Goudsche Courant, zaterdag 29 februari 1896

Kb DselsD van het zannwlevtn oog langen tyd sporen na die wy om een nieuw woord te gebruiken kieUtrftpeD zouden kunnen ocmen h t kielzog dnt lang liohtbasr blyft nadat het ncbip voorby is c Dit werkje kirain in handtn van een Fransclieo geleerde die het zeer gunstig beoordeelde maar die zich niet kon verklaren waarom dr Weigert zulk een rbanviniBtiscbe naam gekozen bad ter herinnering aan de foepten te Kiel Want zeide by dr Weigert wil die verschyasnleu ikielstrepaui noemen parce qu elles sont comparebles au sillage que Iftisient les navirea sur la mer de Kiel Voor d 11e correctlouoele Kamer te Parys is bet proces begonnen tegou d n stoker en den boofdcoudücteur van don trein die in October van bet vorige jaar den gevelmnnr an de gare Montparnasse verbryxelde eu op de place de Rennes terecht kwam De aanklacht luidt tegen den machinist dat de vaart tn snel wiis en dat hy de We tingbouae rem niet gebruikte tegen dnn conducteur dat hy niet remde toen de mocbinist bet naliet D machinist beweert dat de rem kapot was Men heeft in een woning te Schaerbeak by Brussel bet lyk van eene vrouw gevonden rreeselyk verminkt Fluar man bad don vnrigen dng 7 a inboedeltje verkocht omdat by naar Ry Bel ging verhuizen zei by Toen de uitdraanaier kwam om het gued te haten werd de moord ontdekt Man en vrouw varen beiden aan den drank verahiafd De onlangs overleden Weener acteur GabiU Ion maande eens een zyner collega s Ban meitter gobet teu hem tien gulden terug t betalen wetke hy Baumeiater langKeledeo eleeud had Het viah in de entr acte Tan H yse abinnerinneii waarin belde arteura optraden Jh zult rfTie nog vandaag hebben verzekerde Haiimvister In het volgende bedryf kwamen de beide dappere Romeinen op het tooneel en voerden samen een lovpodig gesprek VaHrwetlt bad Baumeister ten alotte uit te roepen JU daaiby drukte by de rechterhand van zyn kameraad In deze hand had Banmeisterde 10 gulden gestopt in nïeia dan kleine papiertjes ter waarde van 10 krouzt r zooais z destyds te Weuoen iu omlo p waren Gablllon die nog een lan e atleen pmnk had te houden wist met yu vuiat vol papiertjfS die ny nergens in zijo zakkelooze RomeinBcbe kleereo kon beruen geeu raad Hy had moeite om zyn laobeq in te houdeu en zwaaide hartstnchleiyk met zyn linkerhand in de lucbt ter yi zyn recblerhaud de ongelukkige papieren omklemde en was blij toen zyn monoloog ten einde was Men meldt uit Grave van 26 Februari Omstreeks drie uren in den nacht van Dinsdag op Woensdag outdekte de ka itelein K aldaar eena brandlocbt in syne voning Toen by een onderzoek instelde vond hy de huisdeur die hy uesluiati wist geopeod terwyl in zyne voofraadkaiiier de kleederen dio hy op eeu dHrjttiervaton bad ligi en brandende waren In den broekzak bevond zich zeventig gulden aan papieren geld By uadar onderzoek bleek nog dat er 30 liter jenever werd vermist Züodat een vermoeden van iuhniak en dief tal ree De brigadier commandant der kon marechaussee aldaar die epoedig ter plaatse aanwezig was maakte van bet geheimzinnige geval proceaverbaal op terwyi hy de halfverbrande kleediog in beslag nam £ r is geen poor van dieven gevonden noch de juiste onr nak van dea brand die weidra wai geblascht In den nacht van Maandag op Dinsdag j l heeft te Gont een hevige brand gewoed Het oudste buis van Gent het Kuornstapelhuis gelcge I nau de quai aux Herbes op korten afstand van het prachtiKe maisoii des Bateliers werd een prooi der vlnmraen Dea nachts om ii mirspiiorwcgverbïndiiigen met GülUA Wliilcrdicnst 1895 1896 Aangevangeo 1 October TUd van iiwnwklu 1 84 9 08 4 10 11 88 lo 10 88 7 M 7 4 8 1 44 HDiM18 1 lO J 10 88 10 48 1114 7 48 8 07 8 11 QODBA DEN BilS Uoula IIU 8 18 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 8 88 8 47 4 48 8 17 7 14 7 49 8 8 84 8 6411 il T M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 87 8 01 10 08 Z