Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1896

7 1 4 40 o oa D 40 10 17 10 4 ll Ot iV il 44 4 10 7 S 1 47 tf 11 01 g li M V ff 4 17 7 aa 1 14 ll OS t it Bg ff ff ff i 04 7 4t t Ol t 11 11 v lt 4 ff ff ff i ll 7 11 X t io t ii 10 lO tft 11 14 it n 1 44 i iO 4 01 i lO KOTTIRDIM e 0 0 D 4 i 17 7 15 7 47 Mi 9 40 ll lO li U iO 11 10 1 41 I IO i li 5 M M 0I t u 4 0 10 ff ff 7 v o7 V r M U ff s ff ff ff lO U tO M lO M 10 41 10 41 ff ff 11 01 ff I ll l lf S M I li Lïrectt SiHioiwcKVcrbIndIngcn met GOUDA Wlnterdleast 1895 896 AangevaogcD 1 October Tijd van iriM iiwlcli 7 H 7 IH I OI 1 18 8 11 8 41 I eOUDl DEN Bil e Zo M TM M 2 ütii 7 i 3 is nt Cwrli I li y OS ff ff ff 11 17 ff kOl ff ff ff 1 10 ff ff ff ff ID II llago SU 181 8710 0710 41 ll SI 11 41 l Oi 1 17 4 01 4 17 I ll i lT 7 44 S ll i I M 10 91 n 4 Bm HIAS OOUDl Hig t l l 807 4l8 0 l8 4il0 1111 8iU Ultiil 441 SI I 4S 4 U 5 17 8 08 7 Dll S Voorb 5 57 ff ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 ff ff 8 14 l Ztfwt U ff ff ff ff ff 10 81 ff ff 1 51 ff ff ff ff ff 8 18 i ht Z f U 8 1l ff ff ff 10 48 1 0 8 31 lO iia Onwil 8 887 818 18 Ba 10 1 10 84 11 05 11 41 1 17 8 14 3 18 4 18 4 43 5 47 8 10 8 JS ili li Stopt te HlaUwiik ICriiUir en Nootdorp LeidioliiDdim m Hekendora lj1ieCHT 0 OÜDl 10 11 34 11 50 1 10 3 514 43 8 38 7 80 8 0 07 Ul St 10 13 11 51 4 18 8 88 18 1 I 54 10 81 ff ff ff 4 14 ff ff ff 38 10 44 11 07 1 11 8 41 4 87 5 10 7 0 S iS 8 419 4 Ulo H 31 0 17 10 10 IP 10 U U 11 18 1 17 8 8 47 4 41 17 7 14 7 4 r l S I4 W4 11 11 01 ff 11 40 ff ff ff 4 17 ff ff 8 01 ff ff 0 08 11 18 ff U 4 ff ff i JJI uoi ff ff ff s Ol Sl U TUCHT i 8 0 8 11 01 10 1 10 57 11 48 1 10 ff 11 14 ff 1 17 ff 11 1 1 48 1 87 10 11 11 41 1 10 l l AMSTIIIDlH COtfDl AaietwiUa BL 8 lO I0 41 1 11 4 10 S 18 n i 4 7 11 4 10 14 li tl 110 5 10 7 4 6 t Uff I Niiivjjk Knimf t KMtdotp UUiokudui n UAnaorp SOVIIl 1 MKTIÉDIM f 37 8 11 10 01 10 67 11 1 114 Il M ei 1 1 18 Sli ii Ik NcoTiioir LnilHbniilui en Bleinljk Kniiwig u llik idoi i lUrdftU tin cbt rgeblev0a loUliog voor zefPD jtraD bg de rrilhie iogelgfd oa gedareode do eertU tgf jtrtn ooder de wap aeD ie wordfo gehoidcD £ rit op ruim 43jftrtgeD leeftijd zal by l niilicieD mflioDbfpaald verlof d u dienst knniiPti TerUteo £ ea bedelur die sieh d S ui Iafrikunncli troebeleo tea nutte tuailo Het door bciti aaogebodi o ilok laidt alduR tMet acbliofr beb ik de krani gelezeo dat da bettuor der Ned Z Aftik Ver zirb fnarnrbareid verklaard giftno in ootvaagit iff DeraauToor de ilaobtofferi der dynamiet ontploffiogvaa Vredtridorp en Ik hoop dat b t bentuar dat zicb met die fdeleu dasd belast boo moeite met aen fliuk bedrag mogen beloond eiflu ten aioda ie laten blgken dat er in Nederland nngwarme barlfo voor de Trannralerit klojjt Edelen beer mg ii nog grooier ramp Oferko men ik heb at 4 jaaf niet kunnnnde werkenmya hrood met den handel verdiend maardoordat ik mgn vrouw 15 maanden thnie hehgcbad ben ik an r y orerleüfn ii geheel u erenueerd mijn vrouw mjjn nagoeie mijn ibroodkwyt E elen Heer met 2f gul lt n ten ikgered maar borgen htb ik met Verder inde hoop mg vleiende dat er voor mg aUNederlnnder ook nog ipt 8ym athie mogenbeaUan enx Zw Ct f Dezer dagen gaf prof M S Pole Ie Utret bi ia de Avondpoitc efn Keer verstandig antwoord op de vraag of wedoriuvoeriot der dooditraf wenichelijk in Hg verklaarde zich trgenntandi r van die waderioToaring doeb achtte het overbodig de gronden daarvoor telkene opnieuw aan te geven ukar aanleiding rati alk doodgeboren poging om t en beweging np touw te zetten tegen de afiobaffing dier Btraf Men doet er te veel eer aan zoo chre l bji zulke pogi igcn l ernilig te beachouwen en er zich door e lateu vnriokkeu ot er nieuwiug van enn itrgd die bier te land onder dmkuudigen op groodeo vau juridieketi aar niet meer bestaat Ëvenzou ie het mei bat sprookje van weinig luiTrediKendc uitkomsten viin ons tegenwoordig itrafttdiel Hoewel b t allen feit iykeD grond laK mist