Goudsche Courant, zaterdag 29 februari 1896

Maandag 2 Maart J806 34ü te Jaargang No 6904 mmm mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 regel 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d e g e 1 j k e met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs j er drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlyke Nommerg VU F CENTEN Frijstrekking 10 Maart 500 000 Mai k hls hoofrfprgi ia hot fftilukltiatt teval biedt iIh niouwsle roote öeliUerlotiiijf dio iloor le Hoogt RejïHeriDjt ati Hamburg goednultourl eii gtiwaarbor il is Do roorduoltge inrichtirjg van litit iiuuwe plan btiituat ilaarïn Int in iloii loop van alvclila weinige maanden in 7 verlutinnön vnii 112 000 loten 5ft 200 prrjïeu badragemU 10 981 720 Mark SpriJMnaM 20 0 10 21 prijzen kM 10 000 46 prijzen a M 5 000 106 prijzen M 8 000 22flprijMnüM 2 000 888 pryzeii a M 1 000 1325priJMnaM 400 138060 priji ÜM 15Ü i5 Ö0pr aM S00 3il0 150 1 4 100 98 60 42 80 70 000 66 000 80 000 56 000 50 000 40 000 tsr rolledize beslistint zullen komen daaronder EJjn kapitale prijzen van evunlueet ROO OOO Mark bij uiinemendbotd echter 1 prijs ÜM SOO DÜO 1 prijs a M 300 000 t pr i blM 100 1 00 Sprgsen ft M 75 000 I prijg M 1 prijs a M 1 prijs a M prijs ii M pryr en a M 1 pr 8 t M L e prijstrekkinfteD z n vol fn plan van ambtsweK ¥ ast i Stel l Voor de aanstannde eer te prijalrckkini dezer roDte dunr den Staat f ewaarbor ïde ü ldvorloting kott l fcebeej orig lot stoohti Mark 6 of ƒ 3 50 1 half a 1 75 l kwart ff l i 0 tüfïeu inzendiuR van het bedrag in bsukpapier of per poitwissel Alle oommisBies worden r nmiddetbjk mot de grootste torgvuldigbeid uitgevoerd en ieder speler iitvangt van ons de met het wapen van den Staat Voorziene ötigineele Loten self xn banden Bij ifd ro bestelling wordt het veroiscbte offiüwole plan waaruit de vfird llii f iler prijeeu op de versohillunde kluBscn als ook de betreffeuda inloggoldun te vcniemun ia grulia bijgevoegd en zonder wij aan onze Beguuatigers onaangevraagd na elke trekking d oftïcieele listen De uitbetaling der prijzen ceschiodt stepd prompt onder waarborg vnn don Staat en kun door directe tooKendinif of ook D ar vorkieiin dor linUiighebbendfn iii alie grootere plaalsoii van Nuilertfliid bi vrurk illigd wordon Ons debiet is tiemls door hot ueluk bfKuiifitigd ea onder vnle andera aanzienlijke prijzitii liobben wij mtiertnal n voli ons otflotuülo bewijEen de eerale Hoofdprijzni v rkn Ken on on u Begunstigers zelf uitbetHald o a Mark 350 000 lOtl OOO 8 000 611 000 40 0UM enz Hel ife e voorzien dat bij deze op don heohisten grondslag govcsttgde onderneming van allo kanten op ernu zeer erk ame dculneming beimald kan worden titrekend on verEOukoi derlinlvt om alle cuminisnira te kunii ii uitvoeren do beatellingm zoo spoedig mogel k ia ülk geval voor den 9 MAABT e Ie te door to komen KALFMANN SIMON Banktprs en GeidwisseUara in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor het vtTtiouwonons tot biertoe geschonken en da r wij Itij htt begiu dur nieuwe verloting ter dceliieii ing inviterron zullen wij ook voor bet vervolg liomoöid zijn door een stipte en ri êfie liedieniuz de tevredonbiid van onzo gtturde Begunalige rs te v orwtTvün lijders aan Dauw of llaarwonn rooge vochtige Schabbendauwworro en het met de