Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1896

r Directe SmKirwcgverblndlngeii met GOUDA Wiiiterdleost 1895 1896 AangevaogeD 1 October w van Greenwich GOUDt ROT TM BAH U I6 1 J4 8 38 1 9 67 l S lioiidii 6 30 J a6 8 40 9 06 M 19 17 10 64 U OI 3 44 4 6 6 84 7 11 7 68 8 32 8 48 8 51 Moiird recht 7 88 8 47 0 u 11 01 K 18 81 H 4 67 j 7 69 10 04 NiouworVerk n 7 89 8 54 H u 11 08 M 11 89 H 6 04 H n 8 08 n 10 11 Cnpelle i 7 i6 8 01 H II 11 16 u 18 46 H S U a n 8 18 Ê 10 18 Bott jrdam 7 7 55 9 10 9 85 10 10 16 11 14 11 18 18 66 1 44 8 60 liOTTIBDA M fl 0 U S A 4 08 5 10 6 48 7 80 8 88 8 69 ÜS 9 10 10 97 l 30 l liitttmtaiB 5 6 67 6 08 6 1 6 S4 7 8B K t 7 47 6 8 86 9 4 9 61 10 19 11 60 10 89 10 88 10 48 1S 80 e Ir n 1 49 1 68 1 69 8 06 8 60 H H 3 10 3 48 K K H 4 80 f fi Sl 0 H g 9 17 8 87 8 34 g 41 S IIS 9 43 Ca ollo 5 10 9 ti Vicuwerkerk 5 18 9 8 Udordracht S li f ou h 6 81 M 7 46 8 07 8 18 i Sn 9 59 lO U 10 49 18 08 18 40 8 18 S Ó9 3 99 4 08 4 40 S 61 8 47 8 14 10 08 e 0 V U A A MHTIIBAM eouda 87 8 91 10 01 10 67 19 10 8 81 4 47 8 58 10 18 ImitariUm C 3t 8 14 9 96 11 05 1 1 18 4 86 6 8 48 11 8 1 ADVERTENTISN DKN HAAO eOUDA Hag 6 5 1 7 90 7 48 8 89 9 88 1 4810 1111 3518 161 85 8 44 8 63 3 43 4 16 6 17 e 8 7 6S 9 38 Voorb 6 57 10 17 1 41 14 Z Zegir8 1l 10 88 1 66 2S 6 £ Z i K 3 S8 10 48 8 08 3 lO OÏ OiDda 8 33 7 60 8 18 9 9 5 10 16 10 54 19 06 11 46 8 17 3 14 3 86 4 13 4 43 6 47 1 50 9 38 lO lS Stopt l Bltuwijk EriUww ei SixAiazn lxMxs u iai m U k id nl U T K O H T 0 o U D A UlMoht 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 3 68 4 48 8 86 7 60 8 09 9 IJ 10 34 WMldn 8 11 10 98 11 51 4 13 3 63 9 28 10 64 Uiidawator 8 19 10 81 4 84 U 36 Ooida 8 88 9 84 19 44 18 07 1 88 8 48 4 37 6 20 7 09 8 8S 8 419 49 11 10 aOUBA OEN BAA6 llm il 7 30 6 85 9 09 9 37 10 80 10 50 19 19 19 18 1 37 8 86 3 47 4 46 6 17 7 14 7 49 f 19 8 64 9 64 11 Zev M 7 49 8 47 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 t ltg 1M M 11 13 18 49 6 08 8 18 10 16 Voorli 8 07 9 08 11 17 1 01 6 80 8 88 10 87 Hago 8 19 9 18 9 87 10 07 10 48 U 89 19 49 1 06 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 3 81 9 9 88 10 89 11 43 S O l B A UTIICH T 9 06 10 19 10 67 19 48 8 8 11 14 8 87 11 98 8 46 9 87 19 51 11 4i 1 90 8 08 AllaTSKDAM OUDA AKltwdamrSt 8 9 10 10 4 8 8S 4 10 IS nood 7 89 9 94 10 14 18 81 3 30 6 80 7 4 8 Vnrtn U BUIiir k Inbw g d ICootdMp Uid alMiid i Hikudorp 8to it Ie Kiiotdorr LndKkendim on Eliinwfk Kralnicg n Hakudor De SUati C no 60 bevat eeu staat raa 4e gevulleo van besmettsiyke veeziektea in Nederland voortekrmen gedurende de maBnd Februari l I Blykena dezu opgave kwamen er voor van mooden klauwzeer 35 gevaUeQ by bet vee vao 4 eigeoaara van varkenaziekte 15 gevallen bg 14 egenaara en van miltvuur 19 Eiektegevalleii b bet vee vnn 16 nigenaarfl Voor kwaden droes waren dezp getalleu respeHieVfllyk 2 en 1 vuor cliurft h eenboevige diereu en f cbapeo 109 en l2 voor kwaadftardig klifuwzeer der nchapen 30 en 7 Mond en kauwzeer kwam voor in de provinciè u Gtldelaod Zoid HoUaud en NoordHolland Ür komen uitvoeriger mededeelingeo over do vreetelijke rampl die in Kleophaa myn iu Opper Siieaië talivau slacbtoffera heeilgemaakt De mynbrand welke er de norxaak van was brak nit op den vood vau 3 Maart tussthen 10 en 11 uu ii de Fiankenberg schncbt der uitgHstrelvte niiju Zooalsdoor braudweerrauunen verklaard werd ia de brand ontstaan door de onvoorzichtigbeid ran myLwerkera die poetswol baddea aangestoken w lkp met olie gedrenkt loel opvlamde en weldra de bouten myofipaoten deed vuurvatten Nu zou het ongeluk juiat zyn geschied op eeo plek waar de rook kou blgven bangeu Daaraan scbryft men het toe dat zooveel mijnwerkera den dood door verstikking vonden Zoodra de droeve mare der ramp zicb verspreidde verscheueu