Goudsche Courant, maandag 9 maart 1896

Maandag O Maart J89d 34ste Jaargang mimm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg av dezer Courant geschiedt d a g e I ü 1 s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AlionderUjke Kommer VU F CENTEM ADVERTENTIEN worden yeplaatel Tan 1 6 regels è 60 Centen iedere rejfel meer 10 Centen liroote letter worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Oudergeteekende gewewo knacbl ran V CLKMSN8 gevoelt xich door om standi gbedeo gedroogen om Toor eigeu rekening zich aan to bevslea voor het WIT Plafonds Gangen enz Belovende eene nette en civiele bediening Hopende het rertruuwen waardig te worden Hoogachtend A VAN VEEN Gttuda Vrouwenëteeg 1i t i Grïjs Haar meer DË NIKUWK LONDON doet de gr j e haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het aitvalleu u ueenit de peiietje vua het boold Ëitcht op den haU van den flacon néroik Verkrggbaar in flaconi van 1 50 éb f 0 H5 ï A VAl Sthhr de Papiermolen te Gouda Kpii ware Schat voor de ongelukkige itachtoffers der Zeltbevlekkinu Onanie en geheime uitepattingen net beroumde werk Z Dr Uetau B i LPui vvAüi e HqlliDdscbe litgaie Uilit 27 afb Prj 2 gulden Ieder die aan de lencbrikkelgke gevolgeu Tau deze ondeugd l jdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt iaarlgks dniiend van een uikeren doud ïe verkrijgen by het Verlagi Magaziu t Leifizig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in poetMgol en in eiken boekhandel in flolland 2 Lijders aau Daaw of Haarworm drooge Tochtige Schubbeudauwworoi en het met de kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige fjeiiken eter huid aliook elke andore buidiiekte vrordt onder waarborg genezen lelfi bg hen die door niemand genezen konden worden door Êfr Hebraat riechletltaë Omiehntltilljk ie bfulk Ultwtnilly Prijs a galden Ned Ct tegen rooruitb taling per poatwiHiiel ook postzegels waarop toezending volgt vrjj van port en inkomende rechten Veikrijgbaar bi de Nt Marien üruQerle J M i l uitBoh land 6000 Süiksi uit de falliete a t eeu r dt i cartte haitenlandwh fiiiviike nvcr feaomeae toogeitunide Leger Paarden Dekens inoeteu t g o dtn ipotprija rsn II 2 75 psr iluk wordu tiitvnkoolil Dus Ikke usllHtars MMm ilja lat sm alt ten ptlt w KOXIM n n ot ilui hel ffsheele psifrd bsdskkcDd mst wol opg Qsiid n 3 brMdt ilrevpen voorta eest Uclae parU Witte wollene Slaap Dekens E t 140X160 om w ent aeer kleine bU door Tmkliü b inirkbare fouUn iii reelNl MBffebodflii il 1 3 50 peraiuk Konten ander het dutibela ttg UaMêl k MfcrtTeo hfi us a wonlm M luic d riMmutd ilrtkt ief a loMaadlnM vu kei badnf of Mder ramboun prumpt uli t Toerd B HurwlüE MaaatFloht Groom Staai it nn WlNKEL 0 jlfEUxxmf k l l hl Ukl S 11 inni KVi I IJ Cin iis Hii nAS ii iiiHiJ Agentuur bj dfe Firma Wed BOHMAmteGouibi Souils Druk n A Bsiiidm n ZeM Aanbiedingen worden ingeteaeht bg B W de Bléfourt te yijmegen voor de Levering raa Puin Stroo Elei en SCHERP RIVIERZAND franco S keveningen benoodigd voor de te maken Bteenglooiing en Btrandmaor Frijstrekking 10 Maart 500 000 Mark ula koaftlprija lu het gelukÜiK t f evsl biedt üu iiicuivttu rontc JelilrtirlutiiiK dia duor de Uoogo K KM riux f D itamburg f oedgukflunl en jwasrljurgil u De vuurduuligfl iuricbiiuK vaii li i QtBu i plan bttalnat naariii dst ia ileo loop fan aleclita wBirUK mMridüii ia 7 ïeHotiuaeu ¥ 8 118 000 luien 66 200 prijzen bedrRgoude 10 981 720 Maik lor i ll tli ce besliaaing zullen koiceu Jaiirou ler lyn kapitale prijzen fBOjveoturel 600 000 Mark bij