e kwaal gepaiird gaande zoo ondragelijk lastige tjeuken ler huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by ben die door niemand genezen konden worden door fir Mebra t Vleehtentoa Ongchadelljh Gebruik Uitwendig Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrj van port tn inkomende rechten Veikrügbaar bij de St StaHen Vrogerie iJan Duitsahand I ll Schat ware voor de ODgelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFUI VVAitL HoUandsche nitgave n et 27 alb Prijs 2 golden Ieder die aan de versohrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzeg ls en in eiken boekhandel in EloUand Gouda Druk van A Brineman Zoos AMERSFOORT 4 MBR3P00RTSCHE MACHINALE i hi i niiiiTiiinhiDi Stoom Aulomalische Waiscn ülf clfabrick Krenteubolletjes nu 2 en l cent in puike kwahien Pilno Krentenbroodjes on a j oent 1 lijn iii Bmri lsioffm Alle krenten en rozijnen ronder piuiu irnnieu machinaal gewasschei gedroogd en ultgezocbt m nj li gebeel g zalverd ran steeoen Bteelljes aarde m undero meor of minder schadelijke bestandde elen MelkkadetjeS van 2 en 1 cent van ila beB e tfrundatof ea vervanrdij d en allfon met onafKerDoDtdu zuivere beate melk vermengd WaterkadetjeS van 2 cent iteer amakelijk door da tijne ingrediënten Weenerbroodjes van 2 i cent verkrijsbaar all Halvemaantjes Tumpen FrofeetjeS eu GalletjeS vorden van Ie iijnste Uongaarache tnrirebloem en in expres j er voer iniferiebtu ovens verv8ardi d DuitSChe broodjes van 2Vb cent eer fijn van smaak door speciaal meel Geraspte broodjes van 2Vj cent bijzonder Keschikt bij ilmers enz Pune DultSChe Kadetjes van 6 voor 10 cent worden om de fijne kwaliI lelt bijzonder aanbevolen Prima Honing Ontbijtkoek 30 Ceot alléén gagaraudeenl cobt wanneer in I eeue verzefïelde trelitographeerde kartonnen verpakkin emerkt met de fabriekstilela n W II MEUK81NG Amersfoort De Dépólhoüders zijn kenbaar aan dépöi borden en wagens met I de 1 brlekstltels en W H MKÜRSINO Amersfoort als opschrift Vüor G UDA een DÉPOTHOUDEB GEVRAAGD les on flinke I provisie m franco vrachten der voll n leilisc kisten Het i roote aantal zenuwkwalen van BanuwhoorditijQ ar tot de ▼ ooi afeaaude knnt fkonen van apD lexin liei Heiiberoertfl toa trot neeren no steedn allo iniadelou door do medtttche wetmiaohapaaugpnend fierst aau dea nienvea tijd komt de eer toe dit ztj door het gobralk maken van deo een vgi Kiltesten weg namelijk laoga dpliuid oene phyaioloKiufitie ontdekking tcedann heeft die na liondmdi pvoefneniingen ttians over degfilieele wereld vcilirpirt i en terwijl zlJ m wet McliupiieliJke fcrltiei n dehoogate belanmtelling wekt toveDH eene wt ldaad blijkt te siijn voor de aan zennwkwatru lijdende menaohlieUt Deze geneeswijse in mtgevondm door den gewezen UtTiPler van Oezondlieit Di Eoman Weisamann te VllHhofen en beruat op d ondervinding opgedaitn In eena BÜ jarige iiinktijk Door waasahimK vnn bet hoofd eenuiMal per Aag Hortleii dnartoe ireHtililkte atufren doorde tanld unmiddellijk mb hetBeiinnrvcHtel nietlcKedeeid MpI dize KeiipeHwijze weiden werkelijk chltterende resnltaten verkregea en zij maakte zooveel opgang dut van een door den nltrloder j ohrev werki OVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE tiire voorkamlng en genailng binnon korten tijd reeds de aie dmk verachenon ia Üit