Goudsche Courant, dinsdag 3 maart 1896

Woensdag 4 Maart J806 348te Jaargang No 6006 EERSTDAAGS OPENING van het MKUWI MACiAZIJIM van Imanufacturen I Gemaakte Goederen Garen en Band UDA I Nieuws en Advertentieblad boor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden ber k nd naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommer VU F CENTEN KLEIWEG E 94 den doch Icrygen firma 144 Gouda AMERSFOORT AUERSFOORTSCHË MACHINALE Sloom Aulomatischc Walsen üleeirabriok KrentenboUetjes vaq 2 bu i oent va puike kwaliteit Fiine Kronteu broodjes vnu 2 j cent van lU fijnato ro n dato fff n Alle krenten en rozljnen Koiiderpitt u worde machinaal gewasschen I gedroogd en uitgezocht zijd dua geheel gezuiverd van Bteenen I steeltjes aarde cu andt ru meor of mindur schadelfjke beutanddeeien Melickadetjes van 2 en 1 cent van de bes o grondstoHun rorvaardigd ou Htleon j met onafKerooindo ttiivere besta niülk vermungd Waterkadet es van 2 cent zeer Bmakelijk door da fijne ingrediünten Weenerbroodjes fan 2Vs cent verknjKbaar als Halvemaauijes Tuinpen Proföeljea on Galletjes worden vb do fijnsie tlougsar che tarwebloem e in expres I or voor innorichto ovuns rerirBardigd DuitSChe broodjes van 2Vb cent zeor fij va smaak door ipeciaal menl Geraspte broodjes vh 2Vs oent bijzonder geschikt by diners ene Fijne OuilSChe Kadetjes van 6 voor 10 cent worden om do fijue kwali I I toit bijzoader aanbevolon Prima Honing Ontbijtkoek 30 Ceot alléi n gegarandeerd eoht wanneur ui 1 I eeiifl veriegeldo geütographeerde kartonnen verpakking gemerkt met do fabriekatitels 1 W 11 MKUR81NG Amersfoort De Dépöthouders zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met 1 J de fibriekstltels en W H MëURSING Amersfoort als I opschrift Voor GOUDA eon DÉPOTHOÜDER GEVRAAGD tegen flinke I provisie en tranOO vrachten der voll © o ledige kisten 1 Het groote aantal zenuwkwalen Tan itnnwhoofdulju af tot d vooraffaande kcntnekenen van aiioplexie liorsenïerosrts toa isertD UDg Bte9ds allo middelen door ac tneitleche welensclia aanKowead Eerst aan den nlvawM tijd komt de eer toe dtit kiJ door het i ebmlk mnkeri van iteu eenvoii llgBten wee namelijk lansa diiliuld cene iyBlologiHaliQ ontdukkitiK gedaan heeft die ua lionderde proefnemliigaii thans over de geheele wereld verlireld in en terwijl eIJ in weteneeliappeiijke kringen de hoogste beianjnteUlat wekt tevene eeiie weldaad blijkt te ijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menichbëla Data geneeBWiJae U tiltgevonden door den geweien UOloier van Geioudhelt Dr Bomas Weliiinann ta ilHhofeu en benint d i de ondurvindlug opK daitn In eene 6ü Jarlge praktijk Dosr wwisvÜlnK het liaofd eciiinnal iier Ahk worilen laartoe ebifcte Collkn do rde Imld IddcIlIJk Ku het aannivKoslrl i ed i od ld Met deze geneeawljEa wardan werkelijk A v rtoe d Met lohitterende reanltatsu verkroKen en zij maakte rooveel opgang daï van eeb door dtt nltTlildar j6Mht v n tkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hars voorkoming en asnsilng binnen korten lijd reeds de ttle druk versclionen l Dit hoekje bevat niet alleen roer hot greata pnbllek verstaanbare verklaringen omtrent liet weseu dei nieuwere therapie en de daarmada nelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maai ook vindt men daarin wetenaohappelijke verhandellDgen uit de modlaehe binden die aan deüe geneeawijze gewild rijn soomede anohrlft van tal van getafgsrliurten van hooggeplaatete gcneesknudigen onder wnike P Mtnliri med ir proreaior