door feiten afdoende wordt weersproken in bat als ateroiklok om onkundigen of leniiwaohtige lifden te erontrusten zulk een ge cbikt middel vnn agitatie en reclame ten bt hoeva van min of meer snuggere vf nsïevi invallen op bet gebied der repre xie en van t eel waarde om het niet zoovoel mogelgk t kwwtea en te vori preiden im zich r orgvQldi ta wwliteD voor aan onderroek naar de waarJieid waardoor men gevaar loopt ztchzulven bet gürtik n dat middt I onrao elijk te maken oi x tcli de aiinf ni an e iWamts te ont Demeu din uieo te g der trouw dit sproolrjt all waarheid bescboawt D N K Ot f en het Hatfdbl f oat vingen wit Bata ia h t volgend t legram Èpü ronde Uti Anagaloeng is nnugevnllro gawor en nMndefen werden geduoi luit Dftot dtlkgiaii cbirur yn Van der Meer adjudantf Krugdr benevens d minderen ge ond ËHB later telegram meldde £ en ronde van 74 bajonetten werd by QUeng overvallen Licht gewond word kspiteiii Hlokland luitenant Stakman Van Hanelt Van der Mei r en 2 ï minderen Zwi ar gewond luitenant Westendorp gedood 7 uiiideren verrafsl 1 vergesnt en 3 minderen en wapenen Anagaloeng ia de nnam van een Atjeh ache Kampong Relegan nan deu linkeroever van de Atjeb riiier 9 K M van af de mondingOp 27 Juli verd de Kampong dóór onia troepen bezet en in September 1878 werd er een post opgtriobl die tijdens de canceutratie werd opgeheven llouil Mooritnwlit Niuuwt rV Tk i Killig K MorttRji iollt riiwii Oapulb l ieuw rl rk M iuKiroi lil Oouili ltuu l S H5 1 87 T Ouilaw t tn 8 14 wnlei 5 6 7 0 I ll lltnwiii IS t ♦ t K r AaulardM Oouil IS Op 1 Deceipber 1893 i daza plaati door Toejco Djohan vérovard êu door obs troept n bezat In een groot magasgn van nooeeanté te Pary is een ongeluk gebaard £ eo der bedienden was be i met het inpakken van eeo menigte goederen Voor bet doormgden van de touwen die by het pnkken nnodiK waren gebruikten de bedienden een men dat aan bet einde stomp ie Hiervan wilde ook deze bedien le jiehroik mai an maar omdat hy erge hantt had en het niet zoo dadelijk ond naui hy een ander dat binnen zijo bereik U en dat behalve zeer scherp aan de punt ook nog pits wan In zyn te heftige beweging om bet touw VRQ een pak door Ie snyden daï hg in de hand hield hnJ de bediende bet ooi aluk zich het mes by het hurt in bet lichtara te stnoten ton gero ge waarvan by terotond hevig bloedde Hii werd oomiddellyk nanr het gaslhuiv vervoerd waar mee zyn toeatand hopeloos vond Naar de N R Ct s vernaeoit vardan onlangs joor de reg ertng aan den llaad van Btate toegezonden wetsautwerpoD lot wijiigiag der gemeentewet on der proviuatale wet n verband met het kiesrecht voor da gemeenteraden rn dft Provinciale Saten De gemeenten vao meer dso 15 000 zielen worden daarby in afzondatlgke kiesdiKtiicten verdeeld Rotterdam b v in 5 Amsterdam in Q districten Het saatal te kiezen raadsleden is voor atle distrieten eener reilde gemeente even groot Het stijgt voor Am terdam tul 45 Het aantal leden der Provinciale Staten wordt voor Zuid Holland met 2 voor NoordHolland met 4 vermeerderd De dag d r periodieka verkiezingen voor de Provinciale Staten wordt vastg ste d op eQ eeialen Dinsdag in Juni Te Antwerpen is een man govat Jas Polier g naanid die iu een winkel valtcha tweefraok stukken in betaling gaf met den beeide Ar vau I eopold II ec het ja rlal 18G7 I ia vond by hem nog drie vatsche gel Utukken maar hy verklaarde dat tyo kameraad dieoutsna it IS er nog op zijn minst honderd bezit Die medeplichtige beet Karel Dgokx of Oickz of Van Dyck Op aanwljziui f ii vau den gevangene afgaande deod de politie len inval in een liui $ in da Hemolvaarteiraat te Sint Joost tun Noodo en vond dnar vader en vrouw Potier bexig ani het weginoffsleu ot vernietigen van de werktuigen die g diend bad4len om de valacbe meuten to i laan Maar de politie voud toch nog bewyxen genoeg smeltkroezen mengsels Hal ii toriuur vormen tangen en eeoige valine he geldstukken deu vorig n dag geslagen De vader en de vrouw trnchtten