Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1896

C 01 D A KOTTIKDiLU 10 4 11 01 11 16 1 J4 il i 44 4 60 11 01 w ll Sl ff ff 4 67 11 01 a K il ff ff 6 04 11 16 11 4a ff ff 6 11 11 14 IS IB lt t6 1 44 60 4 01 6 10 UOTTIRBAH OODDA 1 16 9 40 t 61 10 11 11 60 11 10 1 41 1 10 11 ff 1 61 lo ia ff l t 10 41 i oa S SFi 6I 10 11 10 41 11 08 11 40 i lt IMrccle Spoorwcgverblndlogen met GülDA WInterdlenst 1895 1896 AanRev ogen 1 October T 6I I Si 7 6 6 0B II ff 1 11 a t 4a 4 10 a Oi 41 7 5 7 47 I tt S ll 4 01 4 40 DKR HSAQ SOUDA sHage 5 1 17 10 7 41 MO 9 S8 I 4C 1 0 1111 1111 16 l tft 1 44 S 5I t 4S 4 16 6 17 4 08 7 68 9 SS Yoorb 6 67 f r lO lT 1 41 8 14 Ï Zegw8 n 10 81 1 66 8 18 9 6t Zev M 8 tt V ff w 10 4 9 08 v v 6 8 lO Oï Ooada 8 8S7 60 8 U 9 S8 10 18 18 14 19 06 Utreeht 7 S0 9 10 11 84 11 60 8 10 S 69 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 lO St Weerdai 8 11 lO SS 11 61 I 4 18 8 8S 9 8 10 S4 Osdewstor 8 19 10 81 f 4 84 ff 9 88 Oeada 8 88 8 84 M é4 11 01 1 18 8 48 4 87 6 88 7 0 S n 8 41 9 49 11 10 aOUBl DEN Bi ie ioi iU 7 1II S6 I Ot 0 8710 10 10 60 11 11 11 18 1 17 8 16 1 47 4 46 6 17 7 14 7 49 MO 1 64 0 64 11 £ 8T M 7 48 8 47 ff ff 11 0 H 40 4 67 ff 8 01 ff 10 08 ZZ KW T 68 8 6a ff ff U ia ff 11 40 1 08 i 8 11 10 16 Vo rl 8 07 V OS ff ff 11 17 ff 1 01 6 10 tM 10 17 iH j 8 18 U IS 0 1710 0710 48 U ll li 4 1 08 1 17 4 06 4 17 6 16 17 7 44 8 110 1 1110 81 11 48 BOrDi IJTIlOHT Oouila 88 8 S7 7 I6 8 00 8 11 06 10 10 10 67 11 48 1 10 1 17 4 11 4 47 6 7 8 11 10 10 Oudsw 60 8 4 ff ff ff ff ff 11 14 ff 1 17 I ff ff ff 10 10 10 Woer l6i6 i 7 011 11 UtrMbI 6 18 8 18 8 41 f 0 87 10 1 11 4 1 10 8 01 1 10 4 41 11 O tl t t 4 Va r A in l la a AMSTlKDa H C O V D A Aaada 7 98 9 94 10 14 IMS ISO 8 90 7 48 Slïpftti ta Ualiwltk Kniiirag en KoaMU MédaikaBdiM m HakiMbrp 8 O U I A A MSTIIBAM S ll 10 01 10 7 11 10 1 11 4 4 M lO la 0 16 11 16 1 l K 4 11 1 41 n lO Stopt Io Nooidori LdiUobttdaB u BMn k Xntfnaf M lUt jf U btbban Verdtr wu d lydtoigeMbitdeoii TftD M fr B ftU brochure varipreid gewordtD Q ftli feailletOQ in de Frsibiirger Zoitaog o genomen tegen een negatief bonorarium Dit luttite dMl Tftn den eiteb de reclKmekotten wordt door d gedaagde in de ding talen beniredeD alt toude er nooit Inst toe ga K g T docb mr Vtn Euideo wytit op de gefoerda correipondeitï teeet rerecb ïden brieren roor an legt qnitaotiea dar gedane uitg Teu orer Ten opxicbte dfter opdracht il verder de eed opgedmgen aan de gedaagde die sich op gronden van furm eleti nard hiertegen verut Thaoi is bet woord aen den advocaat van mevr B mr A F de Bas Dese begon ign pleidooi met e n nitaenletting van de verboading die er tnoichi n dttn aiiober en mevrouw B beitond Ze r s ker waa de bear t S door hair aang zocbt om tegen belooning da noodige lappen voor de opheffing van bet bevel in Paitsehland tedoen Maar loeb kon dit de actie met reeblvaardigen en in ieder geval wat door hanr gaandeweg readi ean bedrag van t 25 000 aan aincber betaald En dit wordt erkfod door eische maar met bet beweren dat die lom voor andere dorleiodao moeit worden gebruikt £ ven Wbl neemt pleiter op zlob eveotneel de valicb beid vau dit beweren aaa te toonen Had eiecber een aotie willeo imtellen dan bad hj voIgeoH pleiter alleen tot rekening en verantwoording kunnen dagvaarden £ n wat de f 18 000 betrof aan Mej p ook dit achtte pleiter onbegrypelyk Da7 wan mede op reis gegaan in de p aati van de eebtgennote van eiscber maar waa dus f 18 000 als vergoeding om ei cher op zgn rei gexel hap te honden niet wat kra Ki ten slotte vroeg pi wiit a er bewerkt met aI dat geld Niets Ook het gehtaln optreden fan eiscber die op reis als eau prins geleefd bad was van groote geheimziniiiKbeid Steeds drong hy er hy mevr B op aan al zgn brieven te fernieiigen terwyl bij steeds de hare Eorgvnldig zooals thans bleek bewaarde om er loo noodig zyn voordeel meda te doan Uiidmltkeiyk ontkende pi dan ook den rechtsgrond van de twee vorderingen De f 20 000 konden eerst na haar dood worden uitgekeerd en hoe kon nu eiseher HDvondig door bet opzeggen der volmacht op eens vitn betere conditie