Goudsche Courant, zaterdag 14 maart 1896

Maandag 16 Maart J896 i o 6016 34ste Jaargang GOIMHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raii 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De BORGEMEESTER vaa Gourfu zal op DINSDAG den 17 MAART I89Ü om contant i eld verkoupcn eeaige gerooide B O O i E en direrae partyen ilAKtiOVT De verkoop zal aauvangeu des morgens en tien are op het Draafpad Aanbiediii eii worden inymeacht bg B W de Jilécourt te Sijmegeti voor de Letenug v n Puin Stroo Elei SCHERP RIVIERZAND iraaco S heveniiigen benoodigd voor de to makon Bteenglooüng en Strandmuur Allerwegebekrouud mei Eere Diploina s Gouden en Zilveren MedaiHeö benevens tere Diploraa Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygieaic EipoBition Chicago 1893 ïb het Wereldberoenid Druiven liorsL lloiiiii Extiacl MELIANTHE UIT DU Machinale Fabriek DE HONIGBLOËMt VAN H i van Kchaik Co gevestigd te sQravenhaye Geen middet is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONBMUUOEPEHJ K het beste middet ter wereld hetgeen de vele en verschilleudü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest O NMXODELIJ K de strengste hoest en vetondorde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MëLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Elet groote debiet en de vele attesten aan de MiiLlANTHK bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en gönezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MËLIANTHË is verpakt lu flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyKing voorzieu van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Uechtbauk te a Graveu tage ttr Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt JouUu E U VAN MILD Veeratal B 126 te iouUa A BüüMAN MoordreclU J O UATELAND BoJiop B V WIJK Ouikwa T 6000 8tuks uit de rftUivt mtiiK eeuer der eerite bait nUBdw lia fkbriekea over f iiora ifl sooganutmde Leger Paarden Dekens moeten tegen d a tpotprijB van fl 2 76 p r stak worden uitrerkooht Deze dikke otttllJllMra dtkmii z jn zoo warm alB een pole ea 140X1 0 n ffroot dus hflt geheele purd bedekkaod m t wol opg Dtud en 8 breede itreepen voort een kleine parti witte woUene Slaap Oekens ffroot 140X190 cm wegeiu zeer kleine iléohti door Tftklm bemerkbRre fouten in het weefsel aangeboden Hd fl 3 50 per stuk Kosten anders het dubbale tv Duidelijk geuhreren bosleUlngnn worden iM lanflT do voorrajid frekl rf n toetendlng ran bet bedng of onder lemüouri prompt uit g Toerd B Hnrwltz MaaatFloht Groots Slant 81 itl HM belle onichadelykate en je mikkelykile poetamiddel voor Heereo en vooral dames en Kinderachoenwerk ia de Appretuur van C M MUIlar fc Cd BerllH Beuth Str 14 Men lett oed Müii op naam en fabrteltemerk VerkrrikBir kv Hetfw Wl kBIl n In ichawwBrk laUttarlea eraitryeii km tni Denkra l D DOt hï W Sardemek MkeM Oouiln Druk m A lilll kM St Zees OFEmA 7£IiSLA De COMMISSIE voor Werkverschaffing maakt by deze bekend dat het OPENBAAR VERSLAG der werkzaamheden zal plaata hebben op Maandag 10 Maart des avonds om 8 uur in het Café HAUMONtE van den heer WOUDENBERG aan de Markt Bovenzaal Vriendelyk wordt een ieder uitgeuoodigd om dit Verslag by te wonen DE COMMISSIE Mode Artikelen en Gariieeriiigeii op elk gebied HAUTES KOUVKAUTÉ S FOÏÏRUITITEEIT voor NAAISTERS en KLEERMAKERS bekend oedkoop en nolide UDIIIK ISORT£Kltl U GLACK HANDSCHOENEN KOU SEA Êtokkeu mouten Iricot Kciikcn Ml Faolasie Schoiifu enz enz WISBRUN k LIFFMANN FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ClieiiiiM he Waissclierij VAN II opPË iiFJiiii 19 KruUhade