ZuK 7 88 8 88 11 18 18 4 8 08 8 18 10 18 lonrK 8 07 08 11 87 1 01 8 80 8 88 10 87 lUgn 8 18 1 18 t m 07 10 48 11 8818 48 1 08 1 87 4 08 4 17 8 88 8 87 7 44 8 81 8 10 88 11 48 0 0 t Dl UTRlOHT 08 11 88 8 48 8T 10 81 11 48 1 80 8 08 fl O U 1 i i M S T ï B B i M 10 01 IO 18 10 11 08 1 1 18 iimij W oi o 1 8 Itept te Nooidorp Laidsahaadam en Bleisw k Xraïsweg u Hekudoqk t 11 nir ID iiJo woDÏDg ia de 8t AnnaliruBt il HWMst er ia dan alle kanR dat h de ge Henh id li efi gehad lieh uóó ver uit de voeten t makeD dat de politie di thani druk tD de weer ia fw luoeite zal hebben bttm te achterhalen Stftten Oenerftal 2e Kahui Zitting vaa Dondwdnu 27 Feb unri Het drbat over de personeels belasting wordi fOortgezet Art 24 bgioDder tarief dienitboden werd aaiigeaomen oa overaeming door den Minister tan ameiidpineotf a ora foor buiflbewaarJort en berwaKmters bet tnrief op f 10 eu voor jagprn op t 18 te bepalen By den grondslag Paarden rerxekerds de Mtuitter pertinent aan den heer 8cbBppl dat geen verandering komt in het thans to getaten gebrnik van een buerenpaard om in dringende gevallen geralten een dokier te halen of derg 10 ke Na ditcuRsie trok de heer Schepel tgu amen dement op rt 29 in om heft nnitormtarier voor paarden p f 25 te stellen en ook is ingetrokken het amendenient Schepel op Brt 30 tot fFifltstellirig TBQ een tiigerfipeciual tarief voor verbnurdera en voor paarden ïn gemengd gebruik Hot amendement Van Borecele om doctoren n veeart en niet lager te laten betalno maar te belavtpn voor paarden in gemengd gebrnik werd iterlc bettreden door de commissie van rapport nrs on door den Miniiter en daarna ingetrokken Uerbnaldeiyk verklanrde de Minister dat de de uitie van gemengd gebruikc voor ptiarden volilrekt niet bedoelt ie raenschen in slechter combiuatie te brengen dan no Het nmendemeiit RN geri c i om te bepalen dut de grondiilag helasting op rüwi leii nader by d wet zal word o ger gHld met d be doeling dat d minister gebi aden it ln tr een alzondertyke wet voor te stellen n de rondslag rywieleo in hot per oneel zal vervallen il door d n miuis ter van Financiën ov©rganomPii Op een vrang van den beer Veeiieutt aan de Regeering gedaan of nu d voortzetting dff schrifte gke geiJachtonwisauling o it de Kieswet ook lal afhangen an de beilisoing orer die rywieUbetaating verklaarde da minister Lioë l namenii de Regeering dat door al of niet aan neming van bet amendement RutKerd de vooitzetting fan bet sehrifteiyk deb it over de Kieswet geen uur zou behoeven te worden vtirtraagd De beer Borgesiut bleef niettemin den vorm VBD bet nieuwti artikel 30bis door den mioitter 09tirn9 lomen afkeuren Het Werd eobter uang non ea met 42 t gen 30 atemmen zuodat de rgwiHlbelusting hetzij als obderdeel van hut perNuneel hetzg alzontleriyk nader zal worden gereKild Daarna kwam aiiu de orde Hoofdstak V Belatingpliohtigheid Op art 34 wotdt het amend Van Alpben om den bestaaudeo toestand te h ndb en verworpen met 47 togen 34 stemra n znodat bet belaitiniijaar zal loopou an 1 Jan tot 31 Dec Men is tbans gevorderd lok art 64 waarop en amend is fan den beer Gerritsen om de reminaie ut te sirekken tot de drie eerste grondslagen Men boopt beden gereed te komen ÏOUftH O to 7 S8 8 40 Moorilruuht tl 7 8 8 47 Niuu urk k t 7 8 g 64 Cnpello 7 4 01 ïnltordtm J 7 88 9 10 ioUiTdUB 8 8 87 G pclle 8 10 8 08 rUuw rk rk 8 1 18 M wrdnMht 8 8 14 JoiidT 8 8 80 limit 8 88 8 87 T I8 8 0 8 11 Uiidtv 6 80 8 84 Waerden 8 6 7 08 8 18 Ulreckl 18 f t t H r irMlMclMi Ooud 8 81 8 87 8 14 Id en verlaten steenkoJenmiio io WestVirtfinia tün vier geraamten ontdekt in de naby pid waarvan een briefje is gevonden in een flesch bewaard Daarop stonden ilecbta enkel regeld die echter een verRckrikkeiyk drama aan het licht hebbeu gebr ic it Het briefie loidde aldus 2 Nov 1863 De mijn is iugefttort en wg syn gavaogeii Geen vater geen Toedsel Acht dagan z jn wy Ik heb Ërving gedood