Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1896

Een Slsasutes oig 3 GBVRAAOO A van OS Aa Ki wa B n som Directe SixmrwoEverblDdlDgen met GUUÜA Wlnlerdleost 1895 1896 AaoKevaageo 1 Oclober TUd van ïreeim leb OBDA ROtTltBill 10 14 11 00 11 11 1 14 I II 11 01 11 11 11 01 11 11 11 11 11 41 11 14 11 11 ll SI 1 44 itOTTIItSAM l ll 40 l ll 10 1 10 11 10 11 10 41 S U l ll 10 11 10 4 7 11 7 S I OI l ll l ll 1 41 I OI 1 40 IS 7 11 S II 4 01 4 40 l ll S 1 07 l ll OOSBl BEN Bil BE II UAlS a o ü d a 07 4II II 1 411 0 1111 1111 111 18 1 441 811 41 4 18 8 17 S Ós 7 S SS 16 17 1 41 11 H gei ll7 IO Voort 1 67 Z Z fwl ll IaT II I II 10 41 I OI e s I0 0 Swd 8 18 7 80 8 111 SI 10 11 10 S4 11 08 7 10 l ll I7 lO iO 10 10 11 11 11 18 1 17 S II 1 47 4 4S 6 77 7 14 7 49 11 I B4 1 14 11 Z V M 7 411 47 11 0 11 40 4 S7 1 01 10 01 I Z 7 11 l ll 11 11 11 4 I OI l ll 10 11 I Uark 8 07 I OI 11 17 1 01 I lO l ll i 10 17 HaK 8 11 1 18 n 10 07 10 41 11 1111 41 1 011 17 4 01 4 17 I II I S7 7 44 l ll illO U 11 48 SOI Di DTlIOHT 08 10 1 10 87 11 41 I lO 11 14 1 17 U il 1 48 17 11 81 U 4I MO I OI 1 17 4 11 4 47 1 87 1 81 8 11 10 11 7 10 lOJI 1 14 1 08 1 17 7 111 41 10 17 I lO 4 41 l ll l ll t 4 t AMSTIKDl ll O V B 1 lutanlM t II I 1 10 10 41 1 16 4 10 1 18 ntik 7 M 10 14 11 11 110 I lO 7 48 Msppu to lUnr4 fc Kntaint ci HoMKp I UMwidm UOmAvt OUD k k HSTIIBIM 10 01 10 87 11 10 11 4 47 tM 10 11 n OI 1 l ll 4 11 l 4t 11 10 Stopt te Nooidorr LtiilHkoidui BMmUk bOnif w Httadi troooi ID het slgemMD er toe medewerken om dcD werkliedeo eoe aelfittodige poniiie te rervebeffea Reedi joog komeo da jongeDi in de kwi ekerg eo ti te ié of 19 jaar ood ign d lechk eeo kapitutUje Tan f 50 ugge ryftig golden bg elkftDdor bebbeo begiDoen e eea tokje grond te horen ce bewerken dit ia hnn vrgeo tgd ia dt a tomor voor 6 our s morgens en n 6 aar erondi BinoaD een paar jaren zgn ia at zoo r dat ae én dag per week roor lieh seU arbeiden kanoen boo terrein m kwask breidt cich oit Een oieow cootraet met dao patroon wordt roor t Tolgaod jaar anngegaao voor 5 dagen per week en loo rerrolgeni op 4 eo 3dag0n tot ie aindelgk geheel aellttendig op hun eigen kweekerij arbeiden Den eeriteo tyd bebbeo za bat wel eeo weinig kwaad doch da meeate pairooni helpoo dan de lui door wat geld roor te aohieten de gekwfK kte planten af te koopan enz eoz Minatioa hooderd kweekera beatBau r op dit oogeoblik die met nieta bfgoooeo op dai i wiJze en kapitaaltje rerworfeo hebbeo beataaode in eigen woooboin laud eo planten eene waarde Tertngeuwoordigeode ran 10 toi 50 Diilte Voorwaar eeoe ideale toestand oDtef redenen of foeialiatftn hebben wij hier niet een paar die geen ledeoen tot meeicbreeaweo hebben uitg zoodetd Het is imm ra de toHatand waarnaar zoorael gehaakt wordt in de wereld Ziedaar ooie kleioe ooafhaokelijke maaticbappg onafhaokelyk fan alles wat er ooi 001 been geiehiedt alleen met het huitenlaod hebben wg rekening te houden daar guau ooze ge waaien he o Ziedaar de toaatand io Boskoop Zijn wg tesredan met oai beslaan ter plaatse niet alioo met da Torkaeriwegen dia ons fan en naar Boskoop voeren Z okU bekend u Hgt Boakoop aan de kronkelende rÏTier du Gouwe twee Qur iiuni ran Qonda De atoombootoo wti hebben ar lelf een 10 eiftendom rervoereo duitenden psaxagierp van en naar het ata ion Gouda doch om daar te komeo moet men de drukke spoorwegbrog pasieereo die over de Gouwe ligt een brug mat een zeer druk spoortreioenrerktterfa de Igoen Qouda RotterdHrn en Gotida D n Haag Slechts op Tafltgestelde oogenbiikkpn is desa brug voor de scheepvaart opeu kemt echter een goederentrein iets te laat dan gaat dit tgdstip van opening Toorlig en wg moeten en oieuw afwachten Ën wg mst onze sociale begrippen en toe tandpo in bet hoofd wij gewoon io bet biiitenlaod te reisD ook in Engeland wg moeten daar tgdelgk aanzien dat wg onzen trein mixsen te Gouda omdat er een gOHderentraio wat laat komt Wg zgn niet eeleiscbend personentreinen gaan Toor een boot dut spreekt van lelf al aitten er