Goudsche Courant, zaterdag 7 maart 1896

IVo 6009 Zaterdag 7 JMaart J806 34ste Jaargang G0UD8CHE mum Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De üitg uve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering Tan Zon en Feestdaggen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 A Izonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENÏIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekenti naar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd V 4 8CHIEDAMMEB GEÏÏE7EE NiaHTOAP Verkrügbaar bij M PEETERS 3t N B Als boYvijs van echtheid is oachot en kurk steeds voor I tt I F D A M sien ran den aeem der Firma Seida Drek Ta A BuütVAIi t lees ADVEnTENTrei Op ZATERDAG U MAABT 1896 iet voorinuldaRii l ii f S uur z l iloorden Heer JAC Tl 8CHIE te QalnU heul gemeente NanUlteIJk in het Koffiehois van den Heer Tri VBRBttAEKEN te Qulntn hetd bg Wateringen worden Het BOUWEN van een Bouwmanswoning met Karnhuis Wagensphmir Hooiberg en aanhooren De uiniriizing in loco z l plaats hebben op Dinidag 10 Maart de roormiddaga ten 11 nnr op het bouwterrein aan don Broekweg naby den Heer P nü Jonci gemeente Naaldicijk Bentek en teekening liggen ter ioïage in boTengenoemd Kofliehuifl en zijn aldaar al mede bj den Architect Tan af den 4den Maart t Terkrggen ad 2 per tel Inlichtingen worden Terstrekt door C P W DE8SINQ Architect te Gouda Prijstretking 10 Maart 500 000 Mai k Il booHprys in hot Bolukkimt gevn biedt do niou ïBto ftroote ieliUörlotinu di door iIp Hook RuKoeriim vnn HHinliurg goedgekeurd en ftuwaurborgd ii Do ïoordHolifjo inriohtinu Rn liol niouwi plnD beitttMt danrin iliil in don loop van slfolitB weinige mann don in 7 verlotlnjten van 11 Ï OOft loten 5ft S00 prijttmi liedragendo 10 981 720 Mark S prtjKon ü M 1 prgfl II M I prijs Ik M 1 prijf ii M 1 prfjs ü M S prijzen h M 1 prijs tl M tur voUoilijri lifsiiasinK iiiUoii komüii linnronder r ijii knpitiitü prijmn vftti eirittituetil fiOO OOO Mark b i uilnrniBndhuiil oelitrr 1 prgs i M SnO nOO 3 prijar ü M 211 11 1 prijs iM 800 000 81 prijsciiil M l IOO I prijs bM 100 non 4fi prijst 8 M B on 75 000 100 prijwii 1 l 000 70 0nn ïf prijipiin M 2 000 05 000 82 prii c i a M 1 000 0 000 1325 prijieil tl M 400 56 000 38060 prijï uM 161 6Q 000 15590 pr aM 300 200 40 000 150 1 100 l 8 flU 42 8 Do prüstrokkinnoii rijii vul n pisii amlitsiveire vnstiïrsteUl Voor lie iiiiila iiil oer to prüsirckkiiii ilasor Ifrootu door ilon Slant jowanrboritclu j lcl oriolinir kofl I KBheul orii lotslooliisMarkll of O l Lir l kwarl l l luiira insendiuK van hel timlrag i bunkpapior of per postivissi l Alle cominisiips ordpii oniiiidd llgk inet do uroolste Eori ïuldi lii id uitUBToerd ii ii spidar oiilvaniil ïnn on de rnet hel wapon van den 8laal voorsioue Orijiiioide liOlon ruif in lianden Dij ÜB uillJOlaling der prijzen iresclii dl ileedi prompt onder waarborg van dol Slaat en kan door direote tooseniliiig of ook n r vorkiesing dor Holanghohbondon in allo grootore plaalaen van Nederland heworkslolligd worden Ons debiet is sloods door bel geluk begunstigd en onder role andere aagzienlijke prgien hebben wij moormalon volgen officiaela bewezen do oersto