Goudsche Courant, maandag 16 maart 1896

Utnobt 7 60 WMrdaa 11 0 ia irataT 1 Hda BOUD 1 1 H S T 1 1M 10 01 10 7 K IO 1 81 4 47 M 10 1 1 0 1 1 18 4 88 4 U iO van Galen t d Sandeo de Raadt en Vinger liug Daarna kwam in att mmiog het Toorstel om deo heer H J Nederlierst Jr concesaie te Terleenen Dit wordt verworpen met 8 tegen 6 stemrnen die der bh N oothoven ran Goor Jager van Iterson Hoogenboom Straver en Prince De heer van Vreumiogau bleef buiten temming Niets meer aan de orde zgnde wordt da veraaderiniï door dea Voorzittor gesloten Hult Dlauil8cli Ovrrzlctit Ken telegram uit Massaua aan de Tribuoa meldt dat genetaal Baratieri Woensdag aldaar uit Asmara aankwam De generaal was naar lichaam en geeat als gebroueo Ik gaf tfie aan een opwelling van 7 wakte zeide hg tot den correspondent der Tribuun maar hoe kon ik terugtrekken zonder schande Oone raal Baratieri erkende voorts dut de gevolgen der nederlaag zoowel voor Italië ala voor de kolonie vreeaetgk waren Als bg daaraan dacht wareti wanhopige plannen bg ham opgekomen maar bjj was weerhouden door do tjedachta aan zgo familieleden die i eer godsdiauatig waren eu aan wie by dan een droevige erfenis nagelaten zou hebben Hot as een noodlottig besluit geweest de Sjoauen aun te vallen Hg werd vau alle zgden tot bet uemen van dat besluit gedrongen inaarhijhad tjeeu oomiddellgka order ontvangen vao de regeering Hg ontkende dat de omstandigheid dat bet parlement weldra zou bgefokomen eenigen invloed op hem gehad had Ook md hg volstrekt rieta van de aaustaande komst van generaal Baldiisera Dat zoo verklaarde da generaal mgn eig nliefde gekreukt hebben maar dit zou ni ts geweest zgn tegenover de ontzagigke verlichting die ik gevoeld zou hebben bjj d i wetenschap dat BuldisHera iii aantocht na want ik was iu zeer raoeilgke om8landighnden geplaatst en mgn Terantwoordniijkheid was uiterst zwaar Hg voegde er bg dat de reden tot zjjn benluit om aan te vallen gelegen bad In de moeilijk beid om proviaiSn te verkrggfo zoodat hg had moeten terugtrekken aan de Sjoanen den weg over Go ra naar Okoele Koesai vrglatend Da oorzaak van de nedeHaag waren de moei gkheden Tan bet terrein tengevolge waarvan hg de stellingeu die bg wild bezetten niet bad kannen bereiken en de omstandigheid dat de eer te divisie slaags raakte op zoo grootcn afstand dat bg haar geeu hulp kon bieden De generaal verklaarde ten slotte bereid te zgo om in het openbaar te antwoorden op alle beschuldigingen eu tot het einde toe de gevolgen van zgn ongeluk te willen dragen Ifdereen zal gaarne zegt de Times van deze verklaring de verzekering van generaal Baratieri aanvaarden dat de lust om iets te doen vóór liy vervangen word geen beweegreden voor hem was maar minder gemakkelyk kan men kern vrgapreLen van de bescboldiging dat bg een ontzettenden blunder begaan beeft Terwgl generaal Baratieri zgn terechtstelli g door bet Militaire Gerechlfhof te Maa oewah te gemoet ziet waartoe eerst de toeatamming noodig is der Italiaansche Kamer waarvan geuera it Baratieri lid is tracht roeo in parlementairs kringen de verantwoordelijk beid voor de nederlaag bg Adua op den heer Crispi te scbuiven De Corrïere de laSera ontTBUgt Tan haren vet slaggever bg bet hoofdkwartier deo afgevaardigde Macola telkeoa opnieuw berichten waarin verzekerd wordt dat Crispi generaal Baratieri herbiialdelgk beeft bevolen