Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1896

34ste tlaargaag Vrijdag 6 Maart 1806 So 6008 mimm Meuws en Advertentieblad meuws en Advertentieblad oor Gouda i Omstreken II 1 A D V E R T E N T I E N woMen geplaatst raa 5 regel k 50 Centen iedere regel meer Db Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e l ij k s met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommerg VIJF CENTEN 10 CentenL Uroote naar plaatsiruimte letters worden berekend Inzending v Advertentiën tot 1 uur des midd Uevronw STOOP Nieuwe 8choolitraat 85 den Haag toekt met 1 HEI een ttnvoudig UBISJE P O ala Keukenmeid goed knnnende Koken en Bniawerk rerriebtan Loon 100 met opslag Waschgeld ƒ 24 Zonder goede getuigen onnoodig licb aan te melden OPENBARE YERROOPING J p De NoUriB H GROENENDAAL MH tfl 6ou isTOOTneiiMoiop WOENSDAÖ U MA ABT 18d6 des vdórmiddagi tl Uar in Hbt Posthuis bewooud door Mej de Wed C dbm BEARER te Moordrecht iu het openbuu in ééne Zitting te reitea en te Terkoopen Eeo aangenaam gelegen goed onderfaoaden hi eke hi is en ERF met TUINTJE en afzoaderlyken gang of poort Tan en naar den dyk staande en gelegen in de kom van het dorp Moordrecht buiteodyk wyk no 192 groot 1 ARE 76 GfiNTlAREN Het Üais bevat beneden 3 Kamera Keuken en Keider en boiren 5 Kamera Mangelkamer Zotder met besehoten kap Meidenkamer en Provisiekamer is van velerlei geriefelykheden voorzien en levert een riant en ruim uitzicht op over de rivier de IJsael c Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op 30 APRIL 1896 Ter bezichtiging melde men zich aan by den Heer G dk WILÜE te MoordrecfU dagelyks van af 4 MAART 1896 van 10 2 uur uitgezonderd des Z0N0A03 Nadere informatiën geven voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda en NoUrie P J TAK VÜLLENHOVEN te ZutpJan OAMES Mode Artikelen en Garneeringen op elk gebied HAUTE8 NOUVEAUTÉ S t FOÏÏENITÏÏEEN voor NAAI8ÏEK8 en KLEBRMAKKttS bekend goedkoop en tolUle UlIIHE SOKTEEKIiVU GLACÉ HANOSCUOENEN Ui kousen m lloi lreii RloH en Tricot I Keakon en Fante Schorkn enz enz WISBRUN il LIFFHANN FEANSCHE STOOMVEEVERIJ lil Chemisch Wasscherij TIN H oppE iiKini 19 Kruiskade Rotterdam Oebrevetaard door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az dpeeialiteit voor het atoomen en verven van allu Heerenen Dameagarderoben alsook alia Kiudergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van pluohe mantals veeren bout enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd warden onschadelijk voor de geiondbeid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriaksn zgn ds prgien 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw af leverbaar L ia S dagen te verven goederen in eene week im Blommestein s Inkt IS pro fonilerVindelijk d BESTE 11 volkomen ONSCHADELIJK APEL ÜOORN HQLLANO J A lierwege bek roond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eera Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hjrgienic Eïposilion Chicago 189S is bet Wereidberoeniil Druiren Uorsl llonig Ëxlract MELIANTHE UII Dl MacliinaleFabriek DB H0NIOBL0BM VAH He van chaik Co gevestigd te a Qravenhaye Ue3n middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het ia ONHMUHOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verachiltendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ON