Hotterdatn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen tloofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS l specialiteit voor het stoomeu en verven vau alle tieerenen Damesgarderobeu alsook allo Kiudergoedereu Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bont euz Gordynen tafelkleedeu enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd ot evertd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgeus staat bewerkt Wegens uitbreiding der tabriekun zyn de prezen 25 gedaald Te stoomen gojderen als nieuw afteverbaar in 3 d en te verven goedereu m eeue week Lijders aan Dauw of Uaarwonii drooge vochtige hubbendanwworm en het uiet deze kwaal gepaard gaande zoo oudragelyk lastige Jeuh en der hnid albouk elke andere huidziekte wordt onder waarborg geuezeu zelfs bjj hen die door niemand genegen konden worden door w iKebni ê 9 iecMe Uod Ounchadelijf Ge hi tif c ditwcudlff Prys zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrij vau port en inkomende rechten Verkrygbaar bg de St Marien Droyerit J ii y Duit8ohiand xW fiaiMHiwtfMIWH ï ii ware Scl al voor de ongelukkige sliichtoffers der ZellIwvlekkiug Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk z Dr Retau i Li i VAitii HoUaodBcbe uitgave n et 27 alb Prna 2 gulden ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlflks duidend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegeu inzending van het bediag ook in poatzegois en in eiken boekhandel in Holland AMERSFOORT AIHEHSFOOBTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en fteschuilfabrick Ntoom Automiitische ffatsett lleel itbrlek VoriL u ilvcriuritiü stuud Qew Roggebrood l j Kj 8 cl moot zHn I 8V ot Tarwebrood mot Krenten vonll ï m pulka aoorrüa Ur e prima krocil on ntKtjlwn ioinler pitt jiO seinuakt is liittnlour lultktT Viiri smaak un K zon l blijft y eer j liiDK verscti en is t ou lko p m ilr or ili alluB bijzuiiilir tHalteveletiSw uirflii vaur arbüulera j rkhwleü vKsohors miz i ii ïorknjuiiaur iii langen en rondoa vloerjorm iu I tuks ti 5 ot 10 Ct 15 Cl 20 ot 30 et 40 ot 50 ct aninspeolalea plaatvorm waar door zachte ondorkorot ia iuk n 3 ct 5 ct 10 ct fïeWOOn Blaokbrood i ay bovüustaaml auun brooil maar zotiner kruuleu en roiljnou en varkrijijliaar lu stuka van 8 Ot 12 Ct 16 Ct 20 Ct 24 Ct Daar iint aitflera oum jg bjk ia du prima kranten en lOüijneu f uliaal van steulljea I staentjaa klei on andare on ewana ihtü liestauddealun te inivaren worden alle krantoa 1 en rozijnen door ona lli koatbaro maclilnale mnontini on gowaaaolian edroO id au Re I Hortoerd Hat ia ilua ook door dit varliua ona belang het beeta en zuivereta t koopeu Eaee KoririKu spoalnijir in helder water bowyat reed docr dit bruin lü kleuroii dat zolfa de beali krenten niet veel vui kleij liezet igii Prima Honing Ontbijtkoek 30 cent blijft alecda overheerlijk van smaak I door alléén de beate sennijalo honing en andere priiua grondstoffen tu verbruiken wordt I hier door nooit d oo un ia uzond on goedkoop De koek ia alléén gei araniiaenl oebt wanneer iu e no verzegelde nette kartonnen verpakking gemerkt met ilo fjbr ksliL ts on W II MEÜKSlNfi Onze artikelen zijn uUalQltond verkrijgbair bü onze dépötbouders welke te herkennon zijn aan do dópötborden on de waI gens beschilderd raat de fabriekstitels en W H MfilUHSING Vooi GOÜOA een dépóthouder gevraagd tegen flinke provisie voorloopig wordt een matig vast inkomen gegarandeerd eo I t ranoo vrachten der voUe en ledige kisten Gouda Sto odhclTo O O td iezi s t ESTAFETTEk Utrecht Rotterdam UAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Uooteu