Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1896

Woensdag 11 Maart 1896 348te Jaargang ï o 6913 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst raii 1 5 regeU i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d g e 1 ij k s met uit rendering ran Zon en Feestdagen De pr J8 1 er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Kommer V IJ F CENTEN 3 a o a n o Aanbiedingen iBorden ingewacht by B W de HIK eourt ie SIJntegen roor de Leieriug itn Puin Stroo Elei en SCHERP RIVIERZAND fraaco htveningen benoodigd roor de te maken Steenglooüng ea Htraudmuur Ken ware Schat roor de oogelakkige tlachtoffera der ZellbeTlekkins Uoanie en geheime uitapattiDgen ia het beroemde werk Z Dr Retau n KLFBi wAiti Hollandicbe uitgare met 27 ftfb Pr s 2 laaiden leder die aan de rerBchrikkelgke gevolgeu tau deze oodeoffd lydt moet het teten de oprechte leenng die het geeft redt jaartijkii duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het VerUgR Magmsin te Ijeipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hei bediag ook in postzegöUj en in eiken boekhandel in Holland mBBsTjiL A ei wege bekroond met Ëere Difï oma s Clouden en Zilveren Medailles beuereoB Kere Diploma Uouden Medaille en erti6caie of Award of the World s Hygienic BxpOflilioD Chicago 1893 is het Wereldberoemd Drüiven liorsi liontji Exlratl MELIANTHE UIT DU Michinale Cabriek DB 11ÜN1UBL0KM II lV van Schaik Co gereitigd te ê Qravenhage Oeiin middel Is ot kan worden uitgevonden welke de MeKanthe overtreft net is OyiiERROBPMLlJK het beste middel ter wereld hetf een de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest 02Vj f J £ J de strengste hoett en verouderde borstkwalen t adHiyk na het gebruik der MELIANTÜK doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dnt hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MËLIANTHK is verpakt in flacons van 40 ets 70 ct en ƒ 1 met gebruiksaanwyziog voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank ie Otavenhage WÊT Verkrijgbaar by F H A WOLFK Drogist Markt iouda K H VAN M LD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J O UATBLAND Bos iop B v WIJK Oudtwa r FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheiiiisclin Wiis$eht rlJ Ik H OPPE IIKIIIKU 19 KruiHhntt KoUftrdnm Qebreveieerd door Z M den Koning der Beltreu Hoofddepöt voor GOUDA de Heer i VAN OS Az dpMiatiteii voor het lioomeu en verven van t iu Heerenen Daroeegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluohe mautels veereu bont enz Oordynen tafelkteeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode gevertd Alle goederen hetzy gestoomd of leverfd worden onschadelijk voor de gezondbeid en volgens siaAl bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekan ign do ppgzen 2 gedaald Te stooinen godenip als nieuw af leverbaar in 3 dagen Uf verven goederen in eene wefrk ♦ op een der mooiate atanden alhier tvordt te huur nangebotlen eene RUIIHE eEüEILEEBDE SAIIEB met ILIUIOF Ur oudtr Vo 2404 aan het Bnrean deur Courant U A M K 8 Mode Arllkelen ea GariieeriDj eB op elk gehied HAIJTES NOUVEAUTÉS FOUENITÏÏEEN roor NAAlSÏEttS en KLEEBMAKKttS bekend goedkoop en olide UI itic MiitiKi Ki e W CORSETS CJLACÉ HANDSCHOENEN tjt KOUSEN m nokken Hloateu TrleoU ÜPttlöi en Fanlaw Sfbortpn enz enz A Ttijrat TE WISBRDN LIFFHANN Zenden gratis en franco kat praclitiK t Jillustmt rd IdOE AUUl tiui ftoiltnilscheii offniiHchon tok t Irevnttoiiiie de arboeldinffon dor laatst uilKf Komon modellen voor