Goudsche Courant, dinsdag 3 maart 1896

Dinsdag 3 MftaH 1896 348te Jaargang No 6905 U7f il d beste towrüTiog I t RlMiimsllik Ucimflifi SX tegts MnSB ras tllolaiuiil tsgon Jicht kortom Anker Palii ExpeJIer m mm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EERSTDAAGS OPEÜII G i van het MKUWE MAGAZIJN van JMANUFACTURENJ I Gemaakte Goederen Garen en Band GOUDA I ytt iiiii tk tMllillslautiW i4 t i i Wat A DVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgav dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden i ƒ 1 26 franco per post 1 70 Af pnderlyke Nommerg VU F CENTEN KLEIWEG E 94 Vürkryghaar bij PEETER8 Jz AU bewys fan echtheid ia cachet on kurk ateotla voorBion van don ntiara der Firma P HOPPE OPENBARE VERR00PIN6 X De Notaria U GUOENENDAAL B m te ou a ÏBToornemensop WOENS DAG 11 MAART 1896 des vóórmiddagi U Uur in Het Posthüib bewoond door Mejde Wed G db BRARËR te Moordrecht iu het openbaar in ééne Zitting te reiten en te rerkoopen Sen aangenaam gelegen goed onderhouden hi ëre iii is ea JSi V met TUINTJE ea afzonderlóken gang of poort Tan en naar den dyk staande en gfllegen in de kom van bet dorp Moordrecht buitendijks vyk uo 192 groot 1 ARE 76 CfiNTlAUËN Het Uais bevat beneden 3 Kamers Keaken en Kelder en boi en 5 Kamers Mangelkamer Zolder met beschoten kap Meidenkamer en Provisiekamer is van velerlei geriefelykhedeu voorzien en levert een riant en rnim uitzicht op over de rivier ide IJssel i Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen op 30 APRIL 1896 Ter bezichtiging melde men zich aan by den Beer G ol WILUB te Moordrecht dageiyki van af 4 MAART 1896 van 10 2 uur uitgezonderd des ZONDAGS Nadere informatiên geren voornoemde Notaris GBOENENDAAL te Oouda en Notaris P J T4K VOLLENflOVEN te Ziitplun Mode Arlikelen ea Garneei ingen op elk gebied HAUTES OUVEAUTÉ S FOUEmTUREN voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en HoKdct llVinC SOKTEERI i w coK sHJTs m GLACÉ HANDSCHOENEN KOUSEN t Bokken flloii n TrtcoU Keiikcn en Fanlasie Üchorlen enz enz WISBRUN LIFFHANN Men wordt verzocht op t MEUK te letten UIT HKT MaüAUJN van M BAVK S VAAYZü K GORINCHEM D3ze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een A ed onê met vermelding van Nommer en Pry voorzien van nevenstaand Il Merk volgens de Wet gedepo l neerd w Zich tot de uitvoering van geleerde orders aanbevelende J BREëBAAUT lz EENIG DEPOT der Üjnste Haagecbe Beschuit GÖDDiKiABSEN Bü arreat van het Gerechtshof te a Hertogenbosch van 21 Januari 1896 gewezen in de zaak tusschen de ondergeteekende en HEINRICH L ElAUSER te Roermond is beahst dat het hfUideUmerk waarmede gemelde HAUBER kaarsen in den handel heeft gebracht boataande uit eeu langwerpig vierkant wit etiket met rand aan de vier hoeken en in bet midden met een ornament op welk etiket met vette hootdiettera zijn gedrukt de woorden imOUAa ti aarêen is eene nabootaing ë l iu hoofdroorstelUng èn in onderdeelen van het merk f oif fa H iarfenf waarop alleen de ondergeteekende recht beeft Die nabootsing ia verklaard te in onrechtmatig en in atrgd met de eischen van eerlijken handel Gemelde H L UAUSER Ae Roermond is mitsdien veroordeeld om aan ondergeteekende alle schade te vergoeden we ke zy door die nabootsing heeft geleden DE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA Oouda Kebroari 1898 DE SCHEPPER J El KOODE BIFJUIALLR Zeu estraal o 8d geeft hiermede aan zyne geachte Clientèle kennis dat de verbouwing xyner LOKALEN op HEDEN geheel voltooid is Niets bespaard hebbende om de BIERHALLE naar de laatste smaak en eiachen des