slag te leveren bet laatst op 28 Febroari twee dagen dus vóór het g vecbt bg Adua Andere bladen de Riforma en de Opinone verklaren echter dat de berichten Tan Macola zeer overdreren zijn Wel heeft Crispi nog io bet laatst van Februari aan Baratieri getelegrapbeerd dat hg zich niet in kleine schermutselingen moest wagen zooala b j Alequa waardoor onnoodig kleine afdeelingen nerdon npffeoffeid Generaal Baldisiera beeft na een oodaraoek Tan de beTel o Tan Baratieri als zgn meeniog nitgesproken dat de plannen aitstekend wart n doeb dat de uitvoering Teel ie weoschen keeft gelaten De wgze waarop Meneliks troepen telkens de Italianen aanvielen en orerrleU geldeu toonde boreuilien uitmuntende leiding En de toestand Tan bet terrein was Tan dien aard dat elke Suropeeeche troep onder die om tandigheden moa t Terstageo worden Vjlgens de Paryaeba Débataf beeft generaal Baratieri ia een lange dépêche aan den minister Tan oorlog de beweegredenen uiteengezet die hem genoopt hebben om de Sjoaoea aan ta Tallen Het Italiaausebe leger kr eg gebrek baa leve ismiddelen De wegeu werden onveilig gemaakt door benden opstandelingen die da proviandeering zeer be emmerdea Terugtrekken was gevaarlgk en hierbg Treeade men Toor noodlottige verrassingeD Generaal Baratieri riep oen een krggaraad bgeen vao generaHls en hoofdofficieren en dezen weran na den toestand overwogen te hebbeo voor een aHuval dien v g minder gevaarlgk aebten dan een aftocht Het onbegrÜpelgke van zgn bandelwgze is echter dat hg nog den 29 Februari des tjamiddaga om vier uur een telegram aan de regeering heeft verzonden waarin hg met geen enkel woord rept van zgn voornemen om den nauval te wagen maar een paar uur na het afzenden van dit telegram trok bjj reeds met zgn leger op naar de bergpasaen bjj Adua Dit telegram wordt opgenomen in een Groenboek dat nu ter perse is en dat alle documenten betreffende Afrika zal bevatten w iaronder ook de correspondentie gewiüselil tnsaabeo Crispi de miuiaters van oorlog eo van buitsotandsche aaken eu generaal Baratieri Uit Rome wordt gemeld dat de geruebten van een oprukken der Derwi beu na ir Kasaala ni t b vestigd worden in de telegrammen uit Afrika De sterkte ia nog niet ontruimd Faz ari de vroegere Garibaldiaueo kapitein heeft het plan geopperd een vrywiliigerslegioeo voor de Afnka eipoditie te vormeo Hg schrgft aan de Fanfulla c dat bg uit alle deelen van Italië brieven ontvangt aa personen die tot het legioen willen toetredon en maakt zieh aterk ih eeo maand tgds 60 000 Trywilligers bgcon te brengen Dinsdag zal bet nieuwe kabinet zich aan de Kamera vooratellen Van de bjjeeukomtit op Maandag ia afgezien omdat tal Tan afgevaardigden door de gemeenteraadsverkiezingen itt Turgo dan niet in Rome kouden wezen De vOpiniooec zegt dat de regeeriog teratond een wetsontwerp zal indienaof waarin nieuwe credieten voor de onderneming in Afrika worden gevraagd Die sommen zullen intus cben geTouden worden zonder nieuwe belastingen De Tenipsc boTat iu aan bjjblad van 12 kolommen het rapport namens de begrontiogscommisaia uitgebracht door Paul Delenbre OTer het ontwerp eener globale progreasieva belasting op het inkomen gelgk hetTocrkomt iu bet bagrootiugsoutwerp vao de regeeriug voor 1897 Het rapport luidt naar deu zin der nraf tfroote meerderheid vau de commissie ongunstig Hi t geoft eerst eeo overzicht vau