Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1896

No 6011 Dinsdag 10 Maait 1806 348t Jaargang H C WERMOG i tarkt A IM Gouda Wnt inwrüTiu togen Ir Al RlieamBliak I nuUapgow kürtom Rlietuniliifc tafM IM TM l Mnt yfg iinutlMtlllUMMuatoVKulflntefen sSil Anfcer PalfrExpeller e c r J5 AiAerPaliiExpeHer mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 3 i De Uitgav defer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van 2iOn en Feestdagen De prijs ei drie maanden is 1 26 franco per IKJSt 1 70 Izonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIE N wonlen geplaatat vau 1 5 reg U a 50 Cehten iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteiitiën tot 1 uur des midd If g moet du liMd H BB Tooriuui u tiNdfl in lader huI geziD Ibiker Paiiifxpeller Priji W OMt 76 Mot an 1 25 de OM t VoortuidBn In da in e t ApoUokon n liij F Ad RichtiiT t Co t lioHerdam ïe üouda by A WOLFt M rkt A 144b DE LAAT M VAM 60N pothakar Mukt C3 OUr A op HAAN l A i den 9 MAAKT 1896 des vóórmiddagB ten Ml ure ia het Koffiehuis Haruoi ib aftQ de Markt ten overstaaD raa den te f aa$trecht reAideereoden Notaria j k h ma raa een goed onderhouden van waterleidiug en rele gemakken voorzien ¥©© 11118 EEF EN TUIN QRU de Nieuwe Haven w jk N do 103 te Gouda Kadaiter Sectie B no Ii60 groot 1 Ara 20 Centiaren met een uitgang iu een gang daarneTeni Bet haie bevat 4 Kamera Keuken en Zolder Te aanvaarden h de betaling der Kooppenn Dgen Te bexichtigen de laatate drie werkdagen vóór den dag der veiling van lü tot 2 ure en op dien dag van 9 tot 11 ure Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zgn ook te bekomen ten Kantore van Notaris FOHTUIJN DKOOÜLEBVSB te Gouda OPENBARE VERKOOPING U De NoUri U GROENENDAAL AdgL te Oouda ia VDornemeni 0 WOKNS DAO U MAART 1890 dea ï órroiddaga 11 Utir in HKr PoaT iui8 € bewoond door Mej de Wed G dun BRAHER to Moordnchl iu het openbur in óiie Zitting to niien en te rerk open Ëen aangeuaftm gelegen goed onderhouden lli ËliE Hl l8 en ËKF met TUINTJE en B 7 onderi keu gang of poort van eu naar don dyk ataande en gelegen iu de kom van het dorp Moordretht buiteudyka wyk no 192 groot 1 ARE 70 CENTIAREN Het lluifl bevat beneden 3 Kamen Keuken n Kelder en boren b Kamer Mangeikamer Zolder met beechoten kap Meidenkamer en Provieiekamer is vala velerlei geriefetykhedeu voorzien eu levert een riant en raim uitzicht op over de rivier de IJsael Aanvaarding bjj de betaling der kooppenningen op 30 APKIb 1896 Ter bezichtigiug melde men zicb aan by den Heer C ui WILDE te Moordreeht dageljiks van af 4 MAART 1890 van 10 2 uur uitger onderd des ZONDAGS 9feijxxi N Sl llPHVrKVI l U rr lIKmiSI lil WASSdllHÜ Agentuur bjj de ï irma Weda BOSiliAUlcfJdöda Nadere informatiëagefen voornoemde Notaris GROENENÜAAL te Oouda en NoUrie P J ¥ 4K VüLLENHOVEN te Zutiyhtn ïrinteips T E PARIJ S Zenden gratis N franco In jffïiipralo geïllustreerde catalojiu m d tinllarniHche en fransche t len bevattende J tiieuwHtfl ra Kle voor hel 2ofn r alio fi tegen gfttriiiikfftrdo aanvrage garicht aan m JULES JALÜZOT C PARIS Ue iUlen der nieuwst modeetoffen In u oiTtiail bijéiiPzintempa worden eveneeoi k i t loos ioeg mndm doch men gelieve iiiiifioli k de vcrlanj de soortón op te geven Hl ongeveer dH prgxen te bepalen VsTMttAinffatinaarftU Landen derWarald De caUlogua bevat de Voorwaarden der rerwndingcn voor Franco Vrtcht en Rerbtpn Correspondentie