worden en ze reeds 00 bg baar leven en vóórdat het berel was opgeheven vorderen Mr Van £ mbden hierna replieeerende deed uitkomen dat gedaagde den grond der beid aetiün niet jniit had ooderaoheiden terwyl mr De Bas bg dupliek zya bezwaren tegen de ingestelde vorderingen bleef haodhaven Da nitspraak werd bepaald op beden over 4 weken Ama het vemlag omtrent den toestand van bet Lager Onderwys in de Gemeente Oouda óver 189fi ontleenen wy het volgende Wederom kunnen wy met geuoenen coD tateeren dat da toestand vin bet Lager onderwjJB in onze gemeente in het afgeloopea jaar aan atle redslyk gestelde eisohen is blyven voldoen Da reorganisatie der 2de Burgerschool voor Meifjss die in 1894 geheel tot clnnd gekomen is levert geen stof tnt eeuigerlei besprekingen op Het aantal leerlingen 30 is nit den aard der zaak gering toob vleien wy ons dat de Qondsohe burgery bet op deze school gaueveri onderwys allengs zal leersn op pry stellen en dat da bevolking der school wederom aal toenemen 80 Doutia is 7 1 7 4a 7 16 1 10 l ll t i 6 SI Moonlroohl NiauworkTk r Cftpoll RotLirdmiu 7 ottcnlftin atpalla Hifluwurketk Hoordnwht 9ou li 7 1 14 01 a io i t7 01 4t U t Kaar Amttcrdui Goa i M 17 Am l ni C tt 8 14 Wat de Herhalingssobool voor Meisjes betreft kunnen wy niets dan goeds r ggen Het in on vorig verslag genoemde damescomité bestaande uit mevrouw Van de V Ide en mevrouw Scbim an der Loeff is wederom zoo welwillend geweait io den afgeloopea cursns onae Comoiissie in zake het diiar gegeven onderwys in de nuttige handwerken ter zi de te staan Met dankbaarheid mrken wy hier melding van Het hoofd der sohool met de bem ter syde staande onderwyzeres knnden over de opkomst en den yver der leerlingen orer het algemeen gnitatige getuigenis afleggen Hat aantal leerlifigeo steeg gedurende den cnriBS tot 3H en bedroeg asn hut einde daarvan 24 Dst de belangstelling in het bier gegeven onderwyt niet verflautvde blykt ai het feit dat de nieowe curso die den In October 1895 begon bet h ioge cyfer vaa 96 leerlingenletde Ook gedurende dezen nietiwen cursas hebben de bovengenoemde dames zich op ons vnrxoek bereid verklaard het toezicht op bet bsadwerkonderwgi nit te oefeneu Omtrent den cursus Oor volwassenen kan ons versing kort zyn Hy eindigde niet 31 leerlingen Do onderwyzen pr en de belangstellmg door de daar ter schole gaanden ba toond Tengevolge van den mindfr gunstigen financieelen toetitand der gemeente werd door Heer n Burgemeester en Wethoudnrs eene poging ïn het work gesteld om de Tweede B irgerschool voor Jongens met de Eerste te rerbinden waardoor voli ens hunne meening in dn toekomst voor de gemeente geldelyke voordeeleij zouden voortapruite belaogryk genoeg om dezeo stap te wettigfn Zy gaven den Raad in overweging het navolgende te besluiten io Met ingang vsu 1 Aoguntus 1896 wordt de Tweede Burger chool voor Jongens met de Eerste Burgerschool voor Jongens vereenigd 2o Burhiemeester en Wethooders worden uitgenoodigd zoodra dit beshiit donr de Uedepntesrde Staten van Zuid Hollitud zal tyu goedgekeurd aan de Raad de uoodige vooretellen te doen tot het bybonwen van een lokail voor ve rlig en twee lokalen vo r veertig en twee lokalen voor vijf en twintig Ifer Itngeu aan de tegenwoordige Eerste Burger chool voor Jongens tot bet verleeneo van ontslag aan het hoofd en de onderwyzi rs der Tweede Burgerschool voor Jongenn en tot bet vermeerderen luet vier van het aantal onderwyzers dis het bot fd der Eer ta Burgerschool voor Jongens bijsta ls In de gomeenteraadszittiug van 11 October 1896 werd over dit voorstel niet gestemd docb wel over een voorstel van bet lid denheer Van Qalen hetwelk met 9 tegen 8 stemmen word aangenomen Dit voorstel luidde Io Met ingang van 1 Aug 1896 wordt de TwHede Burgerschool voor Jongens met de Eersse Burgerschool voor Jongens vereenigd 2 1 Burgemeester en Wethouders worden uitgenoodigd fzoodra dit besluit door de Gedeputeerde Staten van Znid Hollaod zal xye goedgekeurd tot het verleenen van ontslag aan bet hoofd en de onderwyzers der Tweede Bnrgerscbool voor JoDgei 8 en tot het aanstelifn van een onderwyzer