Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1896

4 0 6 14 7 11 7 St 8 88 8 48 i d 9 57 l 4 S7 7 1 10 04 f 1 04 8 00 Ê t 11 1 1 18 111 18 1 5 10 5 41 7 S0 8 1 8 61 I Ot 10 111 87 11 30 1 4S S SO S IO 8 48 4 10 81 1 17 0 0 49 f 4 t 8 1 S 0 f H H f i lt 8 00 8 4 08 4 40 BI 4 i U 10 01 17488 lOitt 17433 20076 17466 808 17 13 803V 17532 30388 17 34 i03S 17 3 80888 17 36 2044 17613 804 8S l 31 10 17 17877 80 38 17799 80 b4 17300 570 17832 80 83 33 20835 17351 0657 17875 80788 17917 80739 179SS 80748 I79 3 20795 U132 20837 IB1S3 30919 18277 20051 I 347 2099 IMiYcii spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlensl 1895 1896 Aangevangen 1 October ÏUd van JreenH leb SOTTI RDA U 1 14 S SI o o II D A l ll u u II Ji t liAf ll Si 1 44 S tO 4 0 UOTTIRDi M fi O I D i 10 10 10 i lO M 10 41 1 I4 7 1 1 7 4t HAAS OOUDA GOUBt DF N Htta tli S l 7 80 748 8 80 8 8 9 4810 1111 8818 1 1 1 8 44 8 8 8 48 4 1B 3 17 S 7 58 SSVoorb 1 I I l l ♦ t 814 JoU 7 SÜ t ti 0 8 7 lO M 10 0 U r U 88 i 7 8 8 S y 4 48 7 7 14 7 f fc iu t 7 4 8 47 11 01 l 40 4 7 8 01 Z w 7 S 8 8 11 18 li 4 08 8 18 Viiotll 8 07 8 08 11 17 1 01 8 14 4ll I0 I lO U i ifi 8M 1 7 Zor M O 10 48 S OB i i8 ö7i ii o i8ïï 4 üii i7 4 A i i i 7lJ4 8 i i i i i i r t i j 00 IDA DTEIOHT 0 10 1 10 7 18 48 aO 11 14 8 87 ll li 4 87 10 1 11 48 l 0 8 08 O O tl l A MSTIRB M M OI 10 7 U IO n ii 1 1 18 18 0 8 10 8 514 48 8 86 7 010 1 1 I 4 16 6 8 10 81 4 84 10 44 18 07 1 88 3 41 4 87 i 8 7 0 8 i lUSTEHff k M O OUD A wtofd tl J 8 U lO M Mi 4 10 18 Oowl 7 8 04 10 14 1 8 8 31 5 80 7 46 Uopfu t JlMmlIk Knimg ca Mooldaip litidMkeiidui aa Hekandorp NiioidMf UidMliMd on Bl i iti k Knilt tf Uakwdof Onmidiletlgk uhicr dan dJoode ti p n beh If d diep badroefda eooo en verd ro faiitilieledeo ilefTfOcn die in rgtuïgcn tau h t lierflioix ia den toet rolgden aronder werden opgemerkt de miDt tAr ren oorlog o zga adjadant kapi teio Doormenii de iuterauotias d hper Zücken ODd necretans Keoeraat b i baitenl zftkftn d gen DiBJaor BergaaoiMii BtiinlvftfliI ieydenryiV de kolonel Ulonendyk vao den t eneeik dietiol bet Kamerlid mr Trari liDO d i epeni ffene rMli Mejl hoofd rilendant Uuadriean i heercn tah Ëxter i apel oud iub it off ran jmtilie Binion Üd van d o raaf 8n t irht op de npoorwfgen en di gfp tait Kogelbre t benefera de geettelgka brorders die deo gene raal in ryn ziekte Terzorgdeni Achter deze ry itoot tieb de stovt vuu uppfr boofd en Terdere officieren ano De trenrtoDea der muziek etiArren weji b da iatrrde van bet toffe gk huUe in de bidkapel en lit ten xicb weer bouren toun ua afloop fan deKmtsdienitif e plechtii hedfn binnen bet beilebui de lijkbaar nad r grafwiiaris werd geleid Ofjd T deu irearmarKb tan Chopiu naderde de etoet de laatvie ru lptaatu die gelegen ïa io een grufkebler rondom ile bfihtfi kafiel Duar plaatste zich dr Scbaepnian fonrann in den dicbten cirkel etke de groevo omrmgile di onder de diepute aaudnrbt een gkred t biatil Ziplitbaar gctrotf H door den Indrrik dien deze toeipruak op alten aRhtorlii t betuigde He loou dfi orerleileuen wien door aandoontng het nprekcii raoetlijk viel aan Mllen die door biuiDH tegenwoordigheid hunne belangstelling en deelnetoing hadden betoond en daarrlonr de plechtigheid bebUn ferboogd dei di pgeToeiden daok der iimilie Opnieuw viel de treiirmuziek in en onrierde l evoelTolle gewnarwordingeo dir dit Inatnte oogenblik in het gemoed achterliet verlieten alten den doodenakKer De itehfele plechtigheiii keninarkto KÏcb door ernaligun eenvood In het jaarverslag der Vareeniging tot besrberniitiK van dieren te U itterdaru wurdt er fip gewezen dat met rnliioeuing op den ITJArigen arbeid der vureeniging