HoofdpriJMn verkregen en on o Begunsligers rolf uitbelaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 onvi liet is Ie vooriion dat b j deie op don heoblston grondslag govestigilo ooderneoiing van allo kanten op oono loor werkiaroe doolnoming bepaald kan worden gerekend on vorlooken derhalve nm alle oommissies te kunnen uitvoeren de bostollingenioo apoeilig mogelijk in elk geval voor den O UAART e k te doon loeknmen KAL FM ANN fe SIMON Baiikior en Oeldwisielanr iu HAMBURG P S Hiermedo danken wy Yoor het Tertrouwon 01 8 lot liiertoB goBflhoiiken en dwt wy by het begin dor nieuw verloting ter dpelueming in itBfron tuUfO wy ook V or het Ter üi C bomoeid ïijn door een itipto en n ëele bediening de tetrredenhiid Tan onso gwferde Bfgiinatigere te grwergeiK Zser Nette Gesteendrukte NAAMKAARTJES worden GELEVERD door A Blll KMA en U m STAATSLOTEBIJ De T a E R K I N O begint MAASDAO 9 MAART a Loten en gedeelten van Loten 7 jn te bekomen len kaatore ran deCollectear Wed A C COSUN J F ClIJPERS Wcsteinde 37 Den Haag lAiXO S Slemraen ïcriiareii Repareeren Uuitenlaodache t IA N0 9 uit Ie eerste fabrieken in rnime keuze AraerikasnBche HARMONIUMS door directe iraportalie tegen Zft fiB LiAClK n r u 116 n van bespeelde Piiino s Agent vuor ïuuda en ünisireken KLEIWEG Stollwerck sche Borstboiiboiis C briceord na Tuomchrift Tan dön üniïorsiteits Prof Oehm Hofrad Dr Harieti Bonn hebben sedert 60 Jaren I als Terzachtend middel tegen hoesten I heeschheid en aandoening der ademingsI organen uitsteekeiide dicnaten bewezen I Bij spofdige afwisseling Tan warrae I er koude lucht is t bijzonder aanbevelenBI wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes h 25 cent Alom verkrijgbaar n 1 M K 8 Mo le Vrlikelcii en iiiniferingeii op elk gebiei HAIJTES NOUVKAUTÉ S FOUENITUREN voor NAAISTKU8 on KI EERMAKKKS hehenti yneilkooji rii aolide UIJIVE SOKTEKRHft GLACÉ HANDSOUOBNEN KOUSEN Hokken Itlouteu Tricot I Keulicii en Fantasie Schwlcn enz enz WISBRUN h LIFFMANN FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Chemisch WisscheriJ TA 11 OPPEÏ IIKItHi 19 KrttUhade Rotterdam GebrtTeteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddapdt Toor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoonien en TerTen Tan a lu Ueerenen Dunetgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het toom n an pluchemantels Tceren bont ens Oordynen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetag gestoomd of geverfd worden onschsdelflk TOor de gexondbeid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken 7 gn da prvjsen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleTerbaar ia 3 dagen ta Tarren goederen in eene week AMERSFOORT IHËRSFOORTSCHE MACHINALE SM iöt IS iBCIlTfili Sloom Krenten bolletjes an 2 en 1 cent van puike kwahteii Pime Krenteubroodjes van 2 i Oeut van clo fijnslo grondstoHtn Alle krenten en roalJnenUondorpitini worden machinaal gewasschen I gedroogd en uitgezocht en sijn du geheel gezuiverd van steenea gteelties aarde n and r meer of minder schadelijke bestanddeelen Meikkadetjes van 2 en l oent van do bes o groiidslollon vervanrdigil cu alleen 1 mot onafgoroomdo zuivere beste melk verineogd