Dit besluit bad aan hel einde dei jaars nog aiet de vereischte bekrachtiging door Gedeputeerde Siaten verkregen Op alle scholen was er vacantie gedurende bet aantal dsgeo in de verschillende leerplaonen vermeld Den 8st n Joni vynde een Zaterdag werd naar aanleiding van een verzoek van het bestnur der aldeeling Goudac van het Ned rlandsch OnderwyiertGenooticbap op de openbare lagere schoten geen school gehouden ten einde de oudsrwyzors en onderwyieresiten in de gelegetitieid ta stellen de op dien dag te houden vergadering dar gewestelgke vereeniging Zuid Holland by te wonan De vsrdeeling der lesuren de leerstof en de boeken fn de verdeeting der lesuren kwam geen verandering voor Met genoegen veriDeldeu wy dat de leerboeken in goeden staat verkeeren Jaarlyks worden de leerboeken die snlki ver iicheo opgeknapt zoodat deze langen tiJd gebruikt worden en toch zeer bruikbaar ryn 10 17 1 07 Omtrent den yver eu de toawyding der onderwgzers en onderwyzeressen valt op eene enkele nitzondering na niets daa goeds te Keggen De hoofden l den aeoparig gunstige getuigeoii te de er zake af De ach o t bibliotheken verkeeren in gonstigen toestaud De bibliotheek der late Koaleloose school bevat 490 nommSrs en wordt over 2 afdeelingen verdeeld De leerliogeu van bet 5de en 6de leerjair maken er steeds met grasg e gebruik van zoodat dize nuttige inrichting naar het oordeel van het hoofd by voortduring nuttig werkt De bibliotheek d r 2Je Koiteloo e school is in 4 afdeelingen verdeeld eu er wordt door de leertingen der 4 hoogste klassen gretig en met sucens gebruik v ui g uiankt De afdeelingen lellen achtereenvolgens 226 120 71 en 53 nommera te zamon 470 nommers Opmerking verdien dateenige ou lleerlingen blyven medelezen en dat óok ouders van He leerlingen middi lyk van de bibliotheek ebruik maken De bibliotheek der Tuiscbenscbnol t lt 505 nonimeri aao deze bibliotheek irt dit jaar eene nieuwe afdeeting toegf voegd bestaande uit 77 boekwerkjes zoodat niet alleen de leerlingen der 8 te en 9de klasje maar nu ook dia vaa de 7de klasie bu rvan gebruik kunnen mukenj hetgeen Hoor hen zenr op prys wordt gentetd liet nanlal lezeia eu lezeressen uit doze drick hoogste klasseu i vru talryk roodat ook laugs de eu weg de ontwikkeling in de huingezianeü van den kleinen burgerstaud bevorderd wordt By vergelijking van bet vorig jaar zal mecj b vind n dnt de drie bibliotheken respectieve lyk met 10 35 co 84 boeken zyn vermeerderde De examens en pryauitdeelintten werden op de Kontelooze scholen even voor de Paasch vacantia gebonden een maatregel dien w j ia het voritf versing bobben toegelicht Ë en als het vorig jaar word door de Gom missie hBslnten om ook dtt jaar die leerlingen dor Avoudschool voor Meisjes die door tronw schoolbezoek ordelijkheid en vorderingen bad den uitgeblonken een klein geschenk te veretren De eiamms en du prütuitdeeliugen op de TosicheoHcboot en de Ht rbulingsfchool voor Jongens hadden re pectievelyk in de maanden Maart en Juli plaats Bizondere opmerkingen heelt de Commissie hierover niet te maken zji kan met genoegen constat eren dat de maatregnl goed werkt Uitbreiding van gebouwen had er dit jaar niet plaats Aan de Tweede Kostelooze school werden du scboorsteenen van sommige loka en die s winters zeer slecht te verwarmen waren en bovendien door uitstorting van roetwater vaak onzindetyk gemaakt werden veranderd Tot duiver beeft onze Commissie te dier zake nog geoue klachten vernomen zoodat zy zich vleil dat dezü verandering inderdaad eene rerbeteriog maa enoemd wnrden Over het algeneeii ecïiter laat bet sjrsteem van verwarming der schoollokalen wal wat te wenschen over in sommige lokalen is de verwarming in den winter bepaald onvoldoende Voorts is ons gebleken dataommige lokalen op de tweede kostelooze school n op de beide Bewaarscholen des t inters niet vpriisht kunnen worden wat gedurende de korte daften in den winter aanleiding geeft tot stoornis in het ond rwys De seboolgebnuwen en de schbolmeabe eu vsn de andere scholen verkeeren in goeden tast Het hoofil der tweede Burgerschool voor Meisjes constateert