Goudsche Courant, maandag 9 maart 1896

vroegar plaats bad aan de aabepea voor bei iaJodeo d r beer bestemd ge fgenheid te geven bg laag water onder de bestaande kokers aan te l geo of op aodore efdoenda gze ia dat bela g ta voorxien wordt saogaoomeo met 58 tegen 30 atemmen H t darde lid luidende C te verklaren dat wat ook moge voortvloeien uit de bestaande cootrscten taaachen hes Ryk eu Vlisiingen in elk geval bei belang vin de scheepvaart medebrengt dat de marinesluis en de daarvoor liggende hav n te Vliaaingen door bet Ryk in bruikbareu toestand worden ge bracht wordt verworp4 n met 61 tegen 26 stemmen Ituiteniandscii uvirztcbt President Faure moet te Nizxa sprekende over ó inlgvtng van Nizza bg Frankrgk die eerst gerohiedde nadat het vatk het verlangd had woordelyk gezegd hebben De nverwioiting is niet voldoende om te rechtvaardigen wat niet duor den wil van een try volk goedgekeurd wordt Deze toespeling werd met langdurige toejuichingen begroet Na bet bezoek aan den prins van Monaco en een root ra bezoek aan den Tseaaréw t j op diens villa waarby da hertog van Leucbtenberg de prins vito Oldenburg en ook grootvorst Peter tegenwoordig waren is de presid nt naar Nizza teruggekeerd Hedenochtend vroeg was een tairyke menigte op de been om Faore te zien vertrekken Reeds te 7 uur reed du trein naar Autibes af De afgevaardigde Delombre heeft aan deFratiacha begroDting commtsiie rapport aitgebrscbt vor de balastingqtiaentie fy beeft de volgende conclusie voorgesteld De bc rootingscommisflie varwerpt elk stele van belasting op bet globale inkomen alle arbitraire schatting en dwangmiddelen by het onderroek nanr het ir komen en wenacbt de lasten op den lendbouw en arbeid ruitende beter te verdeelcn flet Italiaauscbe mini teiie is afgetreden het IS gevallen als eerste slachtoffer der Afrikaansche politiek Da Kamer duor Crispi me zooveel zorg byeengebracbt eu die een overweldigende lueerdtirbeid voor de regeering onde bare leden telde heeft den ministor presidtnt overladen met hoon en spot De mededeeliogt dttt het miiiiflerie zou aftreden w rd met toejuichingen ontvangen Dezelfde vergadering die nog voor weinfga rananden haar groot en duhepurkt vertrouwen nitxprak in den zwaar beHchuldigden rn ruw aangevnll n preii ju cht na hj heengaat Alsof met het aftraden van h l jcabinet sll gevolgen der Afrikaansche gebeurtenisnen vi dw euen ryo I Het nieuwe kabinet dak waarschynlyk o der lüidi g an de oud mimster Di Rndini en ven gen raat Ricotti zal komen verkeert in een hoogst moeilyken toestand Het vindt de financ ëa ontredd rd bet tand in beroering het volle in meer dan een plaats io opstand en de kolotiinla strijdmacht cedemorniiaeerd Van de barvormingen op fiaaneieel en administratief getiied hij leger eu vloot die door het kabinet CnapT zouden worden ingevoerd is weinig of niets gekomen De vooridurende per oonlyke beschuldigingen tegen ministers n oudmininteri de Italiaanpcbe paaamitioc en rijn aanhang bebben elk krachtig optreden dtr regeering onoji gelyk gemaakt Crispi trad lp toegfjiitcbt afs i n vorloaoer tut den flnancieelen en ecooomiachen nood by treadt af onder hei hoongelach van de tolksvertegenwoordiging ondti dn belcad ingeo en verwen chiogen van bet Italiaansche volk Het bericht van de uftreding der miuiabers heeft in zekere kringen toch eeoiga ontsteltenis veroorzaakt De officieuse erganen