zich schoon te wtiB chao maar dn bowyaen wareu te overtuigi od Na ei B lang verhoor werden zy iu voürloopige hechtenis gestold Oe tuedeplicbtige wordt in Urustel gezocht Men denkt dut hy zicb dttar ophoudt want hy moet de man geweest zyn die de vrouw eu baar schoonvader heett gewaarschuwd y oe man aan een brevet komt werd een onzer aboiiné s dezer dagen duidelyk lig outfiüfi een schryren gedateerd Broaset 26 Febr 9 t tm vnn den volenden inbond Myn Heer Z m U vuoi U zaken een Konïnktyk Belgisch Brevet of eeu GrootllHrtoget Brevetvau Ti ixanburg wenscht Kunt U door onzebemiddeling verkrygen dat U bet recht geeitbet wapen als Gebreveteerd te voerec an UIsat annonoeeren deu Heer wiens karie wiihier in üluiten m len OiNen genoegen Ugaarne inlichten Aclilend P S Een enkal Brevet is geldig voor alle nwe Magazyneo v 11 10 11 7 10 ff 10 t l4 ff 1 01 e l7 7 111 4 10 17 8 10 4 41 S 8I 1 81 t t 8 17 4 11 4 47 S 87i l 10 18 11 10 4 47 t Sl 4 31 8 U Uit nienwigierigheid sebrbef de bonné aan den hekr wieua karte was bggealoten en ont ving bierop 2B d a v een brief vodVzian van twea wapens waarvan de inhoud lettertgk volgt Deo Heer Ala antwoord op U scbryven voor een Brevet van Z M den Koning a België of Z n H deo Groot Hertog van Laxemburgdiant ter informatie dat II genoemde firma geheel vertrouwen knot voor de aoenrate afdoening bigf ik borg Zy kannen U borenslaande Brevetten Iwzorgen Ik rhsrger m i daarmede voor Nederland en Duitse btaod Dat IJ bel Wapen ran een of bi ide Vonden votbo kuut als gebreveteerd In weinige dagen kan dst in 1 bezit zyn Den Titel is Koninkt Belg Gebrav f an Z M den Koning of Gebr door Z D Hooj hetd den Groot Hertog van Lmemborg zooder daarin eeoige moeite oor tal ontstaan De pry is f SlX of voor heide xoo ik ae in eene keer nemen kan f 3M L ziet de t eide Brevetten aan hel boofd van myn brief Qetd voortiit worrfi van l niet verlaut j Bg overgfvioft i ieder Brevet kout U betalen Ik heb dtin alleen noodig dat U inliggande ondertekend beueveni een kaart van nw Firma Zoo r een nf beide verlangd mg oor den of op den 5 Maart a s dit getekend terug zend zoo tal U dan binnen korte dagen lo besit verteld worden Voor de troowe nakomer garandeer ik De G Maart gaan ik voor drie dafijen naar Broa l Achtend Hbisbel get Dr Een treffende illustratie van betgeeo in den lant tet tyd over de begrafeni foud en aan het licht i gekomen Isverde eon zaak bg het knntotiKereeht tp VGravenhage Iemand die nr NovemV r 1895 overlee l was van het j nr 1851 iif lid geweest vnn het begrafenisfonda Zorgt Ten AHeo Tyde aldaar DsRg iii zyu overtyden had de dïrüctie van hpt fonds met een der erven de uitkeering vafttgeKteld op f 4 50 en niettemin wdirerde het fonds tater aan de erven de nitkeering te doen Op de vraag van mr Z van den Bergh die voor de erven opkwam antwoordden de directeuren van h t fonds de beereu J P Ta serson en W J Ploeg dut het lift ongeveer 44 jaar tang geregeld zyn coutributie per week bad betanld dat hft fonds Wtert de mnu in 1895 uanr Delit was verhuisd betaling hnd asngenomen per kwartaal ru wel na afloop van het kwartaal en eindelyk dnt sedert de laatülo betaling geen week quitantiÜn ter betaling waren aang bodi n Toch weigerden de ilirectenren t betalen op grond dat het overleden lid enkele weken schter talhg was en om liï reden erojeerd was Daartegen betoogde mr Vnn den Bergh dat bet reglemei t voorschreef dat e bode de contributie per weck moevt opbateu en wkar dit niet Ki achied was van acbterütatligbeid geen sprake koQ run Bovendien was de ofereeukom t raet de erven na het overlydeu aangegaan door Je directuuren erkeinl De bonding vnn deze directeuren zou hji maar niet qnalifiee an Uitspraak over 8 dagen Vad Eeu Boer staat in Juhanuesburg te kyken op een nieuw n cUme biijet van de Union eu Terwheidene EngeWheu staan er by Daar er verscbilleude vlijen op de kaart eteek end ïyn m rkt de Boer tegen oen der Ëngelsche mannen up Kyk ik kan die ding nie begryp