liot Wlntera lxoen v in kleedoran lioeden enK roor liecrcn ttitiiics n kiuderen op rorninkeorde natiVTany aan M JULES JALUZOT a C PARUS Stalen v ti zijden wolleu n katootitttt stoffen lak n enz mi wortlon evoiiwiit franco loefcojtunilen doch men tolicvo dii irvoor dn soorten op te peven en ongovwr d priJEeii te büpaioii Dit nlbum bevat tovena A uillctitinL t u welke vüor lie foedeen prüinptuuitvooi m pu Ier beatoliingon benoodigd zoo BeslelUngoH van S6 franct en hooijf r 4en mot eeno verliooirinjï van 5 iyo francs gracht § n orij aan InkontBndt rechten m u ptaaimn van Acdertaml aan haia bezorgd D klanten liebbeii eono iuimah ei n TOor de inklarln t of mdorsinta ta vervul en 4aar ons réixpédltiêhiiis ta Hoiendaal i m ffflft m dfinrmoilc lii t IS ik J F Cl IJPEKS Westeinde 37 Den Haag lAtMVS SleniiiK Verhuren Bepareereii Buitontandsche 1 I A N O s mt de eerste fabrieken lu raimt keuze Amerikaansche HA R M 0N 1 U M S door directe importatie Ugen Z K E H L A Cl K prjizen Inruilen vau bespeelde Fiuno s Agent voor Gouda en ümsireken KLElWKO TEGEN MAAGKWALEN gebrek nau ertlunt rn Meehte Hp Ji verlerrlng ben ik gaarne bereid allen een Tan reien aanbevolen DRANK kmtet uê te noemen welke my ouden man van langdorig Igdtn bevrgdde d SCHFXM VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Het Burgerlijk Begrafenisfonds Opgertehl Ie t Urateuhuae 18 HeplemUer tsa De DIRECTIE geelt belangatellenden kennia dat onder het Hoofd Agentschap a den Heer L v im WOLF ïarfmarkt U 159ij te Giiida ala BW UK a aangeeteid do Heer W F CAREIÈRE Turfmarkt H 35 De Directsnr C P J VAN DEB VEN Stoom Toootd ieoD st EST A FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten ven GOUDA naar UTRECHT dea raorgena ongeveer ten zeven en des namiddaga ongeveer leo vier uur Met deien goederendienat beataat ook oene wer goedlioope reingelegenheUl voor Piuaagier naar UTRECHT en tnaacheugelegeu plaataen Kantoor Xieuwe B eerslal De Agent II 4 MOEKBIIRK ï nar kt A IM Gouda I GR Ontvangen le Nieuwste Nouveaiité s voor hét Voorjaar JT Si Bene prachtige collectie zwarte en gekleurde Git Garnituren en Galons et S ÏLUWilELS ZIJDEN EN LIUTEIT IN ALLE KLEÜliEN Meuwe Vollle Tiiles Kanten en Kanlen K ragen o O f D O O n lilïAISIi lWiPll GLACÉ ZIJDE EN GAREN HANDSCHOENEN üchle Fransche en Duitse te Corsets GEGARANÜEEKD PRACHTIGE COUP Prima Wollen en Katoenen Kousen Mzerslerk 6 S O s o S s liiiis IN ÈMê w§L ii umi O jÊÊ ï iji oi lur maak ik mijn geachte Clientele W attent op eene praehtige Collectie Storten voor COSTUMES en HLOUSEN welke met drie da eii geleverd wor len Aanbevelend H C WEIlLMlNG AMERSFOORT AMERSPOORTSCHE MACHINALE loom Automatische V alsen lcéll abriek iV ÏR an e hier oDder vermelde broodsoorten zlin vanaf MAAMDAQ 8 MAAKT 1896 met cant k 1 cent per Kg ver hoogd als volgt Qewqon Roggebrood tan puikr roRKo ondor vroemile biimciimBl 1 Kb BV CtIV Kg 8ot 2Kg Uot 4Kg 22ot 6 Kg 33 ot voerbrood tom n loeh Iran piiiku riiïge venlcrUau fltukjèa Inrwo jiiiizaail en p mUttt o ai nio bcïtnud lreleTi 1 Kg 7 Ct 3 Kg l Ct Roggebrood met Krenten eu RozUneniMlderpinntOi sirafijnlKg 16 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem u de bosie iarwu oorien jm akl ovchMrIut nu ro Kg 5 Ot 1 Kfe 11 Ot l s Kg 16 Ot 3 I Kg 22 ct Munltiegrood brumbrood au da puxita tarwesoorlon afer fijpi an naak roude ïf i s e Ot lao Dg 12 ot lange vorm 60 Ug 5 ct 76 Dg I 7 ot I Kg 10 ot 2 Kg 20 c b I ïe Ds frkr gba r ZoOt RoggBbrOOd bgioiiJtr smatBigIt 1 Kg 11 