Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1896

Vrijdag 13 Maart 1800 34ste Jaargang iVo 6914 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIES worden gfeplaatst van 1 5 reg ph k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden lierekendnaar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgïive dezer Courant g eschiedt d a g e 1 y k g met uHr ondering van Zon en Feestdag en De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 zonderlijke Nommers VU F CENTREN 1 s Eiscli om booger loon Ondergejeekenden hebben de Ker hunne geachte begunstigers mede te deelen dat de reden van het vertrek van den witter A vacv VEI V beslaat in zijne eisch om HOOGEll LOOi zoowel voor Pakhuiswerk als Witterswerk zoodat hij Maandag daarop het werk niet hervatte maar DIRECT vertrok omdat wij hem dit niet aanstonds toestonden doch EE E VfEEK TIJ DS verlangden om daarover na te denken Die witter hadden wij den ganschen wintei aan het werk gehouden geregeld tot 7 uur des avonds en geruimen tijd tot 9 uur des avonds C CLEMErVS en ZOI EI St o lcad ooxs Stooa ica TDootcLie3 i st iiESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondogen Terlrekken 2 Booten van GOUDA naar UTUECHT des morgens ongeveer ten even en des namiddags ongeveer len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedhoope reisgelegenheiA voor Paêuayiera naar UTRECHT en tusscheugelegeu plaatsen Kantoor Dlieuwe l eerstal De greni H J MOEKBI ER Kathreiner s Rneipp Malzkoffie Gouda 10 Maart 18W AMERSFOORT mi AMERSFOORTSOHE MA CHINALE ini niinnririirniii gezondste en beste koffiebijvoegsel UUHUlllIl Walscn Hee Jill UilUWU IJ Sloom fabriek Aiilomalische Oëene andero dan de bier oader rermeltl broodsoorten zgn van af j MAANDAG 9 MAART 1896 met C6nt è 1 oent per Kg verhoogd als volgt Gewoon Roggebrood van pmkr ro r r zoriijur vraomile bijmcliL aolB 1 Kfif 5Va Ct i lV Kg 8 ct 2 Kg 11 ct 4 Kg 22 ot 6 Kg 33 Cf Voerbrood Rronun leeU vHti puikw roL iJi vcniür win atukjï a larwü lijnwaad uii ainU ri vooit nmu beslaliddtii Itii l j Kg 7 Ct 3 Kg 14 Ct Roggebrood met Krenten en Rozijnen i miler piii ni oxi lijn 1 Kg 15 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem n Jo iimie iar esoiiriiii tmaakl ovorlicerlijk paiuorm Kg BV Ct 1 Kg 11 Ct V s Kg 16 j0t 2 Kg 22 ct Munitiegrood bfumlirootl van ih puusto tarsvesoortoii zpor fijn van smnak ronde vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot lange vorm 50 Ug 5 ct 75 Dg 7 ot 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 0 Teveiia vericrygliaar Zoet RoggObrOOd Ijij onder smakelijk 1 Kg 11 Ct I De bovengenoemde broodgewichten worden behaivc van kanibmoil I gegarandeerd Prima Honing Ontbijtkoek 30 cent all n K n leer l echt wanneer in eeno veriP fel ü itülilograplu prtfe kartonnun verpakking goinorkt met do fabriekstitela W II M EUR8 1NG Amerefocirt De Dépöthoudars zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met II de tibriekstitels en W H MEUR SING Amersfoort alsopschrift Voor QüüDA oon DÉPOTHOODEB GEVRAAGD legm flinke provisie ta franOO vrachten der volle en ledige kisten BOEE m STEENDEÏÏEWEEE in groote vertcltetdeuheld A BIUi IiMAi ZI Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Boimatige door d nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbetenle fcbrintle ea uitsluitend gebruik van f jne en fijnste grondstoffen garandoerei len verbrHiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oen aanbev6i nawftardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordciido aaji den inhoud dor reap Etikotten De Firma bouaalde 27 Brevets alg Hofleverancier 44 Eore Olploma s gouden enz Medailles een bewijs an uitmuntend fijn fabrikaat Kceds 1874 s lireef de Accademie national de Paris Nous Tous iMMTnona une HcAallIe d or première clBnite en oonsldAmtlon as votra exoeilente f brloatlon de Chocolat bonbons varies eto etc StOllwerck t fiibrikaat is verkrijgbaar bij U H Confiaeurs Banketbakkers enz enz Generaslrertegenwoordiger voor Nederland Juliiu Hattemlodt Amsterdam Kalverstraat 103 m Hoog aclitend UKd Dv Dienaren 3S iiati iail b t J ï Het groote aantal zenuwkwalen Tfto x iiuwhoofdpiju iir tot de vooiufKaaucln konteekenen vm ajjopldxie lieraenb roevto tot 4m efen no steeds Ite middelen door ae utediBrhe wttoiisohap aHngewend Esrst aan dan nianma tijd komt de e r toe dat iij dooi het gehmik niakeu vaa den eenvon igetan weff nuuUJk IsiiCt delinid eene iihysiologieolie ontdekklntE edatvu heeft die na Iionderde proefnemlóftn ttuuu am hysioloKieo i0 ontUekklnK edanu lieeft lio na lionderde proefnemlnnn t c Dn n eld vcrliipidis en terwijl zij m wetecscliappelijlte Uringen lie hoc t teveni eene weldaad blijkt te zijti voor de aan lennwkwalen lijdende geneeewijxe iB nltgevonden door den gewezen Olficier van Geiondheit Dr Roman WaljuilMnB tf Itsbofen en beruet op de ondervinding opgedaan in eene 5 hJ rltce praktijk Door wass kla tAu bet hoofd eeiiDiool por iliiv wanten ilnartoe ve ehflite stoOOa 4oordo tanla onmlddollljlc aan bet eiiawtfc tvl medeKedrelil Moe dele geneeewljl w rdm fiare voorkoming en gentiing binneu Icoitaa tijd leedi de itle druk venolicnen is Dit ooekie bevat niet allien tooi lt l flMU publiek verstaanbare verklaringen omtrent liet wezen dei ntenwere therapie en dC dutnidfl lelfa in wanhopige gevallen verkregen mtweiking maar ook vindt men daarin wetwtioluippalijki verhandelIngen uit de niedl h bladen die aan deze geueeewijze gewild zijn Kooin d nolirift van talvaD getnigechrlften van hooggeplaatste genecBkuudlgGn onder wetlce P Ménllre Md rir pri riitgr aan d polylulnjek ta Parija ruaRougemont 10 Btelngreber med idr iirBkllieifaiid aaniaihttr kraakilBUlian üatloht da Charanton SanlUtiratli Or Cohn te Stettin Sroiamann mad dr arroid ti tl Pr P Foreatiar laneeahter dlrtoteur van het hoipltaal Ie Afea flahtimrath Dr Sehariai kutaal iki Biil ii Mitloht da ChanntDii SanlU biqin Vr r Foreatitr Mneeihter dlrtol Outanfela 8td Eaia Daraaa mad dr itaaeahaer direoteur dar gaivano ttiarapaullaoha larJoMIno voar SMi iijdara ta Parifa raa 8 Honori 334 Coniui ven Aichenbaoh med dr ta Oarfu Or Buabaah imad vta ta Zlrkalti Olwr aUbiarit Jeohl med dr ta Waanen Dr C BenBavai ta La Farrlira Euraj lid VM dan Conaall Cantrtl d hypiina et da Banté In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier E nawB aT I meer ofmindcr annvediiAiilR ofMnusoovABMuad eiiaw flhtlKb ld UJdcD waaivau dn kontoekenen zijn ohronlaada hoordaljn mlprai aelwla haafdpijn bloadandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid tlapelooiheld llofiamelijlia onruat an onba hagelljka tontand verder alle lieken die door bpioei te getioifen werden en nog lUden aut da nvolgen daarnn zooall varlanimingen anvirinogen lot spreken iware tongval moelalijk allkkax atltraald der gawrloMan mat voortduranda pijn pUatialiJke zwakte weriwakking vai gBheugan eni Aa iü dia tMdl ander geneeskandlge behandeHng geweest ztjn maar dooi de bekende middelen als onthoadlnfMnen koudwaterknnr wrijven electnseeren stoomlool of zeelmden geen gcneiiiiff ofleniciu hnnnaE kwaal gavonden hebben en ten slotte zl die vr B gevoelen voor beroert n dftutotredeu hebben wegens veraohljnselen als ilc i aanhoudend angstig voelen vardoovlni In hat hHfd bttflpljn mat duliaHghaid fllkkarlngati aa donker worden voor da oogan drukkanda pijn ondar hat vaarhaaN Süiiing In d oorea bat voilan van krlsbeling In en het ilapan van fhandaa an vaatan aan X dM Mt categorlen van nnwHJdera als ook aur ange melijei IMdanda aan blaafciaoht an kriakttlaeahald ook aan geionde tain aan longa parioaan die ve l mot hat hoeld werksn en geesteliJka reutt vUÜas voorkomen wordt drlngana aangeraden zirh het boven vermelde werkje aan t oteffM f op aanvrax keatalooa en n anoo verzonden wvrdt loor Amst vd Bi door M CLEHAIV A € e Helligeweg 49 Botl rdBni F E vnti NANTRBT KOLFf Apotheker Kort Ho btMC 1 F E vnti NANTKBT KOLFF Apotheker Kort Ho bU utrrtiui I OBRV PORTON ündegracbt bij de Gaardbrng T l Op dt Jongste vgienniHcu raedirlnale tentouuateUing ie de Pr WciumaMn nhfl flflWit i door da ludlsaba Jnrij mat d Zil ereu n dnllle bekroond fiouda Drtk tbq 1 Bhineic fc Z i4 VCrcelit f I OBRV PORTON ündegracbt bij de Gaardbrag jTM BINNENLAN D GOUDA 12 ikart 1890 Door DU wijleu den heer D Ni otUü ea TBD Goi r is aau het ODderstpmiiDg8iou lj TRü da t VeieeiiitiiQK ter Uevordpring Tan Ue bel Dg o tie BoekhandelB f 1000 vermaakt Onder vare lilijken au belftiigatelUug van de yde des kcrkeraada eu z jue gemeenteleden herdaclit deo 5en Maart dfl Ph Peter pffdikant lo WageninRüu deu da wnuro liii 25 jaren geleden te Ter Aar als eT aBeli dienaar bevestigd werd lljj waa achterieinolgeos predikant te Valkenburg Wageoingen Üiuueken Seroofikerkp VVaddinxTeen eo sedert 1890 ten tweeile luilo te Wageuiugeu lu de gifltereu gehoudeu openbare vergaderiag an deu Raad ran State atdttliug Tuor de geBohillan vaa bestuur was iogekoruen bet Tolgeode kouinklgke besluit Door staatsraad mr Hubrecht in zake het beroep vao deo ConimisBflris der Kouiugiu in ZoidHollaud waarbij R don Haao Le Onderkerk a d IJsel van militiedienat is vrijgesteld op grood TSD d ii vrywilUgeu dienst vau ïflo broeder door eeu plaatsterfanger tot vyf jaar anpgevuld Ia deu omtrek der gemeeute Oulewater ia een zilveren muutitsk gevoudan dat blykeni orascbrift eu beeltenis dateert uit de regeering van Pbilipa ati kouing vao Spanje de tweede c aU graaf fan Holland kde derde alzoo uit de 2e hellt der 16de eeaw Rondom het borstbeeld staat i Pbilippus D ü Hisp Hex Co Hoht of iPbilippus Dei gtatia Hispauiae rex Comes HoUandiai d i Philips koning vau Spanje eu graaf van Holland by de gratie Gods Aau de andere ziJde is afgeheeld het Bpaaoacbe wapen waarom de