aan de paWkitniik te ParIJt ruBRounemont 10 Bteingreber med dr praktliSirsnd aenaeatiesr aas bat krankilnnlgan óekiloht di Chiranton SanlUtiralh Dr Cohn te Stettii Jlthlingani Dr f Forsatler geneeihter dlracleur van het hoipltaal ts I Sateanla laa Ent Oariet mad dr geaeeihaer dlreateur dir galvane thsrafsutlsohe InHohtlng voor tsauW lijdari ts ParIJt raé 81 Koneré 334 Coniul von Aichenbaoh med dr la Corfu Or Baaliaoli arrond arts ts ZIrkaltt Oosr stabiarit Jeohl med dr te Waenen Dr C Bongavsl Is La Farrlèrs Eura lid vaa Aan Coasall Central d hyglène et ds Santt In Frankrijk en ele anderen Aan allen wiei aennwseaiel meer of mludar aaiicednan la of an aoosenAiunda aennwaefatlffheld lijden waarvan de kenteekeiien xijn chronlaohe hoofdpijn ml ralns sobalo hoofdpijn bloadandrang groote prikkolbaarhsld qejaagdheld ilapgloDshoM tlohamelijk onrust an oafeO hafalijko looalasd verder alle aleken die door beroerte getioiïen werden en nog lijden aas de fO▼olgen ▼ daarvan Eooalfl verlamntlsgan onvsmaBS tot preken iwars tongval moslolijk sllkkss stijfball ior lawHoMaa mat voortdaronds eljn pfaalastljk iwakts venwakking van gehguaen enz tn zlJ die raeda ondar geneeaknndige behandeling geweest zijn maar doorde bekende miaitrlen als onthondlngaenen koimwateTkanr wrijven eleotrlseeren atoomJooi of zeebuden geen ii neeiDg of leniging hunner kwaal gevonden hebbeu en ten slotte ilj die tree e aelen veor beroerteiUkdaaitoo reden hebben wagens versohijnselen als iloh aanhoadend angstig vosisa verdoovlng In MtJ BI hoaN plja aist duliBll hald fllkksrlngsn sa donker wordsn voor ds oogoa drakkondt plja ondor IB oariioefll sailing la do oorsn hel vosisa van hrlebeliag In en htl slapen vanlhandsa on vosten aan al daas dria rategorlen van ennwlljdera als ook atin Jonge melijei lljdsnde aan bleahiusht sa kraaktelaoshsld ook aan geaonda islfs aan tonge psrtoasn die vsel mei hst hoofd werksn en geeatelijke reaotlo willan voorkomen wordt drlngena aangeraden xirh het boven ernipldo werkje aan te sohaffaa hatwalk op aanvrage kestaloes en fraaso verzonden wordt duui Amiltcrdnni door M t LEBAN A Helllgeweg ii Rotterdam F K van naNTKN KOLFF Apotheker Korts HoofitMl 1 rti eetat l OBRV A l OKI ON Ondegractit bij de Haardbnig F ldB u ar een E u Op da Jongste i glasniaüU ni di Zilveren Hedallla bekroond za door de MUidlaalta Jurlj met de Ralhreiiier s Kneipp Malzkofiie gezondste en beste kofiSebijvoegsel Frijstrekking 10 Maart 500 000 Miiik als hoofdprijs in Itet gelukkiitat geval biedt de nieuwste groote tieldverloting die door de Hoogü Ritgeeriug van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voorduolige inrichting van bet nieuwe plan bestaat aario dat in don loop van slechts woinigp manndun in 7 ver otingeu van II 3 000 loten 6f 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledii e besliasiug zullen komen daaronder ciJQ kapitale prijzen vnn eventueel 500 000 Mark bg uiinemeudbeid echter 1 prij IM 800 100 SprjseniiM 0 01l0 1 prijs M 200 000 21 prijzen iM 10 000 1 pnj aM 100 000 4fi prj ii3n tiM 5 000 2 prgzen liM 75 000 106 prijaonaM 8 000 1 prgs iiM 70 000 226 prijïen k M 2 000 1 priji il M 6B 000 82 prijzen a M 1 000 1 prij aM 80 000 1826 prijzen iM 400 1 prijs iM 65 000 83060 prijz aM 165 2 pryzea 4M 60 00 IB690pr M 800 200 1 prijs iiM 10 000 160 1 ♦ 100 il8 69 J2 0 De prijatrekkingeu zijn volgens plan vau ambtswege vaatgisteld Voor de aanstaande eerste prijstrokking dezer groote loor dou Staat gewaarborgde ieldverloling koft 