van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten geveu eu des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat irok eene zeer yoedkuope reinyeleyeuheid voor i ansagteru naar UTKECHT eu tusschengelegeu plaatseu Kantoor IVieuwe l eerslal De A ronl II J HOEIiBi BHignm ggatga i aaaagu j oHs sa atfffTff rip ti g Aan Zvnuwlijth is en Zeiuivvzwakkeii ïtiaiis 18 du Ü5e oplage vorielienen van hut book Dö Zö Boproeld en aanbevolen door de heeren I ruf Dr Merin1él Panj Prengruber Uujardin Baumetz i anjs u BoUCllOt Parijs it ll itatli Dr Schoring l ms Ju ji lïaih Dr Cyurlioweoh Oppfiraliilarls Dr Jechl VVHcmiiiUpperslafaris Dr Sohiesl Kss piel arU Dr Darses l aiij IClief arts Drprestier Aken ÜLütriclsarti Dr Gr088raauiiJolilinueii iiitA Districtsnna Dr BUSbach u k Krunkurta Dr Sleingreber Ciiuröiitoii Cüiiiui Ur V Asoheubach Corfu I Dr tiicii Corrazza Von tic Argeville Parij II Lavabre Panje Wille Tiiuilirchüii Cabillot Areachoii 1 Fort et Lon ao u Guiüoueau Hur donuK ff Labatut BoflBimx BoUgavel a Perricro L IJlrsohleld eanen Lleber Imifabrnek Hammer Plaurn Il Weiner Weenen Aust Breeton Matuschluchner linxn I liuwziekten en Beroerte Middelun ter voorkoming en genezing liet dool aa dit workja is kannis te verspreiden ooitront lan aard der zonuwzwakte haru oorzaken en gevolgen oinlernclii te gevon u genezing lo vinden I Het handelt over hn bekend worden van do i liyaiologisolie ontdekking boe op de eeuvondigat denkbare wijza op ous zenuwges el kan toewerkt wordtn en wal met een succes ilatzoo I wel pen groot aantal uitstakeudo artsen als de goiieoakundige po a aanleiding lot discuaaia gee ovan hooit Het wo dt derhalve aan ieder die aan ziekelUken I zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid I U dt welke zich keniuerkt door liaiiitueole hootdpijn mt raino congestie groote gevoeligheid opgewonl denheid Slapeloosheid algemeoue llohameliike onrust on onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn n aau Je govolg daal van lijden zoomedo aan Verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Styf held in de gewrichten en voortdurende pijn in ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpraidilelon al onthoudiDgs en koudwaterkuren inwrijvingen electriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden eene genezing of betering verkregen tiudo ijk aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te warden eu daartoe reden liubben wogen ve seiiijiiselou van vooridurond angstgovoel beneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dul eligheid flikkeren eu donker word n voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde oatliegorien van ZonuWlijderSbehooron zooiuede aan blOOk ZUChtige en daardoor lol z akte vorvailanda jonge meisjes ook aau gezonden zelfs jeugdige personen die Teel geestelijken arbeid verriohten en riiod reactie der ge alelljke b ig ieid voorkomen willen dringanl aangeraduQ ricii 111 het bont van bovongenoemd hoekje to stellen dat franco on kosteloos te verkrijgou ia to Amsterd im M clébaN Co Hoiiigoweg a Hotterdam I K vin SANTKN KOI FF Korte Hoofilateeg 1 utrecht l OUKÏ k l OUTIlN Oiidograe lu b d tiaarübrug 1 2a iïï 2 Patent H Stoll8ii nttétre Fateïit H SfoUen arrun M hat Aniaa zu tor mhM nw irrr fit f 7 yarhahmmntmt gfgtbai Mui k uf ddiisr Wier i steta HCharfcit H S oUeii 1 nuf roii ans direct oüw la lolchm imnhmëlurian kt ientn unstr Plakat wla B8b natahend tuigtttuigt M ZaZ l reUlitif and geuffntime gntn usid frtne wm m m mmmmm m fm m Warüung BINNENLAND GOUDA 14 Maart 189G Hti geiftl kiecori volgeoi de op den I3n llUftrt 1896 vastgHtelde lasten bedraagt voor