boekje bevat niet alleen Toor liet froot publiek verstaanbare verklHringen omtrent liet wezen der nienwere tlteraple en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen nitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke virhandelingeu nit de mrdlMctae blMden die aan deze goueeHwijzo gpwljd zijn roomede aftobrlft van tal van getnigachuftcii van hooKgepliiatBte eueeekandigen ondel welke P Ménitre i kraakilnnlgan I dr prs fMiDr aan de pDlykllnlak te Parijs ruallouflBmant 10 Stelngreber med dr prahtUesrand ganaeaheer aan het kraakilnnlgan geatlohl de Charentgn Sanlttttarath Dr Cohn ta Stettin Qrotsmann med dr arrend arts te JHIilIngen Dr r Foreatler Beneesheer dIraDtaur van het liatpltaal ta Aean Qahelinrath Dr SoharIng kaïtael Qttlenrala Bad Emi i3araei med dr geneesheBr dlreoteur iw galvaflo theraueutlBohe InHohtlag voor lenuw llldera ta Parl a rua St Honoré 334 Coniul von Aschenbaoh med dr te Corfu Or Buibaoh rrond arte ta ZIrknitz Obar atabaarit Jeolil med dr te Waenen Dr C Bongavel te La Farrlèrs CEura lid van dan Conaell Central Oyglène et de Santé In Frankrijk pn vele anderen Aan allen wier niiw vest el moer ol minder atniseilnau In ofsiinaoosrenMimde eunwnebtlsbeld lijden waarvan dn Uenteekencn zijn ohronlaoha hooldpijn mlgralna sobele hoofdpijn bloodandrang groote prikkalbaarlield qetaagdheld ilBpeloosheld llchamelljka onruat en onbehaaalllks toaatand verder ullo zieken die duur licroerte gotronen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zoouls verlammingen onverinogee lot spreken iwera tongval moeialljk illkkaa atljnield dar gawHohtan met vaortduronds pijn plaat el iiB zwakte wenwakklng van QPtientiefl enz éa zij die reeds onder geneeakundigfl ln lnindeilng geweeet ijn moar dooi de bekendu mirldolBn als onthoadlngBenen kondwaterknnr wrijvt n eleciriseer ni etoomtooi ofzeebaden geen genezing of leniging tinnner kwaal gevonden hebbeu en ten slotte fij dln treeM Bevoeleii o r beroerte fla OaaitOH reden hebben wegena vniHcliiJnHelen al iloh Danlioudend angitlg voelen verdooving In het hoefa beefHpijn met dulzellghald tllkkeHngen an donker worden voor de eogen drukkande p jn onder het voorllveN uliing Indeoornn het voelen van krlebeling In en liet ilapan vanihanden en voeten aan al desa dria categoriün van senuwlljtlera ala ook uim Jange melilaa lljdenda ton bleakxuaht en kraohtaleoahsld ook aan gezonde zeiri aan Jonge paraonen die voel met bet boold werken en geestelijke reaotle wUlan voorkomen wordt dringoud aungoradon iidi het boven veimfldo WPikje aan te BotaafTen betwelk op naovrafle koatelooa eirfVnnoo verzonden woidt dooi Amflterdntn door M I KR4 Co Hpjljfip laOKRV a I IMITOW OndrRniil it liij dë OMtdbrng trMB Gebri Stollwerck a Chocolade en Cacao DoB matlf e door de niouwnte iiilratdingra op machinaal Rübit J terbeterile fabricatie on uitsluitend gobnük van Sjiw en tijii to gMnilblolCra g irandoeioi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ea Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwceij ig bi tuilwoordi ixio aan den inhoud dei resp Ktilntieii De Firma behaalde 27 Breyets als llofltrcraiU lei 44 Eoro Oiploma 8 gouden isk Medallies oen bewijs van uitmuntend fijn febrika t lieed l iïl kcliiorf de iccadomie ii ilinmii do Pa lis MouevouBdéMrnon un8lle nie d or pnmll