gebracht Ds heer Lester bevond aioh werkelijk in ds groot sle verlügonbeid Het w geen alledaagsob geval om in een huishoudeo onverwacht sen bruid te huil te brengen de noodiga toebereid iele u tot haar ontvangst dienden toch gemaakt te worden Hij was eenigzina bosohroomd van aard en hij zag er tegen op om met de saak voor den dag te komen hij was aiterat onbadreven in huishoudelijke inken en by soQ alles vael liever asn juffrouw Bordillion hebben overgelaten dsn zalf de ordera aan zijne nieuwagierige praalzieke dieasiboden te moeten ge ea En het grooiste beswaar wu dat hij sich rerpliflbl achtte otn Toorsf aan jnfFrouw Bordillion kennii van de zaak te geven Daar allea soo op stel an sprong moest gaaehleden zou het haar toch roedi genoeg veT alIeo en bij varwschtte dat zij niet zeer iagenomen met fa t nieuwe sou lyo Zult gij luoah gebruiken mijnheer Zand Tifia bier seide de beer Laater londer op da vraag van Joaes te antwoorden HÜK t i c minder dan 242 zellataudige k werkers waarvan er 47 handel dryven op bal buitenland Het werk der Pomologiache Vereeniging breidt zich meer en meer nit Zij heelt oniai j8 afdeelinseu gevormd voor plantenkeunog en handelsbelangen De laat tiïenoerade nfd wendt pogingen aan om eene Kamer van Koüphindel te verkrygen Door eene Amaterdsmsche firma is concessie asugevraagd Boskoop telefoniHch te verbinden andere firma s dinneu naar eeue concessie voor electrische verlichting terwijl alle pogingen in het werk worden yesteld om een epoorweg5tHtion te verkrygen in verbinding met üoudii CU Alphen Hosknoj en zyu kwi ekcra kunnen tevredea zyu De Schoonhoteutche koopman die wagens poging tot omkonping bij on rerkieziog door de rechtbank te Rotterdam vau alle recbtsvervol ing werd outslageu is door bet Haagsche gert cbtshof tot 14 daijeu gevangt nisstraf veroordeeld o a op ijrond dat het roornemon van bekl tot umkooping door een begin van uilvoering i geopenbaard doch slechts door eene omstandighfid an tyn wil onafhankelijk de onomkoopbnarbeid van den kiesar niet U voltooid Voor het gereobtshof te s Gravenhage stond gvsteran tererbt een ingezetene uit Schoonhoven di door de reebtbank te Rotterdam tot 8 dagen gevangenisstraf is v roorde ld W gen ra depliohigheid aan het opze tehjk en wederrecbtelyk beschadigen van een werk dienende tot waterkeering en ten algemeenpn nutte gebezigd wordende door opit ttelgk middelen tot bet plegen daarvan verschaffen De niau had aan eou paar m deingezetenen een duiker of koker gegeven walke door dezen gelegd wpid in een weg langs den Grooten Singel te Schoonhoven zoodat bet water uit dien Singel kon worden jjevoerd in en lootje gelegen io het waterschap Willige Langerak Reeds iroeger had door het leggen van z o danigcn door bekl en appellant de vergunning van het gemeentHbestuur gevraagd doch niet verkregfH Appellant erkende het heen ten las e gelegde feit Op verzoek van v ijn randsmsn werd als getuide en deskundige geboord de vourxitter van bovengenoemd aterschap die o a te kennen gaf dat door het loggen van den duiker geen clude uan dien weg is toegebracht Bekl ti ntndsmun mr J Liuborg te sGrflfenha o meende in deze zaak onder ahofs aandacht te moeten brengen dat io faooger zelden lunch Tifle kwam binueo met haar wit voorschoot voor en terwijl zij op da orden ven haar meester wachtte streek xg hare handen onophoudelijk over elkaCir Zij wachtte maar de heer L itor gaf geeu geluid Hij bedacht zich wat hij zou zeggen en zwijgen Hebt gij iels noodig uiijnhtiDrT De heer Lester dood zijti verhaal m tiodekte termen hij Slipte de saak aan en stelde du mogelijkheid Tan Jzeker geval Do meeste dienstboden zouden lijne raadsel ach tige taal niet begrepen bebhen maar Tiilo ras buitongawoon ge at tlr moetten in geval van nood kamers in onla siju do kamers van dea heer Leiter alios zou onmiddelijk iii gereedheid gebracht worden MoeitBü dr meubfU wed r xoo geplaatst wordon als bij het leven van de zalige mevrouw Lester F Moesten do rose syden draperien weder om de toilettafel