1 geheel orig lot aloclits Mark 6 of 3 60 1 half 3 1 75 l kwart Vjt 90 tegen uizending van bet liotlrng in buükpapier of por postwisael Alle commissies worden oumiddellyk niet de grootste tori vuldigbeid uitgevoerd en iudor spider ontvangt vnn ons de met hot wapen van den Staat Bij icdi ro bcBtellinif wordt hel veruisclilo offioiiiole plan waaruit do vordii tling der pnjiceu op de versuhilliMide klassen nis ook du belrelleudu uile ïgtdden te vcrniiravn is gratis bijgevoogii en zeiidei wij aan onze liegmistigiTS oiiiiangtfvriiugd na elko trekking de ofTioii ülü lijsten De nilbelaling der prijzen lïPSchiiHU steeds prompt oniler wa rb trg vnn doii ÜII9 debiet is etpoda door het aeluk begunsli fd en onder vtda anderü aanzienlijke prijzi ii hubbin wij mt cnniilen volgeiis olRci ulu bewijzen do eerste Hoofdprijzen Vfrkre en en ou c liegunstigers zelf uitbuiaald o a Mark 360 000 100 000 8i iÜ0 en OOO 10 00 enz Het is ta voorzien dat bij deie op den hpohtstea groudsing gevestigde onderneming an itlle kanten op ecue zeer werkzame deelneming lje iaald kan wori en gerekend en verEookcn derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bostulliiigtn zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 9 MAAKT e k Ie door toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisaelaara m HAMBURG P S Hiermede d iikon wy voor het vertrouwenons tot hiertoe geschoukeo en daar wij bijhet begin dor nieuwe verloting tar doelueming itiTlteereD tullfu wij ook vbor betvervolg bomoeid tgn door een stipte enrceele bedieniag de tevredenheid van onze geerde Begunatigera te verwerven TEGEN MAAGKWALEN gebrek aan eetluat en slechte spijsverteering bea ik gaarne bereid alten een ran Telen aanbevolen DRANK kotteloot te noemen welke my ouden man van langdurig Igdan berrgdde G SCHFXAI A llerwege bekroond met Eere Diploma s GoQdfln en Zilvereii Uedailles beuevens £ ere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of tbe World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd DruiveD Uorst Honiy Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE BOMQBLOSMt TAN H I van Schalk Co gevestigd te sOravenhage Gean middel is of kan worden uit eTon den welke de Melianthe overtreft het is ONHJURROEPMLIJK het beate tniddet ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de streugste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en gone2 nde eigenschappen op pry worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in fiacona van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Heehtbank te a Gravenhage 9 Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos cop B V WIJK Oudewalrr Ken ware Schal voor de ongelakki e slachtofifers der Zeltbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s li LFBEWARI G HoUandache uitgave met 27 afb Pri a 2 galden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzendiug van het bedi ook in postzegels en in eiken boekhandel in HoUaDd FfiANSCÏÏE STOOMVEEVEEU KN Clieiiiisclit Wassctierjj II OlHUÏl llKIMEIt W Krulnhade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Ilootddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verren van a lj Heerenen Damesgarderoben alsook all Kiüdergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordyneu tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn d pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Copae fin Bois Ca OOaifAO TTS BOIB aB da B tèt4 AaoaTni lyordt calavacd in Tmacal a banuAda flaaaahan van B liitar inkoad