soms ook minder raizigars iu een trein dan in onze boot maar dat wg een half nor aomi eeo nur voor de brug moi ten wachten omdat er een govderenlrein te lant komt dat wil er bij ons met ooze rooruitstrerende begrippen maar uiet io Nu gaan da Provinciale Staten die toch iets willen doen wat bochten uit de rivier nemen en haar eanigermate lecht maken maar leggen wg met onie practische opvattingen wat hiudereo die bochten Wat beteekent ieta laeller vaart Ban gedeali van die duizenden gntdena die besteed inllfn worden zouden ons meer van nut zgn om dis brug hooger te maken opdat wg r onderdoor konden raren Wanneer somt een lid der Tweede Kamer hierheen komt om zoo nu n dao efua leiiog te honden dan wgzen wg hem aUgi op dit gebrek en v g verlieugen er ooi altgd o er wat wel fena gebeurt ook dat ook hg eeus en oortje moet wachten Toor die brug Waarom niet Onze tgd is ook kostbaar 7 IS 7 M 7 1 7 41 7 11 I S IO 1 1 i 11 I U 1 40 1 47 I S4 1 01 i lO S I7 a oi l ll S I4 1 10 iouik A SII Moordreobt NiauworVmk 0 IMll BoltordMn 7 Satunlim 0 paa HieuwMlerk Hwrdndit iouOa 8 18 1 17 7 81 8 01 l ll Uuaiw 8 80 84 n Mrdn 8 80 7 08 8 11 UUaoht 18 t 41 f f Nur ImttKilui Ooild 4 87 r l nl i i C St I 14 8 11 l ll De wegen van Goada ign ook te smal en er ign aan beide zgden wgde en diepe slooten Io t bt gin dezer maand bevond zieb hier eene oommiuie van Oodeputeardti Staten óe heeren giogen rgden y eker vanwege die brag dat za uiet mat de boot gingen toen ze nu hairweti wareo komt ar eeo rgtaig van de tegenovergestelde richting Om U paeieereD moMt allea uitstappen en iedereen een handje niteteken om met vereende krochten de rgtuigea op het drogA te bonden en voorbij elkander t helpen Men zeilt dat oa deze operatie een paar heeren der Gede ateerden niet meer in t rgtoig durfden n er achter gingen wandalenZiedaar Buakoop een klein plaat ja steeds vooruitatreveode en er in g sJKagd igede eene eerste plaats in te nemen iu de twomkweekerii wereld Wanneer ui nu het tgdstip komen dat de betrokken aatortteiten ons eens betere verkeerswegen beoorgeo Bg beschikking van dan mioister van bionenlandscba zakep zgo banoemdjo de commiaia in 1896 belast mat het afoamau der exameos ter verkrgging van da akte ao bekwaamheid bedoeld in art 66 onder a der wet tot regeliog van bet lager ooderwgs in Zuid Holland a tot lid en roorzittar de inspeeleur van het I er onderwgain de tweede inspectie b tot leden de leboülopzieners in de diitrieken s Gravenhage Rotterdam en Dordrecht en bft arrnodisteofent Vlaardmgeo c lot leden plaat 8 ver vangers de acboolopzieners in de arrondt asemen ten e Gravenhage Ijeideo Delft Dordretht en Sommelsdgk Stftton Otfnental 2e Kahm Zitting van Dinsdag 3 Maart Gisteren werd de diacoaaie voortgeset over art 80 der Peraoneele Belasting bepalende dat de wet in werking treedt op den dsg der atkondiging en over het amea lement Vermeulen Kolkman bepalende het in werking treden op eau door de wet nader te bepalen dag De heer De Beaufort Wyk bleef bet sniandement boatrgdea op de reeds door hem aangevoerde gronden n omdat het platteland oaar da Tourdeeleu van het nieuw Personeel haakt De heer De Savornin Lohmao begreep niet dat de voorstanders der wet vóór bet amendemailt kuouen stemmen waardoor de vourdeelen vao de vermindering voor do belastingschuldigen wordeo tegengehouden Welke politieke redenen zgn er aan te voeren die Tuldoende zgn om de belastiogsehuldtgeo ta beletten spoediger van die voordeelen te genieten Door aanneming van het amendement t gelgk met de aanneming der wet zou da Kamer zich een brevet van in potentie even De beer Pytterseo bestreed het amendement wegens de politieke gevolgen die de Regeenng in de uitvoering van baar werkplan zouden koooan storen en zeker de invoering belemmeren van een wet die v or veten voordeel ger is De heer Pgnappel aoostateerde dat de kennis van de opbreugst van bet Personeel onooodrg IS voor de regeling der geraeente Snsneiën zgnde deze och vuornamelgk de regeling van het absenteïsme