Ct 1 I De bovengenoemde broodgewiohtea worden boli l e m kaiiibroo l I gegarandeerd Prima Honing UntbUtkoek 30 oeot albMn nagsrandperd echt iraiinoor in I wne vtri ücldo üelilograpliwrclo kartonnen verpakking iraraerkt mol de fabriekalilela I en W II MKVRSINO Amerafoorl De DApöthotiders zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met J de labriekstltels en W H MEORSING Amersfoort ala i I opsohrift I Vour QoODA ran DÉPOTHOaOER GEVRAAGD lejen flinke I provisie m tranoo vraohten dar oii en udige kmen BINNENLAND GOUDA 10 Maart 189i Door verHhilIrndfl periooea wordt dikn i bewpcril rifiorwater in hek al emeen niet geschikt is om zelf oa filtratie z nis ed driokwkUr gebraikfr t norden Volgens etD bacteriologisch ODderxoek raoDr Ha J Tin t Hoff bacterioloog d r Rotterdamiiche Waterleiding bewijst bet water derQoodsche Waterleiding schitterend bet tegeüdeel door 7 Kd werd 24 Febr j l een prwfgenoden mot het water der Ooudnebe Waterleiding WBarvan het resultaat is aldus Oorsprong Tan bet water Kraan kautooi water Atntal kiemen per gram 5 o ertloeide kiemfo 10 soorteu 3 t ziekte kiemen geene Opmerkingen zwr goeT Oisterenoiiddag is te Keeuwyk io de oouiddeiyke nabijheid der oaderlgke woning rer dronken de 5 Jarige Neeltje Blonk Dr W Haverkamp téd Parmerend heeft ïo d vereenigiog s Ernst en Vrühiriilc te UwutrMbt j t Vryd eene lezing gebonden over Zonde c eir tVarzoeDÏngc Het aantal kiezers Toor den Gemeenteraad de Tweede Kamer en de Provinciale Statea in do gemeente Vlist bedraagt 51 De heer P N ran Lit Tan Haastrecht heeft met goed gerolg examen afgelegd in Geneesknnde Theorie Ie deel aan de Hoogeichool te Uireoht Aangenomen het baroap bij de Oeref Kerkta Zierihiee door ds G W H Esselink teSliedrpcbt De goud en zÜter ndustrie tfl ScboonhoTeo beeft ecu vermaardheid tho uenige eeuwen Ueeds in de 17e eeuw werd met bijzondere aaobeTeling op da jaarmarkten in ferscbillende dealen tsd ons vaderland gewag gemaakt ran de komst der goud en zilrerkramen uit cboonhoTeD Nog steeds gaat deze indostrie Toorait eo daarmede in terband de werkzaamheden ran de heeren ambtenaren aan het kantoT van den wanrborg te ïjcboonhoTen Turboodeii Waren er toch 60 jaar geludeii a ehls til vaarborgBehatpHchtige opditoog D FEU LI F l il u m m ftS Freule Dado bleef i het khsne met klimop begroeide huiijo inet Imre rojtols en bloentiMi en baar lUsiiM Inttenwftj entji eo liaar tultiwr en mevrouw ï nox tot gewlschnp Deuf mbs vroeiïcr lisro jioii rnanle geweest xij tran eene wisidijte dame ïnn raiddelbAfvo lovftijd Ktt jimx Knveiisbird eri xijne vrouw goed iii do lierborj en Title drong rirh dafHelgka ni ïcr in do gunst vmi hnre murstrrf Op Mkfrfn itag wan teel UanbabulU iii rep en roiir do r de tijJing dat mcu pcii man met een pak t don rug te Orunt Cross lisd aangohouden en iif liecbtcDis gunomon Een ijverig pohtie agcnt bad opgemerkt dat bet voorkomeu vau den man veel fivereenkomit had qct dat van deu persoon dien men voor den ssoordeuaar van llarr Dsiie bield Maar toen Hrak f geroepen werd verklaarde dexe lat dit de mat üml was dien hij mot kapitein Danu liftd sieo vronttflteii on de beer Letter wss van hetzelda gevoeld Beiden wareu wel is waar groote tevigu infltineo maar hunne gelaatalrekkec veriehilder zeer seide de bver Lester dese mar rag er opgeraimil uil en bad een fatioenlgk voorkomen terwijl ander dsareotegeneen teer ongunstiguiterlijk bad DienteDgcvolge word de man even als Savcnsbird wsdar op vrijen roetea gesteld blik 