spoedig d dit ecteurf ene raal Bernbardi en de diru teurüu Bratacb en Beaaer op bet terrein en leidden de pogingen lot redding Van de 215 uiynwerker i welke zich in de scbacot bevonden badden 70 zicb yiingft door de Cesat scbaoht iu veiligheid kunnen brengen de overigen meer dan 140 bleven in da brandende schacht achter zonder eenig teekeii van leven te geven Men moest xich eerat gnrnimen tijd bepalen tot den arbeid voor afdamming voordat bet nadat hut dag waa geworden gelukte in de Scbwarzfeld Bohacbt en de nog niet door bet vuur bedreigde Recke acbacbt door tedriugen Door de eerste bracbr men 28 lyken te voorsebiio en bovendien 8 a 10 gewonden Veracbeiden artsen wareu toegeaneld en wijdden hunue zorgen aan de gewonden terwgl ook eenige rrouwel ke familieleden van mijnamb tenaren onvermoeid bare diensten verleendeu In de groote zaal der belendunde herberg had men langs de twee zgwanden op atroobosaeo de lyken nrergetegd di in den loop van den dag door de Recke scbacbt wareu naar buiten gebracht Hier werden liartvers beQrftnd9 toounelen aanschouwd Er wt rd een gejammer en gegil gehoord t welk spot met alle beschrijving De dragen die rant de zwarte baren aankwamen werden door de wachtende vrouwen bestormd totdut de ovt r de lyken uitgespreide doek waa weggenomeu Dan bad een haastig zoeken plaata een echtgenoot een vader een broeder een zoou werd herkend ontzettend om aan te zien Ëen jonge vrouw schudde wanhopig het t k van baar mau by de chouderi als om hem uit den doodftalaap op te wekken andere vrouwen zaten daar atom met gebogen hoofd en el rakken blik en wederom andere vrouwen en kinderen liepen huilend en gillend rond Ouder die vrouwen was er eene die achtereenvolgens de lyken van haar man en haar beid zonen bad zien wegdragen Sommige lyken werden in ds ougelooflijk te houdingen gevondtn Van eeo Ijjk wiiren ile ledematoii zoo breed uitgereikt dat h t nx t op de draagbaar kon worden gelegd Andere alitchtoifer daarentegen waien geheel onveranderd eo zagen eruit alsof zy sliepen Velen hadden de banden in biddeude bonding gevouwou oad 6 86 6 37 7 66 6 09 8 91 Oiidiw 6 60 3 64 n wrde 6 69 7 03 8 19 Ulruoht 6 18 f 8 98 8 41 f t Ifwr Imaterdaa Een oude mjjuwerker was door bctschou tinï zoozeer aangegrepen dathy luid aohrtieud den straatweg naar Kattewitz opliep en d ii menacheu welke hü ontmoette t e clireniwde dat ze zouden terugkeereii om bet akelige tooneel niet te zien Men beüft nu 110 dooden boven gebracht Ken arbeider vond tqeo nog in leven ala door een wonder gespaard By de pogingen tot redding vielen ook verscbieden alachiofferi Vyf mannen die daaraan deelnamen kwamen om het levens en dertig anderen werden zeer ziek door de verstikkende gaaoeu De begraf UH der slaubtoffers heeft Zaterdag plaata gobad Alle autoriteiten en een talryke menigte woonden de plechtigheid by In het dorp Zalenze zal ter heri i nering aan Je ramp een kerk worden gebouwd SCHETSEN EN BRIEVEN UIT AMÜTERDAM DOOU FEB ET FEO IV Prailjei is de Katteokrorg Voor dat ik myu praatjes begiu dien ik mijnen lezers eerst mede te deeleo wat zj onder een kattenkroeg hebben te verstaan Het is een iuricbting waar metk per glas en chocolade per kop worden verkocht Dit ïs de ooraproukelyke inrichting tenminste want nu kan men iu de meeste ook ol slemp Pimonade taartjes boter kaas enz krygen Ik zou niet juist het ontstaan tan bet woord katteukroeg kannen mededeeleu maar me dunkt de afstand toaacbrn een poes en melk is niet groot Daar nu iu dio inrichtingen melk en cbocoiadtt zeer goed eu ook goedkoop worden verkocht apreekt het vanzelf dat er veel kantoorlui studenten onderwyxer i en ooderwijznressen daar hun twaalfuurtje komen verorberen onder t gouot van melk of chocolade Onder welke der genoemde soorten van bet genus komo ik myzelvón breng