Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1896

Donderdag 5 Maart J896 34ste Jaargang o 6907 A F MARTENS C van het KIEUWE MAGAZIJN van MANUFACTUREN Gemaakte Goederen Garen en Banil Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 4DVERTËNTIEN worden geplaatst rau 1 5 regels è 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen liroote letten worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nüdd De Uitgave dezer Com ant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitr ondering yan Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 zonderlijke Nommers VIJF CENTEN EENNISGETOrG Nsar aanleiding der lerraagde laonarerhooging geren oudergeteekeaden aan hunne geachte Clientèle kennis dat zg nar peorerweging beiloten ign zulka raat te atellen Toor een Metielaai op IS en voor een Opperman op ï 1 Cent per nar en wel lulk te doen ingaan op den pi MEI a 9 Van dit besluit is ook reeds WOENSDAG den 2G FËBK aan het Bestuur ran de Vereeniging REUBT GN PUCHT kennis gegeren P G ROOSENDAAL C TAJ WINGERDEN I A NIEUWVELD A GRENDEL ADR z J 8MIÏ en XOON A Q KUUE Goaia 8 Maart 1896 Ondergeteekende gewezen knecht ran de heeren 0 GLBMENB ZONEN geroelt zich door omstandigheden gedrongen voor eigen rekening detelfde Affaire uU te inan oefenen en bereelt zich aan roor het WITTEN m PLAPOKDS eo lANGKN 117 betoveode eeqe nette en civiele ledieniDg hopende het iu hem te gtelleii vertrouwen daardoor waardig te worden Achtend UEd Dr A VAN VEEN Oiiuda4 VrouwenHteey Xo 333 Op een Kassierskantoor alhier WORDT EEN NET JONGMENSGH leeftyd niet beneden de 17 jaar Zich aan te melden met eigeuhandig geichreven brieven onder No 2403 aan de Uoekha delaara J van UENTUM ZOON alhier u mmmm De TREKKING begint MAANVAO O MAART Loten en KedeeKcK van Loten zyn te bekotnen ten kantore van de Collecten r Wed A C COSIJN UAIUK8 Hoile Artikelen en titnieeriiigen op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOÏÏENITUREU roor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend goedkoop en eollde UUING SOItTEKHIMti r OORSBTS fW GLACÉ HAND8CH0ENEN KOUSEN HaltkeH Blettieu TrIeoU Wal a It bette tawruTÏag t a Jiulit iftil RhsnmMlvk Lenaenpyned kortom ft fcBi f in ExpBlier Ylt ost lul Ml mM au t wmilaii tacen = S Aiil er PaliilxiMiner If t aaoat dus itaats Ui ledar htUsgsain Mg AnterfiinlxpiÉir Rheum Ml k tflgW Q ran al PtSl 50 oani 7e oant es 1 26 da Baadi TeoruDdaB in ds maasta Apothaken en by r Ad BbhtOT t Co te Rotterdam Ta Gouda bg A WOLFK Markt A U4b an DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Ooada Drek ran A Baniniiii k Zmn Kenkoii en Fanlasie i cborten enz enz WISBRDN è UFFHANN Het groote aantal zenuwkwalen Vin MDtiwhoafilulJii f tot de TOOïBfKaBikilH kentcokeneB vkh apoiilexie lierienberoart toe troftaeeren nog iteeaM alle mtdileleii door an mediitlie weteniohap aanKewenid Eerst saa den nUniraB tijd komt de eer toe ilitt zij door het gebrnlit mtikeii van don ccnvoudi sten weg namelijk Ungt de huid eeue hyflbioKiflohe ontdekklnE gedunii liueft die na lionderdn iiroefnemlngaa tliuu ov e lie celieflle wereld verlirf ld li en terwijl £ ij iit w atecBchapi eiiJke kringoa ile hoogate baUnutelUng wekt tevens eene weldaBd blijkt te zijn voor tlo aan zeuawkwaleii lijdende meneohbëla Daie zeneeHwijEe la aitgevonden door den geweifn USieier van Uezondheit Dr Boman Welsamuin te viUbofen en berust oii de ondervinding opgedaan in eene GO Jarige praktijk D r w b 1i1bk v n hrt