wyzen er op dat de houding van bet volk en van de ers geen andere oploising tofiliet sDe Opinioue zegt dat het Kabinet fteleid werd door den wensch aan de Kroon vollo vrybeid van handelen te geven De Fanfalla meent dat bat j abinet eou bewys van groota politieke gavoeiigbeid heeft gegeven Niemand kan het ministerie io rost verantwoordelyk aiellen Aangevangen 1 October TIJil van Greenuicb tilrcclu 8i ourwcftv Cl bindingen niet GUll Wliiterdienst 1895 1896 BOTTIROl U 4 68 4 6t 8 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 68 8 08 8J8 7 11 7 68 7 68 8 06 8 18 8 88 8 48 4 08 18 80 6 48 8 68 7 80 8 10 1 44 8 80 ltO TTIII A l OIIDl 11 80 18 18 10 88 lO SI 10 4 10 48 18 46 18 88 9 08 8 8 4 08 BIK H i 1 a Ifan 6 817 80 7 48 8 88 8 88 481 0 1111 8818 16 l h 8 44 8 68 8 48 4 16 8 17 8 08 7 68 M Vootb 6 67 10 17 1 41 8 14 I Z w8 H 10 88 1 88 88 61 Za U 8 88 10 48 8 08 8 8 10 011 Omidl 8 887 60 8 188 8 68 10 1 10 64 18 06 18 488 17 8 14 S St 4 18 4 4S 8 47 6 8 89 10 18 Stopt te BlMtwjjk KrKuweg ta Nootdor Leidiob B l ai m H ktadorp U T I C H r B o D D 1 Ulraokt 7 S0 10 11 84 18 60 8 10 8 B8 4 48 88 7 60 8 00 8 07 10 84 W nlra 8 11 10 88 11 61 4 18 8 68 SS 10 64 OmdawaMr 8 18 10 81 4 84 8 8 OaiMb 8188 8 84 M 44 18 07 1 81 8 48 4 87 6 10 7 0 8 86 8 418 4 11 10 AüatlIDlH tOUDl a 8 10 I0 4S 1 18 4 10 8 18 7 4 8 41 Qndi 7J8 04 10 14 18 18 8 80 7 4 8 4 ll U OODS DEN B41S 7 au S 88 8 8 8710 80 10 80 18 18 11 88 1 87 8 JS 8 47 4 48 617 7 14 7 4 i 88 8 84 8 84 11 Z M 4S 8 47 11 08 18 40 4 87 8 01 10 08 l UgwJM M U l f 18 4 8 08 8 18 10 16 fnorh 0I 08 Ill87 1 01 6 80 8 88 10 87 lli e 8 18 8 188 87 10 07 10 48 U 88 18 48 1 08 1 87 4 06 4 17 6 86 6 87 7 44 8 81 8 8 8810 8111 48 OI DI VTIICHT X 8 01 10 18 10 61 18 48 8 80 fl 4 1 4 47 11 14 8 87 $ 11 18 8 46 8 84 6 08 8 87 10 81 11 48 1 80 1 08 8 60 4 48 6 88 O O V l k k M8TIIDAM 10 01 10 87 18 14 8 81 1 06 1 l l 4 Kf NooularF l eidioliNiilui u BMi t tni i4 m VAmimt rfcbtêlfikflB Terkoop ▼ Jen iaboetlel f D Heeos ol a ibftoi dan uiUti durian i Ternemwo Ook bet ft atftl gfoten tiq potiki zoo ia oifuiDi als ia ban arkleediog WMnistffariog De commümirtt VAU politie mr Ë van lUa tf met eeo 6tAl iDip c eari wai op en baiten bet terrein waar de verkoop wf rd Itoadeo t geowoordig Hier was de inboeJe acbter e tie teftge afichottiag gcptaAtit en biooen de e afgepaalde roimta rerd ii allefo HeeoN tn s joe vrouv toeg Iatea en Toorti ceDi e perlooeo vaa wte bekend wae dak ty serieoke koopera waren V66r de afrastering baddea eeu paar buuderd maBDen Termoedelyk allea partygeoootea vao Keens pon evat Te 11 unr pr Gies las de deurwatrtler de veilingi coodikiSn voor waaronderde bepalingen voorkwameD dat geen bod b oedfn Ïf5 cent MOgenotneD soa wordra en de goederen Tan b t iBrrein mocbteu vervoerd worden dan et goedfinden ran den deurwaarder Ku eindu yk dat contaot moest betnatd worden Reene zax er oogensbijniük vrij kalm int ofschoon tya ongednidig lieen en w or loopeo van gejaaf dbeid en zenowacbtigheicl bl k gaten Na hft roorleseu der eouditiöo ercocht Resni dat bei nernt in veiling zouden gebracht wordon 6 ii aboniebouten stoelen mft rood tröp Door een pemoon binnen de afgezette ruirote werd 8 goi en gebod n Uoodtche tiUf Niemand meer dan 8 gulden Niemand V Eenmaal andarmaal tfn derden male ËD ton ginff het met nog ten perceeltjes die te samen f 20 opbrachten