omdat b j mg wildr fermoorden en sluit dit verhaal in een flescb i Gestfund Óo iT een 30 tal euffter colleges beeft do K v K te Tiel thans aan de Tweede Kamer een klacht opgezond n over de treioaansluitingen van de Holl IJs spoor en de Staatsapoor die opzettelyk zoo geregeld zyn dat de Muatschappyen er gelog nheid ia vindtm om elkiiar te raiiltraiteeren terwgl bet publiek er de dupe vnn wordt Het ifl preciei een soort ran krygertje spelen dat de Maat chappyen met elkaar uitvoere i Z io komt te 11 45 nm te Amsterdam da trein van Utrecht an de laatste trein naar Haarlem vertrekt om 11 44 Aldus geene mourelijkbeid voor reizigers in de richtii g Haarlem om van dien laataten trein gebruik te maken te Amsterdam koiut de trein van Haarlom om 10 44 en ie 10 42 is weer Juïat de treiu naar Utrecht vertrokken Wanverhoudingen van dien aard zyn er ia bet Reheel een 80 aan de Tieleche Kamer mewgedeeld Ën de e dringt er dan ook met nadruk op nau diit door een votum van de Kamer de macht tot controle op en wyziginLC van de apoorwegdieui tregelingen door de Rege rin zoodanig worde toegepa k dnt de noodigè veranderingen worden anDgabracht in een toe tand naar w Iks verbetering het geheele Nederlaudacb reizend publiek reikhalzend uitziet en waarup bet met recht mag aanspraak maken f Vier jaren geleden werd te Koningsloo by Bru el een ryke boer die van zgn vrouw gescböi len leefde vermoord gevonden terwyi er sporen van dielslat waren t Gelukte niet den da ler ie vinden en t geval was haast vergeten toen dezer dagen een boerenmeisje uit het dorp aan iemand iu vortrouweu lurndeelde dat een jonuen m t wien zy vrgde den Qioord bad bedreven om ann i éld te komen warirmee zij een huisbomlen zonden kunnen opzetten Het geld dat hy bemaehtigde wat ecnter niet voldotiudB en vau hut huweiyk kwam niets Door rrofging gekweld ging zy nu de waarheid bekennen den naam van deu moordenoar wilde zy al ahts aan den rechter zegj en Dtf justitiR Werd gewaarschuwd en t mei je KOU in verhoor getiomeo worden Op weg naar ie rechtbank werd ze plotseling krankzinnig en men moest haar in een gesticht brengen Ze hj lt uu io bovige mate aan vervolgingswaanzin Niemand der dorpeliniif n weet ziwh te herinneren dat liet m iajtf vier jaren geleden mot iemand verkoering had Tb Beriyn cyn twee personen tot twee jaren levangenisstraf veroordeeld wegens bedriegeiyke toeëigeoing cener nalateuschtip Een allaenwouend heer was overleden en oenigen tgd daarna vervoegde zich b de weduwe by win by kamers bad gehad bau persoon die ziob ah deurwaarder uitgaf bela tt met r gating der nataieoachap De weduwe geloofde dat praatje en stelden den man 37 000 mark io efit clea 1500 tuark atin hypoibeek akte en 170 mark geld in handen Weldra weid ontdekt dat be irog in bet Rpel was en d bedrieger met een edeplichtiga opi espoord Zy hadden alecbts 500 mark zoek gebracht en o a dn coupons over 1896 van de effecten genomen bet overige kun aan de recbthubbenden worden teruggegeven De Duitvcbe eeleerde prof Karl Weigert Rcbrerf onlangs hg geleuenbeid van het vyftrf jarig jubileum van de Frankfurter Aerztlicheu Verein een feefltschrift wiiarin hy eenige mededeelingen deed over de remltateo van den vyftiiijarigen arbeid dier vereeniging Hy zeide daarin o a sprekend over storingen in h l zenuwsteUel die nog merkbaar zyn lang nadat de oorzuak in weggenomen sZooals de kiel van een schip bij het doorploegen der zee nog langen tyd een spoor io het z pwiiter nalaat zoo laten ook de ver li Oi 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 18 88 18 88 It S 18 40 18 88 It O T T 8 81 18 18 40 8 8 10 11 8 17 4 18 4 47 8 87 8 88 8 81 10 18 f 7 10 10 8 8 34 8 08 8 17 7 18 8 48 10 87 8 8 4 48 8 8 6 88 f t 8 M 8 48 10 18 11 80 4 47 6 1 81 4 85 9m cw ttreeks IJ aar bemerkta dl Msbtwakar der wyk een hevige gloed Da eerste en tweede verdieping van het oude geboow dienen tot füuragemagazyn de