uiliiftDeoiJbiiiJ ocbter M 300 000 I pnjL 1 prya ÜM 200 000 1 pr i aM 100 1100 apry n iM 75 000 1 pryi hM 70 00 I pnji k M i priji a M 1 prgs ü M pry een a M 1 pr js a M ftS OüO 60 000 55 000 60 000 40 000 SpnJMiiaM 20 0 0 31 pnjwiiiM li OOO 4 pryz iiaM 6 000 I08pryMD M 000 8ï t rijWHftM 2 000 ii pry naM t OOO I3i6 pnjioii M 400 aSO Oprijz aM 16S I pr aM SOO SOü UO l 4 100 f 8 eU 42 8Ü l ü pfUitrekkindMii zijn volgenr plan van Binblawege vrtstgralebl Vaor Ie naualaiinde eer to prgstrc kkiui iluxer KTuolu liuiir l n Slout gewajirborgdu leMverlotiiij kort l Ktfheüi orig lot alucbti Mark H of 8 601 half r ir 8 1 76 1 icw rt u H ï i y tuKL ii Inientiiug vin het hodrag in baukpapiüfcif per puitffiaaol All RomiDlasiftB worden rniniddi llijk met de groittate iorj Vuldigheid uitgevoerd ni ieder speler ontvangt viui ons do rnut het vapen van ilcn Staat voorsteue JriffintHile hifXoü elf in haiideu Bg iod re beitelling wordt het tervisobtu oftioieele plan waaruit de YerdoHling der pnjEeu op do versohilltjiide kltuaeu ala ook de belrelfeudo iulHggtjtdeii te vrriiemeD ia ftralis bijgevuegil en zender ij aan odu Hegunatigera onnangcvruagd un elke trokkiog de afUrieele lijaten De uilbeliling der pryMu ireacUiodt aletd prompt onder waarborg an don Htaat en kan düijr directe touïending of o k D ar vorkieiing der ItolaDghübbendcn in alle grooture plaatien Tan iVe lerlaud beWflrkatvlhgd wurdon Oua debiet ia alet da door het geluk brgunsligd en ouder vele andore aauzirnlgke pryseii heltbin wg meermalen ulgana otKcieele bewy2en dü ecratö HoofdpryseB nrkregeii en ud o lUgunatiger lelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 8 0Ü0 80 000 40 000 ens liet ia ta vonrilen dat b j deia op den bfehlilen urouiijlng govealigde onderneming van alle kantun op eiuo ïeef werkiame deelneming bepaald kan worden gerekend en verlookon derlialvf om alle coinmtealea to kunnm mlïoeren do beateUingoi oo spoedig mogelijk iu fik geral vuur den 9 HAAKT e k tu dour tu komen y KAL FMANN 8IMON llttiikiera en Üeldwiaiulaara ia HAMBt KÜ r S Hiermede datikan wij voor liot Tcrtiou m onë tot hiertoe getohönkeo en daar wij bg hft begiu der nieuwe vorlciliug ter deelue nii g invileereii ïulirtf wy ook vuor het vervolg bemoeid igii door een itipte en ri p le bodieniug de tef rodturlu id van ome Hdi riifl Bfgunatiirer te VfTwcrvan FHANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghemisrhv WassdierlJ II oiMMi iii i iii it 19 Hruiëkude Höttgrdum Oabrereteerd door Z M den Koning der Belgen IlooiddspAt voor UÜUDA de jtleer A VAN OS Z dpacialiteit voor bet ttoomeu en verven van a U Heerenen Pametgarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van pluche mantels veereubout ni Uoniynen tafelkleeden enz wonlen naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedereu hetzy gestoooid of gev erid worden ontchadelgk voor de gezondheid an volgens staal bewerkt V r geuB uitbreidisg der fabrieken ign deprijuu 2 gedaald Te stoomeu goederen als nieuw alleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu ne week A Hi jËa3FO0BTSCHE MACHINALE AMERSFOOAT S M fabriek Sloom I OeeDe andere dan de bier onder vermelde broodsoorten lUn van af I MAANDACi 8 HAART 1806 met cent h 1 oent per Kg verhoogd aU volgt Gewoon Roggebrood vsu puikp w i toadet vruHUde bijiQca iuU 1 Kg SVi et IV Kg 8 et 2 Kg 11 et 4 Kg 22 et e Kg 38 et Voerbrood grüuuu lv tl n puike raxge verilcr vau tukjps Urvru t uusil en sudure voe h ii i l iUiidJealeu 1 Kg 7 Ct 3 Kg 14 Ot I Roggebrood met Krenten en BoiUnen Kiuder piit