gemaakt warden De beer Lester maakte eane afwijzende beweging met zijne hand Hy wilde uiot ovor bijzonderheden waarvan hij geer verstand had gerasdpUegd worden Nu juffrouw Bordillion afwezig aa moest Title alles op zich nemen en met haar eigen oordcel te rade gsan Zeer goed antwoordde Tillt Moet het middagmaal bereid worden Hierop kon de heer Lester geen antwoord geven Hy dacht het wel hy zou dit later als hij eenigszini kon mi t het bepaalde uur aan Title laten weten Kn haar werd verzocht om te swygon on niet met Je dienstboden te babbelen Daarna giog by in zyne kamera rondzien eo ruimde een en ander op dat daar verspreid lag Er lagoD op de tafel ia syue xoogsnaamde kleedkamer b roep niet bestaat wut iu cas ntie geldt dat wanneer eene uitspraak van den lageren rechter I wordt vernietigd dit ook geichiedt ten aanzien I T D niet iu beroep geko nen mede beklaagden Ia deze nu was pleiter overtuigd dat het Hof i de beslissing der reebtbank zou vernietigen I D veroordeelden wegen het hoofdfeit in de e I waren niet in honger beroep jjekomeu en hadI dap zell 4 hun straf reeds ondergaan I Voorts betoogde plfitar dat hier geen sprake j i van o n wa erkeerond werk en dat de b I citadiging niet bewpzen is vooral niet het I opzet om te beiclia iigen waar men alleen baI oogde fiisch water te verkrygen ia een klein I sloitje I Aiivneaat genoraal jhr mr Van Paiihuys I beschouwde en weg wel degelyk als een waI tericeerend werk en vroeg bevestiging vnn bet pit praak 12 Maart I De hoer A J Labbertou bdaft zyn I netnen te kennen g geven oin tegen 1 Anga I iijn ontïlng aan te vragen als direeteur der I rijks normimtlesoen te Elsbout L eiueente Nieuw I iekkerlaud en tevens als hoofd dr Ie I opvubare school te Alblai erdam I Da stantsit cretaris van Transvaal dr Le di I wordt morgen te Qravenhage verwacht ia I b t Hotel Paolezt alwaar by ZaterdaRocbtend j a p tQSsehen 10 en 11 uren zal outvangeo I len die ham wenicbeo te spreken I Naar wy vernemen heeft kapitein Seret penj sioeu gevraagd op grond van ontfeachiktheid j voor don dienst wegens UcbHamsgobreken De beer P W J te Amsterdam beeft aan de commissie aldaar een som van f 5000 ter band gesteld tot leniging van den nood te Johannesliarg Men meldt uit Harlinuen Het is opmerkelylr dat in de laatste jaren de adspirauteu voor plaalsing by de Rijk uormaalleisen schier overal ten rainnte in de oleden mee tat van bet vrouweiyk geslacht zijn Toen tn 1894 de inr cbting te Alkmaar werd opgehoïen was er nog maar één muiineliike kweekehng tegenover alle vrouweJijko Als het zoo voortgaat al men binnen twee jaar een veel te groot geifti meisjes metonderwyzpres foakte hebben gelylc tioj jaar geleden hst gLval wus uiot de houders van onderwyzersakte die te lergeeta om plaatsing Troegen die in de laaiste jaren tot rookkamer gediend had eenige papieren brieven eu snilere znknn hg zag ze na eu verscheurde er texw n terwijl hg andere wegsloot El nas rooklucht iu de knmer eu hg zetto da twee venstsrs on lo deur zoo wijd mogelgk tegen elkander open Daarna spoedde hg lich naar den predikant Hst sloeg drie uii Ug dacht uirt dat hut reedfl zoo laat was en jaaifde als eene stoommauhine voort Van stoommaohinea gesprakon mooteo wg hiermede deeleii dat de vraag bg den heer Lester opkwam toen hij den kant naar hot vor afgelegen stationsgehouw uitzag wanneer men zich toch ook rena in een stntionsgehouw te Danesheld zou kunnen verheugen Maar do toen heetaande autoriiüiteti beschouwden Daueahald daartoe als een to klein en te onheteekenend pinataje Toei de hoor Leater bel huis van den predikant boreikt had en het smalle tuinpad wasopifowandüld wenachte hg dat hg een van die autoriteïlen was Is dominee Jamfe te huis gekomen Hij ia to huis geweest en woder uitgegaan was het antwoord van do meid die bom de deur open daed Is hij te huit gewaoit en woder aitgegaan herbaalde de beer Lester Hg kwam vijf minuten nadat gg hier waart Ie huia itajnheor eu bestelde zijn middagmaal toritond Ik eitö zijn raaallyd gerreil on ik goluof