Goudsche Courant, maandag 2 maart 1896

r c = 8 0 IJ D A HOTTIXD A M ioudii B W 7 86 8 40 9 08 9 M 10 17 10 64 18 09 18 86 1 84 3 88 8 44 4 60 Moordrooht 7 88 8 47 K 11 01 g 18 38 ir g ff 4 67 Nieuworkark w 7 39 8 64 K 11 08 g I8 S9 g g 8 04 Oapetle Euiierdam It 7 46 9 01 0 f f 11 16 u 18 48 V g g 6 11 7 7 66 9 10 9 SS 10 10 86 11 84 18 98 18 66 1 44 8 60 4 08 6 80 UOTIBIIDAM 0 0 II B A aolU r taBi 6 8 67 7 W 7 47 8 8 86 9 40 8 61 10 1 11 60 19 80 1 48 Capella 6 10 8 08 t g 10 98 ir g 1 68 Nteuwerkerk 6 18 8 18 w K t w 10 88 g 1 9 Uoordraoht 6 88 94 f M r v K 10 48 t g 8 08 Qoudi t 6 88 8 80 7 46 OOCBl 8 07 8 18 DEK a i A 6 8 55 8 88 10 11 11148 19 08 18 49 8 18 OOrDA UTIIOBT Uuudi 6 S6 8 87 7 66 8 09 8 81 8 06 10 18 10 67 18 48 9 8 8 17 4 18 4 47 6 67 8 68 S 81 10 18 Oudaw 6 60 8 64 ff ff 11 14 ff 8 87 ff ff ff ff 7 10 r 10 89 Woerden 6 88 7 08 8 l8 ff ff ff 11 88 8 46 8 84 ff 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 Utreebt 8 18 t 8 98 8 41 t 8 87 18 81 11 48 1 8 8 08 8 68 4 48 8 89 8 86 t 9 04 t f Kaar AmaterdaH 1 0 U 0 A 1 II9TIIBAM Gouda 8 87 8 81 lO Ol 10 87 18 10 1 81 4 47 8 AnitArdam C ït 8 14 9 86 11 116 1 1 18 4 88 8 48 11 10 hapt 1 IHr cl S imrwegverblDdlngen met GUllÜA Wliilerdlenst 1N95 1896 Aansevangeo 1 October TUd van ireenwlcli 4 7 11 7 68 8 89 7 69 8 06 8 18 8 7 80 8 88 8 68 68 8 18 3 48 4 80 8 09 8 88 4 08 4 40 DEN KikQ OOe UI Hage 6 6 1 7 90 7 48 8 80 9 J8 9 481 1 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 6 S 7 63 9 88J Voorb 6 67 10 17 1 41 14 ï Z rw8 H ltl 88 1 66 8 88 9 8Ï Ïe M 6 8l 10 48 8 08 S lO O On d 33 7 68 8 18 9 9 68 10 18 18 64 19 06 19 468 17 8 14 S 9 4 18 4 48 6 47 8 Sb j 88 10 18 Rli t VI BlHiir k Criii w g en NwUdarp UidMhaodmm M Hakmdorp U T R B o H T 6 O U D A Ulreaht 7 60 9 10 11 34 18 60 S IO 3 68 4 48 8 38 7 60 8 08 8 07 10 3 1 Woonin 8 11 10 88 11 61 4 10 6 68 8 88 10 54 0 d w l r 8 19 10 81 4 84 8 wita 8 88 9 84 H 44 18 87 1 88 3 48 4 87 8 80 7 09 8 16 8 419 49 11 10 OoudA 7 30 16 9 08 8 8710 80 10 60 11 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 89 8 64 9 6411 Z T M 7 48 8 47 g g g ll Oi 18 40 4 67 8 01 10 08 2 ZeK 7 68 8 68 11 18 18 49 8 08 8 19 10 16 r arl S 07 9 08 11 17 1 01 t ff 6 80 8 88 10 87 ill g 8 118 18 8 8710 0710 48 11 88 18 48 1 081 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 819 9 9810 38 11 46 laiSTIBDA M e o V D A Issatanlaa f H S 9 10 IMI S IS 4 1 U Oonda Ml 9 94 10 14 IMI 8 S tO 7 48 Meppaa M Blii r4WEnUT g ra VwMaip I oiaadkvidMi m ibk idorp i MD looptr iD baU moeipo Kekomnn ipa Ia bet kaatoor wm bet ichryfbureka m t ean breekyzer geopeod zoodat eenign baiikbilj tten Toor hst wagiiemaa Ugeu Ër ia stenwe oiet gtvtoleo en nieta wordt vermist zoodat de TerooderitBllioft juitit blgkt dat de iobreker bét bureau geupeod badden op hetzelfde ooi enblik toen de bf er C thaia kwam Door de kaotoordeur koadea zg niet riucbtao aaoge sieD deze op ilot zat Oalukkig dat da beere gaeo mea of aud re scharpe Toorvrerpea ia da baad baddea toea ig dfo bepr C te Igf gioffen Ifdfumorgea werd bnt breekgzT gevondea dat door dr politie ÏD bealag ia gHnomeD Van en d r iubrekera ia hpt tignalemAD donr den heer C opktegeveo Deze heeft hjjfMr duidelyk kaoaeu zieo Hbl Staten Oeneraal 2e Kakm Zitting Tan Vrydaie 28 F b aari Het debat orer de Pt raonefle Belaating woidt Toortneaet begi oende bjj art 64 oiitheffingcu Hat atuaodeiiient Gf rritif o om hg hnt bf trekkeo rao een kleiner woning biouen het Jaar de bevofgitfieid te gcvfü vau onthfflSiig nipt erikfl aaar dx Huurwaarde mnar ook uasi Mobilair eo Haardatfden wordt aa boatnjding vaa den mioiater aangHnomea met 75 tegon 6 itcmmeD Uoor deo heer Rutgera wor lt bezwaar gemaakt tegfD paragraaf 3 h ernegdhfid tot n heele ot deeltelyke outhdffing ran belantinirtcbald bg ziekte gebrek aan werk OTerlgdttn