In alle Uien TENTOONSTELLING Zaal KuNM MiN Sociëteit Ons Cfenoegen Zondufi i Maart lft96 J KOPEND van s morgens 10 tot s naiiiiiliit s J ure TOEöANü VRIJ loor H H Leden met hunne barnes A i1eeling A De toopaiaing tan hot Pajneratuk inpla ts van Btukadoorowerk voor IHalond en Wanddecoratie A deeltng jb Decoratie Schilderwerk ter reraiering van Salons Zalen Veatibulea enz iJlJllJUui lik UI £ ene prima LËVËNSVËRÜEKISRINOMAAT80HAPPI I vrangt tagen zeer gunstige Toorwaarden een zeer aotied en ijverig Hoofdagent Ounoodig te soUiciteoren indien men geen relaties bezit onder de eerste standen Franco brieven met i pgave van referetitieg en ttfffentvoordiffe bexIghefJeii onder ott E N Z aan het Algem Adv Bureau van NIJOÜ en VAM OITMAR te Amsterdam Op een der mooiste standen tiihhr wordt te huur annffeboflen eeno II17IME eEUEMEERSE EAUSK met ALKOOF Br onder Nu 2404 aan het Bureau dezer Cpnrsnt Mode Arlikelen en iariieeriiisen op elk gebied IIAUTES NOUVEAUTÉS FOÏÏENITUEEN oor NAAISTERS en KLEERMAKERS beh eiKt goedkoop en solide UlIHG OKTEERI i f CORSETS GLACÉ HANDSCHOENEN 4t KOUSEN Hokken Hlomêeu Triepth Keuken en Faiiliisie Sciorlen enz enz WISBRDN Si UFFMANN ouda Druk Tin BaiKtiiiN 2taN s b 9 O f o o Ontvangen de Nieuwste Nouveauté s voor het Voorjaar JLSl Eeae prachtige collectie zwarte en gekleurde 1 Git Garnituren en Galons rLUWEELS ZUDEN ES LINTEN IN ALLE KLEUREN Meuwe Volile Tules Kaïilun en Kanleii Kragen fA reMSIl IIi®FiI D O O GLACÉ ZIJDE EN GAREN HANDSCHOENEN Echte Fransche en Duitsche Corsets n er 9 N O s o 9 GEGARANDEERD PRACHTIGE COUP Prima Wollen en Katoenen Kousen Mzcrslerk UmU m BiME WQ4 ËU SiJIf a lïlJ B I t bijzonder in iak ik mijn geachte Jliëntèle m attent op eene prachtige Oilleetie Storten voor COSTUMES en BLOUSEN welke met dne dagen geleverd worden Aanbevelend Ha C WEIII II G VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Het Burgerlijk Begrafeiiisfonds ItpgertcM te t Urateiihage f S September f 830 Do DIRECTIE geeft belangatelleuden kennis dat onder het Hoofd Agentnchap van den Heer L vak nca WOLF Turfmarkt H l 59ii te Gmda als BOOK U aangesteld de Heer W F CAHRIÈRE Turfmarkt H 35 De Directeur C P J VAI DER VEN Groote Ttoijur OPRUIMING van af MAA DAG O MAART en de overige da en der week Gcbr DE HAADT Utrecht Gouda StooaaD b ootca iea i st cESTAFETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT dea rgens ongeveer ten eveit eu des namiddags ongeveer len vier uur Msl deun i goedBndienat bestaat ook eene zeer goedkoope reUgelegenhetd voor Paêmtglerê naaimlTRECHT en tusachengelegeu plaatsen Kantoor IXieiiwe i eerslal De Agrenl II J ii ERBi EK BOEK EF STEEmEÏÏEWEEK ft ae t tiertekeideiUietiK A BRIi KllIAi ZrV BINNENLAND GOUDA 9 Mwrt 1896 lo 1U95 werden ud de Aj eoteD ran Politie B C faa DoDiela r J O Pererelli en A Mulder belooniogen uitgekeerd t u wege de NedwI Vereeoij iDg tot beMhermiog Tan diereo afd Rotterdam Bg koD bnluit il V MahlHtade benoemd tot burgemeester der gemeente Heerjanidam De leden tan ds Ëerate Kamer dar Staten Generial syn ter rergad riri byeeai eroepee tegen Maandag Iti defer des nrouds ta ball negen uur Wederom werd Zaterdagafoud in deu cirrui aan de Zomerbof4ra t geworsteld Cari Boech For t en Poetboma trad o bet eerst in het atrüdpcrlt Kersfg noemde wrrd in 1 i mionleo orerwDDuen ferklaurd Todn verscheen Momisj en Dirk Van den Berg oor bet publiek tot het aBDgattn ran den