het ontwerp ondemerpt dit dan aan een algemeen ooder oek eu gaat daarbij de regeling iu Engeland Itfllië eu Pruisen na onderzfiekt bet vervolgens met bet oog op zjjn toepassing eo komt lau tot de zeer alkeurende couclnsia wetke wurdt lameogevat ïn bet Tolgeode basloit hetwelk zg der Kamer Tooratslt aan ta nemen t De Kamer iif keerig van alk belastiogstt lsel gegrond op aangifte van bet globale inkomen op willekeurige schatting eu op vexatoir onderzoek i noodigt de regeering uit eeo nieuw ontwerp tot herziening der dirrole belastingen in te dienen he welk het mogelgk maakt de Inkomsten in hun veraebillenda vormen naar billgkheid to treffen ta de lasten die op landbouw en arbeid drukken beter te verdeelen c Hat bericht dat de Amerikaanaeha Senaat voor onbepaalden tgd de be raad a I aai n gen hoeft Dlrecle SpoorwcjtverblndlDgen met GüUDA Wliiterdlenst 1895 1896 Aangevangeo 1 October Tijd van Greenwifli JOU Dl lt 1 4 li 1 44 IIOTTIIDIU BOTTIXBIM 1 4 M 44 8 40 08 t 40 10 17 47 8 4 0 01 0 10 O K 10 10 7 7 7 47 01 K 94 aO 7 4 8 07 a u aODBl D£N Bil 6 4 0 4 7 04 11 O 1 4 l l S o l 9 57 10 04 10 11 10 18 111 87 7 0 7 9 0 1 S 4 9 0 81 4 0 1M 8 10 9 10 8 17 17 4 8 41 8 47 4i i 0 O 4 0 8 O ü D 1 11 0 1 0 10 19 10 9 10 S 10 4 10 49 9 13 g bl 9 8 6 1 4 40 80 ü D A OEN H 1 e aHaKsB l7 807 4 0 8 9 4810 1111 8 18 16 l i6 8 44 68 8 48 4 16 17 0 Ö8 7 68 SS Voorb 87 lO lT 1 41 6 14 Z Z wS ll 10 88 1 6 8 8 £ ZaT lI S 10 48 8 08 8 39 lO Oil Chimda 8 88 7 0 8 18 9 9 68 10 1 10 64 18 06 1 4 17 8 14 8 88 4 13 4 43 47 8 60 S S8 ton U Blaiiwiik Eriiaireg a Nootdorp LeidaobtuUm Halnodgn D T B o H T 8 o D D 1 9 10 11 34 18 0 8 10 8 614 48 8 8 7 0 8 0 D OJ 10 Si 10 8 11 61 4 18 8 9 i8 l l 64 10 11 4 14 16 M 44 11 07 8 41 4 87 7 09 8 1 8 419 4 11 10 aa la 7 80 S 09 9 87 10 0 10 80 U K 18 8 1 7 8 88 8 47 4 48 t 17 7 14 7 49 9 8 4 9 4 11 ZaT U 7 49 8 47 11 08 18 40 4 7 8 01 10 00 Z Zeew 7 3 8 8 11 18 18 49 08 8 1 10 18 roorb 8 07 08 11 7 1 01 8 0 10 7 H g 8 1 0 18 7 10 87 10 4 11 88 18 4J 1 08 1 7 4 06 4 17 6 7 7 44 1 9 18 10 11 4 OOI DI IITÏICHT 9 08 10 19 10 67 18 48 8 U 14 87 11 88 4 9 87 10 61 11 46 1 0 8 08 S4 iHITIlOA M a O U O A AmstardaHf Jk 8 IO IM i fR 4 1 8 18 Oooda 7 11 M4 10 14 IS t 180 I SO 7 48 Itoppaa to Uaisw lk Knuiwag ra rooHw lfirtaahaadm m Hakandorp Bnrgameealtr n Withouderi dar g mmnta Ooid 9 48 II IA 7 4 8 49 Ml SSt idaahendsm en fileiawffk Kru vef aa Hakandorp worden Do dir Uor d r natomie professor Vod Braon bad dan bediende d bet iüstilaut last gegeren bet Igk sterds fiiok onder spintoi te houden diar bij het voor eeo bfjxonder wetenecbappelgk onderzoek Knrpierreerd wilde honden De profewor stierf echter iu Deepmber Koodat dit plan uiet tot nitroeriog kwam De bediende bteef iiiett tnin de hem gieren orden itip baodbaTeu zoodit bg outTaogat der jaarrfkeoiDfr bet erriMende feit aan het licht kwam dat de moorden mr na cgn dood 500 liter Hpiritas Terbroiktc had VER6ADERIN6VANDEN6EHEËNTEa4iD Vrgdag 13 M art 1896 Vertolg A aa de orde Rekening Tan de Kamer rao Koophandelorer 1895 TVordt goedg kenrd Aan de orde Wy igiDg der Begrooting fap de dd Schutterij ooï i895 Wordt goedgekeurd Aan de orde AYgxiging vao eenige posten der GenieenteBegrootmg tooi 1895 De heer StraTer M de Voorzitter ik xia hier een lom ran f 170 oor herstel ran de Jan Kattenbrug die door annraring beschadigd ia kan die