Goudsche Courant, zaterdag 14 maart 1896

0 BOUD SOTTÏKDAM 19 95 1 14 3 89 19 39 ff 9 89 H ff 19 46 0 u 19 65 1 44 3 60 liOTTÏHDAM 8 0UDA 9 51 10 19 11 60 u 10 99 H H 10 86 H 10 48 H 10 11 1 149 18 08 7 11 7 59 f 7 6 II 8 06 8 13 7 80 8 99 3 10 3 48 IV ff ff ff n II 3 89 4 08 EN H A 1 0 ÜIrccIt Si ü irwegverbin llngen met GOUDA Wliiterdlenst 1895 1896 Aangevangen I October 8 40 8 06 9 40 1 8 47 8 64 9 01 9 10 9 85 10 1 5 67 7 96 7 47 8 6 08 6 18 6 84 6 80 7 45 8 07 8 OODBl DEN HIK Higa 5 51 7 80 7 43 8 80 9 88 9 4810 1111 8519 161 85 9 44 9 58 8 43 4 16 6 17 6 118 7 5 9 98 Voorb 6 6T ff ff 10 17 1 41 6 U Z Ze tr6 n u 10 89 1 55 9 98 Zeff 6 99 ff ff ff 10 43 9 06 0 OiwilA 6 88 6 8 139 9 56 10 1610 6419 0619 459 17 3 14 3 96 4 13 4 43 6 t7 i S l Stopt te Blftiiw k KruUiregf en Kootjorp LeidMhtotUm ta H kflndorp ü T E O H T 0 O ü D 4 Utraeht 7 50 9 10 11 34 19 60 8 10 8 63 4 48 6 86 7 60 19 11 07 Woardn 8 11 10 98 11 51 4 16 6 33 11 98 UudawiUr 8 1 10 31 4 94 9 36 Ia 8 38 9 34 1 44 19 07 1 9 3 49 4 37 6 30 7 09 8 95 S 4I Ü 4II iji tU 7 80 S 35 9 09 9 37 10 90 10 60 19 19 19 98 1 97 8 86 8 47 4 46 6 7 7 14 7 49 99 8 64 9Ji411 Z V M 7 49 8 47 11 09 19 40 4 67 8 01 10 06 Z Zrgw 7 58 8 58 11 18 19 49 5 08 8 18 10 15 x irll 8 07 8 08 ff ff 11 97 1 01 ff ff 6 90 8 96 10 97 iHagB 8 19 9 18 9 8710 0710 48 11 3919 49 1 06 1 57 4 05 4 17 6 96 6 57 7 44 8 81 8 9810 39 11 46 oor D A UTEÏCHT UottiU 6 36 8 37 7 55 8 0 8 91 9 05 10 19 10 67 J9 48 9 3 17 4 16 4 47 6 67 8 58 8 81 10 16 ff 7 10 10 9 3 34 ff 5 05 6 17 7 18 8 48 10 873 80 4 48 5 9 6 85 f 8 04 f 11 14 ff ff 11 98 9 37 10 51 11 46 AMSTIEDAH 0004 ABitodlB 81 8 l 10 48 8 95 4 10 H n OondA 7 8 9 4 10 14 19 19 8 31 5 90 7 4 6 Btorja te UdawflhrXnimg a Nwldatp IdtdiokaiidAB oa üekendorp e O V U A A USTIIBAM 10 01 10 57 19 10 8 81 4 47 6I 10 16 11 06 1 1 18 4 31 8 41 11 0 Stu j te Nooidarp LcidMboAdan en fileitwyk Htjii e 8g et Sekwdorp meiniig Kortom de 0Dd rechtsrerhoudio k T a beeriobappy en ODderdaoigheid bleef mil den sterken arm gshandbaafd allabii was de temperende macht der tairo geoiOfiJelyke manieren geheel Terdneaen Ëen paar dagen geleden hubbeo de keldardieren weder een atukje uitgehaald te LithojjeD bij den kaïteleia Van den Boogaard aldaar Door verbreking an todgargen tot de kelderopeniagen au wegbrekiug van teciiPii lipbben ze zich toegang Teracbsft tot üen Kelder en ruor eene naarde thu oi ge eer f 45 aao aau dranken jeoerer enz ui dfgenomen De bewoDerH dia tegen 12 uur usar bed ging n hebben nietn gehoord Voor de rechtbank te Miinstar ia eeo prüC s begonnen tegen den arcbitVct en den aanoemar rau een buis dat ia October ran het Torig jaar instortte Uitgemaakt moet worden wie de veraoliroordciykheid draagt roer den dood van 22 menseben en de verwonding van 22 anderen Te Münclien z n achter elkaar twee stiafzaken beband 1d wanrrnu iln intalag e D mi rkivaardig cootraftt vormde Etsu ongebuwde moeder die geen middelen vau beatatiu had gebtel alleen atouü door den vader van baar kidd niet gesteund werd en van uiemaud de minsle hulp had nam aa verloop van twee weken haar kind nikkelde het in een duék en legde liet voor de denr raa de woning eener vrouw die zij als zeer goedhartig kende D vrouw nam het kind tot zicb maar de moeder werd tot zes maanden gevautieninstraf veroordeeld Daarop werd e u bouwouderoemer toi dfle maanden veroordeeld Uy bad tegen het uitdrukkelijk verbod dor bouwoom uiasie in een acht meter hooge liellitig van een kitzelheuvel van onder laten afgraven zonder een behoorlijke stutting waardoor mtnurl jk de helling instortte en eeu arbeider werd verpletterd Dus bier drie eu daar zes mafluden gevangenisstraf De llOdtJ algeuieetie vergadering van du Maatsobappg tot Nut van t A gemoeu zal Woensdag 27 Mei e k des morgens tien uur geopend wnrdeu iii het Cuncertgcboiiw c te Amsterdam De heer mr J E Veltman door het hoofd beatunr uit agn middeo tot voorzitter benoemd zal de werktaatnbeden leiden De punten van beiohry iog vermelden o m a Voorstel van