Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1896

348te Jaargang Zaterdag 14 Maart 1890 IS 0915 ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEKTENTIEN worden geplaatst ran 1 6 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen jroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met uiteondenng ran Zon en Feestdajren De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 h hondei lijke Nommers VU F CENTEN oPE mAB mm De COMMISSIE voor Werkvprschaffiug maakt b deze bekeud dat het OPENBAAR VERSLAG der werkeaamhedeu zal plaats hebben op Maandag 16 MÊaarl dea avonds om H uur lu het Cafe tHAKMONlËc van den heer WOUD NBERO aan de Markf Boveniiaal Vriendelgk wordt een ieder Lttgenoodigd om dit Verslag bg te wonen DE ImIHISSIë i Voor GOUD OMSTREK E personen 11 v n eén Waaraan 1 1 der Lfjj ïerteiitie IT IAR I worden ileaellJLe IJveriyi GEZOOHT voof het waarnsrai Uemakkelljl Ayeni i hai groote voordeelen verbom Ofterten rnet reicreiitien dunste aan ne Algemeen Uureau van NlJfaU t VkW Rotterdam PEANSCH5 STOOMVlnyEEIJ Cll ii flii Wassdii iij I u opÉfi iiii iiii u JO iirtiiitï ade lioü rdat t Oebreveteerd door Z M den Koning Jer Belgen HoofddepAt voor GODDA de fleer A van os Az Ejpeciaiiteit vjoor bet atüomei eu verven vai alle üeerene Damesgarderobeu alsook all Kindergoedereu Hpeciale inricbting voor be stoom u van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar dd nieuwste eu laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekao zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen gosderen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeue week J F Cl IJPERS Westeinde 37 Den Hang Staineii Verliiiren Ke idrecren Buitenlaodsche V I A N O s uit de eerste fabrieken m ruime keuze Amerikaausche fi A H M 0N l ü M b door directe loiportatie tegen i E R L € 1 K prijzen Inruilen vau bespeelde Piuno s Agent voor iuuda en Unisireken k Mi m KLEIWEG lïeii ware Schal voor de oogulukki e slacbtofiers der ZeltbevlekkiDg Onanie en geheime uitspattmgen is bet beroemde werk Dr Retail s z HLFBIUV IU Hollaudsche iitgavo ii et 27 afb Pr ja 2 gulden Ieder die aan de verschrik kelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering dm het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen by hetVerlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het l ediag ook in postzegJs en iii eiken boekhandel in Elollaad CEMENT LiJM LIJMT alle gebrokeu voorwerpen onbreekbaar I vast eu kost met gebrQikaaanwyzing 10 cent per flaLoii LANOLiN WRIiFWAS geeft eeu prachtige gluiis aau oude eu nieuwe Meubelen 10 Cent per Flacon by J vaii UU 1 Kleiweg k liouda Aanbit cliii en worden InyewuchA by It W de Blecourt te XIJmeyM vooi de Leteriug van ifuin 51 0 Klei S ERP RIVIERZAND fr inco Slmemn eH ben odigd voor Je te maken bteeiikluoiing en Straudmuur uit de faiiiiite eente buUenluii Leger PaL moetea tegen den ia eenétP der f hnekef ogeQaamde J len peiens jotpry uuovDu Logau UBU moiprys Tan e t p r stuk norden attrérkooM D8zl dikke onslljlbare dflkant zHn zoo W rm Mis een pels oa 110X190 om groot ms het gebeele paftrd bedekkend met wc J Spge naaid en S breede streepen voorts een kleine partij witte woUene Slaa Dekens groot 140X190 om wagenA zeer kléiiie ileobto door raklui bemerkbare fouten in het weefsel aangeboden ad II 3 60peratuk Eosten anders bet dubbele BV DuldelUk gMOhreTen beslelUngeii worilen EOo lang Ie Toorraad trekt tegen toczendlut Tan het bedrag of on Ier remboun prompt