tyds in te richten en door toepassing van de nieuwste uitvinding op het gebied van BIERTAPTOESTELLEN hoopt hjj de reeds 7 00 gerenommeerde soorten 1 nimn lager è 6 et j GEttSTRii 7 et P LlllLliUll U BOCK a 10 ct I TUMBLER GLAS TAKDA1JÏ8 op eene wijze te tappen die den toets der fijnste Bierproevera kan oLrstaan bovendien zal er voortaan in de UIERflALLE ateeda gelegenheid bestaan te WJt ky POIKE OUDE E CASSITO Turl iiiarkl 172 Gtiuda SCHIEDAMMER GENEVEE Merk i NiailTOAF uUge onderd ZOSDAGS JJJI Lijèrs aan Dauw of llaarworiii StoUwerck sche Borstbonbons Cbriceerd na voomchrift van den j I üniversiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harleas Bonn hebben sedert 60 Jaren ab Tsrzachtend middel tegen boesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t b zonder aanbeveleni 1 wardig een bonbon te gebruiken Terpakkiug Geele piijee i 25 cent Alotn verkrijgbaar drooge vochtige Schubbendanwworra n Ifetoiet deze kwaal gepaard gaande zoo ondrngeUlk lastige Jeuken der huid alsookelke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door f r ÊMebra 9 VlecMentoil OanehndeHtk Gebruik Ifllwendig Prgs zes golden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegel waarop toezending volgt vrj van orten inkomende rechten Verkrijgbaar bq de Ut Marien Droyerie an i Duitsoh land Zser Nette Crestesndrukts EmmTJES worden GELEVERD door A imi KMA en Zn tlMds in i 4er Koiifesin j f ftnfcerlain Expellef Pr ie 60 osBt 76 Mat sd f 1 25 de flMot S oorbsndeii in la msaste Aptlkeksn en i n e 4d Riohler Oo t Sottardui Te Gouda by A WOLFF Markt A 141b SB DE LAAT VAN SON apothakw Markt TB op MAANDAG den 9 MAART 189d des voormiddag ten Mlf ure in het Koffiehuis Harhoniisc aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht reaideerenden Notaria j koi m 4i van een goed onderhouden van naterleidtug en vele gemakken voorzien ESF EN TUUT au de Nieuwe tïaven wyk N no 103 te Gouda Kadaster Sectie Ü no 1460 groot 1 Are 20 Centiaren met een uitgang iu een gang daarnevens Het hois bevat 4 Kamera Kenken n Zolder Te aanvaarden by de betaling der KoOjppenn ngen Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 2 are en op dten dag van 9 tot 11 ure Nadere inlichtingen geefli Notaris KOEMAN voornoemd en z n ook te bekomen ten Kantore van Notaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping Tï op MAANDAG 23 MAART 1896 des voormlddaga te elf tire in het Üotel Dk Zaluc aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haaalrecht resi deerenden Notaris J KOEMAN van Een hecht en sterk goed onderhouden op besten stand staand WliNRELHUIS met afzouderlgken opgang hebbend BOVEN Hl IS en Erf in de Dubbele Buurt aan de Oosthaven B Nos 9 en 9a te Oouda De benedenwoning is verhuurd voor 325 per jaar De bovenwoning ia te aanvaarden 1 Juni 1896 Het perceel is te bezichtigen de taatste 3 werkdagen vóór den d der veiling van II tot 2 ure en op dien dag van 9 tot 11 ure Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zgn ook te bekomen ten kantore van Notaris P MOL te Zaandam POOL S Groene Olie is een familie geheim en heeft duizenden genezen van IS Ixe o omat i © Ic STRAMHEID in de LEDEMATEN 8PIKREN enz Ook voor Brand en Snywonden aangewend geeft deze olie verrassende uitkomsten Flacons met gebruikaaanwgzing 40 eents bö J van OIJE Kleiweg No 2 Gonda Hit bti e ODichadelylMte n 051 makk lylcste poetsmiddtl voor Hecrta n vooral danriBS en KlndcrsehocnWM k U de AppKtuur van C M Millltr Ct V Berlin B uth Str 14 Men lettoifoed Mf S op naam en fabrieksmerk Vitkryotur ly ReM in Wlnkilltri lif