iisslissiDgatrjjd tusschen beiden Het wai tuiscben dezen aan elkander eewaagde norstetaari een intereHianle kamp D i Sultans woretelaar w a bjioa roortdnrend aanvaller en ont kelde in dexen strgd bg eo tMJe Tolbarding een geweldige spirrkracht Doch ook Van den lietff depd zgn best en trachtte tyo terwofTen naitii als goed worstelaar staande te houden Kft het 39 miuuften tegen den Turk te bebbep Tolgehoudeu gnf hij het echtar nit eigen bewening op zonder OTerwounen te zijo in bet midd n brengende dat men wel in acht moet nemen dat Metuisj een gedncht worstelaar is die gernimen tyd jaoger dan by optreedt O Voor de rechtbank te Leeuwarden heeft teracbtgestaan F ten H 34 jaar pol ierwerker zonder vaste woouptaati than in hechtenig omdat bij den 29 Nor IL met een galadan tweeloQpigeweer aan het stroopeu van eenden zynde by een boereuplaaks onder WoUum doch door en boer R KoopuiaOa ra dieu knecht H Witdi cbot betrapt op de vlucht gejaagd en achtervolgd op hel oogénblik dtttxyneverTolgers bem tot de 10 pM genaderd waren bun ie bat Friench toeriep staan blijven anden schiet ik jrluij zich omdraaide en een schot loste al ei in één oOgenbhk op elkaar volgende zoodat bet lebot aan de tinkerzyde van Koopraane dexen voorbjj vloog zonder bem fe treffen Daarop opnieuw achtervotgi strui kelde hg en toen hij rfeer opgestaan wa FEVIL LETOM 67 Het kon niet wel anders of ztitk eeneliefdevaoeat hasr keeraohzuflhtift en lastig makeui en haar op den duor geheel bedorven maar de heer Loster was al te reer ia het genot va he tegenwoordige veKoren OOI aich over de toekomat te ijfkomDioren liet kwam nooit bg ham on om aan haar fieluk to twyfelen Hare gezondheid Was sedert haar huwelijk kwyiiond geweest en dit was naar zgn oordeel voldoende roden voor hare miadore opgeruimdheid en hi i vleidti ciob dat oaar mate ig sterker werd eu Ej ui de onftelukken en verlieuii die haar op het kasteel fietroffen hadden leei de vergeten zij weder frolgk levenslustig en geettin zou worden aU voorheen Er wu nog niets dat baar bepaald aan buit bond Wilfred w aa naar Kagby teruggekeerd en Maria wai op Clifr Cottaffe bg juffrouw Bordillion In ayne liefde vodV zgne jonge vrouw vergat de heer Leater sijus kinderen bij was nooit een büsonder teeder vader geweest on zijne vrouw scheen de macht te bezilten om syn hart geheel van hen af s trokken Toen zij van hunne Pargsehe reis terug kwamen had hij aan sgne vrouw gevraagd zal ik Maria eene gouvernnnie sreven on hiur bij ons lioufleii of ui ik baar bij juffrouw BordillioD doenf Laat haar bQ juffrouw Bordillion gaaOf kad pakte Koopmtns hem beet waarop hij bet ge wiii r in de locbt zwaaide en bet twet de schot Inmiddels wuren t kaocbts van een buurip u to eecboten eo met hun vieren braebten ze hem naar den veldwachter De sabst off vau juititie mr M Th Wes teuberg reqoireerdn dat bsklaugde wegens poging tot doods ag vooraf g gaao door pog ng tot diefstal lal veroordeeld worden tut i jaar eo G maanden gevangenisstraf De verdediger mr C L baron van Hannxlua tkoe Slooten bestreed bel oogmerk om tedooden Naar aanleiding aii bet ber cht omtrent het vinden vau een kinderlijkje lu eeq primaat Ie Zunndam meldt men om nader dat dit feit niet ZDO ernstig is als bet KÏch aaavankelyk üet aaniien Dl ongehuwde moeder is op bet privaat beTaileii en weril daar door hare moeder in zorgwekk uden toestand gevouileu liet kind wsa toen reeds