7iju er naar de Scboanh Ct uieldl niet mimlar dan Ifiy waaroier de controle loojit ter secretarie dier gemeente ingeschieven Prof Hector Trenb maakt in bet Tydschrift TOor Oeneeskund 7 Maa t het aan den roiniUer t binn zaken genchto rapport openhoar inhoudende een eo ander ter Terge1i king van bet mediish hooger ouderwgs in Nederland en Duitscbland kDe inblicatif waartoe de minister mü Tergauniog gal legt de schryrer geschiadt mee het doel op te komen tegen do in som mige kntgen heervchende mefuing dat in Nederland toof het gnnee kiindig onderwya in hehooriyke of voldoende mate gezorgd wordt Dat dia niefiiing niet juist is geloof dat lilt miJn rapport biykt Aanwüzingen Tan fpibetermgeo heb ik slechts schaari gegiren Dat was ook met myn opdracht Maar wanneer de poblicatie haar doel ook maar ten deele bereikt dan kan zy wellicht een kleinen stoot gercD aan de toekomstige verbettring van het geneeskundig ouderwy in Nederland Ëen rykaoutfaoger io Limbnrg schryft AaDsla eu io de grondbelasting ad 1 ct zijo in Tiimborg geea zrldzaaniheden Onder mga ontrangkantoor heb ik er 74 ran t ct 59 ad 2 ct 58 ad 3 ct 63 ad i ct 60 ad 5 ct DZ In den nachl Tan Zaterdag op Zondag is ie Zutfen een moordaanslag gepleegd Een koloniaal fan da recoDTalescenten compagnie aldaar die uil een stoomoaroassel op het stuit ingsDur moest vemijderd worden beeft een der bediendpn die daarby behulpzaam was in de bont ge token Long en lever n oeten ernstig getroffen zyn Zondagmiddag vai de ongelokktge nog in leTeu dooh er bestond geen hoop op herstel Da man was gehuwd Ook een audera bediende werd herig doch niet levausgeTaariyk rerwond Do dader is terstond in bechtauis genomen Een zonderling geral heeft zich te Meersen by Maastricht voorgedaan Twoe onbekenden Terr egden zich bij de firma H kochten daar oeu bosTeelheid kruideniersyraren belnalden en rerzochtea het gekochte aan het station te willen laten bj torgen Na weinige oogeobUkken keerden zy eebter teru met een mandja on verr üchten ook dat tegelyk naar het station Ie zenden Gaarne werd hieraan voldaan fo b t kiijrlj in ontTangst genomen Danr er e litiT i t Itivendti in het mandje werd wn Drnkt gij lUt gij den schuldige ooil op bet spoor zult komen iïonl itm da liuer I viter dèn politiengrnt Bunl schuddii het hoofd Ik weet ntet maer wit ik er van denken moet liet lijtH goei twijfel of de mnu houdt zich met opeet irliuil maar soortge ijk r akvn komen toch gewoonl k vroeg of Innt aan hel Hcht Ik voronderitel mijnheer dat mylad I ester nooit meer over dien nacht met u go prvktm heeftP Nooit Dat OU ook waarlijk geen vroolijk onderwerp voor ba r Eiju Het mag nog soo zonderling klinken bealoot de poliüo agent naar ik kon destijds de gt dnohte niet vau mij afzuKen dat baar Isdytehap mni r vaa da zaak wist dan ij h ildn ireVunne De heer J Ar keerde sich tot den spruker en do trotsohe uitdrutking dte iiju gelost had aangcnooieii ging in veriiazing over l ady Adelaiito heeft dpstyds een eed fgtdogd dat zy niets meer van du taak wiat Bent Dat weet ik antwoorddo A n man terwijl bij stukjes van een strouhalm dien hij in do hand bad afbeet Pan tuat het u nirt vrg daaraaa l twijFplen Ooedrn morgen Bent Ik ws t vdBt hel mü aiel vrij staat zei Bent bg tteh z iv ëi terwi l hij den groet van den heer Ijeiter nft eR oofdkmk antwoordde en het helptmy ook weinig Maar tijding taal bij my viwt au dat is ala ik da Ad er bmten gelalen ooit sedert mijn huwelijk over eore uouw versteld hebgestaan het over