van dan ko twianer eu dargi lgk wat hg een oogemotiraerd privilegie oopoide voorftl als dit oiat wbrd bencbouwd ala waubetaliog waardoor bat kiefrecbt verloren gHat Ue Ministar be ilreed betdfibetrefiend nniendeiueot en verdedigde da bepaling als wettlijkeo regel ter Tervauging iWr tegen woordigH baiamiddeltJAB Hg de kieswet zm over bet I dan niet behoudea in het kienrerht van deze categorie kuonrn worden betliot Het amandemeat Kutgerfl om paragraaf 3 te achrappeo werd verworpen met 78 teg n 5 at ramen Bg de overgaogabi palingea wordt behandeld bet amendementHeldt om vrg te stelten vau opranten over gemeenten en provinciën de allerkleinitte aanalagen f 2 bnurwrarde eu varminderiDg te geveu met 23 der opcenten Tonr ds aannlageu van f 2 tnt f 4 en met 13 oor du aanalagea f 4 tot f i Over de toelaatbaarheid vau bet ani ndemaat Heldt werd uitvoerig g debattseid op grood dat bat zou regelen de wjize van befflng van provincia e eo gwmeentelgke opcenten Met 50 tegen 36 stemmea werd hft niet toegelaten Da beer Heldt stelde nu batzelfde amendeini at voor doch nu nitHiuUeod een onttteffliiK voor eventneele rgksopoeuteo op kleine hedragen welk amendement werd be treden door de oomminsia vau rappurt ur t en deo Miiii ter op grond dat de quaestie boe eventueel opcenten zullen wonïen geheven eerst te pa komt bg de middelton wet als daarby bet heffen van opcenien wordt aangevjaagd Het amendement heldt werd verworpen roet 73 tegen 15 stemm n Bji art 80 in werking treden van wet op den dag der afkourligini komt in debat het amendement Vermenleu Kolkman om de wet eerst by kon besluit te doen in wt rking treden nadat wettolgk zal geregeld zyn de verboadiog tuaieheQ de ryksen gemeentufinanciëo De deer Verraeuleo lichtte oilvoerig dit amendement to Hg de onzekerheid van den invloed dezer wet op veel gemeenten en de waarBchynlgkheid dat ze groote verliu eu van iokombteo zal geven mag men niet uitsluitend veriroiiwen op het beleid van den minister wiens levensduur omekcr is maar moet er zekerheid bestaan dat veel gemeenten niet tot ooderKang gebracht worden Nadat de heer Kolkinan nog hei amendement beeft verdedigd terwgl de Comm v li het strijden wordt bet debat verdaagd tot Dinsdag Da locos verhoog Dg die ia het dameseonf Ciievak door de Bertgosche patroons zgn toagesraan rgn oiat gering Volgens de sConfee lioi ar moeien zg per jaar vier en een balt millioen Mark aan looneo meer betaten dan vóór de werkstaking Daar duaver per jaar onireveer 25 millioen aan toonen werd uitgegeven bbdrajan de verhoogingen gemiddeld 18 percent In het lirerencoofectievsk beloopeo Ie verhooging 750 000 M d i 12Vi 1 ercent iiUi niaiMl8Ch oV fzicht De Franiehe minister van financiën Doumer IS door de ba tgetcomisfiie gehoord over de voorgestelde inkomstenbelaatiog De minister wees er op dat het ontwerp er vooral naar streefd den iaudbouw ta outlaoten bii wüde echtwr niet in een aittoeriira di cu ie inet de conimiB ie treden want seide hg ik weet dat de Kamer die hiar il om beriorioiogen to tand te brengen heett betuitjd bet ontwerp irtiii tig gezind zitl xgn De minister verklaarde zich echter bereid om oorstellen tot verb te ring vao enkele details aan te nemen Xu de Helgiflcbe Kamer leelt de Mérode den milliliter van Finattciën Da Smet de Naeyer geïnterpelleerd over BruaselZHe haven Er liepen uaraelijk geruchten teide hjj dut het ang en nauwkeurig heaiodeerde plan dienaangaande dat d ar de Kamera al was goedgekeurd ni t uitgevoerd maar door een ander vervangen zou würdun De minister van Financien en Spoorwugen antwoordden Het bleek dat werketyk het plan sauzieulgk i ewyeigd zal moeten worden want behalve dat bet zeer groots gebreken beeft en aanleiding zou geven tot een noodelooze vertrwistiug van twee en twintig mdlioen rank zou het lu botsing komen met een uitgebral