Goudsche Courant, dinsdag 17 maart 1896

Dinsdag 17 Maart J896 i o 69i7 34ste Jaargang £ aB POIKB OODE f SCHIEDAMMER ftOUDSCHE COÜMOT JSiewU S en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ta Ooad bg A n DB LAAT Hukt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommcrs VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 um des midd Agentuur bij de Firma Wed B 8M I1 c Gouda Eiscli om hooger loon Ondergeteekenden hehben de er hunne geachte begunstigers mede te deeien dat de reden van het vertrek van den witter A van VEFA bestaat in zijne eisch om HOOGKll LOOi zoowel voor Pakhuis werk als Witterswerk zoodat hij Maandag daarop het werk niet hervatte maar I 1IIECT vertrok omdat wij hem dit niet aanstonds toestonden doch EK E Vf l K TIJDS verlangden om daarover na te denken Die witter hadden wy den ganschen wintei aan het werk gehouden geregeld rot 7 uur des avonds en geruimea tijd tot 9 uur des avonds C CLEMEiüS eii ZOUEi Wat II da bMte mwrunn tegen luli RlMomaÜck I aaaenp nen kortun lenp nen S AnfcerPain Expellei Attentie s v p njnan n Inlii uid Tgf UnutlMtllltllMllllutiircndentegFn gSSi ltoker PalnExpeller ieder hniegtvni Terkoudkaid Wat Er AnkerPaln Expeller Op Teler rerlangen zal on dergefceekende elke innand het geld van het Scboorsteeavegen per kwitantie komen ontvangen lo Wed M MOL Stad Scboorsteenvegery Pi l 60 oenl 76 oeol n ƒ 1 25 de llu I VoorhaDdeD in de meeete ApoUielfvD en t g F Ad Rioliter t Oo Ie Rolterdim WOIiFF Matkt A 144b VAN SON apotheker OFENBAAEMSLAS De COMMISSIE voor Werkierechafiang maakt bjj deze bekend dat het Cognac fin firn 1 1 40 de Iiiler De COQNAO FIN BOIB van de BoeléU Anonynie wordt geleTerd In veTSegel de bemande fleisolion van B liiter Inhoud Tooraien Tan het atteet Tau Dr P F VAN HAMBIi ROOS Pioeffleaoh a f 1 SO nitalulUBd rnkrUKbaar bU P H J V WANKUM MEI KEKT Oosthaven OPENBAAR VERSLAG der werkzoamhedeu zal plaats hebben op Maandag 16 Maart des aronds om S uur in het Café iHAKMONIE ran den heer WOUDENBERG nan de Markt Uovenzaal Vriendelijk wordt een ieder uitgenoodigd om dit Verslag b te wonen DB COMMISSIE Wanneer UEd meer ophelderliiKeii mocht verlanKen zijii wy steeds bereid dezelven te verscbaneu om Ie dueii zien hoever de oudunkliaarheld kan gaan mm ikêMMl Op Maandag 30 Maart 1896 de morgen ten lü ure zal Id t Hotel liet Wapen van Boskoop Ie BOSKOOP door het College van Kerkvoog den en Notabelen der Ned Herv Gemeente aldaar worden SLan ToesteecL Het maken van een Kerkgebouw met Consistorie op de bestaande fundamenten der afgebrande Eerk te Boskoop Bestek en teekeningen z jn van af 20 MAART verkrggbaar bg den Secretaris Kerkroogd den WelEd Heer E J VELUHUUZEN te Botioop tegen betaling van 8 50 De Architecten H J NEDEBHORST Jr en J HENGEVELD J BOEK EU STEEOTEUEWEEK jiitt A j t tt li i it J in groote tier eheMenhetd A BilIi KMAi Zl U A M £ 8 GEÏÏEVEE Mode Arlikelen éo Ganieeringen op elk gebied Merk NfOHTCA t Jhautes nouveautés FOUEUITUEEN VerkrysbHar bij PEETERS Jz A la bewijs van echthoid is eaobot on kurk steeds voorzien van dan naam der FirmB P HOPPE voor NAAISTERS eo KLEERMAKERS beleend goedkoop oit HoUde UUIHE SORTEERISir W OOR SBa S 1 GLACÉ HANDSCHOENEN nrm AVmKEL C PEEDOGRN KOUSEN Hokken Ulouien Trieoti Kenktn en fantasie Schorten enz enz WISBRDN Sl LIFFHANN i KdNmKIJJKIl SnxPMVT Rvr RU CniilHIS lrr WA SSCHKR14 tt Het beatf onichRdelykate tn e maklLclykste poetsmiddtl voor Heereo en vooral damea en Klnderichoenwerk iB de Appretuur van C M MUIIer II Co V Berlin Biuth Str 14 MenleH go d moS op naam en fabnekimerk Hoog achteiifl UEd Dv Dienaven Varkryikur by Htwan Wlnkell r lniihainwwk tlantaTUn t yaN int Qantrul Oiret ky W