Waterkadetleg van 2 cent wor smakelijk door de njne ingrediënten WeenerbrocKijes van 2 cent vorknjgbnar als Halremaantjes Tumpen Frofeeljes en Galletjes worden van do lijnslo llongaarsche Inrwebloem en in eiprea l or voor ingeriebto ovens vervaardigd DuitSChe broodjes van 2Vi cent zeor Bjn van smaak door Sfocianl menl Geraspte broodjes van 2 cent bijjomler geochikl bij diners om Fijne DuilSChe Kadetjes van e voor 10 cent worden om de lljno kwaliI lell bljzoeder aaubevolcn FrIma Honing OntbIjtlfOek 30 cent alléón gegarandeerd eohl wanneer in I I eene verzegoldo gplilographeerde kartonnen verpakking gomerkl mol de fabriakslitels W II MKURSINO De Dépóthouders zijn kenbaar aan dépotborden en wagens met 1 j de tibrlekstltels en W H MEÜRSING Amersfoort als I opschrift Voor o y ü D A c n DÉPOTHOUDEH GEVRAAGD logen flinke provisie tn franco vrachten der voPe en ledige kislen K a th rei tier s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel ji apoiilpxle hflMenberoBrt tot fen middelen door de niedlHfiie wetfintfihap aangewend Kewt ud den nlnirM tUd komt Aii eer tor dat lij door bet i eliuuk maken van den aenvoudi sten weg namelijk Uiifl i u j 1 1 j i imliif v n BMnwb 0 1 Mpijn f tot de Toorafgttanilc knhteHkenen v Mien nog tttci lie rr ii i 1 bonderde proernemlnfan ttiasi om delmid ene iihyniologlechfl ontdekkinit gedaiin h eft illi j ijj rijrcid li en terwijl ij iii wet weldaad bliikt te ïijn voor di Het jjroote aantal zenuwkwalen viUlioren vnn brl oBinl ld IIUk obl tierende reet geicbreven werkji Sa irk tt riadw deaeUeele werel d v rtirold li en terwijl rij in wetennrliaitiielijke kringen da hoonte laiunttlUilf TeUt tevena erne weldaad bli kt te ïijn voor de aan rentiwkwalen lljdenda tt Mohh a Dm eneMwUBé In uitgevoDden door den gfiven n Officier van UeEondheit Dr BojAu ValHmuiB te a verkreiren en alt maakte 7oo eel opgan OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoming an aoino binnen korten tijd reetti de ille dmk verai liencn h nit boekje bevat niet allean TO r h l gRWt pubjiek verstaanbare verklaringen omtrent bet nezen der nlenwere therapie en da ounüd krankilniilgen flBttioht do Charetiton Sanlfatirath Or Cohn to Stettin Qroiimaiin mod ir arraad arta tt Jtthlingen Dr P Foreatior genoRihetr dlreotBur van het hoopitoa Ie Agon Oehelmrattt Dr SabarlBi kutMl Sutenreti Bad Emo Darie med dr genaGshaer direoteur dar galvano therapnutltohe larfoktlBi vaar iMaw lilden to Pariji rue SI Honore 334 Coniul ven Aiuhenbach mad dr to Corru Dr Buibaeb amM artl ti ZIriiRiti Obar atakaant Jeohl mad dr teWoanee Dr C Bengavol ti La Farrltra Eara IN na laa OtHMll Oaatrtl d hyglèna ot de Santé in franltrijli nu v le anderen Aan allen wier ienawK i teI nieri ormlnilcr nniive n 1 k oImrii soos MMua B nnwMibUKh l t lijden WH ivaiiili kentcekenen 7iJ ohroaiiohe hooldiijn ml ralfle oehtla Iwerdalln bloodandrang oreole prikkelbaarheid qejaaBitheld ilafie e 4 llchimellike onmot oa onb haBalllko toeoland verder a lle ii ken die door beioei te Rntrofieii werdm en nog lijden aan dê f rolges daarvan s oals worlammmaen onvorniaBefl tst apreken iwara tongval mDOlall k ollkkaa atqfliMdor sewHohten mot