peraoou die dat beeft gedaan daarTOor niet aangesproken worden De Vöoriitter Die aaoTaring is des nachts gebeurd zondat wg niat weten op wien wg dat ferhalen moeten De heer Strarer Dat is bet ongeluk vau da geheele Ooowekade Het Tooratel wordt aangpnomet Aan de orde Vooritel an Burg en Wetb tot nadere regeling der bezoldiging ran deo Directeur der GemecnteOssfAbriek De heer Tan Galen Ik kao M de Voorstittur niet mat bet Tooratel Tan B eu W nadegaau omdat er hier andere belangen io bet spel zgn hier alleen het ft de beer Prioa belang bg eo wel oiu eea zoo groot mc elgk aantal knb Meter gas te laten verbruikeu de beer Pries wordt aooals hier io de gempenla rondgaat het Terwyt gemaakt dat hg te teel slecht gas door de pgpea Inat gaan en om dat tegen te gnao lou ik willen roüratellen 2gn traotement op f 2000 te atelleu en hem TOorts rOor iedere aansluiting i 1 willen toekenoen tot eeo minimum tsd f750 dun ontloopt hg dit verwi t en bet is in het belang Tan het publiek en dit aal mear in het belang Tan dan directeur de gemeente en de gasver brnikera ign Ds heer de Raadt wenschte op het Stadhuis of op Arti Legi een controleor te plaatsen ten einde hec publiek zich kan orertoigen dat het gas de Toldoande lichtsterkte bezat Het Tooratel Tau den beer du Raadt wordt ia stemming gebracht en aangenonieo met 9 tegen 6 stemmen die der hh Deshiog Skrarer Nuothoren Tan Goor Hoogeuboom fan Itervon an Jager Aan de orda Ootwerp inairuclipn Toor den Directeur der Algemeene B raafplaata eu voor de aansprekers en Igkdra er De heer Dercksen M de Voorzitter er ia daar straka eau adrea iugekumen Tan de Igkdragers om het salaris te erhoogeu doch ik zou gaarne zien dat de beurafemsiien grschieden door particulieren eo niet door ambtenaren door de gemeente benoemd waarom ik zou Toorstellen willen geen Taate Igkdragers meer te benoemen en aan B on W verzoeken de ioitraotie terug te nemen en iu de verordeniug de noodige wyziging tf brengen Da heer Tan Goor merkte op wanneer men tegen de instructie ia dit kan Terklaren door er iegefi te stemman De Voorzitter Troeg den heer Dercksen of bij sgn Toorstel introk OoudR Msoritreclit Niauwurtr rk Cpoll EottunUüi 7 9 7 8 7 10 7 4 7 10 1 M aotlerilam Cpelle Uiiotdrecht ïoud v liouite 8 87 7 8 09 8 1 Ouilew 8 60 8 4 i Woordei 6 Sf 7 08 8 18 VUm it 8 19 t 8 8 8 41 t + Naar Anatertlui eouda 87 iBiitiinlaiii C 81 8 U Stopt 1 Nooldorf 1 Da hei r Dercksen was daartoe niet bereid d inr de gemeente door deze inptuictia het pttrtinul ut ioiatief tegenwerkt Het Tooratel Tan den bear Darckaen wordt in itemniing gebracht en rerworpen met 8 tegen 7 stammen die der hb Dcsaiog Dercksen Jaspers ran Galen ran der Saodea da Raadt en Viogerliog Daarop wordt de instructie Tan den directeur artikeligawgza in bebandeirug genomen Da artt 1 9 worden orgewgzigd goedgekeurd Bg art 10 stelde de beer Derckten TOor dit art aldua te Iezs n Hg wordt door deo Raad benoemd en ont slagen In steramiog gebracht wordt dit Toorstel verworpen met 9 tegen 6 stemmen die der hl Dercksen Jaspers Tan Gaten ran diT Bauden da Raadt en Vingerling Daarop wordt de instructie TOor de aansprekers en Taate Igkdragerè ongewijzigd goedgekeurd Aan de orde Praeadvies van Burg en Wetb oTer bet nader adres Tan de Stearine Kaarseofabriek Gouda betreffende aankoop van gemeeotegronil De heer van der Sanden kon wel medegaao