alUi gekncbt door d raannea binnen de afgezette ruimte Nommer 8 wa een portret van Domela NieDwenhoii crayoütepkfntng Wie btedl er geld voorVt Sl80 RUldl D Hoeveel Tt I80 gulden t Vie meer Ëene minuut etilie Niemand meer dan 180 guldea Eenmaal andermaal derde maal t Wie 11 de bieder Ik Het ia eea man uit bet volk achter de afgi Eoito rnimie Hy wordt uitgenoodigd de som te voldon Meu kefk den man evnn bed nkelgk aan en algemeen was de opvatting dat men met en grap te doen badKalm en bedaard haalde by de bankbiljetten nik 1 0 jaarjik en telde den earwaardt r eene lom v n 200 gid roor De deurwaarder Pcbeen nog gaan eld genorg bijeen te hebban nm 20 tfulden terng te geven waarop Rean i een bankbiljet van f 40 wiMetde De koopar vnn bat portret gaf all cyn naam op J Ooms Na an korte pauze wnarin de deurwaardt r biykbaar de rekening pmuakte en VH de slot lom WHi gekomen dat de ftehuld g4 dekt was riep by om het publiek te hedaokeo waarmede de eif outoriale verkoop wao ueëindigd Reeni noodiicde hierna een zestal parlüitenooten nit bem behul Z am te zijn hg bet inUden eu huiawaarta voeren der niet in eiling gekomen atukkeo Den ov ri en madde bt aan naar bet paleia voor Vt lbrtvtyt te gaan wnar Domela Nieuwenbui en bij tot de aamengestroonide menigte het woord tonden voeren De redevoeringen dnnr Dometa Nienwinhui en UefM in het Paleis vour Volk viyt gebouden badden het gewone socres Ër vii l ni tR h Eondara v or coodat de menigte tegen 1 uur kalm niteenging Velen natunrlijk naar het café fteena dat echter tot i nar geKintan is 7 86 7 S8 7 88 7 4 7 16 8 40 8 47 8 84 8 D1 8 10 8 17 8 08 18 84 80 Ooiul Mvonlnxtlit NiflUworlri rl ünp U Eutt nUm 7 üotttiirittm i UapaU t lO KUtiwtrkul 8 18 HcKHiInwhl I lt oudi 1 18 l oucla 6 M 8 87 7 88 8 08 Uu lr 6 60 4 nwdwS O 7 08 8 1i Vl Mhl n U t 8 88 8 41 f t Nur AmitHilu 87 8 14 8 8 86 Gmid AoiBl rH I V Sl Door de politie te Haarlem enn aangebonden verdacht van diefstal van een bankbiljet vun honderd gulden ten nadeele van den koopman S te Sandpoort J M St oud 27 jsren kelner en Ö G oud 30 jar n Suiid L atbtganofmde beeft reeda meermaten gcvangfuisttraf w ena diefstal oalergaan Zy hadden met v S kenaisgemnakt in eene tanpsrü en beu van daar naar het atation gubra M ar eeratgenoemde bem bet bankbiljet beeft ontstolen Na het gawisaold ie hebben baddm ig bet bedrag zamaa gedeeld 8Ut n a 0rul 2e Kivaa Zitüog vaa Vrydsg 6 Maart De Kamer beeft besloten ook bat ontwerp beirefftodn de geracl tikoai n in traicsken aan de orde te aielleo en Woensdag reeds bet sect ie onderzoek van de aangekondigde oniwerpau te begi Den De Voorsittar deelde oaede dat bet ontwerp iot dekking der veortieu ton in bet tak jrt voor de militaire aifguveu dour de Rfgeenng zal vervaugan wordon door een ander tot nadere ra eliug dezer materie Verder werd door lieo Vooriitter dankbare hulde gebracht aan da oagedachttmis van geueraal van der Schrieek den even beminoelyken att achtbaren grgsaard aller vriend 9u voor allen aan voorbeeld van trouwe pticbtabetracbtiog Dt beer r clHUpmaa alool z cb hy deto holde aan namens j pi vrienden want van der Scbrieok was aeo kloek gfy aard het toonbeeld van een ernstig en werkziiam leven Het Koninklijk Huis en he Vaderland lyden een swaitr verlies en de Kamer met minder Hieeds was van der Scbrieck op zyu ott recht van buuding en oprecht in handel en wandel ttitmaotende