mag worden teruggezien al werd dan ook niet allei verkregen wat ver Hiigd wt rd In bet nlfiohteu kwHUi dunk zij de oprichting van het abatoir belnngrgke verbetering terwjjl teveiii anu hondend gelrarht wordt ung verhetering tu brengen iu da w jr van hlui titen itanrb i j i het verelag er ouder aanbating aa verklaringen vun desknndigeu op det da wy e vi a nlach en b j de larH lieten de minol pÜDtykfl il In de hebindeling der paarden door de ileepern ï ouk veel varbuteiing geknmtin In 1895 o itving de vereaniging Tan parlii OJlaren B02 honden on 04 katten en van do politie 401 houden 1158 honden i n 04 k t eu werden afgi uiaakt Het optreden der etraatjeugd tegeuo er le vogeln eiroht nog itrenger toezicht Ook wordt Bindinngen op verbetering in bat dri ven van ee tantie da ntrateii waarbü betreurd wordt dat do veemarkt nirt aun bet tpoor il verboiidi ii Met erken tel ykheid wnrdt melding g mankt tan ondervonden fiiianciu len itetin u a sehoiik wijten de heer It A Kavif r een tegaat vi n i urn li t bestuur heeft gemeend en jujirl ikieh bydrage to uioettui bt iielukliaar sleM ii voor bet politietundfl Van het boekje dor Htiallouiscbeafdeeliiig Ëeii tcbat h i heerlgke en koelelyke dingen voorj vogel c werden eeii f Ü exonder de jeugd vernpreid Ann politie agentfn w rdi n belooningeu toegekend v tnr Jngateverdo processen veibaal waarvan men het getal echter grouter zouwenscheu De afdeelinu telt ij20 nieuwe leden r Htraden uil terwyl i nieuwe toetraden 8 40 ê 47 t 5 0 01 10 i U 0 11 O lt 0 14 t SO Kfiililit Moiinlrortit Ni uwirlrnrk Mpallt RottonUm tUnlin Oapalla Nieuwnkerk MoordrMlit Qoudn 1M 7 8J 7 8 7 4 7 i i lO 1V i U 91 UoikU 8 87 7 8 0 8 81 Oudew O 6 4 Woerden 7 08 8 18 Htrwlil 8 18 f 8 88 8 41 f t Knir AtnilanUin s ii UK 4 87 8 14 In dt HiakerAVergiiderihg van gialorocht nd te AniMe d im voerde Henri Poluk tiet woord Hy Wd er op bo de afdrabht aau de weer staniikaa door da oiet eiakande Boodü eden belangrgk toenam waardoor hek zegden gelogenstraft wprd tat de rooojeMJijpera geen ympathie voiideo hg de overige disruantbewerker Zondag hadden eenige p rxooee en deo itryd moedf het werk wefi r hervHt Üe luideff staken bwdden ze echter bieroto een kleiiM ovatie g bracht hg bet naar hum gnati met liet gslutdiig gevolg dxt zg bedeo deiT arbeid eer badderi neergejc fd Nnar iiauleidiBg van dit vuorral waaricbuwde pr dn aanwezigen toch voorzichtig te zgu met Kaken waerby fnfu met da politie in aanraking kan komen De jaweliere Kloot baittUDralid der roonjesjuwftierftvereeniging i o deelde hg voort mede had Zaterdüg rgn werklieden opgeroepen en bun gevraiigd of er g en kann zoo zün dtt de juwelif r4 eeut met het hoofdbestuur vergaderden I il was meende npr oen gunstig teeken Voorts kon hg de nog niet geheel zekere belofte doen dat wellicht met bet Paa r hleeft aan de stakers en grootere uitkeering gedaan zou worden In iedr r geval kon hg verzekeren dat gedurende de eer i mannden geeu vei mindering der uitkeering te rreez n wan In de en fltand var de etaking rsadd praker den werklieden to tral nan oorz cbtig te zyii tegvnoTer verlokkioiten der juwefiers die UD hun voorrnad gealepen € opraakt wel graag weer zouden zien werken Kchter ifldaarthaua eveumiii reden toe als dne weken geleden Alleen door vulhuudeii is de taking ie winnen maar dan m die uverwiunuig ouk eker Na de e rede die meeriualen door hiid Hpplaui wa oiiderb ken verlieten de tilrgke nanwezig n weder de ranl van PlHncia Volk blad Door bet tiaotoiiijeiacbt te ililversuin rgu bukiaehtigd de vonuuNen dd T Oet en 2H Nov 1895 gewezen tegen M van ielder éü J Wildflcbut cnlportfluru van Vourwaartn en De BeHubrekerf wegens