voortduronde sljn pfaatiolijke iwakto venwakking va oeheaoon enz en ctj dia edi cnder geneeekuniliffe bebaurlplinji kc wepst ijn maar door do bekende middelen ali oatbondlniMBen kondwaterknnr wrijven elet riaforen stoomlüui i reebiid n icen ïfcii viiig of lenlglll biuUMX kwaal eevonden hebben en ten nlotte 7lj his it ii evoeleii nnp beroerte eojlMltM reden hebben wnKODH veiBobiJnaelen ale iloh aanhoudend angstig voeion verdoovini ta mt hacN bMflBljn met dulioligheld fllkkarlBgan oa doakor worden voor de oogon drukkend pijn endar bat voaHiMn lulling Indaoor n Hol vaotoa van kriohoHng In on liet alapen van handen On catetEOiii n van nnwltjder ooleii aan tl ï ale ook jongo meii et li dondo aan bloakiuobt en kraahtalaaaiivhl nök Brn ëeiöndëTïlVa aalöago pareoaen die veel met hothoofd werkon en geestelijke reaotta wül vnoikomen wordt dringend aangeraden zldi het bov n vermeide weikje aan ta aohaBeii utwuk op ftBovraae koBtalooa on franoo voriondcn woidt donr Amsterttsm door H I KII1N A o Iletliiiiewfli d J BotterdKUt F E vnu na vtEN HOLFF Apotheker Korte Hoolkttu 1 tltre t ti j l OBKT FOllTOW Oüdegracht bij de Qaardbnig ï lOD Op de jonKste glonniaoh medlfinale tentniinwleilinK ia do Dr WelBB KMn lolia C vijae dflior de Uedlaoha JarlJ t Zlitorvii nviUllle behreoad Patent H Stollen tuiiuHmi inintntt miiUtl snlitlrilini ntmun Warnung ruT gnme BrfM w iiMH Patmt H auOn KTmim M Maas a m iMt év i i n u frtltlnHt i StieUahmutmm Ws ia Uut Kaufa rt jer itmtre titat iKhwfen H StoU li Htr nm uta Jintl o tr lit Klolttit fjwaftsrrf uejart f W i i f stal o IM i Sii f S5 fVri a fti ld XntnitM f Ut mi frênf fl Waf bivrrurin tegon Jicht If al Rheumaliek Lenaanp nso kortom i n AükerPaiH Expeller M Binl f $ ia io t h t Mt mm mu ta moden t fea Mwlet üS Anfcer Painlxpeller Y g iBOat du itMdB in lader hniigexin AiifcerfaiB Expeller Prijs 60 ont 75 oobI sn f 26 de fIsKh Toorhandan h de mtaste Apoöiekon en b F Ad BichtoT t Oo te Bottndim Te Goud by A WOLFF Marlt A H4b ii DE LAAT en VAN SON potlwker Mukt BINNENLAND GOUDA G Mwrt 189Ü Dtaulagaoücd deo 10 Maart zal iu eene TergBiUiiog rau de MaaUcbappg tot Nut Tan t AlgemeeD c afd OouJa als preker optredeD Dr H C Mullrr vaa Atustetdaai Oaderwerp Oud ea Nieuw ÏJellas Voor bet gisteren te Utreebt gehouden acteesameD DiiUige baudverkeo ii o a gesUagd ixiej J M Poithuuiui alhier D heer H A t d Meuteu van tiaaatrecbt aal op Woenidag den 11 Maart e k laroDdi te 8 uur precies ia de Volkaleexxaal aibter ene voordracht houdau orcr dmi Vclkaboud ter beatrydiog ao diaokiiiiBbrulk f ToFgaog hebbeo de Irdeu vau het Nutsde partement dooataura eu Jeden der Volksleeszaal alhier terwgl ieder van heo t recht beeft eeo belangstel lead te iutroduceereu Id eukele geiiuDeo ie Wadöiogafeeo ver toouBD ich mazeleo tot oog toe t n geeu sterfgeTatleu gecooitateerd Door bek sefarikkeu vau het paai d ra eeo metselaar geraakte Woeuadag paard eu rijluig Yau deo landbouwer L Koett ter te Waddiogsvteo te water Uehoudeoa eenige uialeriovle schade kwaueu roeroiBD ea rgdier int t deo schrik rry liet vocnis der Rechtbaok te Rotterdam wsarby de Hechter ia dte RecbtbHok Liodal Jacobs werd failliet verklaard eo waarran