iili geroerd B Hiirwltz f aaatploht Croote Staat 31 POIKE OD DS feCHIEDAMMEH GENEVEE Merit NlGHTGAl orkrijHbuar bij M PEETER8 Jz N B Ala btwijs vöii colitlioiil isLicbet en ktirk steeds oor I MicrtAU r len an ileu naam dor l inn uHlEDAM I p goPPE Lyèis jan lldu iif lldarworni drooge vochtige Sclmbbendauwworui en het met deze kwaat gepaard gaande 200 oiidrage lyk lastige JeHkeii der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bij lieu die door niemand gene zen konden worden door titr Hebra ê PtechteiUtia Onacimdelijk Qe brulk UUwendiil Prus zes gulden Nod Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook post zegels waarop toezending volgt vr van port en inkomende rechten Verkrijgbaar b de St Marlen Drof erle fla iJi Dnitsch land StoUwerck sche Borstbonbons I ge bnceerd na Toomchrift vim di I kon ümversiteits Prot GehBi Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten heescbheid en aandoening der ademings organen uitateekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme ei koude lucht is t bijzonder aanberelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Druk van A jialNKM N ZcoN St O OE lo O O tcLi©33 st iiESTA FETTEk Gouda Utrecht Stotter dam DAGELIJKS uitgeioüdera Zondagen vertiekken 2 Booten lan GOUDA naar UI llEèHÏ de niorgttna ougeyeer teu fteveu eri dea namiddaga ongefeer ten vier uur Met deaeu goederendienst bestaat ook eene zeef fféedkoope retuffelegenhetd i oor Pasiiag era nau UTRECHT en tuascheugelegeu plaklaen Kantoor Xieuwe l eerslal De ent II J lUOEltUI ËK Het groote aantal zenuwkwalen ran MnuwttoordpijQ ar tot de roorafKaaaila ke4teo eii n van apo lekte bBrieubeioei tH iMfr eren nog steeils alle middelen dooi ae luedlHihe netenaobaii tangeweiid Kerst aaoaail niaavex tijd komt de eer toe dat i lj dooi het i ebimk iimkea viin rion eenvotidlgBten vejfi nauslük ItltC de huid eeue physiologische ontiiekklnÉ gedann hoeft die na bonderde proe iemuigfD thani oree degelieele weield voibreld ia eu teiwijl xij in weteisümnetijke kringen da boogltalieiaDjntalUng wekt tevens eene weldaad blijkt a zju voM de aan 2l uunkwblen tljdende m Baoh£iijla DmS ïeneeBwlJie i ultgevondeu door den geweien üOlcler van tlflzouahelt Dr Bomtt VtlHmaiiB ta Vilahofen en beroBt oii deondeivii liug npjile Isfit In eei e W Jarige iiaktijk Owar WMlHhlné vnu tart hoofil eeninnal r ilaK wortl i i dnnrtoe ireaclilfctfl iilttaivn d r4e linla oniulddellljlt nau het zenuWKeKlil iix lU K loelU Meï desa ffonsMWjJa Tetoail watklUJk Bchltteienüe leaultuten verkraKeii eu j laakl zo veel ojgaftffl dat Tan aan dMi im ottTlodar geithreven weikje OVJER ENUWLIJDEN EN eBROERT hare voorkoming on ganeilnIK j Aaoallenwiera ii w ir eï merr r èliMicrn Ke lniinfii of SS 1 df kentrekeupi ndrang grodï pH ihall aarfteld laJBagdhe d sl peleoiheldl loliamairju onnist ix sabt id Tetder allé zieken die dour llfioeito LPlwiPii werdw en nog Uiden aao d 1 eOqklR verl mlnBeii onvcr nobkftltol ipreïei iMara tonfval moaitlllk slikküTaHJflialri a M lL i n = u iEiö l veriwakKIno vin oehewaen ena n alj dl teedi 1 dooi Ie bek iile inlddfiiepi ata ontlioadiiifaan f j pJaatflBl iderareitoeflkiindigabebauaiiiuK ge eeBt 1 Kon terknnr Vrijven ÏBleLtiTflnLii u kwaal gevonden hemen enjten slotte ï ii imleu hebben vegenVyersahrinseTeu ale z pijn mat dii ullaliald fllklierln n aa donker war lulzlng In dB eoren hatyoslan San krietielinB la categoriün van Dii rIiJd f a aU ook ook aan geEonde leUli aab Ioibb penonei d