het verkort bekend mnkuii van den inhoud vao een redrukt slok op den üpetibiireu weg te MilverHUm en wanr an beklaagden iii verzet waren gekomen De zich iioemeudu Henri Pisbteninbt die v iertiuri daueu geled o voor de Hiiiigsrlie recht l auk teiflcbtstond ter zuke van het verlooneb rau valiche rei8wissels bü eeu banlmr iu Den Hiiug met het deel de d arm uitgedrukte som iu ont angnt te nemen ia gistereu wegena poging tot oplichting veroordeeld tot eene gevnngeiiisstrat van 2 jaar en maanden Ter tcelicfitiog ven xgn ontwerp tot geheele xchftdelo iSstëlHnK voor afg maakt vee life t de Mm van Hiunenl Zaken ti e het volgende meegedeeM Tütdusverre i er ongeveer f 9G 000 oitgegeven waarvan du huHt teruggevloeid i mde FcbatkiHl ann opbrengst vati verkochtvleencb l tdort If Deceiïibor jl beliben er 8 gevallen van afiuaking plaats K bad nawelgkIe Aarlaiider een Rietveld Zwgiidu oht Ne uner AmHtel Overaohie BieHkeiisgraat Ilurtu en Diemen Iu KOorerro is de proef gelukt dat overal waar bet mond en klauwzeer zich heeft geopenbnard vich dat beeft beperkt tol thi geviil dat U tot de staHon vau één veehouder Dit resultaai is aanvankelgk ook daarom lUet uiiguualu i wyl men aannemen ma dai bg volUdige schadetoosstelUng do veebouder geen geval zullen verzwggen t rwgi iu den naant voorgnauden tyd toen ntrenge uiaalre gt lei voor op talling eu afzoud ring werden geuomen die voor de veehoudorB eer echadeIgk konden zyn zeker niet nltijd de opgaven zoo volledig vertronwhaar geweest zgn 10 17 I0 i4 11 01 ll Ot ll li 11 14 l li 10 7 47 10 11 11 40 il 1 11 SM M 10 11 a 07 8 17 4 18 4 tf 7 8 8 8 81 lO l 7 10 10 8 84 0 8 17 7 18 8 48 10 87 8 0 4 48 1 8 t 8 04 t 1 8 V 10 14 11 80 8 81 4 4 47 I Eén geval dat bij ouder de aandaclit ver dient deed zich voor nl een 7 eer koathare afmaking oruvntteude niet miu lor d iii 125 beeiten Uet was te Overbrhie in iet a oe lingdistriot wniir uatuurlgk wegent de groote hoeveelh i l Tf d in e n kl i en k ing nn Wfl7ig ia d onderdrakking het iDOeilgkal ia Ook daar is btt bg dtt ééoe gevel gebleven De Mioiater koestert bnup d t de Dq la volgen ratione ler methode de kanseu op beropeoiug der nog g Ioten grenzen aaiimerkeigk verVsren zal In Denemarken waar nxn op voorbeeldige wg e werk en studie maakt van bet 7iiive vak Iaat man hans dr melk evrie en wiiHrdoor zg gescbiU wordt om oo el te land hU te water verroerd te worden De melk wnrdt aU zjj ven de hoTderiJen afkomt gep tfurtiïat rd door verwarming tot 70 C en daarna onmiddeÜgk afgeknald tot 10 C Vervolgens giet men de melk iu raten wiiarin rnen baar i oor een kotidiuakend meug e tot toHiiig brengt De bevroren melk wurdt dan iii aten gedain vau Keolsrli aardewerk eu ntecbte voor de he ft gevuld men lilt verder aau met niet tte rorert gi pa teuriseerde inelk Elk vat beeft en inhoud van 4 0kg melk eu tweemaal ji weeks worden 50 vat ii geëxpe dieerd oiitir Newcastle om vnn da per spo r verder te worden ge onden uaar verschillende groijtfl Btiden io Ënge aml Naar het Maandblad c vhu r Vau Hamel Ken soldaat van bet Leger des Heils te DitrdrechL kwam daar nog mI eens aan bnis by een persoon die hem no en dan voorzag vau wat ten en tabiik Op zekeren dag ootvwi bed elde pernorm vau dnn ReiUftoJdaut een hr et mat het dringend veizoek Ivviii f ie zenden wua door htj eeoe l elrekking r ou knullen krguen Aan bet er oek werd vtddsau doch de postwiiinel bg ont ang t door tidres ant vi rraUcbt op eene gze die zooals hg be weerde hg uit de conr mten had geleenl Toen de eerwte v rrulRcbiug gelukt W4S umg de mau o er tol een tweede en een derde WHftrhg hg telkens brutaler werd Kiudeluk werd het bedrog uiitdelit en de nmn ingerekend