door kalmte eerlykbeid verstand au vastberadenheid De Miuitter van Oorlog de heer Schneider bracht namens de Itegeeriug hulde aan den uvarledeas en wees meer lo hut byzonder op bet groüt verlies geleden door het leger dat den nestor zeg beKOgaao die zestig jaren diuuda ala officier en uitmuutte duor zyn edel karakter zyn uita ekeode militaire eigen schappen en zyn waar soldateohart Ëindelyk eprak de beer Lobmao ook eenige woorden ter aagedachteais van den ontslapene Hierna werd bei deb i voortgezet over de ooucluiie van het rapport iu zake de heropening dei marinesluis en de verdioping der marinehaven te Vliaaingen De beer Lohmao verdadigde hst goed recht van VlisHiogen wat door den heer vun Ksrnebeek werd bestreden De Minister van Wateritaat bestreed pertinent d uoodfaketykheid en de wenschelykhtiid om de b ropt niug der iluii maar wa bereid over te gaan tot verdieping dvt haven mit wen de lUgoertog gubeel vrtj lute in wyte hoe ZIJ rilt zal doen Nil de pauze werd bat ontwerp op da herziening der Fersocieel beUstiug aajgenomen met Öii tegen 39 teuimen Voor de beereu Bool Ëvertf tlutgers Vau Ektteu Uateu6urg Van Gyn Van Oeiden dUulman WilJiLg De Uam Van Bylandt A iuyut Suhtmmelpenuinck De Üeanfurt Wyk Harte Lambrechts Kolkman Vos d Waet Van Dedfm De Raa Rojjaardii Tydemau Van Stirum Hobepal Ue Lange A Mackur Vermeulen Heaaelink Van Karnebeek TrayMU tiebatipman T Mitckay bobbelraann H i0mans Zyp Uouwing Mreilers Van Bijinndt D De Beaufort A Va Uors i la KuyET Conrad Mee Plate Hiutien Zylma Henoequta QoHkoop Uorret Pyttoraen Virnly Van Kerkwyk Baatert Ferf Van üenuep Lohmaa en de Voorzitter Tegen de heeren D Kantt r HoeiRingh Ë Siuidt Michiels Bouman Kerdyk Bahimanu Lelj Ttiooft Oerntneu d Ausembourg Heemskf rk Smits van Ojeu Vau der Kun Knyper Hordyk Tak Van den Bercb van Heemstede Sanders Lieftiuck Serek Hartogh Mutaaers Smeenge Scbaalsma Kink Travaglino Borg sius Van Vlijmen Veegens Van Deiuse A Smit Heldt Van Alphen Lacasee Donner Drncker Pynappel en De Boer De beraadalagiug over de Mariiieüluis te Vlissingeu wordt daarun hervat ni het volgende reiiultaat 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 1U7 18 88 lS St 18 81 11 48 18 88 8 81 7 47 8 88 10 11 8 5B 8 07 8 18 8 87 68 7 10 18 17 7 18 f 8 U 81 10 18 10 8 8 48 10 87 8 04 f 10 11 U 80 4 47 Goadgekeard lit A van de conclnsie dankzegging nau den miniiter Uet iweetla lid luidende B te verklaren dat van rijkswege de miriuealuii te Vliaaingen op behoorlyke diepte bühoort gi houden te worden ten einde zonaU voor kat ongeluk der taliaaascke wapeoea ia Afrika Toch is door dat ongeluk een toestand ia bet land ontatann die bet nctodig maakt dat de Kroon eo betjiaaiog neamk bei raeasi in overeenstemming mei bet belang des laoda De Koning heetk eu laoffdorig oaderbood gehad met den oud mioitter Di Rudiai en mai generaal Uieotti daarna ontbood Z M nt maala de voorzitten van den Senaat en vaa de Kamer H dea zal de Koning andere politieke peraoneu over den toeataad raadplegen Het Kabioet Crispi heeft nog beslotea eea Groenboek uit ta geven waarin alle docomaot n betreffende den Afrikaaoichen valdkoebi zullen worden opgeaouen Ib verband met de plannen dtr Italtaaniicfae regKering voor den Mrat volgenden igd wordt medegedeeld dat op raad vao den bekeodea ontdekkiogsraiziger Fraozoi da Italianao tick Bulten bepalen tot eao geeoaeentretrda