benedenverdieping die in tweeën vurdeeld is wordt bewoond door een koopman iu fruit en een herbergier De fruitkoopman Wiird onmidd llyk gewekt en verliet bet gebouw in alleryi doch die der herberg koaden slechts met moeite dank zy der tegenwoordigheid van geest van den waker gered worden In tenige ooteeobliken stond het gebonw waarin voor f 1000 hooi en strooi geborgen was iu lichterlaaie en de brandweer kon slechts de naborige eveneens zeer oude panden in bsacherraing nemen Bg dit werk viel een spuitgast van een der beleadende daken zoodat by met ernstige kneuzinKen naar het hospitaal moest worden gebracht Van het oude pand bleef niets over dan de vooritevel en de twee uitgebrande loealiteiten geiykvloeri Dloedngmorgen woede bet vuur nog teeds voort en een massa nieuwsgierigao verdrong ziob op de plaati des onbeili De oude korsDstapelptaats ia waarBcbynlyk ba oudste gebouw van België Zooals men weet bezat Gent een soort monopolie voorbetgraan uil geheel Vlaanderen evenals Brugge de stapelplaats vau wol was Aan het eind der lie ei nw werd het koornstapethuis gebouwd eo uit een historisch arnbiteotonisch oogpunt was het een der belangrykste bezieaswaardigheden van België Ënn zekere Staal heeft twee legers een voor het kleine moederland waar gelukkig nooit eo een voor zyne overz esche bezittingen vele malen grooter waar byua voortdurend oorlog is in voeren Ën het Naar vry verueoien zal de kweakschool voor onderwijzereflien niet in een groote t tad en ook niet in een garniroenspliinri wordeQ gevestigd Dit deelde de minister van binnenlandsebe aken dezer dagen mede ii in iemand die by hem op audiëntie was en by de vestiging belang hnd Als verdacht van bet namaken en nitgtfteu van muntppecieu ia F L d H wouende te Utrecht naar de gevangenis aldaar gebracht PosterUen eo Telegrapble 38 Met ingang van 1 Maart a s zyn doosjes met aangegeven waarde tot een maximum VHn 25000 trauca toegelaten iu het verkeer met Oostenryk en Hongarge Het port voor elk doosje met bestemming naar die landen bedraagt 75 cent behalve bet gewone recht van rerzekering als voor brieven met aangegeven waarde is verschuldigd Voorts zyn docti alleen in bet verkeer met Onatenryk toegelaten doosjes eu brieven met aanL egevt n aurde en aangeteekende stukkan belast met een verrekenbedrag van 200 floryn n oor de verzendingen naar Oostenryk en f 250 voor die met bestemming naar Nederland In het verkeer met Noorwegen zijn met ingang van genoemden datum toegelaten aangeteekende stnkkeu en brieven mat aangegeven waarde geen dooitjes be ast met ean verrekenbedrag van S60 kronnen voor de sendingen niiar F oorwegen en f 250 voor die naar Nederland 41 Voorde versendingen naar Nod OostIndtë wordt naar bet sohynt door velen nog by voorkeur gebruik gemaakt van de Frausche of van de ËugeUche mail omdat naar mea meent door verzonding met die gelegenheid in den regel vroegere aankomst in Ned Indtë wordt verkregen dan by versendiDg met de Nederlandsche paketbooteu 8 61 9 67 l 1 n 10 04 u 10 11 10 18 g io 10 87 11 3 1 8 17 i Ui 4S 8 87 g tB 8 84 n i n 8 41 t 8 47 S lO fl 4 80 4 87 8 04 8 11 8 80 7 11 7 88 7 8 8 08 8 13 8 88 8 48 4 08 7 80 8 80 0 O 11 D A 11 80 18 80 1 48 1 88 l 8 08 18 40 8 18 4 08 18 08 8 0 8 8 4 40 B tl DIK H 1 i I sHag 5 ll7 SOr 4 8 S0 S8 MCIO U 11 15 U U 1 S 44I S8 MS 4 U B IT MS 7 8 U SS Voorb 5 6f 10 17 1 41 m i n n 6 U w Z Zagw U a a Zov M e ll tt 10 81 10 41 1 56 8 08 Dit U ecriter sedert te rekenen van April 1895 de vaart der Nederlandsche paketbooten is versneld geworden niet meer het geval Het waebten met hel ter post bezorgen vap de ff ift na 28 10 18 Zov M e ll p u 10 48 V 1 08 u u 6 3 a iadi 8 83 7 80 8 18 9 68 10 1810 6411 05 18 488 17 8 14 8 884 18 4 48 6 47 6 60 BtOBt te Bleiawijk traiaweg en Nootdorp Leidsobeodam so Heksndora U T a E O H T 0 O D D i lO Sl 10 64 Utrecht 7 60 S 10 11 84 18 80 8 10 8 614 48 6 86 7 60 8 0 fi 07 Woardea 