tiRten n had bg zich oor de Haag che ri chtliaiik te vprautaoordeu De bekl bekende achtereenvolgens op verTitlHcbte pOHtwi sels te n jlra enhH te Hotterdam Arnhem eu Aniüti rdnm verechilïende belragei te xaruen I 190 te hebben ontvangen eu die teii eigen bate te heblien varleerd Het O M vrjrderde 3 j iron gevaugenHfitraf Mr 1 de Hinto pleitte eeniga Ter iicliteiido ontDtaudighedeu Uitspraak over 8 dagen Hel roovsrwezeu moet in Servië wel et noiitKctteiide pU ig zgi als men verneen t itatde Kegeerlnir it bel distritt Arhiti n ren dertl tal dor on heeft doen verwneaten het vullener wet dorpen imar geweest zgu omd it rgovertuigd ia d t er geen snd r middel ovt rb glt oiu do roprerUendeu iu dre streken uitte roeien Ken telegram mt Uelgrndo meldt intuiaachen d t lo uiiniotera van hir iieiilHiMi che raken jtistltie hun ontaliig behhmi gevi ingd iindttl d Koning bun muatre eleii vnoi de buineu liMidache veiligheid niet goedkeurde In sen rapport van raaf Anluuelli iu 1889 opgesteld werd de sterkte vuii bnl Hcbnannaihe Jejfer ge chat op 190 000 man aldus vurdeeld miütair Huis hu deu Negus 19 000 man drie legrrkorpsen 4Ó Ü0Ü uian troepen der Kas U4 tXK mun piirttjgenooten 3000 laii en vrgwitligt r 15 000 unn 3 44 ll o 11 10 li os U 40 U KN 10 8 10 48 i Z ZegwiJ ll Z il 8 7 0 8 11 8 1 8 88 Utnoht WMrdn OüdiiwaUr Uudt 1 84 Iu 1889 was het Schoaansche leger slecht gewap od sedert b eft hot repoteergeweren en achter aedkauoniien Volgen een schatting v n de Uiviatu u iliialre c bezat Menelik io 1895 niet ii iiider dun G5 00Ü geweren van uiUteHendu boodanittheid voor ee groot deel Ijem door de Italianen elt gosjhojketi Sedeit bet vorig jaar ia h t aantal der Schoaanscbe vniirwapeii vermeerderd met geweren en de stukken geschut die bg verschiHend getegetihedeu op de ItatianeQ zgn buit gemaakt BuiteiilaBdscii Overzicht Uistermorgen in de vroegte kaerd presidaiti Faure eveoala de mioivter preaidant Hoa eoïs van hun reit door bri Zaiden van Fraokrgk Ie Pargs tarog Verm MHletgk beiden hoogst teireden over hetgeen g te zien en te hooren kregen over de bartelgke ontvangst welke hun asn de Zoidkaat werd t ereid Maar euIdeAn over deze rei tooneu rich volatrekt niet zg die erkrimj en van ergernis over het tegen woonjige bestour m de republiek Naar gelang de reizigero nsar het Zuiden kwitmen namen d t hegroettngen een steeds meer eprekend karakter aan Te Lyon mengden nieb slechts zwakke p litieke demonstratiett in lie atgem ene juichtonen maar hoe mear men den oever der Middellandsche zee naderde boe hartstoehtelgker en ondubbeliinniger d uitlogen werden hoe meer de tjejnichiof n voor Fnare ep B mrgeois de heteekenm kregen van een hetonging ten gunste der hervormingspolitiek tegen degeum die dr jaren eu jiren hshheu verhinderd en de meest waubopeude pogingen doen om nu 7g haar verwezénlg iiug naderbij komt met het tegenwoordige radicale luintHterie dit zou t n dig moKetgk van de bauu te achuiven Voor de cl ricaten ia bet vooral een doorn in het oog dat prenideot Faure met zeer groote heuBchheid een deputatie vaii de vrymetaelnari orde ontviug welker npreker o a met roi de woonden getuii de vao de gr ote achting en sympathie welk de vrginet elaar in Fraukrgk gevoel l voor het miuHti rie lJourgaoii det moedig vu eerlyk strgdt voor de algemeen Kuivering Daar de logea eeu grouten invto d in v Ie slrfken dea liindH uittHdenuo eu dui de t geiistaoders der legeenug daarmede hebben rekeaiiig te hojdao leggen rij onverholen hun ergernis over bovengeuoeti du ontvangst ann den dag Behalve de vrgmetselaar gn het de radi caleu en suiialisten in b t Zuiden groot iu aniitid die op dnidelgke wgze blyk hebben