verdediging vau Asmara Er is voorloopig geao sprake van dat Si oelik zal kunuao wordeo aaugevslUn In de Belgische Kamer zal de nieuw minister Favereaa door den radicalen leider Loraud geïnterpelleerd worden betrefienda Mn naar bet heet voorgenomen CongO expcditie tegen de Madhisten lu verband mat de geruchten van gelijksoortige plannen van EngelscdItaliaansche zydu Omtrent de aftrading van De Burlet als minister presidunt beginnen zonderlinge geruchten te loopen volgeus welke bg niet om gezondheidsredenen ontslag nam maar omdat bg uitit kon instemmen met sKooings grootBche plannen om ali louverein van den Congottast een expeditie tegen de Mahdiaten in Soedan t gelasten en liefst nog voor 1900 dtiu Cuugostaat als eene kolonie door België te doen overnemen Ju de ergistereo gehouden zitting der Belgiiiche Kamer bracht do voorzitter Beernaarta zgn bedraigiug van dan vorigen dag wagens alachia opkomst der leden appèl te sollen houden voor het lerst In toepatsidg Onder bet afvragen der namen kwamen echter juist oog zooveel leden bino u dat de Kamer tatrgk tenOBg was om zitting te mogen honden Da gemeenteraad van Gent io Vlaanderen heeft niet groete mesrd rbeid bealoken voortasu de beraadslagingen oitaluitend in het Vlaamscb te voeren ea ook de zittiugsreralagen enkel m die taal te doen drukken terwgt ook de meeHte stokken van het gemeentebestuur uitgaaf enkel in bet Vlaamscb de overige iu twéé talen zullen verschynen PosterlJeD eo Telegraphie De boedaoigfaeid ran bet lak gebezigd voor de verzegflint van aangeteekende brieven met aangegeven waarde zoowel voor bet binnena1s voor het buitenland laat in zeer vele ge vallen te weiiscben over Gebruik vun lak van goede hoedanigheid zoo lat de zegel afdruk ken tijdene het vervoer niet kunnen loslaten ia een dringend vereischta en wordt bepaald gevorderd by art U g 1 vao bet Ra lement op de overeenkomst tot uitwiMseling van doosjes en brieven met aaogegevau waarde Pakketten met eetwaren en verrekenpakketteo bestemd voor audere p aatsen ia Eritrea Itatiaansch AfriVa dan Mas oeah of Asssb zgn tot nader orde niet ter verzending toogalateo Banoamd 1 Maart Tot klerk der postergeo eo telegraphie 2de klaas W Sterobroggan ta Middalharnii tot adiiiftent H K van Oudbsuaden thana kantoorkoacht te Amsterdam tot adsistaiit t Middelburg de condacteor der bnevenmalen ie Vlis ingeo J Verstelle Verplaatst 16 April jp aurnumeraira der postergan eu tetegntpife U R Jansen van het spoorwagpostkantoor So 1 standplaats Amsterdam naar Moorii 67 l S 10 04 10 11 10 18 10 87 D al 8 06 V 43 V kS 8 86 ïtm 8 08 8 1 9 10 17 8 87 8 84 8 41 47 8 68 4 80 6 61 4 40 OU Dl J k 8mit van het spoorwegpostkantoor Ne 1 tUadpIwU AniltnUm nur Ztltkaiaa l C SnoUg btl ipooririgfoatkuloarNo 1 lUodplaate JkaitanUm nukx Z iit J C C B Pronk B kut apoorwegpottkutoor No 2 lUoppIuU Rott rdsm nur QortDehom O J D Dtffenur nu bet ipoorwogpoittutoor No 2 lUnlpluti Bottardam nur WUKBJOgOB J atbolUn Tia hot ipoorwo poskkKntoor Ho 2 Undpluli Rotterdam natr WorDierTeor L J Lljkloine van het apoorwofcpoatkautoor No 3 ataodpluta Zfolle naar HeereoTeen A T rlet fme bst oj rwofTpottkantoor No 8 atandp oati Zwolle oaar RoeroioDd W de Vrie8 het apoorweftpoatkaDtoor No 3 ttudpluta Zirollr uur AaaoD D Aeyelta fao bet ipoorwegpoatkaiitoor No 4 atandplaata Arobem oaar Almeloo M io den Berken ran SoheTcoiogen naar bet