voorkomen wordt ormgilna aangeiadru x li lii t opaauvraxakoateloaelnh anq vcrzondei kte 1 ontïbudiniBwi vj lenJgiag liiumar Kvvecleii vo6r bftroert en daartoa Ihoudend angilig voelsH verdooylSa n Nst liBlM liaaN n voor del dbgen drukkende pl n gndtr bat vaoriioaN ht alapéi farl hdHdofl en vosten aan al de dria ige mc lsjts iKi ondo aan klaehniotit sn kraalitalOMMM met het üfll werken en geeatelijke reaoUa irUlaa Wim Ide weikje aan ta tokaffsB batwalk binnen korten tijd rSeda do 81e dmk verHDhënen ii Uit boelja fterat niet aUa a T90 het gntU pnbUek verstaanbare vorklarininin omtrent liet wa en dei BieBWora therapie es i daarmede Eelfa in wanhopige gflTalIe veniremen nitweikitg mum ouH vindt men daarin weteuohappelijke verhandelingen nlt de metflKahAblnileii d e aai I e getidjKBiyijze gewijdilJn loomfldaanobrift van tal van gatuigsohiirtea van hooggei lautste gorioeHkuuJigftl onder welM P MéRlérfi nU Ér srafsiiop tan dB pol flfniek ta P rlJ reeSounemont in fitninnr h l 1 AmsterdauilJ RottcbdmnT lotii M II t lltiv A to ijil ihf p eg U F t nil f i llM KOf I F Apotliekelr Korte HoOfStMf 1 Op jongste gieni wijze d or di MedUoJ a Jnii I OBBY 4 iMHn O ü 1 legra ht bii d OaaidbrOg I 1 lLmedi lUAle tentoui m lIIiAk 14 te r WelaainaMlt BGb r uit de ZlUtreu Mcdnlll htikrouad athreiiier s Kneipp Malzko lie gezondste en beste koffiebijvoegsel ffifcv Patent H Stollen ntt itbirfi Iriinlrlt UDigUck III uhüi mt llKki nr little 0r fftosMê Er mi iinam ratmt H attUtKi arrmtgen hal Atilau m nr tehMMêfi wertttloten Nachahmunfjeti t iab$R gttkeiifBdaler uis rêHtf a stlunfetl H StoUeti nur ïotl aas t r ct Oder In tclohen ElsenhandlURtin k danw untgr Plakat jwlt nabanstshtnill ausgahitigtk i reinUhten and euffttiëMe gratli tmd fralKC Warnung Fmnnlm nebutiouirlu AMERSPOOHT AMEKSPOOHTSCHE MACHINALE mi nnnniiiiirrni fabriek Stoom Automatische Walsen Mee Geene andera dan de hier onder vermelde broodsoortenzUn van af MAANDAO 9 MAART 1896 met cent 1 oent per Eg verhoogd als volgt Gewoon Roggebrood vaa puike roggo zonder ïroeoide bijmengBul 1 Kg SVf Ct IVi Eg 8 ct 2 Eg U ct 4 Eg 22 ot 6 Kg 33 ct Voerbrood Rronun ieets van ptiiltö ro fïe forilor vnii stakjca tarw Iijuzaail en aojore ïoeJanmo bestandileolen IVi Kg 7 Ct 3 Kg 14 Ct Roggebrood met Erenten en RozUaen zonder pute tn iijo 1 Eg 15 ot Ongebuild Brood met Prima Tarwebloem n do baste tarwesoorien smankt orerheerlijk paniorra L Kg 8 j Ct 1 Kg 11 Ct V i Kg 18 jCt 2 Kg S2 ct Munitiegrood bnimbiood vau de puiïslo iarweeoorlon zrer üui ran smaak rondO vorm 60 Dg 6 ct 120 Dg 12 ot lange vorm 50 Ug 5 ct 75 Dg I Tl ot 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 C revena verkrijgbaar Zoet Roggebrood b zondcr aoinkol X Kg 11 Ct De bovengenoemde broodgewiohten worden behalve van kanibrood gegarandeerd Prima Honing Ontb tkoelC 30 cent all n sagnrandeerd ecUl rvanueer PLUO verzegelde Ktlitoj rapheerde kartonnen verpakking gemerkt met de fibriekatilels ï W H h üllSINO Amersfoort De Dépölhouders zijn kenbaar aan dépötborden en wagens met de fabriekstltels en W H MEDRSIMO Amersfoort alsopschrift Voor GOUDA oon DÉPOTHOÜDER GEVRAAGD tegen flinke provisie tn franco vrachten der voll en ledige kisten BINNENLAND GOUDA 13 Mtturt 1890 De si Iuit4 t by de iDtaolerie m O 1 fi heer B C M SidbU m oïergeplautst vrd Ngftwi u ar het garu bat fau Aiubtïmu ti Tirnate De 2e luit W H C A b lin vaa ü inktroctiecoinp ta Scboouboveü wordt met 1 April 0Tert plaatat by bet korps uoatouDiarste