vertel ik niet maar we dat ik nog at eens een keer in zoo u melkiririchting ga om meoschenstiidies te maken Daar ik vooreerat de juffrouw meestal een echt boerinnetje enkela uit het Over Mfta sche en dun de menachen die er komen van allerlei soort ryk en arm Dit wisselt met het oor van den dag zoodat men op sommige uren tusacbeu chique menscben komt te zitten dan weer te midden van schooier Van de week dau t was Woeusdag ging ik d morgens te eu eau nar of tii n een kattenkrosK binnen en wien vond ik daar Kwek Morgec biigin ik Zoo ezeU was t antwoord Wat b lieft u ik weer EzeU nog eeofl Waarom € vroeg ik terwyl ik me al mooi hoos maak Nu kyk je brief III maar eena in dau zult je t wel zien Daar op eens gluf een licht voor my üpeu ik barste loa Dat i jou echuld Kwek of ten minste vag collega s van je vau wie ik zoo dikwylê in da Maaudaghouders€l d voorstelling van de Hcbutterstnaaltyd heb gezien dat ik dat schreef in de plaats vau de Nachtwacht e No zei Ewèk als dat t geval is dan U t zóó erg nog al niet maar hot vindt je die Maandagboudera f 9 Nu uog al aardig maar t idéo is gestolen c Wat blief jp zei Kwek geatoIen En van wie vWeet jij dan niet ga ik voort na eer tt kalm een slokje chocolade te hebhen genomen Weet jy oietc hoe voor midacbion 25 jaar een tuk gespeeld werd dat voorsteld b e de tandbeelden van Vondel Rembrandt en Tborbecke vau bun voetstuk afdaalden eu alK drie patente jongenst door de i tad gingen iwalkeu tol zjj op den Dam kwamen 8 17 4 18 4 47 6 67 8 68 8 81 10 13 7 10 10 99 3 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 37 8 60 4 48 5 99 8 86 t 9 04 f Jongens wat een lieve meid c zeide een der drie laten ne vragen of z mee aahcc eu zoo gezfgd zoo gedaan Oe NediM l indsolio maagd n iu de invitatie aati en zio iandn zij verder niel bun vieren t Hoe weet jy dat € zei Kwek tnaar voordat ik hem kon antwoorden boord o wy ineen boek luidkeels schreeuwen Eenige jongeluiin t zwart zaten druk te praten en één vauhen riep Eo ik £ og van t H off ia t meestberoemd f Ik begreep dat zy t hadden over de professoren die aan de btadunirersitmt zyu out vallen Binneo een a mist de sttid drie der uitstekeuds e boogleerareo Eerstens Prof van t loff die naar Berlyn gïog toen van der Mey de gynaecoloog die door een bloedvergiftiging stierf en nu ten slotte professor van Bareu Noiuau de syphililoog Te meer is het verlies opmerkeljjk daar zy met bau drieën door vriendschap verbonden wai en Hetzelfde jonge meusch van straks begou weer Ik blyf er by van t Hoff is i meest beroemd Slelt men zyn roem voor door een groote cirkel zoo groot kU de wereld dan zyn de eirkela diö de roem voorstellen van zyn vrienden niet zoo groot als Europa Een Inid gelach iu een anderen hoek vau het lokaal trok na myn aandacht Er zaten een paar luidjes die ik voor colporteurs of zoo iets aanzag met bieden maar afgetrapte broeken met demitaisons maar smerig liuoen met wandelstokkeu maar azonden manchetten Daar ry Amsterdamach dialect aprflkeD doorapukt met nflerlei groote woorden zal ik maar zoo vry zijn te volstaan met den geeat van hun gesprekken weer te ge en Ik moet zeggen begiut ds e o dat Keens dnt van week maar leuk gelapt beeft met zoo z jn kachel gloeiend te slaoken Ja zegt eeo ander maar k vond toch nog leuker dat hy zyn biljart zon vastgeschroefd had Schroeven van wel een voet lang Had by door een balk heen in de ponten van bet biljart geschroefd Je begrypt wat een werk t waa dat ding loen weg te krygeo Heb JiJ dat vers gflezeE vraagt een derde dat zy verkochten by de verkooping c Neen geeft de gevraagde ten antwoorden men begint de andere voor te lezen Ik hoor zoowat van En wy willen hoopeu Dat wy het voor weinig centen op zullen koopen Hetgeen gemakk Iyk gaat Verder hoor ik Voor onzen vriend Reens of te wel