ho ra renmMil per da r wordru dnartae r eliilit ioffiin 4 rde ball nmiddcllijk aan h t lennwiieHt Med B d eld Met deie geneeswijze werden wiikBllilc Rcbitterende reanltaten verkregen en si maakte zooveel opgang dat van een don dea nlMader geeobreven werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkoming fin geneiingbinnen korten tijd reedo de Ule drnk vench n n in Dit boekje bevat niet alleen voor bet croetepnbllek verataanbare verklaringen omtrent liet wezen der nienwere tberaple en de daftnned aelfa in wanhopige gevallen vrkregen ultweikltig maar ook vindt men daarin wetenMbappolijkererbandelIngeD uit inedtftchelilndeD din aan deiegeneeawijzfl gewijd ilJn aoomede knohrin van tal van getnigHLlit Iften vau iiooggeptaatate gcneesknudigen onder welke P lénlin ami dr prefeiior aan de polylillnlili te Partjii nteRouaemont 10 Slelngreber mad dr praktliaeroMtf geneeiMer aae het hraekiinnifen aeitloht da Charenton Banlfdlirath Dr Cohn la SUttIn aroismanR mod dr arrond arta te iohllnaen Dr P Forettlar geneiihaer direoleur van het hoipllaal Qutenfala Bad En Dar Sgeplaatate gf neeaknudigen onder ouaemont 10 Slelngreber tnad dr praktliaaraad geneeaMer aae hetInnifen aeatloht da Charenton Banlfdlarath Dr Cohn la SUttIn aroismana mid dr arrond arta te en Dr P Forettlar genaiihaer direolaur van het hoipllaal Ie Agan Qaholmralti Dr Sgherlng itaataalall Bad En DBriai mBd dr geneeiheer dlreoleui dar galvano therapeittisoha iorlohtlng voor laauw lljdara te Parl rue 8t HonorA 334 Coniul von Alohenbach mad dr la Cerru Dr Buibaoh arron4 arte ta 2lr inlli Obar ilabaaril JeQhl med dr te Waaaan Dr C Bongavel ta La Farrière Eura lid van dan Canaall Oantrel d hygltna et de Santé In Frankrijk pq p1c anderen Aanatlon wier K iiiin lel meer orminiler nMigrediiRU l ol Kun oovAii aiBd caanwaebtlirheld Iljdeii waaivmide kenteekeiicn 7 Ju ohronliahe hooldfljn mlgralna ttMi heefdpijfl bleadandraaa groola prikkalbaarhald aajaagdheld alapalooaheid Nahamalljka onroat en oiibe haaell ka tOHland verder alle aitiken die dour l iucLtu ujotioniii wfnlm en nog lijden aan de gevolgen daarvan aooala vartanmlegaa oavarmogen tot apreKen iware tongval moelelljli allkkan atljniald dar tewrioMaa met voorldurenda aljn plaataaiijke zwakte venwakkHig van geheugen ens ta zij ue reeia onder geneeaknndlge bebanduling geweeat IJu inuard orde i kt i Lit njiiiiltili n aU ontbondingten en koudwatetknnr wrijvon electriaeeien alrjumloai of leeebuden gneti z n of lenigiag banner h kwaal gevonden bebben en ti n alotta ilj dte vrcoia Kcvnelcn voor beroert en daartoe reden hebban wegena veraobijuielen ala iiBb aanhoudond angatlg voelen vamooving In tiit heen beefd plln mal dulieHglield flikkeringen en donkar wordan voor u oogan drukkenda pijn ondar kat veorkaen aaltleg la da Borat hat voalan van krlabaTlffB In on het alapen van ihanden en voeten aan al deze drie i ategorlin van aaauwlUdsra ala ook ann Jongo metajaa lijdende aan blaakiuokt en kraohtoleoaboM ook aan gezonde lelfa aan Jonge perionen dia veel mot hat hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen woidt dringend aangeraden xicli liet lovon vimoldo wiTkjii aan te aobaffen hetwelk op aanvrajfe keatelooa en franco verzonden wordt dooi AniMterdaiu door BI CLEUAN dit Co iluiliireweg 4X Rotterdam i E van NANTF lif HOLrF Apotheker Korte Hootattei 1 trtrecht I OBHY POUTOW Undegrailit Iiij de aaardbrng V lW Op de Jougete gienniii li mpdii uHle tentaonfltPliluK