da Tweede Kamer 1144 voor de Provinciale Btoton 1141 en voor den Getneeoteraad 1138 Bygekomen zijn reipectieTelijk SS 84 ec 82 geschrapt 78 77 e 77 Woeuddag jl werd te keeuwyk de eerite ateeii g degd Toor de nieuwe P i torie der N d Hervormde Gemeeote aldaar Du prnaident kerkvoogd de bter A van d r Spieiiel bield daarbji eeue korie toespraak wanrby liLj iu de eerste plaats wees op diebeuglykegebüurteoia ten andere met dankbaarheid berdaci t atleti die door geldelyken of xpdelijkeo itona de poiiingen van d kerkvoogdii hadden doeD lagen eu eindfl k den heer M dn Bter die bgoa een halve eouw iu ïersrbilletde kerk iyke betiekkÏDgen in dese gemeente ïa werkzaam geveeit uitnoodigi tot bet leggen tad dien eersten aleen In btt hyzyn va meerdere tedeo van de kerkvoogdy werd rervolgenii donr dt o heer M d Heflr aan de uitaoodiging gevolg gegeven Op Donderdag 12 Maart werd te Berg Ambacht de laatste spreekbeurt voor dezen winter in de Tgreeniging Wioterle ingen vervuld door deo heer D Oskam Zyn onderwerp was de guoatige Toordracbt van Ds Laurillard sOver Spotnamenc Op eene verdieoateiyk wgze ward dfze Terhandeling voorgedragen die veel applaus verwierf Na de pauze werden bydragen gele erd door den spreker en de baeren B Btrecfland ran Lekkerkerk J Treuren en J O Bettink ten slotte sprak laatotgeDoemde als roorzitt r noif i en toepasselijk woord bg het siuiteti van de 32o jaarreeks wioterlexing D Naar aanleiding lan de aauraring van bet stoomschip de Zeehondc met bet sihip de Palatio voor Hamburg vernemee wy nog bet volgende Toen de Ze hüud de rivier opstoorode voor de stad kwam er op circa iOO M een groote boot die op Amerika va rt en de Palatio c geheeten iu tegenovergestelde richting op ous aan Ons plan was stourboord uit te wykeo en daar wij beiden volle kracht stnoraden en by juist bakboord oiigjng kou het niet anders of by xoa deZeehond dwars inloopen Mdn had echt r de vaart tho beide schepen te gering geschat pn war n zij boven reiwachtiug te dicht by elkaar daar de Pa FEVtLLET 72 Maar wie bescliryft Wilfred s ontzetting toen hy den volgenden morgen zeer koel door den heer Lcater ootvaagen werd die hem mededeelde dat h j zich na rüp beraad verplicht aohtle om zijne belofte in te trekken daar hy de veraotnoordelgkkeid niet op tieh durfde laden om in zulk een ouvoorzichtiven stap do hand te teenen Wilfreds oogcn fonkelden Gy wilt mij dus ilcchl honderd vijftig pondmede even mynheer Ik wil u niets raede Reven zeido d heer Lester op koelen afgemeten toon Ik moet tot mijnleedwezen bekennen dat ik Riitoren niet dadelyk alda dwaasheid van uw voornemen doorzng maar naeanig nadenken besef ik dat ik mijne toestemmingtot zulk een huwelyk niet kan geven ik kan enmag hol BÏet zoomin om Ëdith als om u Ik wilran laag voor n aan Lord Irkdale schrijven Wilfred en faam verzoeken om u aan een poitje te helpen Hy beeft nog al rtel invloed on zal u mogelyk ietskannen bezorKen Lord Irkdale mag zijn invloed voor zieh zelven bewaren riep Wilfred verootwanrdigd uit Ikweet dat ik dezen omkeer aan Lady Adelaide tedanken heb VerwjjtaB soudan hem niets batan an da haar latii m ende dat de Zt eboudf nog wel vo iby kou schieten Te laat sloegen bf id cbepen uchteruit en had de Palatio ijti anktr niet uitgegooid dan zou de unuvnrmii groote schade hebben berokkenden waKrsLlijJD lyk ook menBchenieveos gekost bubbeu alleeu iverduu van de Zeehondc weggenomen de Htoepeu davits en rn tbanken en de Zeehond ingedeukt De verloren aioepen eU7 werden den volgenden dag weder terug bezorgd Na een kort verblyf ia de Zeehond weder naar Nieiiwedu p opiiestoomd