apoorwegpostkantoor No 1 atandplaata Amaterdam K E A Vriet tao Wormerreer naar bet apoorwettpoitkaatoor No 1 ataodplaata Amatardam J G Maaa ran Uaaaalnia oaar bet poorwegpoitkantoor No 1 ataodplaata Amaterdam J B Parker Verboom Tan Leerdam naar bet ipoorwegpoatkautoor No l taodplabte A materdam J Rooier Tao Weeap naar het apoorwoft oitkantoor No 1 taodplaat Ameterdam P J N Bofalag tod Mjjdraeht naar het e orwegpoetkantoor No 1 etaadplaate Amaterdaffl J de Wit Tao Ëda u naar het apoorwogpoatkaatoor No 1 atnndplaate Ameterdam J C Voralaya van Oscb naar het apoorwegpoetkaotoor No 2 atandplaata Rott rdm J SIotboQwer tbd Goriochem naar het apoorwegpoatkaotoor No 2 alacdplaati Rotterdam A P F Daijnatee van Hemden oaar het apoorweftpoatkaotoor No 2 atandplaata Rotterdam U A J J Blankert ran Steenbergen raar het apoorwogpoatkaotoor no 2 atandplaata Rotterdam J O Wojater ran Loooen naar bet epoorwegpoetkaotoor no 3 atandplaata Rottardam A Donkeraloot aan Zimkaee naar bet apoor egpoatkaotoor uo 2 atandplaata Rotterdam W Koereo Tan Harderwijk naar bet apoorwegpostkantoor DO 3 atendplaat Zwolle A vaa den Selaart van Zeteoaar naar betapoorwegpoatkantoor no 3 ataodplaataZwolle Maj J M Ledeboer rao Ai84D Dflar Utrecht poatkantoor J S Hoaaem Tan Enaebede naar bet apoorwegpoatkantoor no 3 atandplaatt Zwolle B j K teo Brink ran Fraorker oaar betapoorwegpoatkaatoor no 3 atandplaataZwolle J Ebene ran Wina hoten oaar hel apoorwegpoatkantoor DO 3 ataodplaata Zwolle M W Boe ran Zeist oaar bet apoorwegpoatkaotoor No 4 tandplaata Arohrm Mej At J O de Ridder Tao Ooatorbeek naar Arnhem poatkantoor F Sohimdt rao Wageoiogen near bet apoorwegpoatkantoor No 4 atandplaata Arnhem i Leinweber ran Bokameer naar het apoorwegpoatkantoor No 4 atandplaata Arnhem E A M Tan Poppel ran Sittard naar het apoorwegpoatkantoor no 4 atandplaata Arnhem J Ebrbardt Tan Sappemeer naar het apoorwegpoatkantoor DO 4 atandplaata Arnhem Vertangiog ran verlof rerleeod wegena tiekta aan den commiea der p iaterijen 2de klaaae J 3 Parker tot 31 Maart lg96 aan den commiea der poaterjitn 3de klaaae W J Bormana tot 31 Augoatna 1896 Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda maken bekend dat ijj op 24 Maart 1896 ene openbare inaebryringaallen booden voor de Verzekering tegen BRAND van de Eigendommen dier gemeente ter waarde van ruim t 1 600 000 De Voorwaarden der inKbrgring en da Igatd r gemeentaaigendommaa tgo tegen bataling ran f 1 ta verkrggen ten Stadboiia Goada den 3d Maart 1896 Burgemaeater en Wethoadera Toornoeud R L MARTENS De Secretarie BROUWER BnrgarlUkan Btand GEBOREN 6 Mairt Adrianna oodera A Wieaer ao D Hgngaard Corneli Adriaaa ODdan P J Bappal en C A Noorlander 7 Jobaana oadera J P Wegenwga A Heerkrna OVERLEDEN 5 Haart A Daenaa wad W F T HaikaiDp 82 j i A r d Vliet 4 m ONDERTROUWD 5 Maart J ran der Wolk 49 j ea A M M Derogie 50 j Uaaatrooht GEBOREN Willem Fr lerik oodera W P ran Willigen ea A Eykelenboom Jan oodera P da Jong eo A ran Batnm Een Eleermakersjongen GEVRAAGD A van OS A Mareh Taitlear Klo weg E 73 GOUDA Iteurs van AnislOTdam Vorkn alolkra Via lOU Via lOOVa 7SV 84 84 a 8 i 87V V 8V a 98 a l l 87 80 88 88Va 88 i IU V looJ m 70 108 8 801 145 8 101 100 1 1 v 70 8 89 118 6 198 188 101 Vt 4 80 i i e s 78 V 108 IO 10 11 148V 1 13 104 J4 68 108 H e 18 los l 1 81 107 108 49 H a J18 800 108 108 lOSU i loB y 11 l l e 6 MAART