deze Ifl Qoucu ging men tot een oiidenoek over en fut vond men een pasgeboren kind benelens een niet ooaauxienli Mrag aau Daitich Skokpapier Intaiscben waren da vreemdelingen gt blaaen 4a is het mandja met inhoud aan de banden Kx den burgani ester toarertrouwd 1 Aldni Tsrhaatt onder allereserTe da Umb aoerier Men meldt aü dan Haag Blykeni het hedao van den Goutarnaargeneraal ran NeJ ludiü b j het departement Tan kolouiÖn ontvangsu telegram i dnn 7an daxer een patrouiile van 3 officieren en 70 niadere militairen uit onze versterking Anapaloang op haren terugweg derwaarta door talryka benden Alj hero aaogevkllen Da ImiaBommandant drie officivreii en TeeriigmiDderco Tan de DabygelegeD po t n Senelop Lamsoet en Lambank kwamen tot versterking By dit geveaht sueorelden onzerzijds 8 Europeescba militai en beneden deu rang van officier terwyl snn officier oi n Enropeesohe an twee mlandi che mindere niijitairon zwaar on 4 officieren en 21 mindere miUtairan Üchtwerden gewond Voorts wordt een inlaodtehe fnnelier vermint m Aan de lyde der saoTallers snauTetden 6 Pau limai terwyl 37 man sneuvelden of zwaar gewond werden 4 Do oamen der op 7 dezsr ia Aljah gesnaotelda eo gewonden militairen zijn gesnenveld aerireHut A van Oosler stamhoeknommer 36662 korporaal H O Witlems stamboekoommer 40845 en fuseher M J Mttnden stamboeknonrmer 34170 O Looreus stamboekuommer 193 6 O Uonsjeu stamboeknommer 3028 K 11 van da Qroenakan itamboeknommer 31G43 en K Voegeli stamboekoommer 27330 zwaar gewond Iste luitenaut der infanterie K 11 Westendorp en fnselier A Debati tamboehnommer 27702 licht gewond kapitein der infanterie H F T van Dloklaod Iste lm tenants der infanterie J ran Haaselt en C J R Stakmao eo officier au geiaodbaid 2e klasse C van der Meer Flet telegram dat bet N v d D f gisteren ait Batavia ontvintr loidt ais volgt a By een plolselingen overral va wn patrooille van Aoakgaloeog werden gedood sergeant Vsn Oosten korporaal Willem en zes soldaten zwaar gewond de Ie Initenunt K U Westendorp eo drie fanaliers lieht gewond kapitein H K T van Blokland de l i it 7 m itonitei do zaken te Dan ihcld Kr bach iri de eeratvolg ide negen of tien jaren geene veraodcring van looveel aanbelang pisau dat bat dor mnsiia waard is om er bij stil ts a ann ij zult denken negen of tien jaar ia een lang tijdsverloop Ko dat is ook zoo maitr lit scbij il niet zoo lang aU het doorleefd wn lt en £ 00 ging htst ook la Daneshehl gedurende deze jaren waarin niets merkwaardigs voorviel Later roa bet heel anden worden en m wm gobenrteriii de andere vordringcn GÜ tuit iu bet vorige hoofdstuk hebbea opgsmerki waarde later dal ij vooruemi ni waren om een tüdsvorloop van nogon of tien jareli over ta springen g j bobt mogelijk bij u Hi v n gwlacht dat dit oene tijdsbepaling op loHe sekroeven wss en dat men wft aauwkeurigflr kon tjjii Dnefa dit grsehitrdda mot ojizet d versèbillunde gubeurlubissec die wij in or s verh£ti te vermelden hebben sullen zieh na verloop van bet iipodw jaar lot h t einde van de e gwcbiedfcnis toe mtl aohtereen opvolgen naar wij moeten vooraf tets aanttippea dut bij het einde vaa het negende jaar voorvioi Lsdy pnnts V h f Stakmaa ca vaa Mossel da iifticiep VjlÉ gnondheid Sa kl C vanderMetr en li Mm e Atjehera verloren zes paRgUma s aa ft7 dooden en zwaar gewonden Na het overiydra van dan generul Van der Schrieek i na de bear J tl Donner afgevaardigde voor bet disiriet Katwyk bal oudste Ud in jaren der Tweede Kanar Io tegenwoordigheid