ttr maiiii Arahan St CLlcad oors i Gouda Utrecht St o oïsclTo o o t d ieaa s t i ESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten even en des namiddags ongeveer ten vier uur Met deaen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reinffelrgenheid voor Pasnagierê naar UTRECHT en tnsscheugelegen plaatsen Kantoor Fi ieuwe t eerstal De Agent II J MOEUBI ëK Ralhreiner s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel oBdfl Brak tib A Brinkman It Zmm BINNENLAND GOUDA 16 Maart 189 i Oiiteren werden alhier ten Raadbuize ge Taccineerd of gerevacciüeerd 209 personen Naar wy vernemen beeft de heer A Kaptyn te Gouda sich tnt de betrokken gemtetntebeatareu djjkgraaf en hoogheemraden van d Krimpenerwaard en andere autoriteiten gewenil met verzoek om voor bet geval met 1 mei a I de conceiaio Toor den locaaWpoorwef Guüda SchoonhoTeo komt te vervallen heni wider concessie te verleenen voor zgn vroeger plan van den itoomtramweg Gouda Schoonhoven waarvoor hg indertyd een xeer gunstige overeeukomat bad met de directie der Ned HnDipoorwegroaatscbappy N R Ct De oudste vrouw van Nederland de weduwe Vuyk te Capelle a d Usel is op 104jarigei leeftgd overleden De statistiek der aterfteo over Nov 1895 wyBt aan dat iu Zuid Holland met eene bevolking van 1 041 865 inwoners bet a nta overledenen met levenloos aangegsveo op 1000 inwoDeri per jaar bedroeg 18 00e Op 1000 inwoners komen In die italisttek de volgende gemeenten voor Delft met 20 4Ö orerledcnen Dordrecht 17 45 Gouda 1835 Deo Haag 17 13 loeiden 18 22 Rotterdam 18 96 Schiedam 17 79 20 Maart a s zal te e Gravenbage eeoe conferentie worden gebonden tiisfcben den Raad van Toozicbt op de spoorwegdiensten en de verschillende Spoorweg Maatschappgen ter bepprekiog van de a a zomfrdienstregeliug De eerstvolgende oproeping van jongelieden tot dienstneming bg het metmctie bataljon te Kampen is bepaald op 8 Apnt en de beide volgende dagen Wij hebben onlangs madrgedeeld dat da heer P W Jansen te Amsterdam aan den Nedertandscben Protestao ten bond eene eom vao f 93 000 bad gegeven om over tien jaren t worden besteed aan de bezoldiging van godsdieoatonderwyzerB aan de postrolportage aan reeksen volksvoordracbten eu het varvaiirdigen ran platen ten dieasten op de katechisatie Blykens bpricht van htit hoofdbefltunr van den FEVILLETOIM n 7S Mylady bot is zoo sar ala het Evangelie üie twee mynheer Wilfred on die fraaie nicht van juffrouw Borddltou gaan io het geheim trouwen Zg willen alleen usar de kerk gnun bier ni Üanesbeld is er wol ooit iets ongehoorders gebeurd Hier in Danesbehl mylady Geeft juffrouw Bordillion hare toestemming P vroeg Latly Adelaide ademloos Daer is sij host toe in staat antwoordde Tiflo maar dat weet ik niet Zij nemen oene Pransoho huweltiksakte en wol moge het hun bekomen 1 Ik weet den juiaten dag van hun huwelijk niet maar het tnl eerstdaags plaats hebben Mogelijk reeds morgen Van wie heht gij het gehoord vroeg Lady Adelaide Hoe weet gij tooh alles Ik heb mijne oogeu en ooren open niytady antwoordde Title met het onnooz dsle gezicht ter wereld Oü luistert loker aan deuren on achter heggen J itle Mylady al wat ik doe gosobiadt in uw belang Ik zorg dat gij niet bedrogen wordt door arglistig slangengebroed E hetgeen ik u vertel is de zuivere waarheid hy isl die jonge dame tot mevrouw Ned Prütbnd in de Herv vau hedru zal bei geld aldus over die ooofden ïerdeeld wt rden I Voor deu tgd van 10 jareu a acht gi dsdieuatonderwijzers a f 1000 s jaars b 1 600 a jaars voor de poatcolportage c f 400 jaarb voor reeksen volksvoordracbteo over godsdienstige otderwerpen populair UoiversityExtan sion werk is de bedoeling II Voor het ver