dood Van kindermoord kan ahoü geen sprake xyn Tel Men meldt nit Zutfen Ëen der gebroedfrs S uit lieerde VVoens dag op vermoeden an meineed tgidens d dien dag door de ri ebtbank geboudett Kitting to strafzaken ïn verzekerde bfwaring g nomon beeft zicli in de gevangenis van het loven beroofd Naar de M 0 verneemt is Joor de ryk politie lu het voorma ige vierde distfirt vaii Zeeland procesverbaal opgemaakt t geo een tweetal artstn wegeni bft leveren van gonees middvlen naar een piaata waar een apotheek gevestigd ii terwyl ook tegen een apotheker een vordering is ingesteld wegens net onbevoegd uitoefenen der geneeskunde Prof Spruyt zond i aD d Tel raaft oen lijKt van ingekomen giften en toczegi ingfn vun 22 Februari tot eu mot G Maart voor het taalfonds Het totaal daar aa ii f 30G7 50i en een jaarlykscbe bydrage an f 250 Het totaal der 3 vorige lyit n bedraagt f 3G754 til bt ueveus frs 250 uit Gent en f U aan jaarlyksche bydragen Aizoo is bet totaaUgenstraal f 40422 11 benevens frs 250 uit Oent en f 13 50 aati jaarlyksche bgdragen Prof Spruyt scbnjft bg dezi opgave Da oudergeteekende betuigt cyn Iiarte1yk n dank aan de K rs verzoekt de ana werk aiiH Lady Adelaide zouder ïich to lieileubeii genutwoord day hen ik vau allo verantwoonlelijklieid ontheven en wy zullen flheel altoun noi Kelukkigor z Ü kan onsi van tijd tot tgil komen bezoeken O ien ten gevolge maakte ds heer Lester deiioodige achikkiogen mot julTrouw Bordillion betauUle hiiarde som die hg anders op eene eorite koetschoot voor haar kou gegeven hebbeu en men was nu i ubeel vry op den Hall Op srkorea m rgpn vortocht Sophio Detloe Is rfl moesterei te sprekei Zij kwam baar vcrioekea om zoo spoedig mogelijk uit Unur dienst ontslagen te worden Ia 200 verre ifta ter wereld nog in staat wai om Iiady Adoiaidcfl verwoudoriiig of misaoegen op ie wekken deed hot Hoza l jdiog en ij vroeg oeHÏKCtus bitter wat Sophie sigeulijk bedoelde waarop Hophi op den haar eigen bèaliisendcn loon verklaarde da cij besloten had om met Richard Karenabird te irotiwen Ed Havenibjrd is herbergier van ly geworden rtep Lady Ailelatde uit Wel seker inylad hg woolit er sedert drie mssnden en hat gaat beiu opperbest Maa Sophie zoudt gg dan uw leven achter eoue tooubank willen gaan sigten om do klanten ale to schenken Ën waarom nii tf vroeg Sophie Ik denk datdit juist een kolQe naar mgne baad zou xya I ady Adelaide laakte eene misnoegde beweging over den smaak valt nief te radalwbteti Maar hf valt KavenstMrd n dan vroeg lij hg it look zoo leelijk 0at vertel i bem dagelqkii maat ik vi d hem commi sies bare opgaven in e zenden eu herinnert dat circulaire en inteekeulij t o verIkrggbaar lyn aan fa t burean der Ned uidAfrikaaoaohe reraeniging Bokin GO Amsterdam Verschillende leilen van coöperatieve verttuigingflu te s Oraveiibage roepen alle voor tanders van coópsritie te ramen om op IG Maart den avond te half acht iu de tuineeal viu i Zuid iio aadscb Koffiehunc byeen te kojien om eeili kieavereeuiging sCooperatiec op te richten De candidatuur vjor d n gemeenteraad van den beer Van 9eeteren Brouwer vruegerrommiisaris van Ëigen Hulp wiokelvereeuïging te Zwolle thauH vooriitler van dé vereeoiging Msntscbappelyk Belangt heeft volgens het sVad c tot bot plan der oprichting van boven genoemde kies vereen iglng den stoat gegeven Ëenige dagen geleden werd medegedeeld datde aldeeliiig Zntd IIolland van den