deze iu honger beroep gekoaien was bg het Gerechtshof ie door het flof berestïgd gewordeu De kapt 0 flakker van bat 7e reg iuf te Niardso zal eerttdaags dea dieust niet peasioen Tertateo Het Atg Politieblad bevat bet volgeode Everdioa Gmïdb Blaauw 22 jaren lengte middtloiatig slaak baar bload oogea blaow gekleod met xwarteo japoa inet gititok brniDeo oiantel met baverbout berer mof zwart boedja mat dito veereo eu donker blauw liat zij il Termoedelljk ia geselschap vao eea on bekeod beer en hare vriendin genaamd Ger riija Pauw eo haar beminde zich Doemende Paul 8mit fijnschilder By outdekk Dg wordt t El ILLETO i B w m MM Er warsD aedert versobeidoae weken verloopen Freule Dane woonde nog steeds doch tegen hsar zin in bet kleins met klimop begroeide optrekje Zij verlangde haar intrek op het kaïteel Dane to nemen sy begreep niet waaron haar broeder hasr niet verzocht on daar bj hem te komen en op zekeren dsg gaf zy kern hierover hare verwoDdering te kenueii Zij bezocht hes dagelijks en bleef dao meestal verscheidene ureu op het kasteel gebruikte er lunch dikwijls ook het middagmaal eo ontving de betoekera ala meealeres des huizes Zij stood met Itaar broeder san hst venster in de zaal en beiden aagen een fraai grioteu rytuïg na dat laegzaam den weg afreed nheer en mevroüjt Lcater latea er in zij hadden juiat hun Cfrate bezoek op bet kaateel gebracht Freule Dane stond naaSt haar broeder zy was in den rouw en bad zoo als attyd baDgeode krullen en eene hoc roode kleur Het waa de eerste keer aedart baar huweligk dat Lord Dsoa Lady Adelaide ontmoet had Hij had de beleefdbeidsvormea strikt in acht ge omen eo na hunne terugkomst een bnoek op den Hall afgelegd doch hen toen niet aaogetrolTea daar xü uit rijden waren Zy haddaa twee maanden in Farüa doorebraokt en Lady Adalaida kad soo iolop si de uameus dau vader verzocht haar ntiur Amsterdam te doea brengen De RrrondiBsementa Tecbtbunk civiele kamer tn Utreebt deed eergistereu uitspraak in da zaak der wed Van der Linde togeu de Mg tot Eipl van StaatHspooi wegeo De recblbauk besUite in afw king van de jurisprudentie ran den laatsteo tyd dat in artikel 1 der spoorwegwet onder personen t nok moet begrepen worden het personeel vao dea spoorwegdieost en dut onder ouderuemer van den difn t ook de My tot etptoilatie ran SlaNt8 poo rwegeu li te verstaan Alleen als de maatschappy dm sal hebbeu bewexeo dat bet ongeval te ftuioerwold Ja te wijten aan de Rchuld van den irachinist Van der Ltcde zat zg niet gehouden zyn tot ücbadovergoediiig De rechtbuuk beeft daarom aan de inaatschappg opgelegd enkele door hasr geste de teiteu daarop betreklriog hebbende te bewijzeo Het aan een ander blad outteetide bt riebt omtrent bet oogelak met de Rtooiutram Antwerpen Tbolau is onjuist Wet lyn de beeren V en N iu een rgtuig gezeten door de ntoomtrnm aaugeredeu waardoor het rytuig Qhade krestr maar eeu der bearen ve trok nog denzelfden avond met eon lichte kwetaour naar zijoe woniug terwyl de andere na opaeuiinsi in bet gasthuis den volgenden morgen igue reia verder kon voortzetten liet ongeluk is naar mou ons meldt aan eigen schuld te wyten Men meldt nit Amsterdam Gisteren is