de onbezoldigde deurwaarder geheeten Zooala velen zullen weten hiti zoo gaat het voorf terwyl ik by myzelven denk Ja mannen wel is R ens onbezoldigde maar hoe tallooze glaasjes worden niet in zyn eafé gedronken door geestverwanten en nieunsgieriaen die beter hun gold voor vrouw en kiud in den zak bielden Waut eens zal de dag komen dat de onbezoldigde Reens altyd door ion bezoldigd ryk is geworden vau goedkoop Mar en bitter en dan zal l y u wol laten zitten wy stajiten op dat wil zeggen Kwek eu ik on juist als wy naar buiten gaan komen een paar gouvernantesbonnes veronderstel ik naar kleederen en spraak te oordeelen omgeven door wel een stuk of tisn kinderen binnen Wij xyn dus bly dat wy bij tyds wïg zijn en gaan bedaard wandelend in den baerlyken Maartscheo zonneschyn Ja zie jee be int Kwek vroeger nam ik altijd myn tweede ontbyt by Riobe maar ik vind dat die kellners daar zoo u leelyk Fransch apreken Je bederft er je nitspraik 0h je comprendsi antwoord ik Kwek zegt Hfe en hegrypt blijkbaar niet waarom ik hem iiieei moileud aankyk Daarna staan wy een poosje te kyken hoe werklieden beïiig zyn do bakken voor den telephoou te leggen Dat zyu bakken met eeu geraamte van yzerdraad wnnrom heeneenlang cement Deze worden iu den grond gelegd ea afgealoten mit yzersu platen Wy zyu t er beiden over eens dat het ons lezer niet heel practi ch blykt want ten eerste roesten die plateu betrekkelijk gauw wsk en dan styteu zy sterk door t voortdarend verkeer zoodat over eeolga jaren op de drukata plaatsen wel nieuwe platen lullen noodig zyo En dan zal men t geval krygen van menschan die door dut er gaten iokomen vallen bygevolg mettattyd adreaaen aau den gemeenteraad en ingezondfeo stokken in de dagbladen by de rteet a Winteri overigens roet suenuw tyo oatuurlyk die yzereu platen zeer glad zoodat ook dan nog wel eens iemand zal komeu te vallen HuitenlaDdscJi Uverzicbt Hat kabinel di Kudini is gevormd met generaal Ricotti als minister van oorlog Het treedt op als potitiek en als militair gotfferuemeut f e aanwezigheid van generaal Ricotti zat strekken om de bezorgdheid weg te nemen en bet vertrouwen te versterken iu de onergle die bat kabinet zal toooeo Ëu bet optredeu vau markies di Rudiui die de leiding der oppositie op zich had geuomen geeft blyk vau bet verlangen de Afrikaansche politiek zoo bescheiden mogelyk op te vutten Een korte levenibescbrijviug ran de beide boüfdeu vau het nieuwu kabinet vinde hier eeq plaats De markies Antonio Starabba di Rudini is geboren in 1840 op SiéiliS waar zyn geslacht tot den oaden adel behoort Op ze eu twintigjari eu leeftijd was by burgemeester van Palermo De omwenteling van 1866 schonk hem de geb geuhoid zyn geestkracht en zyn moed t toonen en zich zeer te onderscheiden Hy wc rd kort daaiua tot prefect benotimd eu naar Napels overgeplaatst In 1869 trad bij reeds in het kabinet vau generaal Menabrea als minister vau biunenlaudscbe zaken Toen het bleek dat dit kabinet wankelend stond en alloen gered kon wordendoor kamerontbinding en door bet uitflchryven van nieuwe verkieziugeu weigerde di Rudini daaraan mede te doen oradat hy geen invloed wilde oefenen op de stemming des volks Hy viel toen met ret ministerie Menabrea Twee au twinUg jaren zonden voorbygnau voordat di Rudini opnieuw aau het bewind werd geroepen Al dieu tyd was bij lid van het Parlement waar hij zich by de rechterigde bad aaogeiiluteu doch iiy nam weinig deel aan het actieve politieke leven Gedurende het tydperk der trausfurmisme hield hg zich nog meer op den achtergrond daar bij de financieels politiek van Depretis afkeurde en het verkeerd achtte dat de rechterzijde die staatkonda steunde ïn 1891 was zyu uur gekomen de honing droeg hem de vorming vau een miuisterie op Het langdurige tijdperk van vrijwillige eo