Toanlaa ▼ as hst aMaat mt Dr F T yAH HAJna BOOB Proofflasoh 4 f 180 Ditslaltaad vsrt tj baar k i P H J V WANKUM MÊLEERT OoitharM ftoada Druk van A Biiiijxma Sc Zo n BINNENLAND GODDA 3 Meart 1896 Da bg het 5e regiment infaaterie benoemde U luit W Ktem biyft te Amertfooft in gar Giateren werd te DeUsbaven een vergelijkpud examfu gehouden voor ortfanist bjj dn Ned Herr GemeentQ aldaar Er waren 9 sollicitaoten Daurai werd een tweetal opgemaakt aarop geplaatst zijn de bh B Diamaut en J Kool Ëiaminatoren waren de hb Joa Scbraveiande en G H Vygenbooui Bg bet gehouden biljart coiicours io hel Café Belvedère van den heer Backers alhisr lyn ds i ryzeo gewonnen als ae eerste prys door ieu heer ï v d Linde te s Hnge 2e prga door den beer C W den Hoed Blbi r 3fl pryf door d n b ier A Radder fee Nieuwerkark en de 4e prys door den heer T Jttske ta Rotterdam Daar het ciud concours a s Zondag om 2 uur zat plaats hebban en waaraan 19 peraonen deeloaraeu zal er voor hh biljartliefhebbera wel wat te zien zyn Er wordt dao ga pFeld 100 punten tegen alkaflr Hat aantal kiacara te llerg Ambacbt zoow Toor daD gemeenteraad ala voor ds Provinciale Staten sn de Tweede Kamer der Staten Gene raal is vaalgestetd op 249 De boofdeiyka omalag der gemeente Bf rgAmbacbi voor 1896 is vastgesteld op f 2472 Naar da N B Ct verneemt tyo de drie iBapaelenri van het lager ondarwijs door den Miniater van Binneulaadache Zaken geraadpleegd over de raag op welke plaats de kweekschool voor onderwytaresseo zal worden gevestied met oitooodiging daarorer een g meenicbappeljjk advies uit te brengen Bg de justitie te Assen is bericht ontvangen dat de beruchte inbreker O die eeuige jaren geleden aldaar tal van inbraken plen gde lu Daitschland zich aan een enlfde feit heeft schuldig gemaakt en danrroor gerangeoisstraf ondergaat Zoodrft by daar losgelaten wordt zal hg zich te Assen moeten verantwoorden wegaoa een inbraak gepaard met brandaticbting ten hoize van dan beer Stuvel lid van den gamaenkeraad FEViLLETOll 6J Een glimlach was ijjn aDtvoorii Margsrotha tatte iDtusacheo de the zij weet op bet huidige oogenblik aog niet van tvair haar de kracht kirsm om zicb goed te houden en diec avond door te komen Den rolgandau da ontmoette eg de beide eohtgeQootan lij bad dit willen vourkomen maar het gesofaiadde bg toeval 2ij waa den gsuscben morgee in hara eigene iltkamer gebleven en bad ds kinderen by licb gahnuden alleen de woelige Wilfred was hanr ontsnapt en zg wist niet waar hij was Ka adoop der morgaulesseii gingen Je msiajes naar buiten oro te ipelen en Maigaratha volgde haar hoopte dat da lucbt haar op zou friaschen Komt laohljai made deien kant uit tluiatarda sg en ging da aohtertrap mat baar af oo door da aobterdeur naar baitau zij vreesde dan keer I eatar en igna vrouw ta ontmoeten als e j dan gewonen S Viog Zg giagen naar den zoogeaaamden tuin van den heer Laater en vierkant stuk gronds dïebt bg b t huia maar dat dodr de hooge hoornen en truikgewasaea aan het gesicht onttrokken was Uier utta Margaretha aich op eene bank neder terwgl ds balde meiajea met alksilr ipeelden Beide waren echte kinderen voor hare jarao of bater gaaagd voor den taganwoordlftn tjjd i s varan door an door Alweer heeft de onvoorzichtigheid van ta gaan slapen in een kamer waarin een kachal brand mat afgesloten ventitatieklep een jong leven geeisoht Ten hoize van deu haar Lobatto Weesperstraat te Amsterdam waren Zaterdagavond de20jarige dienstbode Anna au de l7jarigedochter des huizes