tU iuboedel van Reena elke betlen wrgens belastingschuld erkocht moet worden van zyne woning aan het Rembrandtspleia overgebracht naar den StadstimmerluicDe politie had byzondere maatregelen genomen zoodat er geeu ongeregeld bedeu voorvielen Daar fiee is de kachel heet gentonkt en zijn biljart aau den rioer rastgespjjkerd had ouder vond men met het wegnemen dezer artikelen eeuigt moeilykbeid Da minister vau justitie heeft aan den tyks veldwachter 11 Kazimir t Zoutkamp Clraui ague bgsondere tevredenheid te kenuen gegeven wegens zgne onverschrokkenheid betoond iu den nacht vau Tj op 6 December jl toen een strooper een tü v oerschot op hem toste en hy boewei ernstig gewond den dader hei ft aangegrepen en berkend met bet gevolg dat de e tot gevangenisstraf werd veroordeeld genoagena vau d hoofdslnd genijteii dat zij blijde was veder to buU te zye Wat ia zg veranderd Herbert was de uitroep vau freule Dane toen zij het rijtuig uit hel oogverloren Wanneer zult gij nr toch toe kunnen konien om dien ouden naam to laten vnren Cecilia f vroeg Lord Dane N u dan Geotfry als gij daar zoo op getleld zijt Ik vergeet het altyd maar seg eeni bfste vrat doet het er ook eigeolgk toe vindt gg ook nietd t ag erg veranderd Is Neen ray dunkt niet byzooder Zy is toch Ke r veranderd zg is magor eableek en liet er vervallen uil het ia atiof zg lichdoodeiyk vArmoeid gevoelt Hy gaf geeu antwoord Hij leunde tegen bot vfiDsterkozgn en hield sijne oogi O onsfgehrokeu op de golven aan gene lijde van de ruinen i evettigd terwijl igne vingeren g ifachtetoos met zijne horlogeketting speelden Dacht hy aan dte zalige onlmoetingeo die hij wuleer in gelukV er dagen met haar bad toeu zij nog de uitverkorene f n zgn hart was helaas du waa zy de echtgenoote van i n ander Ik hoop dat zg niet reeds berouw htwft ver han keuze bealoot freule Dane mat baar piepend stemmetje Mg dunkt dat bot heel aardig moettyn om la trouwen eo een mooi huis te bezitten en oen echtgenoot te hebben vooral alt bij er goed uitliet en nitt al te oud is maar Usve hemel alsmen later berouw heeft dat moet akelig zyo I Als my dat gebeurde zou ik een prieeltje van Irourwilgso laten maken en daar zou ik met mijoe guitsar den aaotoheD dog gaan liitsa icbraien Deokt gy niet üiersan is eervolle vermeldiug in het Algfmeeu Politieblad geschied tien tjl jarige vrouw sto d gi tt ri u voorde rechtbank to Haarlem terecht wegens laudloopery De officier deelde mede dat deze vrouw buitau echt leefde mot eeu man die ook al vnn bedelury bostoud en dat deze mau veroemeude dat de vrouw gearresteerd was bu r en brtef bad gerchrevDE waarin hg verklaarde niet buiten haar te kunnen leven on verlangde met biar ondtT het ellde dak te vertoeven daarom zou hg zitb ook maar laten betrappö up hedeteo Hy he ft dit gedaan ook en is fiveuala de vroaw in arre l te Haarlem Laig zullen xy echter niet onder éea dak wonen waut staat de rechtbank don eisch van bat O M toe dan gaat de vronw naar Oegstgeest en de mao uuttr Veeohuizen De rechtbank te Amsterdam veroordeelde giotereo Hainson wegens eenvoudige heteediging van een agent an politie tot eeu gevangenisstraf van 8 dagen Meu melilt uit s Gravenhage