Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1896

4 34ste Jaargang Donderdag ld Maart 1806 No 6013 wmm COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitrondering ran Zon en Feestdaffen De prijs jer drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Ëiscü om nooger loon Eer hunne geachte begunstigers mede te deelen dat de reden van het vertrek n den witter A vain VI F bestaat in xijne eisc i om llOOGKli LOOi zoowel voor Pakhuiswerk als Witterswerk zoodat hij Maandag daarop het werk niet liervatte maar l ll ECT vertrok omdat wij hem dit niet aanstonds toestonden doch KE E VfEEK TIJ DS verlangden om daarover na te denken Die witter hadden wij den ganschen winier aan het weik gehouden geregeld ot 7 uur des avonds en geruimen tijd tot 9 uur des avonds C CLEMEi S en ZOi Ei Stio lrad oors h VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Hel Burgerlijk Begrafenisfonds Opgericht te t Urafsenhage iS fieptember 1S30 De DIRECTIE geeft belaugs tellen den kennis dat ondei het Uoofd AgentRchap ran den Heer h van üsa WOLF Turfmarkt H I59a te Qmda als K O Ê0 K is aangesteld de Heer W F CAEHIÈUE Turfmarkt H 35 De Directeur C P J AN DMt VEN i s Patent H Stollen Wa Iter grmtae Eifolfff d n ïZ Hjaji Wal knimt ni tar arruntM h$t Aniast Khltdtim werthlMen yaoltahntwHff i gtiebtn Uu Uufs c Bttn in ere s gtjiaifeii H SfoUeii Ondei ge eekenden hebben de mr rvn tl i lrs l oUr iii soiclian klsentiitndluniM M iltrttn vnsar Plaktt rt s nalMnstahanttJ aulgehénit lat l reisUftfii tffftf migniste grails und franca Gouda 10 Maai t 1896 AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE niiiufPiM Sloom jüLiiLiii nuiiiiji Walson llcoHabrick Geene andero dan de hier onder vermelde broodsoorton zi in van al MAANDAG 9 MAART 1896 net i ent a 1 cent per Kg verhoogd als volgt Gewoon Rogi ebrood v n iiik d zouI r n oral inim ii i Is 1 Ke 5Vj et IV Kg 8 et 2 Kg U et 4 Kg 22 et 6 Kg 33 et I Voerbrood tfo nlutls iw imkt t w v i Ilp VIII stukjcB tiirvi l jii ul lii ui Ii r immi hïsliuiilloiliii 1 j Kg 7 Cf 3 Kg 14 Ot Roggebrood met Kienten en Hüzynenlsimleriiiii n niijnlKg 15 et Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem m nu insie imntsoori n iliiiiikl mtilictrlijk ininorm V Kg 5 j C t 1 Kg U Ct 1 Kg 18 j Ot 2 Kg 22 ct MunitiegrOOd b umlil lod vm il piiiKslo liirHOoort li fel fij i vmi sin nk rondO voi m 60 Dg 6 ct 120 Ds 12 ot lange vorm 50 U 5 ct 75 Dg I 7 ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 C l vu i iir njitlMir Zoet Roggebrood lij ml r smik Ig 1 Kg U ct k iiitbrood cht Hiiiiiiüor lil do filiriekstilels j De bovengenoemde broodgewichte i worden htli iive gegarandeerd Puma Honing üntbutkoek 30 cent llcui oganml erd Ln iT i Keidrt Ecluograplipi ri i knrtoiiinii vüipnkking puiiiorkt met a U 1 MIU1181N0 AmersfoorI De Dépöihoi ders ziin kenbaar aan dépö borden en wagens metde tibriekstitels en W H MKDRSING Amersfoort alsopsobrift Voor G JÜDA 0011 DÉPOTHOÜDER GEVRAAGD logen flinke I provisie Hl franco vrachten der voliu ui loJige kiittu i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS aitgezonderd Zondageu ertlekl en 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten meuen en des namiddags ongeveer ten vieï lltir Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goeilLoope relMffelrgenfieid voor Pmtsaffiera naar UTRECHT en tnsscheugelegen plaatsen Kantoor i ieuwe i eerstal De Agrent H J MOERBIIIEB Kathreiiier s Rneipp Malzkoflie Hoogachtend UKcl Dv Dienaren gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen T n MnnwIiooWpijn f tot de Toorafgaandn kenteelianen van apoplex e hei aeuberoorte toe Irot tereu no Bteedx alte mtddeleu doot de laedlMolie wetenschap aangewend Barst aan dec nianwaB t Jd komt de eer toe dat liJ dooi liet gebniik maken van den eenvoud j 8ton weir namelijk langi dninid eene ihyeiologlsohe ontdekking gadaun heeft die ua hondeide loofnemlngtn thani over de peheele werel l verbreid ia en teiwijl 7i in wetensohappelijke kringen da hoogete belanntelling wekt tevenB eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zennwkwalen lijdende meiiBohheld De ïonreoswjjie is uitgevonden doot den gewezen Otlioier van tieüonlhelt üi Roman Woliennnn te Vlluhofen en bemst op de ondervinding opgedaan in eene 6ü jarige praktijk Door wnatehlDV van het hoofd oenmanl per dnv wortleii iHartoe g esehikte HtolTon tfoorde huid onmiddeinjk ntiii het sennwKeatel ae4lPK e lceld Met deze eeneeawljze warden werkelijk BchitterMde lesultaten verkre en en zij maakte oo eei opgang dat van een dofti dan nltrlnder ge hreven werkje QVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare woorkoming en Danezlng I innen korten tij l leeda de Jle drnk vereehcnpii ir D t boekio bevat niet alleen tmf btt fTMte nbliek veretaanbaie veiklanngen omtrent 1 et wezen dei nieuwere therapie en da dainnede Eelfa n wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteniohappelijke veihandelingen titt de medlaehe binden dio aan de7c geiieegwiJEe gewild zijn zopmede aftohrift van tal van getnigBctiriften van hooKgeplaatate geiireHkniidigen onder welke Ménlire ned dr pro raitor aan de polyMlnlek ie Parijs rue Roupemont 10 Stelngreber msd dr praktlaearmd ganaattiear hal krankzinnigen oaifloht da Charentofi SanlUtersth Dr Cohn te stattin QroaimaRn mad dr irraad arta te Johiingen Dr P Foreatler geneaiheer dlraoteur ven het hoap taal te Agan Oahalmrath Or SoharJng kaetaal Gutenfali Bad Emi Darieamed tlr ueneeiheBr directeur der galvano tharapautltDlia Inrlohtlng vaar laauw t Jderi tB Partli rue SI Honeré 334 Consul ven AschenbaDh med dr ta Corfu Dr Batbieh arrond u ta te ZIrknIti Oker ilabsarzt Jaohl mad dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farr ra CEura tld via daa Canaell Central d hyglène at da Santa In Frankrijk eii vele anderen Aan allen nier z nnwKeiitt l meer ormtndvrnnnKCilaan li ofaan soovonMiwdo leniiwaehllffheld lijden wnar ai ln kenteokenen zijn ohronlsohe hoofdpijn migraine lehale heonpijn bloedandrang groofa prikkelbearhefd qejaagdhBid slapeloosheid MchamBlIjke onrust an onbehaaelijka toestand veider alte rieken lie door I eioeito getioOen werden en nog lijden aan de gaToigen daarvan ooala werlamininEen onvermogen tot spreken iwars tongval moeielijk llkkaa atljfheld der gewHohtan mat voortdurende pljti piaatsalljko zwakte verzwakking van gehp gen enz én ïlj die raedi onder geneeskundige bohandeJiiiK geweeet zijn maar dooi Ie leken Ie u 11 ion als onthondlnfien en kondwaterknur wrijven electr seeron st oniiooi of eobaleu geen gei ezing oflenlglng hnnaar kwaal gevonden hebbon ent n alotte it lio ree Kevaelen vo r beroerte en duttoa iplen hebben wegene TerBchiJimelen nis iiob aanhoudend angstig voelen verdoovlng In hel baaN heenpljn mat duizeligheid fllkkarlngen ee doi r worden voor de oogen drukke de pijn ondar het voorhoof suiting in da ooron het voelen van kriebetfng In en l el slapen van 11 anden en voelen aan al itt drla ategoriin van Kcnnwlljdeia ala ook uai jonge meiiJeB lijdende aen blsekzuoht en kraohtaleoehald