8 11 10 18 11 61 4 16 8 68 v 9 38 Oadewattr 8 10 y 10 81 4 84 r y r O Sa aeada 8 11 84 10 44 18 07 1 88 3 41 4 87 6 10 7 00 8 16 8 41 9 40 7 4 8 49 V 4fi IU iHSTEEDA M a O D D A ftond 7 88 Mt 10 14 18 18 180 6 80 7 4 6 ItoBim Jlltii 9k biUsw g ra NMtdor l 14idiaulaBi u HtkNutorp briewn voor Nêd ïndMi op de FraiMoha of Ëngfllieha mailgelegenbeid heeft thans steeds latere aankomsi ten gevolge Van Juli tot December 1995 n aakten de Nederlandsche paketboot n vluggere reizen dan de FranKbe slechts éénmaal in dufc igdvak was de oTertocht naar Batavia per Fransebe pakstboot va karteren duur dan per Nederlandsche Meermalen ook was da reis van Nederland over Marseille of Genna per Nederlandscbe paketboot van korteren duur dan over Brindisi met de Britsehe 42 De navolgende vocrwerppn en zelfstandigbeden mogen niet ter verzending naar Bulgaria worden toegelaten Oorlogswapens en ammunitie katoonoUa en gerftainmolie loterybiljetten prenten en andere voorwerpen van Eedenkwetsenden lard nagebootste Tnrkscbe muntstukken koperen en cilveren mnntatukken ten verkoop beatfmde gedragen kleedingstubken en schoeisel planten bloemen groenten en struiken 44 P 27 T Benoemd 16 Febr Tot brievengaarder te Almkerk M Geodeka 5 M t Tot adspirant opzichter der telegraphie J W Romyn P B Bosch A Heeck en J G C Degens Verplaatst 18 Jan De klerk der tetegraphie 2de klasse H J de Groot van bet bgpost en telegraafkantoor in de P C Hooftstraat naar bet boofdtetegraalkantoor te Amsterdam de vronwelijke telegrafint J M C Huyn van het hoofdtelegraafkantoor naar bet by kantoor in de P C Hooitstraat te Amsterdam 1 Maart De commiezen der poï tenjen 4de klasse A Busscher van Purmert nd naar Roermond en K W Langereii van Roermond naar Purmerend de vrouweiyke klerk der postfrypn en telegraphie 2di klasse W K M Klerk van bet hoofd tel egraaikan too r naar bet bgtelegraafkantoor in de Spiegelstr te Amsterdam 1 Maart De vrooweigke klerk der posWryt n eu telegraphie 2de klasse H M Smit vau het bij telegraaf kantoor in de Spiegelstraat te Amsterdam naar Werkendam de klerk der poateryen en telegraphie 2tip klasse H W d Jong van Amsterdam tnlegraatkantoor naar Rotterdam telegranfkantoor de klerk der posteryen en teirgraphio 2de klasse J Haykens van Arnhem postkantoor naar EÜbergen en C A vau Hoboken van Ëibergan naar Arnhem postkantoor 16 Maart De klerk der posteryeo en telegraphie 2dt klasa £ J Veldhuyzen vanAmsttrdam telegraafkantoor naar Alfen Tydeiyk werkzaam gesteld by het hoofdbeatour 17 Febr De frouwelyke klerk der posleryenen telegraphie 2da klasse C G Mnider vande Graaf te Amsterdam telegraatkantoor I Maart De eommies der telegraphie 3de klasse M Dolhain te Amsterdam Bervol ontslagen 8 Febr De klerk der telegraphie 2de klasas H W de Konde te Amsterdam 16 Febr De klork der poateryen eu telegraphie 2de klasse A G Paardekooper te s Gravenhage hoofdbestuur 1 Juni De directeur van bat postkantoor te Amersfoort C Smitt Bme 1 Jali De brievenganrder L Schneider te Dusien Overleden 4 Febr De briev ngaarder W van der Zanden te Beek by Nymegeu 10 Febr De 1ste klerk by b 1 hoofdbestuur J J Bosch Jr Bullenlaodseb uvtrzicbt De Londanicba dagbladen ver nrdeelen algefflpen de wgie waarop bet volk zoowel op straat els in de politierechtbank van Bowatreet dr Jameson en zyn medebe cbuldigden toejuichte De Daily Chronicle egt zelfs dat sir John Bridge niet alleen voor de eer van Engeland maar ook voor bet fruond verstand van het Engelsche volk opkwam toen by zyn afkeurende woorden sprak De Engelsche natie is niet verantwoordeiyk voor de ovatie aan dr Jameson gitbraaht zg keurt die af en betreurt die Zg weet dat als in de meening van bet Londensehe volk gedeeld werd door de hoofdstad D door de provincies de natie daarvoor zQQ moeten boeten Dr Jameson wordt beschuldigd van overtreding van artikel U der Foreign Enlistment aet c waarin straf wordt bedraigd tegen een ieder