met bet eerate gedeelte ran het praeadvïes wat betreft TerTreemd ng d r gemeente eigendommen doch bg Tindt de prijs gesteld om dien grond in erfpacht te kunnen krggeo te hoüg hg zou die lierer op f 200 willen bepalen De Voorzitter merkte op dat de directiedie grond niet anders dan in eigendom waafcsben te hebben Da heer Van der Sanden gelooft daar de lirectie uu weel dat zg die grond niet kunnen koopen zg ze tocb wel in erfpacht zullen nemen De heer StraTer wil de kaarsenfabriek ook wel tegemoet komen maar f 200 viudt bjj ta weioifTi waarom hg voorstelde die snoi op f 250 te bepal n De heer Van der Sao dan kan ook daar wel met medegaan doch wanneer OTer een zestul jaren die grond benoodigd in TOor de sluis en er op gebouwd is zal dat aso de fabriek nogal wat kosten De Voorzitter deelde genoemde heer mede dat indien genoemde grond wordt onteigend ook de Kaarsenfabriek dau schadeloos wordt gesteld De beer Viogerting vindt Ai i prgs Tan f 500 wel wHt hoog doch wenschte de voorstellers uit te noodigen hun vooratellen io te trekken dan kunnen U en W met de directie in onderhandeling treden Da heer Van Galen beeft het vooritel rau den beer StraTer ondersteund omdat de bilIgkheid medebrengt dat de fabriek een di r geijjkeo prgs wel kan betaleu De beer de Raadt vroeg of de schoeiing door de fabriek moest worden onderbonden welke vraag door den Voorzitter beTtfStigend werd bpantwoord Het voorstel om genoemden grond niet in eigendom af te ataan woidt daarop met algemeene stemmen go dgekeurd Het voorstel van den beer Van der Sanden om dien grond in erfpacht uit te geven voor f 200 per jaar wordt verworpen met 8 legen 7 stemmen die der bh Dessine v d Post Jaspers van der Sanden de Raadt Tan Vreomingen en Jager Aan da orde Toorfttel Tan Borg en Weth tot uitgiftein erfpocht van gemeente grond ann deLeid che StoomhootMaatsohappg de Volharding Wordt aangenomen Aan de orde Voorstel van den beer C P W DeBsingom over te gaan ti t de aanleg an gemeentewege van telefooogcleidingen eu r q het Tcorst 1 van Burg en Weth om aan den Heer H J Nederhoret Jr concessie te verleenen tot den aanleg vao die geleidingen Eerst komt in stemming bet voorstel van den heer Desaing om van gemeentewege een telefoon aan te leggen 10 4 11 01 11 0 ll K 11 4 t 40 1 lO U 8 17 4 1 4 47 6 7 8 1 10 18 7 10 10 9 8 84 08 17 7 1 8 48 10 87 8 0 4 4 19 86 t 9 04 t Dit wordt verworpen met 8 ttger 7 temmen die der bh IVsaing t d Post Ja pora gaschorat over bet Toorstel tot erkenDÏDg der Gnbaausche opstaadelingen als oorlogToarende macht faaaft iu Spaaje groote teTredeoheid Toroarzaakt De pers is eenstemmig om deze verandering io da zianswgza vao het hooge itaatsliehaam toe te scbrgven aan de vaatbelloteo bonding van het Spaauscha volk en aan da aitaprakan der openbare meeniog in jEaropa De bladae ta Sladrid wgzen op de dringende noodzakelgkbeid een verzoenende politiek op Caba te volgen opdat door het inroeren van koianiale herrormingen de opstand wordt onderdrukt en aan de Vereenigde 3taten alle aanleiding ontnomen om zich met de Cubaans ha qnaestia te bemoeien Vooral in finansiaele kringen ia men daarra o overtuigd De Toorname bankiers en kredietinstellingen hebban der regeering een leeniug aangebodeu vao 120 millioen pesetas op Cubaanseba boos met garantie der Spaauaehe schatkist ten einde de maatrt galeu tot verzoening te kunnen