nie daélr op zie uie die Hooi nek vlag uie Ze wijieu bem de Engelsche vlag san maar ouie Bier schudt bet hoofd eu z gt Mfln Sk is op Bronkhorstspruit gewöes ik is op Amsjoba g w es ik ii np Doornkop gewces en ik zeg jon die Engel vlag was wit In Mpi jl wees de beer J F Nierraeyerer ia de Spectator op welk een chromeiyke verwarring er heerscht tan aanzien van de spelling der plaatsnamen lu Ned ïndië u 7 10 S l 1 41 t lO K ff Utnikt WMfiln Oudiinltr Oonili 7 10 I ll 1 1 Ml 14 sAls het nog een poosje zoo doorgaat Kbreef bg sButleo da maeata Hollaadars mat de kaart van lodië gèan raad maer weten Naar nieo verneemt beeft bat Aardrgkakondig Geuootaehapc desa zaak thana aangevat en een commissie benoemd om een woord ntyat van plaaUnamao in Ned Iodia samen te tellen In deze commisvic bobben o a zitting prof Kern en de heer W F VerStaegh ond voorzitter van het genootsobap Het plan maet zyn aan de namenlijst bovenal een praktisch karakter ta geven xond r de wetenfchitppeiyke eiachen nit bat oog ta verlieuo Binnen niet te langen tijd kan men dit nottiga Wfordeuboekje tegemoet tieo De Luikscbe retibtbank beeft uitspraak gedaan in het drama van Soumagde Soamagos il een plaatsje in de nahgheid van Loik waarin twee fluitflcbe families wonen die voortdurend in onrust leven Twisten en gevechten hadden chier eiken dag plaats Op zekeren Zondag gingen de maiineo der eene familie de Henkemers en L imbertaeo naar Loik kochten daar revolvers en kwamen daarna in het dorp terug Hier haiï er at spoedig een ontmoeting plasts met de andere groop der Duitacbara die weltlra ontaardde in een wild gevecht waarin een zekere Brandt gedood erd De schuldigeo vtochtten naar hAn hoit tg werden vervolgd door twee Teldwachters die het buis helegerdeu 30 schoten werden van over en weer gewisseld de moeder der Henkemers werd gedood een barer zoons ont ing een kogel in den bnik een ander twee in deo arm Ten otte wt rden de mannen gevangen genomen a een langdurig ondarxoek heeft de Loikscbe rechtbank Jean Hankemers tot een jaar zyn broeder Nicolaas en ean der Lamberts tot een maand gevangeniistrnf veroordeeld wegens gewapend verzet Een oieowe en zeer groote ilag heett de Amsterdam SC he üuiverfliteit eu de meiische facolteit getroffen Prof Van Haren Noman is gistermorgen tegeu 12 our plotseling op 42 jarigen leeftyd overleden Na bat n men VBn eon l atl werd by door een beroerte ge troffen de inderhaast logeroeperie hulp kon niet bateu Hy was een man van buitengewone begaafdhadeu Oorsprookelyk student in de philosopbie giu by iia zyn cjindidantaexsmen to destodie der mé ticyaon over eu werd hy later ad istent V n prof Mac GiUavry te Leiden Toen de gezondheid van prof Koster te Ütrecbt miodar werd ging Noman daarheen om ats lector de colleges van den hoogleeraar op zich te nemen Daar begon hy op raad van prof Donder met de stodie der bnidzekten en spoedig wiet by iiich daarin zoo veel naam te maken dat by ru juist tien jaar gelodeu tot hoogleeraar in dat vak aan do Amnterdamsche Universiteit benoemd werd Hg was een man van groote encyclopaedischa gtiloerdheid Die bem kenden verbaasden zich dagflyks ovdr den omvang van zyn kennis Hy wav op bier geen gebied van wetenschap eeu vrei mdeling en wat hy wist wist hy goed En de Universiteit èn de studejten bebbeu groote verplichtiugen aiu hem Hy werkte veel en ook in het boitenlnnd werd hü mede om xyo vermaarden phutogr phi chen atlai zeer boog gusteld Scbyóba ar liti tyn gezondheid nooit ieta te wonschan over Vennoeidheid kende hg niet 11 87 10 04 10 11 10 18 10 87 8 11 I 1 03 i Sl a is 4 M 11 30 S ll in 08 0 17 i l7 8 84 8 41 8 47 0 4 5 11 10 7 4 141 Men leest in bet E Zondagsblad Ueerdlicht is ook ten onzent niet iets nieuws In een publicatie van bet dep bestuur van Overijsel van 15 Jan 1607 komt een schoutregleqieot voor waarin de logezeteneo al van oud verplicht wordeu hun kindaren van 8 tot 12 jair aanhoudend ter scholete xendeift op 3en boetp gelgkslaande met