iu uirs tijs 1 Kg 16 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem n d beiie lanvesoarteD mankl uiorliecrlijk psiimrin Kg S Ot 1 Kg 11 Ct 1 Kg 16 Ct 3 Kg 22 ct Munitiegrood brmulirood rsn dt puuktd tanreBoortou uor fijn rsii maak ronde vorm 60 Dg 6 ot 180 Dg 12 ot lange vorm SO Dg 6 ct 75 Dg 7Vj ct l Kg 10 ot 2 Kg 20 C Tüïeiil vrkrij ba ir Zoflt RoggebrOOd bijwader makolijk 1 Kg 11 Ct De tMveogeooemde broodgewichten worden beijaiie tau kasibrood I gegarandeerd Prima Honing Ontbijtkoek 30 Ceot alli iin eniumdmni edU waneeer in i L uuu vcriegeldu Kvlilotfraplieenic kartonuüu vèrpakkiug gtiiiierkt met da fabriekiliteis uu H II M KIJRSINO Araer f orl De Dépdthouders zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met I de tibriekstitels en W H ME DR SING Amersfoort als opfichrlft Voor O UOA oüii DÉPOTHOaOEH GEVRAAGD tegtii flloke i provisie f fpanöo vrachten ipr voile en Iwligc kisten Aan iiiiwlydoivs en Zcmhivvz wakken L liaua ia de 25e oplage rerichtiil U Tati hst boak DO Zo uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproeld en aanbevolen door de heeren lof Of Merinlére l ariji Prengruber Uujardln Bau metZ Parijl Bouchot Parij Uuii Katb l r Schering Kmt liuih Dr Cyurkoweoh ky Weuneu Oiipgralafaria i r Jeohl V mmg en genezing Uat itoel rari dit werkje IS keuilia te verepreiüeii inutront len aar j der eiiuwza akte bare oursakeu en tïevolxeii ondernefat te avoii eo freuezing te viadeii Uut handelt over brt bekend wurdea van de Fiiyaioloffische ontdekkian liue op du eenvuudif et deukbure wijze op oua uuw rs el kan i ewerkt worden en wel met een auocea dat zoowel een troot aantal uitstekende artsen ats de geneefikundljfe pers aanleidin lot discussie ireüeveii heeft liet wifdt derhalve aau ieder die aaD zickelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid liJdC welke zich keiiiuurkt door liitliitueele hoofdpijn ml O iporstafaris Dr Sohiesl i gralne congestie grpote gevoeligheid gewon Uiaf arts Ur DarSBB l aiiji Chef aita Drprestier Aken Diatncisarts Dr Groesmanu obliniren l llislriotsarts Dr BuabBOb üirk Kraukart Ur Btolngreber Chareutoii Consul Ur v Asoheubaoh Corfu Dr med Corram Vellttif Angeville l riji Lavabre l rij Wille Tautkirchun CabiliPt Arcachon fOrtget Luntaü auilloaeau Uf deaui Labatut Bopieam Bougavel l Vn lit re U Ulrsohfeld Weoneli Iiieber lunsbruek Hammer l laueii Weiner vveensn Aust Ilroctoii Matusclilechner llrixn denbeid Slapeloosheid algemeeae licbameliike onrust en onaangenaam gevoel rerdir aan zieken die door Beroerte getroffen zijn eu aan de i uroljiun daar van itjdeii zu mede aan verlammingen Spraakverlies of moeielUk spreken StUfhetcl in de gewrlohleu 0a voortdurende pUn iu i ezeive partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid eni ea die reeds geneeskundige hulp inriöpen en door ile bekende hul unulileluii als onthoudiDgs en kóudwaterkuren Inwrijvingen eleclriseeren galvaniaeeren damp modder of zeebadan Kceue genezing fbeterimi verkregen einiiu ijk aan alle personen die vreezen door beroerie vervallen te warden en daartoe reden heblieu wegens re sohgiiselrn van roiridureniiangstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsulsen kriebelen en doof worden van banden en voeten l eieus aan allen die tot de boven enoelude calbejrorlen van ZenUWlljdOrS behooren zoomedo aan bleek ZUOhtige en daardoor Ml zwakte vervallende jon e meisjes ook aan gezoudeu zelfs jeuKdige personen dieveel geestelijkon arbeid verrichten en die de reactie lier eietuli ke b ii heid voorkomen willen dringaid