het boofdbestuur om jaarIgka up de begrooting te brengen een bedragvan f 2500 tot besirydiog van de kokten verbonden aan de uitgave van liet jaarhoekjeder Maatschappy b jaarlyks op de begroottLg dor Maatschappy ter beiahikking van het hoütd esiuurte stelten a vour bet ouderateun n van dep irteuieu ten in zake onder wy f 5000 i idem in zake votksvermakeu en volksvoorlezingen i 50 e idem voor het saukoopeu vnu boekeu Toor dr volksbibüothekna en bibliotheken vour jongelieden der departementen f 1500 c op de Jaarlikscbe begrooting te brengenf en bedrag van f 800 om daarmede te beatrij dea de kosten vnn uitgave au tfn hoogUe zeskleine geschriften voor bet votk d jaarlyks op de begrooting eeu sum vinf 3000 aan te wyzeu voor het doen houden vanvoordrachten over ondurwerpeo welke in verband stain met bet streven der Maat cbappy e onder de voorwiiairden 7ooaIs die in 1892 vostgestbld zyn h rende het dteusij itr1 96 1897 een bedrag van f 500 te vijn rbencbikking Ie stellen om het lot tand komeuvnn plaatsctiike volksl unkeu f het hoofdbestuur op te draden uit to lokken ano te moedi jren en te steunen bfnioeiiugeii vnn departeu anten en iindijrfu in deuu le cluidun deelen van bet land ter bestrijding ait da werkeloosheid en hare nadealen 7 85 7 39 7 39 7 46 7 55 5 5 10 5 19 5 86 6 39 Iloiiila 3li Moonlrouht Vu eÜ6 HoHei m 7 Unpolls fieuverkerk Uoordreoht HaAxm 6 60 6 64 Woardei 6 69 7 03 8 18 VtlMhl 6 18 f 8 98 8 41 t Nur latttrdtB ondA Am L trititTt 8 91 9 95 4 87 8 14 hct luioldbetiunr op te dragen daarvoor Oi DOodig ook de geldelyke medewerking Tan anderen iu te roepen voor deze bemoeüugen der Maatschappy op de begrootiug 1896 97 uit te trekkeu een bedrag van f 1000 g ten dienste vnn kook cursussen op de begrooting van 1896 97 beschikbaar te stellen eeu hfdrag van 1 1000 b tot het Hanmoedigeu en zoo uoodig g N delyk steunen der pogingen vau meer ontwiltkolden om de verstandelyke en zedeiyke ontwikkeling te bevorderen van de minder bevooirechten op de begrooting voor 1896 97 uit te trekker een bedrag vau f 500 i voor het dienstjaar 1896 97 op de b grooting te brengen een bedrag van f 1000 om dit te stortten iu het Schoolfonds j het hoofdbestuur te machtigeOf aau h t Nederlandscb Tooneelvnrbond ten behoeve van de Tooneelechool alsnog uit te keeren de bedragen f 500 £ 1000 en f 750 resp o r de jaren 189697 97 98 en 98 99 ouder de voorwaarden lo dat de Tooneelechool ten minste nog de drio eers volgende juren be ta 2o dat oit de over te leggen rekeningen blyke dat deze subaidié n over die jaren noodig zyn k lo a in t olgemeen en voortaan een bedrug gelykwlaande met 10 pCt van de jaarwedden der ambtenaren jaarlyks ter beschikking te stollen van het hoofdhoHtuur teneinde dit na overleg met den aangestelden smbtenaiir naar gelang van de omst ndigbeden op de mefst doelmatige wyze aau te wnden tot verzpkeriug vnn ouderdoms eu invaliditeilspensioeu voor dien ambtenaar en eventueel ran e na Ijjfrente voor iJno na te laten betrek kingen b het tracteraent van den algtmeeneu secretaris bij de sub a bedoelde reKening vAn 10 pet vegeua bet genot yau vrjje woning te tellen op een bcdrni van f 1000 hooger dan dat hetwelk op de jaartyksche begreoting der Maatschappij daarvoor wordt uitgetrokken 2u onder d zelfle bepalingen als sub lo a bedoeld vojr de thans in functie zijnde ambtenaren tot vertekering van hunne toekomst en die van hunne na te laten betrekkingen op de jaarli ksshe begroeting der M atnchapplj uit te trekken m voor deu algpmeenen secretaris behalve gedurende de eerste 4 jaren de aflonpeude bedranen vau + 1 35 15 f f 24 90 ± f 19 eo + f 6 50 on bedrag van f 700 of zooveel meer al noodig is om voor hem op G5 jarigen leeftyd te verzekeren een pensioen vau f 1500 en voor ziju eventueele weduwe een weduwepeosioen lan f 900 h voor den boekh een bedrag van f 150 c klerk 25 t lo taan het hoofdbestuur op te dragen eene eommissie te honoemen tot het uitbrengen van erslag over de volgende vragen Wat wordt in Nederland door overheid