Dordrttiqbt Iq de uk van dea iD e7etenb te ScbooDboveo wemeos medeplicbti heid i aa bescbadipmg TKQ en tot wuturkeeriu dieiieudt D Wfg tot b da jeu geraugeuuntraï veroordeeld beefl bet gereobt bot m Den UtHg die otraf vermioderd tot 5 dagea Od recbtbaok te Rotlerdaoi veroordeoldt giitereu k V arbeider te Capelle a d IJael wegeD eenvoudige beleedigiog tot f 5 boete aub 5 dagen lecbteuiB Beroepen by de Ned Herrormde Kerk tf WooSragge ds F F J vau de fkssebe t Qouderak Tot bestuorfllid der üaattrrch che kiesver eeaigiug Ii herkozeo de beer C J M Kroon feveuB werd beeloten neb oog met aan to luiten by de centrale Kiesvereeuigiug De vrouw Dit HoenküOp die verleden week ouder bet rydeu der tram er af pi otig en daardoor eeu eind tnedegesle pt werd ia Woeua dag lu het gasthois alhier overieden Gisteien dioude voor het gerechtshof ti B Graveuhage de zaak au deu gewezen ryksvwldwBchter thaua zaakwuaruemer te Gouda door de rechtbank te Rotterdam tot een jaiir gevangenisstraf veroordeeld wegen oplichtiug Üy bad en Uudbouwer to btoUyk tot de atgilte vau honderden gatduus bewogen ou der bet bedriegeh ke voorgeven dat liij in het besit ïou geraken van de helft eeoer vun eeo Dnitscheu veldiuaarecliatk te verwacblnn mil lioeuenerfetii8 en ouder belott ook te zullen werkzvaiu xyu in het belang ueoer auderu den landhouwer relven tofkunieadf urfeuis B kl ontkende bedrtegelyk gjihaudeld lu huhbsii eu bt weerde zelfs nog ge d vau deu Uudhou wir te vorderen te hebbed voor bewezi t dien EVlLLE o 71 Zij was op dat punt altijd vuoreiobtt t eweust lu één woord zij wut doa heer I ester over te haleii üm zyue toeatemmiug tu tj deze sprak met ziju zoon Ik koop toch ilat kU iets inude ten huwelgk zult geven myiiheer vroen de joiigplmg Zelfs iD geval de Keur Bonhihun eeui igd wat alles ifl doeij zou hut voor oiij eon pgulijk evüel ijn om alles uan lugne vrouvr te dunken te hebben Hierop bcklaaj de d beer Leatei i o over deu toestand zyner zaken Uij was volstrekt met uibaliff van aard maar hu zat er xulf zoo deerlyk in Hij le de zgn zoon uit hoe wetniK hg htm kou mede Kevec hg zoo zgu beat doeu om htm ouüeveer 150 pond jaars uit te betaleu maar dat was ook alles waarover hg besclakken kou Hg raadde Wilfred om aan kolonel Bordilhon te schrgveu en bem uit te te gea boe de zeken stonden en dal de heer Lfenter met lu staet was om meer mee te fi Ka daaroa konden ly afwaciitea wat de kolonel beslissen KOU Wilfred volgde den raad op en terwgl zg bet antwoord afwachtten huurde hg bet kleinste anoeperigste optrekje dat men met oofreu kon zien en begou eeuige onbeduidende meubelstukkou aau te attii Dt bedrogen bo r en dieui zi on al gftriigtiu gfbootd büveittigd o dut hüklaugde KOt iou mot gouden horens beloofde door deu landbouwer eu diens buiagenooteu üteedti u t vry en gul ontrangen werd inaar ben daarvoor slecht met nudank beloond beeft Uet Op nb Miutsterie vorderd haveitiging Mr J WoUerbeek Mulder weet er op dat werkelpk de Ouitiche erfemsquaestie bestond eu bekl danriu beeft gew rkt zoodat hy aau spraak mocht makeu op helooning v lor beweren dionaten Bekl zoo das ter goeder trouw gehaudtld bebhen Uitspraak 26 Maart Het gerechtshof te Leeuwarden hetft arrest gewpzüD tegen P C H 21 jaien winkdier te Harliogen die door de rechtbank te Leenwarde 18 schuldjg verklaard aan h t outtrekken van goederen aan deu b ednl vau een koop man taq wien hy wist datdfzein tnillisseumut Eou kouten üij i veroordeeld lot 2 luaandeu gevangenisstraf