is Aa llr Welaemamn acba OeBMi wiJie dnor dn Mediaobe JurlJ met de Sllvrreu Meilnllle bekrouud AMERSFOORT AHERSFOORTSCHE MACHINALE DU nnnnmiifpni nniin Sloom Automatische Walsen üleelfabriek KrentenboUetjes vnu 2 en 1 cont vnn putko kwHliteit Pilne Krentenbroodjes van 27 cent van do fijnato erondstoHVn Alle krenten en rozijnen onder piitiu worden machinaal gewassohen I gedroogd en uitgezocbt on iijn du geheel gezuiverd van ateeoen Bteellles aarde m andtTu mnr of minder schadelijke beutanddeelen Metkkadetjes van 2 en 1 cent van ilo bea o grondstoffen vorvnnrdigd en idiron lol onnl siorooradü euivero b ate melk vermongii Waterkadetjes n 2 cent est raakidijk door do fijop ingrndionlou Weenerbroodjea van 2 icent erkrijgboar ol HalTemaantjes Tumpen i ProfeetjeS enGalletjes onien vhh do fijoBtü tlongnariche tarwebloem eu inexpies j I or voor ingtTU lito oiens rorvaardigd DultSOhe broodjes van 2Vi cent a or fijn van smaak door afeciaal meel Qeraspte broodjes v n 2 Oent liijaondar geachikt bij diners mi Fijne Duitsche Kadetjes van 6 voor 10 cent wonlen om de fijoo kw h I tuit bijzonder aanbevolen Prima Honing Ontbijtkoek 30 oent allc óu gegarandeerd coht wanneer il I eena venageldo gelitograplicerde kartonnen vorpakking gomarkt mat do fabrtekstitela 1 W U M BURSINO Amorafoorl De Dépóthouders zijn kenbaar aan dépótborden en wagens met 1 I de tabrtekstltels en W H MEUR SING Amersfoort als opsohrlft K Voor o o ü D A oon DÉPOTHOÜDER GEVRAAGD togen flinke prOTtSie tn IranOO vrachten der vollo on ledige kutou Warnung ttnmtmt bat Autu rti Mr icrtd rt iii w t mmUMamh NtKihaltmungen gtgebtn Mê i Imife ittt fr anatre gt0 ë itcimr eM H Stoltsh nar ton uut direct oilte in tekAw iaenhen hwfM i A wi uittar Piaktt fw aêbêmitiiMaf mm Muj M Patent H Stollen Kon ware Schal voor de ongulukkige slachtoffers der Ze tbevlekking Üoanie en geheime uitapattiugen het boroerade virerk Z Dr Retail s KLFBi VVAItiA i iiullandsche uitgave Hiet 27 afb Prijs 2 guldon Ieder die aaa de verschrikkelijke gevolgen vau deze onden d l dt moet bet lezeii de oprechte leering die het geeft redt iaarlyka duizeod van een zekeren dood Te verkrijgen biJ hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 Franco tegen inzending vau het bedmg ook iu postzegels en in eiken boekhandel iu ioUand A Ilerwege bek roond met 1 EereDiploma a Gouden en Zilveren Medailles benerena Ëere Dtploua Gouden Medaille en Ortifioate of Avfard of the World s Hygienic Exposition Chicago 18 3 ia het Werelillieroeiud Druiven Borsl Bonig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek DB H0NIQULOËM VAN II V van Schaik Co geveatigd te s Orauenhnge Gesn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Meliantbe overtreft het ia OSUEUUOEPBtUK het beate middel ter wereld hetgeen de yele en verschilleudo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDKLIJK de streugate hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MëLIANTHË doet ucb de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op prga worden gesteld De MELIANTHK ia verpakt in Saconi van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaauwyziag voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravmhage Hf Verkrijgbaar bj P H A WOLFF Drogiat Markt Gouda E H va MILD VeersUl B 126 te Gouda A BüUMAN Moordntht J C BATELAND Boitcop B T WIJK OudtuatfT Zeer Uette Cfesteendrukte mmAHTJES worden GELEVERD door A BRii KlHAN eo Zd BINNENLAND GOUDA 4 Mtart 189 