MI UI ULIJ K de atreugste hoeat en verouderde borstkwate Uadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadiae invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MhLlANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld L e MELIANTHE is verpakt io flacona van 40 ets 70 ets en 1 met gebruikaaanwyzing voorzien van ona Han delsmerk gedeponeerd a d Hechtbauk te t Oravmhage MT Verkrügboar bg F H A WOLKF Drogist Markt Gouda E H VA MILD VeersUI B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrtcht J C RATELAND BoêUop B V WIJK Oudwai r t D s soonaaai dV Leger Paarden Dekens RiMtcn tegen den spotpiiji van K 2 75 per itok worden oitverkoeht Dtze dikke Hilllthue dakeH lU ie warm als eea pels ee liOXlM em root diu het geheele pttrd bedekkend met wol opgenaaid es 8 breede atrcepen Toorta H kleine partJI Witte wollene Slaap Dekens E 140X190 om wegene oer kleine te door Toklsi bemerkbare fouten in eefael Mingeboden ad fl 3 90 per ituk Koeten andere het dubbele MrDtttlelUk tMhnTeii b t UtnKea worden MO 1M i TMTtMd ttnkt Ufvn toeMndlait TU het U ntt o m u ranboun prompt ull Toerd B HnurwltE Maa trlo it Oroote staat 94 tiOFb PDIKE OUDE JEKEVEE Merkt NIGHTCAP m 8CHIEDAMMEU VerkrÜgbau by PEETER8 Jz All bewijs vaa eobtheid ïi oaobet en kurk etoeds roojt tien van den naam der Firma P HOPFB Een ware Schat voor de oogelnkkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retou s BLFBEWARIi G Bollondsohe oitgare met 27 ofb Pros 2 golden Ieder die aan de venchrikkeiyke gevolgen vou de ondeo lydt moet bet leien de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlogs Magozin te Leipzig Neumarkt S4 franco tegen inzending van het bedn ook in postzeguls en in Iken boekhandel in Holland fioiidt Drek ven k Briükmah It Ïmü liïillireiiier s Kneipp Malzkoltie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen ▼ aa Mnnwhoofdpijn f tot de Toorafgraande kenteekenen van apoplexie h nenberoert loe tnfr aeereo aog itsedii alle middelen door de medlHche wetenichap aangewend Kent aan den ninwM ttjd komt de eer toe dat aij door het gebruik maken van den cen oudigaten veg oamelllk laaca deltoid eene pbysblogisGhe ontdekklna gedaao beeft die na boaderde proefaemliinn tli u orer iegelieele wereld verbreid is en terwijl zu i w t M v iu i j u TT wekt teven deltoid eene physi r de gelteete wereld vertircid ie en terwijl zij in wetenichappelijke kringen de hoogate belaiUPteUlac wekt teven eene weldaad blijkt te z x vooi de aan zennwkwalen Indende neBBohheO Dese geaeeawljae In nitgevondea door den gewezen Officier van tiezondbelt Dr BoBugi WelanHuin te vlUhofen en benut op de oDdervlndini opgedaiin in eene GO jarige praktijk D r wiMaekluc het lio rd ccBiniial p r émm worden dnartoc f ehfikte utmWmm d r é kali IddellIJk an tact aawveatel viedeaedeeld Het deze genoeawijse warden weFkallik chltterende reaultatan verkregen on at maakte xooveel opgang dat vas en deer dea aHrladw IMcUreven werkje QVER ZENUWLUDEN EN BEROERTE bare woorkoffling en geniilai binnen korten tijd reeds de 111e drnk veraobenen Is Oit boeÜe bevat ntet alleen veer iMl freéti pDbllek ventaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en da daafBÜde aelfi in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin n men daarin wetenaohappalUlEa gewud aUn aoomede AbaluUt r wefte P éMkn nad dr pre verhandallngeB uit de ni dl b bladen die aan deze geneeawijae g van ral van getnlnchriften van booggeptaatete geneeflkundigea onder v wa mh ar ar feiier aaa ei rolylntiilet t Pariji raa Raaaaaient m Stetegrafetr mad f praktiseereed iMwaiheap aaa I kraakitiBlHe iMtleM u CharaHten aaalflttratli dr Oohe te Slattia aroMmanR nti ér arr ii arfa te MklhieM Dr P Foreiller flanaeihaer dlrioteur vin het hoapltaal t Agea Sehalmrath Dr teheHaf kaïtecl Oatunla fU Ent Dertei med dr oaoieiheer directeur der Balvano tharapeatleoha larlohtiai veer iMawlltdan U Parlji rue St Honoré 334 Coni l von Aiohanhaoh m dr te Éorfti Br Beifearii arread arte UZbHralti Obw tab rzt J ahl med dr te Wiancn Dr C BeBgauel ta La Farrlèri Eert M vaa daa COMVll Oaatral d hyglena et da Santé In FrankHJk en nle anderen Aan allen wlei aenawaeet el meer or minder nauccdaan Ie oraanaoovenaaaada BawaetatlKbeld lijden waarvan d keDteeitenPii zijn ohranliolie hoofdaijn nliralM aakela hsefdfijn bletdandrang iroata prifckatbaarhali dBlaagdheld ilipelooeheld llofiamelijka anrait en eafea 1 ft erden en oog lijden aan da te haaetlK taWtBid veraer B iiè zï knn die loi reden hebban wegens verMoiiijnaeleu aln eU Ur vree Kevoelen vnor bcroerCoT en daaitoe iloh Mtihoadend angstig voeren verdoovirtg In hal keafd kaaW pijH met dulrellgheld flikkeringen aa donker wordsn voor da oogen drukkeniia pitn andar hal voerkaeH auiilng In da oorra het voelen van krlabeling In en het alapan van handen on voeten aan al deae diie categorian van ManwIIJdera alH ook mn jange mtiijai lildende aan bleakiuoht an kraahtaiaaabald ook aan gezonde lalfa aaa Jonge pereeaen die vael met hat hoofd werken en geestelUke reaotla wlUan voorkomen wordt drlnj ena aaiigeradon zkh hot boven vermelde werkje aan te aohaffen hatwaUi OU aanvrage ksitalaoeen franeo vnrzoo Jen woi dt dooi AmeterdaRi door M i LEBAW o lIc nM weg 42 BatMrdana F E vaa NABTTEM KOLF Apotheker Korte UoofbteM 1 rtrecbt LOBRV A POR I WW Oii l iii lit bi de Gaaïdbmg l Op da Jongate vgienniücli medicinale tmtoontitelling ïn de Ur Welaemann aoka Oaaee wlj e d er 4e M dlaake JurlJ aaet de Zilveren nedallle bekroond Aan ZeniiwIijdtTS en Zenuvvzwakken Tbaoa is de 35o oplui e erscbcueu van het botik nDo Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof i r Meriniére iVrju Prengruber Uujardtn Baumetz Parijs BOUCbOt Firgi lOoh R ih Dr Sobering Km Gei R ili Br Cyurkowoob ky lAeoneii lOppnnl farts nr jeobl Weeonn Opperitsf ru Dr Scbiesl 1i Ohif rta Dr DarseS Paigi Cbef rlB DrFrestier Aken Diitriciurti Dr Qrossmanii Johlilijren nitz Districtsarts Dr BUSbaOh üirll Krankarts Dr Steingreber Cbarentoii ioiiiul Dr T ABohenbaoh Corfu Dr insti Oorraeza Von iip ADgeviUe Psrijs Lavabre P r is Wille ïaufkirchon CablltOt Arcaclion Portget Loniao Ouilioaeau Bor leaui I LabatUt Bordeaux BOUgavel La derrière L Hiriohteld Weeeen H Lieber Innsbruck Hammer Plaurn Weiner Wetntn M AUSt Broctou Hatusohlechner Briüii uuvziekten en Beroerte Uiddelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werltje is kennis te erspreidcn iinilrent len aard dar ionmv wakte liaro oorsaken en gevoljïen ondernclit te geven en genezing te sindeo Hül handelt orer het