re e a e ra coneldsratlon ae Totre exoellento fabrication de Ohooolal bonbons varies eto oto StOllwerok i fabrikaat is verkrijgbaar bij H il Conü ears Baiikctbakkors euz enz OtneraalvertegenwoordifTor voor Nederland JuliDS Matteiwlollt Amsterdam Kulver iiraat lOB MSfS BKS BOEE EU STEEHDETJKWEEZ n gro0te eerteheMenheld Rouwkaarten en Rouwpost met Fortefe ille Sluiting IflenuSy IVota s Kwitaniiën A BlUi KMA3 di ZN J F Cl IJPERS Wpstcinde 37 Den Haag P IANO S Slciiiiueii Buitenlaodsche f IA NO a mt de eerste fabrieken in raime keuze Amerikaanaohe H A fi M 0N l U M S door directe import tie tOj eo ZKER L AC E prijzen Inruilen van beipeelde Piiino g Agent voor Gouda co Oiiislreken KLEIWEG WESÏLAM S mE HYPOTHEEKBANK gevestigd te V GravenJtage verstrekt Geldeo op Me ÊB jfpotheek to verkoupt PanAbriecen vun ƒ 1000 ƒ 600 100 0 1 ó hitijiitui üi t ii kantore der Uaak en by de Heereo Montijn é Co jj HOOFT UliAAFLAND De Directie j j isERPtllS ROUAARD töKw PUIKE OUDE P Jii SCHIKDAMMER GENEVER Merk NiaHTCAP Vorkrygbaar bij J 1 PEETERS Jz N B Ala bewijs van echtheid ia oacliet on turk steeds voor CHIEDAM l EÏon van den naam der Firma P HOPPE 6000 stuks uit de falliete maiia eontr d eerite baitMlaaibakt Ikhritkaa nnonm leteauiiKl Leger Paarden Dekens in eton ttfaa dan ajwtpi s van fl 2 75 pe stak wordan nitrarkoafat Dc riikke Mtlfjtbvi dtkiRt iIJr ami ala en pala M liOXltO MD f root dus het gshwlo paard badakkand mat wol opfi naaid en 8 breads atreepen Toorta en kleine partij wittewolleneSlaap Dekens ffTOot 110X190 om wegcng zeer klemo aleobts door vaklui bemerkbare lonten m h 4 waefael aaagebodan ad fl 3 60 perolnk Kosten andera het dubbele HT UaldalUk faMbraTen beBlallliigei worden SM laag de vofrnwa atrrkt le en ueneudlnu van kat bediag ef evder remboara pro revoerd B HorwltE UsastPioht Groote Stfif l l Moiie Arlikelen en Gariieeriiigeii k op elk gebied HAUTES NOUVRAUTÉ S FOURHITUREN voor NAAISTEKS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en aolide i V UCIMK SORTEEBii M CORSETS GLACÉ HANDSCHOENEN I KOUSEN Hokken Ubutêen Trleofê I Keuken en Canlasie Sehorleii enz enz WISBRDN UflMANN BINNENLAND 6013DA 29 Februari 1896 AftD da yQÏTaraitait te Amsterdam ia bet UDdiduiafxameD io de pbarmacie afgelegd door dflD bear G Scbeak Het makeo Tnn fan kerkgebouw toet anaozen BBD dsD WetteraÏDgel tegenoTer de Wit e de Wilhatrast ta Rotterdam ten behoeve dar KemooatraDtacha Rroedericbap is K gond aan des ioBteo inachryTef dea heer Ü J Nedfihorit albier Ia De Poithoorn Orgaao ran deo Neder laDdaeben Bond Tan PoBt en TelegraafBeamb keo De Poit lezen wg het volg tode Afdeeling Oouda e n Onder d ze bpnaming kwam te deter atede eene afdceliog van bnvengaooemdeD Bond tot atand Ook w begrepen dat door eendracht macht wordt verkregen en door hand aan band te gaan het beoogde dotl ipoediger wordt bereikt Met d e gedachte bezield apande zich een onzer oollagA a TOor de taak doel en werkktiog der Bond te leeran kennen en na deze kaouia rerkregen ta hebbeu oua uit te noodigen tot eene tamenkomat om zijne iogewouoen inUchiingen deelachtig te worden Na oorleïing n oitaMDieiiiitg der atatuieBr beatoten wyook tot meergeooBDidAn Bond toa te treden oni zoodoende met andere tfdeetiaKen verbraederd eendrarhtig tot bet groote doel mede te werken De 18 