gegeven og de tegenwoordigheid van duo president der republiek van bon politieke geroeteiis Zoo werJ dan de reis van deu prenidut der republiek tegelgk een triomftocht voor het radicale tninioterie aan welks staatkunde bet vulk atdiA 7 yu Igoedkeuriug schonk O er dezeu keer dieiiyl anre s reis beeft genomen leggea de mauneo van lirt centrum eu de opportnnisteu groote spgt aau deu dag dia dea te dieper wortel chie omdat zg Jfan machteloonheid op dit ooguohlik gevot en oui tegen deu itroom op te roeien uu het land op oudvbbelïinnige wg e 7 ii ejrmpalhieën voor bet ministerie en zgn weuscben naar vortve eulgkiag der hervormingspolitiek aan den dag lagt De crisia lu Uomo tuurt nog bkeda voort De Koning beeft nog geen opdracht gegeven tot bet vormen vau een kabinet De Opiuome meent dal een kibioet Di Rudini Ricotti het meest waarachgnlgk is Doch andvre hl Kien de ltalie de Fantullfi en du Tribt nac pipreken vau een kabiuet aracn Öoiitiio Deze Murzuliüg vau den koning i ver kliiarbnar maar maikt tuch e u z er onguusti eii iudrdk Ilot optreden sn aeu kabinet Saracu wordt reedi bg voori aat door de Italiaauscbe bladen afgekeurd Dit zou een reconHitutie van het kabiiiet Ciiapi zouder Ctispi weteo en daar1 tegen heeft men m Italiji groote en eigeuHardi e be waren Do protesten tegeu de Afriksansche politiek ven Crispi nemeo tn het noorden eu in het zuiden van liaÜë sulke afmetingen aan dat men vreest voor opntanden a s ej i kabinet optieedt dat die politiek blyfi vnortzetten Tegeuover de verktaringeirgedHiu ia mee tiuga eu straatbetoogingeu zou de koni g zicb vrg kunnen gevoelen om de regeerinA p te dragen aan wie hy goed vond Doeh e regeering komt tegenover een Kamer die zich zeer vgandtg beloont voor de alHatkuode vau Crispt en bg wie zelfs een motie ia ingediend HH op d ontraimint van de Ërythra i cbe 0 88 SU HM 10 08 l E 8 00 S O ll 1 88 30 8 41 tl 4 lO SI 111 4 7 4 8 4 4 P PPiüiiW P iii BP¥ IW W WBBW WBl BP WWW koloaia t iti g B Wordt ua Toiom in dien gwal aJtugenomaa daa kau koning ümbarto dit niet Toor kenniagaTingUDDamaD Bat blijkt echtar dat da koning alaehta de regaenog aal opdragan un den mioiatar ia fooroamaoa in den oorlog Toort te cettan de koning nioat ulfs gexegd hebben liaTar ta willen aftraden dau de ootrniming rao Itali MMti Afrika te ba alen De rageering beeft ook in brt hnilanikttd alta ttaÜAoeo opgeroepen die nog diaïltiplichllg tgn Da getant te Parjj heeft reeda daizeud paapoortan eitgereikt aan Italianen Daarnit kan men aflcideo dat de regeering dfn itrgd mat alle kracht wil roorteetteo Tot welke gevolgen het aaolaidiog kan ge eu ala t zich Eoo Terzet tegen den volkawil ia divt tu OTcrtieo Wat generaal Barstieri in 1894 toor Italië heaft terotard in thans btjna geheel weer verlaren gt gaan door den alag bg Adaa Zelfs Kaani V dat in April 1894 werd terorerd i tbana u i betel vun generaal Baldis sera ontruimd Aan de Terantauwrdelgkheid ran eneraat Baratirii wnrdt niet getwgfeld Hg al Toor een kr giraad terecht moeten staan orereenkomatig de artikeli 72 en 78 fan bet militaire trafwetlioek In dexe beide artikelen wordt da doodstr f geéiacbt tegeu de aotdaten dia het legar of tgn poaitia de roorraden enz nrcrlaat aan deu vgand of roor den vijand een cooimaado in den tteek laat Daarentegen wordt run andej e zgdo gemeld dut generaal ItaldiMera uttttrukkelgk h t pinn Tan generaal Uaratieri kei tl guadgekeurd an xich alleen over de uitroariug ongunstig heeft nitgetaten De TransTa lnche Staalesecretana dr Lejda ill zooals men weet op den terngwrg naar Pretoria Volgens een telfgrsm uit Londen verzekerde de hear Leyds en zgn secretaris baron Qaarlea da juarles