dnt de veruieuwiug van dp localiteit d r school op den duur blykt eeue verbeteriDg te zjjn De leermiddelen verkeeren evenzeer in goeden staat Op weinige oitzouderingeo na werden alle aanvragen tot levering van school behoeften goedgekeurd De invoering van nieuwe leermiddelen was in bet afgeloopen jaar al zeer gering Met genoegen mogen wy constateeren dat bet schoolverzuim op de meeste schol n wederom zeer ftering wss Op de Jste kcjistelooze school bedroeg dit de verzuiii en wegens ziekte eu bet waarnemen van godsdienstplichten niet medegerekend 2 pCt op de 2dB kostelooze school nog gfen P i P Tussohenschool 1 2 pCt op de 1ste Burgersehool voor Meisjes nog geen pCt S tl4 I 6 4 7 U 7 M t lO f Op de school voor Cbr Vat onderwya ralt over t algemeen niet te klagen wel xga r ongansti e uitzonderingen te melden Op de vriie school op gereformeerden grond log verminderde bet volgens het bo fd tot 3 pCt Het Bnrgertyk ArmbeHuor deelde ons in bet afgeloopen jaar wederom geregeld zyne adviezen meda betreffende het onvermogen van die on Iers welke kostelooze toelating voor hunne kinderzo hadden aangevraagd Het is ons eane aangename plicht hiervan by berbaliug met rlankhsarheid melding te maken Op deze plaats is het onze taak melding maken dat gedurende bet afgeloopen jaar de heffing van bet achoolgeld op de openbare lagere scholen eene wy jgiog heeft ondergaan en wel wat betreft de vermindering Van schooU field dia werd toegestaan voor leerlingen dia elkander ïo den tweeden graad vsn bloed arwattt cbap beatonden Deie milde bepa ïng is komen te vervallen xoodat nu voor alle kinderen uit batztilfde hoi gezia standn het volledige achoolgeld mor worden betanM Vrorti zyn er door het Gemeentebestuar onderhandelingen gevoerd met de besturen der omtiggeuda gemeenten tot het sluiten ran overeenkomsten met dia gemeentebesturen bttrt ffende de toe atiog van kinderen nit die gemeenten op de cboten dezer gemeente Oubillyk werd bet namaiyk geoordeeld en OQgeweoBcht om ingezetenenan van andere gemeenten te doeo deelen in de lueten van bat önderwjjs alhier met zyne niet hooge schoolgelden zonder ben of de gemceuteo tot wier bevoiking zjj behoorden eenigermate in de lasten te doen deelen Deie onderhandelingen hebben geleid tut definitieve overeenkomsten zoodat voor de kinderen uit andere gemeenten eea hooger schoolgeld wordt betaalH dan voor die welke in deze gemeente woonachtig zyn Het getal leerlingen bedroeg op 21 December 1895 1804 en in derhalve sedert betxellda typatip van het vorig jaar met 52 leerlingen verminderd Op de volgends schoten verminderde bet aintal Op de 2de Kostelooze School met 4 leerlingen Tuischjnsc ooi met 44 2de Burgerschool voor Jongens met 17 2dft Bargerscboül voor Meifjea met 15 totaal minder 80 leerlingen Daartegen vermeerderde bet getal Op de late Kostelooxe school met 4 leerlingen lite Burgerschool voor Jongens m t 8 Istt Burgerschool voor Meisjes met 16 totaal meer 28 leerlingen De totale vermindering bedraagt dos 52 leerlingen Het getal buiteuleerliogeo bedroeg 87 tegen 119 in 1894 3 icbipperskiuJeren genotea in het afgeloopen jaar onderwijs ïo deze gemeente Op de Tuaschenschool genoten 2 en op de beide eerste Burgerscholen 9 leerlingen koitsloo onderwys Het getal loF rlingen bedrog op 31 Decamber 1895 op He Bizondere aeholen 1101 hetgeen eene rmeerdering van 65 leerliogaD met het vorige jaar vergeleken aundaidt Deze vermeerdering was verdeeld over de ver ichillende scholen als volgt Op de H K Jongausacbool met 17 leerlingen R K Meisjesschool 5 Sohool voor Chr iNat Onderwys met 34 Vrye Sohool op Geref Grondslag met 9 totale vermeerdering 65 leerlingen Het ueial buitenleerlingen bedroeg 97 tegen 79 in 1894 6 scbipperikindarsn genotea op deze scholen 9 46 11 10 7 4 8 49 onderwys TUt 1 van ireenw ich i 4t 8 61 a 67 11 3 ff 10 04 1 ff ff 10 11 ff ff 10 18 ll OS t io 10 S7 11 ao t tl 0 17 a o6 a 43 B O f 14 ff S 63 ff 41 ff ff 6 61 a 4T J6 lO fS Obeo Commiaste weoscht voorloopig nit da blgkaaa in dese beide medegedeelde veranderingen in bet scboolbesoek ge ae conclaiie ta trekken docb stelt er prys