Dora te ruste gegaan indezelfde kamer waar de m isjea ten einde dewsrmte in de kamer te honden de klep derkncbel toeschoven Toen men haar Zondagmorgen 7 en 7 uur wilde vrekken werd gt eu antwoord veruomen noch de dienstbode nochde dochter gaf eeoig teeken van leven waarop to allari l twee geneegbenren ontboden werden Deze constateerden unmidde tyk don dood doorkoIendampTerstikking by de dienstbode By mej Lobatto echter blpak het leven noch nit tgeheel geweken te zyn en werd natuuriyk allesin het werk gasteld om haar te redden Hetduurde verscheidene uren aleer aan deu oot zettenden Bng t d r ouders een einde kwamdoor de mededeeling der geoeesbeeren dat hetmeiaje tot het leven terugkwam Dea avondswaa haar toestand naar omstandigheden be vredigend Tel In de Zaterdag te Heerenvaen gebonden vergaderi0 vau de vreenigiug van vervenen is bet loon der veenarbeiders voor den aaostnanden werktijd vyf cent per roods hooger gesteld dan verleden jaar Deze loonsverhooging staat in nauw verband met bet gunstiger vooruitzicht dat zicb voor de veeniodustris vourdoat Vaa do voorraad turf in de laatste jaren op bet veld en in de schuren meestal nntzaglyk groot thans is die voorraad meest overat in de veenatrekan dezer provincie zoo goed ala afgezet Het laat zicb dus aanzien dat veldra met meer Ier odtgheid dan Torige jaren de veenarbeid zal worden hervat Van t onderste uit de kan en een deksel op een neus Da eigenaar van drie huizen op den hoek van het Spui en de Voetboogstraat te Anaterdam besloot onlangs die af te breken en ar één groot nieuw gebouw vo ir in de plasta te zetlen Maar een der bewoners de bnurdt r van een kleinen bierkelder stelde overdreven eiacheo bg h aft nog hour tot Mei 1898 en wilde daaruit pen mooi winstje slaan by eiscbte t dubbele van wat hem geboden iverd an bleef weigeren Mnar on beatoot de bouwer door ta gaan met de aloopïng en kalm over den ouden bierkelder been te bonwen Toen de kHtetein dit bemerkte wenicbte hg bat halve bedrag maar in vredesnaam te aanvaar natuurlgk eenvoudig en ongekunsteld Laat ons dankbaar erkennen dat er nog altijd kinderen govonden worden waarvan men niet kan 7 ogiien dnl het ontijdig rype vrouwen tgn Maria eeldo met hare pop eo haar wagenlje de nieuwe pop die den vorigon dag to Great Cross gekocht wsi zat deftig in het wagentje liei waa een byzondcr mooie pop zoo groot als een kind mot blauwe en blonde lokkeo en oogen zoo sis die vau de nieuwe atiafmoederdio Maria nog niat gezien had Koe looderling het ook schgnen moge tiet is niettemin waar dat Lady Adelaide Krrol nieltegeoitaande zg zoo lang op bnt kasteel geweest was de Itiadereu van den heer Lester Log niet kemlo Maar do heer Lester waa niet gewoon om igno kinderen medo te nemcu ali hij uit ging evsumin om te binnen te laten komen als bg gaaten had KensklapB ontstond er eene geweldige opaohudding onder da kiüderen en toen julTrouw Bordillion opzag behoefde zg niat lang naar da oorzaak te raden Wilfred had zich b de maïsjes gevoegd en aon aanval op de nieuwe pop gewaagd mat dat gevolg dat de kindaren een luid geschreeuw sanhieves Margaraths was er dien dag bgzooder op gesteld om dao vrede te bewiren en haastte tiah om door hare tuaachenkomat een einde aan dan twist ta maken Wilfred bteld de pop ten ondersta lv ven in de lucht zoo hoog dat de msisjn er niet b lj konden Maar bat geschreeuw bedaarde reeds voor dat zg btj da kinderen was d klotne meisjea iwegen atil en tondcD verlagen voor xich te kgken Wilfred plastita de