om de geleden Hcbade te laten herstellen Met ztkarheid deelt man mede ititt er binneukurt eeuu belangryke nnifonaverandeiing by het lager zal plaats hebben De modelleu moeten reeds in gereedUiid zyn By het afbreken van de ten toonatellingsgebouwen achter het Rykoinoteüm te Am terdara zyn gisteren morgen een paar cpsn en gevallen waardoor 2 werklieden ei Dstig gekwest werden Oa werktiedrn wenecbeu bon arbeid niet meer voort te zetten dan tegen 3 cents loon mepr per nur zuodat dit dan 25 centzoti bedragen Men herinnert zich dat iets dergelijks ook by den opbouw plaata had Naar de N R Ct verneemt moet d voorloopige hechtenis van Willem van Berkel weder door de rechtbank zyn verlengd Men meldt uit Amsterdam Een eigenbouwer die aan de 2de Nassau ttraat op dan hoek vau de Naasaukade een blok huiden liet zetten ag y icb Woensdag door de bouwcommissie genoodzaakt van eeu tweetal de er gebouwen eeu verdieping af te breken uangezien zy in stryd met de stedelijke verordening te boog gebouwd waren Min zal zich nu met yf verdiepingen in plaats vnn lot mooleu Tergenoegon Do horlogemaker J J M Gualzatta teSchiedam die om een vonnis Ie ontgnan waartoe by door de rechtbank te Rotterdamwas veroordeeld onlangi naar Antwerpen dewyk nam is Douderdaguvond toen hy teSchiedaai terugkeerde nog voor by zyn woui igiiad bereikt door de politie in arrest genomen Gistermorgen werd hij naar de gevangenis teRotterdam overgebracht S C Na bet bericht dat het Edison gelukt is aan aluiuininm door electriciteït de hardheid te geven van stial koiut nu in bet tijilschrift E ectrorhiuie de aankondiuing dat dit me Lester zou er ook niet naar gelutsterrl bobbea zoodat hij zieh na een koel aficheid verwijdonie Wilfreil spoedde zich naar zyn hotel eu klaagde ija nood aan zijn vriend deie een jong officier die ztdt op bet punt tont om la trouwen wns reroutwaa digd over de behandeling en hij gat Wilfred voikomeu gelyk toen deze hem mut zijn besluit bekend maakte om bel huwolyk met Kdilb Dietiegenstnando alia mogelijke binderpnlen door te zetten Ik zou op miJH woord van eer in nw geval even zoo bandelen Lester zeide de kapitein F n luister eens vriend lief ik heb hier vijftig pond bij mij alB die som u dienen kan kunt gij er vrij ovi r beschikken en haar voor zoo lang gy wilt van mij leener Wilfred Lester nam het gulle aanbod gretig aan Hij voüldg zich nu een rijk man en keerde zegevierend mot een buwülyks akte in EÏjn znk nnar Danesheld terug eu herinnerde Edith aan hare belotte Ik wit hunne unvoorzicbligbeid niet verdedigen Het was eene llordwanasle bandelwyze Juiïrouw Bordilliou spaarde geenu moeite om hun dit tu tioen inzien eu hen te bevrogon ten minste ene nudero lijding van kolonel BordilUoQ af lo wachten Wil fred wilde niet luisteren het was alsof bijeen geheim voon evovl had dat ala hy en Rdith nu geaeheiden werden dit voor jaron zoo niet voor hut gnuicbe leven zou zijn bovendien verzekerde bij Edith en by gviloofdo dit s oMg dat ala zij eenmaal getrouwd waren lyu vader wel bij zdq apringeo en hun da lioaderd vyflig puuil s jaars Eou gevta Ën dus werden de noodige tuabereideelen gemaakt niet voor een bepaald gaheim huwelijk maar tooh wal voor lata dergslyks Ëeniga dagen laa der tuekomüt vereeaigd met andere fraai gekleurde nlliases oplevert Mst pUtina kry t men aen goudkleurig mengsel met palladium gelykl bat op lichtrood koper met kobalt au nikkel wordt het geel Eu een verbinding van 22 daeten aluminium eu 78 goad geelt een fraai purperkleurig nietanl dat schittert als een robyo De juweliers en goudsmeden zullen van die mengsels zeker weldra