omdat hy van den sl arenfabriekaut De Zwaan te Harhngen lu tegenreke mug een saldo van f 60 t vorderen hebbendt dtiH Toud4 Toór diena fuilliaBement van dezt n 40lX sigareu gekocht heeft zonder die te Itetuleu teneinde sich op dia manier voor y vordering te dekken die ellden avoud 2000 sigaren mergeuonieo beeft eu den voli endeu morgen toen De Zwaan naai Leeuwardeu wao om 7yn laillisaeiiiflut aao te geven de aa4t ri 2000 sigaren uit dien fabriek heelt laten hiilen Üet Hof hesft het vounis bevestigd De Tweede Kamer ia na eukel iormeelr werkzaamhedeu tot nadere bgeeuroeping ge scheiden Ingekomen zgn ontwerpen tut wijziging dei proviuciile wet en der gemeentewet Woensdag ontvlogen familiebetrekkingen U Uirecbt uit Ned lm ie h l bericht dat de It luitenant der tuf Kurel Hendrik Westeudori te Atjeb ia overleden Naar meu weet behoorde deze oflicier tulde gewonden by deu ovpial by Auagaloeny n was by lu hek telegram opgeg veu alt zwaar gewond Ü D Prof dr J te Winkel bield t AoiRterdani deeeme vau de drieaannekoiidigdo voordrachtei over de NederlandHche taal in Noord Ameriku fln ZuidAfrika Ier luieidmg van dit on Urweip chetste Bpr de i k mst der Ger naan che volk tuiuiucu hun VLispreidiug in Ëurupa eu linn ov rwiii iiiij en op het Romadtifcb mi door woke il koopen eu er in te plaatsen Hg huudilde in dit ttlka iüÏQï weder als een weerKaloos voorzicUtiii joug inousoli maar hoo hot icg bet geschiedde en uitus sohen leffden Ifiitit i ei hy lu hun gouiien droomland voort Helaas holaas voor dat de Igd waarin mon het antwoord kon verwachlon gebeel en al verstro ken WAi kwnm er eou brief vau deu kolonul anu juffrouw HordtUioD waarin deze zonder nog m bgzonderheden te treden aaakoudigdo dat hem oene twarn ramp getioffen had Ue voli ende mail bracht do tgdina van do ramp in bare bg onnerlie lei Ko lonel BordiUion was gemmHerd Üo Xndiaclie Imuk waarin bg al gue apaarpenmngen van erschei Ipne jaren had geplaatst was reaprongen Hg wist mot of er iets was overgeoloven on als er uitlmtaald werd hoeveel dit mü zgö de zaken warer lajnmmerlgke wnnorde In een ineealulen brief san Wilfred en Cdith sohreef de kolonel dat hg zioh lu hun voorgenomen huwolgk zcu verhüugd hebben en hun vulgaarno zgn zegen had gegeven ja hun dien oog mot heel zgn hort uaf ab zg hun plan ten uit voer konden brengen mnar gehletgken tfjstaiid kon bg bun voor bet oogenbhk mot geven Als zgn voormalige vriend de heer Lester hen nu kon holpen zou hg mogelgk tater iets voor hen kuunen doon Wilfr d Lester zat mat den biief in eeue hand sn lliitUhs vu iereu ui de andere in droef gepeins verzonken Ldith was eene mooie blondine met gouden lokken on heldere oogen Zoudt gg er met tegen op zieu om het met20ü poud sjaars te wagen Ëdith Een hefelgku ghmlach verspreidde zich over bet lieve gezichtje van Ëdith ik wU alles wet gg wsnsoht Pep ztl zeker taal der dermaneu tot lu de uithoeken der wereld waa overgebrncht Voorts riep fipr de beteekenisvolie rol voor ilen geest terug die bet Nederlandscba volk in de 17e eeuw vervulde Met hun ge ag hrachten de Nederlandera bun taal naar fapau üMT dfu ludiscben Arcbipel ua ir Crylou naar de kust van Koromaudel waar de Nederlandscbe taal de regeeringstaal werd en ooi naar Amerika Oaiir kreeg evuuwel m later tyd met bet Eugelach gezag ook de Ëugeleche taal de hoven hand Hoewei bet Low Dutch te New York thau hyna door niemand mter wordt verstaan gaat de aristocratie der stad de uazaat der Neder land rhe kolonisten