voorbereiden De regeeriog zal de heropening der huogetoholen bevelen nu de aanleiding voor bet bonden van batooglngen der stadenten voorloopig Toorbg is Een Kleermakersjongen GEVRAAGD A van OS Al Much Tullear Kloiwet E 73 GOUDA Beurs van Amslenlam lotkr 18 MAABÏ Votk n 84V 4 8 l i I 2 l 98 I 98V 104 60 80 18 82 114 941 48 100 97 49 799 676 i08 69 100 803 146 661 101 I lOOV 1891 70 29V 96 199 1641 loiv 48 61V 161 76 108 ion 99V lolf 148V la6 18 104 84 84 It 65 N DIW iSD C6rtN l W 8 Ji S I dito lilo dito S lOlHV dito dito dito 8 100 HoBOi Obl Gondl 1 83188 4 ITALU losohrij ing 18 2 81 6 OosTïKS Obl in papio 1868 dito in zi m 1868 5 Portugal Oblig met coupon 3 dito tiekot 3 Kdiliss Ubl Binueol 1894 4 dito aeoonB 1880 4 dito bij Ilotb l889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in noud leoB 1883 1 dito dito dito 18S4 5 SpiNJï Perpet ohuld 1881 TuMïU Gepr OonY leen 1890 4 Gee leeningaerieD Geo leeninjf wric C ZoiDAn 11 P T obl 1892 6 Ullioo Obl Buit 3ob 1890 6 ViNliclLA Obl 4 onbep 1881 AlOTUiiAll Obliitatien 1896 3 aoTTMDUi Sted leon 1894 3 N D N Afr Haudelsv aaiid Arandsb Tab Mjj CertiSoaten DtuiMaataobappü dito Aruh Hypotheokb pandbr 4 C ult Mij der Vontenl aand Gr Uypotheekb pandbr 3 ïladerlandacho bank aand ï ed Handelmaa h dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr 3l Utr Hypotbeekb dito 8 OoaTBNK Oo8t Hong bank aand ausL Hypotheekbank pandb i l Ambmsa Equit bypoth pandb 5 Malw L O Pr Lion cert 6 Hid HoU lJ Spoarrr Mij aand Mij tot Btpl T St 8pw nd Ked Ind Spoorwegm aand Ned üuid AMk 9pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUcSpoonrl 1887 89 A Bobl 8 61 Zuid Ital 8p m j A H obl 3 PoLlN Warwbau Weenen aand 4 Rusl Gr RuM Spw Mij obl 4 Baltiache dito aand Faatowa dito aand 6 wang Dombr dito aand 5 Knnk Ch A 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 18 l 15 17 ♦ i V 18 800 108 Aln n A 08ul Pac 8p Mi obl 6 CMo t Nortb W pr ü v aand dito dito Win 81 Pater obl 7 Denver fc Kio Gr Spm eert a Illinois Central obl in goud 4 Louiir fcNa hTiUoC ort T aand 68 Mexico K 8p Mg lehyp o 6 108 Mi a ICanuav 4pct pref aand 18 K Tork Ontario k Weat aand 6 dito Penni OMo oblig 6 108 Oregon C lif Ie hvp in goud 6 81 gt Paul Hinn fc lilanit obl 7 I 1061 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 103 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 ClsiOA Can 8oath Cert T aand Tik o Ball k Nai Ie h d c O Amiterd Omnibu Mq aand Rotterd Tramweg Maat aand Nbd Stad Amiterdam aand 3 Btad Bolterdam aand 8 Btua 8tad Antiiterpenl887 8 103 Slad BruMel 1886 108t lHoHS TheiuBegullTGmeilMh 4 1 8 Oa nMK 8taatalaemng 1880 6 188 K K Oo t B Cr l880S 167 Spami 8t d Madrid 8 186 88 Npn V r Bm Hyp Spobleert 1 l 4 Oalet op da Wet fan den 4n Jnli 1850 Staatiblad na 37 rcgeleuóe bet Kia nnht ftooal z ia gawyKigd bü art Vil der additioneele bepaliDgeo der Grondwet van 1887 en bil de Wet an 30 December 1887 Slaatablad DO 257 Brangen ter algemeene keDoia dat de liüiteo aanwgïeDde de per onen die binnen deze Gemeente bevoegd zijn tot het kiezen Tan Leden van de Tweede Kamer der StatenOerieraal van de Provinciale Sjtaten en van den Gemeenteraad door hen op nieuw zgo vastgeitelü en dat deze Losten met byvoeging dar Sobatliiigstaten en de reralagen der Ambtenaren bedoeld iu da art 6 en 13 van het Kon Besluit van den 28n November 1887 no 14 gedurende 14 dagen