het valt te stellen schoolgeld voor de zes wintermaanden Vrijgeiiteld zyn die kinderen van we keblgkt dat 7 y op eeaige andere wgze onderwijs ontvaogvo Üedeelden die hun kinderen niet aan boodtsd an gtragtld ter icbole Kndm tnllen Diet Uoger bedeeld worden Een ISjarig iseiije oit An ergne leefde bg ba r 00 in Parije Ten dece ecbter xiek werd wtlda zy om bem niet tot laltte weten naar baar dorp terugkeeren en betloot wgl 10 in bet gebeel geen geld haJ om den 540 Kti rerreniweg te toet af t leggen Maar oaderweg veranderde ny an plan tloop naar bet elation van Limotbe Beuvroo en wiet daar bet reeds donker begon te worden OD e merkt by een goederentrein te komen Xg prong toen de trein xicb ia tiewegieg zette op drn buffer ran den laat ten waggon Het sebijnt bgna een wonder dat de stoutmoedige reizignt r den geraartgken tocbt zonder oogeT l gffdwan beeft uaar b t naaste station Daar beiierkte men baar ecbter batf berrureu Zij werd door den alalionscbet eerst in buis ge nomen en toen nanr Montlu on ger erd waai ij bloedrerwanten betft Ëeo brave vroow te Houdeng Goeguies waaeenigen tgd gel den tóó ernstig x ek dat men baar reeds ten doode had opge cbreven Haar eiff anamen waren er Ing bg en verdeeldenbet geld en de overige bevitlingen der stervende Tbans is de pstiëute volkomen genezen en bg de justitie hesft zg een klscbtingediend om weer in t betit van haar eigendommen te worden gesteld Want de erfge namen die zoo baastig waren met bet inpalmen van een en ander maken geen annBtalt n om bet wedorrecbterhjk toegeëigendemet hangende pootjes terug te brengen BgBg I HuiteDlaDdsch üverzlcbt Voor de ministeriee c crisis in Italië is nog geen oplossing gevondon de koning heeft nog aan niemand de aamenatelling van een kabinet opgedragen Oeljjk bet iu dergetyke omstandigheden gnat wordeu allerlei namen g noomd en o a doet de volgende minitterlyst de ronde Di Hndioi president en binnenlundache zjiken generaal Iticotii oorlog Viscouti Veuistu boitenlandscho aaken Brin marine Perazzi financiën Cremona pnderwgn Costa ol Oianturco justitie Luzzstti schatkist De oppositie weu cht een tt inist rie met L i Undini en Ricotti aan bet hoofd die len opïicbte vun de AlriksaoschB politiek een gematigd program zooden volgen de combinatie Harotco en Hmuino die door de FaufuUa de Tribaaat cq de ltaliat wordt a Jucoleu xou daartegen voor een ravancLe Inmiddels houden de betoogingen tegen de Atrik anïcbe politiek a n te Home is het Vrijdagavond tamidyk ku m gebleven maar lu vele andere steden was het aeer rumoerig Te Pavia heeft bat volk de spoorwegraiU opgebrokeu en de ruiten iu de prefectonr ingeslagen de politie dreef de menigte met reïolverscboteo aiieen waardoor veieu gewond werden de tusschenkomst der troepen maakte ten slotte een einde aan ds ongeregeldheden Ook te Milaan kwam het tot bloedige botsingen waarb veertien pernuoen gewond werden en verder vielen in tal van plaateen ongeregeldheden voor Alles wjiit er op dat deze maoilestattën het karakter van een orowentelioK 70udeu aannemen indien de Kroon bet voornamen aan den dag legde om de noodlottige politiek van prispi voort te zetten De socialistische Kamerleden hebben het vo geode manifest tot het volk gericht Ilet ministeria Crispi is bezweken onder bet gewicht Tan z jn fouten en zyn schande Pe volkiwil triumfeert van het dirtatorKba §en de willekeur Opdat deze overwinning van hel gezond varstand de zedeiykbeid en devryheid niet ydel zy noodigen da afgevaardigden het volk oit overal te nianifesteeren en gierig propaganda te maken vo r het laten varen van de Afrikaanicbe onderueming en te einchen dat do troepen worden teruggaroepen en dat asn alle politieke veroordeelden amnestie warde geschonken Volgens deo oorrespondent der t Times is er gaen qnaestie van dat ItaÜfi Abyssioië zat prgiigeTen een dergelgk vouritel eoo als het morgen gedsao werd niet aangenomen worden want in bet Parlement is altyd een sterlfa meerdarheid vóór bet behood