aan eradeu i zieli in het bcit tan bovensrenoeind boekje te slellen dat j franco en kosteloos te verkr j eu is te L Ainsterdam M CLÉBA V h a lleilineweit 4S I Rotterdam l K vm SANTKN K Ü1 FF Korte lloofdsteeg 1 1 ütreohtl omtr k porton Ou legraehl b d UaardbruïK si I RalhreiiMïr s Rneipp Maizkoflle gezondste en beste koffie bijvoegsel BOEZ EN STEENDRÏÏKWERK M gra t cerêeketdenkeld Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting n amkaartjes 1 Ifteii IIV IMota s Kwitan tien A BRIi KllIAi Zl e iNo 6910 X BINNENLAND GODDA 7 Murt 1896 GüterADRTond is e o tebooriteen vtu bai huil r n dvD bctr Cati door den liOTigaii wind omgesIsgeD die trrachlkwam ïit de koffiekanier tbo bet üalé raa dea heer Dam Gelakkig werd geea der bezoekers getroffen GiatereaaroDd onletond door roetoaDladiog eeo eeboonteenbraad by de wed F op du BogeD Met behulp rau zout werd dezelrr poedig geblascbt Door den herigtn wind ii giitecenavoDd een ruterwerk uabg de aicbiehaQr omgeatagen Tot orgaoiit der Groote Kerk te DelfahaTen is na eeu Tergeiykeod rxaineD beaoeind de beer H Diauiaat orgaoitt te Capaltea d IJael De examen com miaiie bestond ait de beereo G B Vygsboom en Jos Scbraresaade De 2e luit der iDfaDtene W Pet er is van lisideo overgeplaatat naar hetgarnixoen albicr Ruat roest K gt een spreekwoord ten mieatc by de jeogdige firma Van Staveren en Ver geer W ot na wordt nalgeott MbleniaAwie drertentio as Zondag voor beeren leden en bnone dames in de taal Kunstmin der Sociëteit OniiGonoegeQ weder een tentooDStelliai gebonden Tan Decoratiere kunst eo wal booidukeiyk op het gebied ran PapierHtuck ter rervapgiog tan stukadoorswerk ruor plafond cc wand decoratie Allen welke cinb degelgk willen orertoigen wat van papier door de hand eens kanitenaars kan gemaakt worden brenge een be onk aan l edoelde expoxitis rn men zal Dsar wnt wy er ran geiien bebbeo ceggen Papierstück staat boren StUck Op de stal bjj den boawaan C de Graaf te Haastrecbt is bet railtvaur onder syn vee uilgtibroken Beroepen bg de Gereformeerde Kexk te Monttoort en Linscboten ds J Hartw sen Cz te Har melen Voor eenigea tijd is gemeld del de beer F W Jansieti te Amsterdam aaageboden hnd den Nederlandiebeo Protestantenbond financieel la steunen Na overleg met bet boofdbestiitir beeft de beer Janssen nu naar w i Teriicaien FEVILLETOIM 06 Neen Ik ben van plan ooi eerildaagt op reiste fsaa Dit wu mga rooroenen sedert den dood VSD rngfl oom siasr veelrulilige besigheden hebben my tot hiertoe teruggehouden Ik hoop nu erenwal spoedig te vertrekken Voor hoe kngf Voor een onbepaildeo tjjd Lieve hemel riep juffrouw Dans uit Behalve een paar korte uitstapjes naar Parys bea ik soo la g weet nooit in de gelegenheidgeweest om het raste land te besoekeo Ik bad dsartos froeger de middelen niet bealont Lord Dane maar nu is dat bezwaar opgeheven ËQ wat moet ik sanvangen vroeg sy miinoedig Col gij moot u het leven roo aangenaam mogelgk met uwe vogels en uwii bloemen maken Kr bfitaat ia de wijde wereld geene vrouw met ees opgeruimder tevredcner karakter dan gij Maar Geoffry kan ik geheel alleen blgvenwonenP Neen dat sou ik niet recht tertrouwen antwoordde hy met eene flauwe poging om Ie sohertsen Gy moet mevrouw JCaox bg u rragea sn gykunt soo reel nrtereit als gif wilt rt 0 aanbod iu dexen vorm gekleed De h er Jiiuaiien g sft i 93 000 verdeeld orsr tien juren Die som moet besteed wonleu roor de tianatelliog ran godsdienitoDderwgsers voor de postcolportage roor bat boodeo ran resksen po polaire roordracbten carius eu roor