plan van den minister van Sponrwesen tot verandering in de stations en de verbindiugen daartuflicheo te Bru el onder andere door het onwen van Ken centraalfltation en bet aanleggen van een ouderaard eben spoorweg Ue Brtis 4el iche fgevaiirdigde i kwamen met kracht op tegen het hernieuwde nitatel in het tol Htand komen van Brussel zeehaven eo er ontstond een levendig dibtit voor en tegen waar g de ministers van Financien eu Landbouw elkaar een oogenblik in t haar vlogen ma ir teo slotte de verklaring van ileo minister van L indbouw en openbnre werken Ue Brujn door haar duiilelijJcbeid en rondheid de Kamer met name de Bru setaars in een kalmer stemming braeht De minister van Financien y eide lig beeit een nieuw plan ootworpeu datthapi onderzocht wordt BriiB el zal de zeebaveninlictiting hebben Wiu zoa de liana op aen iijjtHpanng van 22 milioen zoo maar verloren willen l itoo aan De tgd van onderzoek zal niut Inni zyn Het bericht van den Antwerp chen MMtin dat de benoeiuing van Jun fan Riiswgck een besloten zaïk ia eu dat het besluit daaromtrent eerHtdanga lo het laatablad zal versobgnen wordt bevestigd door berichten van vehjke utrekking in de Kitormet eu den Coorrier da Broxellea In het HonKHarscha Hoiü van Afge aardigden verklaarde de minister van financiën naar nanleidiDg van de uerucbteu over financieeten toestand v n Hoogarge dat da finanri o volkomen normaal zgn en de ontvangsten die van bet rongn aar overtreffen De regeering vertrouwt vaat op bet lagen vau hetcorapromia dat rekening houdt met de belangen van Hongarya Zoowel de Zwit erscbstipoorwetfbeambteQ als de maatBchappiiea hebhen ziob gevleid met de hoop dat de Dondaregeering tufscheo heide zou treden ala het in den toorstrgd tot een itgenieene werkstaking en dientengevolge aiilatand van het apoorwegv rkeer mocht komen Beide partgen trachten onder varwgzing naar het publ ek belang den Bond it voor ie spannen om den door ben begoirneu slryd oit te vachten Vooral de maatachappgen zoud ü gaaroa den Bondsraad tuaschen beide zien tr den zy gevoelen sioh da iwakata party want in verscheiden Ignen vurdeeld staan zij tegenover eao ast aaneengesloten bearobteavereeiiigin daarenbovea hebben de maatacbappgen hure maatregelen Tan tegeuweer ta laat genoinjo Do BoDdïregaeriiig ii echter niet Tan plaa ziob met bet geirbil ta bemoeien Dr Zemp de chef van bet apoorwegde par temen t heeft wel ia waar bet voorKitterschap van de conferentie di8 Zaterdag cal gehouden w rden luaacben de niHaf obappgen en het ceutraalcoiHité dar beambten ni t willen weii eren doeb hg maakte eeu voorbehoud Aan de te Bern vergaderde directeuren dor apoorwegniaatschappgeu beeft bg verklaard dat het Ë dgenootscbap geen pang i in d n loon trgd en de UoncisregeeringdaArom geen reden heeft zich met de beweging iu Ie laten Beide pHrtgnn moeten bet dus met eUander zion ktaar te fpelen De oppositie in Engeland begint veld te winuen het uewone verachgnpel Qeleidelgk krgifeu liiierale camiidaten by atemniiugeu wat uieer Kteminen dan hy vorigo verkiezingen dan worden conservatieve candidaten vervauiï tn door liberalen En als de raeerdflrb id met neel groot ia k lOuls verteden jaar die van bet kabinetRosebery dan is eik st m ver oren een nienwe eu vaak gevoelige nederlaag voor kabinet Zoo erg zul bet ditmaal wel niet gaan De regeeriDgsmeerderhoid ia te overweldigend Eu daarvan ging slechts een zetel over Mair toch achten da liberale bladen t et reeds veel dat zy kunnen wyzen op enn vormeerdoring van hel aantal stemmen dat op een hunner canuidaat is uitgebracht In Lichfield is gisteren de liberale eaodidaat fourtnej Wurnergekoten met een meerderheid van 528 temmen bg de verkiezing in 1895 werd de liberale cardidaat gekozen met eeu meerderheid van 44 temmen Én over deze toeneming van bnn meerderlieid met een kleine 500 