bekend worden van de Pliysiologisclie ontdek ktUK Uo op de een oudiKst dcukbare irijse op ons zeuuwgestel kan i etrurkt worden en wal met een suoaes datxoO wel een fcront aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding lot discussie gezeseii beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekeUlkan Eenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke lich kenmerkt door liabitucele booldpijn migraine congestie groote ge voeligbeid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue liohamaliike onrast en oiiaangenaam gevoel venlnr aai zieken die door Beroerte getrotten su u anu de govulKen daar san lijden zoomeiio aan verlammingen Spraakverlios of moeielijk spreken Styfheiti in do e ewriohten en voortdurende pUn in ezelve partieele ztvakte toestanden zwakte van geheagen Slapeloosheid out en die reeds geneeskuDdige hulp inriepen en door de bekende bulpmidilelun nis onthoudiüga en koudwaterkuren Inwrijvlngen eleotriseeren galvanlaoeren damp modder of zee baden gcene genezing i f botering verkregen eiiiduijk annalle personen die vreezen door beroerte overvallen te Wrden en daartoe reden bijbhen wi nens Tersohijuseien van voortdurend angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dui eligbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorauisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwlUderSbehooren Eoomede aan bleek EUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook san gezonden zelfs jeugdige personen die veel geesteltjkon arbeid verrichten en di d reactie der geestelyke bciigbetd voorkomen wdlen dringend aangeraden iiich in bet bent van boTongenoomd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam H CLI BAN V Co Ueiligewag 4 Rotterdam K t va santen KOLFF Korte Hoofdstoeg 1 OtreObt LOBRÏ k HI31iT0N Oudegracht b d aardbrug F 21 GebrS StoU werck s Chocolade en Cacao D lmAHR door d nieuwsts uitrindingeü op machinaal gebiod rerbeterde fkbrieatie ea oitaloitend gebruik T n n ea fijnste grnndstoffen p randeerei ien verbruiker van StoIIwerck s Chocolade ec Cacao een MiibereMniwMrtli fttbrikuat nauwKoimg beantwoordende aa £ den tnhoad dar resp Eülfltten De Firma behaalde 27 Breyets als Hoflevcrancler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een b w s ran nitmuBtend n febrikaat Kreda 1671 sthre f de Accademie national de Paris Ifoua voua döafnon aae llle a ar pr iialère dttuwe ea oonaid4T tlon aeTot exoeUenta fabrtoation d Chocolat bonbona varies eto te SMIwerck t fcbrikaat ia verkrijgbaar b j H H Cimflseurs Banketbakker en enz G nert liertegenwoordiger raor NederlandJidias MatteiKlodt Amsterdam Kalverslraat 103 B PJNENLAND I GODDA 5 MMrt 1896 HedoD morgea werd ie Boskoop aaobesfceedd heritollioKVwerken en d weduropboow vho d Q toren h t bouwea vau ean braDdipoiteo huil met bergpUati voor laoUarnea d helboDweli vaa een arreitaoteogeboair ia drieparceelien lotfeaehreveo werd door Pcicael 1 n Piiaetla 1 8 J de JOQR Wa te Goada t J 8770 P A Bnr boat 18540 J J bufloi 18198 J AIbl Wa diQireen 16800 CJoDMnborger f13380 16680 16680 C W den Hoed atol i wflkprelaii lB4qG r W A Verbruggen Waidioxteen 12980 16380 H E f Geelen eu J Sok rie Boskoop 1630Q H J Ni derbor t Gouda 12443 16043 C Leeriwoü Wad dioxiveen 14300 G t Otierloo Wad dijMEVeen 