vaardigen van platen ineens f 3000 De som is dus f 80 000 f f 60004f 4000 + f 3000 = f 93 000 Men zal zich herianeren dat wy indertyd medegedeeld hebben dat het heituur van den Bond van zins vjas de godsdienstonderwijzers aan te stellen lu streken waar de beginselen van den Bond nog weinig bekend zyn liet centraalbestuur der bnllantverstellers te Amsterdam heeft een manifeet rertpreid Ër wordt in meegedeeld hoede brillautverstellei s eenigen tijd geledt u nadat er lapg getalmd was met het oplossoo hunner looutariff qoaestie besloten om een ultimatum te stelten aan den bond een termyn binoen welken het besluit van f 6 per molen moest zijn iuge voard Deze termyo werd gesteld op 15 Maart In overleg met het hoofdbestuur werd besloten een algemeeno vergadering van brillautverstelUrs byeeo te roepen Echter deed tot na tot het boofdbertuur nietn om de quaestie op tti lossen Het centrsalbestuur ia uu bevreesd dat de brillautverstellers thans nu de tarmyti verstreken is zonder dat er nog ie s voor ban gedaan is bet werk zullen uedurleggen wat voor de geheele organisatie misschien schadelijk zou zpn De werkstaking op het terrein van wyleo du tentoonstelling te Amsterdam behoort tot bet verleden De arbeiders hebben tegen batzelfd i loon van vroeger het werk hervat alleen do gezellen die bezig zyn den hoogeo midden koepel van de Duilscbe afdeeling af te breken krijgen 25 cent per uur uitbetaa d Ëen der belhamels werd ontslagen Men flcbtyft aan het U D Nu generaal Van der Schrieck isorerleden Tolgt bem op als nestor der Tweede Kan er de beer D Donner Wat veraodering De heer Donner was reeds voor 30 40jaar predikant by da kerk toen bekend onder den uaam afgescheiden kerk t Hg preekte toen vaak in schuren en op zolderkamers Hij zag zich om zyoe korkelyke overtuiging bescbimt teruggezet en veracht En nu als straks een nieuw zittingjaar be Wilfred maken Daar kan men gemakkelijk eea speldje liij atöken HÏdo Lady Adelaide bedaard De heer Lostor zal er zich mede bomceieu Geef mij de gouden braceletten aan Vergeef my mylady dat zal zoo vlot met gaan Hy ii ly n eigen meester eu zij is maorderjang l 8 heer Lfiter heeft mets moer ovor hen te zoggen dan ik Zy hebben dit plannetje beraamd zoodra dia slechte tijding uit Indie kwam on iij lullon het doordrijven Kr volgde leoua pauze Tide maakte de gouden braceletten vaat Hare bandeu waren goed ondeihouden Er acheen ieta aan het slot van de brncoletton te haperen zoodat het moeite koite om ze to sluiten zonder var ha r werk op te zien zeide zy gu weot wol dat ik my met vermeten zal om u raad to geven maar ala ik in uwe plaats was mylady dan hot ik hen begaan Ala do heer I ester in de zaak gemengd wordt laat hij zich mogelijk tot eene medogave van honderden sjaars overhalen en gij en de lieve lammetjes van kinderen zullen er onder moeten lijden Maar als mijn meester hoort dat zij op hun eigan houtje getrouwd zijn zal deze tijding als olie in hot vuur werken en by zal hun geene penning moegeven En dat is juist hun verdiende loon on de Hove schapen zullen er niet door lijden Het gesprek werd hier door de lammetjes zelve afgebroken Men hoorde eerst eenige beweging buiten en daarna ging de deur open en kwnm hot troepje binntn Het oudste lam wa9 George een grooten jongen van acht jaar die vrij lastig en aesr hedorvao wa bet jongste rm werd door de min gint eu de heer Donner bet beleeft wordt by geroepen lu hot booge staatslichauiu in onze Tweede Kamer der Staten Generanl den roorzitteriatoel te lezetten t Kan verkeeran Door oud gezagvoerders gezagvoerders en stuurlieden ia een adres aan den minister van Waterstaat ontworpen waarin wordt aaugedroQgeo op het inntellen van