op als hare meaning te vermelden dat etka verhooging van schooU geld de ontwikkeling van het openbaar lager onderwys tegenwerkt Het aantal leerlingen op de 1ste Bewaarschool vermeerderde in dit jaar met 33 terwyl dat fiD da 2de Bewaariehool 8 minder bodroag Opmerkingen ztjn er niet De Biaondere Bewaarschool vsn mej de wed F H Wenrman vermeerderde met 2 leerlingen Ook omtrent dese inriohtiog valt oieta binonders medetedeelen De cnrcna der Ryksntirmaalleasen begon 1 April 1895 met 63 leerlingen 30 maunelyke en 33 vronwelyke Tusscfaeotydi werden nog 3 leerlingen 1 m en 2 vr toegalaten De lessen werdsn verlaten door 11 6 m en 5 vr kweekelingen Htervan verkregen 7 4 m en 3 vr de acte van onderwijzer of ondarwyzere 2 werden aan de Vormscboot t Rottvrdam geplaatst 1 verliet de gemeente en 1 ontbrak het aan de noodige lust Aan 3 vr leerlingen werd de acta voor de nuttige handwerken uitgereikt eu 10 2 ai en 8 vr verwierren de acte voor de vrye n orde oefeuingen der Gymnastiek Het onderwijrend pejsonael bleef onveranderd 8UUn 0 er tl 2e Kmaa Zitting van Woensdag 4 Uaart Het debat ovar de greuiregeling van Amsterdam werd heden voortgozet De heer De Kanter bestreed het ontwerp omdat NieuwerAmstel niet geheet wordt geannfxeerd maar slechts het bebouwde gedeelte aan da zyde vin Amsterdam wat een ourecht i on aanleiding zal geven tot speculatiezucht By Sloten en Diemeu wordt eeu gedeelte geannexeerd waardoor gren schade wo dt toegebracht aan bet overige gedeelte der gemeente Daartegen is geen i twsar Ëen vergelyking tuaschen de grenirageling vsn Amsterdam en Uotterdam gaat niet op De heer Rnlgers betoogde de noodzakelykheid der grensregeüng omdat de NieowerArostelaais alle lusten genieten van Amst rdam maar zich buiten de grens zyn gaan eitigen om aao de tasten te ontkomen Atle argumenten tegen de annexatie ais in strijd met decentralisatie gemeen telyke autonomie en platteland b Inng Hcbttf hy volkomen ongegrond terwyl z i alletn bet privaat belang van eaoige bouwapeculanten zich 7ou verzetten tsgeo eo volkomen tffrecbtvaardigen annexatie De beer Haeiuxkerk handbaalJa zyn bezwaren en hield vol dat het algemefii belang de annexatie hiet eisrht en zeker uiet zonder schadevergoeding Hy bs treed uitvoerig den heer Rutger Verder c en Minister en den beer Rutgers bestrydeud bleef de heer Heemskerk vreezen dat de forensen van Niauwer Aostel na de annexatie zich elders zouden vestigen zoodat Amsterdam niets zou profiteeren maar wel groota schade lyden Da heer Roessingh bleef het ontwerp bestrydan als nsdsctig voor bet plattetaud De heer t Hooft bestreedt het ontwerp omdat de beltigsn van Sloten onvoldoende zyn behartigd De heer Kujper kwam op tegen de theorie van den minister dat de Regearing vry tou zyn oai greiisr geliugen door gemeenten en Gedap Staten voorgetiteld te wyzigen naar welgevallen en tegen deze andere tbi orie dat door greosregHliug de gemeenten zonden kuunen worden ersneden ook tegen opvatting van dan minister omtrent gemeeotslyke autonomie kwam by op terwyl hy erop wees dat NieuwerAmstel wettetyk verplicht is geweest te zorg n voor de Amatel dammsrs op kaar gebied Hy stond vóór aitbreidiog der groote steden met behoud van voorsteden Tan slotte kwam hy op tegen de tegenstelling door den minister gemaakt tnsacben de wetgevende macht en de Kroon Da haer Pynappal eu de heer Rutgers van Rozenburg beantwoorden den heer Knjper en verdedigen krachtig het wetsontwerp Da haar Mackay acht de regeling in overMDitammiog met da anti revolutionaira beginselen en aal voor da wet atemmen De Kamer beeft ten slotte het wetsontwerp tot varandering van de grens tusschen de gemeente Amsterdam eenerzyd en de gemeenten Sloten Diaman sn Nienwer Amatal anderzijds mal 66 t an 23 stemman aangenomen Daarom is na enig debat en na verwerping van aan amendament Beaufort omtrent de opbraogst der psnoaala belasting bet wetsontwerp aangcBomeB omtrent de verandering van grens tasaoheo Utrecht eenenyds en Jatphaas en OndeBrgn anderzydi Dit gesobiedda met 56 tagan 10 stammen De toestand van generaal van dar Sehriek ward haden oabtend hopeloos