stichtingen vere uigingeu of by7 oadere personen gedaan ten biite van kinderen wier opvoeding door de daartoe geroepenen hetzy sto£fetyk hetzy zedelyk wordt verwaarloosd Behoort meer te worden gedaan Zoo ja wat 2o lot dekking der kosten vallende op hetdoor de co misitia iu te stellen onderzoek euop het drukken van bet door haar uit te hreu gen verslag op de begrooting eene som vauf 2000 uit te trekken J Verder komen iu behandelingfde volgende viyorstellen Vau hst departement Leeuwarden om gedurende vijf achtereenvolgende jnreo janrljiks ter be = chikking van het hoofdbestuur te stelitn de som van f 1000 ten einde met dal eilrag voor zoover benoodigd en op de voorwnarde door het hoofdbestuur te bepalen K lclijlfen tl un te verleenen aau die departementen welke aan h t hulppersoneel ivau bewaarscholen door gerege d onderwij van betoei da peraoiJiD de gelegeulieid verschaffen zich te bekwanieu voor zyu taak c Van het di partemeot Nieuw Lf kkerlaiid om 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 35 9 69 9 87 9 45 S 08 i ht t hoofilbentnur uit te nnodi en de Ie düii de departementen ec da dcpiirtementale pur ankeii niui te mo di j n tot het nprieht n van iuttelliugen tot verhuring van tuingroad of tand met onder den buurprys begrepen koop of aflospenningeuf ten behoeve van veldarbtiiders en daarmede geljjk te stfllen personen 2 rnoctit het hoofdbestuur van meening ziJn dat dit niet kan geschieden door middel van de bekende kleine geschriften düordevan zynentwege aun te wyzen sprekers tct het houden van voordrachten of door een ar ikel in het jaarboekje zoo worde voor de te maken propaganda uitgetrokken e n bedrag van f500 Van het d partemont Apeldoorn om aan het hoofdbestuur jaarljjka een krediet toe te staan als bydrage m de kosten op de begrooting der departementeu uit atrokkou voor verspreiding op de meest mime schaal van geschriften vanwege de Maatschappy nitgeg veu eu die som voorloopig te bepalen op f 500 Men meldt uit Bt Paucras bjj Alkmaar Twee perNOoen uit deze gemeente maakten verleden week etn reisje nuar de Zaan Thuis gekomen werden zy en acbtereenvolgeni atle leden der beide ge innen ongesteld de een minder de ander meer en eon enkele vry ernstig Geneeskuudige h ilp werd ingeroopen eu op de vrtmg an den medicus wut de patiënten gebruikt hadden werd hi m medegedeeld dat beide mannen by een slager in een der Zaansche emeonten leverwoist hadden gekocht dat zij hiervan hadden medegenomen naar huis en hunne rouwen eu kinderen daarop hadden onthaald Het is duidetyk dat hier vergütiging l ad plaats gehad Gelukkig kan het evaar aU geweken beschouwd worden Voor de Amsterdamsche rechtbank stond glstereu terecht de sociaal democniat Ten Boekhorst wegei a bet teutoonhangen achter het vensterglas zijner herberg of althans egea hei laten toutoonhnugeu van prenten eu geschriften bfleedigend voor de beide Voritinneii Ten Bot kborst gaf voor niet geweten te hebheu dst de prenten waren opgehitngen en ook niet bfgrepen te hebbeu dat met d daarop voorkomende figuren de Koningintieu bedoeld werden De ambtenaar vnn het 0 M zng hieriu tecbtt laffe uitvluchten welke wezen op een treurig bewjjs van gebrek aan moed bg den beklaa jde Ondanks diens voorwendsel aclitto hij het sulisidiair ten inaïe gelegde het laten teutoonhungen der beleedi genie prenten bewezen en eischtn eene gevnngenisstrnf van 5 maanden Ten Roekhon t gebruikmakende tan de hem geboden gelegenheid om zich te verdedigen bleef i yu beweren doch liet niettemin zyne meening do rschemeren dat iemand die den rechters de volle waarheid zegt eer kans loopt zwjjir gestraft te zullen worden dan iemand die tracht op welke wyze dan ook argumenten tegen de constructie van hst bewijs by te brengen De rechtbank zsl over 8 dagen uitfpruak doen Aangaande de iubraak in de Van LenuepHtraat te Amsterdam wordt nog medetred eld dat de bestolene de heer J DuJiiez Nedeilander van geboorte ïs doek tiet groottte dee van 7 ijo leveu in Amerika heeft doorgebrncbt woartieen liy ook