AlgemeeDen Nsderland tobeu VVielryderiiboad in deu hyacin tentyd een iiloemenooiso zou houden l e afdaeling NoordHolland btgft in dit opzicht niet achter en zul haar bloemenfMrh bnudeo in degemeente Uloemandaal op een Zandati Da burgemeester beeft cya medewerking reed toegeEegd eii men boopt dst deze nieuwigheid diealleen door groote deelneming kan stagen over ewlroniaiig de wenvchen der ontwerpers m1 vun stapel loopen I rjfzen xulleo worden toegekend aan d best ver iurde groepnu en perKonen tllaarl Ct c Door den felltn nooid westcnwind stond te dcheveningnn de zee tot aan du dutiipn te rekeuen van Seinpost tot ann de villa Jacob ien Van hot bygestorte sand is p m 1 Meter weggeslagen Omtrent do dyuamietnnlploSiiig in een trein in Finland dezer dagen vermeld wordt nader medegedeeld dat er dne rei igera door gedood werden een jongo dame n twee j iiige mannen Een der laatiteu heeft wjarsfhynlgk ni zelfmoord te pligen de ontpIolTiag veroorzaakt welke plaats had up t a g nblik dat de rein aan t station Nerdopol stilhield Een treurig proces De rechter Sheil luiigistraat der politierechtbank van lerkenwell te Londn heeft dezer dagen naar de crimi u le jury vrrwesen de zaak tegen Iwee jon ti meisjes inise Frances Hargravos oud 22 jaar en haar 20 jange zusier Ada Beiden worden bek aagd van diefstal t ener portemonnnte in eigenlgk zoo heal leelgk uiet mevrouw ICii hflt zou bovendien Diet voor ilo eerste keer iijn voexde da vrüpofltigo Sopbie er bg dat eone vrou gelukkiger werd met een leelgVeri dan met een muoien man Ik beu teamutilo init goedvinden jran uwe ladyscbap rnri plan bet to tvasen Dit autwuord scheen I Ady Ad laido uiet aan te stano rn tij onilloug Hophie Defloe op itaandeu voet uit faiiar dienat Kr bestaat eenoud spreekwoord dat tegt di4 gn ueui sChendt Rrheudl cgii nangesioht en dit zo bier oak weder Itewnarlieid jijii geworden nis Sopbio do woorden harer meeitHres letterlijk had opgenorapii want l dy Adelaide £ uti iiet onroogglgk buiton haar of i mand die baar verving hebben kunnOii stellen Mnnr op dit oogeablik kwam Title bmnon Tiüu met hare kruipende vrieu d lgkh id in hare tladdo toog Xij sou met goeiivmdeu van Myiadv gnarije het work van Hophie op zieh nemen zij wai seer ei arrn in het vak vaa kamenier en hifd tgd genoeg over om ar dit bijwaar te nemen W De vriend ti van Tlfie ïouden zeker versteld hebben g taan alt s g gehoofd ha hlen dat zy uit eigene beweging een dubbrla ta tk op zich nam raaai uile wist zeer goed wal z deed zg inskie om verimt te worden van juiïsr Sophie Deftoe m t haar onafhankelijk karakter ea boveodi zou TiAe gecne moeite gMpasrd hebben om eeo ntt voetje bg bare JAugdiga meestere uD taagzamerllaad eenig overwicht ov r haar te krggeo Uil in moeilijk gaaa zootaog Sopkte in huis itta eo Tifle verlaiflgde dut om Sophie den loet te ligten Zg leefde steeds m onmtu m t dszj want Sophie liet ilch geene wetten steUcD en bcdaakte h lgk oos onder de gierw houdende ongeveer f 10 ten nadeele eener dame d ta tuiscben de lueujes ia een omaibua ut De jeugdige verdachten ya vau zeer nette familie l haar vader heeft Jaren lang aanziea lyke openbare belrekkiugen bekleed eu ie als burgemeleiter der stad Jarlitle nestorveu Ue ioformatlies die de politie betreffende da dames Hargravfi beeft ingewonnen luiden Keer gun tig Zy begaven Kich als weeteu ronder middelen vain bestaan naar een te r oudan wonende tinte