eo de foreuseoquae tie Het iJiawgiigd amendement zon slechts é n goed gevolg hebben nl dat man geen moeilgkhadeu tou ondervinden hg bet opmaken der kiezersIgsten De heer Borgeaios betoogde dat een Invoering van het nieuwe Personeel oamof elgk is zod lang de nieuwe Kieswet uiet is iugi voerd daar anders aan bet bastaaode kiesrecht zgo basis ontvalt Namiins de meeste zgner vrienden verklaarde hg dat rij voor bet amendement lullen stemmen De heer Staalman was tegen bet amendement wegens de gevolgen en omdat het een kunstmiddeltje is De minister van Financiën bleef volhooden dat ook met het amendement een tgdelgke regeling voor de gemeenten noodig zal Z r Hg ontkende dat de Kegeeriog de Kamer een band wil aanleggen ea haar vrg oordeel belemmeren 10 17 10 11 I 10 7 47 Oh mimater van Binnenlandsehe Zaken verklaarde dut de Regecriog handhaaft hare erklaring afgelegd bgde AlgeraeeneBeachouwiogen omtrent de indieinnii van een noodwft oor de reling van het kiesrecht bij d aanneming Tan het Personeel als de Kieswet mocht worden verworpen Hg herbaalde dat als de Kiaiwet mocht schipbreuk lyden deze R geering de gegavecs moet bezitteu om een ooodwet te maken in verband mtt bet nieowe Personeel en die gegevens beiit r g Hierna is bg slewmiug het amendement Vermeulen Kolkman om het persooeel io werking te doen treden up een door de wet nader te bepalen ilt aangenomen met 49 tegen 47 stemmen De eindstcmu ing over de gebeeie wat op de herziening vao het Personeel zal plaats hebben a s Vrgdag na da paoze Door de ArroBdisaements Reebtbaok te Bottardam zyo in da zitting van ginteren de volgende vonnissen gewezen J S 19 jaar timmermanskneefat en J De B 18 jaar hoerenknecbt beiden te Bleiawgk wegens wederkeerige miabaodeliog reep tot 1 maand en 6 maanden gevangenisstraf Vervolgens stonden terecht A Den O 27 jaar B Van Z 29 jsar en G De V 22 jaar arbeiders te Jaariveld Zg loudeo te zamen tu in vereeoigin in den nacht van 17 op 18 J oaari jl te Willige Laugerak A een aaa D Korevaar toebebooreode eend hebben weggenomen en B zich bevindende in eeo boomgaard greozeode aan het erf van Arie Schep met bet oogmerk om de zich aldaar io eeo hok beviodende an aan Schep ti ebeboorende eenden wederrecbtelgk toe te eingenen gepoogd hebben dia eenden of althans eenige daarvan weg te nemen hebbende sg daartoe reeds verschillende latten van dat hok atgebroken teneinde die eenden onder bon bernik te brengao eo zgode evenwel de uitvoering van hou voornemen niet voltooid alleen teut evolgfl van de van hun wil onafhaokelgke omntandigbeden dat de bond van Schep zoo hevig begon te blaffen dat een der zoons van Schep ontwaakte en de beklaagden op diens Omst de vlucht moesten nemen Uit de voorlr zing van een extract voonis bleek dat de Ie beklaagde iu 94 door deze rechtbank tot 14 dagen gevangenisstraf wegen strooperg door 2 vereeoigde persenen w is veroordeeld Het drietul bekende bet ten laste gelegde De la beklaagde verklaarde dat hg met zgne twee ii edebeklaagden io den bewnsten avood was uitgegaan Dat zg toen reeds bet plan hadden opgevat om eeoden te stelen ontkende hg Mr Vao ïiaohoven Ja maar jongen j luibadt toch eau polsstok en een net bg je en bjjden rechter commia ria hebt ge toch verfclanrddat je uitgegaan waart um eenden te stelen is t zoo niet Dekl Ja maar dat is wel waar maar toch Beklaagde trok zoo n spütig gezicht bg dezehalve bekentenis dat men er als t ware opkon lezen sJoafcen wa hen k toob stomgeweest om dat aan den reehteroonimissariste vertellen Overigens bekeoden alle drie debekt volledig Op hf land van Korevaar hadden zg met t net een eend gevangen die aydeuoek omdraaiden Vervolgens waren zg naar denboomgaard van Schep gutogen met bet in dedagvaarding vermelde gi TO g Geen vnendelgkaontvangst wachtte beo daar De zoon van bchephad een der beklaagden met eeo mes een snedeover zgo ja gf geveu om hem te merken cen den leo beklaagde gegrepen en hem lat rmet babnlp der geslarmeerde familie naar dewacht te Schoonhoven gebracht