weer zou vertrei ken De eigeudom bewyzen vau zijn landgoederen nldastr zyu ook gestolen maar daaraan zullen de dieven wel niet veel hebben daar zy wel zoo wijn zullen zijn diu niet te vertoonen Het geheete bedrag aan geld eu andore waarden ontvreemd i f 50 000 waarvan f 10 000 door verzekering gedekt is Iu de nahyheid van den opengebroken koffer werd een sleekbeitel evonden Tel 4 60 4 67 5 04 5 11 6 90 1 49 1 59 1 9 9 06 9 19 liy de commi sie voor het cTaalfonds i toezegging ontvangen van t o gift van f 10 000 tien duizend gulden namens velen gedaiu door iemand die onbekend weuscbt te blijvea In verband met het bezoek vau deu geu raal raajoor inspecteur der infanterie teNieuwerslnis kan de cTel thans met rry groote zekerheid melde i dat het garnizoen voor deze plaats in aantocht i De KöDeraal mojoor heeft onderzoek gedaan naar alle bosabikbare huizen en kamers voor gehuwde en ongehuwde officieren Oe onderofficieren zullen in de gebouwen der voormalige pupillenscbooi worden ondergebracht Het onderzoek schynt zeer bi vredigend ta zyo gewaeni Algemeene vreugde heersoht ts Nieuwer sluis Als laatste nieuwbeidc zond een fabrikant te Alten ons ter kennismaking eene in rele staten gi iatenteerde pen dia door een over de pen liggende toug do byzonderheid heeft dat zy ruim 6 maal meer inkt kan opnemen dan eene gewone pen geene kladden maakt en even lang duurt als 2 a 3 andere pennen Bij eenmaal diep iu itoppeo in de inkt kan men er eep igdelangen brief mede schryven zogt du fabrikant Wy hobb m er de proef mede genomen engetoi veü dat de voordeeleo niet overdreyeazyu overigens moet ieder weten of de penhem bevalt H Ct E n duel met noodlottigen ajSoop Te Steinaniinger in Oostenryk heeft tnsachen den luitenant der huzaren Von Kosmos en een zekeren heer Von Leovich eeu duel op de abel plaats gohsd Von Leoficb werd zoodanig ain den bals verwond dat by aan de gevolgen bezweek Noodlottige brand te Goeseo Deier dagen ontstond s morgens iu de vroegte te Gn sen Posen aau de Wilbelrastriisse en hevige brand in een huis van twee verdieping Op eeu vlieringkamertj woonde een schoeumaKer met zyn vrouw en vier kinderen Door do snelle uitbreiding van het vuur was deu schoenmaker met zyu gezin welilra de urtogelykheid beoomen te vluchten j zoodai de vroow en de vier kinderen in den rook stikteu De man sprong uit bet venster op lakens dia men aan de hoeken vasthield Hy bekwam niettemin zulke kueuzittg n dat hy ïweo uur later overleed Drie andere peraonep die eveneeni uit het venster prougeu liggen in hopelooxen toestand in het Zitkenbuis Daar in hetzelfde hnis eerst kort geleden brand ontdkt werd dacht men bij dezen brand oumiddellyk aan brandstichting Een on ander g f aanleiding tot arrestatie van een kaf telrinev de huiseigenaarster Ook een aanbeveling Voor de betrekking vau kfiddebeier op iebter au onbezoldigd rijkaveidwaeht r op de buitenplaats Spanjerswondt t Gravelaod hebben zich 120 ollicltanten aangemeld waarvau èèn ter aaobevoliDg aanvoerdo dat hj acht jaar strooperc was geweest De verbazende toevoer van watei op da bovenrivieren werd giaUren ook in oos land raürkba ir Om half 7 des avonds verkondigde het seioscbot Grave dat de Beersche overlaat begon te werken De rivitr tand was toen 10 35 M A P terwyl het water Itngzaam wies De gierpout is buiten dieust gesteld on de Veer lraat is overstroomd wordt de overtocht raet eeiiü roeiboot voortgezet Te Kuilenburg is de Lek zóó gewassen dat de baveiikade is ondergeloopen Uit de Tielerwaiird chrylt men dat de Wanl biunen ier da en 1 85 M is gestegen Ook de Maas wast voortdurend Vele lager gelegen niter waarden loopeo ouder en iu enkele biunenpolders komt al kwel Tijd Do Neckar is 8 meters gestegen eu heaft ook den spoorwe naar Fsudeoheim overstroomd wiinhlnor bet verkeer i gestremd Neckar en m fircuntt Icli S 61 9 67 1 a 10 04 1 10 11 lfl 18 1U 10 87 11 30 6 17 1 15 g is 6 97 ff 9 1 9 6 34 t ts 6 41 II 6 47 8 81 UI M I 11 6 £ 10 0 8 aS 10 11 lO St 10 54 9 46 11 10 7 4 8 49 4 40 1 O U D A