party trekken Iu een Open brief aan den heer J E N baron Schimmelpeuoinek vau der Oye lid van de Eerste kamer d r Staten Oaneiaat weerlegt de heer E Keinpe tti Den Haag in bet Vad het door dit kamerlid gesprokene over boveiigonoeniden Uond Na voor het goede do l au tezeu Bond een pleidooi geleverd ta hebbeu sehrylt do beer Kempe Dat de Nieuw Malthu iannscbe Bond zooveel rgernis zou geven in den lande neem ik da lelyk op uw go ag voor een oogeobUk aan M dm naitenoeg sn ds oprichting van den Bond dal ia nu al meer dan 14 jaar ar toe behoorde ia van die o ergronte ergernis nooit iets aoden uableken dan dai staatslieden in de volksvertegenwoordiging zich oit een godadiensti t oogpunt heftig tegen de N M teer uitlieten waarby bet gezood verxtaud van den econoom m i verre was te zoeken En veftier Elk jaar wordt het ledental dat nu ongeveer 700 bedraagt grooter De minister van hiuoenliindscl e zaken is een onz r eere Ieden Een lid van de Tweede Kamrr der taten generial Is ome voorzitter en uiet te vergeten de oprichter van den Bood wiens naam in d toekomtt met eere en zegttning zal worden genoemd de beer C V Ge rit en heelt mede in dat Staatslichaam titting De minister van waterstant is lid van onzea algemeenen raad diie professoren nog eeu kamer lid en mr iu de rechten vier doctoren een juriïb eo aauzieniyke burger ambtenaren een hoofd offieier eu een gepensioneerd officier vau net leger ingeniears enz yo medeleden De Bond mag op de geheel belanglooze bolp rekenen ran vyf nrt en De bekendo geïucrimi uaerde bmchare de middelen ter voorkoming van groote gezinnen ia by duizenden door het land verspreid verleden maand t ing het I57e duizendtal ter perse en dank zy owe oppoattie tegen dn ons verleende koninklyke goedkeariug op de statnteo heeft de Bond bespeurt dat hij veel medestanders teK ook in de grooto pers Kon bet ook eigenlijk wal anders a n bet einde der verlichte r egentienda eeuw i ii luier hield bet rijtuig van mijiiboBr en mevrouw Leetur dat hen van don trein bad gehaald voor Daneshold IIalt atil Het was eeu beertyko Seplemlieravoud eu de onderifaaude zon wierp bare achuinache stralen op het heldere gelaat van Lady Adelaide Dftt g 4laat was nog belder van kleur eene zachte rrso tint kleunie do wmigun de gouden lokken waren nog zoo zacht h zijdo maar er lag eene vermoeide lualeloozo uitdrukking op haar gelaat Zij girg recbtstroeks iisar bare kamer om ziob voor het dinor te kleeden de Franacbo kamenier jutfer Celina ontdeed ziob haastig van huad en abawl en kwam mot veel beweging en duizend verontachuldiuiingeQ binnen om haar te helpen Zou mylady het niet euvol duiden dat zij goone muts op had F zij bad bet ongoluk gebnd de sleutels van bare koiïers ta vorliozen en kon daardoor geone muts krijgen zou mylady bet door do vingers willen zien Het acbeeu royln ly onveracbillig te zijn of juffer elina al dan niet eene muta op had Zij bad verlangd hare kinderen te omhelzen en wa knorrig geworden toen ij boorde dat ze mei de meiden uit waren gegaan on Lady Adalaide waa zelilen in eone stemming om zulke kleiie teleurstellingen vriendelijk op te nemen Maak voort met rayn hoar zeide zij bil ea dat wns al wat zy antwoordde Olina had het haar juist opgemaakt en den japon nnn helpen dot n toen Tillo biuneo kwam Title was veel mner verouderd dan bare meeateres die gerimpelde knorrige gezichten worden nnliegrijpolijk vroeg oud Zy bad nog iteeds bara oude gewoonte om hare handen over elkander te strijken behouden en 1 d ed het au ook weder toeu zy mat haar met zooveel ellende en armoo io itlera onmiddelyko nabyheid Zie H Ed G