De letuigeSchep verzocht der rechtbank de beklaagdenniet te xwa ir te wiHou strafien omdat zg berouw hadden getooud Het O M achtte zoowel den diefstal als de poging tot diefsUlvolkomen bewozen en requirnerde tegen elk derbeklaagden die in de plaats hunner iuwooingals Btroopers fn gevaarlijke lui die a nucha op stelen uitgaan bekend staan 8 maandengevangenisstraf I S I4 7 11 4 11 4 17 1 04 l ll i lO 1 41 l ll l tl I OI l ll 1 41 l ll 7 10 1 10 1 10 1 0 o IJ 1 11 01 10 17 10 11 10 41 Ulnokt WMidn Oldawator 10 11 n ii 10 11 10 44 11 07 l M 8 11 S II l ll 1 14 Mr E S Hollander de toegevoegde verdedijïer meende dat waar het hewgs voor den diefstal celeverd was dit uiet kon gezeild wor den van da poging tot diefatol Dat bier eo poging altbaoa strafbare poging tot diefstal was gedaan stond c i niet vaat Het feit dat bekladden hadden gepleegd woa eao voorbereidiogs geeo oitvoeringahandeliog geweest ea sleohti een aitvoeringshaodeling levert strafbare poging tot diefstal op Pleiter maakte dit verdadigiagssysteem door eenige voorbeelden doidelgk Hg concludeerde tot ontslag van reehtavervolgiug zgner cliënten voor zoover betreft het ob B genoemde gedeelte der aanklacht Na re en dupliek handhaafde pleiter zgn susteen Daarna hwl zich ta verantwoorden H P 37 jaar schoenmaker te Utrecht op de aanklacht als loude hg deu 31an Janaari 1896 alhier 4 aan A A Bisschop toebehoorende boezeroenen hebben weggenomen Beklaagde die reeds een jaar gevangenisstraf onderging bekende het ten laste gelegde Hg was op ga melden datum deo winkel ao Bisschop aan de Hoogstraat alhier hinneofploopen an bad daar met het bekende oogmerk vier boezeroenen vao de toonbank weggenomen De gatnige M J Oosterling eeo buurman van den bestolen wiuketier verklaarde het feit te hebbeo zien plegen Beklaagde een armoedig uitziend mao zeide get was den wiokbl bionengeloopen waarin op dat oogenblik niemand aanwezig WBS bad tos9chpn twee toonbanken vol boezeroenen wel 12 minnteo staao wachten coodat ne baprorving voor hem enorm mot t zgn gcwefst en had eindelgk den diefstal gepleegd Mr Van Tienhoven antwoordde dezen getuige die als verdediger optrad dat de mao niets ia dan winkt l te maken had en dat de beproeving van den man dos niet veel sterker zal ago ewejst dan die welke tot diefstal van vee nit de weide leidt Het O M rfqaireerde tegen beklaagde 6 mtiandeo Kerangenisstraf Als toegevoegd verdediger roerde mr A E Haantjes eenige rerzaehtenda omstaodigbeden aati en clonclodeerde bg tot een lichtere straf Dr W Burck wetenschappelijk odrisenr voor de koffiecu tunr velt nogmaals in het Tgdscbrift voor het binnenlandseb bestuurt een ongunstig ourdeel over het rapport drr Staatscommissie in 1889 uitgebracht orer de middelen om den achteruitgang der gouvernemen skoffieeultuur op Ja a en Soma ra te verhoeden Hg geeft de redenen aan welke naar zgo inzien tot den plotseliogen achteruitgang io 1885 hebben geleid nl in da eerste plaats de koffiebladr iekte welke stelling hg ondanks gedeeltelijke bestrgding door de Staatscommis ie bigft handhaven voorts de weinig oor deelkoodige caltuurvooriohifteo in de Handleiding voor de kofficeulloor van den hoofd iospestenr Heating en daarbg de groote vrgHtelliogan van cultuordienstplieht die haV rechtstreekache go otg zijn geweest van deu voorschriften i Het is mgne innige overtsigiug tegt hg dat wanneer da Regeering in 1887 een tweeden druk had doen verscbgnen vhd de baudleidingi van 1873 henien bv door den heer Holle of door dr vnu Gorkom Ned Iodie zou gespaard gebleven zgo voor de ramp die over tiaar gekomen is door den achteruitgang der koffiecultnur De correspondent der N B Ct te Batavia peint Er is een fanatieke samenzwering ontdekt te Trogong hg Garoet De hoofden van hat komplot zgn te Bandoeng gevangen genomen Ue io bet telegram geuoamde plaataeo liggen in do residentie Preanger ragentscfanppeu op Java Hedeotchteod heeft te Vlistingen aee executoriale verkoop plaats gehad Oodaoki eeoe houtige toespraak van den socialist