ook aan gezonde zalft aaa Jonge portonen d e veel met het hoold werken en geeatelljke reactie willan Vöoikomen woidt dringend aangeiaden zi h het boven veimeide woikje aan te Bchaffao hatwaUc op aanvi nflra kostelooa en ffanoo verzon len wor tt dooi AmAterdam door H CirilANAto Hcillgeweg 4J Kotterdam F E siiii NANTEV KOl rF Apotheker Korte Haofltaai 1 rireebt I OBBY A TORTON Üudegracbt bij de Oaaidbnig F 1 Op de jongata vgienniHoh mediunale tentoui etelUng ie de Dr Welasiniinn aobo flaiiii wij door de Üfediaaiia Jorij tuet de Zilveren Mtdaille bekroond Gouda Druk rau V Brinkman KetN BINNENLAND 1 GOUDA U Maart 18 VERGADERING VANöitN GEMEENIERAAÜ op Vrydag deo 13 Maart 1896 dei namiddags ten 1 uur an de orde 1 ReVeniDg Taa de Kamer tkd Koopbaodal t ofsr 1895 Wg igiag der Bagrootiog van de dd Schut I terö Toor 1895 Wgciging rau eeuige poston der Gemeente 1 BagrootiDg fOor 1895 Voorstel ftO Burg en Weth tot nadere regehog der bezoldiging van den Directci r dpr G meenttiOB fabriek Outwerii msiructipn Toor den Directeur der Algeoieene Begraftf 1a ts eu voor de aausprekera en Igkdra er Praeadyies van Burg en Weth ovpr het nad r adr 8 Tan de Steanne Kauraenfabriek Gouda € hctrefffnda aankoop van gemeente grond Voorfitel Tan Barg en Watb tot uitgifte in erfpacht van geroeente iffond aan d Ldidache StoombootMaatacbapp de VoU harding Voorstel van den beer C P W Dessiogom OTer te gaan tot de aanleg an gpmeantewege van tetefoongpteidingen en c q het rnorat 1 TBQ Bnrg en Weth om aan den Heer H J Nederhorst Jr Goneeesie te verleenen tot den aanleg Tan die geleidingen Gistaren is te Utrecht geslaagd voor het examen nottige handwerken mej D C Vfcrster Tan Gouda De toren en rerdera b hooreode werken te Buikoop z n IQ massa gegund aan den heer H J Nederhorst alhier TOor f 16043 De ArrondisBemeots Rechtbank te Eotterdam feroordeelde cwfeeren H P 37 jaar schoenmaker te Utrecht wegens diefstal tan Tier boeieroenen uit den winkel Tan A A Bisschop te Gouda tot 6 maaudtm geTBrgeniastraf Hierna Teracbenen voor de Tierscbaar U J T B 18 a r etoker en J J L 17 jaar Tarensgezel beiden alhier Zg zonden in den nacht Tan 21 op 22 Januari l rereenigd en gel kigd g no 1 moedwillig j H v Hemert met eea klomp in het aangezicht geslagen en bloedend Terwoud hebben no 2 moedwillig G Van Vliet met een stuk hout op bet hoofd blo dende furwoodingen hebben toegebracht Beiiie b klaagden vaarvan de Ie reoda 7 dagen ffiTMUi¥iii i 8Ö I Zij Undden nu etn liuis in de stid en namen junrlijls aaii al du uitspinmngon deel dio htt taizoen in Tonden oplotert liet wns esn regel c owur len dnt ZIJ het voorjaar iii Parije ctoorbraohten en J ndv Adelaide boweürdo drt zij ronder dio verstrooiing niet levoii Icon do eunige tijd van Hut jaar dinn 7ij belrekkelijlc n t doorbraohteu was de berrettijd Kij waren dan e Dnntslield Ik liut het nan uw eigen oorduet over hoeveel do heer I eater met zgn betrokkelgk gonnjj inkomon van 3000 pood sjnnra bij dezo kostbare levenswijze te kort kwura Zijn inkomon uas reeds nitt meer voluit SOOO pond want hij bad zijn kapilnal moeten aansprekeo en zoodoendf waren zijne inkomsten ïornnindord bovendien behoorden dio inkomsten voor een groot deel aau zgne duobter Mtnn De 15000 pond die Lady Adolmdo van Lord Dane geërfd had tvaren sedert lang doorf ebraeht en om zoo te zegjien als een druppel tn den ocoaan verzwolgen Niettegenstaande Lady Adelaide hare kinderen spoedig na elkaar kreeg vernnderdB dit mets ann de rttstelooze bmtensponge IsTonawijM hunner