atomri en juicheu da librt rale EiigeUche bladen B i Liobfiold begint de Virtone Volgens de Frfi Ztg t zal OostenrijkHongërye een coaauUat te Pretoria oprichten l gedenkdag vse den slag bg Mafuba is gisteren rustig voorbygegxan Ér baddeo geen demonstratie plsata ta Krüijersdorp waar de Boeren volffens de Kerouhteii voornemens waren dn volkomen ouafbunkelykheid der Hipnbliek Ie proclameeren De Amerikaanacha Henaat beeft met 64 tegeo 6 stemmen een resolutie aangenomen waarin de Cuhaan sche insurgenten als oorlogvoerende pa tg worden erkend en preaideui Cleveland uitgenoodigd wordt om bg de Spuaofichu regeering vriendschapptdgk aan te dringen op de erkenning vau de omifhaukelykheid var C iba VeR6ADKRI GVANDeiUËMeF TËIl44D Vrgdag 28 Februari 1896 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hh Ja er Nederhorat van Vreuminfjen vao der Post Dercksen vin Galin van Iterson Prince Hoogenboora van der Sanden Strftver Dessing Viogerling Janperi en de Raadt Afwezig de heereu Noothoven van Goor en Herman De Voorzitter De heer Noothoven an Goor heett kennis gegevon verhinderd te zgn deze vergadering bij te wunen De Notalen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede Eene miasive waurbg door den Minister van Biunenlandflche Zaken dn ryksvernoeding voor het la er onderwyi voor 1894 was vastgeatidd op f 17686 28 en dat door Ged Staten waren goedgekeord de raad a bes luiten tot verhuur van eea atnk grond aan J W Verweg en J Omgert en dat tot wgeigiug der gemeentebegrooting over 1895 De Voor itter deelde mede dat overleden wtis de directeur der alg betfraafplaata D v Straten Ingskoman 1 Verschillende vamlageo Tan inafcolliagaaals van de Openbare Gezoodhaids Gommiasu van Regenten vao het Uasthnia vau bi k Baat edel i ogen baia van de Commiiaie over daMuziekschool eo over deStedelgkeZwemachool Ter vUie De Hekeoing der Kamer van Koophan del ea fabriekeo over 1895 Ter vÏMe E o voorstal van de Schutteraraad lotwg igiog der begrootiog Ter viaia Een voorstel van 6 en W batreffacdade regeling van da bezoldiging vaa den directeur dar Stedelijke gasfabriek voorstellende zgnsalaria ta verboogen tot f 2000 en hemf 3 ten honderd te geren van de gemaaktewinft Ter viaie Een voorstel van B en W betreffendade instructie voor den directeur der alg bagniafpla t ooratellande diei s bezoldiging tabepalen op f 150 doch hem oiet te vergunnen begrafenissen te blgren waarnemen Ter viaie 6 Een rapport van B en W op het adratder directie der Stearir Kaarsenfabri k totafstand van grond B en W handhavenbeun bet door ben aangenomen standpunt ombedoelde groud met te verkobpen Ter visie Een rapport van B en W ophetadreavau M Palsgruaf en anderen tot bestrating darflrereokade in overweging gevende op datVerzoek afwyzend te beachikkan Ter visie Een voorstel vau B en W om aan deLt tdache StoouibootMg de Volbardinii eenatuk groud in erfpacht af te staan voor 30 jaren tegeu f 31 per jaar Ter visie Een voorstel van B en W tot wyzigiug der goiueentw begrooting voor 1895 Ter visie 10 Een adres vao den onderwgzer C Kruit verzoekende eervol ontslag tegen 1 April Wordt eervol veneend 11 Een adres van de Stadsvroedvrouw J Schipper Leus veuoekonde eervol ontslagte en 1 April Wordt eervol verleend Adressen van N M Engelbregt H Kleiweg A J Lafeber J Vngk F Weil F te Gouda en W H van den Toora te Roltardam Ter7 opkeode benoemd ta worden tot Directeur der Alg begraafplaats Ter viaie Een adres vao den brugwacbtsr C van Haaien verzoekende bg de Groeoüudaalacha brug over de Gouwu een brugbuiaje voor hemte plaatüen In handen vaL B au W om advies 14 Een adrea van de Wed D van Straten verzoekende eene jaarlgk eba toalage In handen vao B eo W om advies 15 Een adrea vao de hb Geaufry en daKante r te Anaterdam verzoekende bg aanleg van een telefuon voor rekening der gemeentede