het verraardigtfD ran Hgbelsobe en kerkbiatoriscbiplaten roor de katbechisatie De Commissie voor godsdienstouderwyo en prnliking eu oot de colportage uit den Bond zal het geld bestiereo Naar wg reroemen tal weldra bg de StatenQeneraal eeu wetsontwerp inkomen tot wgaiging der geoleeotewet in rerband met de nieuwe ï ieawet De strekking van dit outwsrp i dat dt gemeenten rau meer dan 15 000 zielen roor de rerkiezing ran de liuadsleden in afdeeltogen zullen worden gesplitst Iemand te Breda eigenaar van een onder eeu naburige gsmponte gelegen plasje wasrvati de belastbare opbrengst np i 0 15 geschat il ontring daarroor eeo aaanlaghiljet roor di grondbelasting ten bedrage rau é u zegge één Cf nt Boe ongelooflijk het jtniiscbien roor relei klinke het bericht in juist en wy kunnen dnaraao toevoegen dat bet rerfloek om door betaling van eeo duhheltja de belasting roor tien jarea ai t In Ms te gawacM ran de band Jammer legt de sBred Ct c aanwelkedit bericht is ontleend want het betvtingwesen chgot alzoo heelemaai geen rekening te hou den mrt de verrassende uitkometen der nameu gestelde interestrekeaing Zal er dan nooit ettns een einde koaeo aan die administratieve kleingeestigheid De J Ea deelt nader mede f De met traktemeoksvermindering gepaard saande overp aatsing an de posthou Jer van Gale B den beer Steonekes geiebiedde om bem te straften roor het f it dat by te weinig zorg betoonde roor de inning der si iaosbe lastingen Wellicht is e un andere redm geweest hoe het ey de arblerntelliug schgnt Ollrerdieuc geweest te tgo Da beer S on tri ft Tersebeideiie kcereo terredenbeidsbetuigingeo ran ego chefs en het innen ran belastingen staat niet in de instraetie ran den pettbuuder rermeld De heer S was da soon ran een kapitein bg beeft zyne opleiding op de militaire school ODtrangen en beeft zgo officiers exam en afrfetegd All sergeant der infanterie dipneude j liet O l pger rerwierf hy zir h op Ati h Ik vind het preliig ora met mevrouw Kooi te woQsu hernam freule Dane die eoo grmakkelyk tevrfdaa te stelten wai als eon kind Èu hoe langdenkt gy uit to blyven GeofTry drio maanden Ik denk eer drie jssr Foei rGeoffryl Hy trok Eyne woorden eenigsiins ill Hy bail zonder nadenken gesproken en geen plan gehad om zulk een lang tydirerloop te bepalen Ik ksn waarlyk uiet bepalen hoe lang ik uit zal blijven Oocilia Daar ik geone bepaalda plannen voor myne reis gemaakt heb ia het onmogwlqk om vooruit iets te beslissen Maar gy kunt er op rekenen dat ik zoo God wil eenmaal terug sal komen en dan zult gy ht ei uw intrek nemen eu meesteres van het ksstsai ijo Daar verheug ik ray op seide zy torwyl zybare lichtbruioe lokken om bare vingeren wond Maar Geoffry als gy eens eens vrouw mee te huisbracht Weet gy wel dat dit zou kunnen gebeuren Geoffry Dane schudde op eigenaardigs wyze hel hoofd Dat denk ik niet antwoordde hy op boslis5endea toon Maar Cecilia iaat ons over u zelve prekon wat tuit gy doen gcdarende mjjne afwezigheid Gijl eoudt gaarne eeU hittenwaf stje hebbeo niet waarf en gy zult mg genoegen doen met twes dienatbodea m r ts gaan toudes Gy zult bel in uw kleine huisje beter hebbeu dan faier zonder my in dat oude holle do daohe kasteel Ah ik terug kom zult gy hior ouder myns hoede koujen wonen SL de groote dsme spelen Cecilia Dsae klapte iu de handen mssr tsrwyt y dit deed scheen sr sens gedaokts by baar op te t cereteeksn roor eervolle renusldiitgeo balra dit t ad bg bet eereieeken voor bet jwonen r n belangrgke krög bedr i eu eu de Aljeh medaille Deu 3a Mei 18 1 werd hg