die bidoen da grenien van Britsch gebied een expeditie tegen een bevrienden staat voorbereidt De maximum straf daartegen bedreigd is twee jaar ger ngeDisi raf De Trnth wgst er op dat Mafeking waar da expeditie tegen de Z A Republiek werd voorbereid niet io hrt gebied van de Chartered Company dosh ia dat der Kaapkolonie ligt Op 1 Aog 1895 werd het geheele distrist wftarin Mafekiog ligt oTergedrtg aan de rpgeering der Kupkolonie Die overdracht trad in werking op d D dtg d r koainkigkf go d kenriog Da goedkeuring werd verkregen den Sden Octnhar en afgekondigd d n 9den November 1895 Dit maakt hei nog onb rypelgker zegt het blad van den heer Laboacbere adat Rhodes niets ifta de zaak afwist Want hy was niet a leeu beheerend directeur der Chartered Company dorh tevens eerste minister der Kaapkolonie De commissie uit d U Rgksdag belast mei hel onderzoek van bet Burgeriyk Wetboek had Dmidag reeds meer dau 400 artikelen afgedaan na verscheideiia vergaderiugen zich met de Kaak betigf ehouden te hebben Ten einde aan de commissie tyd te fieven tot krachtig voortzetten an dit omvangryke wetsontwerp houdt de Rgkadag deze week geen vergaderingen Alle partgen kenrden dat goad alleen bad de rvchterzijde gaarne gezien dat vooraf nog de nieowe suikerwet tot eerste lezing gekomen wire omdat dte wet dan evftneens deze week door een commissie had kunnen onderzocht worden Dg den Rgkadag ia een petitie ingekomen betrekkiug hebbende op de positie aan ds vrouw in het ontwerp van bet Burgeriyk Wetboek toegekend Nog steeds worden nieuwe oaderteekeoingen verzameld en binnen enkels datrea werden bij het Munchener comité 2000 nieuwe namen opgegeveu Niet alleen vrouwen maar ook mannen aluiten zich by de beweging aan Onder da onderteekeuaars tolt m u manman die als afgevaardif de ambtenaar geleerde chrgver kunitenaar of man vau invloed gewicht in de schaal legg n ook vele juristen De eerste beraadslaging iu den Rgksdag wettigt de onderi tflli g dat de beweging niet zonfler resultaat zal blgven De vrgconnerva tieve baron Von Stumm en voorts vrgzinnige en Poriaa idtmocratiHcha xpn kers hebben gepleit voar een uitbreiding der vroawenrechten De Wfln chen der petitionneerenden betreffen geiykstelling der vrouw met den man tegenover de kipideren toelating tot de voogdg tot den familieraad vrye beschikking an de geduwde vrouw ov r eigen goed ren enz De gebeurtenissen in Bult arye dia geleid hebbeu tot de erkenning van vorst Ferdinand en tot het w der aanknonpen d r diplomatieke letrckkingen tuss hen Rusland en Bulgaige worden door da aDébatsc gerekend tot de resultaten der Russische staatkunde die ook in Rumftnië een overwinning heeft behaald Alles gelukt Rusland sedert eenigon tgd zegt liet FratiBcba blad xm steeds meer herneemt de rv geering te St Pelorsburg de groote en overwenende plaats die haar in Europa toekomt zy beeft de proefnemingen gestaakt zy gaat tbaU vastberaden en zfUbewnat Toorwaarts Met de Port en Praokrgk in overeenatemmiiig kan zy dan ook geen teitenstand verwachten Engeland ontziet haar en Duitschland doet nog meer het zoek baar sympathie Oostenrgk doot niets en zegt niets Vorst Lobanoff is de gelukkige mnn die door Mazann wbrdt geprezen Ëu Frankrgk kan zich slechts verheugen over dit weMagen van de prhtiek ener regeeriog waaraan het liet zooveel banden verbonden is Indien de tegenwoordige staatkunde goed en vruchtbaar i voor Rutland zal zij naar wy hopen dat ook voor Frankryk zyn P n zy is vooral geschikt om den vrede te bewaren wyi zy meer da i eenige andere de ontwikkeling waarborgt der legitime belangen van alle mogendheden en den eerbied velrboogt voor aangegane verbiiitenisRen c De Eiïyptischfl quaestie blgft als een diplomalifke ssneeawbaU steeds rollen zy neemt echter niet toe ook niet af Misschien ia het laatste nog wel eerder het geval dan het eerste Men zou dii altbani mogen verouderstellen du eerst de Londenacfae