De hiiteiiant generaat P J van der Schrieck ia gisterenmiddag 12 uren in den ouderdom vau 84 jaren onNlapen Hg wna de 4tuds e officier der iafauterio van bat leger en telde 0 dieuBtjnreo AU gewnou soldaat in militairen dienst getreden nam hg in een graad benedru dtu rang van officier deel aau den tiendaagscbe veldtocht waarvoor liem het Metalen kruis werd g icbniikon dut op zyo lateren toeftgd doorgaans zyn horst sierde en dat by boven zgne andere ndderteekenen by voorkeur droeg Den 3en September 1831 benoemd tot 2eluii insut bereikte de overlfdene den 17 April 1860 den rang van hoofdofBaier en dfu tien April 1872 na zich als bekwaiini en degetyk korpschef to hebben doen kennen den rang ran generaal majoor Hg trad toeu op als commandant der 2de divii ie te GruTenhage In 1870 werd hg in het district sllerto genbo ch ai koi en tot lid van de Tweede kamerIn s land raadzaal kenmerkte hg zich niet door veel iprtiken en gaf bg adviezen dau betroffen zg militaiie aaogelegi nheden Het lot vau den soldaat ging hem steeds zeer ter harte Als politiek man behoorde generaat Van der Schrieck tot de katholieke party doch by at e richtingen iu de Kamer stoud do nestor hoog iu aanzien Den r en Sept 1881 gaf Z M do Koning Geoiïry iUl ik ilaarir canigoii troost ton vinden OeutTry bewoog oven zyne lippen ten bewjj g dat hg geluisterd had Maar juffrouw Dun liehoordo tot die bevoorreohta wezens die met even veel geBoogen blijven voortpraten uf men ze al dan met antwoord H if aiot er zoer goed uit daarover is iedereen bot oena als ik hem loms m do kerk ann io deuk ik wel een of er oen schooner man bostnat dau hg Maar ik ben nooit verlit fd op hem gewoest rtoolfry waariyk nooit bg heeft zoonis gij weeleene vrouw gehad dia er hoewel zwak locb zeer lief uii g en zyoe kinderen zga bijna half zoo ouil als ik Miszcnien kwatt dal Lady Vdelaide uii bd ta laat ia O hemel Lord Dane nam een verrekijker die achter hem op de lafol lag eu volgde nanditcblig eon scbip dat voorby voer th zonnestralen spoelden op zyne lichte haarlokken en op iguo blueke goUatatrekkeo tvaurorer eeno treurige mismoedige uittlrukkit g lag die freule Dane du voor hel rent opmerkte Oootfry ty ziet er ook veranderd uit zeide zy torwyl zg bare kmlten in ien nek wierp en weet gg wel dat gy werkeUjk zeor veranderd zgt I Oy zijt zoo veel kliller ilan voorheen on gy zgt eltyd iot lw ina vorzooken Straks hebt gg zeker wei v lUwftf drie woordoa met Lady Adelaide ge Ü aacld eft dat was niet beleefd van u want gij wf0 brafl nnt zg bruid is j Ik heb met den heer l tor geiprokar ïoch nist veel Herbert ik meeö Geoffry wil ik u de redo eons zeggen gg verkniest u alteen in dat groote buis gy hebt uren laag buiten de dienstbOdflB ge fl idsl on mede ta praten Ko tk vtr een nieuw blyk van zyuo aieeda tegenover den generaal betoonde welwillendheid en waardeeriug door hem tot dan raag van loittaaakgeoeraal te bavordaren Ken winkelisriter te Berlgo by wia md dientmeisje wai binnnugekomeu om naar dao prys vao eeu rok uit de uitittlliog ta vragsD sloot de deur toen het meisje den pryi if hoog vond od ook geen goedkooperen wilde nemen ro weigerde het maiaje te laten