Van de Veer werd toch door particolieren geboden en was spoedig bet vereiacbta bedrag verkregen De Terkooping had een kalm rerloop l ll 1 41 I Sl U i S S7 10 04 lO U I O IS 10 J7 8 0S l i l l ll 4 10 10 8 17 1 17 1 14 1 41 1 47 11 80 43 il 0 18 S l 10 08 1 41 6 U 1 61 6 88 K i i os e s io o 10 84 10 64 4 10 l ll 4 14 1 41 4 17 8 10 7 M SI I S8 l ll 1 411 4 48 n io 7 4 I 4 De hierhuishonder Da Wolft die Vrgdag j l door het iierecbt hof te Amsterdam tot 4 jam garaagonintraf werd nroordeald en ia dm aiood lao dieaulfdan dag ait da cellulaire geraageniii aan de WetenDgKhani wiet ta oatouppeDi ia afgeloopea nacht door ern inipaetanr lan politie in igii woning ia de St InnMtraat garat Door da rechtbank te Aeaan ii vrggcprokan de jeugdige boareokDeeht J M uit Dwiogelo die terecht heeft geitaen wegene het hg onge lak doodachieten ran een kind tan tgn patroou den landhonwer Klaaeien Het O M had 4 maanden gevangeoia geaiaeht Uit den Petit Blanc Ne lochto Gentaneire die in t jaar 71 in Pargi waaadag dia paiaeert onr de place Veodöme juutt binvt dan ce bezig waore mee da kolomme omrerre te trekkc In hij KOjft Pudome de kolonme Vendöme lalt ome Terdome 1 De ptepd toenemaode moeialgkhtjid om goede dienithodeu te indiin en te houden geeft der Engelaebe acbrgfster lue r Martiodale aanleiding eene gewëzigda manier rao haiahoudiog aan d hand te doen Zg doet dit gelijk de N Winieh Cl c mededeeld iu den lorm Tan hei Tolgeiide geaprek met harekenniaaeu Ge Zf t immera dat niamaod Tan uw dieuatboleu in huia woont vroeg ik Niemand antwoordde zg Ik badvroeger twee meiden en een knecht maar erwaa altyd gt zeor orer het eten Zg kregenpreaiea hetaelfde al wg binn n maar betacheen uiet naar hun amaak te zgo Daarnmbesloot ik toen er weer een wegging wie ikhet niet naar genoegen bad gedaan allen weg to aeoduQ Ik hub nu t oe koafipe Trouwen in dienat die na ftflüop Tan haar werk met opgewekte gezichten naar huia gaan De een komt a mor geni om 6 nur maakt de kacbela aan zorgt TOor t outbgt doet bet hni werk eo gaat roor twaaWen heen Dan komt de andere zorgt TOor lunch en middageten eoz en gaat na tafel weg Zg banadeelen haar eigen buiebooden weinig én Terdienen oen aardig weekloon Verder heb ik nog eeo aankomenden jongen die aan tafel bedient en boodachappen doet Zg zorgen allen Toor eigen koat en zjjn a aroiida in eigen woning Maar wie doet na roor n alle kleioigbedeo dia den geheelen dag Toorkomen waler op uw ataapkamer brengen da waschtafel achoonhouden of een kop thee cettro alBge aaronda thaia komt Dit ia nu juiat het punt dat ik onder iedere aandacht zou willen brengen Ik geloof dat onze meiden juiat daarom zoo Tergeetaohtig en soo ooachtaaam zjjn omdat ze nooit klaar ign omdat zij noodig of niet tocb elk oogeablik geroepen worilen Zjj hebbeu geen pleizier in eriffwaarren zij tocb bet einde niet zien en TeroorloTen zirh de weelde uu en dan ieta onafgedaan te laten Met mjjn vrouwtjea ia dit heel at abdera die doen baar werk zoo ring en Tolladig mogelgk om op tgd ta konoen weggaan En aU ik aarooda uitga en wil dat iemand mg wacht welnu dan betaal ik dnarToor O erigeua amaakt ook oen kop thee dieu ik lelf zet heel goed De Vragen dea Tgda ran Maart be ati hahalie een artikel an dr Gb M raii Darenter orer prof Van t Hoff een lang opatol Tan mr H Goemao Borgeaios getiteld De Bcbool in den atrgdtegeu draDkmiabrnib a In dit artikel geeft de heer Borgeaiua eerat een orerzicht Tan al de ellcide dia uil drank misbruik oortrloeit zonder eeuigazioa orerdreren te zgn de aohrgver Toorzitter ran den Volksbond tegen drankmisbruik staat gahaal op het atandpuut ran dia Torepoiging beratten deze b adzgden een zeer orertaigend pleidooi tegen drankmiabrnik Da schrijTor ziet Tooral twee middelen om de öamatigheid la heetrjjden Io een meer ingrgpenda strenge drankwet 2o beter onderwga op school an apceiaal kraohtige medewerking Tan dan ondervgzer ten einde de leerlingen afschuw TOor drankmiabrnik en liefde roor matigheid in te prentaa De sehrgTor