beuoodigde behoeften daarvoor te mogaoleveren Op ooratel van den Voorzitter wordt dit iiaugebouden tot ng pnnt 6 16 Vijf adreaaen vau evenzoo vale versenigingen ondeisteuueude bet verzoek van da afd Gouda Zoodagsruat Op vool Ktel vao deo Voorzitlar aangehouden tot bg punt 5 Aan de orde De benoeming van een plaatsvervangend Ud der CommisKifl vao aanslag bedoeld bg da wat van 2 October 1893 tot beffing eener belasting op bedrgfs en andere inkomsten Eerate stemming worden nitgebracbt 15 eteronien waarvan de hh H W M Steevens 7 H Straver 6 A van Heedt Dortland 1 en 1 blanco stem wordt uitgebracht Tweede vrge stemming Uitgebracht 15 stemmen waarvan de haar 8ti e eos 8 de beer Straver 6 temmen en 1 btai c stem werd uitgebracht zoo 1st gakosao is de heer H W M Btaevens Aan de orde 48 8 51 9 67 11 3 g 10 04 ff g ff 10 11 ff g 10 18 ff 08 9 10 10 87 11 80 81 6 17 8 06 9 48 g 8 87 ff 9 68 g 8 34 9 68 g 8 41 ff ff 61 8 47 ti 10 08 9 41 U 19 7 4 S 8 49 Het voorftel tot wgziging der B rooting vau liet Israëlitiseb Armbrataar dienst 1895 Wordt aangeuomen Aan da orda Het vooratel tot loakanniDg aeoar gralifieatia aan des brogwachter gaarder P an Okkereo Da heer Dercksen vroeg oi er dan vroeger aoo o slechte controle was geweest Da Toorsitter merkte op dat hg dïe vraag moeilgk kon beantwoorden De heer tkq Galen deelde mede dat bat ham ook was opgevallen dat de opbrengst f 1200 meer was dan vroeger bg was er voor dat die menacben beter gecontroleerd werden De Vouriitter deelde mede dat die menacben voldoende worden gecontroleerd door den hear Bontars De heer Dsrrkseti wenacbie dia peraouen dia een post van vertronwe hebben beter ta salarieeren opdat xg fataoe iyk in bun stand kannen leven Het Tonratel wordt aangenomen Aan de orde Ds voorstallea betreffende da reorganisatie der Bargeravondacbool De heer Dessing juicht da reorganisatie van harte toe hg wenschte evenwel aan deze inrichting een directeur te benoemen dia leeraiir was in het bouwkondige vak en oiet een gefcoien uit de leerareo De Voorxittar Ik begrgp owa bedoeliag oiet geheel votgeos het voorstel kan dan een Okider directeur gakoxen worden uit de leeraren in bet teekenaa Ue heer Nederhorat gelooft dat dit eerst te bais bekoort bg de benoemingen en uu niet De Voorxitter gelooft ook dat dit dan betar aan de orde xal xgn nu ia de discussie over de algemeene atrekkini aan ds orde De heer Naderhorst xoude er wel voor xgn om da eareus slechts twee of drie jaar te doen durao maar dit giog met vele kosten gepaard en bg was er tegen om exari en e laten doen daar jongens van 15 tot 20 jarigen leeftijd eerst gaan beseffen wat xg te kort komen eu dan kannen xg van de hoofden der icholen geen getuigschrift krggen bg hoopt dat de Commiaaie ben dan ter wille xal willen ign De beer van Oal n heeft bet vooratel van den baer Dessing onderstenot en gelooft dat bet xeer goed nu kan oit emaakt worden Da Voomttar deelde mede dat de beslissing door den raad genomen kan worden maar dat de keus is beperkt tot de leerareo De heer Nederhorat is het wel eens om eeo dirsctenr te benoemen die geeo les geeft eeo directeur die levens vakkeonis heeft vindt bg niet DooJig De Voorzitter merkte op dak volgens het voorstel van den heer Dessing een directeur moet benoemd worden dia vakktmnia beeft De beer de Raa lt kan niet raedegaan met het voorstal van den beer De aing hg acht bat niet noodig dat de directeur vakkennis heeft eeo directeur moet meer voor plicht en orde Eorgen D heer Dercksen gelooft niet dat een directeur de jongens gehoorxaamheid moet leeren maar dat hg vel deg Igk ook les kan geven de audere heeren kunnen ook wel zorgen dat er orde an lucht ia en xiet in waarom de dircateur geeo lea behoeft te geven De heer Vingerliog is er niet voor om een theoretiseh persoon te beooemeo maar wel apoals de heer Dessing