aan een ajent n itentcr dat dr Leyd ni t zgn komst maar Ëornpa gaan politiek do I beoogde de betrekkingen tnischen Du taehlnnd en Transraal btjjren dezelve als vóór het bezoek er sgn geen nieuwe verbinleiiiiaen gesloten tnsschen Transvaal en ceuige andere Regeering Dat telegram moest zeker rondgezonden worden onj da Ëugsifchen ptasier te doen maar veel indruk zal het aan den Theems met maken men is daer no eeuinaat gewoon alles te dicgten en te riunen wat de Kngeliehen tegen de Boeren kan opzetten Die tactiek sinds iaug gevolgd en door da Times steeds met woede verdedigd Seeft echter bet gebrek van te groote of te grove handigheid en daardtiur veel nadeel voor de Kngalac be belangen Il t eerate gevolg is dat de haat tegan de EngelFcbeii tn Trausvaal toeneemt in deaelfde mate ala da KngalMhan op Kruger en de lloarau scbelden T oodat de minister Chamberlniu in hetijngerhois moest waarscbawen zoo niet voort tygaau omdat Kruger op die wjjs niet naar Lnndep kon komen £ n op die komst r yo de Ëitgelschen zeer geateld Men herinnert zicb wellicht dat wg van het begin af dit plan vreemd gevonden hebben Io de Trankvaalacbe bladen wordt om dezelfde redenen nu in steeds sterker mate tagen de reis van Kruger geprotesteerd Kenschetsend is in dat opzicht een artikel io d iVoiksiitem 351 Staats loterij IU Dieting 10 Maan 18 e Klaaie rrekkiiii 1 No I8l 801 11 No 1 4 S lOOII No 687 en 8J04 ieilof 800 No 1811 4098 738 14931 I5UIJ 17150 en 18989 ieder 100 12810 1 841 18351 18838 1S879 iSS lt863 12877 15915 1 398 9964 12895 15944 11477 9l 18970 16016 1S5I4 9994 K999 16154 18814 9999 ISIOO 18161 18 78 729n iOIU l3Si4 16204 1868 7313 lUiOS 13853 16885 16785 Prijten vjn ƒ 20 15 8317 C5 7108 1 8347 508 7101 7 3390 llli 7213 77 848 5119 72 146 1488 5188 72 11 1 3 8 80 5140 72611 239 1630 3 6U 788 9 9 6 5863 374 8677 5866 till 8714 5888 738J 101 36 AasS 16815 18781 486 8788 58 9 7414 1 1948 13393 16384 1 7 0 488 1761 5381 767 10881 13407 16317 18804 718 8763 5385 7718 10301 13469 16501 18678 807 8908 535 7847 10803 13513 18 31 13 10 818 8 84 5384 8001 10349 13 33 leC7 18913 f 891 3049 5381 60 3 10495 136 4 16 74 18 S 1 306 5409 8147 10530 18 63 16651 IS 4 6 7 3089 5411 3166 10 3 13735 I6II I89 6 t87 3118 3466 8286 10585 3753 16718 10049 100 3165 557 3ie 10e 8mS8S8 167 3 IS0U8 1080 8178 5667 8302 11073O13880 16760 19188 103 3818 78 li3IO 10144 14033 16765 l 17 1076 3878 5790 8339 10838 14081 16784 19815 108 3317 5831 8345 10880 HUn 16787 1881 UI 3337 584 8361 lTi 01 14185 16848 l 2t9 11 7 33 8 58 8 8886 10958 14167 168 4 1 403 1853 3413 1980 8391 I1082 14180 16850 194 127 3497 5915 8480 11238 f48g8 16987 19589 1301 3433 5931 i 41t 11851 I4§30 17001 19630 1313 3490 5937 8 18 II 8t 148 7 17004 1 6S5 1386 3 35 5938 6 30 11323 14456 17015 18708 13 8 3 5 59 S 84 0 11355 I4 1708 V1 S 1 3 3628 599 1 8461 II878 14506 17387 18848 1484 8766 6035 8531 11486 14515 1780 186 4 I4 378 203 85 3 11 80 14 1 17810 1 7 14 1 881 68 1 8708 11521 14 S 17341 80061 r 4 7 4087 6 87 0 11 14 7 1738 80808 l t7 4108 181 787 11888 1W78 1 86 4108 6336 8888 I18 0 14 78 1618 4186 6 39 884 11877 14787 1 8 4148 6549 SStS 11881 14767 1673 481 6602 S876 11932 14828 1724 4133 603 9994 11938 1484 1717 4191 6661 9014 11917 14914 1735 4837 6705 gou 11 4 1 14 1 1 43 4481 710 9067 18023 KOI 175 448 731 906 18180 l I7 1830 4514 6736 9096 13878 15218 1860 4618 761 160 18888 15237 1868 4674 780 9186 11333 15349 18 1 4716 67 1 98 J 12360 15 87 805 4747 791 9321 1 515 15439 3060 4764 6810 9333 13515 15449 9061 4765 f 9311 9394 116196 15 5 2U7 4778 6 n 9419 18617 15648 8180 4823 69 0 9155 18641 15671 319 4864 6985 9555 186 3 1 0 4 1101 4947 