rnoeder nnied r barer beTalhngen bleef ly een korten tgd te buis on dun werd het kinü aan eene gehuurde min taevertroawd en ging Lady Adelaide weder haar gewonen gang Men moet ge aiigeoigUrat wegena diefstal ondtrging I bekendpn he ten iaste gelegde I De beide eerate getuigen verklaarden da t ig den 21en Jrfnoan 1 voor de rechtbank alhier waren jteweeat Van Hemert om tegen I een zekeren wt Joa H die hem zyn porte 1 niouuate metlf 2 50 ontrold had te getuigen 1 Van Vliet ala belangstellende op de iribuiie 1 Beide vrienden waren na afloop der atrafzank naar Gouda gegaau waar 7i e0Dig vnendei bezochten en alTorens naar han woonplaat Reeowflfc te Tortrekken des avonda omstreeks 10 uur de herberg tso Pooksma aan den Vogelenzang met een bezoek ereerden Beide bt kla gdrn waren daar met een aantal peraonep aanwezig en toen de beule Reeuwybera j de inrichting bionentraden ging er een atorm van feron wHardigiug op De beklaagden vroegen aan de ReeuwHker of iij luit lollig badden gevonden dat er een getangeoisbtraf van G maanden tegen H waa gfoncbt enr Eenige oogenblikken later vertrokken do Reeuwykers op een afstand gevolgd door een j aantal berbejgbeEoekeri Op den Tiendeweg gekomen begonnen de beide beklaagden te aehel den de Ie trapte oenige bonten palen mt ht plantBoen en nu begon het he e leventje waarvan de mishandelde Van Vliet thana nogde gevo gen ondtrvindt daar een hem b die gelegenheid toegebrachte hoofdwond nog ciet I genezen De Ie beklaagde verklaarde dat I by gealageu bad omdat de Reenwykers hadden I geroepen aWe latten wel tiea OouvrennaTBc I en da 2e beweerde te hebben geslagen op het I Toorbeeld v n de anderen I Het O M requireerde tegen elk der bekla igI den die zich aan dpze ernstige feitelijkheden I badden ichuldig gemaakt om wraak uit te I oefenen op de miabaodelingen w M ns een I door dezen voor de recbtbank Bfgele i i gütoiI genverklanng 1 maand gevangenii tAfF Donderdag jl gaf da rederykaraH ra r E ecelsiorc te Stolwyk hare tweede uivoering in dit seizoen Het tooneelstuk Zonder Naamc van ouMD bekenden Rosier Faas a werd op uitaiekende wy e opgevoerd De uitroering werd opgeluisterd door keurige tnuziek zoodat alles Ie zamen een schoon j eheel vornule Zeker zullen dan ook de takake bezoekers hoogit voldaan op dien avond terugzien Excelaior bad het voorrecht dien avond door eenige gasten te worden bygestaau ronder wier hulp het uitgebreide atuk waarin zoore e personen voorkomen met zou kunnen gegeven lya Eeu woord van hartelyUen dank mag dieu heeren en dames lan ook int t onthouden worden Na afloop der vtor ld i vol lo eu eer geanimeerd ba hieruit niet opmaken dat 7ij ni t van bare kinderen I hield ZIJ had ze litt minr bet was ooiio d vaze bnntzuohtiira liefde l hield geuoeg van hou ni I Bo cliandelijk te bederven dit zal later duidelijk blijken maar mot genoeg om zioh over liunno 1 opvoiding tl bekommoien ii zich daar zelve mede ie belasten £ ij vond het heti aardig aia zij mooi I gtikleed eu mol glaniwe Knillon aan bot dessert kw a men of als eij als opgesitrdo poppen mede nit nj len Xing R Bij dio golegonbeul wprdtn 7e schandelijk bedorven De anno mijnheer Tester dacht dat zijno veelV ldit o zorgen het nntuurlijke gevolg waren van zijti talrijk gezin en bij butreurde bol ditdogoleu liem niet gunsligtr geweest wiron en het getal beperkt baddi n T fle woonde nog steeds op den TIall en had dnnr goede dap en ij blref kamenier bq I adv d Uule en oefende een onbopurkt gi raif over de ge beele huishouding mt T idy