Hya stygsD oog voortdurend doch op de boven Neokar is het water zakkende In Zwitserland hiyft de toestand ernstig Te Rarogen Ïd Wallis is een boerenwoning met 7 personen door t water meegesleept allsn kwamen em het leven Ook uit België komen nog slechte tijdingen De Maas stygt voortdurend bet water der Otirthe is sedert Maandag meer dan 15 centimeters gewassen Te Flemalle Qrande zyn alle straten ondergeloopen levensmiddelen worden door bo tje ïaangebracht Te Seraing zyn de buizen aanda Prinsenkade Ander water gezet zoodat debewoners alten op de bovenverdiepingen moetenbuizen Te Charleroi eu iu hot Centre i i de toestand eveneens zeer ernstig De teedert ongeveer twee maanden vermiste Lenr A Zylmaue tid vau den raad te Raamsdonksveer is gisteren opgevischt in btt Maasje onder Cupelle Het lyk zal aldnar ter narde worden befteld Te Wilp heeft een eigenaar van hnizen een zijner huurders wien hy voon 14 dagen de huur moudeling had opgezegd en die niet was vertrokken bewerende bj bet jnar ie hebben j ehuard eenvoudig het hnis boven zijn hoofd door eeu timmerman doen afbreken de ramen en deuren doen wegnemen euz zoodat bet gezin gisternacht zoo goed al onder den blooten hemel heeft moeten overua htet Tegen den timmerman wordt proces verbaal opgemaakt wegeus huisvredebreuk tluitenlauiiscli uvtrzicht Uit inlichtingen in welouderricbt i kringen te Washington ingewonnen blijkt dut er tot dusver nog geen oplossing ge ondau is voor de Venezi elaansche quaestie Evenwel geeft de bonding vau Venezuela in de loopenda ondeibandeliiigen reden om te gelooven dat de besprekinKöo o een vredelievend en eervol resultaat zullen leiden De Voss Zfg wijst er op dat het nieuwe Italiaausche ministerie grootendecis be tait uit Noord Italianen die men en niet ton onrechte voor werkzaam verstuudig en trouw aan hun overtuiging aanziet Het ht id lueeul dat bet kabinet in heii begin oen moeilijke taak zal hebben maar dat het zeker kan zijn van de overwiuning ats het trouw blij t aan ziJn beginsel eu zich niet up een dwialspoor laat brengen door de nebreeowerigo betoogingen op straat Hoofdzaak is dat het ein vaste buiteuUudscbe staatknnde volgt en daarvoor waarborgt bet optreden vau deu hertog vau Sermoneta als minister van buiteolandsehe £ aken Gisteren hebben de nieuwe miaisters den eed afgelegd De koning onderhield 7ich met elk der ministers n geruimeu tiJd met den hertog van Semooeta Het kabinet zal in de Kamer in eeu zonderlinge positie komen want het is voortgekomen uit de reebterzijde dus uit de minderheid der Kamer De Riforma € het org au vau Ciispi IS daarom van meeniuff dat bet gee i tand zal kannen houden zelfs ut de AfrikaauFche qnaestie beeft Di Uidini sleebta 148 stemmen weten te vcrkrygeu Wil het niet onmiddellijk teü val gebracht worden dan moet het de politiek van Crispi blyven volgen Dit beteekent dua oortzettinsi van den stryd tegen Menelik minstens tot dat eeo overwinning behaald is het behoud der Co onia Ërjthraen en het voorloopig uitstellen van de vermindering der militaire macht Bovendien zal de kamer zoo spoedig mogelijk verdaagd moeten worden opdat het miuii t ne de handen vrij zat krygen Hierin ligt juist het merkwauriligo van deu toestaud de mini ter Di Uodini is verplicht te doen wat by als leider der oppositie heelt afgekeurd als ongrondwottig by den minister Crispi Wat de verbondiug van Italië tot het Drievoudig Verbond aangaat deelt de KölD i g een brief mede van den beer Hi Rudini aan een zyner vrienden Daarin schryft de Ita iaaosche minister Voor ItaUë is een langdurige vrede hoog noodig Wy hebben vrede noodig naar binnen en naar buiten Het Drievoudig Verbond en de werkzame verdediging onzer staatsinrichting tegen de revolutionnnire partyen verzekeren dien vrede zonder welke Italië zieh niet zou kunnen opheffen uil zyn economischen toestand Bedriegen wy ons zelven toch niet Wie weet hoeveel bloed en tranen reeds zouden vergoten zyn zonder het Drievoudig Verbond wie weet hoe onze economische toestand zonder dat