vaft de voormiddag 10 tot des namiddags 1 uren ter inzage van een ieder op de Piaataeljjke Secretarie zgn uedergelegd dat bovendien deze Lgeten eu de Staten der personen die van deze Lysten zgn geschrapt zijn nngeplakt en wel die voor de Tweede Kamer der Staten Generaal aan den ingang van de Stootiterg bj de Markt die van de Provinciale Staten io de Patersteeg bij het Weeshuil en dia voor den Gemeenteraad aait den ingaug an den Korten Groeneudaal bg de Markt Voort wordt herinnerd dat ieder die da vareiaehten van Kiezer bazil bevoegd i tegen de Lijetan bezwaren in Ie dienen wanneer daarop Io Zgn naam of die van ean ander tegen ds bepalingen van art 8 der Wet niet of niat behoorlgk voorkomt 2o Dn naam van iemand i gebracht die hetzg een of meer der in de Kiei ers gevorderde vereiacbtao miatof nitg sloteu ia betzp op da Kifzeraiy t eener andere gemeente stuat De bezwaarschriften behooren binnen veertien dagen oa de dagtoekeiiing dezer kennisgeving bij verAoekechrift op oMgesegeld papier door de uoodige bewgsstiikken gestsafd aan deu Gemeenteraad te wonteu ingediend Goada deo 13 Maart 1896 Burgemeester en Wethouder voornoemd tt L MARTENS De Secretaris BROUWER KüEPOKI ENTI G De BURSEMEESTEB van GOUDA brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 15 Meart 1896 des middags 12 oor op het RAADHUIS voor ioder diu zich daartoe a inmeldt gelegenheid zal bestaan om ziob geheel ko teloos rechtstreeks van het kalf te dnen inenten of hertnenten terwgl zij die verbiuderd zgn of bezwaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de knustbewerking kunnen ondergaan op bet Gaathuis a s Maandag 16 Maart dea voormiddag 9 unr Gouda den 14 Maart 1896 De bnrgemeeMter voornoemd R L MARTEN S BurgerlUkaB Stand GEBOREN 11 Maart Petronella Hendrika ouders H Wolvera en P de Koning 12 Helena Christina ouder B Groanev td en L B Kverling Jacobus Johannes ouders M F J Marlet en E G Coljee Maria Gerarda Josapbiua ouders P B J van Wankum en A C M Melkert 13 Trgnlje ouder D Schouten en L Veerman Sophia W lbelmina ouders J Hcimeger en A A Leeflaug Christtaau ouders J H Roticbeid eu J C M J Mul OVERLEDEN 12 Maart G M de Ronde huisvr van C vau der Groef 38 j 11 m ONDERTROUWD 13 Mjart J H Sprugt 24 j en M Blok 21 j J 8 B Bulsing te Amsterdam 26 j ec C H Tamse 21 j E Areud 28 j en H J Gravestegn 24 j T de Broin te Gouderak 27 j en C Kwinkeienberg 23 j Uaaitreöbt GEBOREN Corneüs ouders D Varwaal on J Trenren Johannes ouders J Koolpeer eu J Straver JohnnoB Wilhelmus ouders J Heezemaos en M Boere OVERLEDEN A van Leeuwen 21 j Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het oTerlgden ran onzen geliefden Echtgenoot en Vader betuigen wjj onzen faartelgken dank Moor drtcht Wed M E TAK VOLLEN aO VEN J P TAN VOLLENHOVBN M E TAB VOLLENHOVBN J EEKBOUT Haarlem T ll VoiWltHOTill C EEKHOUT I P J TAS VOLLENHOVBN Zatphen J A W tas VOLLENHOVBN I TAS WlSSIS OPENBARE VRUWILUGB VERKOOPING Do Notaris J P MAHL3TEDB te Bergambacht is voornemens op VRIJDAG 27 MAART 1896 dei roormiddaga ten U nre in HitT Huis DIS Boni t ta luutKcit in het openbaar te verkoopen DE BQÜWmSWOHINQ C uo 15 met aanbehooren en diTei e p rceelan Wei en Hooilaiul UITERWAARD DIJK Weg en Watering staande eu gelegen aan den IJseldgk nabg het dorp eu onder de gemeente Haastrecht groot 21 73 24 HEKTAREN EN DE BOÜWMANSWONING C uo 28 met aaobfihooreu eu