6989 9674 12697 16701 2213 5013 6995 9591 18703 15704 J288 030 7041 9666 18737 1 723 8293 5042 7060 9672 13774 16798 2300 Een Kleermakersjoiigen GEVRAAdtD A van OS Az March Tailleur Mo weg K 73 liOUDA ltoiir van i isl r lair MAAST Vorkrs slotkrs Mr oi l iND CertNed W S IV dito dito dito 3 lOOll i dito dito dito S 100 lloKO B Obl iondl 1881 884 Italië luiobrtjving 1862 81 5 74 OosTE Obl in papil 1868 S4I 1 dito in lilver 1S68 5 4l i 84 PoBTi OAi Oblitf met coupon J dito ticket H 2n l RiisLANu übl Binnenl 18 4 62 ditolleoon 1880 1 97 i4 ditobijRolliilS 4 dito hij Hope 1839 90 4 9 lilo in goud loeo 1888 ii dito dito dilo 1884 h lOl Vi SeiNJZ Perpol schuld 1881 1 57 ToBilili iepr Coiiï leen 1890 t t 80 jec loeuiog serio 1 Oee leeniuK serie ZuuAra Hap obl 1892 5 Muioo Ubl Buit ach 1890 6 VaNazt KLA Obl 4 ooliep 1681 AHeraauAH Obligatlou 18 3 KoTTUOAK Sted leen 1894 1 Stu N ATr Us delsv aeiid Arendsb Tsb My ertificiileii Ueii MsAtsehsppü dito A ruk Hypotheekb psnilbr 4 utt My der Voratetil asnd s flr HyaolUoekb psiidbr 3 MederlsnUBchi beuk aauil Ned Huidolmea h ditu N W V T so Hyp b psndlir 6 Hotl Hypotheekb psndbr SV LFlr Ilypolhoekb dito 8 OosTRKa iost ilonx liaiikaRud Iti sl Hypotheekbank pandb 4I Maiw 1 i Pr Lien oert 6 Van Holl lJ Up iarw Mu aaiid Hij tot Kipl V Ët 8pw asnd No I Ind bpoorwogm annd Ned Zuid Alrik Spin aaud 6 dito dito dilo 1991 dilo 87 114 93 48 100 I 977 799 670 1O8 66 100 808 145 59 l 101 1001 139 70 118 I IH 47 61 51 6 101 lTAUe 8poorwl 188T 89 A Kabl 8 471 Zuidllal Spwmij A H M 3 OV PoLSK Wsrsehau Weenen aeud 4 5QI ausl Or Russ Spw Mij old naltische dito aamt 68 Fastowa dito sand 6 78 r I wang Dombr dito sand 5 101 KurskCh AMw Sp ksp obl 4 lOo dito dito oblig 4 9 l AMEaiKA Cent l ac 9p Mi obl 6 lOlt bhie k North W pr Cr aaiid 149 dito dito Win 8t Peter obl 7 1B5 Dunrer fc Sio Ir Spm eert v a l8 13 i Illinois catrat obl in goud 4 104 Lonisv k Naskvillollert v Hand 58 3 Moiico N Spw ftly Iclup o 6 iOS Miss Kansas V 4 pet pref aaiid 18 18Vi S ïorkOuUribi Wüsi aand tl dilo Ponns ühio oblig 6 in7S Oregon Calif I o hvp in goud 81 91 Paul Mino Ii Maoil obl 7 107 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 108 dito dilo Line Col Ie liyp 0 5 i dsMAUA Can South fJert y aand 50 nail C Rallw liNav loh d e O I41 Afnsterd Omnibus Mij aartd 81S Kotlurd Tramweg Maats aaud 100 San Suul Amstonlam aand 8 108 SUil Itoltordara aand 3 108 illLoiz Slad Anlwerpenlli 7 81 1041 1 1041 Sud Itrussi 18S6 8 108 iloNO rhaiss Kegulli iesellscH 4 180 OosTEKR StaaUlevniiii M60 5 l 7 K K Oost 11 Cr 1880 t l 7I 9rANJs 3ud Ms lrt i 3 lvr 8 s7 I Naiv ï r It Hrp pnhlcrt l is BurgerlUksD Stand GEBOREN 7 Maart Cornelia Patrqs oudere C P W Illom wi W M van Veen W ja ondars O Joe en E M van den i l Berg Johanna Gerarda ondara V C For taio an A f O Taal 8 C tbarina Johanna 1 ondera D van I aowaki eo A Rappel Stapbano ondars 8 Tak en fl Mas Dirkje 1 Johanna ondars D J Hofatadaali J M Stolk 9 Johaoitaa ondera J vao Dam eo D Ardoo Johannea JacoUus ondars J J Jaspera en C J da Doas OVERLEDEN 7 Maart P Verbrnggen 2 j 10 m W A van Woarkoni 49 j O de Mol wed J EnJenbiirg 57 j A da Jnog m 8 C de Groot 10 9 A C Sehoaten 15 m G W Knoera 80 j C E van Leeuwen 3 m 10 A Rond hniavr van O Pnyk 77 FOSTBR ia BlNr LlifêT van bri en gflwiresseertl aaa nnbeItaoden gaJnrende de tin helfl der maand Febroari 1896 au terog te verkrÜKen door tuwcheoknmst tan bet postkaotnnr ta Ouutla Veraonden van ïOüDA J N oo den an Amatenlam Wed Kroia Amsterdam tl o terheL K AmsteHam K V E4 Ainttenlam N UoBtf a Dordrecht Rien Leiden H BoFch Kottefdam f ten Bare Sehoooboven De directeur vaa bet Pottkantoor VORSÏRR ADVKRTENTIEN