verbond zyn zoR En de minister van bniteuland iche zaken de hertog van Sermooela beeft zich steeds een troav aanhaager betoond van de Triple Alliantie en ia een groot vriend van keizer Wilhelm Op die gronden acht de Vosn Ztg een vernieuwing van het verbond tot 1903 voor onomstootetyk Da reis van den President der Franaehe Republiek naar het Zuiden geeft tot menige bedenking aanleiding Het Zniden is over t geheel nogal rood en die stemming kwam reer doidelyk nit iu de vereeriug van Bourgeois Da Figaro c heeft op de reis van Fanre allerlei aardigheden verzonnen maar aardig is de toestand oit een politiek oogpunt niet Zoo zyn nu echter eenmaai de Parycenaars zy maken vau alles een grapje om straks op eeu minder aangesame wijze met de werkelijkheid in aanraking te komen De tehniskomRt van Faure was te minder aardig omdat hfj teratoud kennis kon maken met een emtitig conflict tusschen de hegrootingscommissie en da Regeering Men weet dat die hegrootingacominisflie meerendeels is samengesteld uit tegenstanders tan de door en Ministor van FinanciüU Doumer voorgestelde inkomstenbelasting Wel is het aantal voorstander vau eeo inkomstenbelasting iu den taatttèn ijd foB etiomen maar men wil in geen gevat een regeling zooals de heer Donraer die heeft voorgesteld In het rapport van de commiNsie wordt die regeling genoemd voxatoiret eu arbitraire Om deze en andere redenen stelt de meerderheid dtjr comrai ieiö den Minister veor bet ontwerp terug te nemen en een nieuw ontwerp tot hervorming van de directe belastingen in te dienen De C niniii sie verlangt tevens dat bet ontwerp vun de begiooting zal worden afgescheiden en afzonderlyk behandeld De Mmistor van Financiën verscheen iu de vergadering der coramis ie en legde deftig de verklaring af dat de Regnenng gémi gevolg 2ou geven aan de uitiiot di ing om een nieuw ontwerp tot hervorming vau do directo belastingen in to dienen Zy handhaafde haar voorstel ti t invoering vnu een belasting op het i lobale inkomo i Indien op ondergeschikte puut n wijzigingen waren voorge teld zeidede heer Doumer dan zou bij gaarne met de commissie in overleg zijn getreden iu plwats daarvan verwierp mwn de geheele voorgestelde hervorming dat stond gelijk met eeu terugzmiden van het budget en daariu zag hiJ niet audors diu een poliiiekH mauifeslatie Langdurige vertraging zou hiervan htt gevolg ziju al bet voordt el i er vroegtijdige indiening van de begrootiug zou verloren gaan De Regeering he loot de Minister had te meer reden om dus te spreken omdst zij ovirtuiftd w p dat de meerderheid der Kamer vnn een audere meeniog was dan df meerderheid der commissie Het lid der commis io Cochery protesteerde in uaam der commissie tegen de heweri ig dat deze de inkomatenbeiasting op de lange baan wilde schuiven Toen de Minis er zich verwijderd had herbaalde dn commissie haur afkeurend votum en behield in het rnpporl de door de minderheid der commissie gewraakte uitdrnkkmgan vesatoire eu arbilraire De Kamer zh dus uitspraak moeten doen en dan zal het blijken of het vlottende deel van do gematigde republikeinen ook op dit punt met de Regeering wtl blijven gaan De radicale bladen z ti intuurlyk over dezen loop der zaken weiuitr gosticht en altian eeu dreigeudeu toon aan De Iutran8igeaut troost er zich mede dat ua de indrukwvkkende manifi statieH in het Zuiden de Kavrer de npenbare meening mot zal durven tarten de Macbiavolli s der begrootingseommiitRie op hun kronkelpaden niet volgen zaU en de doodgravers die nl te haa trig eeo door het li nd verlangde hervorming willen begraven zal dwingen om schikkingsvoorstel en te overwegen IntusKchen duren de manif stalieu tegen bet ontwerp buiten de Kamer voort Ook de Piirysche Kamer van Koophandel heeft erzi h nadrnkknlijk tegen verklaard evenals de Bond Viu Vereenigirgeu van oud leerlingen der Hoogere Handelsucholen de Vereeniging dar ludni trieeleji en koojdieden van Frankrijk erz Men herinnert zich dat voor eenige d igen door de Duitsche begrootingsoomraissie o erde