13998 D A deez Gouda 13990 Da guoDÏDg V ordt eaige dageu iu beraad gehouden Op d nularergaderiog ie Oudfwater trad II Wo nadag vóór da pauKa als spreker op dt lieer J Kiewiet de Jooge met De armovdakaurc I van Frao nia Coppée Na de paui droeg Dr H P an Praag nog By m jjn Kacbe if jotigeliogfldroouien van Qiiiiiiui d heer A O van Aelit nog Verandering c en Spreekwoordent van De Genaetet voor £ eu en ander werd op aangename wyze door mozikate bgdragen afgfwis eld van de heeren J Pos humu G De Jongb en H T Verhoei By hei a en der infanterie xal dp bewa pening met bet pieuwe geweer en de daarWjj behoor nde palroontasHchen ni oodanig wniden geregeld dat op bet einde van dit jaar het kader de TrywilUgeri en 4 Uehtingen in de bebaiideling ran bet nieowe geweer vol doendei bedreven sgn Men maldl uit Den Üaag De ministerraad hield Dinsdag na aflpop der Ki mersitiing io het gebouw der Staten Generaal zyna gewone vergadering en giatereu wal bekend dat de regeering lioh daarm hetf Wig gahondeo mei de n erw ging ran maat FEVILLET01 M fin waarom lou ik buitendien de herberg niet asn hen varpaobten Ujj heeft geld genoeg en sal gewis aen Igoed pachter sqe Qejloofi gij niet meer dat bij chuldig ie asndan dood vsu kapitein Dane f Ik heb hem daarvan sedert Isng gekeel vrij gepleit iras bet antvoord vsn Lord Dane Ik ben zoo waar als wij hier tegeoover elkander atsan overtuigd d4t Ravsuibird onschuldig ii Zoa niet dan uu ik er zeker niet sau denken om kern een müner huizen te verpachten Uet zal eene bitUre teleurstelling voor Mitohal iJD klaagde de beer Apperly ea h dacht daarbij onwillekeurig aau zekere banknoot in sijn lessenaar Het zou even bord voor Rivenabird zijn geweest als ik Uitchel had gekozen en hem verworpen had Ik herhaal dat Savensbinl er bet meeste rcoht op heeft i b heeft tick het eerst tot Hawthorne gewend en hij had mij ook verzocht om zijne voorspreek bü Lord Pane te zjJD Lojrd Dane zou hem de herberg nooit verhuurd hebben teide de sdvoktat knorrig H ü had Zeemansrnst asn Mitobel beloofd De uak was zoogoed als gekbnken Ik gtaf di voorkeur aan Havensbird was bet regalen of onrtitellen die noodig kunnen worden na de beslissing der Tweede Kamer ten aaosien ran de invoering der perioueele belasting De miniaier van financiën bad een onderbeod mat den voorxitter der eoramistie raii rapporteurs voor da wei walker leden iu de panze byeenkwamen Naar men verneemc hebben de vorige borgemneiter en tfee welhooders der gemeente Sliedreob leder voor 1 3 persoonlyk aan de gemeentekas tcrogbeiailld h t bedrag dat Ge deputeerde Staten der prof ïncie in de gemeenterekening hadden verworpen Dientengevolge xgn de moeilijkheden in de aüminiatratie van Sliedrecbl thaui opgelost Ook een baantje Te Zuidbroek doet zich de volgende onver kwikkeiyke quaestie voor Voor dun koster der Ned Uerv Gem teven tonals in den regel ten ptattenlan e het geval i hoofd der eohool is een inetroctie vastgesteld die weinig itrookende met het ambt van onderwyxer dezen aan een reeks van plagergen eu vernederlngeo bloütatelt Wat anders het wark van honden slager korkeodjenaar en kastelein ws cal nn d koster moelao duen waken tegen onordeIgkbeden in en om de kerk zorgen vooi doopwater de tergader i o gen van contietorie en ki fColliige welke in