niettemin prat op haar afkomst In de kinderspelen syu de sporen van het JSi dxriuud tch iog terug te vindeu De NfiW Yorkacbeachooljongeu beeftzyu hooph n zyo knickers tuurt hy het vmscbeo op 7yo dobber pu tracht bi bet kryurertje spelen zyn honk t bereiken Voorta somdespreker basterdwüorden op nU buke oven bakoven cookejB koekjes coldaliaw koolaU boM bans bindery boekbiudery en uitdrukkingen als thi whole boodie not worth a red cent de gebeide boedel geen rooden cent wuard I Men mont evenwel aannemen dat onze taal lu Amerika geen toekomst heeft daa bet onderwyg ËngeUcb is In Zmd Afrika is bet audni De eerate koloniaten aan de Zuidknat wai n voor bat meerendeel Zuid Hollanders euj teuwnn Opmerkelyk is het dat de Z iid Afnkaanache taal kenmerken dier afkomst heeft bewaard o a den verkle ninijs uitging jie het weglaten der t achter ch jy dach aleth Overecnkomftt tn aohen het Zuid Afrikaauach en het Sliedrecbtscb dialect vindt men in uit drnkkiugeu ala witwater d i troebel water en dergelyktj Gelyk de Zeeuw apreekt di Zaïd Afrikaner van potateu op Zuid Be elan l wordt zoogoed ala ginds ons voor wy en hulti voor i gezegd Zuiver oud Hollaudsche woorden welke ona thaus pint in de ooren klinken 7yu lu Zuid Afrika gebaudhanfrl uU allemen Big danig kop Bafltaardwooiden zyn alloKii horloge bottel üefch flo baalaardnitdruk kiogeu lu die kas m dat geval respek he haag zyn De oude anibtsuamen als landdroa baljuw kornet en aohepen zijn zeker ieder reeds opgevallen eu de woorden Het handelsverkeer der O I Compagnie en ook de om aodigheid dat de Kaap het verbuuuingsoord ia geweest voor Indische vt rsten lubben lu Zuid Afrika Maleiscbe wourdeu gebric it j U bfuija Pel tjarabo zweep en uonj i met totaal gcrutueord zgu en lig Mil ons later kunuou holpen Wohiu hidilh ik hub uw woord gg hebt gezegd dat gg alles zult doen wat ik van u verlang Ja dat beloof ik u g stulde een onbepaald vertrouwen in Wilfred Zg zou iioh met hem ge blmddookt in den dupst u donkerston afgrond liob ben gestort Juffrouw B rdilliDn begreep volkomen hoe de zaken op den 4all stonden on zg waa even als Ldith en Mara verontwaardigd over de onrechtvaardige bohan eling die Wilfred duir toedoen van Lady Ad Imde onderging Wilfred ging met deu trein uiiar bearUoruugh waar do hoer Lester en zgn vrouw zioh tgdelgk ophielden ilg overhandig Ie den brief van kolouel Bordilhon aan zgn vaücr en vroeg wat hem nu te doen stond Het zou eouo dwaasheid zgn oro nu non overdot huwolgk ta denken merkte de heer J eator opgejaagdon louu aan Ik kan bna niet opgeven mgnhrer Ik bobtwee maanden lang dag en nacht mgne zinnen opdat huwelgk gezet eu ik ik wil baar trouwenIk hob gedacht dat als gg dn IGü pond dio ggbeloofd hebt op 200 wildet stellen wg daarmedevooreerst zoudui kunnen beginnen Edith weusobtdit ook 1 r IS hier volup wild en tisoh eu He huishuur is goedkoop in Danesheld Beste vader 1 Ikvraag mot veel 8la mgii verzoek niet afi Denkaan uwe eigene jeugd Hg bad lu zgne ontroeringzgns vaderb baad gevat He heer Lester zag hemin het smeekeude gelaat Hg was zeer schoou Hghad regelmatig gevormde gelaatstrekken en geleekgprekead op zgu vader zoo als dio r uttug voor Ook üHü de Franacba Ual L ett het ZuidAfrikaHUi cb eukele aiemeuten ontleend nl vau de uitgeweken Hugenooten dm in 168b ten getale van 300 man naar de Kaap trokkea Spr wees o a op de dubbele Ontkenning ni1 1 en geu ni lu de 18e eeuw i het Zuid Afnkaan cb Nederlaudocb de taal geworden die het