Adelaide had lifte in do eerste jaren vun haar huwelyk allijd me o op reis genniuen raanr toon het gezin talrijker werd moest TiHe te huis blijven om de orde te bewaren lady Adelaide nam toen eene rranscbo kamenier een vroolgk julTerlie dal als iij op den Hall was I ransch met de kinderen snapte en de zorg voor j hai meesteres grootendeels aan fifle overliet liflio was er boven al e vern acbting in geslaagd om ei e hittere veete tusschen Lady Adelaide on Wilfred Lester te doon ontsjnnn Men moet hieruit met opmaken dat zij oponlijY tiffistten dit was volstrekt het geval met en d na was ook weinig I aanleiding wtnt zy kwamen péattts zelden u aanI rakicg maar wy kunnen zondelr de minste overdrijI ving gerust zeggen dnt zy eon bitteren wrok tegen Onlvrremde of vermiate voorwerpen I Arrond Amsterdam Gestolen door luid j del van binnen en hnitenbraak tydena afwr I ighcid der bewoners ten nndeele van J 1 Dubier wonende aan de Verlengde Jacob va I Lennepstraat 60 te Nieuwer Amitel tuaache 1 6 en Maan 1896 1 oogeverfden blikken trommel met hand I ratsel lang 45 breed 30 en hoog 10 centi I meter lo vakken verdeeld waunn I 60 gouden 20 dollaratukken Amerikaanach papierengeld bestaande uit 1 hiUa van 100 50 20 en 10 dollari tot ee bedrag van 9500 guide i 150 tienguUlenHakken Ned Crt 2 bankbiljetten ieder ran lOpp Ruldan bankbillet van 200 gnlden l van 100 gulden j l van 60 goldtsn en 1 vau 40 gulden I 5 eigeodomsbewyi ïn van landeryan gelegen I m Amerika 1 1 igendomsbewijs van 4200 acres land aa I d e Rio Grande 1 doosje met diverse oude g uden eu zilve ren munten waaronder stukkan van 50 dollar 1 8iWer dollar vau iHOt waarde 1000 I dollar I 1 goudeo horloge Ëlgii watch c waarde 1 I ÏOO dollar met dubbele gouden kast lOet I bloamen gegraveerd I 6 zilveren lepels en vorken 6 groote en 6 1 kleine messen met zilveren keobten I 22 kar Ati eantiUe gooden damesgarnituar f Vetting met slot broche oorbellen waarde f 240 I 1 granaten dames garuituor halsketting 4 I snoeren met gouden slot broche oorbellen en ring I 1 gouden ho logehaak met apleetring I 2 goudon briljanten ringen resp 25 au 35 I dollar waarde 1 gooden daaspeld mot briljant waaide 50 dollar I 10 onderwetsche zilveren Iheel peltjes 1 doo ïje met postzegels 1 pelsjaa bever en l pelsmuts otter I 1 7wart kamgaren colbert coatuum I 1 styve zwarte fanta iehoed I 50 sigaren In het pand is achtergelaten o a een eren breekbyte Do Commiianns van politie lu de gemeente Nieawer Araatel verzoekt opsporing intieslagname en bericht Arrond s Gravenhage Vermist uit een perceel m de Zeestraat te Gravenhage 4 Russische effecteu metcouponotaden Rjasan UraUk DO 148736 148740 071621 071625 035G6I 0 i5665 042346 042350 clkandor koestordün T sdy Wilfred werd vro g op scbon golegd en toen hij zijne examens naar wenscb had gedaan word hem ceuB offieieraplaats hy oen der eorekorpseo ffckocht Nu hfoft hy don voet m den stygbeugol zeide Lady Adelaide tot baar echtgenoot en zy dacht hy zich zelve hy zal bier nan buit niet langer tot overlast zgn Do voet in der stijgbeugel i Ieder weet dat do offineren die tol de ecrekorpsen bebooron meestal veel geld verteren ik zal mot zeggen dat I bun stand hen daartoe bepaald noodzaakt maar twee I machtige dryfvertn do gewoonte en hot voorbeeld I verloidon hen zoo ligt tot groote uitgaven Het I tractement vau een officier slaat to tyne uitgaven I als eeu druppol ia den oceaan meest allen zyn jon I gehii van geboorte allen zyn ryk en degenen die De Commisiaris van politie m de 