beteedigda pop lachend weder in btt wagentje en jalTroaw Bordillion stond vlak tagenorar marr iuw Laster kou bg zelfs dat aiat meer Ue groote spoorweg warkalaking welke in Zwitserland dreigile nit te breken ia voorkomen door een contereotie taischen vertegenwoordigera der maAtscbappgen ec die der werklieden onder presidium van den beer emp lid van den Bondsraad Zaterdag e Bern gehouden Men kwam tot volledige overerastemming Er wordt verhooging van salaris toegestaan en WHnrborgen tegen willekeur gegeven Alleen de Noord Ooster spoorwegma itscbappy waa niet erteg nwoordigd Danr zat wanracbgiiiyk bet wark gestaakt worden Een Aets Ongfllnk Op den Lsidacheu Weg werd eergisteren de bnlp ingeroepen van een daar pasaeerand seneesbeer voor een beer van omstreeks 50jiirigeo leeftgd een gepensioneerd majoor van het Oo4 Indiecb leger die bewusteloos naast zyu gebroken fiets lag Ho Wril geen uiterlijk letsel geconstateerd werd is by uog deazelfden avond overladen De hoofdredacteur van bet aDagbl van Z H en aOr c bad Zaterdagochtend een kort onderhoud mat dr Layds Recht duidatyk zegt bat Haiglebe blad ward onzen hoofdredacteur daarby bet nut van aHat Taalfoodp c De heer Leyds daetde mede dat de Boeren hoewel zy aich onderling niteu in hun Boaranof LaagNederlandsch zeer gehecht zyu aan bet HoogNederlandsch gelijk zg geea predikant zouden dulden die om bun tegemoet te komeu zich in hun Boarentaal zou oitdrukken Ook door de ambtenaren wenschen zy io bet Hoog Nederlandseb ta worden aangesproken En daar nu de verspreiding van Nederlandsche boeken niet uit de Transvaalscbc staatskas kan bestreden wordeu beeft Het Taaifonds waaruit voor zulke uitgaven kan Wurden geput groota waarde Over Kamers van Arbeid is Zaterdag gehandeld ia de verguduring van da afdeeling s GruvEnhage der Mautscbappi voor Ngverheid tot welke bgeeukomst mede ecnige nyverheids en ambachtsvereenigiogeo waren nitgenoodigd Het onderwerp werd ingeleid door het Kamerlid Pyttersen wions denkbeelden m n kant Bg het debat werd door vericbillende afge Ik geloof dat ik vordwauld ben zeide tij glimlachend terwijl tij juflVouw Bordillion hare handtoestak De boer Lestor ia mut mij uitgegaan maarhij bleef een oogenbltk achter om met iemand tespreken au toen wandelde ik alleen voort Boegaat het u heden morgen Heet wel itamelde Margaretha lij veranderdozoo dikwijls van kleur dat het zelfs de opmerkiaaiuhttid van jongenbeer Wilfred trok niettegenstaandebij in gsdacbten versonken tegen een boom aangelouud igne nieuwo stiefmoeder stond aan te staren zy wat weder in den rouw sn droeg eene xwart burnous van dunne stof met lijdea kwasten opgemaakt zg had niuls op bet huufd behalve de massalioht blond haar van dezelfde kleur als dat vanMaria s pop Es nu moet ik wetrn hoe gg beet zeido zij terwijl zij de meisjes glimlachend aaniag Dit isMaria voer zij voort terwijl zg op ICdith wees Belde lachten Maria bloosde en zeïde uoen dat zij Maria was Lady Adelaido sag haar een oogaublik eer uitverscbend dan vriendelgk aso ii gelijkt niet op den heur Letter Zg gelgkt op onze overledene mama brachtWilfted in het midden maar zg is mooier Lady Adelaide wendde lich nu tot hem Oij gelijkt op uwe paps iside zg Ik zou u overal roor sijn zoon herkend hebben Hoe oud sgl gij Ik befi veertien jaar Veertien jaar Ik dacht niat dat do kindoranriwls 200 oud waren fluisterde zij binnen s moods Maar ik geloof ook niet dat ik er ooit noargavraagdheb Is fag altgd ta hnis voegde z ar bg zichtot juffrouw