ichetnwark lalutiNfii eiariren sni Bfli Bincflal DApct by V Sardimtnii ArMiia Öoida Bmk vm A Bbinkua k Zwn BINNENLAND GOÜDA 2 Msart 1896 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Februari het volgende resultaat 1 Febr 8 5 Mg permang kalicas per 1000 cc 8 8 2 15 6 3 22 10 3 t 29 12 3 Aan het postkantoor Gouda en dd daaronder reuorteerende balpkantoren werd nednrende d maand Febraari 1896 iu de Rëkspostapaarbank ingelegd ï 8063 06 terugbetaald f 3539 62 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4776 Woensdag den 25n Maart a s des namiddags tn 2 uren zal de nieawbenoemde boogleerasr bg de faculteit der geneeskunde aan de RgkaUniverftiteit te Lsi en dr W Koster Gzn ego ambt aanvaarden met het boudr u eener redevoering in het groot auditorium van bet Universiteitsgebouw Te Soeit is aangehouden P L ond35jsar Tan Hoogland verdacht diefstal met inbraak gepleegd te hebben iu den nacht van 30 op 31 December te Rotterdam ten hnite van den smid V H Na verhoor voor den börgemec ter werd bij gevankelgk naar Utrecht gebracht Hg had voor dergelgke daden reeda 2 straffen van 3 en van 1 jaar ondergaan Het geitolene was voor eenige weken te Amersfoort reeds in beslag genomen l e luit kolonel L de Vlaming directeur d r cadettenscboül xal a s zomer den dienst met pensioen verlaten Bg buitengewoon Politieblad verzoekt de procureur generaal te Amsterdam de opsporing en aanhouding van Johannes ds Wolff 33 jaren bierbuisbouder geboren te Nieuwediap wonende te Amaierdam St Anoaslraat lang 1 70 meter aangezicht en voorhoofd smal baar ea snor blond oogen bruin laatst gekleed met btaowen jekker grgze hrof k en pantoffels Hg was op 26 Febr jl in appel door het bof te Amsterdam wegens poging tot dia t tal met inbraak tot 4 jaren gevangenie itrai vcroorjleeld en ia ïa den voornacht van ÊEL ILLETO 61 Zg kwtni onder tan de trap Title en 3opbie Defloe legea Ds laatste had hare muta afgeiet en scheen reeda too geheel te huis als woonde lij sedert eer jaar op den HsU Tifle was op hare manier allerprschtigst ireklied in een oud rood zijdan kleed en tij droeg witte linten op hare muts Ik beb de juffer de kamers van hare mevrouw gewezen seide Titls torwyt eg jufTrouw Bordillion van ter zijde met hare groens oogen aansar of liever ds kamera van mijn meester maar dit komt du op hetzelfde neder Ds kofTara zgn nog niet van het kasteel gekomen en zoodoende kan de jutfer nogniets uitpakken Denkt Lady Adelnido Krrol hier dan dezen nsoht ts blyven vroeg Msrgarctha met toenemende verbuing Hier bg den heer Letter aan Imia f Mgtad ia voor goed hier gekomen juffrouw tg it te buis gekomen antwoordde Tifle knipoogendo alsof hst licht van de lamp haar hinddrde terwijl zij inderdaad juffrouw Bordillion geen oogenbiik uit het oog verloor Z j en mgn meester zijn too even getrouwd en hij heeft haar te huis gebracht Heeft bij u in het brieve dat kjj voor u aebtsrlist 26 op 27 Februari uit het huis van bewaring te Amsterdam nitgvbrokeo Het is heden een dag vau beteekenis voor heel den Nederlandscheo boekkaudel daar een man van beteekenis een zeer bijzonder feest fieri de heer H A M Hoelants te Schiedam zgo gouden iubilé als boekhandelaar en uilgever Het ligt voor de hand dat de heer Roelant op jeugdigen leeftgd moft zgn begonnen en inderdaad heeft hg ie 27 te Schiedam geboren en twaalf jaar oud bg een boekhandelaar in de l er gekomen toen bg negentien jaar was een eiiten zaak aangedurfd Zeer besoheid n moeflt hg beginnen alleen als boekhandelaar raanr at na drie jaar mocQt bg der winkel iu een h m toebehoorend