versterking der Marine i ïebandeld Goedgekeurd werd de aanbouw van negen krui ers der 2e klasse eu vier der 4e kla se bennveus een uitbreiding der torpedo vloot Er gaal een reRppclabel bedrag mee heen maar wat beteekent het nog vergeleken by de schatten die Engeland voor nieuwe schepen over heeft De minister van Uuitenlandsche znKen mocnt met recht zeugen boe zyn plannen niets by zonders inhielden en in de verte niet beoogden met Engeland gelijken tred te bonden Engelands ocrlogsvloot zal over dre jaren met 120 schepen zijn uitgebreid de Dnitsche kruipers daarentegen waren iu de laatste 10 jeren met vyf verminderd Van een wereldpolitiek door middel der vloot kan dus voor Dnitschland geen sprake zyn Eu uu men daarvan overtnigd is behoeft men voor geen t avontnnrlyke staatkunde meer te vreezen als ook de Duitsche marino met eenige onmisbare kruisers is versterkt tLydt dan ook geen twi fel meer of deRyksdag zelf zal de plannen der regeering wel goedkeuren BurgeriykOD Stand Uoordrecht OVERLEDEN 7 Maart P Naman 37 j 9 D vaa Vliet 4 w Zevenhulsen GEBOREN Lamberta J icoba oaders W van der Neut eu M Dekker Dirkje oudejrs J Oskamp en U Hffland OVERLEDEN T de Jong 28 j ONDERTROUWD H van Weeldenen A W Dullaard Een Kleermakorsjongen GEVRAAGD A van OS Az March Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Keurs van zlmslenlam Vorkn slolkrs 10 llf 92 100 77 78 Vl 4 V ♦ 2fiV 62 98 9l 4 J8V 104 s 80 22 22 n IU 04 it ♦ 100 97 49 78 676 flSV i 100 803 lis 87 36 101 1007 1891 99 70 291 118 96 1981 166 101 48 V 4 611 61 lOl i S l 68 62 78 102 lOl l 991 lOlV U2 1361 187 isVi 104 63 103 1 127 16 108 81 1061 103 3 V t 141 816 200 108 109 104 10311 121 1 241 167 S6 3 V 1 4 18 MAART HsDURLAND Cert Ngd W S S s ditdfliio dito 3 dito dito dito 3 HoNQ R Obl Goudl 1831 88 4 lTAi B luscbriJTing 18 12 8l 5 OosTBNa Obl in pnpiH 1868 dito in zilver UU 5 PoRïi OAi pblia mot ooupoii i dito ticket 3 RtfanNii 01 1 Biiinenl 1891 dito Uecona 1890 4 dito bij Hotlii HSÖ 4 tlito hij Hope 1889 90 4dito in g oud loon 1888 i dito dito dito 1884 ó Si ANJB Porpot Bohuld 1881 4 ToBKEiJ Oepr Conv leon 1890 üec lüBiiiug serie D Jüo iouiiinL serie C Züib AKfi Hep v obl ISyi 5 VlEXico Olil Bmt Scli 1890 B Venkkuela Obl 4 oubop 1881 M3TEauAM Olihiïaliöii i8V5 3 RoTTZKOAM Hted leen 1894 i i Bh N Afr liacdelsv aimd Arandïb Ï ib Mij Oertifieiiten Üuii Maatachappij dit Arnh llypotbeekb pundb 4 Oult Mij Ier Vorstonl aand s Or iïypotheakb paiidbr 3 I sdurlandcche bank aaud Ned liaadeltnaa h dito N W l ac Hyp b paiidbr Rott Hypotheokb pandbr 3 Utr Hypotbeokb dito S s UosTïh OostHong baukiiand TflusL ilypothöokbank pandb 4 Amsbiki Equil Iiypoth pnudb 5 Mbiw L Cj Fr tion eert 6 Mru HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot ICipl V at Spw aiiiul X d Iiid apoorwegm aaud Xed Zuid Atrik 8pra aand dito dito dito 1891 dito tTU lE Spoorwi 1887 8 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmy A li obl 3 PoLKN WarHohuu Weuuen aaiid 4 RusL CJr Rusfl Spw Mg obl 4 Baltiflohe dito aand Fastowa dito aand r Iwang Uombr dtto aatid 5 K ursk Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMEaiKA Oent Pao Sp Mij obl 6 I lOlf j Chic North W pr C v aftnd dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr 8pra cort v a Illinois Central obl in goud 4 Lonisv 8t NHBhvilleCert v aaud Mexico N Spw Mij lelivp o 1 Mias Kansas v 4 pet prof aand NT York Ontario West aand dito PenuB Oliio oblip tJ Orupon Calif lo hvp in Roud B St Paul Minn Manit obl 7 L n Fac Hoofdlijn obiig 8 dito dito Linn Col Ie liyp O 5 Canada Cau Soutli Ourt v aand Ven C Rallw Sc Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Rottord Tramweg Maats aand Xed Stad Amsterdam aaml 8 Stad Eoiterdam aand S ÜKtoiE Stad Antwerpenl887 2Vj Stad Brussel 1886 2 tloKo Theias llegulli GeBotlsrh 4 OoBTiNR Ptnatslooning 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 SeANiK Stad Madrid 8 1868 Vfpi Vr U Z Hvp SpobI oort VERGADËRI GVAKDEKaMISË Teil44D Vrijdag 13 Maart 1896 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hk