eollega i op die aamenkomst tegenwoordig traden dan ook allen toe terwji in den loop der daar opvolgende week door aanachryriog nng 6 leden aanwierven zoodat de nieaw opgerichte atdeeling reAda 24 leden telt Op Zondag 19 Jannari hielden wg ondar oorxitterafjbap ran dieozelfden collega onae eerste Targaderiog waarin de Toorsitter na het welkom heeten der tergaderdeo verrotgeni hen geluk wensehte met het ontstaan der vereeaitfiog en hunne toetredius terwtjl hy ook namens lijne med beatnuralfdeo dank bracht aan de leden Toor het in bun gestelde vertrouwen Hg waande hen aan door tronwe opkomot ter TerRadenug door bet goed nnlevao der itatuteo en Tan t bnishoudelijk reglt ment door uitmontende kameriad chap den bestuurders hunne opgelegde taak in de band te werken eu bet hon zelre aangenaam en gesellig te uakeu N vaalatelting van het baiihondelgk ivglement en behandeling ran enige nordige punten werd door den toorlitter P J 3chloa r de vergadering ge HiLiLLIiT01 ffilVMUilil SO Het WM o er xessen toen de hoer Lester reder Bitr ziJD eigen huis terugkeerde Hij verkleedde tich en gebruikte eenig roedsel want freule Adelaide had voor het middagmaal op den Hall bedankt De predikant war nog niet komen opdagen en de heer Lester verkeerde in eene koortisohtige apaninog Hg was weder naar da paatorie geweest de meid had gexegd dat de thee reeds gereed stond voor baar meester en dat bj leker ipoedi j te huis sou komen fin juffrouw BordiltioD De heer Lester bad gehoopt dat Ey te buis tou komen maar eg kwam niet Hij liet een briel e voor haar aobter en verloeht Tifie on het haar b hare tehuiikomst ooffliddelijk t overhandigen Toen liet ky zijn gealotan rgtaig voor komen eu begaf Eteh naar het kasteel Da dominee was nog niet te huis gekomen en h lood Eyn rijtuig naar de paatorie om hem af te halen De toeböroidselen voor de pleobtigheid waren in de groote taal gemaakt de tafel die tgdens het teven van Loid Dane aUgd by plechtige getegeahedon gebruikt werd diende du tot aliaar en was met een praobtig kleed overdekt Tuea de heer Htar da iaat bianentrad kwam Ceoilia Dana hem loteo en keerde elk oldaan over de tot staudkoming der afdeeling huiswaarts Naar wg rerneniti hebben burgemeeeter en wethouders der gemeente H kendorp en bet l eataar van Lange Ruiveweide een f ameen chappelgk verwek gericht tot de directie der maatxcbappg tot ezploit ttie wan staitsxpoor wegen om aan de apoorwegbalte aldaar ean gebonwtjrt te plaatsen waarin TOor het publiek elegeoheid is om de treinen af te wacbton en m D dan niet meer y ooAlB tut dusverre eooudzaakt ie om in weer eu wind in de baiteolacht te vertt eu Tt vens werd verzocbt om d n trein die 3 52 uit UtrecDt vertrekt aan bovengenoemde hilte te doen Btoppeo en wel met liet oog op de ele veahaudflaara dezer gemeenten die voornamelgk op Zaterdag de markt aldaar bezoeken Men scbrjift nit Nieuwerkerk a J IJsel van 26 Febr Gisteravoud trad de beer A Boa Aoivel coocolant in deze provincie voor onze Afda Hng der üollandschn Maatsch van Land Oa r op met een voordracht over de zuivelberdMing Ten aarste behandelde hg de gbreken der melk de uorinken van bet ontslaan m de middelen van bestrgding dier feilen Vervolgens ging hg de verkchillende wgzeo na van hijt maken van Goud hs Kaas n 1 wringen en iurapen Hg eiudif