van gedwongen rust bad zyn zelfvertrouwen echter geschokt Eu hy begiog de onvergeeflyko fout den beer Nicotara aau xyn r yde te roepen en dezen da pL rteieutll van biuneulandsche zaken op te dragen Dat werd de oorzaak vau den val van het kabinet dat gedurende zyu kortt tondig bestanu getoond bad ecrlyk te zyn eu brzield met goede bedoelingen De ondervinding ia 1891 opgedaan zal de markies dl Rudiui zich thans ten nutte maken Ik ben niet meer de mau van Vroeger zeide hy onlangs tbanK weet ik hoe Italië moet geregeerd worden En daarom treedt bji thans op als minister vau binnenlandache zaken urn van hetgeen de jjoderviudiog hem geleerd heeft de bestn party te trekken 9 46 11 10 7 4 8 4V En naast hem heeft hy generaal Ricotti die als minister tan oorlog optreedt Deze beeft zich vooral naam gemaakt als reorganisator van het Italiaansche Kger Reeds in 1SG6 was Ricotti brigade generaal Toen werd hy als directeur generaal aan bet dopartemeot v in oorlog met de hervorming vau het leger belast hem dankt Italië de oprichting der bataljons Alpenjitgera en de varsterking der uoordelyke grenzen Ricotti maakte in 1870 deel uit van bot kabiuet Lanza en vau 1873 tot 1876 vim bet kabinet Miughetti Hywaï een heftig bestrijder van do denkbeelden der uiterste linkerzyde hy geloofde onVoorwaardatyk aan de kracht n het weUlagen der e matigde liberalen Ala voorstander en verdediger van bet transformisme trok hy de aandacht an Dopretii die ham met de portefeuille van oorlog belastte De nederlaag van 1887 by Dogali maakte aan zyn bewind een einde Ondanks dit samenwerken met Depretis en Uancini kan generaal Ricotti niet beschouwd worden als tot de Afrikanisten te bebooren Beeds dadelyk na de aanneming van het denkbeeld lot atichting eener Afrikaansche kolonie verxette hy zich daartegen Mancini die toen minister van binnenlandsche zaken was wist echter zyn wiV door te zetten en het gebrek ean samenwerking tusschen de beide departementen werd de aanleiding tot de nederlaag by Dogali Na 1887 stond generaal Ricotti aan het hof iu een sleeht bladje Men wist dat bg een onverzoenlyk tegenstander was van de leger uithtoKlitig en dat van hem voorstellen te wachten waren tot inkrimping van het aantal legcrkorpgeo Daarom werd hy noch iu bet kabinet Giolitli uocb in het mioislerieCritpi opgeuomeo Maar thans uu hei denkbeeld VhU de j vermindering der legerkorpsen krachtig veld beeft gewonneti en door di Rodini fu Colombo wordt voorgestaan en verdedigd at geoernal Ricotii wèarscbyolyk iu staat gesteld worden aan de opgedroren uitgaven voor h 6 leger paal en perHe stellen De nieuwe minister van oorlog bezr t zeldzame eigenschappüu hy wordt door het mititari me niet verblind Hij ziet io dat Italië vóór alles een maritieme mogendheid i en dat Italië niet meer troepen mag onderhouden dan het noodig heeft voor de verdedïgicg der grenz n Het program van het nieuwe Kabinet zal dus in de eerste planta bevatten vermiadering eo herziening der tegereterkte En daar in de Afrik iansch qiiaestie erubeid van meeuing bestaat tusschen markies di Rudini eo generaal Ricotti 11 er kana dat ook deze weldra op geachilite wijzo zal woMen geregeld tot voordeel van Itslië en van zyn financiën Iu den Franschen Senaat werd door het lid Sebline het feit ter sprake gebracht dat tydens de reis van president Faitre weg met den Senaat Je geroepen is Lg Provo t de Laonay voegde er by dat bet ministerie de medeplichtige van deze bsleedigers van den Senaat was geweest De socialistische minister Mesureur kwam daar ernstig tegen op hij noemde het den SeDaa onwaardig notitia U nemen van deze eukele schreeuwers terwyl millioenen de grondwet eu de republiek hadden toegejuicht l e minister verzekerde dat de regeering er steeds voor zou zorgen dat de Senaat werd gereapecteerd