tot posthouder rau Oalela benoemd warm Mnberoleu als een oppassend en kuudigmaa s Uit eeo particulier sehrgren ook in de sJ B c opgenomen blpkt dat da heer B aicb h t bericht der overplaatsiug aeer aantrok Bg nam laudanum in er men kon rerhioderen eo stierf ann boord van bet schip dat hem naar eyo uieawe etaodplaats moest brengen Msn keerde toen naar den wal terug Bg de b grafenia bleek rao algeiaeene daelDsming Zelden cgir in de Grouiogar reankotonitD da pootaardappelen zoo laag in prgs gsweest Is dit voorjaar Voor de meest gevraagde oorteu poet men anders nogal over de brug kumen Trouweus hst uitzoeken tal bet gosd gebeoren rordert nogal wat tyd £ n roor de beste soorten werd dezer dagen bg gelegeuheid rau eene publieke rerkooping te Veendam toch slechts 60 tot 70 cent per B L gebodeu Door den heer W U Schram ait Haarlem werd te Woerden op uitnoodiging ran het bsstour der afdeeiiog Gouda ran het Alge tneeo Nederl Werklieden Verbond een roor atht gehouden k n einde bet sliehten vao eeo afdfcling Woerden ran genoemden bond roor te bereiden Van ds HOsanwcxigeu ttadeo terstond ongerser tO personen loe Men sehrgft uit Ouderkerk a d Usel dd 6 Maart Vrgdag j l bidden de Natsteden met hunnedames het roorreebt in bna a idden alssprslierte zien optreden Dr P W Man ran Moordrecht die als voordracht ten beste gaf betgedicht Polichinel ran Pol De Mont Na de pause werden e aige liudsren ten gehoore gebracht door mej U van de Poll alt to Amsterdam en mej Le Conltre sopraan teVoorburg wier fraaie stemmen in loioeudnetveel genot schonken De pttinoh eleiding bleekbij mej C ran de Pull lo guede handen Doormej Mari werd eens bedrage gegereo die zeerin den smaak riel BaroD Taeti ran Amerongea laatstelgk werkzaam ter secretarie te Oostsrbeok wenl Doiderdag feeüt lyk ingehaald te Alblasssrdaoi a plechtig gcinstolleerd Da fcaatoommitsie pretideot de beer C Vroege baalde den nieuwen burgemeester rsu de boot af die aan den Kioderdgk om H nur komen dia haar verlegen maakte i boog hut Itoofd en sloeg hsre oogou neder Wat deert u CeljF Het zou kunnen gebeuren Geoffry dst ik io dien t d zelve een huwelijk deed Peokt gij daarwel eens aan P Lord Dane lachte ï eker dat zoo kuinieD gebeuren Maar Cectlia gy moet my eene l elofte doen en dal is dat gij uiet zult trouwen ik bedooi dat gy u nistxalt verloven sooder eerst aan my geschreven eumij om raad gevraagd te hebben Ik zal u waarachtig geluk nooit in den weg staan maar g moet t sdenken dst gy nu ryk lyt en nog mssr guld ts wachten bobt en gy weet niet welke soort van vryert daarop af zonden kannen komen Laat uw vsrironwen op mevrouw Knox even onbeperkt tyn at toen gy nog een klrlu meiija waart en schryf mij dikwjjU Belooft gy my dit alles Stellig Gefiffry ik weet dat ik weinig verBtat d heb en ik beloof u dat ik al wal gy verlangt trouw sal uakomMi Ko Lord Daue kon er vast op rekenea dat ly haar woord sou houden itg had zoosls z selvs erksad hsd weinig verstand oa sy waa onder dan hy maar ey liet zieh gemakkelyk leidtvi ac sij vertrouwds blindelings op syn oordeel en was zoo rolgyssm sis een kind Herinnert gy u de opmerking vsn freule Dsoe ia bet voormelde geeprsk f 2y betr rf Lady Adelaids I ester dst zy zoo reranderd was dat sy mager bleak eo rsrvallen was sa er uitzag alsof ey d odelyk rsrmoeid was lAogsamerhsad he ona a ook aadana dsselCttf op aankwam Daarna had door de ganaofa g meente een fsestetgke rik plaats Da bargaroeester ea de aanstaande bargemeestersvroaw raden mst de feMlcommissie iu een rjjlaigmsk rier paarden