faoBRLAND Cert Ned W S f dito dito dito 3 dito dito dito 9 HoNOxa Obl Ooudl I8SI B8 4 Itaui InscbrijviDg 18f S 81 S OosTiNftObl in pepiu 1 8 18 dito in tilver 1868 6 PoRTi QAL Oblig met coupoD i dito ticket S airsUMD Obl Binoeul 1894 4 dito OeooDt 1880 4 ditoby Rothi ISSS 4 ditobijHopel88tf 9 4 dito in eoüd leoa 1883 A aito dito dito 1684 5 Spanji Perpet sehuld 1881 4 TutKiiJ GeprConr leen 1890 4 Qee toening serie 1 Geo loeain f serte C ZuiuAfft Hip T obl 1999 S Mixioo Obl Buit 8oh 1890 ViNiiuiu Obi 4 onbep 1881 A Hni DAM Obligttieo ISIfi KoTTnDAH Stod leen 1894 1 XIl N kU lUndelsr saud Arsndsb Tsb Mjj Certifiosten Doii Maatscbappy dito Amh Hypotheekb pamlbr 4 Oult Mij der Voratenl aeud s Gr Uypolheekb peiidbr S NederUnasche baak saod Ned HsDdelmie h dito N W k Pee Hyp b pendbr 5 Rutt Hypotheekb ptndbr 3V Utr Hypotbeekb dito 8Vi OosTïKR Oost Hong btnk uad Rdsl Hypotheekbank psndb 4 A MKUKA Ëquit bypotb paodbi ft Mbiw L G Pr Lien oort 6 itü Uolt IJ Spaorw Hy tand Mij totKzpl r au Spw aand Nod lad SpoortreKtn aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTU ll Spoorwl 1887 89 Altobl S Zaid IUl Spwmij A H obl S FoLiN Warschau Weenen aand 4 Kusi Gr Kuss pw Mij obl 4 Baltisohe dito aand Pastowa dito aand Iwani Dombr dito aand 5 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AifKaiKAX eat Pao Sp Hij obl A Ohio k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer fc Rio Gr Spm cert r a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv k NashrilleCert T aand Ueiioo N Spw Mg leh p o 6 Miss Kansu t 4 pot prof aand N York OntaHo Ie Wost aand dito Peons Obio oblig 8 Oregon Calif Ie hrp in goud 8 St Paal Minn k j anit obl 7 Un Pse Hoofdlijn oblig A dito dito Lino Col Ie fayp O Canada Cao Soath Cert T aand Vin G Ballw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand NiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 ittjaOiE 8Ud Antworpnie87 S i Stad Brussel 1898 S i lioNO Theist Ilegullr iescllsoh 4 OoBTliNR Btaatslooning I860 8 K K Oost B Cr 1880 8 i Sp mjr Blad Madrid 8 US8 Neiï V r B i Ilyp Bpobltwrt ADVERTENTnSN TANDARTS E CASSÜTO tarrmarkt 172 Gouda ïlf uitgtiumderd ZOSDAOS a H Ixela onaduilaIjFlala as n inakkelrkatapoattiiiliVlelToocHaera au looral dainaa en Kioilarecluaowark la da AppfWuar Tan C KBUar k Ca larlle BeaUi Slr 14 Man l n oed H ep naam en rabrlakamarlc WHr H n w nia ii r ia Ma i ar a i lw1w a aaai l aa aat aa aaaataai aaa a aaraaMivinaaï laar ay Ibar wlaLllar la aaMwart lalaatarlaa DllKGRAAF KN HOOGHBEMRADEN VAN RIJNLAND brengen by de e ter openbara kennia 1 dat de Lgaten der ateniger chtigde ingelanden ran het Uoogheemraadachap roor het jaar 1896 aoo ala die door de Vereenigde Vergadering agn ratlgeateld rau Maandag 9 Haart 1896 af roor een ieder l r leiing aollen liggen ala rolgt de Lgeten ran al dt tutiin dutriden ter Secretarie ran Rijnland op eiken werkdag ran des m rgena 10 tot dea namiddaga 4 are alwaar ag tevens tegen betaling ran 10 centa roor elke Lgst rerkrjjgbaar ign die Tan het derdt dülriet aan de Crugmiu die Tan het irurje dülriet aan de Lyndtn die Tan het ventie dittrict aan de ÏMgh die Tan der ovtngt diêtrkien ter Ge meenteSecretarie ren de hoofdplaata van dit district en ran de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat door of ran wege het Boogbeemraadacbap deze kenniagering op 7 Maart 1896 al worden aangeplakt Ojikgraaf