Heer hetgeen ik noemda ii U eo uwen medetedaa ia da Eerata Kamer wellicht niet niet bekend maar m i K U S votatrekt niet van algnmeene of zeer groote ergernia in Nederland waarvan g met zooveel afgryzen gewag maakte Eu ik zeg dit allea niet uit dwaze varbaffipg maar alleen om de feiten te coDvUteeren Wien geeft da Bond ergaois Dea godfdienntige den Roomsch Katholieken Maar ik leg ds vraag aan elk warm en overtuigd betyder van walken godsdienst ook voor of bij een b ter practiseber tareoa hamu oer want de N M Bond voorkomt voor daizenden een ellendig leven middel w etf gwuspfarasen natuurtyk om den ta grooten Mnwaa der bevolking aeo ramp vorr elkemaatscbappy omdat zy blgkana de ervaring armoede ellende en werklooabeid veroorzaakt t gen te gaan f Dat hy spreka ooomwondaol Kn de NieawMalthuaiaoeo luUan onmiddetgk de vlag dit zy tbana door df n algemeenea nood bawogen eu gedwongen boog houden atrgken voor dat beter middel Maar geen redeoeeringen gaen breide cbristelyke vertoogeo alefhta om de algemtane maatscbappelyke ellende tegen te houden wy moeten een middel hebben dat Tenala bat 0Dz het Toornitztcht opaot op werktlgke verbetering in beataande alacbte toestandeo Ën ergernia geven F Ja welka goede aaak gaf iu den bt inaegean ergenis Is U H Ed G éene bekend die dat niet 4eed Of werd Christus aan het kruis genageld werden Savonarola en Huss verbrand omdat zg zoo algemeens veldoening en vreugde veriobaffen Werd Galilel niet gegrepen u veroordeeht door eenige onkundige kardinalen an aan zieb doti boudimdan paus omdat hy fan waarfaatd verkondigde die nu niemand meer tegen spreekt Dnfc er mtabruik gemaakt kan worden an OOK gemaakt wordt van bet NeoMalthusjia nisiue niemand zal dat ontkaouen Ma r is U H EJ Q ook wellicht eenig menachelgké instelling of wet bekend waarvan dst niet gedaan kan worden Of is er gaan kwaad wanr niet iets goedi ook is Zie deze dingen zyn inherent aan alia monschelgke handelingen liet volmaakte ta doen is ona raenscben niet gegevao Ean vdorec dood ia de in den rorigun zomor tei dood gebraebta moordenaar Richter voor de univaraiteita anatoraie ta Roatock ga zachteu gxmaakteu tred in een zwart zijden japon gekleed binnenkwam lloo koudt gij de kinderen uit laten gaan terwijl gij wiat dat ik verwacht werd TifleP Het is mijns sohidd niet mytady gy moetdaar iemand anders over aanspreken antwoorddeTifle Ik heb niets in ta brengen als freule Lasterbevoelt en zy ia bedeu namiddag hirr gekomen enbeeft aan de kindermeid gezegd dat hot schande wasdut de kinderen met bet mooie weder te huis waren en bevolen dat lij naar buiten zouden gaan Ziezoo gij kunt heengaan ik znl mylady hare handtcliootien en juweelen fel aanreiken Dit laatslo werd op bitsen toon tot Celina gezegd Da kamenier was blydo dat zy been kon gaan om baro aleutels te zoeken Tifle sloot de deur achter baar dioht en kwam mat opgeheven handen en draaiende oogen wanrran alleeu het wit te zien waa naar Lady Adelaide toe O mylady 1 ik heb van duag geboord dat erzulk eene gcldelooie daad gepleegd is Ik ben omzoo te zeggen buiten my ulvo van verontwaardigingdat men u en mijnheer zoo schandelijk bedriegt Vurbeeld u dat die twee domme wezels een geheimhuwelyk aan willen gaan Lady Ailelaide bugroop wie zij bedoelde Wilfred bad juist geraden zyne stiefmoeder was tussoben beide gekomen eu h t was hare schuld dat zyn rader terug WU8 getrüdün Kaar eenige beweegreden was baaiiucht zij vreesde dat da beer Lester het jouge buishoudeu zou moeten onderboudea en kon niot uitataan dat eano aom vau tweehonderd pond s jaars uan haar on baro kinderen ontnomen werd