vao den veroTer den grond gaweeit en zelfs oodar deo indruk van den joagfte ramp is deze stemming niet varawakt Voor het ooganbttk is de natie als verlamd onder den slag maar als de knimte teroggakeerd is zat da nationale waardigheid hars eiscben doen gelden Deze eorraspoDdept die altyd de zaak van Crispi beeft verdedigd noemt bet ODgerymd do verantwoordelökheid voor den noodlottigen viMtOf bt op het afgetreden ministerie te scbuiTen want alle voor astalde maatregelen waren dnor de meerderheid van bet parlameot tpat geestdrift goedgekeurd De aenige verantwoordelijke man is generaal Baratieri ant bg giag tot den aanvat over ofschoon vele zyner officiaren dia het beat roet bat terrein bakend waren er zieb tegen verklaarden en niettegenstaande Criipi den oppar bevel hebber had genden ean tatiek van talmen te volgen Of dit laatste vral juist is at nog moet ti btijken als de zaak voor dan krjjgsrud ia behandeling kont Alle protest meetings legen da nieuwe Saksische kieawet bcbba i niets geholpen Dat wav bgna te verwachten VVatien worden in den regel niet buiten da Kamer gemaakt hoofipitens kannen enkele vertegenwoordigers door botoogingen tot ander inzicht yn gebracht docb een gioota meerderheid komt aldus niet tot bekesriog £ r is in de Kamer nog een p ing gedaan om bet aantal UrwÜbïerc te vermeerderen door te bepalen dat als zoodanig zullen worden beschouwd allen die minstens 58 Mark betalen in de inkomsten of grond be la ting terwyl bet voorstel der regeering het bedrag heeft Tastgesteld 0 50 Mark D t voorstel ingediend door deu heer Meh uert c ia aangenomen natlat de minister Von Metten verklaarde dat de regeering tegen deze tvgr iging geen herwaar ha I tiet gebeele wetsontwerp is nadat nog enige wij igingen van weinig beteekenis zijn anngenomen goedgekenrii met 56 tegen 22 stemman De baslis ing ligt nu aan de Eerste Kamer maar het 1 niet te varwachtw dst deze vrygeviger ui zyn dan de Tweede Xa r aanleiding van de bekrnde interpellatie in de Portugeasche Kamer over afntaud van grondgebied aan de Del oabaai zegt een Hamborgfcb blad welks mededeelingeo door da Norddeut ebe worden overgenomen dat da Portugeesche Minister zich nist met zooveel defttgheid sou hebbeu uitgelaten indien hy er iets van Keweten bad zoo onbeduidend en ooschnldig is het gevat Do Hamburgsche firma Seeinsn en ËifTa trad tydeoa een bezoek van de hiéren Eiffe in Iiorenio Marquee in compll l ie chap met twee PorhiKe zen die een sluk grouds bezitten aan de Catembe Van afstand van land kan geen sprake tyn en de Duttsrhe Regeeriog ie er in het raiii t met by gemoeid Trouwens vele Ëngelsehen o a sir Edgar ViDcent en sir Jomes Sivewrigbt hebben groote stukken Und nan de ri ier en de kust gekocht van ban echter repte de Minister Carvitlho bjj 7 yo interpellstio niet De tnestaiid op Cuba schynt door lalryke nederlagen die de opstanil lingen geleden hebbeu beter te worden Aan de Tempo die door aauK in Spaa nsche r akcu goed is ingelicht wordt gemeld dat de Ministerraad den Minister van Marine lieeft gemachtigd twee eatls voltooide kruisers aan te koopen voor o millioeo en teven belangcijl u sommen voor den aankoop vnn wapenen b eft tffc tnan RECLAME VERSTOPPING yn t f veterlei onaaugename aandoeningen zooals boofdpyu moetlyke adembaling hartklopping mislykbeid pyn in deu rug of op de borflt enz Daarom moet meu zorgen voor dugelykache ontlasting en gebruike daarvoor het geneesmiddel dat door geneeisheer n het meest aanbevolen wordt wegens ïyno aaogename zekere en tevens volstrekt ouachadolyke werking namelyk do Zwitsersche Pillen van Apotheker Richard Brandt Niet anders te verkrygen dan in doosjes ti 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót F K VAN SANTKN KüLFF llotteniam 351 Staats löteriJ U Kla i Trekkiiii sn Msindag 9 Maiirl IhüS N o 9700 5000 1000 SLO imliir No 3433 588 en 1221 imlor No 5933 on 199S7 loilep 400 No 2609 en 20696 leJep ƒ 100 No 3752 6578 10620 13469 eu 10 Prijieli ï n 20 