wil eeu practiach man die in bet bouwvak xgn graad beeft behaald De beer van Iterson ia het geheel eens met het gezegde van den heer de Raadt de directeur ia meer eao administratief peraooo die over veel vrgen tgd moet kaouen beschikken en het is ook het getaden der commissie geweast dat daarom een onder directeur leeraar in bet teekeneu zou worden benoemd en dat kan veel gemakkelgker uit bet personeel geaohieden De directenr moet iemand xgn die overal orde ksn houden en by gelooft dat bet in bat balang der school xal zgn waooeer men daartoe overging Da heer Vingerliog gelooft dat het bezwaar altgd xal blgven bestaan en gelooft dat het wel degelijk een boowkundig specialiteit moet zgn maar geen kamergeleerde De heer van Iterson gelooft niet dat men op aan bezoldiging van f 600 een bouwkundig specialiteit xou kannen krggen waren defioantiën gunstiger dan kon men wel f 6000 traotemeat geven bg gelooft niet dat iemand tich op f 600 bier zal komen neerzatten bg gelooft dat men zal moeten kiezen uit de leeraren die nog aan de aehool werkzaam zgo hg conatateert dat de orde op de school nitatakend is en wanneer da directeur iemand moet ago die in bei bonwkaodig vak ooderwjja ge ft dit ook wal iu zgo eigen klasse kan daeb da direataur moet zgne aanmerkingen kunnen maken op bet geheele oode wge en dat kan man van zoo iemand niet vergen De haar de Raadt ia er volstrekt niet cp tagan dat een knap persoon in het bouwkoodig Tak wordt banoamd maar wg kennen dan tegenwoordige dirsctenr die reeds 20 jaar aan deze school verbonden ia als een bLap man u ik zon bet jammer vinden dian niet te benoemen Da beer van Oalan kan madegaao met bet oorat I van den heer Drisaiog de heer van Ileraoa vergiet zich dat da directear alecbta i 600 ontvangt als learaar in bet teekeneu krggt hg ook i 600 aa geloof wel dat voor een salaris van f 1200 wal aan laeraar t vinden zal ign De heer Dessing kan gedeeltelijk met den beer vau Iterson medeeaau maar gelooft dat de bootdperaonn namelgk da directeur op de hoogte moet zgn van bet bouwvak De beer vao Iterson betwijfelt of men TOor f 1200 pen peraQon tal kunnen krggan die van alles op de hoogte is om als directeur op ta treden Ue baer Dercksen gelooft dat B en W xelf iela gé Oeld hebben oot het vooratel van den heer Desaing daar zg in hun vooratel nog gewagen van een onder directeur maar dié f 200 behoeven wg niet uit te gev n De verschUiende art worden vervolgens in stemming gebracht eo wel I Met iupaog van 1 Juli 1896 op te haffen de Burgeravoodaoh oI en eervol ontslag te verleenen aan de onderwü ers Wordt goedgekeurd IL Aan H M de Kooiugio Regeutes vrg telling te varaoekeo van het vonracbrift der eerate zinsnede van art 14 der wat tot regeling vau het Middelbaar Onderwga Wordt gaedtïekenrd IH Op te richten eana Avondschool voor ambachtslieden Wordt aangenomen IV Te bepalen dat aan de op te richtenAvondschool voor ambaehtsliedan xuilen xgn Crbondeo eeo directeur op eeoe jaarwedde vau f 600 een leeraar in bet haodteekeoen bet boetseeren en de stgl en oroiment leer op eene jaarwedde van 600 eeo laeraar in hethaud eu recbtlgnig teekenen op eene jaarwaitda van 600 een leeraar in het boawkoodig eu akteekenen de kennis vau bouwstoffen en het maken van begrootingen op eene jaarwedde van 6lX een leeraar in de natuur schei en werktuigkunde op eene jaarwedde van 250 een leeraar iu het Nederlandach en bet rekenen op eane jaar wedde van 4U0 een leeraar iu de TViabuude op eene jaarwedde vau s 5ü0 eeu leeraar in bet boekbouden op eena jaarwedde an 50 een asaieteot bg bet teekeoonderwga vooroamelgk voor bet pcbitdereo op eene jaarwedde van 200 eo assistent bg hetteekenooderwjis vooroamelgk voor de metaal vakken op eene jaarwedde van 200 een awaisteDt voor bet hand en rechtlijnig teekeneu op eene jaarwedde van 150 eauamanuensia