gMoht Ia da volgende waak gaan ta ienna op bet atoomarhip Saobsao de laden aan boord van da axpeditia wslka door de Doitaebe NieuwQBUa maBtHhappy mat staan dar Daliiohe t eeriug woi t uitgaionden om Kaixer WiU ncimsland op Nieow Quinea la ondersoakaD De Isidiug is opgedragen aan dr Lauterbacb die als planiknndige reeds vroeger voor daielfde maatschappij dat land heeft bexocbt den heer Tappepbeck een landboowkundige dia ook reeds lang dasr beeft doorgebracht en dr Kenting dia een reis dwars door Afnka beeft gemaakt Zy sollen in Mei hnn tocht in bet tand der Padoeas beginnen Gisternamiddag half vier ontstond er brand io een hooimyc ta Asperen Door deo fallen wind aangewakkerd sloegen de vlammen over op de belendende gebouwen met hooibergen zoodat in korten tijd ongeveer 20 buizen mat 30 hooibergen een prooi der vlammen werden Een ncbttal staks ve verbrandde Gisteravond 9 uur dnurda de brand nog steeds voort De Hervormde kerk is geheel verbrand en de toren was brandende BuUenlaDdscli üverzlcbt De gisteren uitgapproken meeniug dat de nadarlaag vau generaal Baratieri wal eeua uoodloaig zon kunnen worden voor bat ItaÜ aansche ministerie beoft veel kaas bewaarheid te worden Onmiddellijk toen Crispi het bericht uit Massoewsh bad ontvangen tertrok bij nit Napels waar hy zich ophield naar Rome Hy liet dsd lijk na zyu aankom tden tiiiuister raad bijeenroepen en hield met zyiie ambtgt nooten een laugduiige vergadering Van VBrachilleude zyden wordt gemeld dat het kabinet besloten beeft af te treden De Daily News verneemt uit Rome dat de kouiug de aanvrage om ontslag der miuiaters niet beeft aaugeuomen uit Rome komt het bericht dat de mioiiters lollen aftreden eu det Crispi belaH zal wonlen met de vorming van een nieuw kabinet Welke aanleiding het kabinet zon hebhen om been te gaan vödrdat de Kamer een votum van afkeuriog over het beleid dar ministers beelt uitgesproken is niet duidelgk Men kau hoogateus zooals vele Itatiaaiische bladen doen den aanval van generaal Baratieri aan onvoorzichtigheid toeichrgven of met d Me agero erkennen dat da Italiaanschs troepen niet voor de eor van Italië maar voor die van Baratieri in den slag zijn gevoerd Want het wordt meer eu meer duidalyk dat generaal Baratieri een touten slag wilde elaaa om zijn tanenden roem als vfidheer te herwinnen Hy wilde voordat gei t raal Buldissera het opperbevel op zich nam den Abessyniëm aen groote npderlaag toebreugsu Met 15 000 man en zestig stokken geschut waagde hy het de Abeseyniëre aau ta vallen Maar dezen gebruikten de oode taktiek zj trokken de vleugels van Baratiari s leger om en noodzaakten hem tot een overhaasten terugtaeht Veertig stukken geachnt moestnu vernageld worden of vielen in handen vau den vyand Met groote snelheid inoent bet leger vluehten tal van dooden en gewonden moesten worden achter gelaten Da teruijtoeht werd voortgezet tot achter de ri ier de Belaia die 70 tot 80 kilometer van het slagveld is gelegen Men gelooft te Rome dat generaal Baratieri die gewond werd deo doo l beeft gezocht om de schande te ontgaan het opperbevel te moeten overdragen aan generaal Baldisiers Doch welke plannen gensraal Baratieri ook httd deieu uitflag al hy zeker niet verwacht hebben Thatis kunnen de Italianen de geheele verovering van da Ecytbraeische kolonie opnieuw beginnen het rampzalig overschot der troepen is nauwelyks voldoende om Maasoewah te bBScberroeu En nu het grootste deel der artillerie in banden der Abeiiyniërs gevallen il kuunea de paar kanonnen die gered zjjn weinig doen om de troepen van den Negns tegen te houden zelfs na da aankomst van de twaalf bBtaljons versterking die reeds op weg zyn Zeer onwaaraèbijnlyk klinkt htt dat de koning Crispi aon betast hebben met de aamenstalling van een nieuw kabinet want Crispi il op t oogenblik niets minder dan populair Te Rome warden een aantal officieuze bladen die het portret aan den premier gaven opentyk verbrand en in tal van plaatsen werden betoogingen gehouden tegen de Afrikaaascbe poliiiek vertegenwoordigd m Crispi Byionder indrukwekkend moet de betooging ta Milaan lyn gaweast ay