en Hoogheemraden Tan Ugnland EGBERT DE VRIES Dijkgraaf H P ItEKDENKS A AN UERLEKUM Secretaria PENBARE VRUWILUOE VERKOOPING De Notana a a yNL MAHL8TEDE Ie ÓjjÊBfS Ber janibai U roorno IHHKSB moo op WOENSDAG 25 HAART 1396 dea roormiddag ten 11 ure in iirt Huis dj Hoek te oa r r in het openbaar te rerkoopen DE BOüWUAMOmS C 00 15 met aaobebooren en direrse perceelen Wei eii Hooilaiid UjXBRWAAKD DIJK Weg en Watering staande en gelagen un den IJse dyk naby het dorp en onder do gemeente Haastrecht groot ai 73 24 HEKTAUEN KN DE B0UW1ANSW0NIN o no 28 met aaubehooren en eenige perceelen Wei en Hooilandy staande en gelegen aan den IJseldük nabg de Stolwyker Slnis onder de gemeente Haastrecht groot 2 00 47 HEKTAREIV De perceelen zgn te aanraarden de Landergen by de toewgzing en de GetimmertcQ en Erren den 1 Mei 1896 en zgn in bet breede omachreren bg notitii n rerkrijgbaar ten kantore ran den Nolaria J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag IAI 0 S Steoiaeii Verliureii Repareeren Buitenlandacbe 1 l A N O s ml dè eerata fabrieken in raime kenza Amerikaanache R A B M 0N 1 ü M S door diroele importatif tegen ZKER L AOK p ijzea Inruilen Tan beapeelda Pliino a Agent voor Gouda en Umstrekeo KLEIWEG Glas verzekering De Spiegelglaa Vanakering Maataehappü DB ATLAS Teraakert tegen aear laag gestelde Taaie jaarl jkache premiin 8pi gMghi Vnutn gla en Gerlbt ghm Inlichtingen warden reratrekt en Tenakaringen aangenomen door dan UooMagent roor Gouda en omatreken J nu OIJE Kleiweg t i ink u imiww De TREKKING begint Jf l Srjr iiO 0 MAARTa Loten en gedeelten van Loten lyo i bekomen ten kantore ran de Gollecteur Wed A C COSUN M A Uerwege bek roond met KereDiploma s Gouden en ZÜTeren AJedaillee baueTena Kera Diploma Gooden Medaille en rtiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1803 is bet Wenldberofiud Dmiven UorsUHonig Extract MELIANTHE HIT D Machinale Fabriek a DE HUNIGBLOEMc li van Schaik k Co gerealigd te tOravenhage Gesn middel ia ot kan wonleu uitgeronden welke de Meliantbe orertrelt net ia ONHBRROBPELIJK bet beaU anidde Ier wereld belgeen de rele en Terschillendo bokruningen getuigt Het renacht en geiitiiHt OXMl IH KLIJK de streugate hoest en rerouderde borat kwalen Dadeiyk na het gebrnik der MKLIANTHB doet zich de weldadige invloed gelden Uet groote debiet en de Tele alteaten aan de MKLIANTUE beweaen ijn de orertaiging dat bare uitnemende en geneirnde eigenachappen op prija worden gealeld De MëLIANTHE ia rerpakt in llacana van 40 cta 70 cta en 1 met gebruikaaanwüiiag Toonien ran one Han delauierk gedeponeerd a d Rechtbank te i Uravtnhagt 8V Verkrijgbaar bji F H A WOLFK Drogiat Markt Gouda E H ¥ MILD Vearatal B 126 t Gouda A BOUMAN MoordrHl J 0 RATELAND Boi rop B T WIJK Oudmairr f Sf POIKB OUDE 8CHIEDAMiMER GENEVEE Merkt NrOHTOA P Vorkriiflbiar b M PEETER8 Jü N B Att bew i ren eefatheid ïi caobot en kurk iteedi roorxien van dea naam dar Firma P HOPPE OPENBARE VUIJWILLIGE VIOKKOOPING De Notaris J P MAHL8TEUE l lUrgnmbatkt is Toornemeaa op ZATERDAG den 28 MAART 1896 dea morgens ten 10 are iu het Toormalig R cHT iiia te Amnuritol in bet openbaar te rerkoopen HET HTJZS geleekend No 155 met Erre BOOMGAARD en direrw porcMilen BOL WLAN alaande en gelegen onder de gemeente j l MEBSTOL in acht perceelen breeder omachreren bg no titiio Terkrijgbaai ter plaatse der rerkoopingen bü den Notaria