eenigs perceelea Wei en Hooiland ataaude oa gelegen aau deo Useldfik uaby de Stolwyker Sluis onder de gemeente Haastrecht groot a 05 47 HEJlTAREN De perceelen zgn te aanvaarden de Landorgen bg de toewyzing en de Getimmerten en Erven den 1 Mei 1896 en zgn in het breode omschre en bg not t ën verkrggbaar ten kantore van den Notaris Openlsare Verkooping TB O OXriD A op MAANDAG 23 MAART 1896 des Toormiddags te elf ure in het Hotel De Zalik aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haattrecht resi deerenden Notaris J KOEUAN ran £ eu hecht eu sterk goed onderbouden op besten ataud ataand WINRELHÜIS met afzouderlgkeu opgang hebbend BOVENHUIS en Erf in de Dubbele Bnnrt aan da Ooathaven B Nos 9 en 9a te Gouda De benedenwoning is verhuurd voor 325 par jaar Ue borenwon ng s te aaQTaarden l Juni 1896 Het perceel is te bezichtigen do laatita 3 werkdagen vóór deu dag der veiling van 11 tot 2 ore en op dien dag vnu 9 tot 11 ure Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN Tooraoerad en zgn ook te bekomen ten kantore Tan Notaria P MUL te oondom J F ClIJPERS Westeinde 37 Den Haag IA 0 S Stcmmeii Verhuren Repareerei Bnitenlandache P IA N O a uit de eerste iabrieken in mime keuze Amerikaanache HARMONIUMS door directe importatie tegeo ZEER LiACtK prgzan Inruilen van beapeelde Piuuo i Agent voor Goudajn UnisMen KLEIWEG H E artANDs MAOAaiirm du Fnntemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco bet prachtitf geïllustreerd lODE UHI met nederiandseheii of franaclien tekst bevattende de afbeelduiKen der laatat iiitKekomea modellen vDor het Zomerseizoen van kleedei en LoMen enz voor beuren damei n kinderen op gefrankeorde aanvraag aan IM JULES JILUZQT a I PARliS Stalen van zyden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneena franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da rijzen te bepalen Dit album bevat tevens ie i iliohtiag n welke voorde tfoedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Besletlingen ta 35 fraucs en hooger worden met eeno vorbooalnft van f o Ofn lOê vracht norij oan inkomanda racMan m aU $ plannen van Nederlaml aan hal baiorpt l e klanten liebbeu geene lormalitaiten TOor do inklaring of anderiiints te vorvullen daar ons réaxpéditiahuis ta Rozaniaat Noord Brttbani daarmodo bolnat ts OPENBARE VERKOOPING De Notaris IL QBOENENDAAL t Gouda is voornemens 26 MAART 1896 bg Veiling op Donderdag Verhooging 2 APRIL 1396 bg Afslag telkens des vóórmiddaga 11 uur u het Hdtel D ZiLHt aan de Markt te Oouda publiek te verkoopen BE MWUANSWDHIl geteekend A 49 met STALLING roor 20 Eoeieu en 3 Paarden Nchiinr Hooiberg Erf en Tuin eu onderscheidene perceelen uitmuntend WEILAND alles aau en bg elkander gelegen aan den Middelweg in den Zutdplaapütder onder de gemeente Moordrecht grool l Hectaren 41 Aren 20 Centiaren In 4 perceelen en combinatiëu Aanvaarding 1 MEI 1896 Breeder bg Billetten omschreTeu Nadere informatiën geelt voornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gouda TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda i IllT F IJUIIUU uUgexonderd ZONDAGS Aanbiedin en worden in gewacht by B W de Blé court te yijtneffen voor de Leteriog ran Puin Stroo EUi en SCHERP RIVIERZAND franco S heveningen benoodigd voor de te maken Steenglooitng en Strandmuor Zeer Nette Gesteendrukte NAAMEAmJES worden GELEVERD door i BRINKMAN en Zo