QitttrsD mowten twee kind rrn van IU en 7 jaar roor boa vader een teker bedrag aan g ld halen zij kaerdeu uïet terng en toen de uodflrt de hulp vau da politie kwamen ioroepeu bleek ht t dat t beiden op den trein waren gegaan Het is te begi üpen dat de onders in angtt verkeerden Ë n ander geval daed zich eergi teren in deze gemeente voor Ër vrerd een kindje aangetroffen dat niet verklaren kou waar het tehuis beboordf Ëeu vroutv die veel van kinderen houdt nam het lit fd r ik tot xieh Intuïsehen is dat kind aan de ouders teruggegeven Nq wy toch over het rermiaseo van kinderen schryren kan het worden aangernld met het volgende Ëen ondeugende jongen van l4 jaqr die zich ook onhebbelijk op xyn werk betoonde kreeg vau tgn patroon tgn ontslag De jongen die niet tehuis durfde komen sprak eerst sgn spsarpet aan en giug daarmede naar de groote stad Rotterdsin De politie werd in deu arm iienoBen eo onder baar geleide werd by in de ouderlijke wooing teruggevo s waar ht m een liefderyke ontTBDgst el aal getracht hebbeu Nu wel geen kinderen maar meer volwassenen Twee matrozen wilden ook een uitstapje maken Zy verlieten zonder verlof bun garnizoen en bezochten ouze gemfente Dat zonde uu 100 heel erg niet gswfeat r yo wanneer sy zich maer rustig en kalm hadden gedra gen want de politie wi t wel dat ïq zouder verlol waren ly hield sich onkuudig dit kou echter niet tang zoo blyveu want de matrozen lirpen spoedig In haar hsudeu een hunner moest smoon rouken worden opgepakt en voor yn eigen veihccbeid in b warinit worden gebricbt Nn was het voor beiden te Uat ty werden hedenmorgen aan den garnizo ns com mandant orergegeveo om onder militair geleide naar hun garuizoen te worden teruggebracht Maandag is te Utrecht geslaagd voor bet examen onttige handwerken Msj A B J Niermans van Goada FEIIILLETOJ M Beide voldeden te gelijk san haar verzoek en He pen mat haar mede Wilfred Lester zag haar oa Zy bevalt raij niet Margaretha Ik houd niets van haar 8iil Wilfred Gy kunt niet over haar oordeelen of zeggen hoe zg u bevalt voor dat gg baar beterhebt leereo kennen Kn waarom nietf antwoordde de jongen stout weg de tijd zat leereo of ik gelyk heb of niet Ooaden dag Margaretha ik ga met den ouden Bill Osnd varen Terwyl bij den eenen kant uit weg sprong kwam de beer Luter van den anderen ktnt aan hg zocht zijne vrouw Margaretha Bordillion gmg hem met bijna koortsachtige gejaagdheid te gemoet en sprak bem aan zy maakte van het eerste oogeoblik dat zy ham zog gebruik aU vreesde zg dat de gelegenheid om te spreken bsar ontgaan zou Zg had den Saaoben nacht niet geslapen en plannen gemaakt ie zy bem nn ia allergl mededeelde Juffrouw Bordillion sprak gewoonlgk kalm en beilaard maar nu bracht zij met moeite baar wenach of liever hare bede uit zg sprak op gejaagden toon in afj broken volzinnen met bleeke en beveoda tippen iloeg zy hem voor on haar zgn klein buiaje Beroepen by de Sed Hervormd Kerk t Gondriaan ds P S Meerburg te Cepeile a d Usel Beroepen by de Ned Herr Kerk te Mynsheerenland de F F J van de Pla 8che te Qonderak die voor Ulsk beefi bedauki Door boo be mraden vaa Schieland werd gittleren aanbissteed bet r roieiiweo der ophaalbrug aaq de Lange Ksde o er de Nieuwe Vaart te Rotterdam Er waren 9 biljetten ingekomen van P Van Linsehoten Pï Rot t rdara f 2398 A W Groot Rosmalen f 2550 A Verheul Rotterdam f 2607 P T d Ber Bergschenbuek f2675 J J Dugm Oooda f 2893 W Boktoren id f 2900 J D UUerlinde IJselmondf