hui overbrengen en korten tijd later richtte hg een drukkerg op welke hg zoo wprd tien jaar geleden bg Etjn veertig jarig jubilé in het N bl van den Bnekb getuigd door rnstelooze werkzaamheid en door een buitengewoon succes als uitgever tot eens hoogte beeft gebracht ali waarop maar weinige etabliasementee zich thans kunnen beroemen En van staats ea van gemeentewege werd hg met omvangrgke werkzaamheden betast en in 74 verkreeg hg vau den Koning de vergunning aan zgn inrichting den naam te ge en vtn Koninklijke Nederlandsche Boekdrokkerg Roelanta cegt A C Kruseman i ign uitmuntende Geschiedenis van den Nedertandscben Boekhandel is weer een van degeoen die bewezen hebben vdat een man van werkkra bt en wil geen hoofd en akademiestad noodig heeft om zich iu uitgebreideu kring t bewegen Inderdaad de uitgever Roelants bewoog zich door het gansche labd en de schrgvera van wis bg uitgaf beijrogen zich op allerlei gebied In ign seer langen catalogus vindt men schoolen kinderbowken belangrijke uitgaven op bet gebied van wetgeving van krggs en andere wetensohappe van theologie van fraai letteren tAlzoo zf gt Kruseman een uitgever te meer die voor leel locht overal waar bg mt ende het te kunnen vinden c Vaft het welbekende Klassiek I etterkundig Pantheon zegt dezelfde I1et wa n meesterl kA greep Toen Roelaals in navolging van een dergelijke Fransche uitgaaf in 1852 deze onderneming begon brak er eeu etorm tegen hem loa van de zgde der debitanten die hem besebnldigden dat bg met zgn goedkoopte boekjes van 30 cent bun de voordeelen ontnam aan duurder boeken verbonden Roelants ver es hsu naar de toekomst die bewgzen zou boe de veelheid van debiet zijner uitgaaf voordeeliuer zou w rki n dsn hft weinige qf ni t dehiet vau dure dat alles niet uitgelogd P floedo hemol riep Tifle uit terwgl iIj in haar luk naar het briefje zocht hee S het mogelijk juffrouw 1 Ik vraag u tien duizoB l nraal om vertohooning Da heer Letter sohreef bet van middag toen hij te huis was en var aocht mij om hot u eotve te geven en ik slak bet voor alle zekerheid in mijn zalc Zoo ziet men Uit de oogon uit het hart I Zg had het met voorzet In den zak gohomlen en wist dit zelve zeer goed Mnrgarethd viel niet in onmacht Kij leunde slechts oven togen den muur aan om staande te blijren tij werd doodsbleek maar zij herstelde zich spoadÏK en dwong hare arme drooge lipptn tot een glimlnob terwijl ig tot Sophie toido Wel zoo lija tg getrouwd Ik voor mg had nooit gedacht dut het er vun avond nog toe gekomen zou tlju juffrouw was hot antwoord v n de praattieke vrgpoitïge karaonier De freule heeft den gaoschea middag gekleed op den dominu tittoo wachten hij Bcheen nergens te vinden te zijn Ëindelgk tegon negen uur toen wg hemb na hadden opgegeven kirsm hij aanzetten Zy zgn in de groote zaal getrouw en juflrouw Dane wab bruidsmeisje in rouwgewaad Ik heb hem gewaarBcbuwd dat dit ean slecht voorteeken is maar zy hebben mijne voorden in den wind geslagen De freule was gekleed zoo nis het behoorde lij bad oen nieuw kleed aan dat juist even vóór a die ongelukken voor haar gemaakt wns en sg bad het nogniet gedragen en ik heb den sluier en de bloemente Danesheld gekocht Margaretbs Bordillion begreep nu alles Tifle begon eau verhaal hoe haar mteater haar alles bad toevertrouwd en welk eene dnikte sjj on ds dienst werken En die toekomst beeft hem in hel gelgk gesteld Van een editie van Cats worden 20 000 ex gsdruk ook de Vondel uitgaaf i oor vatt Vloten bezorgd ii algomeen bekend Tlit de moderne literatuur noemen ws o a Di3 Buil Cremer