naar hek gemeeDkehuis Om Un uur werd daar de borgemeester geïnstalleerd door dan oudsten wethouder deu heer Van Wageniogan In agn toespraak braebt de burgemeester holde aan sgu roorgangerdan heer Op ten Noord Daaroa werd eoo mIUUod aangeboden De gflheete gemMOte rierde feesk Volkia len snz hadden plaats Ksa paar maanden geladen wlronk ta Ophoren eene jotigedoehter door da dulskarBis misleid aUhans soo meend mea saroadi in de beek vlak bg dan molen ds klompaa van da reroogelflkte rond men drgreo ia de beak Dagen ja wekea ward gavisobt n gaaoaht naar bet lyk doch zonder rasultaak Dezer dagen nu keerde oeiejnngdige sebooaa getond en wal in hare woonp aata terug DÏal ait de beek maar it Loik Zy bad eeo aitstapja gedaan Ëeo waartagater Jo da sNianva Pgpa la Amsterdam bad hak gisteravoad cwaar k varantwoorden Zy bad eeo niatsis varkald dak da joD M man dia om haar vryda oiat real bUaondérs was en ig kam daarom aoo spoadtf AOgelgk aya eongé moask geren Het meisje bad den raad der wgie vrouw op rolgd en dsarorar kwaas na dabakrokk vrger verbaal baleo Ëersk bepaalde Yi ileb er by da waarzeg ter mst woorden het jak uit te regen toen hg ahter ook door daden syn rrrontwaerdi giog wilde ta kannaa gaven an da rroaw r dB by de noAi ip pakken hsd werd ham door eeniga steriffa gasten bedaid dak hst niet aanging een vrouw ta mishandelen ook al konden sg heel goed borgpen dat de jonge man op de vrouw gebeten was Da waaraegiiter beloofde io een brid baar raadf aan het jonge mei je ta herroepen en da j mge man van zgn kaak belaofda dat als badoelde brief niak binaan 24 uren aan bet opgegeven adres van bat meiije wai bg bat aiat er kg zon laten an oogmaala terag soa komeo De wsarsagcker tou er dan ni k aoe geuiak kaïyk afkomen daar kon ly teker van watan Men meldt nik Amsterdam Wel een paar dnizend nieuwsgisrigan eii partijgenootao waren gistsranroormiddag op hst Weesparplain en da Aabtergraobt nabg dan ingang van da Skadskimmertuiaen samangestronmd om ti ffenwoordjg te riJn bij den ge merking le maken hi t sclioeu w JbI or by UJj Adelside leti ma hspertle Zy wsi roor zoover de wereld oordsslen ksn gelukkig mat dsuhser Ivester maar zi had eens lusteloose onversohilligheid over ziek dia in stryfl was mot volmaakte tavrslenheid Iets eigenaardigs b haar dat voorheen nooit Iemand was opgevallen was dat zy wannser men bsar oBVsrwaohu toesprsk lohrikts en dst bet eenlgs of nbtikkfn duurde eer s weder bars rorige beilsardheid herkreeg Msd ly sirh in hsri keuie vergist f Had s be s rouw over haar hnwelbk met Goor a I sslerf Was ly te laat tot de overtBigio r gvkomsn dst hjj baar niet gelukkig kon maken Lord Dane haar voormalige sanbiddar had haar gowaarsohawd ea voor peld dat sts zij hem huwde hsar gsnscks leven e lang onvoldaan bakaa tou zyu een kskea om aan het bestaan dat zy ziek kad ongetegd ta ontkometi Hail hij goed voorspeld f Hal seksen inderdsad dst zjj envoldaai sn ongslukkig was Hat kon eeo oplattenden toesohouwsr niet oatgaaa dat y eens uleurgestelde ODtsvrsdsoe rroaw wss die oreral door eens donkere eka4 uw varrofgd wsrdMogelijk sou sj hosr Ised Isngsaaerkand ts bovea l men Réa was er di niets vsa dst stles opmerkte ja ar ulCr niet vao op ds gedsebte kwam sn dit was de heer Lester Hfj aanbad sytte vrouw ea soo vurig wal syn hartsloofat dat hU aiet fa staat waa on iets bepsald op te letten Hü leefde slleen om kaar te sanbidden al bare luimen in te willigen ta bsar phoorzame slaaf te sija Hsar wil was eens wet aan haar gsrio iteo wenseb wsrd voldou JTevtfl rsrtaJ