en herberg plaats hebben bedienen eio Uit dien hoofde heeft dö tegenwoordige lunctionaiis de heer Steenhuis bedankt Het kon besluit dat iu de Staatscourant van giaieron is afgekondigd lat eker vot n genoegen doen Krachtens dat besluit zullen worden ingetrokken 20 000 muntbiljetten van f 50 en voor een gelyke waarde dat h voor 1 millioen golden vervangen door mantjes fan f 10 ten geiale dus van honderd duixond links In plaats vnn demuotbiljetlex van f 50 welke in 1885 ayn ingevoerd maar niet veel in gebruik zyu ook omdat zy tc weinift r rsohilleu van de andere zuilen duh een grooter sautal van f 10 in omloop komen waaraan inderdaad behoefte bestuat l r zullen dan oog 80 000 stuks van f 50 elk bly en bestaan uaaH 1 100 000 van f 10 Zooals men weet z jn de muntbSljutten wettig hetaalmiddal en moeten zg dm evenals gemunt geld door i der bp betalingen worden aangenomen Zg yn echter steeds op vertoon inwisselbaar tegen gemunt geld hg do Nederlandicbe Bank Tot waarborg dienen ineehrytiniren in de Grootboeken nn wel ruim bünli sand antwoord de tooo van Lord Unnu ihildde geene verdere tegenaprsal en da adroksat kruop in signo sobelp Wees too goed om de akt op te maken Ik weet dat het zeei onbillyk is om den een voor de sohulil van don ander to Isteii boelen en toeh hindert het mij om u de waarheid te zeggen als ik den naam r o Mitchel hoor noemaB AU EÜn broeder sioh dien naobt niet u o dwaai had aangesteld behoorde Harry Dane misschien nog tot de lerenden In diU gevsl zou uw lordachsp nu niet Lord Dane zijn was het stoute antwoord vau den ndvokast Dat zou si zeer weinig te beteekenea hebben in veTfelykiDg met zgn dood Ik sou volgzame van alles wat ik bezit afstand doen Apperly sis ik hem daarmede ia het leven terug kon roepen De beer Apperly was dus wel gsnooduskt eeio nieuwe skte op te makfi en de banknoot rsn lien pond terug te gev n ia dit losUte stond bij hem ftelijk met hal trekken van eene kies £ r bestond niet de minste kans oa zulk eene douoeur van Baveosbird te krijgen al die heer niet gemeend bad dat kü sü doel langs Whte wegen zou kunnen bereiken en tiob met ya oaafhankelyk karakter in allen deele gelijk zo kunnen blgven dan sou bij nooit moeite voor de plaats t aan hebben De heer Apperly doelde in sgoe bcwze luim aan Mitchel mede dat de tegenwoonlisfe Lord Dane ziJD broedor bat dwaas gsilrag van dieo nacht nooit koa verKevsn en om sfjns woede te koelen gide John Mitchul naar sijn broer en deed hem zulke ruwe verwijten dat die arme zawkke man bijna op nisaw eto toeval kreeg Bzvensbird betaalde di vareisebte son en betrok VU millioen 3 pCt eu f 18 788 000 2i pCt Kbuld welker waarde thans bet nominaal tiedrag der muntbiljetten 15 müUoeu metiraiai 6i millioflo overtrett I Door den Unad van Amsterdam is beuobmdtot hoogleeraar aan de gemeeotelyke universiteit lu de vaeature Van t Hoif Dr VV H Bakhup Roosboom te Ijeiden eu loplaatiivaowyten Prof van der Mey Dr Hnctor Treub aTeaeeus te fjetdeu I Achteruitgang De eigendommen groot 88 Hectaree I van den b er JaOHt de Ruiter in de gemeeuie Wfstatelliugwerf Fr die voor 26 jaren werden v rkorht voor i 125 000 hebben nil by poblieke fionle veiling slecbta i 27 5W ojigobraehi Ëeo doorslaand bi w js van da belangrykc prgadaling der landerijan io Friesland