Piet Paaltjens Schimmet vau Vloten eu do Oude Beer Smiti En looala in het Nbl van heden nog aardig wordt verteld ruaten doet de beer Roelants ook thaus DOg niet Van de weldra to verwachten oitaaaf van Sinjeur Semegna met illnstrsties o a van Rochu 48on is a eerder melding gemaakt Ook i it boek wordt op de inrichting dor firma geheel afgewerkt Die inrichting tronwens boe klein begonnen is er eene vsn grooten omvang eu die venl welvaart brengt in Schiedam waar de eigenaar sedert tal van jaren lid van den raad in zeer hoog aanzien staat Dezer dagen werd herinnerd aan den voU genden beminnolgken trek oït hst leven van wijlen Piu4 IX In den eersten tgd van zgn pontifieaat vernam Z H dat er e n zeer rgk edelman gestorven was die op ongenoegzame i rond Q ziJn beide zonen onterfd eu dien priester tot algemennen erfgenaam gemaakt had welke bet eerst op den dag zgoer terasrdebestelling de H Mis zou lezen in de kerk waarin zgn lyk was nedergezet Wat te doen om den laatsten wil vau dien zonderlingen edelman te eereo en to 5h aan zgn zoons d erfenis huns vaders niet te onttrekken Piua wist in de hem eignne goedhartigheid spoedig raad In den vroegsn morgen van den dag der begrafenis begeeft hg zich van slechts ééü persoon vergezeld op weg naar de kerk waar het Igk sich bevindt komt nog voor het ootstoiten der kerkdeuren aan en ia nu de eerste die daar de H Mis leeat Bg t openen van het testanient vindt men inderdaad de vreeïnde beschikking krachtens welke de U Vader nu werkel k tot eifgenaam was aangeateUl die de erfenis ook aanvaardde maar om haar dadelgk aan de beide ionen te doen toekomen Zaterdag 2U Februari op den ezlra dagi dien bet schrikkeljaar ons brengt meenen wg bet volgende even onder de aandacht te mogen brengen t Woord scbrikkel komt vsn achrikkelen een verouderd werkwoord dat in enkele atre ken nog geboord wordt in de aamenatelling overscbrikkelen d i ovorapringeo gg scbrÜtkelt er reu over zeift men tot hem die bg het tellen eeu getal overnlnat schrikkelen komt van schrikken in oude wickundige werkpn boden gehad hadden maar Margaretha wist genoeg on spoedde zich nnar boven Da deuren van de kamers van den heer Lestor atunden open en oen stroom van licht vorapreidde zich uit dezelve over de gaanderij Margnretha leunde mat haar bonzend hoofd tegan den muur en opende den brief DezQ behelsde slechts weinige regolon do zaak werd haar met korte woorden meogodeelil de roden dat altea zoo overhaast gesokierlde wns dat Lady Adelaide geon under onderkomen hnd eii ónt zij het kasteel dat nu oigoiulom van den nieuwen Pair was üoo spoedig mogolgk weuBolite te vorluten Hot briefje was zoo vrieiidelgk mogelijk ja byna in tcedero bewoordingen geschreven zij was guheol in haro smart verdiept en bleef op de letters staren i wist zelve niet hoe tang Margaratha Op het hooren vnn die stem sehrikto zij op het Was de beur Lester die haar nep Zg stak het briefje haastig in den Zak streek zich mot do hand ever kflt voorhoofd en riep over de leuning van dsn irap naar bonoden Ja Margaretha wilt gg beneden komen om thee te schenken vroeg bg torwgl bg met luchtigen treddon trap opkwam De arme Adelaide voelt ttoh nog niet te huis en geen wonder zg komt lior zoo onyerwaoht aan Het is zulk oen buitengewoon geval Ik ik kan niet bracht Margaretb ï metmoeite uit Waarlgk bet is mij niet mogelgk De beer Lester vatte met eene band oene van hare bevende handen en legde de andere zaoht op haar schouder Margaretha vergeef mg Ik tie dat g ont heeten de overstaande boeken sóbrtkahoeken In een schrikkeljaar verspringt