voor nalnvr en schei ktinde op eeita jaarwedde van 50 Bg dit punt had nog eeoige di rosiie plaats over de greni wat eeo practiach ootwikketd leeraar i de beer Des ing wilde voor dir a enr iemand henoeuieii die voldoende vakkennia had vao bet bouwvak de heer Iter on wilde bepaald hebbeo dat de onderwgzers alleu vakkennis rouden hebbeu Da Voorzitter merkte op dat Hit kon bepaald worden bg art 4 der Vero daIlin en dan zou dat art 4 aldaa kuonen ele eu wordan Art 4 Aan bet hoofd der aehool vtaat a o directeur uit de lecareu uit het vakteekenen te benoemen Behalve door dezen wordt het onderwijs gegeveo door leeraren en ashi tenten die geb uden ign de voorschriften van den directenr op te volgen De directeur de leeraren en het verder parloneel worden door den Raad benoemd uit eene voordracht van zoo mogelgk twee personen door Burgemeester en Wethoudar in te dienen Het voor tel van deo heer Dessing om een directenr te benoemeu uit de leerareo io bet vskteekeoen wordt in atemminii gebracht en aaogenumeu mat 9 tegen 6 a emmeu Tegeo atemmen de hh vsn der Sanden vau üalen Jager Dercksen Hoogenboom en Straver V Aan de Staten der provincie ZuidBolland voor het jaar 1897 en volKende jarente vragen eeoe subsidie voor ds op te richtenAvondaehool voor ambachtslieden Wordt aangenomen VI Va t te stellen de volgende verordeningop de Avondaehool oor ambachtslieden Wordt na eeoige di ouHsiH aangenomen Vn Vaat te stellen ij T Igeode verordeningen op de heffing en de invordering vanschoolgeld op de Avondschool voor ambachtalieden Wordt goedgekeord Aan de ovó Het adres oer afdeeting Gouda van da Ned Vereeoiging tot bevordering der Zondagarnst betrefiaode vermakelgkhedan op Zondag in de kermis Na eenige diannsaie waaraan deelnamen de bh Viogerling die het praaadvifs van B en W beatreed de Raadt Derckaen alten o het adrpB der afdeeling ta onderateonen en den heer D ssing die bet praeadvies van B eu W verdedigde met dm Voorzitter werd bet vooratel van B eu W om afwgreod te beschikken aangeoomec met 10 tegen 5 stemmen die der bh Derckaen van Oaleo Viogerling Hoogenboom en de Raadt Aan da orde Het adrai van den haar H J Naderhora Jr en bat vooratel un den heer C P W Deasing betrekka gk deo aanleg eu de eiploitatia van ta ephoongeleidingen in daxegemeeute De hear Desbing is voor eigen exploitatie maar hg kan niet conslalearen dat hg in drie maanden 100 abonné a zal kunnen krggen De V omtter merkte op dat bg ni tt tegen aiften exploitatie is maar gelooft niet dat de telttfuou in deze getneeotn winst xal afwerpen da cgfera door den heer Deaaiog geuoeud zgn afkomstig vau eeo Üuitssh buix die niet met deu toestsnd van Gouda aijo bekend en daarom verdienen zg geeo betrouwbaarheid Hg wenscht de exploitatie aan den heer H J Nederhorat Jr te gevrn en iu de couceasievoorwaarden op te nemen dat de gemeentfl ten alle tgde bet reoht heeft de exploitatie over te nemen Hst voorstel om voor rekening der gemeente een telefoon te maken wordt io stemming gebracht UitKobrHcbt wor len 7 tegeu 7 stemmeu zoodat de stemmen staken De heer Ni derhorst bleef buiten stemmiug Aao de orde De ioterpellatie van dan beer H J Neder horit over de verxekeriug der geiueentaaigeo dommeo tefieo brandschade De Voorzitter deelde mede dat het plau bestaat om dit pont nadir aan de goedkeuring van deo gemeenteraad te ooderwerpeo Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering ifeslntep Een Zlleoriiiakersjongoii GEVRAAGD A van OS Az M roh ïaiUenr Kle weR E 73 GOUDA Iteurs van Aiiislenlam Vorkn slotkrs S l 101 i 100 77 4V 84 i e S8i 86 68 7V 88 s 104 B0 7 l SI V 114 4 94 7 ga 60 7 B 880 87 100 81 0 UB 8V BV lol 100 141 70 7 11 1 199 1841 lOl i 4 l 517 Ho 62 78 108 101 9 l 109 io V 1 8 1 5 13 14 l 10 64 108 1 1 17 109 88 108 108 88 68 58 14 U 815 800 V 108 108 108 104 180 18 Vj 160 85 1 