niet dat hg tien minuten aan tafel hadgezttten toen hg weder nitg ng Hebt gij bem mgne boodschap ovargeUraobt vrosg de hoer Leiter Ja mynheer ik hab hem gaztgd dat gy ham Meü meldt uit Haarlem Uoeds sedeit eenigen tyd was ar een be A egiag op touw gezet door de kteermakerst e ellen en ook duor sommige patroons aldaai tegen de confectie De grieven waren dat de bftaling voor het geleverde werk te garing was en dat de kleine en ook de groote patroons schade ouder ronden door het beataan der confectiemagazyoeu Kr warden eenigo vergaderingen gehoadeo om te overieggoti wat er gedaan moest worden en in de vui ige week werd besloten eene vereemuing op ie richten die den stryd tegen d confectie kou aanbinden Gistereunvond is die vereeiiigiug onder den nawm Door eendraobt verbetering gevestigd Deze vereeuiKiog itelt zich ten doet langs wettnlykeD weg het vak adelyk ta verheffen en de zedelyke eo stofifelyke belangen dar vak manneu te behartigen Ali middelen daartoe zal worden getracht het daarheen te leiden dat eo pensioenfonds wordt gesticht voor oaden vau dagen eu gebrekkigen en dat eeue ksü wnrt gevormd waaruit aan wcrkluozen reisgeld wordt verschaft ten einde zich daarheen te begeven waar werk te vindeu is Bepaald werd dat er zal kunnen lyn eene onderafdeettng voor vrouwen die met de Ver eeniijïing kin sameawerkoD Door zich aan to sluiten aan lustervereentEinden zoowel binnen als buitenslaudi die 0 beginselen dezer Vereenigingea xgn toege daan zal men trachten te komao tot ophaffiugder confectie I By overlijden van een lid kan op voorstel lier algemeeue vergadering worduo besloten lat voor da achtergebleven weduwe tm weezen gedurende drie weken moet worden gecontribiieerd p r lid minstens 10 en hoogstens 25 eert Leden voor de confectie werkzaam die onrechtvaardig worden behandeld kunnen ich by het be tunr daarover beklagen Het bestuur zal dan zien wat daaraan te doen is Ëen zekere Wolf bierhiiishoudor die Woensdag door het A instordamsch gerechtshof wegens het verkoopeu van valache sleutels veroordeeld weid tot eene gevangenisstraf van 4 jareu is dien u Oüd uit de gevaugenii aan de Weteringflcbaus te Amsterdam ontsnapt Da gevangeue slaagde er in de yzereu staven van het tralievrnater to verbr ken en liet zich laiii na door midilel vau zyn beddelakeu dat lil in reepen liad gescheurd uit dat venster neder op het duk van het gebouw der kantongerechten vanwaar liy verder zyu wsg wi t te viodoD Het is bekend dat hy dien avond oug voer ovor zaken van groot oanbelang wenachtet te sprekou hg antwoordde dat hij dringende zaken had eu moest uitgaan maar dat hij lou zorgen zoo spoedig mogelijk terug te zgn De heer Lester was zeer teleurgesteld Er behoefde niet veel tussehon beide te komeu of fieule Adelaide kon hem weder nutirnppeu want zg was zoo grillig all de wind de hoer I ester zou het bovendien ala het grootste ongeluk dat hem kon overkomen heachouwd hehben aU hg nu de beker aan igne lip p u was gebracht haar niet nog dienn lfdon dag de aijiio hnd kunnen normen Als hg earit naar igii eigen huis was gegaan ea daarna naur den predikant zou hij jullrouw Bordillion on domino Jamei beiden aangetrültdii hebhen lad hg geweten vraar de eerwftnrdo predikant te inden was dan zo hy hem f Oir iihlikkelijk zgn gaan opzoeken tnsar de gameeate van Danoihsld nas vrij uitgestrekt ea de verschillende ledon woonden zeor verspreid Hg fchraufin haust een briufje mot p tlood aan domlne Tames on begaf zich daarna naar hot kaatacj Daar vernam hy dnt freule Adelaide besig waa om iLcb voor de plechtigheid Ie klaedaa Van dien kant ging dus alles naar wensoh ma r wat sou hy aauvaugen ala die predikant niet by tgda annwrsig was om bet huwelijk in te egenen De heer Les ter lat op doornen Hg soofat Lord Dana op en vroeg hem of hy bg de plechtigheid tegenwoordig witdu zgn Hg kreeg een zeer kalm maar afwgtend antwoord dringende zaken riepen Lord Dane elders De heer Lsittfr begon te gelooven dat de nieuwe pair lich bot overhaalt vertrek van de freule aantrok