Noothoven van Goor Jager van Vreumingen van der Post Derc sen van Galen van Iterson Ptince Hoogenboom van der Sanden Stravcr Dessing Viugerlmg Ja pers en de Raadt Afw ig de hb Herman en Nederhorst De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De beer van Iterson verklaarde iu deze zitting dat hy waarscbynljik in de vorige vergadering door eeuige raadsleden verkeerd was begrepen maar by ging toen ea nu neg mede mot het voorstel van B en W De Voorzitter deelde mede dat hy eene ultnoodiging had ontvangen vau den Raad van State om voor 20 Maart memoriën en bewijsstukken in t zenden betreffende de opheffing der Tweede Burgescbool voor Jongens De beer Dercksen vroeg of bet geoorloofd is dat dit voorste mondeling wordt loageliobt De Voorsitter antwoordde dat dit oegeUten wordt De beer Dercksen s lde voor dan den voorsteller en een flyfyiMBjj era daartoe af tavaardigen fi De Voorzitter dRi K mede dA dit oog wet een poOsje so Rp pet Toordat dit in behandeling kwam Ingekomen 1 De Verslagen van het Borg Armbestour Commissie van Toezicht over het Midd Onderwys Commissie ovsr bet Lager Onderwga Curatoren van bet Gymnasium en van denArchivaris dar gemeente In handen van B on W om te dienen by de samenstelling van het Qemeen te verslag 2 Eene missive van het Burg Armbestuurinzendende eene suppletoire begrooting over 1895 Ter visie 8 Eene missive van heeren Regenten vanhet Büstedelingenhuis inzendende eene suppletoire begroating over 1895 Ter visie 4 Missives van B on W den Inspecteuren de Commissie van Toezicht op het Midd Onderwijs verzoekende den Rand terug te komen op zyn besluit van 28 Febr betreffendede benoeming van een directeur aap de nieuwop te richten Ambachtsobool uit de leerarenin bet vakteekenen De beer de Raadt stelde voor dit direct in behandeling te nemen De heer Dercksen wenscbte evenwel dit nog aan te houden Iu stemming wordt het voorstal van den beer de Raadt verworpen met 10 tegen 5 stemmen De stukken worden alsnu ter visie gelegd 5 Eene missive van deu heer M BlonkerHerny ontalng nemende als lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Ooderwyi Aang voor kennisgeving 6 Eene voordracht voor ondsrwyzer aim daTnsecheuüohool daarop zijn geplaatst de heeren B J SCHIPHORST te Ingen J SMIT te Gooda W J BLIEK te Hoek Ter visie 7 Een rapport van B en W op het adresvan C vnn flanlen tot afwijzing adviseerende Ter visie Eeu chrijven van B en W betreffendeeeu verzoek van G van Dort ontheffing verzoekende van riJiiG recognitie Ter visie Eeu adres van den heer T G G Valette ontslag verzoekende nis leereer aan betGymnasium tegen ultimo April Op voorstel vau den Voorzi ter wordt besloten dit outHlag eervol en onder dankbetuiging te verleenen Ken adrvs van J Vermey solliciteerende naar de b itrekkilig van directeur derAlg begraafplaats Tor visie Een adres van de afd Gouds van hetAlg Nederl Verbond verzoekeude by brandnau de schutteis eene tegemoetko oing te verleenen Ter visie Eeu adres van de vaste lykdragers omhet tarief te verboogen en dit te brengen voorde eerste klasse op f 1 50 de 2de kl op f 1 en de derde klasse op f 0 60 De Voorzitter merkte op dat het tarief voor eenige maanden is geregeld waarom hy voorstelde dit ter visie te leggen Aldus besloten 13 Een adres van J Bik Jr verzoekendede brug over de Raam by de Kuiperitraatnog moer te verlagen De Voorzitter deelde mede dat by bet bestek er op gerekend was De heer Dercksen geloofde dat met 26 C M deze brng niet genoeg geholpen was Bg de begrootingsdisonsfiën was nitgemaakt dat deze brug 40 c M zou eakkeo De Voorzitter zou de wenseh van den heer Dercksen by B en W ter sprake brengen 14 Een adrert van de Wed H van derWant de Jong ontheffing verzoekeLde ran haren aanslag iu de inkoniFtenbela ting De Voorzitter deelde mede dat B en W by het opmaken van het kohier hierop zonden letten Wordt vervolgd ADV1SRTENTI£N Abrikozengelei 35 ets por 5 Ons T C RE BAS Zeer ITetto Gesteendrukte NAAmMES worden GELEVERD door A BHIi KAlAK eo Zn