Il4 98 PBBBL ARl NlOJailKU Cert Ned W 8 ï i dito dilo dilo 8 dito dito dito S HoNau Obl Goudl 1881 88 4 Italië Insolirijving 18l 2 81 6 OoSTEtia Obl in papiu 186B dito in zilver 1 08 5 Po TUSAL Oblit met coupon 3 dito tickot 8 KvaUNu Ubl Biiuonl 1894 4 dito QecoDi 13B0 4 dito bij Rolba 1389 4 dito bij Hope 1839 90 4 dilo in toud leen 1888 H dito dito dito 1834 dpAN K Porpet lobuld 18S1 ToamiJ Oepr Con leen 1890 Geo leeuinfï serie ü tJofl leenlnti serie J Z iii Afu llip V obl Utii 5 Uuloo Ubl Duit Scb 1390 S Vbnuiiiu Ubl 4 oiibup ISSl Maiw L fi Pr Lioo cort 6 D Holl U Spoorw MIj aand Mij tol Eipl T 81 8pw aand Nöd lad Spoorwogm aaud Ned Zuid Afrik 8pm aand dilo dito dito 18Ï1 dito B lTaLll Spoorwl 1887 38 A Eobl S Zuid ltal Spwmij A H obl il PoUN Waraobau Weenon aand 4 Roai Or Run 8p Mij obl 4 Ualtisohe dito aand Paatowa dito aand R IwansE üombr dito aand B Knrak Ch Azow 8p kap obl 4 dito dito oblijt 4 Alu iKA Cent Pao 3p Mij obl 9 Chie k North W pr O I aaud dito dilo Win 81 Poter obl 7 Uonver b Hib Gr Spra cort r a llinoia Central obl in goud 4 Loiiiav h Nasbville ert v aand Mt iioo N 8pw My lehyp o 81 Miaa Kjiusaa v 4 pol pref aand N ïork Ontario k Weal aand dito Penns Uhio oblig 8 Oregon Calif Ie bvp in gom 8 81 Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoefdliin obllg 6 I dilo dito Line Col Ie hyp O 5 CAMiDA Can 8oulh Cert T aand Vlii O EUllw kNaT leh d e O Amaterd Omnibui Mij aand Eotterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Boiterilam aand S Bïioa 8tad AntnerpenlKS t l Stad Brussel 1888 tloMa Theiss Regullr Gesetlsch 4 OOBTINR Btaataleeuing 1880 B K K Oost B Cr 1880 8 ilkM Stad Madrid 8 1888 Nm V r B Hyp 8pobloett Ingekomen giften voor het behoeftig huisgezin Vu N N poatwiaael t 1 00 burgerlUkSD 8tana GEBOltËN 27 Febr Wilh lmua ouden P Tan Lood en P Koeinaa 28 Pietar ouden D Vermg od A kn der Horit Johaiin ondera P L ku det Waetw rn O vaa Buareo Hermao oodera J Ooodkamp eu i Heytregen Headrlk oodora W deu Boer en A raa Dam Johaoaa Maria oudara C Nngtereti on G Mooatar Heudrika Aoim Maria oudera G Sooek eo J Verhaar 29 Adriaaua ouders J £ itliaS en A VernjPülep OVEULEUEN 27 Febr P C Obree 74 j L Uuijrendijk 75 j 28 G 0 de Hrojjn 14 d ONUEHTKOUWD 28 FaSr P Tan dm Eo l 21 j eu C Sanders 18 j C J dan Edel 24 j eu B J C Rothiiijien 23 j OSTBE I JElïT LfJdT au bneveo geadresseerd aao onbabendeo gedureode de la beUt der maand Febr 1896 eo terng te verkriJReo door tosacbenkoiBSt van bet postkantoor te Gouda Verzonden van Gouda de Vreyer Amsterdaio C Stiver Bergam bacbt L de Boer s Grt enbag RooU hart Haastreobt C de Jong Irosuio J da Hoog Rotterdam J v d Laar flotterdsm J Aarnoudse V W d Waal s Gravenhage T J J Offinberg Brussel De directeur van bet Postkantoor VORSTE R APVKRTENTIEW 051 STAMOTESIJ De TREKKING begint MAANJDA6 9 MAAKT n a Loten en gedeelten van Loten ZQU te bekomen ten kantore van de Collecteur Wei A C COSBS J F Cl IJPERS Wo teindp 37 Den Haag tainiin Verharen Rrpareerei Buitenlaodeche P 1 A N O s uit de eerate fabrieken in raima keuze Amerikaanaohe H A B M 0N 1 U M S door directe importatie texen ZKEH LiAOB prjjïen Inruilen ran beapeelda Piitnu a Agent voor Gouda en ümslreken KLEIWEG finaaAVINKEL C Kll l Kl lJhl SillOMVT KVlJdJ 1 tHlilHIM lli WASSCIIKIfU Agentuur bjj de Firma Co oae fin Bois f 1 40 da tümt D OOONAC rilT BOZ8 na d BtiUU AaonTme wordt cslcrard in r ni I4a bvmiuid ll aMh n rut 5 I ltar Inhoud vooral vin hut itttaat vsii Dr P VAN HAMEIj hoos P oeülMoh S I 130 Oltatalu d vwkrtJxbaw MJi P H J V WA KUM 1 MëLKERT Ooathavaa Wed BOS W A Ie Gouda firma 144 Oouda TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetluiit en ulechte npijtverteering ben ik gaarne bereid allen een Tan Telen aanbeToIen DKANK kOttetooa te noemen irelke mij onden man Tan langdnrig Igden b Trgdde C SCHELM