van eea groot aaotal raoggenootan wapenkameraden medc afgevaardigden en vrienden werd f tartu bet sioSelyk otersobot ran den luitanant generaal Van der Schriaok lid van de Tweetle Kamer ter aarde herteld op de roomaoh katholieke begraafplaate Aan den ingang van het karktmf als op den doodenakker zelf waren haoderden te caraeo gekomen Op de begraafplaats waren aauwaaig eea teer groot aaotal leden van da Tweede Kamer uik alle partyen waaronder de katholieke afgeviar digd n bijoa geheol voltallig Voorts werden opgemerkt de ministers van jnslitie van mariue en van kolonijin de slaatirad O Huibalda van Eysinga en Ten Boieh de griffier mr Arol zenias en do commies griffier der Tweede Kamer mr Patyn de generaal majoor ehhnmelpennioek van der Oje Ud en ar Zillesen eom mies griffier van ile Sersta Kamer de generaati jhr Veripj k Van Zyll da Jong noaewioekel de ood miniittr van oorlog da keer Seyffardt de ond minister vao marine da beer Dyaerioek de gep generaal majoor Netscber ond inspecteor van het qftlitair onderwys Tegen 12 oren sahreed de deftige lykataateie de begraafplaats binnen ds rouwwagen omhangen met praebtiga kransen en hloankmisen waaronder de afndaobl trokken een van de katholieke Kamerleden en een tau de actief dienende generaals van bet Nederl I er De lykwagen begeleid door de boden ven de Tweede Kaoser der Btaten fieneraal eo door den grenadieroppasser van den generaal ontving aan den ingang van het kerkhof het militair salaut van de grooU schare officieren On koninklyks militaire kapel bevond zieti daar ter ptaatee en stelde lich op aan het hoofd van den stoet die zich vorme nadat de kist op de tykbaar was geplaatst Op eg naar d kapel voerdo de muziek den treurmarieh vao Beethoven uit Voor de lykhaar gingen sen lid der oud onderofficiers vereeniging tosscben twee oudatryders versierd met bet metalen kruis ren van welke oudjes by den liendaagsoheo veldtocht onder de bevelen vau den toenmafi a cndft T d Hehrieek heeft gediend iroiiwvD op en de itefdu tot iijnn vrouw waren ongeichokt gebleven bg Iwminde hear barlatmiblelijker dan de meosto raannen op tijn leeftijd buane vrouwen hef bebbflB Kn ty y U wevt waarlijk uiet rflchl wat ik u daarop antwoorden tal Als ik u telde dat tij e ne lecbte vrouw voor hem gswesst was toedl gjj dit mogelijk verkeerd uilteggen Z was hem in dea tutterlijken tin des woords trouw nasr overigaos was 2 eoue vrouw londer hart Kens vrouw moet zoowel all een man oen of snder levenidoal babbaa too niet dan is lij dlup te Itekisgcin Meo kso niet bestas zondsr levcRMloel hetiij dan gowl of siseht en it jar meniob heeft zich ook meestal ints dei elijksjBor oogen gei eld Ladjr Adelaide bad geep tavejvloel liet fbsDu wel dat tg daartoe te weinig waarde san het laven hechtte De kaar vroeger zoo eigene onvoricbilltgheid was Io e n altoos darsnden staat van verruling uvergpgsan het was haar ijvafi t streven om aan dte verv ding l oniknmen en te dien ei ide gaf zij zieb aan allcrbaode beuttlaHJÈn over en dooitde zoo den kostbaren t d Van den sauvaog van haar hnwelijk af wai sij tot allerloi vsrkwiBiugen vervallvn en had haar eehtgeaoot daarin pi eiltept de keer Lester kon met z jn inkomen onmogelijkdnelfds uitgaven bealrijden die voor bel fortuin vso l ord Dane middtlmatig toudeb geweest i maar Adelaide w dwaas genoeg om dal niet te willen inzien De hemel alleen weet booveet tij voor hare klemling noodig bad zeker tien maal Heer dsa kei geval bad aioettn ijn Wori tffiHiilfi