gezant van Turkge btieft verklaard dat de telegrammen dur Times louter verdichtst ls ryn tx later lord Salisbury heeft beweerd dat hg van d tank nt ts wist Diplomatieke questiea z gn echter tegen een dementi zelfs tdgan twee dementi s zeer goed bestand meo zun zelfs kunnen b weren dat hoe m er dementi s hoe krachtiger haar leven Zoo blijft ook da Egyptische quaestie eenmaal wiier te voorsehgn gekomen voortleven ten spyt van den Ttifk ehen gezant en lord Salisbury soms wgziitt zy eenigszins haar oorRpronke yken vorm doch over het geheel blglt ZIJ dezelfde en de oude De iNational Zeitung beweert o a dat niet de sultan het initiatief heeft genomen om de ontruiming an Egypte weer up bet tapyt te brengen doch dat de Franscha gezant te Londen baron de Courcel dit heeft gedaan Verder deelt dit hl td m de dat lord Salisbury zich niet ongenegen beeft getoond de zaïk ter band ta nemen hopende dat daardoor een toenadering tot Frankrgk zat worden verkregen kDaUiel s correspondent uit Cairo meldt dat hg uit goede bron vernomen beeft natoarlgk zalke inlichtingen wordec altgd nit goede bron geput dat de Sultan by Engeland heeft aangedrongen op bet vaststellen van een datum voor bet ontrnimen van Egypte hopende daardoor lyo populariteit ouder d Muzelmannen te bernieuiren Da Novoje Vremya houdt rol dat Oos tenrijk door de Porte gapolst is of bet ion willen medehelpen om Engeland Ie noodzaken Egypte ta verlaten Oostenryk beeft een kras ontkennend antwoord gegeven Daar is dan van drie verschillende kanten bevestigd dat er pogingen gedaan worden of gfdaan zgn om Engeland uit Ejtypte te dringen Maar niettemin heeft de beerCnrzon in h t Lagerhnia volgehondeu Engeland bf eft van geen der Ëuropecsebe mogendheden noch van de Porte eenig vooratel ontvangen betrekking hebbende op de ontruiming van Ejiypte De tyd zal het learen of de b er Curzon met dit antwoord heeft bedoeld dat er geen ofScieele stappen zyn gedaan In de diplomatie maakt men van een woord som een barricade i ii uwii illBll fi A van OS Az March TaiUour KWwes E 73 GOUDA Ite urs van AmsU rdain Torkn slolkr 3 l 987 10 l 100 77V4 76 4V a 8 a 36 68 97 98 98V 104 601 79 31 82 23 114 lH a 947 431 Vi J 98 60 796 680 1187 67V 100 8007 146 Vi 66 86 101 1007 1411 70 27 114 V f 961 199 1641 101 4flVii 16i 52V 09 63 78 108 1017 991 103 108 V 143 lS6 IS H u 10 7 6 61 1037 l l 187 16 109 1 88 108 ins 38 58 581 14 14 3167 300 Il l 8 108 1081 104 108 1201 122 160 85 114 S7 l EBKUARI NBDEttt iSD Oorl Nod W S V dito clilo ilila 3 dito dilo dito 3 llomi 01 1 Goadl 1881 88 4 iTAUE Insobrijving I8i 2 8I 5 OoaTBNtt Obl in pupio 1818 dito in zilver UliH 5 PoRTfOAL Oblilï met coupon i dito ticicut 8 ainLiNi Ohl Biunonl 1894 i dito Gooona 1880 t ditobg Rothi 1889 4 dito bij llop 1889 90 4 dito io goud lüon 1S83 1 dito dito dito 1884 3pi Porpot lohvdd 1881 4 TOMIIJ repr Con loon 1890 4 Qec loouing serio ü Gon looniuK serie ü ZuiDAr RiP ï obl 1893 6 Meiioo Obl Buit 8ch 1890 B VlNMUEUi Obl 4 onbop 1881 Vmsheuim Oblinatiou 18Ï6 8 RoTTMRDiH Stod loon 1894 8 ÏJlD N Afr tlandolsv aaiid Arondab Tab Mij CJettiaoatfn DoilMaatachappij dito Arnh llypotheolib pandbr 4 ult Mij der Vorstonl aand i Gr Hypollieokb pnudbr S i Mederlandaoho bank aand i ed llaudolman h dito N W tt Pao Hyp b pandbr 6 Rott UypolLeokb pandbr 3l Utr Hjpolhoakb dito S üoaTSNit OoBt Hong bank aand RcsL Hypothoekbaok pandb 4 Maiw L G Pr Lian eert 6 J D Holl IJ Spoor r iMij aand Mij lot Eipl V at Spw and Nod Ind Spoorwügm aand Ned Zuid Afrik 3pm a nd dito dito dilo 1891 dito S iTAUtSpoorwl 1887 89 A Robl S Zuid ltal 9p lliq A H obl 8 PonK Warichau Woenoo aand 4 Eoai Or Rua Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aaud Faatowa dito aand 5 vang Dombr dito aand 6 Kurek Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHsaiKA Cent Pao Sp Mij obl 8 Ihio k North W pr O ï aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Kio