nuifl Prof van der Vlngl te Leiden beeft inde atdeeling vau het Alg Ned Werklieden verbond eeue voordracht gebonden over vakvereeni ingen van werklieden lu Engeland Den eersten avond beantwoordde hy dt vraBK Hoe was de toestand toen da Kngelscbe vakvereenigmgen hare zegenrijke werkzimmbeden bigonnau De tweede vraag Waarin heeft de werkzaami eid hestiianfczal een voigeudeu avond worden besproken De hnogleeraar verplaatste zijne boorderti naar 176ü Hy Bch tste den aobterlykeu toeülaud van den limdbonw maar vooral de geringe ontwikkeling der nyverheid De woU induatne de hoofdbron der welvaart werd uitgeoefend op zeer kleine schaal en door de gebrekkigheid van verkeerh en vervoermiddelen voor een zoer eng b greusd gebied van afzet Daaraan waren nadeelen maar ook voordeelen verbonden honfdzakelyk dazs twte men bleef voor schokkende crtsea bewaard en de verhouding tusncben meesters eo werklieden was gezond Wat met name dm Tarbonding betreftf zy was er veker eeoe van beer ha pij en üuderdanigneid dnoh getemperd door ruv gamoedelyke manieren Vtrrolgena schilderde spreker de Ëngelsche toestanden in de eerste kwart eeuw oa Waterloo Toen was allee veranderd De hoisnyvar heid van weleer was door de groote fabrieksludustriB overvtengetd verdrongen Ougolnkkig was dat geschied ouder omstandigheden die de zegeningen der laatste grootendeela deden teloorgaan hare wrange vruchteu daarentegen verbitterden Verzoenende regelingen van vroe j er waren verouderd Ue party der fa hnekakoningen zwoer bi bet laat begaan Toch hielden de grnauwetten het brood op pry De ongelyke atryd tnaschen vraag eu aanbod drukte de looneu De daardoor karig gewerden voeding veralapte de werkkracht waardoor de looneu nog meer daalden Vrott en kinderen ontredderden door hunne mededinging de arbeidsmarkt nog meer Ën lelti dat karige bestaan was door enne op cnsiH Onzeker in de hoogstt male By de eerste poi in n echter om door eendrachtig optreden mt dien druk zicb omhoog te werken tieten de leiders an den arbeid op eeu vyaodigu r clitHpleiiif n f II eiiit vdi vvuHdii openbati dat de zorgun en grgzo haren gekomen waren bg zag den ernstigen smeekendun blik der diepe b euwe oogen m eensklaps worden zgne oogen vochtig en haperde zgne slem Ik vrees dat Ijut zuo erg onvoortichtig eou gn Wilfred I enk aan Edith Ik düuk aan faaar ik smoek voor haar zooweluU voor mg zelven Ldith verlaagt evenzeer uU ikdat ons huwelgk door zal gasu bg hebt getegddat gg mets legen haarfhadt lloo tuü ik tegen ïdith kuunen hebben I Tothrdtni toe heb ik u m mgn hart geluk ganenschtmet uwe keuzo Vis gg do muldelen hadt zou ikniets liever nenacbin dan u boe eer hoe heter methaar vereamgd te zmti Maar wut is twee honderdpond sjaars Op dea duur zuu het ntut geuoeg zgn maarer zal later wet uitk io at komen Ik tal een postjezien te krggon en bet is te hopen dat de kolonelnog iets over zal houden Vader val mg mot af Welnu Wilfred ik zal mgn best doen om ute helpen bealoot de heer Lester Ik besohouw uwhuwelgk als een groot waugatufc maar gg fflool datzelf weten en ik weet waarlgk met hoe ik de 100 pond sjaars bg elka r zal krggeu Wanneer moetgij to Danesheld terug zgn Morgen vroeg F Ik zalvour uw vertrek nog eens op de zaak terunkomen Wdfred Lester meende dat hg zgne taak gewonneu had en haalde ruimer adem Hg ontmoette eeu vriend eau zguer vroegere kaïDeredeu toen hy nog m ilieLst was vert4 lde beu zgn wedervareu n bracht een genoegelgken avond mst bem door ITordt mnolgé