ji oorapoeilig bevallen vao een Zoon M K SCHILT UK JOM Slolmjktrilim Maart 18 lieden iiverled na ecit korte ongesteldheid onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwd en irontmoeder Mejulfrouw ADRIANA KOND lu den oudordosn van ruira 77 jaar na eene gelukkige Echtvereenigiog van 1 21 jaar Uit aller naam M PllMK GoHda 10 Maart 1B90 OOUDSCHK ZA NGYfiREBNlGlN G V NVtNIi van het yereenigingsjaar 1896 97 OoDtributie voor de werkende l den H fiO Damei eu Ileeren die o bovengenoemde Vereenigin Lid wenschen te worden gelieven zich aan te melden hy den Directear diii Heer MAiiTs J UOUMAN of bii HET BE8Tt PK Ondergeteekeudp gewev en kneeht § Êtf rna C CT ij MËNH gevoelt xicb duor omitandigbodeii gedrotige om voor igeu re kening zich aait tu ïwvelen voor hot HVITTKI vau Plafonds Gangen enz Ueloventle eeue uetic on civiele bodtioning Hopende het vertrouwen waardig te worden Hoogachtend A VAN VEEN Oiiudn Vrouweiiiiteeg tf ï ï PHAIÏSCHE STOOMVEEVL EIJ £ h iiii scbe WiMcImrij VA tl OPPE IIE MKK 10 Krutakaile Hotlerilntn Oebrevateard door M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor OüUDA de Haer VAN 08 Z tipacialiteit voor het stoonieo eu vaiien van allo Heersnen Dameagarderobeu ataook all Kindergoedereu Hpaciale inrichting voor het atoom n van ploobamantals veeran bont enz 6ardgn n talelkleeden eni worden naar da aianwsta en laatste methode geverfd Alle goederen Hettji geatonmd of gavarfa wortlen ouachadel jk voor de gexondbeiil eo volgana staal bawarkt Wugena uitbreiding der fabriehaik xg de prijaah 25 edaald Te atopnien goederen als biauw afleverbaar ia 3 dagen ta varvan gocileren ir eene week Op aan 3at mooiala elanden albiar twrtU kmnr nangtibodeH e ne nDIIHB SEIISÜBILEEBDZ HM met ALKOOF Ut onder No 2404 aan het Bureau deter Coanuit W A M K S ile 4rtlkfleii n ttnminm op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS FOÏÏENITUHEN voor üiAALSTERS en KLEKRMAKKRS hfA CHff gotdkimp eu nollilr Hl IME SOHTEER JLArK IIANDSCHOKNK N 41 KOUSEN 41 ItafeKni nto M i8 Trle U kruLi ii ni Fanlasip Vbortcn nt m PJIlRIJM WISBRUN UFflANN Frintemps TE PARUS Zenden gratisanfranco kat praolilift i i illii uvoi l MK lUM m t hoUandscheu of friuncInMi leUsl lnnum mls da afl eldihjen dei hi Ht iill okonirti modellen voor liot Wlntai aalioan v n klaedaren lioe len en vn ir tipcion damas au kiodoreii i p O u Im um rMjaaa I JULES JiLUZOT è tf PARIJS SUIen van tilden i llen en katoenen stoiron laknn enz eii wordin evonHUS franco t leff fcinden d M h lyen lieva a Mvoor do BDiirleii te neven en ungeveer ds prüzan te bepalen nlt album beval leven de inllolitlnüon welke voor de ï iedeen prompte iiltvoerlniïan éar bestelliniiiMi lieiiondlii l zljii BMlllltitgfn vim VJ r i cH hotuffr op dan mol aeno varlumj iiu is ri u ofnnct tnuM M tril Mil Inktmindi iteJilin pluaurn van Seiirriawl jon hult btiorgé Ua klanten hebben Bwiin lurinsUicIliin voor da Inklaring of iidiT inti e vervultün aaar oni n pMltUliul $ u Htuiulul Vo rd 9rabanl dnarmedn lielasi lijden ïag Danw of HurviirB drooge vochtige Schobbendaawwóro eu bat met deze kwaal gopanrd gaande oo ondragelijk lastige Jmiken dtir huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bjj hen dia door niemand genezen konden worden door Êtr ÊÊebra ê rttehttntoé Onnehndtlljk Onbriilk iritwendlg Prjis zes gulden Nad l t tegen vooruitbetaling per postwissel ook posttegels waarop toezending volgt vrij van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bji da Ht Uarten DrogeHe Doitaahland Hl r VlNKELap m illsc lil ssi III PI I Agentuur b de Kirma VV4 d ROSNAW te iouila Zeer ÏTette Gesteendrukte mmA TJs leii GELEVEHD Uh i A BRi KMA es U