de c n rede met de Hanweaigan op te wekken om toch ano veel moge S te onderzoeken en vooral niet na ta laten den corsni die hg in den loop van dit laar de maand Jali e k iu onzeafd wenscht te houden te stennen Wie den heer Boi heeft hooren spreken itaü we begrgpen dat yn VOO dracht met allo aandaetit werd aangehoord en dat ar voor velen zoo niet voor nllen iets te leeren viel Jammer dat da vergadering zoo duo bezocht vrm Menige bouwman of vrouw had er wat nuttigs bunnen hooren Of wachten die tot de maand Juli Liet bestuur der Vereenigiog tot bestrgdiog vao kooeiergeu iu den bot rhaodeI meldt oirs dat Zaterdag 22 Febr voor het Kantongerecht te Zaandam varoorileeld ziio wegenfl overtreding der boWwet L Holstvoogd W Zwart H Ëro en P Ouweriik allen i 5 boete eu tfi ren 28 Fahr voor het Kantongerecht te Alfeo n d Rijn M van deo Hoek M Tom e P Oudshoorn allen tot f 6 en C Koog tot f 10 boete Bg bovenstaande personen werden monsters door onteo ambtenaar genomen De Staatssecretaris der Ziiidiifrïkaanaphe tegemoet Lord Dane had volgens afspraak in den vroegen morden om haar getetenrafeent julTrouw Dane was noi onnoozeler dan gewoonlijk de overhaaste reis en bet onverwachte niouws hadden ilaarloe leker bet hunne toegebracht Zij begroette dtm heer Lester met de vraag of ig als bruidsmeiajuiii rouwgewaad nasst Adelaide voor het altaar kon taan iltn of tij nog den tijd hAil om nnar huis to gasn en haar zwarte kleed voor eeu wit te rarwiaselen De heer Leiter scheepte haar met een paar vriendelijke woorden af om degene die hem nader aan het hart lag op te Eoeken Hg Iwkommerde lich weinig om twarto of wiite kloedoren of om andere bijkomende vormen eoo s eobts di liovellüg van zyn hart de sgne werd Do bear Luster had den ganaohen dag door een angstig voorifcroel dat tg hem Dt cou ontïlippeo ea dergelijke aogat beataat altijd ia meerdere of mindure mate wanneer wij op het punt tiJD een vurigen wensch vervuld te zien Ën de avond ging voorbij Het waa ongeveer tisn uur juffrouw Bordillion zat iu een gemakkelijken stoel in do mooie saai op düü Hall Zij was laat na aeht uur met de kinderen te huis gukomen en ig was blijde beo na de thee naar bed te kunuua eenden en eindelijk eens tot rust ie komen 2elts Wilfred was zoo vermoeid dat hg niet tqo ala gewoonlgk gevraagd had om langer op te mogen blgven Zg w $ eanigtina vurwonderd op toan de kuscht binnen kwam en de groote armkrooD midden in de taal begon aan te steken iets dat slrcbts zelden gebeurde Waarom steekt gij de kroon aait Jones TiÜe heeft mg gelaat het ta doen juffrouw Zg meende dat sg hel rjjtuig boorde aankomen ftep ibliek dr W J Leyda kwam ginterochtend uit Amsterdam te s iraveuhave an vengexeld door den heer Quarlea de Qnarlss irice consul der republiek te Londen Hg werd aiiB bet ataiion door eenii e familirleden en bekenden begroet eu begat zich daarop naar bat aBotel Pautezc boven wi lks iugaiig een keurige vorHieriUij prgkt aamHa je8teld uit de Transvaalsche en Neder udaehe vUggeo en planten Kort na züne aat knmst ontving bg een betork van den heer B elaerts aU gezant der repnbliek De minister Róell gaf een maallgd ter eere van dr Lejrds Vooraf wordt da Staatasecretaris om half 6 door de Eegeotea DutTan en Door de josiitie wordt gesignaleerd A Tan Snraenen 38 jaren uItu er