Wy nemen uwe verontschuldiging annU riep Dorand ofschoon de minister het natuur lijk niet als een excuus bud bedoeld In den lielgischen Senaat dij Dinsdag h re zittingen beeft hervat is de regtering door den heer Bara geïntei pelloerd over het dralen by de benoeming van een burgemeester te Ant erpen Daar de tegenwoordige dienstdoende burgemeester de heer Van Ryswgk zyn ambt uitstekand uitoefent en te Antwerpen allen op één na den afgevaardigde Coremans zyn ingenomen met zyu berbftnoeming daar verder de regeeriog den bser Van Rijswyk door bom de Leopoldsorde te verleeoen een bewijs van haar veitronwen had gegeven hoop ik dat het mioistene zicb niet zal taten influenceeren c besloot de spreker De minister van biunenlandscho zaken de heer Schollaert antwoordde met uitvluchten Hy merkte op dat het wel ia waar gebruik ia den burgemeester te beuoemen uit de meerderheid doch dat te Autwerpen gerekend moest worden met een zeer sterke minderheid vooral nu de verkiezingen aanleiding badden gegeven tot onlusten De minister eindigde met de verklaring dal hy naar bevind van zaken zoo handelen en de ontwikkeling der gebeurtenis en zoo afwachten Zeer te recht merkte da heer Bara hierop aan dat de regeering te Bruosel Gent on Luik waar de liberalen niet eens de meerderheid hadden wel een liberalen burgemeester had benoemd en dus nieta de uitzondering met Antwerpen gemaakt rechivaardigde De minister zag daarin juiat een bewys van den goeden wilder regeeriog maar verklaarde dat by dn tijd uog niet gekomea achite om den burgemeeiter te benoemen Dinsdag is het proces tegen dr Jameson en zyn metgezellen weer begonnen De beeren werden ditmaal niet meer beaehonwd als gevaartyke misdadigers zjj behoefden niet plaats te nemen op de bank der beschuldigden daar man hun had veroorloofd te gaan zitten op de atoelen die vÓór de setels der rechters geplaats zijn Onder de aangeklaagden bevonden zich nu ook majoor Coventry en kapitein Gosling Ëvenala bij de eerste voorloopige zitting was ook thans weer de zaal dicbt bezet en ook DU weer gingen er enkele stemmen op om den Eogelschen negentien de een wschen helden een ovatie te brengen waarin echter niet geslaagd werd Van veel belang is deze eerste zitting niet geweest Alleen is nit de verklaring van den eersten getaige gebleken dat de Chartered Corapaoy geroimen tyd bezig is geweest met bet aanwerven van mansebappea dat derhalve de tocht naar Johannesburg niet geschied is iu de opwelling van een oogeoblik en dat Jameson voor het front der troepen voorlezing bad gedaan van een scbrgven uit Johannesburg onderteekend door Farrer Philips Harmond o Leonard waarin werd verzocht den Johan uesburgera hulp te verleenen tot het verkrygeo van een beteren regeeringsvorm Kolonel Grey heeft tegenover dazen getuige nog verklaard ilk kan niet zeggen dat gy gaat vechten voor de supprematie derBritscbe vlag in Znid Afrikac Deze laatste woorden laieo aan duidefykheid niets ts wen chen over Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende GoederenUitslag verkoop land te Stolwyk 11 Maart 1896 dooi NoUri t Mahlslede te Berg Ambacht gehouden P rceeteu 1 en 2 Land in Koolwyk onder Stolwyk kooper J Schilt te Stolwyk voor f 4000 Perceel 4 Land in Bilwyk onder Haastrecht k A Boogaerdt Ie Stolwyk voor f UBO Het overige niet verkocht Een Kloormakersjongen GEVRAAGD A van OS Az March Tailleur KWwi ü K 73 GÜÜÜA Beurs van tinslerdann slot krs 9211 Vorkrt 921 100 10 lsl 761 84 2 b 62 s 9I A 08 98 Vi 104 68 80 221 221 114 941 100 97 799 87 1 102 66 100 203 145 58 101 1001 189 99 70 9 1131 191 U6 101 4 60 101 9 62 78 102 101 991 101 142 1S6V 18 104 63 103 121 6 lOS 801 107 103 a08 108 109 104 10 114 841 ï is U MAART NEDEaiiN Cert Ned W S i dito dito dito 3 dito dito dito 3 UoNOAï Obl GouiU i88l 88 4 iTiLls