f2900 L N Krygsman Scbiebrotik f 2950 F W ZonDe eld Rotterdam f 2960 Tot uitbreiding van den stoombootdienat tosseben Rotterdam eo Utrecht zal een der bestaande Stoombooten £ stHfuttfl 1 2 3 of 4 dei MaaodagB Woensdags eo Vrgdagamorgflus 5 uur van Rotterdam en des Dinsdags Donderdags en Zaterdagsmorgens 5 pur ran Utrecht vertrekken om met den bestaanden dienst geregeld tween aal daags gelegenheid te gf ven tot bet vervoer van pauagirri goederen en inêi De tnssrhengelegsn plaatsen ayn Qonda Haa ttrfcht Hekeodorp Oudewater Mootfuort IJtteUtein en Jotfaas Dat men eieren kippen eenden en konynen flteelt is tegeowooidig zoo hier als elders geen zaldzHamheid maar dat men den eeneu nuckt by iemand op de werf komt om eeo flïukeo trekbond mede te ufuien en den volgend a nacht het tuig van het dier nog komt balen behoort Zfker niet tot de gewone diefHtalleu Dit OU gebeurde in de vorige week in de gemeeule Nieuwerkerk s d Usel by T H zonder dat mf n tot no toe den dader of daders op het spnor is Yerledenweek stond de vrouw van zekere J vjp te Stolwyk op eena ladder eenige werkzaamheden te verrichten se was geheel alleen in huis Op eens glydt ze uit en stort naar beneden doch blyft met de voeten in de sporten en bet hoofd naar beneden hangen Toen men baar vond was zageheei bewnsteloos IJliogs werd geneeskundige bolp ingeroepen LaoKzamerhaud keerde het bewuftttyn terug Cliff Cottage dat ledig atond te vorhuran sg wilde daar gaan wonen en Edith raedo nemen niiuabion zou de hoer Lester er niet op tegen bebbou om Maria ook aan bare soig toe te vertrouwen De heer Leatar barstte in een luid laobeii uit Hoe knot gij zoo dwaas zijn Margaretha P Weet gij dan niet dat Cliff CotUge niet groot genoag voor eena kat is Kn hoe zult gij aan hetgeld komen om daar buis te houden Ik heb zoo als gg weet jajrlyks honderdpond van mg zelve Eo als ik de oproeding vnu Ëdith op mij neem kan majoor Bordillion mij e en goed de som betalen die hij anders aan eena kostichool voor baar moet besteden missDhian zoudt gg mg ook iets voor Maria willen geven als ik bare opvoeding op mg nam en g haar aan miJDe zorg wildst losvertrouwen f Ei soo gy hebt uwe plannen dunkt rag slia overlegd t Maar hoe sijt gij in s hemels naam opdie cedacbte gekomen Marfrareths Gg suit ons niet miaaen no gij uwe vronwhebt Wilfred is byna altyd op school on voorMaria tal het beter b a y dso ta buis zijn Gg hebt self eens gezegd dat Lady Adelaide al wenscfate zg b t deu leeftijd niet beeft en da ondervinding mist om de opvoeding der kinderen op zioh te nenro Maar waarom wilt gg ons verlaten F ging de heer Lester roort Qïj kunt hier immer op denzelfden Voet ala vroeger blijven Het huis Dat is onmogelijk dat kan niet gaan viel zg bem bevende in da rede De beer Leater zag haar verwonderd aan Maar zeg mij dan waarom het onmog gk is vroeg by na eeoe korte pauze Ik lie dat er eeae o thans geeft haar toestuud alle raden tut tevredeuheid De esugaereeuigiog sNut en genoegen te Moerkapelle gaf Vrydag 28 Februari in het kerkgebouw eeoe uitvoering ten voord ete d r armen Ër wuen een 70 tal toehoorders die allen zeer voldaan huiswaarts keerden Deze uitvoering heeft geleerd wat oefening vermag dür deza verei nigiog slecht Ün jaar heslaau heeft en er ia den laatsteo tyd wmnig oefeningen koudan plaats hebben wegnun ziekte r n de Iedt u tan t begin af de muzivk hebbeu moeten leereu Schoon werden werkelyk uit gevoerd Boven de Sterren en de