te Auibem bg irrest van het gerecbtshot te Arnhem dd 22 October 1895 en tÜ Februari 1896 v r mr dotld tot 3 n 6 maanden gevaifgeni atraf wegens beletdiging en smaadactirift De p ocu reurgeueraat te Arnhem verzoekt tenaitvoerlegging eu bericht Men meldt nii Reeuwgk t Voor het drieiarig onderbond van den straatweg GuudaBoilcgraven waren 7 billetten 4toog8te iiiachrü er was H Lamars te Q iida oor 2800 50 minste io ichrgver W A Ver I onderbond der kun twerkeu 7 billetten hoogste loachrgver C Groeue cheg te Reeuwljk voor f 1100 laagste idem J Pot Boot te Waarder voor f 854 De werken tgn gegund aan de laagste iuBchrljvers Aan de eenige gevangene verpleegd in de ann bet Egkaopvoeding gfesticbk voor meisjea te Moqtfoort Terbonden alrafgöTangenis is bg Kon besl tegen 1 Mei gratie verleend De noUria d B te Oldemarkl heeft r irh met een pistool hnt v n het leven berooft Men spreekt van een a uzien1gk tekort De boedel is terte eld Qistaren bg aankomst ran den train te Amsterdam ontdekte de conducteur bg let oppiimaken van bet igtnig dat er een bm r dood in de conpé sat Bg O lderxnek bleek dat het d beer Ter Spils was borgemeester van Zandvoort De aVflreanigii van eerBr n io het boekhouden te A St rdam he It een pri tvraag Is de heer Luster Yan avond met hot rijtuig uil F Ja juflrouiv Maar wsarom stookt gij d kroon aan HeiIS buitendien licht genoeg m ds kamer Jonea kon slechts herhalen dat Tifle hem tulks gelaat had Dat was al wat do man wiat waiil Tifle had hem mot voorzot het nlfuwe niet ip lagedoetd Hij had wo opgemerkt aan lekero drukte dat er ieti bniteuïewoons op handen waa maar hy had geen Haun d ukbeold vsn hutgeen er gaande wat Het rijtuig van der hrer Lester nad rdr inderdaad liet Icwam la igzaam aanrijden en hield voor het huis td Jonua had juist ile kroon aaugntoken en spoedde zich naar de voordeur om open te doec Ken ooitenblik daarna kwam de heer Lester gearmd mut Ladjr Adols de de zaal in Als juffrouw Bordilhoii oone gaeatveranhgning had gabad lou zg uiut verbaasder hebben kunneu staan dan op dit gesicht Ladjr Adtiiaide Met bij hot bïansnkor ien oen praohttgen mantel van hare blauke sohouders glgdeii en stond in haar bruidatooi voor haar zg droeg een wit tijden kleed met kostbare kaut opgemaakt tij bad een paarlen halssnoer om paarlen armbanden en witte handaohoenen aan Kg had aen klein kransje achter op hat haar wanrvaa D langa sluter naar beneden virl vis juffrouw Bordillion nog getugfuld had ton het krsnaje van oranjebloeaema haar hebben kunuen overtuigen dat tij eens bruid voor had Maar zij was al ta verwonderd om op tela bepaald te leitea tij kon telfs hare giidaoht D niet verumaleu en stond wetealoos Adelaide aan te staren Wat kon Adelaide bewogen kabbf a on ap dat uur daar aaa huis te koman uit escbruveu voor efu ic at8 van de ootwikk Üng van het boekbuudeu bij de Teracbilleode ii tndeldrjJTende volken van da vroegste tjidea tot op beden i bronoen waarvan by de Bamenatelling run het antwoord ii gebruik iiema kt moeten worden vermeld De antwoorden moeten uiierIgk 1 Juli 1897 by bat bestuur iga iniiekomeo in de N tertaodscbe taat geschreven op d Toor prgHvrageti gebruikelgke wyae Zg mogen niet meer ruimte innemeu dan 8 ii 10 Tel gHWOQen dl uk Het bekroonde antwoord wordt vanwege de vereenigiog uitgegeven met