Insohrijtiag 1812 81 5 OosTENB Obl inpapiii 1888 22 2 1981 dito in zilvor 1868 5 Portugal Obtig met coiipou i dito ticlist 3 HinLiNU Obl Binnenl 189 4 dito aeoooi 1880 4 dito bij Eotbs lSS 4 dito bij Hope 183K 90 4 dito in goud loon 1888 6 dito dito dito 1884 i SpiNJB Perpet chuld 1881 1 TuRKSiJ Gcpr Conv loon 1890 1 Qeo loeniug sorie D troc looninK serie O ZuiDAm llEP 1 obl 1892 5 StRlloo Obl Buit Sell 18110 6 Vj S zuELi Obl 4 onbep 1881 AHirrEBDAM Oblif tien IStS i iloTTEKUAM Stod l ien 1894 8 Jeu N Afr Kaudelav uaud Arendsb Tab My Certificaten DuiiMaatschappij dito Arnh Hypotlieekb paiidbr 4 Cult My der Voratoul aund s Gr Hypothookb paudbr 8 Noderlandacho bank aand Ned Handelmaa b dito N W Pao Hyp b pnndbr Rott Hypotbeokb paudbr SV lllr Hypotheekb dito 3 OoBTEKB Oost Hoog bauk aand ItusL Hypotheekbank paudb s Ahebika Equit hypotli paodb 5 Maiw L G Pr Lieu eert 6 Jed Holl IJ Spoorw Mij aai d l Mij tot Bipl 1 St Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito S iTiUt Spoorwl 1881 69 A Eobl 51 82 A Zaid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Warschau Weonen aand 4 RllsL Gr Buss Spvr Mij oW 4 Ballische dito aand Faatowa dito aand 5 wang Dombr dito aand 5 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito ohlig 4 13V l l AiiE lKA Oent Fac Sp Mij obl 6 Chic h North W pr C i aand dito dito Win St Peter obl 7 DeiiTOr k Bio Gr Spm eert r a Illinois Central obt in goud 4 Louisv NaaliviUeCart T aand Ueiico N 3p r Mg leb p d 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ontario k Wost aand dito PenQB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Minn kManit obl 7 L n Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 CanADi Can South Cert T aand V N C Ballw fcNay leh d e O Amsterd Omnibus Mg aand Rotterd Tramweg Maats aand Nbb Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BcLOlE Stad AntwerpenlSS i t Suul Brnsaet 1886 2 131 1 HoHa Theiss Begullr Oesellsch 4 OosTiNR Btaatsleening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 ii ANil Stad Madrid 8 1868 Ved Ver Bes Hyp SpobI eert IARB TBBRICHTKN QOUda 12 Maart 1896 Granen onder rerandering Tarwe Zeenwiche 6 60 a 6 90 Mindere dito 6 36 f 6 10 Afwijkende 6 15 f 6 76 Polder 6 85 i 6 26 Eogga Zeeuwsoho f i 4 40 Polder 8 76 1 4 Buitonlandaohe per 70 k ƒ 0 a 4 10 Gerst Winter S 60 l 3 90 Zomer 3 85 i 3 76 Cbevallior ƒ 4 60 i f 6 26 Haver per heot 2 10 ü 8 per 100 kilo 6 60 a 6 Hennepzaad Inlandsch 7 it 7 26 Boitenlandsohe 6 60 a 6 7B Kanariesaad 6 ii 8 Koolzaad ƒ a Erwion Kookerwlen 9 4 9 60 Niet kokende a Bnitenlandsohe Toererwten por 80 Kilo ƒ 4 76 4 6 Boooen Bruine boonen ƒ 10 it 11 60 Witte boenen 4 Dui nboonen 6 70 4 6T00 Paardonboonen 4 70 4 6 Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaanaohe f 4 25 ii 4 60 Cinqusntine 6 75 4 7 l oianinu 5 86 5 6 60 Vebmaekt Melkvee goede aanvoer haodel en prijzen Keer wel Vette varkens red aanvoer handel vlug 17 a 10 et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel rrü wel 16 4 16 et per half KG Magere biggen goode aanvoer handel vr j wel 0 40 4 0 86 prfr week Vette schapen eenigo aanvoer handel van geen boteekenis f 4 ƒ Nuchtere kalveq goede aanvoer handel vlug 5 4 8 l oktalveren 8 4 U Aangevoerd 4 partijen kaa Handel rij wal Ie qual a ƒ f 2e qual 83 4 ƒ 84 Zwaardore NoordHol landsclw a ƒ Boter goede aanvoer handel vrij Qoebotor 1 4 1 10 Weiboter 0 80 4 0 96 p Kilo KOEPOKINËXTIKG De BUR3EMEEÖTEK van GOUDA brengt ter nlgemeenu keoois dat niiustaandon Zondag den 15 Moart 1896 des raiddaj s 12 uur op bet RAADHUIS niet alleen voor minvermcgenden maar voor ieder die zicb daartoe aanmeldt gplegenheiti ral bestaan om zich geheel ko telooa rechtstrt ek van het kalf te doen iuenten of berint oten Gouda den 12 Maart 1896 Do IJurgemeester roornoenid R L