t feest van 6t Mattbeua van den 24en Febr op den 25en ende Zondagnlstter vernpiingt niet dan na den24en soodat niet de 29e Febr maar da 24b de ingevoegde dag is men heelt in een lebrikkeljaar of springjaar duaeigenlgk tw aina ldeit24en Februari Z C Men scbrgft aan de N R Ct c Naar aanleiding van het medegedee de gerucht dat in den boedel van wglen den notaris De BrnjD te Otdemarkt eeu aanzieolgk tekort loudfl zgn kan gemeld worden dat alle omstandigheden er op wgten dat dtt gerucht van allen grond is ontbloot Zekerheid daaromtrent kan eerst over eemgen tgd worden verkregen wanneer de benoemde bewaarder der minuten de beer Kamp notaris te Steenwgk sich op de hoogte der zaken heeft gnsteld De beer De Brujn leed aan awaarmoedigheid en vermoedelgk is dit de oorzaak ven de wanhopige daad geweest Van andere igda wordt ona med edeeld dat de notaris de B zeer prompt o i sgn taken was en deze in de beste orde beeft achtergelaten Van een tekort is dus geen sproke Nadat zgn overtgden ruchtbaar was geworden beeft niemand het noodig geoordeeld gelden op te vraxsu sooseer wu eo is en ieder overtuigd dat de aken in orde rgn Naar men verneemt tal de executoriale verkoop van Reens inboedel wegens eeaa belas tiugsehuld van f 300 plaats hebben op Vrg dag 6 Maart Voor de slachtoffers van de dyoamietontptoffing te Johannesburg ia bg de commissie te Amsterdam tot heden ingekomen f 8003 Professor Max Muller te Oxford beeft de aandacht gevestigd op bet grootste boek ter wereld het wonderbaarlijke Kutho Daw Dit boek bestaat uit 729 deeleu in den vorm van wit marmeren platen vol ïnschriften eu over elke plaat heen ii een tempel van bakHteen gebouwd Bg de oude priesterstad Mandatay in Burma ia deze tempelstid vsn meer dan 700 psgoden gevonden Het bevat de godsdienstige wetten d r Boedbistea en ia grooter dan de Bgbel en de Koran samen Het oude testament bevst 59 493 woorden en 2 278 000 letters maar de ttipltaka zoo wordt t et reuzenboek genoemd beeft 275 250 verzen bn 8 80 000 lettergrepen Dit reoaarbtige boek is in Pali gssohreven Flet is fHpn ond werk want hf t beeft zgn roerd zgt on ik begrijp ti dij donkt nan dfl armo Kathnrina Ik eerbiedig uw gevoel maar Udenk dat lij nittt m er lot deze wurotd behoort Laat liaro nagodachtenis bij u gaonc oorzaak van vooringenomenheid zgn tegen mijne jonge vrouw aan wie k daar juist liefde en bescherming heb beloofd Heb als vrouw medegevoel mot baar en kom nu beneden tlij moonde dut zjj aan Katliarina dacht Welnu het was gelukkig dat hg io dion waan verkeerde Zg liet hem worktuigelijk haro banden die hij vaat in do tgoo hiold geklemd rn zoo volgde tg hem Ik wist or muts van loida g Tifle heeft mij uw brieQe niet gegeven on zoodoende was ik geheel onvoorbereid Dan is Title eene zottiu hernam de hoer Lester Toen zij binnenkwamen wat de thee klaar gezet on Sophie be ÏK om hare meesteres den sluier af te nemen Adelaide zeide tot juürouw Bordillion Do sluier hinderde mij toen ik wilde gaaniitten hg is xoo lang tjj toida dit op een toon als vroeg zij om verschoouing dat zg hem af liet doen Wilt gg den krans ook afKlteD Mjlady vroeg Sophie Meen tekor niet Die hindert mjj niel ïjopbio vouwde den sluier op on ging heen Lady Adelaide ging naast juffrouw Bordillion aan tafel zitten Met do beweging van een bedorven kind trok zg hare handschoenen uit en wierp zo op de tafol Hierdoor woni do trouwring zichtbaar zu droeg geen anderen ring Ik ban benieuwd hoe lang het nog duren zaleer ik gewoon raak aan dien ringf zeide tij torwïjlig den hear Lester aaniag JTitrit nnol§i