Chemisch ontleend bestaat bel matïich iyk lichaam nit dertien grondstoffen van w lkc vyt gasvormig en acht rast lyn Het hoofd boatauddeel is znurotof in een toestand vandi grootste verdichtingKen norraaa raeijiBcl van 70 kilogram zwaarte bevat 44 kilogrhtni zuurstof welke oudur gewone omstaudigheli eii een raiiite vuu 28 kubieke meter aoai in namen Verder bsrgt de meoscb 7 kilogram waterstof welke lu vrye toestand een rnimte tar HO kubieke nieter zou vullen Da drie ovel tgt gassen zjjn Mtikfltof 1 72 kilogram ch Aoi 0 80 kilogram en fl ior O 1 kilogram Aa vaste Rtoffen houdt de normale mennch io 22 kilogram koolHtof 800 gram phosphoruf 100 gram zwavel 1750 gram calcium 8 gram kalium 50 giam magnesiifm en 4 gram gzer Edele metalen yi in het men ehelijk lichaam met te vindHn alleen in hoofdzaak stofïen zoo goedkoop als brailnibesien znodat da meusch voor pm m oexploitatie geen waarde heeft Een nieuw bedryf in dan bekenden st y I iussebeu de vro gere bewoonster van s 0 raveuhage mevrouw de wed Bulkley en h ar sohoonzoon den heer ïfo k werd gietereoaau bet daglicbt gebracht iu du pleidooien Ier arrondissementsrechtbank te GraVenhkg gebonden Mevrouw B was iu deze zaak gfedagvatiid door dan heer van S to Panjs tot pakom ti eaner gesloten overeenkomit en betaling vim een bedrag an f 45 000 De oiicher iai Zeemansrust oQiuiddahjk na hut vertrek i an Uavthorne Lord Dane atelde éiie sonderhhg voorwaarde hy de verpacbiinai en wel dat hg de vrijheid wqaauhU te behouden om Havensbird het b is op te seggen wanneer hij wilde maar dat hij b m altyd zes weken vooruit tou aariabuwen Bsv asbird kwam hier tegen op zeggende dat hg iiooit van eene darKelijke voorwaarde had gehoord I en daarvan de beweegreden verlangde te weten Lord Dade waa erenniin geoeiKd om hem di medal te doelen als om vap Imluit te veranderen IlaveuslMrd eindigde met te ondorteekenec en kort daarna iatrok hg ï emansruit Waar was het iioit vertoond dat oen herbergier j n gahnwd was Kavonsbird was als zoodanig volairtikt ooi eaehikt voor a ja post Ueene herberg in de wereld kon bestaan londor eene waardin Havonsblrd hoorde die praatjds bedaard asn tonder dat sen enkele trek op zgn gelaat zgno plannen vdrrted Er hadden op iten Hall groote verandorinéen plaifta Juffrouw B rdtllion verhuisde uoar ChlT Cottat e en Dan Edith roede Zg had van haar jaarlijks Daaga na de begrafenis van I rd Dane veriaua mijnheer en mevrouw Leslei DsnesheM en begaHn zich Doar Parijs Adelaide was daar vowlueu nopit geweMt en bet was sedert lang een barer vurigste hl den in de gelegenheid gesteld by pleidooideca vorderingen ta doen toelicbten hatgcan by monde van dir D 8 van Kmden KMruitvoerig gaschiaddt De aanrang ran daze laak blykeni dn niteeuzetting van d n adrooaai daa eiaeherti was de moordaanslag g plaegd op den schoonzoon van gedaagde den heer mr H te Freiburg thans eenige jarec geladen Ütheer H oonde toch alslaen daar dm aan de vervolgingen van mevr B te ontkomen D Dnitsche juatitia meende io dezen aanslag waarvoor later twee personen gestraft werden dn hand ran mevr B te lien en gaf een bevel tot gevangenneming tegen haar uit doch te laat Mevrouw 0 had het DuïUehe gabieil verlatea dooh juist daarmede haar levenadoal moeten opnff ren nametgk io de omgaving van haar