een verplicht e iameii voor alle gezagvoerders en stuurlieden die Taren ouder Nedarlanilscbe vlag Uit een opstel van prof Jo st te Berl in de GIobuB blykt dat de drankzucht al zeer zonderliiige keuze kan doen Ten bewgze eenigc voorbeeldeu Een myuwerker in Californin dronk toen hem alcohol werd ontbonden eerit azgn diiarna Worcestershire aaus on eindelyk petroleum By een eEcadron te Graz in Ooatenryk trok hst do aand cht van den commandant dat in de stallen zooveel petroleum werd verbruikt Na ingesteld onderzoek bleek dat ten soldaat eiken nacht de pelroleum uit de lampen had opgedronken In Texas wordt Eau de Co ogne in bet wntor gedronken De mannen schamen zich wegene de daar heerRcbende matigheidsbewogmg een draukbuia binnen te gaan Zy koopen liever o flescb Eau de Cologue voor bun vronw en drinken alaay de kaua schoon zien bet onopgemerkt te doen ze leeg De vrouwen handelen eventoo Ongemeen groot is ook bet verbruik van Eau de Cologne als drank by de Ural kozakken Ook deze schtmsii zicb wel wat vreemd voor u kozak Om te vetd brandewjjn in de kroeg te drinken of te koopen Ten slotte zy nog vermeld dat de schryver vau bet artikel waaraan deze byconderbeden ontleend z n 0 een hem toegezonden wyukaart van het banta Clara boiet te Fuuebal op Madera Eau de Cologne voor 2 eb 8 d f 1 60 de floach gepry d vond onder de minerale wateren In April van hetovorige jaar werd een ser geantmajoor Dioszegi gebeeten van een Oostenrykacb buzsrenregiment in Gaticiti door ryu minderen op grnwelyke wyzeu vermoord Naders bgzonderheden betreffende die ml dasd zyo onlangs uitgelekt Daaruit bleek dat Diotzegt eoo echte dieustklopper was di zicb veel liet voontaan op de methode waar door by zyn huzaren ouder de plak kreag Eens op een avond toen hy in een byzonder opgewonden en twistzieke stemming was keerde by uit een herberg terug naar de kazerno fiedragen en tuisohen die twee in waren nog vier kinderen Lady Adelaide iverd lu hat eerste oog nblik bijna veramoord onder hunne hefkoozingen en Tifle maokte zich uit de vosten Tiilo had een afaobnw van kinderen mnar deze maakten eene U izondoring op den algeraoonen regol Het lal den lozer bijna ongeloofehjk voorkomen lat L ily Adelaide don raad van deze vrouw opvolgde on tooh deed zy het in zekeren zin want zy liet zich geen woord over do zaak aan haar eohtgooool ontvallen Tiflo had goed voorspeld en do gevolgen zouden dit weldra bewijzen Wilfred Loiter kon in vrede trouwen en dacht dat hij oen meostorstuk bad uitgevoerd Maar toen do heer Lostor don volgfoden dag bot nieuws hoordo namen do gevolgen een aanvang Om de liorlyko vergelyking van Tide te gebruiken do oüo was in hot vuur en de vlammen stegen hemalhoog Wilfred Lostor had oen aardig plannetje beraamd om namelijk mot zijn jongo vrouwtje naar zijn vader to gaan hem nederig sohuld to bekennen en om vergeving to vragen maar men was hem voor geweest Hij was even als te Scarborough weder overtuigd dat hy dit san Lady Adelaide to danken had en hij bad heido keereu gelyk Zij ha l ditmaal zelfs geene moeite gespaard om don heer Leiter togen hem op te zotten Br volgde eene ontmoeting tusachun vader en zoon waarin de heer Laster don jongen man met verwijten overlaadde Wilfred veroorloofde zioh verscheiiiene scherpe aanmerkingen op zijne stiefmoeder Bij hot afscheid verklaarde de heor Lester dat hij zijne handen voor altijd van yn zoon aftrok en blyde was dat het EOO ver gekomen was liy zwoer dat bij Onderweg bezocht by een der paardenslallen waar zyu manschappen bezig waren da paarden te roskammen Een der huzaren een zekere liuroi deed iets niet naar zyo zin waarop Dioszegi hem een sohop tegen de maag gaf die Boros