meent dat ran het tegenwoordige ministerie geec nieuwe drankwet en salfa geen beperking ran de onda is ta Terwaeblan Maar de drankbaatrgding op da aoholan kan teratond ter baad worden ganoman zg bat ook dat de Begeeriag ge waigerd heaft mede la wirkao om dan onderwgzar da noodiga kennia ran het rraagstok bg te brengen door onderwjja op de kweekasholen Maar de Volksbond laat een boekje ala handleiding roor dit ondarwga bewerken Da heer Borgaaias bespraakt dan achlaraenTOlgana da bezwaren legen het in dienst atellen der school in dan itrgd tegen het drankmia hrnik het dwaalbegrip dat de onderwjjter zich bnitan ego terrein zou gaan bewagan da ongOKhiktbeid Tan aommiga onderwjjiers foor de laak gamia Tan kannii aangaande het drukTraagatgk gamia aan tanatammigheid orer d wjjia ran baatrgding waarbjj da bakenda Balgiacha Kinderbonden c worden besprokeu die door deo beer Borgeaiua niet zoo beelemaal warden afgekeurd gemia aan medewerking bg de Regeeriag en hel aahooltoezicht Bg dit laataia pnnt beepraekt mr Borgeaios wat er in hel buiUnlaud tot na toe door da TarKhillende regeeringan gedaan ia op dit gebied Wg wenacheo het artikel Tan dan haar Borgeaiua ia Teler handen mogen Tooral de oaderwgaara niet allaan de ledea der Onderwgzera PropagandaCiub maar allen hal lexen en oTordenkoo Buileniaodseli Uverzicbt Generaal Baratieri heeft een groote onvoortiebtigbeid begaan Na weken lang tcfieaover de AheSAyniSra gelegen e hebben xooder dat van een dor beid tyden tot den aanral werd besloten heeft de Itaüaansche bevelhebber Zaterdag het kamp der Abesayaiëra aangevallen £ o na een itrgd die krachtig en langdurig geweest is moesten de lUlianeo het veld ruimen moe ten zij voor den vyaad terugtrekken Deze nederlaag ui in Italië oaoleidiog geven lot nog grooter ontevredenheid dan reeds over Jen veldtocht in Afrika wordt gevoeld Gisteren is bet Parteraent bijeengekomen Criapi bad gerakend op een interpellatie en zgn gebeeie stelsel Tan verdediging lag voor hem klaar Hy kon wyieo op de herhaalde uitxendiug van versterkingen op de benoeming van generaal Ba di i era en op de moeilykheid van den veldtocht tegenover de talryke Abesjniscbe troepen Thans heeft Baratieri de positie van bet kabinet hoogst moellyk gemaakt De interpellatie kr gt nieuwe kracht nu men naast Amba AladNchi en Makallen ook op Abacarima kan wyioi De nederlaag in Afrika kan eeo doodelyk wapen worden voor het ïtatiaaasche kabinet De toespraken aa de banketten io Venetië Brescia Milaan Palermo en andere plaatsen tegen de Afrikaaosche politiek der regeering gehouden toonen genoeg welk een stemming tn vele ItaÜaanscbe kringen beerscbt De behandeliog van de Suikerbelastingwat ia in den Duitachen Byksda voortgniet De minister Bammerstein eonitateert met genoegen dat de debatten tot nu toe volkomen objectief gevoerd £ i n Bij schetst vervolgens de gescbiedeois van de suikerwetgeving die de Dnitache soikerïodustrie tot een tak van nyvrrheid van den eersten rang gemaakt heeft Terwyl de beetwortel aoiker induatrie io andere landen in handen der kapitalisten is is ty dit in Duitsflhland niet daok ig de wetgeving By het aanhangig wetsontwerp is niet meer de vraag öf het tot stand tal komeo maar slechts hoe dit r yn zal In beginsel staat de minister op hetzelfde standpoDt als de heer Richter Het zoo zeer te wenschen Kyti wanneer alle soiker die Duitaohland oplevert in het laud zon kunnen blyven Wanneer wy in het oog houden dat Duitschlaod ééo enke gebied is in econonïiachen zin dan is üet duidetyk hoe donr belemmering Tan de otitwikkeliog deur industrie geheet Duitaehland benadeeld wordt Tengevolge dar styifende beetwortel product ie legt da minister zyo een groot aantal spoorwegen aangelegd door de luikerindustrie te treffen ion meo een cwaren slag toebrengen aan bet Duitsche verkeerswezen en aan den machioeoboQw Door de vernietiging deier nyverheid zonden taHooze arbeiders broodelooa wordeo Alle staten vooraamelyk Ruslacd en Amerika maken zich gereed om ons de