woorden Domvuqs mihi adjutorc d i De Heer z mij eeu belperc Het moutstuk ia een aacbt eu twintiger aUoo eene waarde vertegen woord igd iiebbende rau f 1 40 Het aantal kiezers voor de Tweede Kamer n de Proviociale Slaten iu de gemeente Haastretht bedraagt 81 Voor de Geraeentenad 79 Dd Kamerverkiezing in de vacaturo v d Schiieck district i Hertogenboscb ia bepaald op Dinsdiig 3J Maart a s FEVtLLETOIM 70 f Da jonge oIRcier stund geheel rerslajj eu Dat is eeu zeer Kard uiterste mijnheer Hoe hard ook er blyft u grene andere keuze zeide de heer Lester Do meeste naders ia mijnd plaata zouden u met verwijten overladen hebben Wilfred maar ik heb ilit niet nedaan omdat ik mij zelve evenzeer beschuldig ala u Ik nist boe groot de verzoekingen zijn waarmade gij te kampen zoudt hebben raaar ik zie nu ook dat de tegen woord i f e jongelui volgens uwe bewering van zooeven lioh door hun stand genoodaaakt rekenen om drie of v qr maal meer te vurkwiatea dan in mijn tijd Het ia een aller rourigat yerachynsel eo uwe vooruitsichten aija veroietifïd Ik zou n helpen ala ik daartof ia slaat as Wilfred waarlük dat zouik doen mair bot is mij niet mogelijk Ik verkeer zelf in geldelijke verlegenheid en ben meer bezwaard dan ik u 20U durven bekennen Dank zij de buitenaporlgo lerenBirijzo van T dy Adelaide dacht Wdfred Maar got f mü dan raad in dit geval Qy moet u loakoopeu herhaalde de heer Lrater Ik zal onder die voorwaarde borg voor u blijreo en zoodoende zal men u denk ik op vrijen h de Haagscheoorreapoivleut van do Ziitpii Ct t goed ingelicht dan blij t het plan bo la ui om oudimka do raoeilijktieid veroorzaakt door het uit itel vuil de nieuwe poraoueele bcliisting toch do openbare l eliBnileliog der Kieswit om trefkfi halt Mei to doen aanvaogen De minister van biTiueniandBcbe zal en heeft door lusacliankomst vau de commi taurisaen der Kouiugiu de burgemeeaters uitgeooodigd om aiUcrttutiei ten laste van bet rjjk bestemd voor de Staatscourant voortaau uiet mefr door een postkautuor of een boekhandelaitr in te zenden maar reclit treeks ann deo boekhouder eu i kasi ii r van dt 3laAt courAnt n het Staatsblad le doeM toekomen Te Wugeningen werden op de bnerderij der RgkaUndboaw üboul iu tegenwoordigheid van vele belangstellenden waaronder vooral boteriMbrikanteu proeven geriumeD met deu Radiator Ier bereiding van gepatttenrideerüe boter eene uitvindiog ran den Zweedachcu iugenieor Saleoioi die zelf bü de proefneming tegenwoordig was Ook bier waren de verkregen litkomaten rjrrassend het werktuig geeft iu ééa iniuuat an verache melk gep sleuriaeerde boter vau fijne qualiteit Het vereeuigt iu sich centrifugee koeUapparaat karn eu kc edmachine Do Radiator is betrekkelük eenvoudig on zat zeker de kostan TAa opi ionlftfg ran boterfabriekvn aanzienlek vermindereo Da outroorade zoete melk vond tegen 2 ceat per titer gretig koopera Uit Asperen meldt meu anu liet Ublad c dat de doleerende predikant veel beter van deu brand is afgt komeii dan eerst gemeend werd want iu de plaats dat yn inboedel niet verzekerd zou iju was de e integendoel tegen brandgevaar gewaarborgd voor een som van f 6000 Uit het water laug de Hoorlaan in den Hang is gislerocbtend opgehaald bet lijk van oen in iiriif irin gekleed