2 2225 4926 7777 10377 12969 11367 8 21 94 839 49S3 90 UW 4949 31 2Si3 4965 175 349 5011 197 HtO 5319 2M 254ri 3330 243 sas 53 3 270 2 78 1385 323 2701 5115 834 2772 5419 33 09 64 2 7841 10393 12990 165+5 8 26 7894 10396 12992 16824 l S39 7910 10492 13027 16641 lf665 7972 10407 130S7 15681 18757 8027 10616 13046 16716 18773 8171 10581 1S014 15729 18793 8173 10676 13223 16945 18813 8206 10939 13886 16863 18844 8387 10996 13338 16a l 1886 6 8Ü67 1102 13867 15975 H8S9 8362 II07I 13367 16995 18921 960 8813 6693 8172 11107 18414 16031 18945 90 iOOS 6750 84l 11149 13465 16118 ltl06 414 30n 6796 8489 11169 13486 1 U5 19118 538 03S 5804 8619 11806 1358t 16245 1 170 583 sua 6864 8656 11 S3 IS 00 16331 19211 541 3185 5985 8687 11866 1361 1 I6S62 19810 643 3163 5960 8690 11296 13634 16380 19248 654 3199 1036 8697 11380 JJ 646 16410 192 2 770 8817 6055 8754 11S41 W659 16414 19875 959 3227 6070 iSOO 11420 13144 16441 19891 966 3866 6160 8893 11683 13774 16647 19 05 1005 8340 6175 8941 11654 13818 16596 19364 11178 3355 1848 9044 11698 11931 16610 19494 1114 3365 152 9057 JI593 14034 16639 19508 1161 3387 6264 9061 11669 404l 18694 I957S 1219 3392 6280 9133 11700 14098 16701 19584 1229 3396 6284 9149 11761 I4171U688I 19601 1261 3ti6 6307 9161 11811 14185 16846 19611 1861 3643 6416 9180 11888 V4I89 I886I 18698 1287 3568 6417 9929 11893 14196 16894 l 735 1 119 3576 6611 9495 18077 74818 17038 19778 1369 3591 6687 9453 12096 14243 17078 19800 1386 8699 6564 9499 11I3D 14159 17211 19846 1438 8 I0 6 64 1629 18139 14 90 17381 19961 1463 3637 6639 1664 11184 14367 IViit 19878 1411 3710 6676 9761 11511 14381 174 11981 U84 S7U 6755 9777 18169 14490 17509 20179 165 3743 6900 9806 11 65 14150 17661 80874 U79 3773 6848 9815 88 14571 17661 10363 1081 3849 6866 9874 11310 14674 1 7709 20978 1723 3902 6873 9881 11330 14585 II711 10379 1807 4014 6911 9890 11941 14646 17719 10481 1113 4025 6971 1895 11375 14 66 U8IH 80506 1843 4089 6998 9936 18438 14688 17SI4 10550 1 4066 7000 9956 11595 14773 17997 80551 1876 4119 7089 9978 18537 1478S I9KII 10569 1904 4145 7093 10001 11661 14813 19081 80689 1918 4156 7IS0 10030 19731 14830 18098 90687 1916 4184 71S6 10039 127 t3 1490J 18167 80711 1918 4315 7308 10100 18795 14974 18237 20743 193U 43 4 7319 10144 12791 14986 18165 30751 1950 4361 7365 10202 11794 150S7 18171 80796 1 70 4384 7366 10250 18330 15083 18378 20894 1972 4426 7378 10273 18844 15095 18885 80877 8116 4481 7378 10983 13S66 16120 18331 20913 8046 4510 7352 10304 11382 16123 18379 209M 1049 4753 7586 10334 11885 15149 18401 80 91 160 4787 7631 10387 tn 161 6 18467 20993 2199 4925 7667 10369 12904 15257 1 548 Een KleermakersjoEgen iEVUAA il A van OS Az Uarcb Tailleur Klcwo V 78 iOÖÜA Beurs van Ainslerdain Vorkr lolkr lOilll 100 74 84 4 84V 7 MAAttT SRDEK1 1M1 Ceil Neil W 8 l iiUj ihlo iluo 3 Ito dito dito 8 llomi OW iUlL 1881 88 4 iTiur lusobrij ing ISBS Sl 6 Oostenk OIjI 11 pnpio 1868 69 98 104 57 80 12V 287 114 931 ♦ l 100 799 670 lOI 66 100 108 145 69 101 1007 189 70 897 113 96 198 166 1011 I6IV 60 es 781 101 991 101 143 lüDV 13 104 lOff 12 l 107 81 10 103 8 50 t 14 216 800 108 108 I 104 108 V 119 1 I67 87 114 60 61 62 dito in iiWor 1861 5 PgaTlOAl OSli f met coupon y dil 1 tickot 3 Kuiu OU Binnêol 1891 4 dlKidMoui 1880 4 ditobijRallii H89 4 duo lil llopo 1889 90 4 dito in fïoud loon 1883 dito dito dito 1884 apuji Fer Ml icliuUI 1881 I T Kllj Jepr onv loon 1H90 4 lee lofAiinK lorie 1 Geo laooinx i rie tj ZuiDAra U P 1 olil 1892 6 MMlcn Olil Huil SpIi 1890 6 VlMZLIJ OM 4 onlmp 1681 AmTtaiii OljliK li n 1895 S ailTTMDlli Slod llH n 1894 1 NtD N Afr IUndrltv luiul Aroudsb Tub Mu Certificaten D nMMit ih ppij ditoAruh Ilypotluwkb pandbr 4 Cult Mij der VofBlonl tniul Ir Hynolhwkb p iidlir 3 SiidorlandBrho Iwink aand Nod Ilandolma h dito N W k Pac Hyp b paiidbr 6 Roti llypotheekb pandbr 3 Utr Hypolhookli duo 87 UoaTKNB Oost llong hank aa id KlBL llypotbookbank nnndb 4 AlilElïA Kquit liypoth