wereldmarkt te betwi ten zooden we ander die omstandigheden ouie goed Ka adeo geweren wegwerpen f De minister Bammemtein hoopt dat de beraadslagingen in de commissie er toe zolleo leiden dat er een wet tot stand Icomt die deo geheelen laodbouw tot zegen strekt Die wet zal zeker eeo tgdelyk karakter dragen en alleen dienen om aan den stryd een einde te maken Doch daarom is bat ook juixt te doen Applaai De beer Von Putkamer Planth kan zich vereeoigeo met de Terwgzing van het ontwerp naar een eommissie die nit 21 leden bestaat De Staatssecretarii Paaadouwakj sprak de hoop uit dat in dan Ryksdag geen meerderbeid zon worden gevonden welke de verkeerde toatifanishondkaadige beschonwiflgen van deo hear Richter soa volgeu De heer Roek waa van meening dat de soiker indostrie zich niet in ongunstiger toe stand bevond dao eenige andere industrie De beer Sehadler hield bet ontwerp Toor badeokelijk omdat bet premiSn stelsel geen gvlokkige oplowng was Spreker verklaarde zich TOor de behandeliog io aeo commisaie Beden voortzetting van het debat Bg de te Weaneo gehooden gemeentersadivarkiesiDgen vau de Tweede Cnrie die evenals de Derde over 46 lateU beschikt zyn U liberalen gekosao doab 32 anti liberalen £ veoali in Bept jl hebben de liberalen tich by deu Cnrie eokal kannen handhaTen in het la 3e en 9e diatrict Da HoDgoaracfaa miniater preaidoDt Banffy beeft zich boreid TerUoard om oTtre okodiitig hal ToenUl Koviath do baHaalandaefae Parlemenlea tot de Hileoninmateenten oit ta ooodigon Da liberale party eehtar lal tegenItem mao Faaro de Frauacha presidaat wotdt ia Ui inidan der Repobliek tol doavar oteral net Teel hartelgkheid untvangen Allee gaat naar het programma Eerg sieren was de preaident in Toulon waar teeat op feest volgde Do tod waa versierd Onder hetgejniob der geeatdriftige menigte is Faare doi avonda aan boord Tan de Formidable c gegaan die hem naar Cannee zal breogen Da heer Kenaway onderatenoda in bet Engelsche Parlement het Toorstel t s den heer Samuel Smith waarin innige sympathie wordt hetnigd mat het iydeo ier Amsrikoansebe Christenen eo de hoop wordt ait eaprokeD dat de pogiagan welke rerheUring van hno lot ten doel hebben culleu worden Toortgezat De heer Curioa verklaarde sioh bereid het voorstel aan te nemen maar men moet niet gelooven dat verbetering kan worden aangabracht door middel van de gewaponde maeht De Ëuropaeache samenwerking wai Biet zoo krachtig als wy geloofd hadden Terklaarde spr omdat de mogendheden licb hebben veret tegen het gebruik muken Tan haar strydmacht Engeland mocht niet allaan optreden om da Armeniërs niet oog meer in gevaar ta brengen en om niet gevaar te doen oiatstaan voor een Ëuropeeacban oorlog De regeering doel baar bent om het lot der Chriatenen t verbeteren en zal daarin bljjven volharden Het voorstal Smith ie zonder atemming aangenomen De Spaansche bladen gaan Toort het beitnit van deo Seoaat der Vereenigde Staten krachtig ta Teroordeelen De lmpareiaU iCKt dat als de Cubaansche quoeittie den weg upga t die door Amerika wordt aangewezen Spanje zal opstaan tegen de Vereeoigde Staten en eau feetocht opeoeu tegen de Amerikaansehe bandelsvaartuigsn Noch io da Middellaudscbe Zee waarvan Spanje den ingang bebeersoht noch ïn den Atlantischen Oceaan zal eau Amerikaansch chip Tfitig zyo Wy zullen op groote schaal kapertohepen uitrusten Wy moeten geen luidruchtige betoogiagen houden zooals Portugal deed oen het een geschil had met Engeland Het Spaauf obe volk is verplicht een andere houding aan ta nemen Wg hielden den atryd vol tegen Napoleon io den gnerilla oorlog en wy zullen enn stelsel van kaapvaart inrichten om een bandaldrgvende natie op zee te beilryden De Amerikanen oordielan verkeerd wanneer sy Spnujo beoordeelen ooar den financieeten toestand Er zgn belaogeo die boven de inkorasteo van een staat gaao De lniparcialc zegt dat da Amerikanen Spanje willen aanvallen w jl zy het voor aan zwakke mogendbeid houden dat is een lafheid Reeds hebben verschillende kapiteins