gepasporteerd militair van het 6 regiment iufauterie Hij werd reeds vier wekeo vermist Kergistereu had te Delft ene executoriale verkoopin plaats van eenig huisraad Eene flinke politiemacht was op de been onder eeu inspecteur van politie Vele locialiaten wareu opgekomen oift de verkooping in de war te stureu Om te worden toegelaten moest ieder een galden vertoouen Alles Uep geregeld af Toe stellen en de zaak geeoe ruchtbaarheid bekomen Als dit het bedrag ia van uwe sohtililen zal het geld dut gij voor nwa offlctersplaats terug krijgt bijna toereikend zijn om nf le doen Ëa wat zal ik daarna aanviiuggi P Ja dat ia eeno moeielijks vraag Oy hailLeerdor aau da tookonist bobooreu te denkon Het beate zal zijn dat gij eenigen tijd te huis komt doorbrengen Misschien zal ik u een of ander postje aan faet gouvernement kunnen bezorgen Zoo worden de zaken geschikt Het viel Wilfred zeer hard dat bij zich loa moest koopen en dat geld vas nog niet volkomen toereikend oia zijne sohulden af te doen zoodat dw heer Loater wel goooodznnkt wns het ootbrekenilo hg la pasaen Misschion verweet hij zich dat hij zijn zoon zijn oudsten zoon onrechtvaardig behandeld had en waa hij daardoor zoo toegevend gesiemd Wilfred voelde ook dat mea tegenover hem te kort kwam Al zijne rooruitzichten waran vcrnisttgd en hij zag eene hopeloozo loekomat in het verschiet on toen alles was afgedaan en hij als een stuk valacho munt op den Hnll totug kwam voelde hij zich zoo rampzalig ongelukkig dat het leven hem tot last was Men loefde op den Hall op een groeten voet vau het tortuin van zijoe eigene moeder alt zijn vader niet hertrouwd was zou zijn lot niet zoo rampzalig zijn geweait en bij al de weelde die hem in zijna vadera hnis omringde Toelde hg des te dieper dat men hem bad opgeolFerd Lady Adelaide ontving hem koet maar vriendelijk en Wilfred had nooit diaper onder het govo 1 van een indringer te zijn gebukt gegaan lit baatond iuaschen hen beiden een onophoudetijken kamp waarin Lady Adelaide als rrouw dos huizes altijd M iiinii igftvond oin elf uur werden de tog ii tiiimi van Oosterwolde opgeschrikt door htc kieppdu d r klok en liet geroep van brand fii een oogwenk wa er veel votk op dö bei u Menigeen verliet in allerijl het bod Waar was do brand Op dit ongewone uur t was erg duister zag men uit eeu schoorsteen van de peubnre school vonken iu het Incbtrniiu zweveu Men spoedde zich derwaart s eu vüud eon der kachels met een groot vuur aangelegd De brand bepaulde zich geinlikig tot do kachel M iar uu het randfel hoo kwam daar nu vuur in dieu kachel Het dienstmeisju van hut lioofd der acttool had verlof dien avond enkele uren met hnar geliefde nit te aan Buiten weten der huisgenooten ging dit verUet le paartje iu een scbootlokaal zijn intrek nomen Men had daarbij knchel aangelegd Jammer voor hen trokken de pas schoongemaakte pijpen zoo erg dat er buiten vonkeu zichtbaar werden Veleu prattelden om de verstoring eu anderen gingeu lachend huiawaarl en iu korten tijd was de gewone stilte Iu hot nachtelijk uur wederge If erd In een zaak bet ttuitingsuur botretïende deelde het 0 M by de rechtbank te Amater éam mede dat z i het bekende arrest van den H il over de wolsche rerordeDJag niet toepasspl k is