Bordillion weadanda vaardigden van corporatioB het woord g roerd Een dar kpraksra verwachtte van dau E iners zooala de regaeriag za vrilf niet n1 Zoo achtte hg het een ouafwysbaran eiaoh dat aan patroons en werklieden afsonderlgke rergtideringen warden toegestaan die dao ieder een eommisaia konden benoemen om eon boaluit te nemen Deze maening werd door andere afgevaardigden gedeeld die bet tevens een leemta noemden dat aan de bealiskingan der Kamers geen bindenda kracht gageven werd Nog werd door een der sprekers gepleit voor Kamera alleen van arbeiders op de maniar als er uu Kamers van Koophandel en Fabri ktu zgn voor da palroona terwyl velen oordeatdeo dat het tevens hoog tgd wa om een Minifterie van den Arbeidt in te stellen Da sprekers werden oitvoerig door den inleider beantwoord die tegen het verleeaen van bindende kracht aan de besliiaiugao der Kamara de grondwettige bezwaren aanvoerde nntltend aan de artt 153 en 155 der Grondwet Te Lneken by Brutaal ia oan fabriekt van ralache munc ontdekt Eaniga peraooan zgn gaarrestoard en men zoekt nog naar andaren die de taak ta Par s vertegenwoordigen waar ook vau het ralache geld werd uitgegeven Reu der gevaDganaa baaft aiah opgehangen in spn o Bg de ontvangst van een depalatie uit Ualla heaft Bismarck zich nitgalatao orer de bekende baaebuldigingen die na 26 jaren nog altgd stand houden Wanneer een soldaat t kaud betft zaide bg dan moet hg zicb warmen en als hg geen bont of steankool indt zal hg desnoods mahoniefaouten pianos gabroikau Niemand kun verwachten dat een Pruisische grenadier van koude znl omkomen tn bg zgn taatatan ademtocht dan den Franschan zal loeroapen a Daar hebt ge uwe mahooiahouten meubaleo ze zgn ongasohonden Kn wat de pendules betreft op rale ptaakaen was ar geen enkele en op andere waren ar dria of vier Hat i de plicht ran den aoldant zich op het gestelde nor op zgn post te bevinden en bat ia dos mogelgk dat en pendule verplaatst is Maar madegeaomen dat is wat anders Ik geloot we dat ean infanterist iich niat erg gehaaAt cal hebban op zijn ransel een bronzen pendole ran aeu paar pond mede ta nemen Gewoonigk alleen als bot vaenntie is Ditmaalil hg om eens bgtondert reden ta huis lig is teTliigby op school daar is eene ziekt uitgebroken en dientengevolge z u de jongens naar huis getondsa Maak u maar niet ongerust ik tal u geen overlaat nandodn Lady Adelaide zoide da jongen Ik kan mg host op een afstand tan u bouden Zg zag bem zoo urnstig aan alsof zij nadacht ovar hst geen bg zeidtf Maar zij bewonderde eigenlgk i n sflhoan gelaat OD eijne mooie blauwe oogen Wilfred was zeer santrekkelgk ligtgoraakt on trotsoh en bij dacht dat zg hom niet geloofde Zul ik or op zweren dat ik u gaaa overlaat onn zul doen Lady Adelaide Ik wil bet gaorno doen als gg het verlangt Hoe kondfn die woorden hnar zulk aan sohrik aanjagen Zij werd hourtelingi rooi en blaek als iemand die in doodsnood verkeert en z zag met angstlgen blik nu eens juffrouw Bordillion dan wader Wilfrrd aan tVoarom vraagt gg mg dat f Ik daobt dat gg mg niat geloofdet hsnuunWilfrod die zijne nioowe stiefmoeder even onbeschroomd opnam als ig hot bem deeil Ik dankdat gg vnn geen van ons allen last zult hebben juffrouw Bordillion past op Maria l dy Adelaide keerde zioh laohaod om en gaf de kloine meisjes eene band Wie van u beiden wil mij deu wog naar den rozantuio wg nP vroeg sjj Da heer I ter wilde er met mij heengaan maar ik vrees dat ik door hiarhaan te komen schuld ben dat hy m vartoran beeft