MARTENS De BURGP MEESTER vau GOUDA brengl bij deze ter keunis van de belangbelibeoden dat door den heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 9 Maart 1896 executoir zyu Twee kohieren voor de belasting op het Personeel dienst 1895 96 No U en 12 Dat voormelde Kohieren ter invordering zyu gesteld in handen van den heer üutvenger dat ieder die daarop voorkon t verplicht is zynen aanslag np den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van drie maanden binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend Gouda den U Maart 1896 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER 351 Staats loterij Ie Klasse Trekking vau Donderdag 18 Maart 1896 No 881 1500 No 8831 ƒ 200 No 19051 ƒ 100 Prijzen van ƒ SO I58i 2 16875 16413 16182 16473 161188 16870 16872 17748 17795 17935 18089 12965 18060 13063 13387 18788 13832 14306 14418 14701 15124 liS35 16783 8833 2918 S863 3461 3699 4378 44 5 4495 6317 5431 6200 8570 467 1S3S 1370 1387 1411 1570 1669 1676 1784 2067 2248 3526 8687 6693 9382 71Ï4 10268 7359 108B6 7637 10469 8012 10648 8C21 10666 805 10838 8369 10841 8613 11543 8647 120 i6 9184 13075 9306 2113 18031 18447 18091 19571 18189 10644 H316 19783 18534 19754 18894 19868 19021 20861 19079 20491 19140 80760 19177 80818 19266 80891 19406 15724 BnrgerlUken Stand GEBOREN 9 M rt Maria Theodora oiidera L Eortekaat eo M van Dam 10 Regioa Adrian onder M Dortland eoB A Priui Carolina Maria ouder T Laarier en C L Braat II Aart Arie onder J Donk gn W Slobbe OVERLEDEN 9 Maart M de Munnik G2 j 10 D van Beek buisvr van J B are 46 j QEBTJWD 11 Maart P van den End en C Sapders Beeuvltlc OEBOBEN Neeltje onder H Vermeulen en M M KvinlisleoberK Maria Antbonia oodera B van Rysivijk en M van der Graaf Gi je ouder C van Hnr kamp en N de Brnin Pietje onder H Verwa il en C Vermeulen Arie ouder A van den Berg en ï de Jqng OVERLEDEN A Borger wed C Perdflk 96 j N Blonk 5 j Ondertrouwd B J H BOERS ApothtJEer MBT A B D MOOIJ l ö 1 11 Maart 1896 lil Rotterdam w v itU M GIÏSPX0 3 BZDBIUQX0ttfO nSlCtfFtuU iu9c Voor de vele befryaen van deelneming ondervonden bg het overlyden van den HoogEdelUestrengen Heer JAN vam des MEER iu leven gepensionoeerd Majoor der Infanterie te Gouda betaigt ityoe familie haren oprechten dank Uit aller naam J VAN DGK MEER gep Kapt der Inf Gouda 13 Maart 189Ö A Ilerwege bek roond met Eere Diploma s Gouden eu Zilveren Medailles benevens Kers Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Wereldberoemd Druiven llorst Bonig Exlracl MELIANTHE HIT OK Machinale Fabriek DE HONIGBLOBMi VAN II t van Hchaik Co gevestigd te B Oravenhage Gesn middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHMRIWEPEtIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDELIJK de streugijte hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet aicb de weldadige invloed geldeu Het groote debiet en de vele attesten aau de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flaoous van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien vau ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Qraven tage Wtr Verkrijgbaar bg F H A WOLÏTF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordreeht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudemf T i rtJ JarfA Moile Artikelen en Garneeringeii op elk gebied HAUTES NOUVEAUTÉS i FOUEMTUEEN roor NAAISTERS en KLEEKMAKKRS hekentl goedkoop en solide ItUIHf SORTEEBim GLACÉ HANDSCHOENBN KOUSEN m Hokken Blouten TrlcoU Keuken en Fantasie Schorten enz enz WISBRUN LIFPHANN Cognac Tin Boiü 1 40 de LHar Da OOQVAO mr BOZS TUI d SMdéM Aaonrme wordt K l T rd in rwM I da bamanda flaaaohan vkh e liiCer Inhoud voonriao vnn bet attaat van J r P V VAVt HAMOZ B008 Proefflaaah i f 1 30 DttalBltaad verkrijgbaar bU P H J V WANKUM arma Wed P J MELKEBT Ooithatt IU aeuda