op de Amsferdamache omdat deze niet Jezelfd i strekking als d eerate heeft De Amsterdnmsche verordening atelt eeu bepaald uur au sluiting vast ea kent alleen eeu recht VAU dispensatie toe aan den burgemeester terwijl de ZwolscLe verordening hem bet recht geelt het sluitingsuur heel iu het algojieen te wiJElgen Blikbaar vereenigt dus het parket zich met de meeuing tbd de redactie van hot Weekblad van het Recht te vinden in No 6769 Over de vraag qï aan art 1G4 dar Amst verortlening ook iets hapert omdat t do bevoegdheid tot dispsuxalie aau deo burgemeester fiVfi n en niet aan B eu W opdraagt ik het aangehaalde Weekblad zweeg het 0 iM N V d D Hoe de Boeren vi chten Ëen der Tranavaalsche handelavrienden van deu heer J C Van Marken te Delft schreit over do manier rnu vechten der Boeren o a hel volgeDde Het paard waarop de Boer zit i een zoogenaamd schietpaard Het loopt niet weg terwijl zijn meester achter een l oppiec rntff aan bet besle eind was Title onderhield hutvuurijo zorgvuldig Tifle s vooroordeolen uarou met ila jaren nog toogenomen en zij hitatte den man evenzeer als lij den jongen gekweld had Wilfred bracht zijn lïjd meestal buiten s huis door met jagen visachen ohieteo enz al naar mate het seizoen dit medobraoht en s avonds wns hij meeat h j juifronw Bor iiltton Dit laatsie waa in ééa opzicht gelukkig voor hem want woldra liegou zijne luatuloosheid te wijken De raoederloozo jongeling wian het nop kort te voren om het even waa of liy zelf in den vijver sprpug of er zijne viachlijn in nederliet ontwaakte a a met een toovoralag vol hoop on geeitkrachl tot con nieuw leven Zijn bestaan tvns hem niot langur lot last het leven lag daar voor hora a s eea zonnig Kden De donkere not el waann do toekomat gehntd was trok op do wolken verdeelden zich eu do fcezichtetudor werd helder de lucht rozenrood dut alles was het werk van do liufde h j bemmdo l dith Bordillion Kn zyiie liefde behoorde niet tot die ttauwe kortstondige genegenheden zoo ala de meeste mannen gevoelen raanr zijn hartstocht was zuiver machtig en alotnvaltend Toen hij te Daneaheld terug kwam was het vier jaar geleden sedert hij haar het laatst gezien had want sedert Wilfred officier was waa hij nitt te Daneaheld goweiat Hij had ijn vader en Lady Adelaide van tijd tot tijd in Londen ocitmoet en hot daarhy gelaten zoodat hij eu E ith olkander bij hun wederzien tei nauweroood herkenden Het aardige nlmlje dat als zijn zuaje met hora geapseld had was in eeno bevallige jonkvrouw herschapen en geleek niets raf r naar het vrolijke kind van weleer puut op deu buik gelegen aan het scbietea is Vandaar dat de Boer zich al vechtende eoo bliksemsnel kan verplaatsen wanneer het noodig is hij heelt allijd zyu paard bij de hand eu verliest geen tgd met het de pooten te bindeD en later weder da riemen los ta maken In het open veld rechten de Boeren aldua zij naderen onverwachts en biikaemauet deo vijand fcbieten huu gewsren op hem af rennen terug on komen kort daarop op een ander puut weder te roorschyu om decelfde beweging te herhalen Zoo doen zy den vyand met hun nooit falende gevroren afbreuk en lokken ham te olykertijd naar euo plaata waar t hem meer op t un gemak kunnon ueerleg Oaa is nie zoo dom nie om vat