kleinkinderen t zgn Vatl wai bat haar derhalve waard in bet hertogdom Baden te mogeu tarugkeereo Om dit mei alle gaoorïoofdH middelen te bewerken gaf sg tan opdracht aan den eiicher in dit geding dan beer t S ta Parys vroeger tabakahandelaar ergeris in Noord Brabant die in geval van welslagen of haar rr wgeren dood daarroor enn bedrag van f 20 000 Roo onivangen terwgl hem tevens werd opgedragen in Freiburg de openbare opinie io baar b tang en opbaar kosten te bewerken De heer v 8 toog dadelgk met veel yver aan het werk doeh t rwyï hem was opgedragen om vóur 16 Oeinbar 1894 da opheffing van het kevel van gerasgenoeming teilen gedaagde te bewerken wenl hem tenen liet einde van Jnli in hetaalf Ie jaar zgn dienst opgezegd en geen betaling gedaan Vandaar thsas daze aieoh voor de HaHgsobe rsobtbank f 2 000 volgens ortr eenkomst en f 25 000 aan gemaakte koatan we ons het iweade gedeelte der opdracht de bewerking der pubheka opinie De aom van f 20000 ward getraagd op grond van ari 1296 B W Ki cher erkaot ten olie h t recht van de gedaagde iu bet algemeen om een lastgeving in ta trekken doch aangetian men bier ta doaa beeft met een voorwaardeIgke overeenkomst betoogt hg go recht om uskoming te ragen nu door de schuld van da tegenparty de nakoming van de voorwaarde verhinderd is De bewerking van di publieke opinie is even ena door eiscber ter band gv nomen Hg beeft daarvoor het hertogdoiu Baden afgereii d zich in verbinding gea f d met ern advocaat te Freibarg mat den haar H niet den aehoooioon dooh een ander welbekend persoon in dit familiedrama en Diit een geheimzloniga juffrouw die een niat min der geheimzinnige rol in deze taak beeft g Bpeeld en daarmede f 18 000 verdiend aebgot i ensohen om da stad l xlon die ig op zijn mlnsl voor bet paradijs rsn dit benedenrond hield Juffrouw Bophie Deaoe had haar herhaaldelijk verzekerd dat tij in hare verwaohtinffen utet toleurgesUld sou worden Juffrouw Uordillion sou gedurende huono afwezigheid ruimsahooU den tijd hebben om de noodigo aohikkingeo te maken uu s vertrakkeo waren bestond er voor haar geeoe reden om zJoh te overhsssten maar ig zou aorgen dat ejj tegen kuane terugkomst verhuiul was Tifla speelde haar spel aoo fijn mogelijk TiAe wu innerlgk woedend toen Lady Adelaide zoo onverwaohts op den Hall kwam en boewei zij zioh oogensobgnigk allervriendelgkst voordeed swocr zij ir stilte zioh te wreken en deed zij oone gelolle om na verloop van eene maand haar dienst te verlaton Maar Tifla veranderde van plan geduraado de weinige dagen die Lady Adtlaide en de keer Lester op den Hall doorbrachten Lady Adelaide was jong onnadenkend onervaren toverend als l ifle haar iets vroeg was haar autwooidgewoonlgk O daar weet ik nieli vao doe zoo ats g j goed vindt vraag bet aan juffrouw Bordiltion en Tifle begon in te zien dat zg n ri deze meesteres aan ket hoofd van de huishouding werkelijk sou kunnen doen wat tg goed rood dat zij voel meer zou in ie bronsten Jiobbon dan igdens die andera overigens zachte en beschroomde dame hst roer in handen had Zoodoende kwam er eene wgzixiug ia Tiflea plaBBeo zij ratte het voornemen op om sioh in de Kunat van bare nienwe meesteres te dringen en maakte te dieo einde alles netjes iu orde opdat deie bij bare terugkomst tevreden zou zijn