van koopvaardyschepen zich anngehoden om hno chepen te wapenen voor den ksperitdienst GeTonden en niet afgehaalde voorwer etf gedoreoda de maand Februari 1896 Ëan aeboolboek vyf sleutels en rozenkrans eeo handschoen een ror nkrans in étui een portemonnaie inhoud f 0 20 benevens een lombard briefje een alnt eea slageralcbortje een zilveren rem on loir hor loge een witie vrnuweijzak mat zakdoek eeo wollen bouffant tK lorgnet in étui eeo tafelkleed twee nleotali velocipede een yzeren hoepel en manebetkoDop een zilveren broche eeo paar gryze liandneboenen drie koeatrangen een bril onder glazeu een potloodhouder twee booten bordjes woning ta huor Gevouden voorwarpen van de maaodfu September October en November 1895 en niet door da verliezers afgehaald zyn ter beecbikking van de vinders met inachtoaming Tan rt 20U B W Bareao roor gevoodeo voorwerpen zoovsel mo aljjk geopend van 11 I uur s morgens Goada 4 Maart 1896 De Commisvaria Tan Politie W N VAN GARDEREN BurgerlUken Stand ZeTenhnisaa GEBOREN Cornelia oudera P Hagandyk D M Klein Jan oudert A Spekman eo A Verboef OVERLEDEN A Dekker 64 j D Lftfforweg 20 m GEHDWD H A Prin A J M Oostvepn 2eer Uette Qesteendmkte mumsTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn Beora van UUkWf 30 tl 9l i i r f i 1 lOOt m t io g § Nanaaiiaa Cett Sed W dito dito dit diu dilo diu t HoaOAa OM Ooadl lt l t iTzua laaehrÜTiag llói tl Ooataiia OU ia papte 1M dito ia zUrer Itüs i PaaTtaii Oblif bm ispoa dilo uekM I toauilo OU Biaaosl HU t ditoöeeoaa Ka dUabijBo ha tH ilito bg Hope 1M M dilo la goad laea ltH dito dilo dilo UM SrujB Perpet aekald U E Tosazu Oepr CooT Iaën lt ïee teoDinnr aerie D Oee leeaioK aeria O Z iD A r Rar oU IMI I Maiico Obl Buil Seh Uil t VzHBZDHJi Obl t oobep USl Haraanul Obliitatieu 1819 aorraanui Stad leen II94 3 Nan N Afr HacdelaT aand Areodab Tab Md C ertitoaten DeilUaataohappii dilo Amh Hypothoekb paodbr 4 OulLMg der Voratenl aand a Jr HjBolboekb paadbr ij Kaderlandache baok aand Ned Hzndelmaa h dito N W k Pao Hyp h pandbr Rott Hypotheekb pandbr Utr Hypottioekb dito S i lOO UoaTaiia OoetHoog bankaaad i UVi itoal Hypotbeekbank giaodb i tK u 70 f 7 U4V loiv 7 t iftu Ju lO V 101 7 Ui l a uv 101 107 lOi oV 14 118 00 lO l llE IKA Equit bypoth paudb Haiw L O Fr lieu eert m a 47 a IO a Hao Holl U Spoorw MÜ a nd uy lot Kzpl T at Sp aand Ned lud SpoonreKm aaud Nod Zuid Afrik Spm aaod ft dito dilo ditolStl dito t lTU lz Spoorwl im A ltobl I Zuidllal Bpvuiü K U obl i P01 BN Wareohau VVeenen aaiul tl llual Or Huaa 8pw Mij obl 4 Halliaohe dito aand Paatova dito aand I Ivang Dombr dito aand fi Kurak Oh Azow Bp kap obl 4 dito dito obltg 4 ll i l H ia II AaaaiIl Gent Fae Sp Itij obl t Chie fc Nortb W pr O t aand dilodltoWin St Peter oU J Denrer k Bio ir Spm eert r a Illinoia Oeotral obl in goud 4 Louiar k NaahrillaOerl r aand Ueiioo N 8pr Mij lehyp o j Miaa Kanaaa t 4 pot pref aand N Tork OnUrio k Weal aand dito Panua Ohio oblig i Oregon Calif la hvp in goud ft St Paul HInn k jtlanit obl 7 l u Pac HooCdlijn oblig II dito ilito Line Ooi Ie hyp O S Oanaüa üaa South rt T aand VzN 0 lUII k Nar Ie h d e O Amiterd Omuibua M aand Kotterd Tramweg Maata aand NlD Btad Amatordam aand S Btad Bollerdam aand S oiy ii nt u 18 1147 ilZLOIB StadAnt erponl887 87i 104 Btad llruaael 188 S t II llo sa Tbeiat Hcgullr leaullark 4 O08TKNR Btaataleening 18S0 6 K K Ooat H Cr 188 1 1 PANjB Blad Maclri l S 18H8 Nni v r H I Ilïp Sp bl r ri APVKRTENTIEN Openbare Vrijvillige Verkooping £ 1 De Notari 3 P MAUL8TKDE mfg BeTgaanh uM ia roornemena op WOENSDAG U MAART 1896 a Toormiddaga ten U nr b P STOPPEbKNBUBG te Stolwijk tea Tarzoake Tan de Erren J BODTEB in het openbaar te rerkoopan Eone partij Bouwland in het noflaud onder STOLWIJK in drie percoelen By de toewyzing te aanvaarden Inlichtingen by den Notarii Aanbiedingen worden ingewacht bg B ff de SUeourt te yijmegen roor da Lataring ran Puin Stroo Elei SCHERP RIVIERZAND fraaco t ti iin en beaoodigd root de ta Daken Btaenglooiing en Strandmnnr