op 0U te geef Ik geloof dat Transvaal onneembaar i zoolang er Bo reu zyn In de arate plaats kau niemand zoo2 er tegen rermoeieniasen ala zy In de iweeda plaats vergissen ËnropeMche iol daten ziah hier by het schieten dikwyts ia den afstand De Boer meet den afstand in een ommezientje met het bloote oog en verspilt nooit onuoodig ammunitie Elke kogel moet ziJQ man vinden Iu do derde plaats ia da hoofd en residentieplaats Pretoria eea nataarlijke vesting f elegtn ali de plaats ia tusjchen vrij hoofcö bergen Met vardedigers op de akoppiait als de Boeren is Pretoria onneembaar In de vijfde plaata beeft da Boer gaeu behoeften zoodat hiJ zeerlaog zetia de hardate outberingeo kan uitbonden Terwijl de Ëngelsche soldaat maar een balf mensch ia wanneer hy zgn blikje viu dit eu zgn fleachja van dat niet beeft bljjlt de Boer dikwyls een paar weken achteraen in zyn volle kracht by een stuk biltongc soort vau gezouten vleeich zeer bard zoodat bet aau een eindje touw imu het zadel kan hangen Telkens wanneer by honger heeft anydt hy daarvan plakjes af en verorbert die op zgu dooie gemak Water schept de Boer met lyu hand uit da een of andere spruit f hg drinkt in hot geheel niet Overigens ziet hy er in oorlogatyd geeu bezwaar in overal ta nemen wat bij van zyn gading vindt Uii Pau in het Fraoscho departement Neder Pyreneeën wordt ouder da dateering van 3 Maart gemeld Gisteran droog een onbekende tusïcheu de atalions Arudj en Bielle in een compartiment 3e klaase van trein 629 die des avonds te 7 55 te Lnrana arriveert Hy kneTolde eeu alleen reizend meisje Anna Bonneraason genaamd en ontroofde haar papieren ter waarde van f 4500 Vóór liet volgende station sprong de roover vso den trein ph ontkwam Do jongüliüden leefden oenigo rnnandon ïn oeu zaligen itrnom voort toon bukende Wilfred zgnu liefde aan den hoer Lester Deze ontstelde op die tijding hij kon nielü tegen Kdith heblivin zij was van even goede of beter gezegd ran dezelfde familie ala zgn oon en liJ liad zekor een goed fortuin van haar vader te wachten want zij was z n eenig kind IColoubl üordiltion was sedert rersoheideno Jaren in Indiê verteerde daar weinig en won veel geld De heer Loslor was in zoo verra met do zaak verlegen dat hij hst lot zijn plicht rokende om ook iets voor Wilfrtd te doen Wilfred beweerd in zgn ijver dat zij woinig noodig hadden ja bijna van niota zouden kunnen laven Hij wilde ziju vader niet berooven zij souden met de geringstu toelage tevreden zijn en hun beat doon om er mede rond ta komen Dit waren de eigen woorden van Edith Oij zijt beidon leel le jong om te trouwenzoide de heer Leator Ik ben drie en twintig en Edith Is een entwintig jaar oud Lady Adulaido stond de zaak inden beginne voor Als Kolonel Bordillion hen zooveel me l wilde geven tat zij er van leven konden en do arme sohopsoltjea waren tevreden mot hunne liefde in eene hut wel waaroin zonden ze dan niot trouwuuP zij dacht bg zieh zelve dat het voordeet er van lou zgn dat Wilfred voor goed het huis uit waa Zg wiat do tak in zidk een loos daglicht voor te stellen dat de heer Lealer dezelve ooit nit dat oogpunt begon te btfscboiiwon maar zij zorgde wei dat zij haar verlangen om vonr goed van Wilfred bevrijd te zijn voor zich hield