vermelding van den naam dos S hrii eri wi n ook de neiio Toordeeten eventueel aan d niinave verbondeD toevallen De uitgeloufde pryt la 1 100 De inbrekers xgn gtateraTOnd ta Amsterdam aan bet werk geweest en als gewoonlijk ging bit met de noodiue brutaliteit De beer Willem Cronaelaar agent van boitenlaiidsche huïz n SpQiAtraat 216 bad gisteren gasten Over gehad die tot ongeveer half acht te zgoent bleven Daar de hear Oronf ala r door bezigheden ia B vroeger moeat vertrekken was de afsftraik dat de huisslentel bg kenniaiien KOU g deponaerd worden Zoo gtV gd too gedaan Om acht uar had de heer Gronselaar dan steutfl weder gebaald daar bg lioh moeat gaan verkleeden Binnen gekometi vond hg het vreemd dat de deur der achterkamer openstond en het licht niet brandde terwii hÜ eenige nogenblikkeo later op bet kantoor eaoig geritsel hoorde De baer O dacht teratnnd aan zgne gasten maenenda dat kij gebleven waren en uu ene aardigheid wilden maken Daarbg vergat hy dat de bniaslautel reeds wa afgegeven Inmiddels werd de Isrop opgestoken en toen de heer Ü nogmaals geruisah boorde ging bg kalm een dannije fbüten en dacht aan geen kwuad Ter sluiks keek bg een naar de g azen deur van het kantoor en zag achter een atapel goed die op de tafel stond tvree beenen Nog steeds dacht A e beer C aan r na Kaften en de deur opeAaude vroeg bg ironiaeh yn bier diev n Op betzelfde uogenblik kwam er op deo haer C een kerel vao ruw uitarlgk aanvliegen die hem een stomp in de maagitreek gaf waardoor hg acnterover viel Oumiddellgk daarop volgde een tweedn inbreker Beiden stoven de katuerdeur uit de gaoa door en de straat op Spoedig had dl heer 0 agn tegenwoordihod vau geeat terng en snelde hg de brutale inbrekers achterna De vogels waren evaowel gevlogen Bii r ad r ond rzopfc bl i k dat de dieven st kon aanleiding gegeven hebben tot dien tooi terwgl haar oom nug boven aarde lag Hoe vaart gij juffrouw BoidillionF Is het niet haast a te erg om tuo op eens io een buis te komen vallen Maar L r bleef n ij niel anders over Terwgl sg juffrouw Bordillion naderde nm baar de hand te geven viel het volle licht van de kroon np haar Zg had er nooit sohooner uilgutien dan op dit oogrnblik MargBrftha Burddlion vattti werk tuigel k de aangidiudene band en £ ag den hear Leater vrsirend aan als verwachtte tg van hem eenige opheldering doch hg aohaau dit niet op te merken At xgno aandacht aa op Ladjr Adelaide gevestigd Margarulfaa ia d thee klaar filj verlaugtdaar zeker naar niet waar Adelaide O ja Margaretha Bord ltion had nooit iu haar leven zoo alle mogelijke tfllfboheeraehiniE verloren Onder het atamolen van seoige onverstaanbare woorden dnt tij de thee zou baatrl eu verliet t da taal Toen lij des gang ter halverwege door was gugaaa herinnerde zg tich dat de kmdeuo op da sofa dicht bij de deur tpaelgoed hadden loten liggen dat Juist niet in oeas taal paste en z keenle terug om kot weg te nenao In de hoep dat zg dit ongemerkt tou kunnen doen opende tij uchtjm de deur Ware tij slsehts met teruggekuerd De heer I eator atusd met den rug naar haar totv hij had het mooie meisje ïn igue armen genomsu en flubterde haar met oogen en Uppeti eea zoet welkom toe Uargarrtha Uet het ipeelitoed liggeo en koerde op hare schreden terug terwgt er nu eensklaps een licht voor haar opging