Reddiogaboots uit Neerbosch s zaugf o Op verzoek werden nog herhanld Lofiiad Land iu t zicht en Ëngfllenvreugd De rector van bat gymnasium te Rotterdam mr dr J B Kan heeft tegen 1 September zga ontslag aangevraagd Met lekerheid kan bet L D mededaelen dat i en eventueele benoeming naar Amsterdam door prof Treub lal worden aa genomen Zooals reeds vroeger is inedegedeeld beetaat by da vereenigiog Onderling B lang ta Schoonhoven bat vooroemen een wedstr d te honden door ambachls eo bandwerksliedrn aldaar mat voorwcrpf D door beo vervaardigd en tsgelyktTtyd eena tentnnnetelliug te organiseereo Da goede bedoeling die gelagen is in dat vooruemeo verdient ten zeerste te wordan ondarsteood Ue voordeelen die verkregen Eoilfu wordan van eeo er ander zullen ten goede komen van bet ziekeofoods voor de werklieden wat alleen reeds redt oen genoeg is om de zaak zooveel mogelyk te bevorderen Ten einde aan het geheet echter een meer officieel karakter te geven beeft het beitour besloten bet plan onder be 4cherraiug testell n van een eere coniité waarvan de hurgameeater de beer Mr A D H Kolff roorritUr de beide heeren wethouders de voorzitter van de Nyvarheidsvereeoigiog voor goud en sil ersmedeo de voorzitter van h t d pnrtemeot Behoonhovan vso de Maatscbappy tofc Nat van i Algemeen de voorzitter van de Kamer van Koopfaandal en Fabrieken en de voonitterian de ieekeoKbeol leden zijn beoevena van een vgftat eere commiesarissan lyndn de beereu G Oreup Pi F A Tepe eo C L Van Willenswaard Cs voor de Tenchillende afdeelingeo de beer L F Redeker als voortitter der jury ▼ oor bat bounkuodig gedeelte au de beer G machtige drijfveer bestaat die u noopt ommgnbnis te ontvluchten Knnt gij mij de r dpn nietzegiten Hoe kon Kg dat doen Ëon pgoiyk gtoaiendrood overtoc hasr gelaat en liet het daarna zoo blark ala marmer Wie ui leggeo of hem to n hg hare ontroering bespeurde een licht opging Margaretha heeft dit nooit geweten Man zag hem niets aan behalve dat eon donkere blos ook z b galaat overtoog Cliff ottage staat lot uw dtooit als gg daar zoo gaarne wilt gaan wouen leide hij vriendelijk Maar wg zullen Intar op ow verzoek omtrent Maria terug komen zy boog het hoofd en de keer Leater wendde zich haastig van baar af en ging Luly AdeUide opzoakac Herbert Geoffry zaveutiende Baroa Dane trad in het voetspoor sgner voorraderen en aanvaardde volgens erfrecht rgue nieuwe waardigheid Hy begon zya oieuw laren met de baste voornemens Hg kwam bet onvoltooide testament van Lord Dane latlart k na ao braeht lederen wenach daarin verval stipt ten uitvoer bg betaalde elk lo aat on handelde ia alle opzichten slaof het teatam nt behooriyk in orde was geweest lagerolge daszelfs beschikkingen moeil san Lady Adelaide IBOOO pond uitgekeerd worden en deze aom werd uu den beer laster ter hand gesteld Maar de jonge Lord woi zeer veranderd het sokeen dat eena geheime smart als een vartereade worm aan xgn laven knaagde Hg sloot lich bgna altyd in bet kasteel op bg legde boo zelden een bezoek af en leefde soo stil en afgesonderd mogeiyk Het J C Nieka k ala voorzitter dar jory voor het overige gedeelte der Motooostelliog il de beeren bebbeo bereidwillig de be noeming aanvaard Alroo voorbereid aal 0a darling Bnlangv trachten iu Augustus a e aene tentoonstelling te orgHuiseeran van werkstukken gemaakt door de gezellen opgeluisterd door werkslukkeD van patroons enz terwyl aan kuostuaaldwerken eveneens is gedacht Vervolitens wenseht