vertrekken als zg niet voor de moeite 1 mark bitaalde Tnen dit geweigerd werd gaf sy der onwillige klant eeu paar oorvegeu De kyfpartg bracht een aantal meuiohan voor di deur eu ouk een pohlie ageot dia toegang eiiobte en verkreeg en aldus het meisja bavrgdde Het gevolg was dat da winkeliariter de vorige week tereohtttood en wegans vryhfidsberooviog afpersing en miahiiodeling tot 14 dageo gtvangtnisitraf en 50 mark boete teroordeehl werd Keu tot nog to oabekeude laadlooper haaft uit baldadigheid tgdens sen hevigen wind de pin uit la as van den bekenden moten vati Sanssouci te Po tdam getrokken De knel beeft zgn daad duor moeteu betalen su der wieken braeht hem eeo slag tegeu bak hoofd toe waardoor hy roo werd gakwetit dak bg npoedig daarop ii gaotorvea Maar da mooumentale moten H onherstelbaar betiohadigd Of wieken die een gebeeian nacht ata beseteueD hebben gedraaid en ds geheele molen dia toch al wat wrak stoud tyo daardoor ta zulk eeu toestand geraakt dat als de keiler nietipoa dig maatregelen lol eeu gehael herstal doet trrttea d it mooumeut van de hi iligbeld van het Duitscba recht spoedig in eea rnïne zal veranderd zyo Ken treurig ongeluk had Dinadagmiddag ta Vroom ihoiip jvar sel plaats Ken jilal arbeiders werkzaam cynde op het laodgoad Niouw Gelderland c duor den regen verhinderd vooifc tn werken wilden zioh met een bootje over het kanaal laten telten Door ecu hevigen rukwind kantelde bet bootja eo kwam het 5tal te water Twee ma hen een gehuwde arbeider fj K en eea ongehuwde 11 li beiden uit Magele verdronkeu jammartyk De drie anderen werden met vent moeite gered Ëau dar drie W O is nog ni i baitau gevaar De Amerikanen bezitten da grootste kauon Den der wereld Deze renioobtige atokkea ga flihnt tan getnle van drie bevinden ztrh te zokcr u dat ik hrt alteen In myn buiaje ook roobt ceiiXBRm vind Dst tohip beeft do Fruisaische vlag eeilia I riep fioril Dane die nog steeils door ign verrekijker tuurde uil Het is allorzondurlinffst gebouwd Wilt gij bot niet eena opnemen f O hemel ieolfry ik heb lioogeoaamd gsun zwak voor vlaggen of sehspen Het zou eone andere zaak zgn aJH man de offloieroa van bier kon zien maar dat gaat niet Ik heb u iets to vragen Gaolfry Welnu wat hebt iry to zegiren vroeg hy terwyl bg vriendelijk op bet fijne kinderaohUge maar altyd opgoruimdo gelaat dat nu smückend lot hem opgeheven was ncfViag Oeotfry ik heb er u tot heden toe nog nietmede lastig durvoa vallen maar ik hob niettemin een vorzoek aan u Voor zulk een machtig persoon alj gg nu zgt voor cta Lord Dane handelt gy ini u opzicht itict bi tijk Waarin handtil ik met billgk f Dat gy mij alleen in dat kleine armoedigo huisje last erwgl gg bel genot van dit mooio ruime kasteel Alleen voorn 2elven houdt aatwoordde ig larwgl ly als oen ktotu schroom vallig metije verlegen bet krippen gnrnoerscl op baar japon lad Btrerk Oy moeit my hierin laieu wonen Geoffry Het is zoaderling van u dat gy het my niet toorstelt Wy hebben voorheen altyd te camen gewoond en bedenk toch dst ik uwe eenigs zuater ban Zoodis ik voor goed op het kasteel ga wonau aal ik u bg my uemen Jeeilia Woont gy bier dan na uog niet voor goed Wordt wênolfi