naar adem hygend ter aarde deed tuimelen Deie stoad eiodelgk weer op en greep naar de zware aabel die de Oostenrykers zoo goed weten te hanieereo Veertien lyner kameraden volgden zyo voorbeeld en weldru werd de sergeant majoor omsingeld waarna men er zoo op los hakte dat er ran het aiacht ffer slecchta een Tormelooze massa orerbltef Zestien andere huzaren in de atal waren hïtr getuigen van Op dat oogenblik kwam de wacht binaan De moordenaars garen liohzalf over n werden met de 16 anderen geboeid en onder streng militair escorte naar het uaby gelegen fort gebracht Eeuige dagen gsladen vernamea ban vonnis Boros werd eerst tot de galg veroordeeld maar omdat bjj altyd nogal een goed aoldaat as geweest besloten de militaire rechters hem dit vernederend ronoit te sparen en veroordeelden zy hem tot den kogel D Tterlieo anderea werdm tot langerao of korteren gedwongen militaren dienat veroordeeld De 16 overigen werden naar ban regioienten teruggezoudeo Reeds was de dag der TOltrekking vaa bet doodvonnis van Boroi bepaald toen keizer Frsos Jozef ham op den dag roor de executie geoada sehonk o sya atraf varaoderde ia twintigjarige opsluiting in ea fort Omtrent de ontdekking ran een balaogrgke glucoee smokkelsrij in eene brouwery te Haarlem meldt de Haarl Ct By visitatie van debierbroawery thet Herlt firma H Laas Zoon werd een groote hoeveelheid glucose meer bekend onder den naam aardappel stroop eotdekt welke werd gebruikt tot da bereiding ran bier Nu wordt in art 28 der zg Bierwet het in voorraad hebben van glaeosa zonder vergunning strafbaar gesteld en in de toelichting dier wet evenceoe het gebruik maken ervan wanneer de daarvoor verscbnldigde acejjns niet is betaald Daar de Arma nocb rergunoing bad tot het in voorraad hebban noch de accyns betaald had is proces verbaal tegen haar opgemaekt en de gevonden glueose verbeurd verklaard Eene zware boete kan hiervan het gero g zijn daar roor bet KG 5 cent accyns moet betaald worden in t algemeen de boete tien maal het verscbnldïgde bedrag aau accynzen bedraagt en bet getal kilogrammen glacose in do brouwerij gevonden zeer groot moet zyo Dü verschuldigde belasting ia voor glueose booger dan voor zuiver raoutmeel Vi KG Wilfred m leven noch in dood zou holpen Daarna ging de boor Lester naar julTrouw Bor diUion C itf Cotlage lag niet aan zoe iqü ala men uit don naam zou kunnen opmaker maar aohter den Llall m een donkeren ichuilhoek vnn het bosch Hij kwam tn het natte kleine salon waar juffrouw Burdülion zat binnen stormen zy was nu eone oude vrouw met gryie haron Wist gij vnn dinu dwazon coup van Wilfred af Margaretha 5a antwoordde zy Ik heb goene moeite gespaard om da zaak te voorkomen maar het heeftmij niet mogen gelukken Wat zegt gij dat gij alles hebt gedaan wat in uwe macht was om de zaak te voorkomen antwoorddu de hoor Leator op eon toon zooals hij nooit tegenover julfroyw Bordillion bad aangeslagen Waarom hebtgij mij niet in lyds gewaarschuwd Ik verondersteldat gy wist dat ik den vorigen avond te huis was gokomeu Ik geloof dat gij het raat hen eens waart Ik wist niet dat gij te huis waart gekomen maar als Ia Maria mede naar de kerk gegaan baratlu hij los Neeo Maar ik wilde zeggen vervolgde juffrouw Bordillion dat ik niet geloof dat ik a gewaarschuwd zou hebben als ik geweten had dat kÜ te huis waart Ala waarschuwing en overreding hadden kunnen baten dan hadden se naar mij geluisterd Meer kon iknist doen Ik geloof niet dat gü zelf het huwelijk znudt hebben kunnen voorkomen want beide hadden het zich vast in het hoofd gezet Het is natuuilyk leer onvoorzichtig Maar dat dasr gelaten vind ik dat er voor beidon veel versokooning is Worit unolgi