mea van üud 3ohooahovea zooveel byeeo ta brengen dat het ten afionderlyke afdaeling tal kaoiien worden Ten slotte is een verloting georganiseerd waarvoor reads de Koainklyka goadttaoriog is verkregen Gaarne wekken wy allen op die maar eeuigatins tot het welsisgan zullen kuunau mad werken I aat bet oude spreekw ord Eendracht maakt Maehtt ook hier varwezenlykt worden opdat de vele lorgan en moeiten aan de voorgeaomea plannen verbonden raimechoot vergoed worden door bet welalagen van a lae walten laatste ten goede komt van den Dyfaran ambachta au bandvrerkigeMl 3 Ct Men sebryft aan de Telegraaf i Naar aanleiding van het stukje over sBoomen htoemenenltuur te Boskoop in het oo rio 27 Febr U is bet niet ondienstig bieraan het volgende toe te voegen en met reoht ouder hei motto kModalstaat Boskoop By de steeds voorkomende berichten in de bladen over aohteroitgang van landpryaen en de daarmede ia verband staande werklaoab ten platten lande ia het wel eens aangenaam om ouk eens iets gunstig hieromtrent te vernemen Boskoop met tyoe p m 4000 inwoaers bestaat uitsluitend oit boomkweekeryan Is het Und reeds sedert jaren iu prga gestegeo f 7000 per hectare is lang de normale prys geweest eeoigsiins in de kom dar gemeente gelegen kweekeryeo brengen tegenwoordig bij publieken verkoop f 8000f 9000 per hectare op Een geachikt stokje ÏKiuwgroad met een ktrin stadatutnija er achter koet bier van f 3000 tot f 5000 Men doet in dit o licht voor de groote steden niet ondar Werkeloosheid is hier onb kend Ëen knecht erhnnrt zich per jaar by aya patroon en at wordt er ni t gewerkt betaald wordt er toch wordt hg oml wi zendeo gaat niet de man moet toch imraars leven en men kan hem gomakkelgk werkjes laten verrichten Hierop bestaan achter zeer enkele oitaonderiogeo ae komen gelokkig slaehte seldeo voor zoo een patroon wordt danig over den hekel gebaald Dat bet aantal zelfstandige kweekers ea klein grondbecittf rs zeo groot is ligt hiaria dat da Boheen ul lat da Eori eloo a vorkwistor ns syaa arfauia gaHeal ran karakter veraodard was en op oeunasl matig en ioKetoKan was geworden Hj bewees dit dsKelyka id uI syne haDdeliaRan an Dsneahold stond varbossd over di n omkaer Hij lond eantge dienslbodatt met eeo jaar loon nsar hals an het huishouden op bat kastaal werd op mindarao voet iraatald Als ar tomsnd was dia Ata nieuwaD pair niet kou uitslaan dan was het sakar John Mïtcba want Lord Usne had ZaoroRDsrust niet aan bom wdlan varpaehten De beer Apptirljr bad nlctteKeustuanda bat verbod van Lord Dana de akte opgemaakt waarbg da man sis pachter werd aangonoman h j noest onderrisdan dat dit rergaefsche moeito wm geweest en Zsemsasrast werd sin Btchsrd Kavanibird varpsobt Aan Ravensbrd riep bij verbasid uit toendia tydibg bem overviel eiganligk is ovarvallenhiar niet de juiste nitdrakkiog waat T Ord Danasprak op kslineQ afgemetea toon Ik hoop took niet dst qw lordsahap ar ovet dankt om Zeemansrust Ssn booi te verpaekteo Ja wel dat ia myn pisn Wist g niet dsthjj ook naar da plaats stond t O zeker dat wist ik sedert lang Maar ik bad verwacht dat uw lordsebap ham ondar ssn da lijst zou gaplaatat of Haver er beia geheel vao afgeschrapt zou bvbban Dat bad ik verwsofat Dan varachillan wig ran maeoiog op dst pont Apperly uïde Lord Daoa loiwag Ik kan betge voel riet van ny afzetten dat d mso onlaoga on roohtraardig bahsndald ii an ik geloof dat de fsmilia Dana bam e ae vergoeding rarsobuldlgd is Warit 9m tti