dnorde tot twee nar in dan naeht en 30 000 p rionen namen ar aan deel Da politie moest eeniga maten aen abarge maken waai by en persoon gedood en versedeiden gewond werden Toen een troep van 500 neascren het Scala plein naderde vonden zy den toegang beiet door sotdatan met gevelda bajonet de taitberadvn bonding van bat volk deed een oo enblik het ergite vreeiap maar de bt velvoerende officier commandaarde sracbtsomkeirts de officieren werden door da betoogars omhelsd en gekoat Dei eliikfl demonstraties worden nit Pavia Brescia Cremona Napels Genua ent gemeld in geheel Italië proteataert da openbare meening ten krachtigste tegen de in Afrika gevolgde politiek Da Pbbs baeft het Ta Deom datDin dag tot vieriag van den verjaardag cynar kroning in de St Pieter aou plaats grypen wagens de onheilsberichten nit Afrika nitgestfld Da radevoeringsn van Koloman Tisia en den flon wrsaben minister van fiaaiciflu Lnkacs hebben in Ooslanrjjk g warki Dit bleek uit de rede van den OMtenrykscheu minister van financiën Bilinski in bet Hoia van Afgevaardigden giiteren Bilinski sei dat man by da Vergelijk vraag tukken vooral moeit latten op ds billijkheid en de eenheid van de monarohia Het was nog geen tyd voor parlementaira betoogen dat bet handelsverdrag moe t worden opgezegd en bet recht van opzegging was uiet verleend om elkaar te dreigen Da regearing zou uit alle macht trachten de eischeu van OoAtenryk en Hongarye overeen te brsngen en tot aen billyke sehtl king ta komen Luide toejoiebingen volgden op die woorden De President der Fransche Republiek kwam kwart voor acht met de Formidable te Cannes aan en atapte om kwart voor tien aan wal waar by werd ontvangen door de civiele en militaire antoriteiten door de n Ri isiseheo grootvorst Michael en Gladstone Laatstgenoemde later in bet Raadhuis nog afzon darlyk ontvangnnde vroeg Faurs hem of de politieke werkeloosheid hem iiiet zwasr viel waarop de Grand Old Man antwoordde dat hy steeds de politieke aangelegeahfden van nabü bleef volgen n a Maandag zonder zich te Paryi op te houden naar Londen terugkeert De miniaterpreoident Bourgeois braobt vervolgens aau Gladstone een tegenbezoek Bg ds verschilleode tochten van Faure c s dgor de straten riep de menigte vol geastdntt Leva Faure sieve do Republiek en lieve Bourgeois Dat laatsto was ook te Lyon gebeurd en toen Bourgtois met da hand een afwerend gebaar maakte zeide Faure iNeen myu waarde minister waerbond ben uiat ik vind hit teer aaniiet aam dat men uw naam aan deu myn u verbindt Geopraal W yler moet naar Madrid geseind hebben dat hö de versterking van syu legeimacht ipet 25 000 man hem aangeboden vooreerst niet noodig heeft Door dan minister president Canovas is aaic den vroegereu uitgever van bet blad La Luoha eon schryven gericht waarin de premier ontkent dst te Madrid eeuige hetooging tegen de Vereenigda Staten heeft plaats gebad Maar algemeen zegt Canovas is iu Spanje bet gevoel van alkeer nu opstandelingen dia geen duimbreed grond op Cuba bezitten evenmin ean bavenplaata die geen gevecht in het open ve d durven wagen eu niets doen dan plautagas verbranden en Spanjaarden vermoorden dat die leden als oorlogvoereude party worden erkend lerwyl de oorlog door Spanje op Cuba gevoerd wordt op zoo mensebelyke wyze als Mit io Europa of Amerika het gevat is geweett MAR TBBRIOHTBM Gouda 6 Maart 1B98 GrsQon met weinig asnvoer sn wuinig handel Tsrwe Zoeuwiobe 6 50 i fl 90 Mindere dito 6 95 ft ƒ 6 R0 Afwijkeoda P 36 i 5 76 Polder 5 Ï5 ü ƒ 8 96 Hogge ZeeawKhe 4 i 4 40 Polder f ï ftO s ƒ 4 10 Buitaniandiohe par 70 k ƒ 4 i 4 90 Gent Winter 3 60 f 3 90 Zomer 8 96 a 3 76 Chevalller ƒ 4 60 l f 6 96 Haver per heet 2 10 8 per 100 kilo 6 60 a 6 Hennepzaad Inlandiob 7 s 7 ÏB Buitenisndsche 6 50 è f 8 7 Ksliriezaod 6 a 7 60 Koolz d 8 i 7 96 Erwten Kookerwten f 60 Niet kokende f i Boitcnlandwhe voererwlen par 80 Küo 4 76 4 6 Boonen Braice boonen ƒ 10 l U BO Witte boonea ƒ i Duivenboooen 6 70 6 90 Psardenboonen 4 76 i 5 Msii per 100 Kilo Bont Araerikaaniohe f 4 95 4 60 Cinqusiitine 75 a 7 Foisnisn 6 96 a 6 60 VzaMiaXT Melkvee rod aanvoer