panilb 6jMaiw L i Pr Liaii ccrl 6 San lloll lJ 8poorw Mij aand kflj totKipl ï 81 8pw aanil i Nöd Ind 8poorwo nï aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 I dito dllo dito 189 I dito 5 I lTAU 8poorwl U8I S9 A ltüW 3 Zuid ltal gpwmu A ll oM 3 PoLa Wanobau Woonon aB 1 4 ïuil Hr Buaa 8p Mij old 4 Baltiaobe dito aand Vaatowa dito aaud 6 Ivaait Dombr dito aand 5 ICunk li Acow 8p kap obl 4 dito dito olilig 4 13 1 V A aMA Jont Pao ap MiJ obl 6 Cbic k North W pr Cr aand dito dito Win 8t P l r obl 7 Dourer k Rio fir Spin cort v lUinoiaOentral old in ffoud 4 Louisr k NaihvilloCapt v aand Kolico N Bpij Mij leh ip o 6 Hiaa Kangai t 4 pet pref aand N ïork OnUrlo k WuaL aand dito l onna Ohio obll 6 OreRon Calif lo Uvp in goud 6 at Paul Minn k litanit 7 Un Pap lloofdliin obli 6 dito dito Lino lol lolijp 0 6 raNADA Oau 8outh Curt v aand Vax C Ballw kNar lob d c O Amatcrd Omnibni Mij aand Vottord Tramirrf Maati aaod Nia 8ud Amitenlalii aand 3 8t d lloitordam aand 3 Bat 01 Slail Ant erppnlP87 8Vi Sud ilruiuil 1886 1 lioNO Theita ll ullr Owllacb 4 Oo T SR StaaUlonning 1860 5 K K JoAt H Cr 1880 3 JPANja Stall Madrid 3 1868 Nm v r R s p 1 Afloop Tun Openbare VerkooplDg vau Onroerende Goederen VEliiING 9 MAAKT l 9li Ilaia en Ert N No 103 aan da Nieow Ha fü f 2045 k A H Doornik Burgerlijken Stand Hoordrecbt OEBOREN 28 Febr Naellje ondiri J Termaar en C C Wiacbmegar 0VEK1 EDB N 2 Ma rt C fan darSp k 1 ni APVERTENnfiW Voor lie Tela bawyaan ran dwinaniing by bet orerlytlrn ran mgn gelieiUen Eclitgs noot ontrangen betuig ik mede nit ttaani inyner kinderen mgn oprechten dank M fr da Wed L0T81J U io 4 i WirniM V KuWuia Maart Oproepi g van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der provincie XiiidHolinnd roepen by de e op de onbekende belangbebbenden om too zy dit noodig acbten ta rerachijoen in de oi nbare rergadering ran bun ollge welke nal gebonden worden in bet gebouw van bei l roTitictaal Ueatnnr Korte Voorhout alhier op MAANDAU den liu MAAKT 1800 dea naauddaga te Mn uro eu waarin verslag xal worden nitgebraoht tu zake het veraoek v u ItUUTBHlCIl t ilimrilreeM om Ternieligiug van het besluit der Vergadering vau ateragereobtigde IngelaaJcn ran den Oottpuldtir in HeMnluH ld KI Juni II waarby a bepaald dat da koat n vau het onderbond der Oouwekad in 180 alechta voor de helft inllen komMi ten latte van de geboefalaagden terwyl de andere helft voor rekening van den polder cal worden genomen irami oj den 3 Maart 18 6 L e Gedeputeerde 8tateu v ornoenid K K K Voorritter V TAVENKAAT Grifter Oproeping van Belanghebbenden De ietlepiifreide Stalen der provincie tiidllollnnd roepen by der e op de onbekende belanghebbenden oro iioo ly dit uoodig achten te verachöneu in do openbare vergadering van Imn uilege welke aal gebonden worden lu het gebouw van het Provinciaal Ueatnar Korte oorbout alfaier op MAANDAG de 3 1 MAAKT 1800 de naraiddaga te wn ure en waunn veralag zal worden uitgebracht in rake het lire van A WlTTKJUAy Ui tfaifttlHJCtePH boudindo k achtuver de iiau achryviug vau bet ileatuur van deu Ooniimliler n Hehlelund oni by li ilrageu lu de buitengewone herstelling van een deel der aouwekadr i Gmm uigf deu Maart I8il De Gedeputeerde Htateu viioruu md KOCK Voorzitter V TAVENKAAT Inflier OÓOO stuks uit r lli t ai ll eeii C d eerita fcnUtnliiAmlit hb cfei over Leger Paarden Beken moBlea t pn dn tpolpnSi r n f 2 7 H tér ituk wordaa uWwkoMil Dllt dlllll RtlIjllNU t tftktn t lt u o een le 140X1M m troot fdui h hnelfl urd b d hkênd met wol o iJiBjfl eii 3 hreaila ilrftfipn voortM en kleine iiir i Witte woUene Slaap Dekens rroot 40XlfO rm w ki iui rr iii it lleokU door vtkiiii UiimrkttKmi fnuUn m h t wMfMl UBf tK 4 n d fl 3 ftO peratuk Kotten Boden hH AuhMê mr VviUtiik guwkrcno hr l ltlniri a mwAfn M iMf d VMrrud M ki i ff n rMHn ttni TM kH b 4nc oT n l r rrmlioun prompt i l B inirwItK Maaairloht o 01 sio 3 J Zeer Notte Gestsandrukte mmASTJES worden tJELEVEUD d H r A BRINKMAN en U