Gr Spm eert r a ilinois OoQtrnl obl in goud 4 Louiav b NaahvilloCerUv aand Meileo N Spw Mi lehyp o 8 Hiaa Kanaae v 4 pet prof aand N York Ontario It West aand dito Fenna ühio oblig 9 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 St Paul Minn k Manit obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 61 Caiiada Can South Oorl v and V s 0 Ballw k Nat Ie h d e O Amsterd Oronibua M aand Rotterd Tramveg Maata aand I NlD Stad Amaterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 lUmiE Stad Antworpnnl887 2 i Stad Bruasoi 1886 S tlONO Theias Regullr Ooaollsrli 4J OoaTKNR Staatslooniug 1860 i K K Ooat B C r 1880 8 SpANJt Stad Madrid 3 1888 Nei 7er Bob Hyp Spobl eert I N O E Z O H D E N M nhar dl RidaeteurI Beilao morgeu op bet rykabalaatingkantoor myne peuniagea moeleodo betalen riel luy eeue mioder aangename bejegening ten deal Er was en lamelp aantal personen tegenwoordig en op eene rraag om de biljetten gaf ik het müno ook doch de ambtenaar liet het op de talol liggen alsof ik r niet wal Personen die na rafl kwamen eu doordrongan werden het eerst geholpen Zou hel niet kanoeD roorkomen worden dat mto op drakke dagen nummers lii t afgeven er lyo daar kantoorklerken joisgens genoeg dan wai men zeker op beurt geholpen en men behoefde niet te dringen en tich bons te maken Em beliuting betalende Burger M ubeerdeUed icti ur hy voorbaat dank voor de verleende plaatsruimte Woensdauavond hield het Bestuur der MetlelaaragexeUen Recht en PHcht c eene vergadering Daar zy beleefd de patroons nitgeooodigd hadden ïoo de d het haar leed zoo weinig opkomst van patroons te Kien Het was alsof de bazen zich wegechnitdsn En waarom toch koo moet men vragen nietwaar Welke reden moeten er bestaan t Iti aU f zy te kennen wilden geten wy hebben niets met die lui noodig Uitgezonderd drie patroons die aanwezig waren En ea schryven van eonifie die wel verhooging wiU den geven Nfaar waarom dan niet op ile vergadering gekomon Om de zaken te bespreken en te beslissen Maar nu boopt bet Bestuur indien de heeren patruons nog eens een uiti QOd ging van het Bestuur ontvangen dat zy dan zoo goed wil ten zyn om te komen nm dit punt onderling te beepreken HET BESTUUR BurgerliJkeD Stand Moordrecht GEBOREN 23 F br Johannes Waltero ooders H Verwy en W Plak OVERLEDEN 24 Febr C N van Viaardingen 9 ui J van den Dool 62 j ONDERTROUWD 26 Fei r A G J Mnatje te Rutturdim ea A van der Starre GEHUWD 22 Febr C de Koning en P van Loeuwen ADVKRTEWTIEN GEVRAAGD door ziekte der tegenwoordige eene flinke nette DIËlWSTBOnE die goed kan KOKEN en netjes WERKEN Zich aan te melden in persoon of franco brieven Juffr Idastraat No 8 Den Haag BEKWAME BLIKSLAGERS to Dordrecht voor vant werk Adres met fr brieven letters Q Kantoorboekhandel A J STÏJMPEL Dordrecht A llerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medaillei benevens KereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chicago 1898 i het WereldliRrooniil Dmiven liorsl Honig Exlracl MELIANTHE VIT na Machinale Fabriek DË HÜNIOBLOBM TA II van Hchaik Co gevestigd te Ornvenhage Genu middel is ot kan worden uitgeïonden welke de Melianthe overtreft het is ONIIERBÜBPELIJK het beste middel ier wereld hetgeen de vela en rereohillendo bekroningen getuigt liet vernacht en geneest OiVjM WOA i J r de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebrnik der MKLIANTHE doet sich de weldadiRe invloed gelden üet groote debiet an de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zyn de overtaiging dat hare nttnemende en genezende eigenschappen op prye worden gesteld Do MELIANTHE is verpakt in Saeons van 40 ets 70 ets eu ƒ 1 met gabrniksaanwyzing voorzien van ons Han delamerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie t Gravmhage OBT Verkrijgbaar btf F H A WOLFF Urogiat Markt Onui a K H Tl MILD Veeratal B 12e te ffourfo A BÜUMAN Mcordralil J C BATELAND Boit of B V WIJK Oudtwair