hsodel en prezen zeer wel Vette varkens goede aanvoer handel vr wsl 18 ïi 1 et per hslf KO Biggen voor Kugeland goede ssnvoer handel vry wel 16 4 16 et per half KG Magera biggen goede Bnvoe handel vlug 0 40 l 0 80 por week Velti schapen eenigo aanvoer handel van geen boteekenii f l f Kucbtere kalven goede aaaroer handel vlug 5 ü 8 Fokkalvoren 8 a 14 Aangevoerd 8 partyen ksss Handel vry wel ie ual ƒ i 9e g r a 94 iSwsardere ƒ NoordHol landsohe a Boter goede aanroer handel afloopend Goeboter I IO i 1 90 Wmboter ƒ 0 90 a 1 30 p Kilo De BURGEMEESTER r n Goiidi breng bj deu Ur kannii fin de beleogkebbenden Jet door den Heer Directe r der Directe B iMiiogen eoi te Rotterdem op deo 3 Meert 1896 executoir ie terkleerd E o Kobicr der beieetiog op Bedrijfejnendere inkometen oter het beUeüngjeer 1895 6 No 17 0 t toormeld K hier ter UTordering legeeteld in handen ren den heer Ontrnnger dei ieder die dnwrop toorkoint rerplicht ie igaeB anelag op den bg de wet bepulden Toet te voldoen en det heden iognet de termgn rnn ie weken binnen welken de reelemee bekooren te worden ingediend Goadi Mwrt 1896 De Bnrgenieeeter oorooeiBd K L MAKTENS BurgerlUkaD Stand GEBOREN 3 Mnert Dorothei JLdolphiae Cornelia Agatha onders J A 7erho f en A J Verbrnggen 3 HendHkae Aetooiui Cornelii oudere J ran der Vliet en A J Strarer 4 Antooetta Geertruida oadere A fan der Kuü en J Leeowenboek OVERLEDEN 3 Maart J lea üleaff wed M Flni 83 j J W Hoekma 67 j 4 J J Walthie 9 m L Moeriaga 6ó j 9 ffi P Bannik haiirr van L Moeriniti 64 j GEHUWD 4 Meert D Jongeneel es M N Hol Beeuwllk GEBOREN Jen Hendrik ondera B J NereohoUen en C de Korte Johaanee oudere P ren Duiken en 8 Perdgk OVERLEUBN C ran der Wolf W J Tan Mullem Een Kleermakersjongen GEVRAAGD A van OS Ai March Taillenr Klu weu K 73 OOUDA lleurs van Amsterdam Vorkre lot kn ie lOi t 100 74 74 841 88 h 7 8 104 87 80 ilV M e 114 100 a 7 m 870 m lOI 88 801 148 68 looV 100 141 70 118 188 ISlVi 1011 Vi 47 80 80 18 1 u 101 V loéf 14IV 188 ir u 4 1 10 IV 107 108 48 14 318 800 mm 1081 w l l m fy io V li w SJ f 4 MAAKT NüDitn ANO Cen Ned W s 1 Itto dito dito S dito dito dito 8 HoNOil OU Uoudl 1881 88 4 ITIUI iDKhrij ing 186S 81 6 OosTSNR Obl in pepio 808 dito iu xilver 1868 PoBTL QAi ObliK met ooupon i dito ticket 8 aueLiNU Ubl Bienaul 1894 4 dito Oeooni 1880 4 ditobgHoth l888 4 dito bij Hope USU tO 4 dito in ud leeu 1888 R dito dito dito 1884 i ariMJB Perpet lohuld 1881 4 TvemiJ Gepr Uonv leeu 18V0 4 Heo leening aerie 1 Ueo leeniuK lerle O Ziiui Ajrs Rif t obl I8 l 8 Hllloo Ohl Buit Sch 1880 ViNIlVBLA Obl 4 oniMp 1881 AHeriBD if Obliffetien 18 6 8 BoTTiauu Sted leon 1884 8 NlD N Jtfr HecileleT eeud Arendib Teb Md CertiAoelen Dun Ueeticheppij dito Amb Hypotheekb pendbr 4 CuU My der Vorttenl eeud Or Uynolheekb piadbr S i Kederleodeehe bank eend Ned Hendolmee h dito N W k Pee Hjrp b pendbr 8 Rott Hjrpotbeekb pendbr aV Utr Hjrpotbeekb dito 8 i OOBTBKB Ooat4iong bank tand RusL Hypotbeekbank pandb 4I AaealKa Kouit bypotn pandb 6 Uaiir L O Pr tien eert 8 Sio Holl U 8paorw Uij aand Mij tot Eapl r Bt Bp r eend Ked Ind Bnoorweitm eand Ned Zuid Afrik 8pm aand dito dito dito I sa I dito 8 huiI 8poorwl 1887 8 A Kobl S Zuid lul Bpwoiij A H obl 8 PoLIN Warecbau Weeaen aaRd 4RutI Or Huia Bper Hy obl 4 Baltieohe dito aand Putowa dito aand I lerang Dombr dito aand 8 Kurtk AHKaix Cent Pao 8p Mij obl 8 bie kNortb W pr C T aand dito dito Win Bu Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm eert tjl Illinoia Ceotial obl ia goud 4 Louiar fc Na bville ert r aand Mexico N Spw Mij Iflhyp o 8 Miae Kantaa r 4 pet pref eend N ïork Oourio k Weet aand dito Panne Obio oblig 8 Oregon Calif Ie bvp in goud 8 3t Peul Minn fc Meoil obl 7 L n Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Uol Ie hyp O 8 AhaOA Can B9utb Cert T aand ViM C Ball fcNa leh d e O AoMterd Omnibua Mtj aand Hotterd TramwegMaati tand NlD Stad Amiterdem aaud S Stad Roltordam eeud S Hlljlii Stad AntwarpenIB87 3 i Stad Brunei 1888 8 Hoxa ThaiuRegullr imellich 4 Ooemx Staateleening 1880 8 K K Oott B Cr 1880 8 BraKJi Sled Medrid 8 1888 NlD V r D Hyp Bpobl eert