t ji einde een betrekking te aanvaarden de oudstja als gouvarnaute de jongste als handels lieditjitde Het feit waarvoor ly aangehauden werden was in flagrant dt lit De bestolen dame bemerkte onuuddellyk den diefstal en wakricbuwde een politivman Op het politiebufi au erd de porteuiutinaie in den xak van miss Frances gevonden tïej de meiqes ver luardun dat zy stecbtt een grap wilden heb ben n mi ttg d itoogemakketyk wegiteiimuen beurs ffljwillig zoudeo hebben teruggegeven De tWee zusters werden ouder cautiestetliog op vfg voelen gelaten tot de i dag harer rerscbynlug voor de rechtbank Men tneldt uit Haarlem Na fliu verblyf buitenalanda van meer dan 20 jareol vestigde onlanfpi iemand sy o wuooplaats wlder ni liet moedeflaud om de trucbten te plttlil n au zijn uoafiten arbeid lu den vreemde Uei duurde eobter met taug nf op minder saogeaamf wyse werd fifj herlnoera aan iets dut liij reeds lang vergeteö waande Op zeor jeugdigen leeftyd vrywiltig in milt tairen diepst getreden nam by weder afacheid van het sol iatenl veu alvorens by recbt hatl den diëtist te verlaten Kven IH jaar oud doserteerile bij en n m de wyk naar tiet buitenland De autfünteiten waren blykbaar deze oiitruaw aan bet jraandel na dit lange tydsverloop niet vergeten n herinnerden den pa gerepatrieerde aan zyn pticht om den vrywilltg op zich ge nomen lujlilaii en diensltyd te verfulUn Hat gelukte ili n du rteiir den dans te ontspringen bem werd toogeitaan lyn nog overigen dionstlyd b1 vrijwjUiger voor ryu rekening door oen andoren vrqwilltger te doen vervnIleD De itruf op bet uisdryf vau daaerlie var jaard zyni e meende hy nu geheel vry ran da zaak af te zijn Doch deze berekenntg faalde b j bad ot k aan d e loting voor de militie deelgenomen len werd door den miütifraad vuur den dieb tl aaugewazen omdat by tydens de uitspraak an dien raad reeda als deserteur uit de gelederen was gevoerd Van X i i militie dteusttyd na werti by niet ontheven i Ingevolge de bepaling ran art 173 der militiiwa werd by dezer dagen te Am sohfpter te itnan waarmodu ig nl du overige dienstItodeii regiierde Lady Addnide nam l ifle s aanbod aan llet wss altijd esTie voraiuloring hos g rïng dan ook en IU deu laatiten lüd w ird opbir wol wat al to vrypostiir en fiady Adelaide durfde baar met goed legeuspreken ü jodat Ij iiiflerlgk wolheht bigde was dat z tart hal fransche meiile af was sooddeiide was Hapbie w rkelgk vrij om t gaan zoodra ï j verkoos vrouw zoo ka nier rflLl Mtes wan dils iu ord Hopbie Defioe Iruawde met Ilinhardi Knvejisbird de jonge vrouw aanvaardde Haar poit aetiler d tooohsafc daagt da haar hïiwoIgk ttrorg m oi uefren uur en ig deed het faii b1 de prahtiijahe bedaardheid der fransche vrouw zou eigun en Till trad lu hsr function aU Ka van fddy Aijtetaide Deze laafcsie had haar iskrhis vdor ihet oogunblik aangenomen tusschen nasr eene clHatsviTvangstttr van Hophie uU maar hfle iWist z keh x o onmisbaar te maken dat I Ady AdeUlde zich ntet haastte Tille baviei uitmuuteud aasl diare meesteres 1 was ondar be kleedflii onuitpuftelgk in praatjes over bei huisbnudln ovur juffrouw HordilHoo ma r voorst over jongeehe r Wi fred Ivoiter Tifle had lieb vau den begmuo af aan toorgenobieit om hare roe steraa tegen dien jongen jieer op 1 Keilea ec itj slaagde blerio volkomen i Maanden ïjerliepen l ord Dane was op rein Uruff en een paar dienstboden wsren op bet kaslcoPaebter gebleven