4e atd te 8 Gravenhage verzoekt opsporing an bericht In da Nutavergadenng van 6 dezer trad te Lekkerkerk Dr L A Van Laugeraftd als spreker op net eene novelle Bertha vao Halenc eene episode uit de Gelderache geschiedenis spelende aau de Uselboordon in den tyd toen bet hertogdom worstelde tegen de Oosteanjkera onder Maximiliaan lo den aantrekkelykeo vorm der novelle sagen wa de vaderlandsliefde onwankelbaar standhoudende tegen zelfs uitblinkende boren de liefde lo t jeugdig aieisjesbart terwyl ze bat gevoel van eer en phchl deed wankelen waar dat geplaatst was in den itryd der woderrechtelylre overheeraching De minister Tan bmneDlandsehe zaken overwegende dat tengevolge van het overlyden van den heer P G J van der Sohneck eene verkiezing van een hd van de Tweede Kamer der StatenGeneraal moet plaats hebben in het hoofdkiesdiatrict S Hertogenboson heeft goedgevonden te bepalen lo dat de verkieiiog van een hd vaD de Tweede Kamer der Staten Geoeraal lu het hoofdkiesdistrict sHartogenbosoh zal plaats hebben op Dinsdag M Maart 2o dat de herstemming is die üoodig ui geschieden op Dinsdag 14 April StGi t De mooie meisjes zaten hem in bet hoofd Zondagmorgen dwaalde langs de Ceintuurbaan te Amsterda n een heer in allesbehalve normalen toestand Hy had op het hal masque in het Paleis voor Volkavlyt o n paar dames ontmoet en wilde die nu m haar woning opzoeken Ze moeaten hier ergena wonen en van s morgens 6 uur liep hy nu al naar hun woning te xoekeo Ten slotte meende hy vast en zeker de woning gevonden te hebben en schelde aan een perceel van een boveDbois aan Toen men dt deur opentrok ging hy naar boven en ontmoete midden op de trap den bewoner die hem vroeg wat hy hier moest doen Er ontspon iich nu bet vo gend gesprek Ia OW de papa vao die lieve meisjesTan t bal in t Paleis Ben je stapel kerel Myn dochters gaan mot naar dergelyke gelegenheden Daar hooren I fatsoenlijke manskinderen met thois Non ootïe heei wordt maar met loo gAtnv hooo Het zyn allerhef lo kinderen mimr 0u hebben ze leelyk by den neus gehad 7B waren der dat verzeker ik je de een zonder rnrltnn bg zulke korpsen dienst nomen tulle i btt i c zeker hlor boklngen De beer Lester bat al die bezwaren bobooren te overwegen want hy wist hoe weinig bg zyn oou buitmi zgn troktemmt kon mede ge en Maar hg vorroimdo dit en Wilfred werd oflmior Uy was met zgn goedhartig zorgelocs aanhalend karakter on ktap uitorlgk juist de man oio hoog aaneefchreven Ie staan bg zgi o kamernden er nas nonit bg het korps oen jong me scb moer algemeen bemind goweost dan luitenant I ester on om de waarheid gestand te zyn nooit was er eei jong mensc i onnadenkend eerier tot allerlei buitensporigheden vervallen Niels is nansifkelijker dan het voorbeel 1 en luitenant Lrster liet zich mede alepenr on weldia zat hg lot over do oorrn toe m de schulden Als de hoer 1 ester hem zooals hg had behooren te doen oeno ruimere toelage hnd gegeven zouden de zaken niet zoo spoedig tot eene crisis zyn gekomen Wilfred WB8 jmst viei jaar aan hot zwieren geweest toen da heer Lester in allcrgl naar Londen werd ontboden De heer Vilfred was in handen der j Idistgnen gevallen en in boehtems genomen Hg bekende alles aan zyn vader en legde den staat zgner zaken voor hom open Hg moost geld en wel eene groote som hebben Ik kan II niet helpen teide de heer T ester I Dan zal ik onmogelgk by myn regiment kun I nen blgven I ik kan u onmogelgk helpen Gy zult dan I verplicht zyn u tos te koopen on met dat geld uwc I schuldeD moeten afdoen